(EU) 2017/1129Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ESText s významem pro EHP.

Publikováno: Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12-82 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. června 2017 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. července 2017 Nabývá účinnosti: 20. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129

ze dne 14. června 2017

o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 168 30.6.2017, s. 12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2115 ze dne 27. listopadu 2019,

  L 320

1

11.12.2019

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020

  L 347

1

20.10.2020

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/337 ze dne 16. února 2021,

  L 68

1

26.2.2021

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2869 ze dne 13. prosince 2023,

  L 

1

20.12.2023


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s.  109 (2017/1129)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129

ze dne 14. června 2017

o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět, oblast působnosti a výjimky

1.  
Toto nařízení stanovuje požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo při přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě.
2.  

Toto nařízení se nepoužije na tyto druhy cenných papírů:

a) 

podílové jednotky vydané subjekty kolektivního investování jinými než uzavřeného typu;

b) 

nekapitálové cenné papíry vydané členským státem nebo orgány jeho regionální nebo místní samosprávy, veřejnými mezinárodními organizacemi, jejichž členy je jeden nebo více členských států, Evropskou centrální bankou nebo centrálními bankami členských států;

c) 

podíly na kapitálu centrálních bank členských států;

d) 

cenné papíry nepodmíněně a neodvolatelně zaručené členským státem nebo orgány jeho regionální nebo místní samosprávy;

e) 

cenné papíry vydávané spolky s právní subjektivitou nebo neziskovými organizacemi uznanými členským státem, které byly vydány za účelem získání finančních prostředků nezbytných k dosažení jejich neziskových cílů;

f) 

nezastupitelné kapitálové podíly, jejichž hlavním účelem je zajistit držiteli právo obývat byt nebo jiný druh nemovitosti nebo jeho část, které nelze prodat, aniž by došlo ke vzdání se tohoto práva.

3.  

Aniž je dotčen druhý pododstavec tohoto odstavce a článek 4, nevztahuje se toto nařízení na veřejné nabídky cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění v Unii nižší než 1 000 000  EUR; tento limit se počítá za období dvanáct měsíců.

Členské státy nerozšíří povinnost sestavit prospekt v souladu s tímto nařízením na veřejné nabídky cenných papírů uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce. V těchto případech však členské státy mohou stanovit na vnitrostátní úrovni jiné požadavky na zpřístupňování informací, pokud takové požadavky nepředstavují nepřiměřenou či zbytečnou zátěž.

4.  

Povinnost uveřejnit prospekt stanovená v čl. 3 odst. 1 se nevztahuje na žádný z následujících druhů veřejných nabídek cenných papírů:

a) 

nabídku cenných papírů určenou výhradně kvalifikovaným investorům;

b) 

nabídku cenných papírů určenou méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám v jednom členském státě jiným než kvalifikovaným investorům;

c) 

nabídku cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100 000  EUR;

d) 

nabídku cenných papírů určenou investorům nabývajícím cenné papíry s celkovou hodnotou protiplnění nejméně 100 000  EUR na jednoho investora, pro každou jednotlivou nabídku;

e) 

akcie vydávané náhradou za již vydané akcie stejné třídy, pokud emise nových akcií neznamená zvýšení základního kapitálu emitenta;

f) 

cenné papíry nabízené v souvislosti s nabídkou převzetí pomocí výměnné nabídky, je-li v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 21 odst. 2 uveřejněn dokument obsahující informace, které popisují transakci a její dopad na emitenta;

g) 

cenné papíry, které jsou nabízeny, přiděleny nebo mají být přiděleny v souvislosti s fúzí nebo rozdělením, je-li v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 21 odst. 2 uveřejněn dokument obsahující informace, které popisují transakci a její dopad na emitenta;

h) 

dividendy vyplácené stávajícím akcionářům v podobě akcií stejné třídy jako akcie, z nichž jsou tyto dividendy vypláceny, je-li zpřístupněn dokument obsahující informace o počtu a povaze akcií a důvody a podrobnosti nabídky;

i) 

cenné papíry, které jsou nabízeny, přiděleny nebo mají být přiděleny stávajícím nebo bývalým vedoucím pracovníkům nebo zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nebo přidruženým podnikem, je-li zpřístupněn dokument obsahující informace o počtu a povaze cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky nebo přidělení;

j) 

nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celková souhrnná hodnota protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry počítaná za období dvanáct měsíců nižší než 75 000 000  EUR na úvěrovou instituci, pokud tyto cenné papíry:

i) 

nejsou podřízené, konvertibilní ani vyměnitelné, a

ii) 

nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy cenných papírů a nejsou spojeny s derivátovým nástrojem;

▼M2

k) 

nabídku cenných papírů veřejnosti od poskytovatele služeb skupinového financování, který je držitelem povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ( 1 ), za předpokladu, že nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 1 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení;

▼M3

l) 

od 18. března 2021 do 31. prosince 2022 nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celkové souhrnné protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 150 000 000  EUR na úvěrovou instituci za dobu dvanácti měsíců, pokud tyto cenné papíry:

i) 

nejsou podřízené, konvertibilní nebo vyměnitelné a

ii) 

nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy cenných papírů a nejsou spojeny s derivátovým nástrojem.

▼B

5.  

Povinnost uveřejnit prospekt stanovená v čl. 3 odst. 3 se nevztahuje na přijetí k obchodování na regulovaném trhu u těchto cenných papírů a akcií, jde-li o:

a) 

cenné papíry, které jsou zastupitelné s cennými papíry, které již byly přijaty k obchodování na tomtéž regulovaném trhu, pokud po dobu dvanácti měsíců představují méně než 20 % počtu cenných papírů, které již byly přijaty k obchodování na stejném regulovaném trhu;

b) 

akcie vyplývající z konverze nebo výměny jiných cenných papírů nebo z výkonu práv z jiných cenných papírů, jsou-li výsledné akcie stejné třídy jako akcie, které již byly přijaty k obchodování na stejném regulovaném trhu, jestliže výsledné akcie po dobu dvanácti měsíců představují méně než 20 % počtu akcií stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na stejném regulovaném trhu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v druhém pododstavci tohoto odstavce.

c) 

cenné papíry, které jsou výsledkem konverze nebo výměny jiných cenných papírů, kapitálu nebo způsobilých závazků orgánem příslušným k řešení krize v důsledku uplatnění pravomoci uvedené v čl. 53 odst. 2, čl. 59 odst. 2 nebo čl. 63 odst. 1 nebo 2 směrnice 2014/59/EU;

d) 

akcie vydávané náhradou za akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na stejném regulovaném trhu, pokud emise těchto akcií neznamená zvýšení základního kapitálu emitenta;

e) 

cenné papíry nabízené v souvislosti s nabídkou převzetí pomocí výměnné nabídky, je-li v souladu s podmínkami stanovenými čl. 21 odst. 2 uveřejněn dokument obsahující informace, které popisují transakci a její dopad na emitenta;

f) 

cenné papíry, které jsou nabízeny či přiděleny nebo které mají být přiděleny v souvislosti s fúzí nebo rozdělením, je-li v souladu s podmínkami stanovenými čl. 21 odst. 2 uveřejněn dokument obsahující informace, které popisují transakci a její dopad na emitenta;

g) 

akcie, které jsou nabízeny, přiděleny nebo mají být přiděleny bezplatně stávajícím akcionářům a dividendy vyplácené v podobě akcií stejné třídy jako akcie, z nichž jsou tyto dividendy vypláceny, jsou-li tyto akcie stejné třídy jako akcie, které již byly přijaty k obchodování na stejném regulovaném trhu, a je-li zpřístupněn dokument obsahující informace o počtu a povaze akcií a důvody a podrobnosti nabídky nebo přidělení;

h) 

cenné papíry, které jsou nabízeny, přiděleny nebo mají být přiděleny stávajícím nebo bývalým vedoucím pracovníkům nebo zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nebo přidruženým podnikem, pokud jsou uvedené cenné papíry stejné třídy jako cenné papíry již přijaté k obchodování na stejném regulovaném trhu a je-li zpřístupněn dokument obsahující informace o počtu a povaze cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky nebo přidělení;

i) 

nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celková souhrnná hodnota protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry počítaná za období dvanácti měsíců nižší než 75 000 000  EUR na úvěrovou instituci, pokud tyto cenné papíry:

i) 

nejsou podřízené, konvertibilní ani vyměnitelné, a

ii) 

nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy cenných papírů a nejsou spojeny s derivátovým nástrojem;

j) 

cenné papíry již přijaté k obchodování na jiném regulovaném trhu, za těchto podmínek:

i) 

tyto cenné papíry nebo cenné papíry stejné třídy byly přijaty k obchodování na tomto jiném regulovaném trhu před více než 18 měsíci;

ii) 

u cenných papírů, které byly poprvé přijaty k obchodování na regulovaném trhu po 1. červenci 2005, bylo přijetí k obchodování na tomto jiném regulovaném trhu spojeno s prospektem, který byl schválen a uveřejněn v souladu se směrnicí 2003/71/ES;

iii) 

vyjma případů, na které se vztahuje bod ii), byly u cenných papírů, které byly poprvé přijaty k obchodování po 30. červnu 1983, prospekty schváleny v souladu s požadavky směrnice Rady 80/390/EHS ( 2 ) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ( 3 );

iv) 

byly plněny průběžné povinnosti pro obchodování na tomto jiném regulovaném trhu;

v) 

osoba, která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu podle výjimky stanovené v tomto písmenu, uveřejní v členském státě, v němž se nachází regulovaný trh, pro který se žádá o přijetí, v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 21 odst. 2 dokument, jehož obsah splňuje požadavky článku 7, s výjimkou toho, že se maximální počet stran stanovený v čl. 7 odst. 3 zvyšuje o dvě dodatečné strany velikosti A4, a který je vypracovaný v jazyce přijímaném příslušným orgánem členského státu, v němž se nachází regulovaný trh, pro který se žádá o přijetí a

vi) 

dokument uvedený v bodu v) uvádí, kde lze získat poslední prospekt a kde jsou k dispozici finanční informace uveřejněné emitentem podle platných povinností ohledně průběžného zpřístupňování informací;

▼M3

k) 

od 18. března 2021 do 31. prosince 2022 nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celkové souhrnné protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 150 000 000  EUR na úvěrovou instituci za dobu dvanácti měsíců, pokud tyto cenné papíry:

i) 

nejsou podřízené, konvertibilní nebo vyměnitelné a

ii) 

nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy cenných papírů a nejsou spojeny s derivátovým nástrojem.

▼B

Požadavek, aby výsledné akcie představovaly po dobu dvanácti měsíců méně než 20 % počtu akcií stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na stejném regulovaném trhu, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. b), se neuplatní v žádném z těchto případů:

a) 

pokud byl prospekt sestaven buď v souladu s tímto nařízením, nebo se směrnicí 2003/71/ES v návaznosti na veřejnou nabídku cenných papírů, které umožňují nabytí akcií, nebo v návaznosti na přijetí takovýchto cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu;

b) 

pokud cenné papíry, které umožňují nabytí akcií, byly vydány před 20. červencem 2017;

c) 

pokud jsou akcie považovány za položky kmenového kapitálu tier 1, jak je stanoveno v článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 4 ), u instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 uvedeného nařízení a jsou výsledkem konverze nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 vydaných stejnou institucí v důsledku rozhodné události podle čl. 54 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení;

d) 

pokud jsou akcie považovány za použitelný kapitál nebo použitelný primární kapitál ve smyslu hlavy I kapitoly VI oddílu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 5 ) a jsou výsledkem konverze jiných cenných papírů, k níž došlo za účelem splnění povinností pro dodržení solventnostního kapitálového požadavku nebo minimálního kapitálového požadavku stanoveného v hlavě I kapitole VI oddílech 4 a 5 směrnice 2009/138/ES nebo skupinového solventnostního kapitálového požadavku stanoveného v hlavě III směrnice 2009/138/ES.

6.  
Výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt uvedené v odstavcích 4 a 5 lze kombinovat. Nelze však kombinovat výjimky uvedené v odst. 5 prvním pododstavci písm. a) a b), může-li tato kombinace vést k bezprostřednímu nebo pozdějšímu přijetí k obchodování více než 20 % počtu akcií stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na stejném regulovaném trhu, během dvanácti měsíců, aniž je uveřejněn prospekt.

▼M1

6a.  

Výjimky uvedené v odst. 4 písm. f) a v odst. 5 písm. e) se vztahují pouze na kapitálové cenné papíry, a to pouze v těchto případech:

a) 

nabízené kapitálové cenné papíry jsou zastupitelné stávajícími cennými papíry, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu již před převzetím a s ním souvisejícími transakcemi, a převzetí není považováno za zpětnou akvizici ve smyslu bodu B19 mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 3, Podnikové kombinace, přijatého nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 ( 6 ), nebo

b) 

orgán dohledu, který má případně pravomoc přezkoumat nabídkový dokument podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ( 7 ), vydal předchozí schválení dokumentu uvedeného v odst. 4 písm. f) nebo v odst. 5 písm. e) tohoto článku.

6b.  

Výjimky uvedené v odst. 4 písm. g) a v odst. 5 písm. f) se vztahují pouze na kapitálové cenné papíry, s nimiž není transakce považována za zpětnou akvizici ve smyslu bodu B19 IFRS 3, Podnikové kombinace, a to pouze v těchto případech:

a) 

kapitálové cenné papíry nástupnického subjektu byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu již před transakcí; nebo

b) 

kapitálové cenné papíry subjektů, které jsou předmětem rozdělení, byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu již před transakcí.

▼B

7.  
Komisi je svěřena pravomoc přijmout v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, jimiž toto nařízení doplní stanovením minimálního informačního obsahu dokumentů uvedených v odst. 4 písm. f) a g) a v odst. 5 prvním pododstavci písm. e) a f) tohoto článku.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„cennými papíry“ převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU s výjimkou nástrojů peněžního trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice 2014/65/EU se splatností kratší než dvanáct měsíců;

b) 

„kapitálovými cennými papíry“ akcie a jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím i jiné druhy převoditelných cenných papírů opravňující k získání uvedených cenných papírů v důsledku jejich konverze nebo v důsledku výkonu práv s nimi spojených, pokud jsou cenné papíry druhého typu vydány emitentem základních akcií nebo subjektem patřícím do skupiny uvedeného emitenta;

c) 

„nekapitálovými cennými papíry“ všechny cenné papíry, které nejsou kapitálovými cennými papíry;

d) 

„veřejnou nabídkou cenných papírů“ sdělení osobám v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem, které uvádí dostatečné informace o podmínkách nabídky a cenných papírech, které jsou nabízeny, tak, aby byl investor schopen rozhodnout se o koupi nebo o upsání těchto cenných papírů. Tato definice se vztahuje i na umístění cenných papírů finančními zprostředkovateli;

e) 

„kvalifikovanými investory“ osoby nebo subjekty, které jsou uvedeny v bodech 1) až 4) oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU, a osoby nebo subjekty, s nimiž je na žádost zacházeno jako s profesionálními zákazníky v souladu s oddílem II uvedené přílohy nebo které jsou uznány jako způsobilé protistrany v souladu s článkem 30 směrnice 2014/65/EU, pokud neuzavřely dohodu o tom, že s nimi bude zacházeno jako s neprofesionálními zákazníky v souladu s čtvrtým pododstavcem oddílu I uvedené přílohy. Pro účely uplatňování první věty tohoto písmene oznámí investiční podniky a úvěrové instituce emitentovi na jeho žádost zařazení svých zákazníků, s výhradou dodržení příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů;

f) 

„malými a středními podniky“ jakákoliv z těchto možností:

i) 

společnosti, které podle své poslední roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky splňují nejméně dvě z následujících tří kritérií: průměrný počet zaměstnanců v posledním účetním roce nižší než 250, celková bilanční suma nepřesahující 43 000 000  EUR a roční čistý obrat nepřesahující 50 000 000  EUR;

ii) 

malé a střední podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 směrnice 2014/65/EU;

g) 

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

h) 

„emitentem“ právnická osoba, která vydává nebo navrhuje vydat cenné papíry;

i) 

„osobou nabízející cenné papíry“ právnická nebo fyzická osoba, která veřejně nabízí cenné papíry;

j) 

„regulovaným trhem“ regulovaný trh ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/65/EU;

k) 

„propagačním sdělením“ sdělení, které má obě tyto vlastnosti:

i) 

týká se konkrétní veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu,

ii) 

je zvláště určené k propagaci upisování nebo nabývání cenných papírů;

l) 

„regulovanými informacemi“ regulované informace ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. k) směrnice 2004/109/ES;

m) 

„domovským členským státem“:

i) 

u všech emitentů cenných papírů usazených v Unii, kteří nejsou uvedeni v bodě ii), členský stát, v němž má emitent sídlo;

ii) 

u všech emisí nekapitálových cenných papírů, jejichž jednotková jmenovitá hodnota činí nejméně 1 000  EUR, a u všech emisí nekapitálových cenných papírů, které opravňují k získání převoditelných cenných papírů nebo získání částky v hotovosti v důsledku jejich konverze nebo výkonu práv s nimi spojených, jestliže emitent nekapitálových cenných papírů není emitentem podkladových cenných papírů nebo subjektem patřícím do skupiny posledně uvedeného emitenta, členský stát, v němž má emitent sídlo nebo kde cenné papíry byly nebo mají být přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo kde jsou cenné papíry veřejně nabízeny, podle výběru emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Totéž platí pro nekapitálové cenné papíry v měně jiné než euro za předpokladu, že minimální jednotková jmenovitá hodnota je téměř rovnocenná 1 000  EUR;

iii) 

u všech emitentů cenných papírů usazených ve třetí zemi, kteří nejsou uvedeni v bodě ii), členský stát, v němž mají být cenné papíry poprvé veřejně nabídnuty nebo v němž je podána první žádost o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, podle výběru emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, s výhradou následné volby ze strany emitentů usazených ve třetí zemi v případě, že nastane některá z těchto situací;

— 
pokud nebyl domovský členský stát výběrem ze strany těchto emitentů určen,
— 
situace podle čl. 2 odst. 1) písm. i) bodu iii) směrnice 2004/109/ES;
n) 

„hostitelským členským státem“ členský stát, v němž se provádí veřejná nabídka cenných papírů nebo v němž se žádá o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, pokud se liší od domovského členského státu;

o) 

„příslušným orgánem“ orgán, který každý členský stát určil v souladu s článkem 31, pokud toto nařízení nestanoví jinak;

p) 

„subjektem kolektivního investování jiného než uzavřeného typu“ podílové fondy a investiční společnosti, které mají obě z těchto vlastností:

i) 

získávají kapitál od většího počtu investorů s cílem investovat jej v souladu s určitou investiční strategií ve prospěch těchto investorů;

ii) 

jejich podílové jednotky jsou na žádost držitelů přímo nebo nepřímo vyplaceny nebo odkoupeny z jejich aktiv;

q) 

„podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování“ cenné papíry vydávané subjektem kolektivního investování, které představují práva účastníků na aktiva tohoto subjektu;

r) 

„schválením“ kladný akt, který je výsledkem kontroly úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti informací uvedených v prospektu příslušným orgánem domovského členského státu;

s) 

„základním prospektem“ prospekt, který splňuje požadavky článku 8 a, s ohledem na rozhodnutí emitenta, konečné podmínky nabídky;

t) 

„pracovními dny“ pracovní dny relevantního příslušného orgánu kromě sobot, nedělí a státních svátků, které jsou definovány ve vnitrostátních právních předpisech, jež se na tento příslušný orgán vztahují;

u) 

„mnohostranným obchodním systémem“ mnohostranný obchodní systém ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2014/65/EU;

v) 

„organizovaným obchodním systémem“ organizovaný obchodní systém ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 23 směrnice 2014/65/EU;

w) 

„trhem pro růst malých a středních podniků“ trh pro růst malých a středních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 12 směrnice 2014/65/EU;

x) 

„emitentem ze třetí země“ emitent usazený ve třetí zemi;

y) 

„dobou trvání nabídky“ období, během něhož mohou potenciální investoři nakupovat nebo upisovat dotčené cenné papíry;

z) 

„trvalým nosičem dat“ jakýkoliv nástroj, který:

i) 

umožňuje zákazníkovi uchovávat informace určené jemu osobně tak, že k nim může mít v budoucnu přístup, a to po dobu odpovídající účelu daných informací, a

ii) 

umožňuje reprodukci uchovávaných informací v nezměněné podobě.

Článek 3

Povinnost uveřejnit prospekt a osvobození od této povinnosti

1.  
Aniž je dotčen čl. 1 odst. 4, lze cenné papíry se v Unii veřejně nabízet pouze po předchozím uveřejnění prospektu v souladu s tímto nařízením.
2.  

Aniž je dotčen článek 4, může se členský stát rozhodnout osvobodit veřejné nabídky cenných papírů stanovené v odstavci 1od povinnosti uveřejnit prospekt, pokud:

a) 

tyto nabídky nepodléhají oznamování podle článku 25 a

b) 

celková hodnota protiplnění každé takové nabídky v Unii je nižší než peněžní částka vypočtená za období dvanácti měsíců, jež nepřesahuje 8 000 000  EUR.

Členské státy uvědomí Komisi a orgán ESMA o tom, zda a jakým způsobem se rozhodnou uplatnit osvobození podle prvního pododstavce, včetně peněžní částky, pod jejíž úrovní se toto osvobození na nabídky v daném členském státě vztahuje. Oznámí rovněž Komisi a orgánu ESMA veškeré následné změny této peněžní částky.

3.  
Aniž je dotčen čl. 1 odst. 5, lze cenné papíry přijmout k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v Unii pouze po předchozím uveřejnění prospektu v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Dobrovolný prospekt

1.  
Pokud veřejná nabídka cenných papírů nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu spadají mimo oblast působnosti tohoto nařízení v souladu s čl. 1 odst. 3 nebo jsou od povinnosti uveřejnit prospekt osvobozeny v souladu s čl. 1 odst. 4 nebo 5 či čl. 3 odst. 2, jsou emitent, osoba nabízející cenné papíry, nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, oprávněni sestavit prospekt v souladu s tímto nařízením dobrovolně.
2.  
S takto dobrovolně sestaveným prospektem, jenž je schválen příslušným orgánem domovského členského státu určeným podle čl. 2 písm. m), jsou spjata veškerá práva a povinnosti, jež jsou stanoveny pro prospekt, který je vyžadován podle tohoto nařízení, a tento dobrovolně sestavený prospekt podléhá všem ustanovením tohoto nařízení, a to pod dohledem uvedeného příslušného orgánu.

Článek 5

Pozdější další prodej cenných papírů

1.  

Každý pozdější další prodej cenných papírů, které byly dříve předmětem jednoho či více druhů veřejných nabídek cenných papírů uvedených v čl. 1 odst. 4 písm. a) až d), se považuje za samostatnou nabídku a pro účely stanovení, zda tento další prodej představuje veřejnou nabídku cenných papírů, se použije definice uvedená v čl. 2 písm. d). Umístění cenných papírů pomocí finančních zprostředkovatelů podléhá uveřejnění prospektu, pokud se na konečné umístění nevztahuje jedna z výjimek uvedených v čl. 1 odst. 4 písm. a) až d).

V případě takového pozdějšího dalšího prodeje cenných papírů nebo konečného umístění cenných papírů pomocí finančních zprostředkovatelů se žádný další prospekt nevyžaduje, pokud je k dispozici platný prospekt podle článku 12 a emitent nebo osoba odpovědná za sestavení tohoto prospektu s jeho použitím na základě písemné dohody souhlasí.

2.  
Jestliže se prospekt týká přijetí nekapitálových cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a tyto mají být obchodovány pouze na regulovaném trhu či jeho konkrétním segmentu, k němuž mohou mít pro účely obchodování s těmito cennými papíry přístup pouze kvalifikovaní investoři, nesmí být tyto cenné papíry dále prodány nekvalifikovaným investorům, ledaže je v souladu s tímto nařízením sestaven prospekt vhodný pro nekvalifikované investory.KAPITOLA II

SESTAVENÍ PROSPEKTU

Článek 6

Prospekt

▼M3

1.  

Aniž jsou dotčeny čl. 14 odst. 2, čl. 14a odst. 2 a čl. 18 odst. 1, obsahuje prospekt nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil:

▼B

a) 

aktiva a pasiva, zisky a ztráty, finanční situaci a vyhlídky emitenta a kteréhokoli ručitele;

b) 

práva spojená s cennými papíry; a

c) 

důvody emise a její dopady na emitenta.

Tyto informace mohou být různé v závislosti na jakémkoliv z těchto faktorů:

a) 

povaze emitenta;

b) 

druhu cenných papírů;

c) 

situaci emitenta;

d) 

případně na tom, zda mají nekapitálové cenné papíry jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000  EUR nebo zda mají být obchodovány pouze na regulovaném trhu či jeho konkrétním segmentu, k němuž mohou mít pro účely obchodování s těmito cennými papíry přístup pouze kvalifikovaní investoři, či nikoliv.

2.  
Informace v prospektu jsou písemné a jsou uvedeny ve snadno analyzovatelné, stručné a srozumitelné formě, s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v odst. 1 druhém pododstavci.
3.  

Emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, mohou sestavit prospekt jako jediný dokument nebo jako samostatné dokumenty.

Aniž je dotčen čl. 8 odst. 8 a čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec, jsou v prospektu složeném ze samostatných dokumentů požadované informace rozděleny na registrační dokument, popis cenných papírů a shrnutí. Registrační dokument obsahuje informace týkající se emitenta. Popis cenných papírů obsahuje informace týkající se cenných papírů, které jsou veřejně nabízeny nebo mají být přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Článek 7

Shrnutí prospektu

1.  

Prospekt obsahuje shrnutí, které uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům emitenta, ručitele a cenných papírů, které jsou nabízeny či přijímány k obchodování na regulovaném trhu, a které má být vykládáno ve spojení s ostatními částmi prospektu, aby investorům pomohlo zvážit, zda do takových cenných papírů investovat.

Odchylně od prvního pododstavce není shrnutí vyžadováno, jestliže se prospekt týká přijetí nekapitálových cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a tyto:

a) 

mají být obchodovány pouze na regulovaném trhu či jeho konkrétním segmentu, k němuž mohou mít pro účely obchodování s těmito cennými papíry přístup pouze kvalifikovaní investoři, nebo

b) 

mají jednotkovou jmenovitou hodnotu nejméně 100 000  EUR.

2.  
Obsah shrnutí musí být přesný, poctivý a jasný a nesmí být zavádějící. Shrnutí je třeba chápat jako úvod k prospektu a musí být v souladu s ostatními částmi prospektu.
3.  

Shrnutí se vypracuje jako krátký a stručný dokument, který po vytištění nepřesahuje maximální délku sedmi stran velikosti A4. Shrnutí:

a) 

je prezentováno a uspořádáno tak, aby se snadno četlo, přičemž je použito písmo čitelné velikosti;

b) 

je sepsáno v jazyce a stylem, které umožňují snadno porozumět informacím, a zejména v jazyce, který je jasný, netechnický, stručný a srozumitelný pro investory.

4.  

Shrnutí tvoří tyto čtyři oddíly:

a) 

úvod, jenž obsahuje upozornění;

b) 

klíčové informace o emitentovi;

c) 

klíčové informace o cenných papírech;

d) 

klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

5.  

Oddíl uvedený v odst. 4 písm. a) obsahuje:

a) 

název cenných papírů a jejich mezinárodní identifikační číslo (ISIN);

b) 

totožnost a kontaktní údaje emitenta, včetně jeho identifikačního označení právnické osoby (LEI);

c) 

případně totožnost a kontaktní údaje osoby nabízející cenné papíry, včetně jejího LEI, má-li právní osobnost, nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu;

d) 

totožnost a kontaktní údaje příslušného orgánu, který prospekt schvaluje, a pokud se liší, příslušného orgánu, který schválil registrační dokument nebo univerzální registrační dokument;

e) 

datum schválení prospektu.

Tento oddíl obsahuje tato upozornění:

a) 

shrnutí je třeba číst jako úvod k prospektu;

b) 

jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek;

c) 

případně, že by investor mohl přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část, a pokud se odpovědnost investora neomezuje na výši jeho investice, upozornění, že by mohl přijít o více než o investovaný kapitál, a rozsah takové potenciální ztráty;

d) 

v případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení;

e) 

občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných cenných papírů investovat;

f) 

případně upozornění týkající se srozumitelnosti vyžadované v souladu s čl. 8 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1286/2014.

6.  

Oddíl uvedený v odst. 4 písm. b) obsahuje tyto informace:

a) 

v pododdíle s názvem „Kdo je emitentem cenných papírů?“ stručný popis emitenta cenných papírů včetně alespoň těchto informací:

i) 

jeho sídla a právní formy, jeho LEI, právních předpisů, na jejichž základě provozuje svoji činnost, a země, v níž je registrován;

ii) 

jeho hlavních činností;

iii) 

jeho největších společníků včetně toho, zda je přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým;

iv) 

totožnosti jeho klíčových výkonných ředitelů;

v) 

totožnosti jeho statuárních auditorů;

b) 

v pododdíle s názvem „Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?“ výběr historických klíčových finančních informací uvedených za každý účetní rok období, na něž se historické finanční informace vztahují, a za každé další mezitímní účetní období, doplněný srovnávacími údaji za totéž období předchozího účetního roku. Požadavek ohledně srovnávacích rozvahových informací se splní uvedením rozvahových informací ke konci roku. Klíčové finanční informace případně zahrnují:

i) 

pro forma finanční informace;

ii) 

stručný popis povahy jakýchkoli výhrad ve zprávě auditora týkajících se historických finančních informací;

c) 

v pododdíle s názvem „Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného emitenta?“ stručný popis nejvýznamnějších rizikových faktorů obsažených v prospektu, které jsou specifické pro daného emitenta, přičemž se nepřekročí celkový počet rizikových faktorů stanovený v odstavci 10.

7.  

Oddíl uvedený v odst. 4 písm. c) obsahuje tyto informace:

a) 

v pododdíle s názvem „Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?“ stručný popis cenných papírů, které jsou veřejně nabízeny nebo přijímány k obchodování naregulovaném trhu, a to přinejmenším včetně:

i) 

jejich druhu, třídy a ISIN;

ii) 

případně jejich měny, jmenovité hodnoty, počtu vydávaných cenných papírů a doby splatnosti cenných papírů;

iii) 

práv spojených s cennými papíry;

iv) 

relativního pořadí přednosti cenných papírů v rámci kapitálové struktury emitenta v případě jeho platební neschopnosti, popřípadě včetně informací o úrovni podřízenosti daných cenných papírů a o potenciálním dopadu na investici v případě řešení krize podle směrnice 2014/59/EU;

v) 

veškerých případných omezení volné převoditelnosti těchto cenných papírů;

vi) 

případně politiky týkající se dividend nebo vyplácení;

b) 

v pododdíle s názvem „Kde budou cenné papíry obchodovány?“ informace o tom, zda cenné papíry podléhají nebo budou podléhat žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému, a identitu všech trhů, na nichž cenné papíry jsou nebo mají být obchodovány;

c) 

pokud je za cenné papíry poskytnuta záruka, v pododdíle s názvem „Je za cenné papíry poskytnuta záruka?“ tyto informace:

i) 

stručný popis povahy a rozsahu záruky,

ii) 

stručný popis ručitele, včetně jeho LEI,

iii) 

příslušné klíčové finanční informace pro účely posouzení schopnosti ručitele dostát svým závazkům vyplývajícím ze záruky, a

iv) 

stručný popis nejvýznamnějších rizikových faktorů týkajících se ručitele, které jsou uvedeny v prospektu v souladu s čl. 16 odst. 3, přičemž se nepřekročí celkový počet rizikových faktorů stanovený v odstavci 10;

d) 

v pododdíle s názvem „Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?“ stručný popis nejvýznamnějších rizikových faktorů obsažených v prospektu, které jsou specifické pro dané cenné papíry, přičemž se nepřekročí celkový počet rizikových faktorů stanovený v odstavci 10.

Je-li nutné, aby bylo sestaveno sdělení klíčových informací podle nařízení (EU) č. 1286/2014, emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, mohou nahradit obsah stanovený v tomto odstavci informacemi stanovenými v čl. 8 odst. 3 písm. c) až i) nařízení (EU) č. 1286/2014. Pokud se použije nařízení (EU) č. 1286/2014, může každý členský stát, který pro účely tohoto nařízení vystupuje jako domovský členský stát, vyžadovat od emitentů, osob nabízejících cenné papíry nebo osob, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, aby v prospektech schvalovaných jeho příslušným orgánem nahradili obsah stanovený v tomto odstavci informacemi stanovenými v čl. 8 odst. 3 písm. c) až i) nařízení (EU) č. 1286/2014.

Pokud dochází k nahrazení obsahu podle druhého pododstavce, zvýší se maximální počet stran stanovený v odstavci 3 o tři dodatečné strany velikosti A4. Obsah sdělení klíčových informací se stane samostatným oddílem shrnutí. Ve stránkovém rozvržení uvedeného oddílu musí být zřetelně označeno, že jde o obsah sdělení klíčových informací podle čl. 8 odst. 3 písm. c) až i) nařízení (EU) č. 1286/2014.

Pokud se v souladu s čl. 8 odst. 9 třetím pododstavcem jediné shrnutí vztahuje na několik cenných papírů, které se liší pouze v určitých velice omezených detailech, jako je emisní kurz nebo datum splatnosti, maximální počet stran stanovený v odstavci 3 se zvýší o dvě dodatečné strany velikosti A4. Je-li však pro tyto cenné papíry vyžadováno sestavení sdělení klíčových informací podle nařízení (EU) č. 1286/2014 a emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, provedou nahrazení obsahu uvedené v druhém pododstavci tohoto odstavce, maximální počet stran se zvýší o tři dodatečné strany velikosti A4 na každý další cenný papír.

Pokud shrnutí obsahuje informace uvedené v prvním pododstavci písm. c), maximální počet stran uvedený v odstavci 3 se zvýší o jednu dodatečnou stranu velikosti A4.

8.  

Oddíl uvedený v odst. 4 písm. d) obsahuje tyto informace:

a) 

v pododdíle s názvem „Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?“ případné obecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky, informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, plán distribuce, částka a procentní podíl okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky a odhad celkových nákladů spojených s emisí nebo nabídkou, včetně odhadovaných nákladů, které emitent nebo osoba nabízející cenné papíry naúčtují investorovi;

b) 

liší-li se od emitenta, v pododdíle s názvem „Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?“ stručný popis osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, včetně jejich sídla a právní formy, právních předpisů, na jejichž základě provozují svoji činnost, a země, v níž jsou registrováni;

c) 

v pododdíle s názvem „Proč je tento prospekt sestavován?“ stručný popis důvodů nabídky nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jakož i případně

i) 

využití a odhad čisté částky výnosů,

ii) 

uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí, s uvedením jakékoli části, které se to netýká,

iii) 

uvedení nejvýznamnějších střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování.

9.  
V rámci každého z oddílů popsaných v odstavcích 6, 7 a 8 může emitent doplnit dílčí záhlaví, považuje-li to za nutné.
10.  
Celkový počet rizikových faktorů obsažených v oddílech shrnutí uvedených v odst. 6 písm. c) a v odst. 7 prvním pododstavci písm. c) bodě iv) a písm. d) nesmí překročit 15.
11.  
Shrnutí nesmí obsahovat křížové odkazy na jiné části prospektu ani do něj nesmí být začleněny informace ve formě odkazu.
12.  
Je-li pro veřejně nabízené cenné papíry vyžadováno sestavení sdělení klíčových informací podle nařízení (EU) č. 1286/2014 a domovský členský stát od emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, vyžaduje nahrazení obsahu sdělení klíčových informací podle odst. 7 druhého pododstavce druhé věty tohoto článku, má se za to, že osoby, jež jménem emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, poskytují o cenných papírech poradenství nebo je prodávají, splnily v době trvání nabídky povinnost poskytnout sdělení klíčových informací v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1286/2014, jestliže namísto něho dotčeným investorům poskytly shrnutí prospektu ve lhůtách a za podmínek stanovených v článcích 13 a 14 uvedeného nařízení.

▼M3

12a.  
Odchylně od odstavců 3 až 12 tohoto článku obsahuje unijní prospekt pro oživení sestavený podle článku 14a shrnutí vypracované v souladu s tímto odstavcem.

Shrnutí unijního prospektu pro oživení se vypracuje jako krátký a stručný dokument, který po vytištění nepřesahuje maximální délku dvou stran velikosti A4.

Shrnutí unijního prospektu pro oživení nesmí obsahovat odkazy na jiné části prospektu ani do něj nesmí být začleněny informace ve formě odkazu. Shrnutí:

a) 

je prezentováno a uspořádáno tak, aby se snadno četlo, přičemž se použije písmo čitelné velikosti;

b) 

je sepsáno v jazyce a stylem, které umožňují snadno porozumět informacím, a zejména v jazyce, který je jasný, netechnický, stručný a srozumitelný pro investory.

c) 

je tvořeno těmito čtyřmi oddíly:

i) 

úvod, jenž obsahuje všechny informace uvedené v odstavci 5 tohoto článku, včetně varování a data schválení unijního prospektu pro oživení;

ii) 

klíčové informace o emitentovi, případně včetně zvláštních informací o obchodním a finančním dopadu pandemie COVID-19 na emitenta v délce nejméně 200 slov;

iii) 

klíčové informace o akciích, včetně práv spojených s těmito akciemi a případných omezení těchto práv;

iv) 

klíčové informace o veřejné nabídce akcií nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

▼B

13.  

ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví obsah a formát prezentace klíčových finančních informací uvedených v odst. 6 písm. b) a příslušných klíčových finančních informací uvedených v odst. 7 prvním pododstavci písm. c) bodě iii), a to s ohledem na jednotlivé druhy cenných papírů a emitentů a při zajištění toho, aby předkládané informace byly stručné a srozumitelné.

Předloží je Komisi do 21. července 2018.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 8

Základní prospekt

1.  
U nekapitálových cenných papírů včetně opčních listů v jakékoli formě se může podle rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, prospekt skládat ze základního prospektu obsahujícího nezbytné informace o emitentovi a cenných papírech, které jsou veřejně nabízeny nebo mají být přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
2.  

Základní prospekt obsahuje tyto informace:

a) 

šablonu s názvem „formulář pro konečné podmínky“, která se vyplní u každé jednotlivé emise, a s uvedením volitelných možností, které jsou k dispozici ohledně informací, jež mají být stanoveny v konečných podmínkách nabídky;

b) 

adresu internetových stránek, na nichž budou konečné podmínky uveřejněny.

3.  
Obsahuje-li základní prospekt volitelné možnosti ohledně informací vyžadovaných v příslušném popise cenných papírů, v konečných podmínkách se stanoví, které z těchto volitelných možností se vztahují k jednotlivé emisi, a to odkazem na příslušné oddíly základního prospektu nebo zopakováním těchto informací.
4.  

Konečné podmínky se uvedou ve formě samostatného dokumentu nebo se začlení do základního prospektu nebo jakéhokoli jeho dodatku. Musí být vypracovány ve snadno analyzovatelné a srozumitelné formě.

Konečné podmínky obsahují pouze informace, které se týkají popisu cenných papírů, a neslouží k doplnění základního prospektu. V takových případech se použije čl. 17 odst. 1 písm. b).

5.  

Pokud konečné podmínky nejsou začleněny do základního prospektu ani do jeho dodatku, emitent je uveřejní v souladu s podmínkami stanovenými v článku 21 a podá k uložení příslušnému orgánu domovského členského státu, a to co nejdříve od okamžiku veřejné nabídky cenných papírů a pokud možno před započetím veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

Konečné podmínky musí obsahovat jasné a výrazné prohlášení uvádějící:

a) 

že konečné podmínky byly vypracovány pro účely tohoto nařízení a musí být vykládány ve spojení se základním prospektem a jakýmkoli jeho dodatkem, aby bylo možné získat všechny relevantní informace;

b) 

kde jsou základní prospekt a jakýkoli jeho dodatek uveřejněny v souladu s podmínkami stanovenými v článku 21;

c) 

že je ke konečným podmínkám přiloženo shrnutí jednotlivé emise.

6.  

Základní prospekt lze sestavit jako jediný dokument nebo jako samostatné dokumenty.

Pokud emitent, osoby nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, podali k uložení registrační dokument pro nekapitálové cenné papíry nebo univerzální registrační dokument podle článku 9 a rozhodnou se, že sestaví základní prospekt, musí základní prospekt obsahovat:

a) 

informace obsažené v registračním dokumentu nebo univerzálním registračním dokumentu;

b) 

informace, které by jinak byly obsaženy v příslušném popisu cenných papírů s výjimkou konečných podmínek, jestliže konečné podmínky nejsou zahrnuty v základním prospektu.

7.  
Jasně se oddělí specifické informace o každém z jednotlivých cenných papírů začleněných do základního prospektu.
8.  
Shrnutí se vypracuje, jakmile jsou konečné podmínky zahrnuty do základního prospektu nebo do dodatku nebo podány k uložení, a toto shrnutí se týká každé jednotlivé emise.
9.  

Na shrnutí týkající se jednotlivé emise se vztahují stejné požadavky jako na konečné podmínky, stanovené v tomto článku, a shrnutí se k těmto konečným podmínkám připojí.

Shrnutí týkající se jednotlivé emise splňuje požadavky článku 7 a poskytuje:

a) 

klíčové informace obsažené v základním prospektu, včetně klíčových informací o emitentovi;

b) 

klíčové informace v konečném znění, včetně klíčových informací, které nebyly zahrnuty v základním prospektu.

Pokud se konečné podmínky vztahují k několika cenným papírům, které se liší pouze v určitých velice omezených detailech, jako je emisní kurz nebo datum splatnosti, může být ke všem těmto cenným papírům přiloženo jediné shrnutí každé jednotlivé emise, pokud jsou informace vztahující se k jednotlivým cenným papírům jasně odděleny.

10.  
Informace obsažené v základním prospektu se v případě potřeby doplní v souladu s článkem 23.
11.  

Veřejná nabídka cenných papírů může pokračovat po skončení platnosti základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího základního prospektu. Konečné podmínky takové nabídky obsahují na první straně výrazné upozornění, v němž je uveden poslední den platnosti předchozího základního prospektu a také informace o tom, kde bude uveřejněn následný základní prospekt. Následný základní prospekt obsahuje konečné podmínky z počátečního základního prospektu nebo jsou do něj tyto podmínky začleněny formou odkazu a odkazuje na konečné podmínky, které jsou relevantní pro trvající nabídku.

Právo na odvolání souhlasu podle čl. 23 odst. 2 se vztahuje rovněž na investory, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním cenných papírů během doby platnosti předchozího základního prospektu, pokud jim cenné papíry dosud nebyly dodány.

Článek 9

Univerzální registrační dokument

1.  
Každý emitent, jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, může každý účetní rok sestavit registrační dokument ve formě univerzálního registračního dokumentu, v němž popíše organizaci společnosti, podnikatelskou činnost, finanční situaci, zisk a vyhlídky, správu a řízení společnosti a vlastnickou strukturu.
2.  

Každý emitent, který se rozhodne, že každý účetní rok sestaví univerzální registrační dokument, jej předloží ke schválení příslušnému orgánu domovského členského státu v souladu s postupem podle čl. 20 odst. 2 a 4.

Poté, co byl emitentovi univerzální registrační dokument po dva po sobě následující účetní roky schválen příslušným orgánem, může být příslušnému orgánu následný univerzální registrační dokument podán k uložení bez předchozího schválení.

Pokud emitent poté univerzální registrační dokument za jeden účetní rok k uložení nepodá, přijde o výhodu možnosti podat jej k uložení bez předchozího schválení a všechny následné univerzální registrační dokumenty se musí předkládat příslušnému orgánu ke schválení, dokud nebude opět splněna podmínka stanovená ve druhém pododstavci.

Emitent musí ve své žádosti podané příslušnému orgánu uvést, zda je univerzální registrační dokument předkládán ke schválení, nebo podáván k uložení bez předchozího schválení.

Požádá-li emitent uvedený v druhém pododstavci tohoto odstavce o oznámení svého univerzálního registračního dokumentu podle článku 26, předloží univerzální registrační dokument ke schválení, včetně veškerých dřívějších změn podaných k uložení.

3.  
Emitenti, jimž byl přede dnem 21. července 2019 schválen registrační dokument, jenž byl sestaven v souladu s přílohou I nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ( 8 ), příslušným orgánem alespoň po dva po sobě následující účetní roky a kteří poté tento registrační dokument v souladu s čl. 12 odst. 3 směrnice 2003/71/ES každý rok uložili nebo jim byl schválen, mohou univerzální registrační dokument podat k uložení bez předchozího schválení v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem tohoto článku ode dne 21. července 2019.
4.  
Jakmile byly univerzální registrační dokument a jeho změny podle odstavců 7 a 9 tohoto článku schváleny nebo podány k uložení bez předchozího schválení, tento dokument a jeho změny se bez zbytečného odkladu uveřejní v souladu s podmínkami stanovenými v článku 21.
5.  
Univerzální registrační dokument musí splňovat jazykové požadavky stanovené v článku 27.
6.  
Informace lze do univerzálního registračního dokumentu za podmínek stanovených v článku 19 začlenit ve formě odkazu.
7.  
Po podání univerzálního registračního dokumentu k uložení nebo po jeho schválení může emitent informace, které jsou v něm obsaženy, kdykoli aktualizovat, a to podáním jeho změny příslušnému orgánu k uložení. S výhradou čl. 10 odst. 3 prvního a druhého pododstavce není při podání změny příslušnému orgánu k uložení vyžadováno schválení.
8.  

Příslušný orgán může kdykoli přezkoumat obsah univerzálního registračního dokumentu, který byl podán k uložení bez předchozího schválení, jakož i obsah jakýchkoli změn tohoto dokumentu.

Při přezkumu se příslušný orgán soustředí na kontrolu úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti informací uvedených v univerzálním registračním dokumentu a v jakýchkoli změnách tohoto dokumentu.

9.  

Pokud příslušný orgán v průběhu přezkumu zjistí, že univerzální registrační dokument nesplňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti nebo že je třeba provést změny nebo doplnit informace, uvědomí o tom emitenta.

Žádost příslušného orgánu o změnu nebo o doplňující informace, která je určena emitentovi, musí emitent zohlednit v příštím univerzálním registračním dokumentu podávaném k uložení pro následující účetní rok, s výjimkou případů, kdy emitent hodlá použít univerzální registrační dokument jako nedílnou součást prospektu předkládaného ke schválení. V takovém případě emitent změnu univerzálního registračního dokumentu podá k uložení nejpozději při podání žádosti podle čl. 20 odst. 6.

Odchylně od druhého pododstavce emitent v případech, kdy jej příslušný orgán uvědomí, že se jeho žádost o změnu nebo doplňující informace týká podstatného opomenutí nebo podstatné chyby či podstatné nepřesnosti, které pravděpodobně budou pro veřejnost zavádějící ve vztahu ke skutečnostem a okolnostem, jež jsou důležité pro informované posouzení emitenta, podá změnu univerzálního registračního dokumentu k uložení bez zbytečného odkladu.

Příslušný orgán může požadovat, aby emitent vytvořil konsolidované znění změněného univerzálního registračního dokumentu, je-li toto konsolidované znění nezbytné k zajištění srozumitelnosti informací v něm uvedených. Emitent může konsolidované znění pozměněného univerzálního registračního dokumentu dobrovolně zahrnout do přílohy k dané změně.

10.  
Odstavce 7 a 9 se uplatní pouze v případech, kdy univerzální registrační dokument není použit jako nedílná součást prospektu. Kdykoli je univerzální registrační dokument použit jako nedílná součást prospektu, použije se pro doplňování prospektu v době od okamžiku schválení prospektu do konečného uzavření veřejné nabídky cenných papírů nebo případně do okamžiku zahájení obchodování na regulovaném trhu, podle toho, co nastane později, pouze článek 23.
11.  

Emitent, který splňuje podmínky stanovené v odst. 2 prvním nebo druhém pododstavci nebo v odstavci 3 tohoto článku, má status častého emitenta a může využít zrychleného procesu schválení podle čl. 20 odst. 6, pokud:

a) 

při podání každého univerzálního registračního dokumentu k uložení nebo jeho předložení ke schválení emitent příslušnému orgánu poskytne písemné potvrzení, že podle jeho nejlepšího vědomí byly v období uplynulých osmnáct měsíců nebo v období od vzniku povinnosti zpřístupnit regulované informace, podle toho, které období je kratší, podány k uložení a uveřejněny všechny regulované informace, které byl povinen zpřístupnit podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, a podle nařízení (EU) č. 596/2014, a to v souladu se zmíněnými předpisy; a

b) 

v případě, že příslušný orgán provedl přezkum uvedený v odstavci 8, emitent změnil svůj univerzální registrační dokument podle odstavce 9.

Pokud emitent nesplňuje jakoukoli z výše uvedených podmínek, přijde o status častého emitenta.

12.  

Pokud je univerzální registrační dokument podaný příslušnému orgánu k uložení nebo tímto orgánem schválený uveřejněn nejpozději čtyři měsíce po skončení účetního roku a obsahuje informace, které musí být uvedeny ve výroční finanční zprávě zmíněné v článku 4 směrnice 2004/109/ES, má se za to, že emitent splnil svoji povinnost uveřejnit výroční finanční zprávu požadovanou podle uvedeného článku.

Pokud jsou univerzální registrační dokument nebo jeho změny podané příslušnému orgánu k uložení nebo tímto orgánem schválené uveřejněny nejpozději tři měsíce po skončení prvních šesti měsíců účetního roku a obsahují informace, které musí být uvedeny v pololetní finanční zprávě zmíněné v článku 5 směrnice 2004/109/ES, má se za to, že emitent splnil svoji povinnost uveřejnit pololetní finanční zprávu požadovanou podle uvedeného článku.

V případech uvedených v prvním a druhém pododstavci emitent:

a) 

začlení do univerzálního registračního dokumentu seznam křížových odkazů, v nichž určí, kde v univerzálním registračním dokumentu lze nalézt každou z položek, které jsou požadovány ve výroční a pololetní finanční zprávě;

b) 

podá univerzální registrační dokument podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2004/109/ES k uložení a zpřístupní jej úředně určenému mechanismu uvedenému v čl. 21 odst. 2 uvedené směrnice;

c) 

začlení do univerzálního registračního dokumentu prohlášení o odpovědnosti, a to za podmínek požadovaných podle čl. 4 odst. 2 písm. c) a čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice 2004/109/ES.

13.  
Odstavec 12 se použije pouze v případě, kdy je domovský členský stát emitenta pro účely tohoto nařízení zároveň domovským členským státem pro účely směrnice 2004/109/ES a kdy jazyk univerzálního registračního dokumentu splňuje podmínky stanovené v článku 20 uvedené směrnice.
14.  
Komise do 21. ledna 2019 přijme v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, jimiž toto nařízení doplní, pokud jde o stanovení kritérií pro kontrolu a přezkum univerzálního registračního dokumentu a jakýchkoli jeho změn, jakož i postupy pro schvalování a pro podávání těchto dokumentů k uložení a podmínek, za nichž zaniká status častého emitenta.

Článek 10

Prospekty tvořené samostatnými dokumenty

1.  

Emitent, jehož registrační dokument již byl schválen příslušným orgánem, musí při veřejné nabídce cenných papírů nebo při jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu vypracovat v příslušných případech pouze popis cenných papírů a shrnutí. V takovém případě podléhá popis cenných papírů a shrnutí samostatnému schválení.

Pokud se po schválení registračního dokumentu objevily významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost týkající se informací uvedených v registračním dokumentu, které mohou ovlivnit hodnocení cenných papírů, předloží se nejpozději současně s popisem cenných papírů a shrnutím ke schválení také dodatek registračního dokumentu. V takovém případě se neuplatní právo odvolat souhlas podle čl. 23 odst. 2.

Registrační dokument a jeho dodatek, případně doplněné popisem cenných papírů a shrnutím, tvoří po schválení příslušným orgánem prospekt.

2.  
Po schválení se registrační dokument bez zbytečného odkladu a v souladu s podmínkami stanovenými v článku 21 uveřejní.
3.  

Emitent, jehož univerzální registrační dokument již byl schválen příslušným orgánem nebo jenž podle čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce podal univerzální registrační dokument k uložení bez předchozího schválení, musí při veřejné nabídce cenných papírů nebo při jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu vypracovat pouze popis cenných papírů a shrnutí.

Jestliže univerzální registrační dokument již byl schválen, podléhá popis cenných papírů, shrnutí a veškeré změny univerzálního registračního dokumentu, které byly podány k uložení od okamžiku schválení univerzálního registračního dokumentu, samostatnému schválení.

Pokud emitent podal univerzální registrační dokument k uložení bez předchozího schválení, celá dokumentace včetně změn univerzálního registračního dokumentu podléhá schválení bez ohledu na skutečnost, že tyto dokumenty zůstávají samostatné.

Univerzální registrační dokument změněný v souladu s čl. 9 odst. 7 nebo 9, k němuž je přiložen popis cenných papírů a shrnutí, představuje po schválení příslušným orgánem prospekt.

Článek 11

Odpovědnost spojená s prospektem

1.  
Členské státy zajistí, aby odpovědnost za informace uvedené v prospektu a v jakémkoliv jeho dodatku nesl alespoň emitent nebo jeho správní, řídící či dozorčí orgány, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo ručitel. Osoby odpovědné za prospekt a za jakýkoliv jeho dodatek jsou jasně určeny v prospektu jménem a funkcí nebo v případě právnických osob názvem a sídlem; prospekt musí rovněž obsahovat jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v prospektu správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.
2.  

Členské státy zajistí, aby se jejich právní a správní předpisy týkající se občanskoprávní odpovědnosti vztahovaly na osoby odpovědné za informace uvedené v prospektu.

Členské státy však zajistí, aby žádná osoba nenesla občanskoprávní odpovědnost výhradně na základě shrnutí podle článku 7 nebo na základě zvláštního shrnutí unijního prospektu pro růst podle čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce nebo na základě jejich překladu, ledaže tyto:

a) 

jsou zavádějící, nepřesné nebo jsou v rozporu s ostatními částmi prospektu, nebo

b) 

ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytují klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných cenných papírů investovat.

3.  

Odpovědnost za informace uvedené v registračním dokumentu nebo v univerzálním registračním dokumentu nesou osoby uvedené v odstavci 1 pouze v případech, kdy je registrační dokument nebo univerzální registrační dokument použit jako nedílná součást schváleného prospektu.

První pododstavec se použije, aniž jsou dotčeny články 4 a 5 směrnice 2004/109/ES, jestliže jsou do univerzálního registračního dokumentu začleněny informace podle uvedených článků.

Článek 12

Platnost prospektu, registračního dokumentu a univerzálního registračního dokumentu

1.  

Prospekt, ať již ve formě jediného dokumentu, nebo tvořený samostatnými dokumenty, je platný po dobu dvanácti měsíců od schválení u veřejných nabídek nebo u přijetí k obchodování na regulovaném trhu, je-li prospekt doplněn dodatkem požadovaným podle článku 23.

Pokud je prospekt tvořen samostatnými dokumenty, začíná doba platnosti plynout schválením popisu cenných papírů.

2.  

Registrační dokument, který již byl schválen, je platný pro použití jako nedílná součást prospektu po dobu dvanácti měsíců od jeho schválení.

Konec platnosti takového registračního dokumentu nemá vliv na platnost prospektu, jehož je nedílnou součástí.

3.  

Univerzální registrační dokument je platný pro použití jako nedílná součást prospektu po dobu dvanácti měsíců od jeho schválení podle čl. 9 odst. 2 prvního pododstavce nebo od jeho podání k uložení podle čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce.

Konec platnosti univerzálního registračního dokumentu nemá vliv na platnost prospektu, jehož je nedílnou součástí.KAPITOLA III

OBSAH A FORMÁT PROSPEKTU

Článek 13

Minimální informace a formát

1.  

Komise přijme v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, jimiž toto nařízení doplní, pokud jde o formát prospektu, základního prospektu a konečných podmínek a vzory vymezující konkrétní informace, jež má prospekt obsahovat, a to včetně LEI a ISIN a při eliminaci zdvojování informací v případech, kdy je prospekt tvořen samostatnými dokumenty.

Při stanovování jednotlivých vzorů prospektu se zejména zohlední toto:

a) 

jednotlivé druhy informací, které investoři potřebují, podle toho, zda se jedná o kapitálové nebo o nekapitálové cenné papíry; na informace požadované v prospektu pro cenné papíry, které mají podobný hospodářský základ, zejména derivátové cenné papíry, se uplatní shodný přístup;

b) 

různé druhy a vlastnosti nabídek nekapitálových cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu;

c) 

použitý formát a informace požadované v základních prospektech pro nekapitálové cenné papíry včetně opčních listů v jakékoli formě;

d) 

případná veřejnoprávní povaha emitenta;

e) 

případná specifická povaha činností emitenta.

Pro účely druhého pododstavce písm. b) stanoví Komise při stanovování jednotlivých vzorů prospektu konkrétní požadavky na informace pro prospekty týkající se přijetí k obchodování na regulovaném trhu u nekapitálových cenných papírů, které:

a) 

mají být obchodovány pouze na regulovaném trhu či jeho konkrétním segmentu, k němuž mohou mít pro účely obchodování s těmito cennými papíry přístup pouze kvalifikovaní investoři, nebo

b) 

mají jednotkovou jmenovitou hodnotu nejméně 100 000  EUR.

Tyto požadavky na informace musí být přiměřené a zohledňovat informační potřeby příslušných investorů.

2.  

Komise do 21. ledna 2019 přijme v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, jimiž toto nařízení doplní stanovením vzoru vymezujícího minimální informace, které mají být obsaženy v univerzálním registračním dokumentu.

Takovýto vzor zajistí, aby univerzální registrační dokument obsahoval všechny nezbytné informace o emitentovi, a bylo tak možné tentýž univerzální registrační dokument stejným způsobem použít pro následné veřejné nabídky kapitálových či nekapitálových cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Pokud jde o finanční informace, provozní výsledky a finanční situaci a vyhlídky a správu a řízení společnosti, sladí se co možná nejvíce s informacemi, které se musí uvádět ve výročních a pololetních finančních zprávách zmíněných v článcích 4 a 5 směrnice 2004/109/ES včetně zprávy vedení podniku a výkazu o správě a řízení společnosti.

3.  
Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 a 2 vycházejí ze standardů v oblasti finančních a nefinančních informací, které stanoví mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, zejména Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), a z příloh I, II a III tohoto nařízení.

Článek 14

Zjednodušený režim zpřístupňování informací pro sekundární emise

1.  

Následující osoby se mohou rozhodnout, že v případě veřejné nabídky cenných papírů nebo v případě přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu sestaví zjednodušený prospekt ve zjednodušeném režimu zpřístupňování informací pro sekundární emise:

a) 

emitenti, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo trhu pro růst malých a středních podniků, a to nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnáct měsíců, a kteří vydávají cenné papíry zastupitelné s existujícími cennými papíry, jež byly vydány dříve;

▼M1

b) 

aniž je dotčen čl. 1 odst. 5, emitenti, jejichž kapitálové cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo na trhu pro růst malých a středních podniků nepřetržitě alespoň po dobu posledních 18 měsíců a kteří vydávají nekapitálové cenné papíry nebo cenné papíry, jež umožňují přístup ke kapitálovým cenným papírům zastupitelným stávajícími kapitálovými cennými papíry emitenta, které již byly k obchodování přijaty;

▼B

c) 

osoby nabízející cenné papíry, jež byly nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnácti měsíců přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo trhu pro růst malých a středních podniků;

▼M1

d) 

emitenti, jejichž cenné papíry byly veřejně nabízeny a přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nepřetržitě po dobu alespoň dvou let a kteří po celou dobu, kdy byly jejich cenné papíry přijaty k obchodování, plně dodržovali povinnosti týkající se podávání zpráv a zpřístupňování informací a kteří žádají o přijetí cenných papírů zastupitelných stávajícími cennými papíry, jež byly vydány dříve, k obchodování na regulovaném trhu.

▼B

Zjednodušený prospekt sestává ze shrnutí v souladu s článkem 7, zvláštního registračního dokumentu, který mohou používat osoby uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) a c) tohoto odstavce, a zvláštního popisu cenných papírů, který mohou používat osoby uvedené v písmenech a) a c) uvedeného pododstavce.

2.  

Odchylně od čl. 6 odst. 1 a aniž je dotčen čl. 18 odst. 1, obsahuje zjednodušený prospekt relevantní redukované informace, které jsou nezbytné k tomu, aby investoři porozuměli:

a) 

vyhlídkám emitenta a případným významným změnám v podnikání a ve finanční situaci emitenta a ručitele, k nimž došlo od konce posledního účetního roku;

b) 

právům spojeným s cennými papíry;

c) 

důvodům emise a jejímu dopadu na emitenta, včetně jeho celkové kapitálové struktury, a použití výnosů.

Informace obsažené ve zjednodušeném prospektu jsou písemné, jsou uvedeny ve snadno analyzovatelné, stručné a srozumitelné formě a umožňují investorům činit informovaná investiční rozhodnutí. Zohledňují rovněž regulované informace, které již byly zpřístupněny podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, a nařízení (EU) č. 596/2014. ►M1  Emitenti uvedení v odst. 1 prvním pododstavci písm. d) tohoto článku, kteří budou povinni po přijetí svých cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 9 ), shromáždí poslední finanční informace podle odst. 3 druhého pododstavce písm. a) tohoto článku, obsahující srovnávací informace za předcházející rok zařazené do zjednodušeného prospektu, v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ( 10 ). ◄

▼M1

Emitenti uvedení v odst. 1 prvním pododstavci písm. d) tohoto článku, kteří po přijetí svých cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebudou povinni sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu se směrnicí 2013/34/EU, shromáždí poslední finanční informace podle odst. 3 druhého pododstavce písm. a) tohoto článku, obsahující srovnávací informace za předcházející rok zařazené do zjednodušeného prospektu, v souladu s vnitrostátním právem členského státu, v němž je emitent registrován.

Emitenti ze třetích zemí, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, shromáždí poslední finanční informace podle odst. 3 druhého pododstavce písm. a) tohoto článku, obsahující srovnávací informace za předcházející rok zařazené do zjednodušeného prospektu, v souladu se svými vnitrostátními účetními standardy, pokud jsou tyto standardy rovnocenné nařízení (ES) č. 1606/2002. Pokud tyto vnitrostátní účetní standardy nejsou rovnocenné standardům mezinárodním standardům účetního výkaznictví, finanční informace se přepracují podle nařízení (ES) č. 1606/2002.

▼B

3.  

Komise do 21. ledna 2019 přijme v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, jimiž toto nařízení doplní stanovením vzorů upřesňujících redukované informace, které mají být zahrnuty podle zjednodušeného režimu zpřístupňování informací uvedeného v odstavci 1.

Vzory musí zahrnovat zejména:

a) 

roční a pololetní finanční informace, které byly uveřejněny během dvanácti měsíců před schválením prospektu,

b) 

případné prognózy a odhady zisku;

c) 

stručné shrnutí relevantních informací zpřístupněných podle nařízení (EU) č. 596/2014 během dvanácti měsíců před schválením prospektu;

d) 

rizikové faktory;

▼M1

e) 

v případě kapitálových cenných papírů, včetně cenných papírů, které umožňují přístup ke kapitálovým cenným papírům, prohlášení o provozním kapitálu, prohlášení o kapitalizaci a zadlužení, uvedení relevantních střetů zájmů a transakcí se spřízněnými osobami, hlavních akcionářů a případně pro forma finančních informací.

▼B

Při stanovování redukovaných informací, které mají být zahrnuty podle zjednodušeného režimu zpřístupňování informací, zohlední Komise potřebu usnadnit získávání finančních prostředků na kapitálových trzích a důležitost snižování nákladů na kapitál. Aby se předešlo zbytečnému zatěžování emitentů, zohlední Komise při stanovování redukovaných informací také informace, které je již emitent povinen zpřístupnit podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, a nařízení (EU) č. 596/2014. Komise rovněž nastaví redukované informace tak, aby byly zaměřeny na informace relevantní pro sekundární emise a byly přiměřené.

▼M3

Článek 14a

Unijní prospekt pro oživení

1.  

Následující osoby se mohou rozhodnout, že v případě veřejné nabídky akcií nebo v případě přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu sestaví unijní prospekt pro oživení ve zjednodušeném režimu zpřístupňování informací stanoveném v tomto článku:

a) 

emitenti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnácti měsíců a kteří vydávají akcie zastupitelné s existujícími akciemi, jež byly vydány dříve;

b) 

emitenti, jejichž akcie již byly obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnácti měsíců, a to za předpokladu, že byl zveřejněn prospekt pro nabídku těchto akcií, a kteří vydávají akcie zastupitelné s existujícími akciemi, jež byly vydány dříve;

c) 

osoby nabízející akcie, jež byly nepřetržitě alespoň po dobu posledních 18 měsíců přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo trhu pro růst malých a středních podniků.

Emitenti mohou vypracovat unijní prospekt pro oživení pouze v případě, pokud je počet akcií, které mají být nabízeny, společně s počtem akcií, které již byly nabízeny prostřednictvím unijního prospektu pro oživení po dobu dvanácti měsíců, ke dni schválení unijního prospektu pro oživení nižší než 150 % počtu akcií, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo případně na trhu pro růst malých a středních podniků.

Období dvanácti měsíců uvedené ve druhém pododstavci začíná plynout dnem schválení unijního prospektu pro oživení.

2.  

Odchylně od čl. 6 odst. 1, a aniž je dotčen čl. 18 odst. 1, obsahuje unijní prospekt pro oživení relevantní redukované informace, které jsou nezbytné k tomu, aby investoři porozuměli:

a) 

vyhlídkám a finančním výsledkům emitenta a případným významným změnám ve finanční a obchodní situaci emitenta, k nimž došlo od konce posledního účetního roku, a jeho finanční i nefinanční dlouhodobé obchodní strategii a cílům, případně včetně zvláštních informací o současném a budoucím obchodním a finančním dopadu pandemie COVID-19 na emitenta v délce nejméně 400 slov;

b) 

základním informacím o akciích, včetně práv spojených s těmito akciemi a případných omezení těchto práv, důvodům emise a jejímu dopadu na emitenta, včetně dopadu na celkovou kapitálovou strukturu emitenta, jakož i informacím o kapitalizaci a zadluženosti, prohlášení o provozním kapitálu a použití výnosů.

3.  
Informace obsažené v unijním prospektu pro oživení jsou písemné, jsou uvedeny ve snadno analyzovatelné, stručné a srozumitelné formě a umožňují investorům, zejména drobným investorům, činit informovaná investiční rozhodnutí při zohlednění regulovaných informací, které již byly zveřejněny podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, nařízení (EU) č. 596/2014 a v příslušných případech informací uvedených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ( 11 ).
4.  
Unijní prospekt pro oživení se vypracuje jako jediný dokument, obsahující minimální informace uvedené v příloze Va. Po vytištění nepřesahuje maximální délku třiceti stran velikosti A4 a je prezentován a uspořádán tak, aby se snadno četl, přičemž se použije písmo čitelné velikosti.
5.  
Shrnutí ani informace zahrnuté formou odkazu v souladu s článkem 19 se nezapočítávají do maximální délky uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
6.  
Emitenti mohou sami rozhodnout o pořadí, v jakém jsou informace stanovené v příloze Va v unijním prospektu pro oživení uspořádány.

▼B

Článek 15

Unijní prospekt pro růst

1.  

Následující osoby se mohou v případě veřejné nabídky cenných papírů rozhodnout, že sestaví unijní prospekt pro růst v přiměřeném režimu zpřístupňování informací podle tohoto článku, jestliže nemají žádné cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu:

a) 

malé a střední podniky;

b) 

emitenti jiní než malé a střední podniky, jejichž cenné papíry jsou nebo mají být obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků, jestliže měli na základě kotací na konci roku za předchozí tři kalendářní roky průměrnou tržní kapitalizaci nižší než 500 000 000  EUR;

c) 

emitenti jiní než uvedení v písmenech a) a b), jestliže veřejná nabídka cenných papírů nepřesahuje celkovou hodnotu protiplnění v Unii ve výši 20 000 000  EUR vypočtenou za období dvanácti měsíců a jestliže tito emitenti nemají cenné papíry obchodované v mnohostranném obchodním systému a průměrný počet jejich zaměstnanců nepřekročil za předchozí účetní rok 499;

▼M1

ca) 

emitenti jiní než malé a střední podniky, kteří nabízejí akcie veřejnosti a současně usilují o přijetí těchto akcií k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, pokud již tito emitenti nemají akcie přijaté k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků a pokud je složená hodnota dvou následujících prvků nižší než 200 000 000  EUR:

i) 

konečná cena nabídky nebo maximální cena v případě uvedeném v čl. 17 odst. 1 písm. b) bodě i);

ii) 

celkový počet akcií v oběhu okamžitě po nabídce akcií veřejnosti vypočítaný buď na základě objemu veřejně nabídnutých akcií, nebo, v případě uvedeném v čl. 17 odst. 1 písm. b) bodě i), na základě maximálního objemu veřejně nabídnutých akcií;

▼B

d) 

osoby nabízející cenné papíry vydané emitenty uvedenými v písmenech a) a b).

Unijní prospekt pro růst v přiměřeném režimu zpřístupňování informací je dokument ve standardizovaném formátu, který obsahuje jednoduché formulace a emitentům se snadno vyplňuje. Sestává ze zvláštního shrnutí založeného na článku 7, zvláštního registračního dokumentu a zvláštního popisu cenných papírů. Informace jsou v unijním prospektu pro růst uvedeny ve standardizovaném pořadí v souladu s aktem v přenesené pravomoci podle odstavce 2.

2.  

Komise do 21. ledna 2019 přijme v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, jimiž toto nařízení doplní stanovením redukovaného obsahu a standardizovaného formátu a pořadí informací pro unijní prospekt pro růst i omezeného obsahu a standardizovaného formátu zvláštního shrnutí.

Zvláštní shrnutí nesmí emitentům ukládat žádnou další zátěž ani náklady v tom smyslu, že vyžaduje pouze relevantní informace již obsažené v unijním prospektu pro růst. Při stanovování standardizovaného formátu zvláštního shrnutí nastaví Komise požadavky tak, aby bylo zvláštní shrnutí kratší než shrnutí stanovené v článku 7.

Při stanovování redukovaného obsahu a standardizovaného formátu a pořadí informací u unijního prospektu pro růst nastaví Komise požadavky tak, aby se zaměřovaly na:

a) 

informace, které jsou pro investory významné a relevantní při investičním rozhodování;

b) 

potřebu zajistit přiměřenost mezi velikostí společnosti a náklady na vyhotovení prospektu.

Komise přitom zohlední:

a) 

potřebu zajistit, aby byl unijní prospekt pro růst výrazně méně náročný než standardní prospekt, pokud jde o administrativní zátěž a náklady emitentů;

b) 

potřebu usnadnit malým a středním podnikům přístup na kapitálové trhy, minimalizovat jejich náklady a zároveň zajistit důvěru investorů v investice do takovýchto společností;

c) 

jednotlivé druhy informací, které investoři potřebují v souvislosti s kapitálovými a nekapitálovými cennými papíry.

Uvedené akty v přenesené pravomoci vycházejí z příloh IV a V.

Článek 16

Rizikové faktory

1.  

Rizikové faktory uvedené v prospektu se omezí na rizika, která jsou specifická pro emitenta nebo cenné papíry, jsou významná pro přijetí informovaného investičního rozhodnutí a jsou potvrzena obsahem registračního dokumentu a obsahem popisu cenných papírů.

Při sestavování prospektu posoudí emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, významnost rizikových faktorů na základě pravděpodobnosti jejich naplnění a očekávaného rozsahu jejich negativních důsledků.

Každý rizikový faktor musí být náležitě popsán a musí být vysvětleno, jak ovlivňuje emitenta nebo nabízené cenné papíry či cenné papíry přijaté k obchodování. Posouzení významnosti rizikových faktorů stanovené ve druhém pododstavci může být rovněž zpřístupněno využitím kvalitativní stupnice s úrovněmi nízká, střední nebo vysoká.

Rizikové faktory musí být zařazeny do omezeného počtu kategorií v závislosti na své povaze. Jako první musí být v každé kategorii uvedeny rizikové faktory, které jsou podle posouzení stanoveného ve druhém pododstavci považovány za nejvýznamnější.

2.  
Rizikové faktory zahrnují také faktory vyplývající z úrovně podřízenosti cenného papíru a dopadů na očekávanou výši nebo načasování plateb držitelům cenných papírů v případě úpadku nebo jiného obdobného řízení, včetně případné insolvence úvěrové instituce nebo řešení její krize či její restrukturalizace v souladu se směrnicí 2014/59/EU.
3.  
Je-li za cenné papíry poskytnuta záruka, musí prospekt obsahovat konkrétní a významné rizikové faktory, které se týkají ručitele, v rozsahu, v jakém jsou relevantní pro schopnost ručitele dostát závazku vyplývajícímu ze záruky.
4.  
S cílem motivovat k řádnému a patřičně zaměřenému uvádění rizikových faktorů vypracuje ESMA obecné pokyny na pomoc příslušným orgánům při přezkumu konkrétnosti a významnosti rizikových faktorů a jejich zařazení do kategorií v závislosti na jejich povaze.
5.  
Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 44, jimiž toto nařízení doplní stanovením kritérií pro posouzení konkrétnosti a významnosti rizikových faktorů a pro zařazení rizikových faktorů do kategorií v závislosti na jejich povaze.

Článek 17

Konečná cena nabídky a objem emise cenných papírů

1.  

V případě, že do prospektu nelze zahrnout konečnou cenu nabídky nebo objem emise cenných papírů, které mají být veřejně nabídnuty, ať již z hlediska počtu cenných papírů nebo celkové nominální částky:

a) 

lze souhlas s koupí nebo upsáním cenných papírů odvolat nejméně dva pracovní dny po podání k uložení konečné ceny nabídky nebo objemu emise cenných papírů, které budou veřejně nabídnuty, nebo

b) 

v prospektu se uvede:

i) 

maximální cena nebo maximální objem emise cenných papírů, jsou-li k dispozici, nebo

ii) 

metoda a kritéria ocenění nebo podmínky, v souladu s nimiž se má konečná cena nabídky určit, a vysvětlení veškerých použitých metod ocenění.

2.  
Konečná cena nabídky a objem emise cenných papírů se podávají k uložení příslušnému orgánu domovského členského státu a uveřejní se v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 21 odst. 2.

Článek 18

Neuvedení informací

1.  

Příslušný orgán domovského členského státu může povolit, aby v prospektu nebo v jeho nedílných součástech nebyly uvedeny určité informace, které v něm uvedeny být mají, pokud se domnívá, že je splněna některá z těchto podmínek:

a) 

uvedení těchto informací by bylo v rozporu s veřejným zájmem;

b) 

uvedení těchto informací by emitenta či případně ručitele vážně poškodilo, pokud neuvedení těchto informací neuvádí veřejnost v omyl ohledně skutečností a okolností, jejichž znalost je podstatná pro informované posouzení emitenta nebo případně ručitele a práv spojených s cennými papíry, jichž se prospekt týká;

c) 

tyto informace mají pro konkrétní nabídku nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu nepodstatný význam a neovlivnily by hodnocení finanční situace a vyhlídek emitenta nebo případně ručitele.

Příslušný orgán předloží každý rok orgánu ESMA zprávu o informacích, jejichž neuvedení v prospektu povolil.

2.  
Za podmínky, že jsou investorům poskytnuty přiměřené informace, v případě, kdy určité informace, jejichž uvedení v prospektu nebo v jeho nedílných součástech se vyžaduje, výjimečně nejsou přiměřené oblasti činnosti nebo právní formě emitenta či případně ručitele nebo cenným papírům, kterých se prospekt týká, obsahuje prospekt nebo jeho nedílné součásti informace rovnocenné požadovaným informacím, pokud takové informace existují.
3.  
Ručí-li za cenné papíry členský stát, jsou emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, při sestavování prospektu podle článku 4 oprávněni neuvést informace o tomto členském státu.
4.  

ESMA může vypracovat nebo na žádost Komise vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví případy, kdy je možné v souladu s odstavcem 1 neuvést informace, přičemž zohlední zprávy příslušných orgánů pro orgán ESMA uvedené v odstavci 1.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 19

Začlenění formou odkazu

1.  

Informace lze do prospektu začlenit formou odkazu, pokud byly již dříve nebo souběžně uveřejněny elektronicky, sestaveny v jazyce, který splňuje požadavky článku 27, a pokud jsou obsaženy v jednom z těchto dokumentů:

a) 

v dokumentech, které byly schváleny příslušným orgánem nebo které mu byly podány k uložení, a to v souladu s tímto nařízením nebo směrnicí 2003/71/ES;

b) 

v dokumentech uvedených v čl. 1 odst. 4 písm. f), až i), v čl. 1 odst. 5 prvním pododstavci písm. e) až h) a v čl. 1 odst. 5 prvním pododstavci písm. j) bodě v);

c) 

v regulovaných informacích;

d) 

v ročních nebo mezitímních finančních informacích;

e) 

ve zprávách auditorů a účetních závěrkách;

f) 

ve zprávách vedení podniku uvedených v kapitole 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 12 );

g) 

ve výkazech o správě a řízení podniku uvedených v článku 20 směrnice 2013/34/EU;

h) 

ve zprávách o ocenění určitého aktiva nebo určité společnosti;

i) 

ve zprávách o odměňování uvedených v článku 9b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ( 13 );

j) 

ve výročních zprávách nebo případných informacích vyžadovaných v souladu s články 22 a 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ( 14 );

k) 

ve společenské smlouvě, zakladatelské listině nebo stanovách.

Tyto informace musí být nejaktuálnější informace dostupné emitentovi.

Pokud jsou formou odkazu začleněny pouze určité části dokumentu, začlení se do prospektu prohlášení, že části, které do prospektu začleněny nebyly, buď nejsou pro investora významné, nebo jsou zmíněny v jiné části prospektu.

2.  
Při začleňování informací formou odkazu emitenti, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zajistí dostupnost těchto informací. Zejména se v prospektu uvede seznam křížových odkazů, aby investoři mohli snadno určit konkrétní informace, a prospekt musí obsahovat hypertextové odkazy na všechny dokumenty, které obsahují informace, jež byly do prospektu začleněny formou odkazu.
3.  
Je-li to možné, emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, předloží společně s prvním návrhem prospektu a v každém případě během přezkumu prospektu příslušnému orgánu v elektronickém formátu umožňujícím vyhledávání veškeré informace, které jsou do prospektu začleněny formou odkazu, ledaže již tyto informace byly schváleny příslušným orgánem, který schvaluje prospekt, nebo mu byly podány k uložení.
4.  

ESMA může vypracovat nebo na žádost Komise vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem aktualizovat seznam dokumentů uvedený v odstavci 1 tohoto článku tím, že do něj začlení další druhy dokumentů, které musí být podle práva Unie schváleny veřejnoprávním orgánem nebo mu podány k uložení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.KAPITOLA IV

PRAVIDLA PRO SCHVALOVÁNÍ A UVEŘEJŇOVÁNÍ PROSPEKTU

Článek 20

Kontrola a schválení prospektu

1.  
Prospekt se neuveřejní, pokud jej nebo všechny jeho nedílné součásti v souladu s článkem 10 neschválil relevantní příslušný orgán.
2.  

Příslušný orgán oznámí emitentovi, osobě nabízející cenné papíry nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, své rozhodnutí týkající se schválení prospektu do deseti pracovních dnů po předložení návrhu prospektu.

Pokud příslušný orgán nevydá rozhodnutí o prospektu ve lhůtách stanovených v prvním pododstavci tohoto odstavce a odstavcích 3 a 6, nepovažuje se toto nevydání rozhodnutí za schválení žádosti.

Příslušný orgán oznámí orgánu ESMA schválení prospektu a jakéhokoli dodatku k prospektu co nejdříve a v každém případě nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího poté, kdy je toto schválení oznámeno emitentovi, osobě nabízející cenné papíry nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

3.  

Lhůta stanovená v odst. 2 prvním pododstavci se prodlouží na 20 pracovních dnů, pokud se veřejná nabídka týká cenných papírů vydávaných emitentem, který nemá dosud žádné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu a který dosud veřejně cenné papíry nenabízel.

Lhůta 20 pracovních dnů se vztahuje pouze na počáteční podání návrhu prospektu. Je-li nezbytné následné podání v souladu s odstavcem 4, použije se lhůta stanovená v odst. 2 prvním pododstavci.

4.  

Pokud příslušný orgán zjistí, že návrh prospektu nesplňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které jsou nutné k jeho schválení, nebo že je nutné provést změny či doplnit další informace:

a) 

ihned a nejpozději ve lhůtách stanovených v odst. 2 prvním pododstavci nebo případně v odstavci 3 počítaných ode dne podání návrhu prospektu nebo doplňujících informací o tom uvědomí emitenta, osobu nabízející cenné papíry nebo osobu, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a

b) 

zřetelně uvede, jaké změny nebo doplňující informace jsou zapotřebí.

V těchto případech začne lhůta stanovená v odst. 2 prvním pododstavci plynout teprve ode dne, kdy byl příslušnému orgánu předložen revidovaný návrh prospektu nebo požadované doplňující informace.

5.  
Jestliže emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nejsou schopni či ochotni učinit nezbytné změny nebo poskytnout doplňující informace požadované v souladu s odstavcem 4, je příslušný orgán oprávněn schválení prospektu zamítnout a přezkum prospektu ukončit. V takovém případě příslušný orgán uvědomí emitenta, osobu nabízející cenné papíry nebo osobu, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, o svém rozhodnutí a zamítnutí zdůvodní.
6.  

Odchylně od odstavců 2 a 4 se lhůty stanovené v odst. 2 prvním pododstavci a v odstavci 4 zkrátí na pět pracovních dnů pro prospekty tvořené samostatnými dokumenty sestavené častými emitenty uvedenými v čl. 9 odst. 11, včetně častých emitentů využívajících postup oznamování stanovený v článku 26. Častý emitent informuje příslušný orgán alespoň pět pracovních dnů před předpokládaným datem podání žádosti o schválení.

Častý emitent předloží příslušnému orgánu žádost, v níž uvede nezbytné změny v univerzálním registračním dokumentu, případně v popisu cenných papírů a ve shrnutí předložených ke schválení.

▼M3

6a.  
Odchylně od odstavců 2 a 4 se lhůty stanovené v odst. 2 prvním pododstavci a v odstavci 4 zkracují na sedm pracovních dnů pro unijní prospekt pro oživení. Emitent informuje příslušný orgán alespoň pět pracovních dnů před předpokládaným datem podání žádosti o schválení.

▼B

7.  
Příslušné orgány poskytnou na svých internetových stránkách pokyny k procesu kontroly a schvalování, aby se usnadnilo účinné a včasné schvalování prospektů. Tyto pokyny obsahují kontaktní údaje pro účely schvalování. Emitent, osoba nabízející cenné papíry, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo osoba pověřená sestavením prospektu mají po celou dobu schvalování prospektu možnost navázat přímou komunikaci a interakci s pracovníky příslušného orgánu.
8.  
Na žádost emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, může příslušný orgán domovského členského státu přenést schvalování prospektu na příslušný orgán jiného členského státu po předchozím oznámení orgánu ESMA a po dohodě s tímto jiným příslušným orgánem. Příslušný orgán domovského členského státu předá dokumentaci podanou společně se svým rozhodnutím o přenesení schvalování, a to v elektronickém formátu, příslušnému orgánu druhého členského státu ten den, kdy rozhodnutí učiní. Takové přenesení se oznámí emitentovi, osobě nabízející cenné papíry nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, do tří pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí, které přijme příslušný orgán domovského členského státu. Lhůty stanovené v odst. 2 prvním pododstavci a v odstavci 3 začínají plynout ode dne, kdy příslušný orgán domovského členského státu přijal rozhodnutí. Ustanovení čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 1095/2010 se nepoužije na přenesení schvalování prospektu podle tohoto odstavce. Jakmile je přenesení schvalování dokončeno, je pro účely tohoto nařízení za příslušný orgán domovského členského státu pro daný prospekt považován příslušný orgán, na který bylo schvalování prospektu přeneseno.
9.  

Tímto nařízením není dotčena odpovědnost příslušných orgánů, které nadále upravuje výhradně vnitrostátní právo.

Členské státy zajistí, aby se jejich vnitrostátní předpisy o odpovědnosti příslušných orgánů použily pouze na schválení prospektů jejich příslušnými orgány.

10.  
Výše poplatků, které si účtuje příslušný orgán domovského členského státu za schválení prospektů, dokumentů, které se mají stát nedílnou součástí prospektů v souladu s článkem 10, nebo dodatků prospektů, jakož i za podání k uložení univerzálních registračních dokumentů, jejich změn a konečných podmínek, musí být rozumná a přiměřená a uveřejní se alespoň na internetových stránkách příslušného orgánu.
11.  
Komise do 21. ledna 2019 přijme v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, jimiž toto nařízení doplní stanovením kritérií pro kontrolu prospektů, zejména úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti informací v nich obsažených, a postupů pro schvalování prospektu.
12.  
ESMA využije své pravomoci podle nařízení (EU) č. 1095/2010 k tomu, aby prosazoval sbližování dohledu v souvislosti s procesy kontroly a schvalování, které příslušné orgány uplatňují při posuzování úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti informací obsažených v prospektu. Za tímto účelem vypracuje ESMA pro příslušné orgány obecné pokyny, které se týkají dohledu a vymáhání, pokud jde o prospekty, a které pokrývají posuzování souladu s tímto nařízením i s veškerými akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě. ESMA zejména podporuje sbližování, pokud jde o efektivnost, metody a načasování kontroly příslušnými orgány ohledně informací uvedených v prospektu, a to s využitím zejména srovnávacích hodnocení podle odstavce 13.
13.  
Aniž je dotčen článek 30 nařízení (EU) č. 1095/2010, ESMA uspořádá a provede alespoň jedno srovnávací hodnocení postupů příslušných orgánů týkajících se kontroly a schvalování, a to včetně oznamování schválení mezi příslušnými orgány. Srovnávací hodnocení rovněž posoudí, jaký dopad mají různé přístupy příslušných orgánů ke kontrole a schvalování na schopnost emitentů získat kapitál v Unii. Zpráva o tomto srovnávacím hodnocení se uveřejní do 21. července 2022. V rámci tohoto srovnávacího hodnocení ESMA zohlední stanoviska či doporučení od skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, která je uvedena v článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 21

Uveřejnění prospektu

1.  

Jakmile je prospekt schválen, emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jej uveřejní, a to s dostatečným předstihem před veřejnou nabídkou nebo přijetím daných cenných papírů k obchodování a nejpozději na počátku této nabídky nebo tohoto přijetí.

V případě počáteční veřejné nabídky třídy akcií, která je poprvé přijata k obchodování na regulovaném trhu, se prospekt uveřejní nejméně šest pracovních dnů před koncem nabídky.

2.  

Prospekt, ať ve formě jediného dokumentu, nebo tvořený samostatnými dokumenty, se považuje za uveřejněný, je-li uveřejněn v elektronické podobě na některé z těchto internetových stránek:

a) 

na internetových stránkách emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu,

b) 

na internetových stránkách finančních zprostředkovatelů, kteří umísťují nebo prodávají cenné papíry, včetně platebních zástupců;

c) 

na internetových stránkách regulovaného trhu, na němž se žádá o přijetí k obchodování, nebo pokud se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nežádá, na internetových stránkách organizátora mnohostranného obchodního systému.

3.  

Prospekt se uveřejní ve zvláštním oddílu internetových stránek, který je při vstupu na stránky snadno dostupný. Musí být možné jej stáhnout, vytisknout a musí být v elektronickém formátu umožňujícím vyhledávání, který nelze změnit.

Dokumenty obsahující informace, které byly do prospektu začleněny formou odkazu, dodatky nebo konečné podmínky týkající se prospektu a samostatná kopie shrnutí jsou dostupné v rámci téhož oddílu jako prospekt, a to v nezbytných případech prostřednictvím hypertextových odkazů.

Na samostatné kopii shrnutí musí být jasně uvedeno, kterého prospektu se týká.

4.  
Přístup k prospektu nesmí být podmíněn dokončením procesu registrace, přijetím prohlášení o omezení právní odpovědnosti nebo uhrazením poplatku. Upozornění uvádějící jurisdikce, v nichž jsou učiněny nabídka nebo přijetí k obchodování, se za prohlášení o omezení právní odpovědnosti nepovažují.
5.  

Příslušný orgán domovského členského státu na svých internetových stránkách uveřejní všechny schválené prospekty nebo alespoň seznam schválených prospektů včetně hypertextového odkazu na zvláštní oddíly internetových stránek uvedené v odstavci 3 tohoto článku, jakož i identifikaci hostitelského členského státu či hostitelských členských států, v němž či v nichž jsou prospekty oznámeny v souladu s článkem 25. Uveřejněný seznam včetně hypertextových odkazů se aktualizuje a každá položka zůstává na internetových stránkách alespoň po dobu uvedenou v odstavci 7 tohoto článku.

Souběžně s tím, jak příslušný orgán uvědomí orgán ESMA o schválení prospektu nebo jakéhokoli dodatku prospektu, poskytne mu elektronickou kopii prospektu a jeho dodatků, jakož i údaje nezbytné k tomu, aby orgán ESMA mohl prospekt klasifikovat v mechanismu pro uchovávání uvedeném v odstavci 6 a pro účely zprávy uvedené v článku 47.

Příslušný orgán hostitelského členského státu uveřejní na svých internetových stránkách informace o všech oznámeních, která obdržel v souladu s článkem 25.

▼M3

5a.  
Unijní prospekt pro oživení je klasifikován v mechanismu pro uchovávání uvedeném v odstavci 6 tohoto článku. Údaje použité pro klasifikaci prospektů sestavených v souladu s článkem 14 mohou být použity pro klasifikaci unijních prospektů pro oživení sestavených v souladu s článkem 14a, a to za předpokladu, že budou tyto dva typy prospektu v daném mechanismu pro uchovávání rozlišeny.

▼B

6.  
ESMA na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu uveřejní všechny prospekty, které obdržel od příslušných orgánů, včetně jejich dodatků, konečných podmínek a případně souvisejících překladů, jakož i informace o hostitelském členském státě (hostitelských členských státech), v němž (v nichž) jsou prospekty oznámeny v souladu s článkem 25. Uveřejnění se zajistí prostřednictvím mechanismu pro uchovávání, který je veřejnosti bezplatně dostupný a obsahuje vyhledávací funkce.
7.  

Všechny schválené prospekty zůstávají veřejně dostupné v elektronické podobě alespoň po dobu 10 let po uveřejnění na internetových stránkách uvedených v odstavcích 2 a 6.

Jsou-li pro informace, které byly do prospektu začleněny formou odkazu, a pro dodatky nebo konečné podmínky týkající se prospektu použity hypertextové odkazy, musí být tyto odkazy funkční po dobu uvedenou v prvním pododstavci.

8.  
Schválený prospekt musí obsahovat výrazné upozornění, v němž je uvedeno, kdy prospekt pozbyde platnosti. V tomto upozornění musí být rovněž uvedeno, že se povinnost doplnit prospekt v případě významných nových skutečností, podstatných chyb nebo podstatných nepřesností neuplatní, jestliže prospekt pozbyl platnosti.
9.  
V případě, že prospekt sestává z více dokumentů nebo jsou v něm začleněny informace formou odkazu, lze dokumenty a informace, které prospekt tvoří, uveřejnit a šířit samostatně, pokud jsou tyto dokumenty uveřejněny v souladu s odstavcem 2. Je-li prospekt tvořen samostatnými dokumenty v souladu s článkem 10, uvádí každý z těchto dokumentů, který je nedílnou součástí prospektu, s výjimkou dokumentů začleněných formou odkazu, že je pouze jednou částí prospektu a kde lze získat ostatní dokumenty, které jsou nedílnou součástí prospektu.
10.  
Znění a formát prospektu nebo dodatků prospektu, které jsou uveřejněny, musí být vždy totožné s původním zněním, které schválil příslušný orgán domovského členského státu.
11.  
Emitent, osoba nabízející cenné papíry, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo finanční zprostředkovatelé, kteří umísťují nebo prodávají cenné papíry, bezplatně předají každému potenciálnímu investorovi, který o to požádá, kopii prospektu na trvalém nosiči. Pokud potenciální investor výslovně požádá o papírovou kopii, předají emitent, osoba nabízející cenné papíry, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo finanční zprostředkovatel, který umísťuje nebo prodává cenné papíry, tištěnou verzi prospektu. Předání je omezeno na jurisdikce, v nichž je učiněna veřejná nabídka cenných papírů nebo kde dojde k přijetí k obchodování na regulovaném trhu podle tohoto nařízení.
12.  

ESMA může vypracovat nebo na žádost Komise vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž blíže upřesní požadavky týkající se uveřejnění prospektu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

13.  

ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví údaje nutné pro klasifikaci prospektů podle odstavce 5 a praktické mechanismy k zajištění toho, aby tyto údaje včetně ISIN cenných papírů a LEI emitentů, osob nabízejících cenné papíry a ručitelů byly strojově čitelné.

Předloží je Komisi do 21. července 2018.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M4

Článek 21a

Zpřístupnění informací v jednotném evropském přístupovém místě

1.  
Od 10. července 2026 emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo případně osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, při zveřejňování jakýchkoli informací uvedených v čl. 1 odst. 4 písm. f) a g), čl. 1 odst. 5 prvního pododstavce písm. e) a f), čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2, čl. 17 odst. 2, čl. 21 odst. 1 a 9 a čl. 23 odst. 1 tohoto nařízení předkládají tyto informace za účelem jejich zpřístupnění v jednotném evropském přístupovém místě zřízeném podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2859 ( 15 )současně relevantnímu orgánu shromažďujícímu informace, který je uveden v odstavci 3 tohoto článku.

Tyto informace musí splňovat tyto požadavky:

a) 

předkládají se ve formátu, ze kterého lze získat údaje, ve smyslu čl. 2 bodu 3 nařízení (EU) 2023/2859, nebo, vyžaduje-li to právo Unie, ve strojově čitelném formátu ve smyslu čl. 2 bodu 4 uvedeného nařízení;

b) 

jsou k nim připojena tato metadata:

i) 

všechna jména a všechny názvy emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo případně osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jichž se informace týkají;

ii) 

v případě právnických osob identifikační kód právnické osoby patřící emitentovi, osobě nabízející cenné papíry nebo případně osobě žádající o přijetí obchodování na regulovaném trhu upřesněný podle čl. 7 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2023/2859;

iii) 

v případě právnických osob velikost emitenta podle kategorií uvedených v čl. 7 odst. 4 písm. d) uvedeného nařízení;

iv) 

průmyslová odvětví hospodářských činností emitenta upřesněná podle čl. 7 odst. 4 písm. e) uvedeného nařízení;

v) 

druh informací klasifikovaných podle čl. 7 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení;

vi) 

poznámka, zda informace obsahují osobní údaje.

2.  
Pro účely odst. 1 písm. b) bodu ii) získají emitenti, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby žádající o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, kteří jsou právnickými osobami, identifikační kód právnické osoby.
3.  
Pro účely zpřístupnění informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku v jednotném evropském přístupovém místě je orgánem shromažďujícím informace ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2023/2859 příslušný orgán. Příslušný orgán v nejvyšší možné míře vychází z postupů a infrastruktury navržených a prováděných podle čl. 25 odst. 6 tohoto nařízení.
4.  
Od 10. července 2026 je pro účely zpřístupnění informací uvedených v čl. 42 odst. 1 tohoto nařízení v jednotném evropském přístupovém místě orgánem shromažďujícím informace ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2023/2859 příslušný orgán.

Tyto informace musí splňovat tyto požadavky:

a) 

předkládají se ve formátu, ze kterého lze získat údaje, ve smyslu čl. 2 bodu 3 nařízení (EU) 2023/2859;

b) 

jsou k nim připojena tato metadata:

i) 

všechna jména a všechny názvy emitenta nebo případně osoby nabízející cenné papíry, jichž se informace týkají;

ii) 

je-li k dispozici, identifikační kód právnické osoby patřící emitentovi nebo případně osobě nabízející cenné papíry upřesněný podle čl. 7 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2023/2859;

iii) 

druh informací klasifikovaných podle čl. 7 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení;

iv) 

poznámka, zda informace obsahují osobní údaje.

5.  

Pro účely zajištění účinného shromažďování a správy informací předkládaných v souladu s odstavcem 1 vypracuje ESMA návrhy prováděcích technických norem, v nichž upřesní:

a) 

všechna ostatní metadata, která mají být připojena k informacím;

b) 

strukturování údajů v informacích;

c) 

informace, pro které je vyžadován strojově čitelný formát, a to, jaký strojově čitelný formát se má v takovýchto případech používat.

Pro účely písmene c) ESMA posoudí výhody a nevýhody různých strojově čitelných formátů a provede vhodné praktické zkoušky.

ESMA tyto návrhy prováděcích technických norem předloží Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15nařízení (EU) č. 1095/2010.

6.  
V případě potřeby přijme ESMA obecné pokyny k zajištění správnosti metadat předkládaných v souladu s odst. 5 prvním pododstavcem písm. a).

▼B

Článek 22

Propagační sdělení

1.  
Každé propagační sdělení týkající se buď veřejné nabídky cenných papírů, nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu dodržuje zásady obsažené v odstavcích 2 až 5. Odstavce 2 až 4 a odst. 5 písm. b) se použijí pouze na případy, kdy má emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, povinnost sestavit prospekt.
2.  
Propagační sdělení musí uvádět, že prospekt byl nebo bude uveřejněn a kde investoři mohou nebo budou moci prospekt získat.
3.  
Propagační sdělení musí být jako taková jasně rozpoznatelná. Informace obsažené v propagačním sdělení nesmí být nepřesné nebo zavádějící a musí být v souladu s informacemi obsaženými v prospektu, pokud již byl uveřejněn, nebo s informacemi, které mají být v prospektu uvedeny, pokud bude prospekt uveřejněn později.
4.  
Všechny informace uveřejněné v ústní nebo písemné formě, které se týkají veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu, musí být v souladu s informacemi obsaženými v prospektu i v případě, kdy neslouží reklamním účelům.
5.  

Pokud emitent nebo osoba nabízející cenné papíry sdělí ústně či písemně podstatné informace jednomu či více vybraným investorům, musí být tyto informace buď:

a) 

sděleny všem ostatním investorům, kterým je nabídka určena, pokud se uveřejnění prospektu v souladu s čl. 1 odst. 4 nebo 5 nevyžaduje, nebo

b) 

zahrnuty do prospektu nebo do dodatku prospektu v souladu s čl. 23 odst. 1, pokud je uveřejnění prospektu povinné.

6.  

Příslušný orgán členského státu, v němž jsou propagační sdělení šířena, je oprávněn ověřovat, zda jsou propagační sdělení týkající se veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu v souladu s odstavci 2 až 4.

Příslušný orgán domovského členského státu v případě potřeby napomáhá příslušnému orgánu členského státu, v němž jsou propagační sdělení šířena, při posuzování jejich souladu s informacemi v prospektu.

Aniž je dotčen čl. 32 odst. 1, nepředstavuje kontrola propagačních sdělení příslušným orgánem nezbytnou podmínku pro uskutečnění veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu v kterémkoli hostitelském členském státě.

O použití jakékoli dohledové a vyšetřovací pravomoci podle článku 32 ve vztahu k vymáhání dodržování tohoto článku příslušným orgánem hostitelského členského státu je bez zbytečného odkladu informován příslušný orgán domovského členského státu emitenta.

7.  
Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou účtovat pouze poplatky spojené s výkonem dohledových úkolů podle tohoto článku. Výše poplatků musí být uvedena na internetových stránkách příslušných orgánů. Poplatky musí být nediskriminační, rozumné a přiměřené dohledovému úkolu. Příslušné orgány hostitelských členských států neukládají žádné požadavky ani správní postupy nad rámec těch, které jsou vyžadovány pro výkon dohledových úkolů podle tohoto článku.
8.  
Odchylně od odstavce 6 mohou kterékoli dva příslušné orgány uzavřít dohodu, na jejímž základě si má pro účely ověřování toho, zda je propagační činnost v přeshraničních situacích v souladu s příslušnými pravidly, ponechat tuto kontrolu příslušný orgán domovského členského státu. Jakákoli taková dohoda musí být oznámena orgánu ESMA. ESMA uveřejní seznam těchto dohod a pravidelně jej aktualizuje.
9.  

ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, ve kterých dále upřesní ustanovení týkající se propagačních sdělení uvedená v odstavcích 2 až 4, mimo jiné i s cílem upřesnit ustanovení týkající se šíření propagačních sdělení a stanovit postupy spolupráce mezi příslušnými orgány domovského členského státu a členského státu, v němž jsou propagační sdělení šířena.

Předloží je Komisi do 21. července 2018.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

10.  
ESMA vypracuje v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 obecné pokyny a doporučení příslušným orgánům, pokud jde o ověřování podle odstavce 6 tohoto článku. V těchto obecných pokynech a doporučeních se zohlední potřeba zajistit, aby toto ověřování nebylo na překážku fungování postupu oznamování stanovenému v článku 25 a současně byla minimalizována administrativní zátěž emitentů, kteří v Unii uskutečňují přeshraniční nabídky.
11.  
Tímto článkem nejsou dotčena jiná použitelná ustanovení práva Unie.

Článek 23

Dodatky prospektu

1.  

Každá významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost týkající se informací uvedených v prospektu, které by mohly ovlivnit hodnocení cenných papírů a které se objevily nebo byly zjištěny od okamžiku, kdy byl prospekt schválen, do ukončení doby trvání nabídky nebo do okamžiku zahájení obchodování na regulovaném trhu, podle toho, co nastane později, se bez zbytečného odkladu uvedou v dodatku prospektu.

Takovýto dodatek se schválí stejným způsobem jako prospekt v maximální lhůtě pěti pracovních dnů a uveřejní se přinejmenším podle stejných pravidel, jaká se uplatnila při uveřejnění původního prospektu v souladu s článkem 21. Je-li to nezbytné, k prospektu se doplní také shrnutí a všechny jeho překlady, aby se zohlednily nové informace obsažené v dodatku.

2.  

Pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných papírů, jsou investoři, kteří již před uveřejněním dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů, oprávněni ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění dodatku svůj souhlas odvolat, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním cenných papírů, podle toho, co nastane dříve. Tuto lhůtu může emitent nebo osoba nabízející cenné papíry prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit právo na odvolání souhlasu, se stanoví v dodatku.

Dodatek musí obsahovat výrazné prohlášení týkající se práva na odvolání souhlasu, ve kterém je jasně uvedeno:

a) 

že právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů již před uveřejněním dodatku, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly cenné papíry dosud dodány;

b) 

lhůta, v níž mohou investoři právo na odvolání souhlasu uplatnit; a

c) 

na koho se mohou investoři obrátit, přejí-li si právo na odvolání souhlasu uplatnit.

▼M3

2a.  
Odchylně od odstavce 2 v období od 18. března 2021 do 31. prosince 2022, pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných papírů, jsou investoři, kteří již před uveřejněním dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů, oprávněni ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění dodatku svůj souhlas odvolat, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním cenných papírů, podle toho, co nastane dříve. Tuto lhůtu může emitent nebo osoba nabízející cenné papíry prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit právo na odvolání souhlasu, se stanoví v dodatku.

Dodatek musí obsahovat výrazné prohlášení týkající se práva na odvolání souhlasu, ve kterém je jasně uvedeno:

a) 

že právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů již před uveřejněním dodatku, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny, nebyly cenné papíry dosud dodány;

b) 

jaká je lhůta, v níž mohou investoři uplatnit právo na odvolání souhlasu a

c) 

na koho se mohou investoři obrátit, přejí-li si právo na odvolání souhlasu uplatnit.

▼B

3.  

Jestliže jsou cenné papíry nakupovány nebo upisovány pomocí finančního zprostředkovatele, uvědomí tento investory o možnosti uveřejnění dodatku, o tom, kde a kdy by k jeho uveřejnění došlo, a o tom, že by jim byl v takovém případě při uplatňování práva na odvolání souhlasu nápomocen.

Finanční zprostředkovatel investory kontaktuje v den, kdy je dodatek uveřejněn.

Jestliže jsou cenné papíry nakupovány nebo upisovány přímo od emitenta, uvědomí tento investory o možnosti uveřejnění dodatku, o tom, kde by k jeho uveřejnění došlo, a o tom, že v takovém případě mohou mít právo svůj souhlas odvolat.

▼M3

3a.  
Odchylně od odstavce 3 v období od 18. března 2021 do 31. prosince 2022, pokud investoři nakupují nebo upisují cenné papíry v období od okamžiku schválení prospektu pro tyto cenné papíry do uzavření počáteční nabídky pomocí finančního zprostředkovatele, uvědomí tento finanční zprostředkovatel tyto investory o možnosti uveřejnění dodatku, o tom, kde a kdy by k jeho uveřejnění došlo, a o tom, že by jim byl v takovém případě při uplatňování práva na odvolání souhlasu nápomocen.

Jestliže mají investoři uvedení v prvním pododstavci tohoto odstavce právo na odvolání souhlasu uvedené v odstavci 2a, finanční zprostředkovatel je kontaktuje do konce prvního pracovního dne, který následuje po dni zveřejnění dodatku.

Jestliže jsou cenné papíry nakupovány nebo upisovány přímo od emitenta, uvědomí tento investory o možnosti uveřejnění dodatku, o tom, kde by k jeho uveřejnění došlo, a o tom, že v takovém případě mohou mít právo svůj souhlas odvolat.

▼B

4.  
V případě, že emitent připraví dodatek informací v základním prospektu, které se vztahují pouze k jedné emisi nebo k několika jednotlivým emisím, právo investorů na odvolání souhlasu podle odstavce 2 se vztahuje pouze na příslušnou emisi nebo příslušné emise, a nevztahuje se na žádné jiné emise cenných papírů v rámci základního prospektu.
5.  
Jestliže se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost uvedené v odstavci 1 týkají pouze informací uvedených v registračním dokumentu nebo univerzálním registračním dokumentu a pokud je tento registrační dokument nebo univerzální registrační dokument současně použit jako nedílná součást několika prospektů, vypracuje se a schválí se pouze jeden dodatek. V takovém případě musí být v dodatku uvedeny všechny prospekty, jichž se týká.
6.  
Při kontrole dodatku před schválením může příslušný orgán požadovat, aby dodatek v příloze obsahoval konsolidované znění doplňovaného prospektu, registračního dokumentu nebo univerzálního registračního dokumentu, je-li takové konsolidované znění nezbytné pro zajištění srozumitelnosti informací uvedených v prospektu. Takováto žádost se považuje za žádost o doplňující informace podle čl. 20 odst. 4. Konsolidované znění doplňovaného prospektu, registračního dokumentu nebo univerzálního registračního dokumentu může emitent do přílohy dodatku vždy zařadit dobrovolně.
7.  

ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví situace, kdy významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost týkající se informací uvedených v prospektu vyžadují uveřejnění dodatku prospektu.

Předloží je Komisi do 21. července 2018.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.KAPITOLA V

PŘESHRANIČNÍ NABÍDKY A PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANEM TRHU A POUŽITÍ JAZYKŮ

Článek 24

Platnost schválení prospektů v rámci Unie

1.  
Aniž je dotčen článek 37, jestliže se veřejná nabídka cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu provádí v jednom členském státě nebo ve více členských státech nebo v členském státě jiném nežli v domovském členském státě, je prospekt schválený domovským členským státem s veškerými dodatky platný pro veřejnou nabídku nebo pro přijetí k obchodování v jakémkoli počtu hostitelských členských států za předpokladu, že ESMA a příslušný orgán každého hostitelského členského státu obdrží oznámení v souladu s článkem 25. Příslušné orgány hostitelských členských států nevedou žádné schvalovací ani správní řízení týkající se prospektů a dodatků schválených příslušnými orgány jiných členských států ani v souvislosti s konečnými podmínkami.
2.  
Pokud se v době uvedené v čl. 23 odst. 1 objeví nebo jsou zjištěny významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost, požaduje příslušný orgán domovského členského státu, aby bylo v souladu s čl. 20 odst. 1 schváleno uveřejnění dodatku. ESMA a příslušný orgán hostitelského členského státu mohou příslušný orgán domovského členského státu informovat o potřebě nových informací.

Článek 25

Oznamování prospektů a dodatků a sdělování konečných podmínek

1.  

Příslušný orgán domovského členského státu na žádost emitenta, osoby nabízející cenné papíry, osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo osoby pověřené sestavením prospektu a do jednoho pracovního dne po obdržení této žádosti, nebo pokud je žádost podána spolu s návrhem prospektu, do jednoho pracovního dne po schválení prospektu zašle příslušnému orgánu hostitelského členského státu osvědčení o schválení osvědčující, že prospekt byl sestaven v souladu s tímto nařízením, a elektronickou kopii uvedeného prospektu.

V případě potřeby se k oznámení uvedenému v prvním pododstavci přiloží překlad prospektu a jakékoliv shrnutí, za jehož vyhotovení je odpovědný emitent, osoba nabízející cenné papíry, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo osoba pověřená sestavením prospektu.

Stejný postup se použije pro jakýkoli dodatek prospektu.

Osvědčení o schválení se oznámí příslušnému orgánu hostitelského členského státu a současně i emitentovi, osobě nabízející cenné papíry, osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo osobě pověřené sestavením prospektu.

2.  
V osvědčení o schválení se uvede případné použití čl. 18 odst. 1 a 2 spolu s odůvodněním.
3.  
Příslušný orgán domovského členského státu oznámí orgánu ESMA osvědčení o schválení prospektu nebo jakéhokoliv jeho dodatku v témže okamžiku jako příslušnému orgánu hostitelského členského státu.
4.  
Pokud nejsou konečné podmínky základního prospektu, který byl předtím oznámen, zahrnuty v základním prospektu ani v jeho dodatku, příslušný orgán domovského členského státu je elektronicky sdělí příslušnému orgánu hostitelského členského státu (hostitelských členských států) a orgánu ESMA co nejdříve poté, co byly podány k uložení.
5.  
Za oznámení ani za přijetí oznámení prospektů a jejich dodatků, jakož ani za žádnou související dohledovou činnost ať v domovském, nebo hostitelském členském státě (hostitelských členských státech) si příslušné orgány nesmí účtovat žádný poplatek.
6.  

Pro účely oznamování a sdělování uvedených v odstavcích 1, 3 a 4 tohoto článku a v článku 26 zřídí ESMA oznamovací portál, do nějž každý příslušný orgán nahraje osvědčení o schválení a elektronické kopie uvedené v odstavci 1 tohoto článku a v čl. 26 odst. 2, jakož i konečné podmínky základních prospektů.

Veškeré předávání těchto dokumentů mezi příslušnými orgány se uskutečňuje prostřednictvím tohoto oznamovacího portálu.

7.  

ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví technické mechanismy nezbytné pro fungování oznamovacího portálu uvedeného v odstavci 6.

Předloží je Komisi do 21. července 2018.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

8.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto nařízení a zohlednění technického vývoje na finančních trzích, může ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem, kterými se stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování osvědčení o schválení, pro prospekt, pro jakýkoliv jeho dodatek a pro překlad prospektu nebo shrnutí.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 26

Oznamování registračních dokumentů nebo univerzálních registračních dokumentů

1.  
Tento článek se použije pouze na emise nekapitálových cenných papírů uvedené v čl. 2 písm. m) bodu ii) a na emitenty usazené ve třetí zemi uvedené v čl. 2 písm. m) bodu iii), jestliže domovský členský stát zvolený pro schválení prospektu podle uvedených ustanovení je jiný než členský stát, jehož příslušný orgán schválil registrační dokument nebo univerzální registrační dokument sestavený emitentem, osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu.
2.  

Příslušný orgán, který schválil registrační dokument nebo univerzální registrační dokument či jakékoli jejich změny, na žádost emitenta, osoby nabízející cenné papíry, osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo osoby pověřené sestavením tohoto dokumentu oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu pro schvalování prospektu osvědčení o schválení osvědčující, že registrační dokument nebo univerzální registrační dokument či jakékoli jejich změny byly sestaveny v souladu s tímto nařízením, a elektronickou kopii uvedeného dokumentu. Toto oznámení se uskuteční do jednoho pracovního dne od obdržení žádosti, nebo je-li žádost podávána společně s návrhem registračního dokumentu nebo návrhem univerzálního registračního dokumentu, do jednoho pracovního dne ode dne schválení tohoto dokumentu.

V příslušných případech se k oznámení uvedenému v prvním pododstavci přiloží překlad registračního dokumentu nebo univerzálního registračního dokumentu či jakýchkoli jejich změn, za jehož vyhotovení je odpovědný emitent, osoba nabízející cenné papíry, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo osoba pověřená sestavením takového dokumentu.

Osvědčení o schválení se oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu pro schvalování prospektu a současně i emitentovi, osobě nabízející cenné papíry, osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo osobě pověřené sestavením registračního dokumentu nebo univerzálního registračního dokumentu či jakýchkoli jejich změn.

V osvědčení se uvede případné použití čl. 18 odst. 1 a 2 spolu s odůvodněním.

Příslušný orgán, který schválil registrační dokument nebo univerzální registrační dokument či jakékoli jejich změny, oznámí orgánu ESMA osvědčení o schválení těchto dokumentů v témže okamžiku jako příslušnému orgánu domovského členského státu pro schvalování prospektu.

Za oznámení ani za přijetí oznámení registračních dokumentů nebo univerzálních registračních dokumentů či jakýchkoli jejich změn, jakož ani za žádnou související dohledovou činnost si uvedené příslušné orgány nesmí účtovat žádný poplatek.

3.  

Registrační dokument nebo univerzální registrační dokument oznámený podle odstavce 2 lze použít jako nedílnou součást prospektu předloženého ke schválení příslušnému orgánu domovského členského státu pro schvalování prospektu.

Příslušný orgán domovského členského státu pro schvalování prospektu neprovádí v souvislosti s oznámeným registračním dokumentem nebo univerzálním registračním dokumentem nebo jakýmikoliv jejich změnami žádnou kontrolu či schvalování a teprve po obdržení oznámení pouze schválí popis cenných papírů a shrnutí.

4.  

Registrační dokument nebo univerzální registrační dokument oznámený podle odstavce 2 obsahuje přílohu s klíčovými informacemi o emitentovi podle čl. 7 odst. 6. Schválení registračního dokumentu nebo univerzálního registračního dokumentu zahrnuje uvedenou přílohu.

V příslušných případech podle čl. 27 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 27 odst. 3 druhého pododstavce se k oznámení přiloží překlad přílohy registračního dokumentu nebo univerzálního registračního dokumentu pořízený emitentem, osobou nabízející cenné papíry nebo osobou pověřenou sestavením registračního dokumentu nebo univerzálního registračního dokumentu.

Při vypracovávání shrnutí převezmou emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba pověřená sestavením prospektu obsah přílohy bez jakékoli změny v oddíle uvedeném v čl. 7 odst. 4 písm. b). Příslušný orgán domovského členského státu pro schvalování prospektu tento oddíl shrnutí nekontroluje.

5.  

Pokud v době uvedené v čl. 23 odst. 1 nastanou nebo jsou zjištěny významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost, které se týkají informací obsažených v registračním dokumentu nebo univerzálním registračním dokumentu, předloží se dodatek požadovaný podle článku 23 ke schválení příslušnému orgánu, který registrační dokument nebo univerzální registrační dokument schválil. Tento dodatek se oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu pro schvalování prospektu postupem podle odstavců 2 a 3 tohoto článku do jednoho pracovního dne po jeho schválení.

Je-li registrační dokument nebo univerzální registrační dokument současně použit jako nedílná součást několika prospektů, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 5, oznámí se dodatek každému příslušnému orgánu, který takové prospekty schválil.

6.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto nařízení a zohlednění technického vývoje na finančních trzích, může ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem, kterými se stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování osvědčení o schválení, jež se týkají registračního dokumentu, univerzálního registračního dokumentu a jakéhokoliv jejich dodatku a překladu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 27

Použití jazyka

1.  
Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů provádí nebo se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu žádá pouze v domovském členském státě, sestavuje se prospekt v jazyce, který přijímá příslušný orgán domovského členského státu.
2.  

Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů provádí nebo se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu žádá v jednom nebo více členských státech kromě domovského členského státu, sestavuje se prospekt podle rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, buď v jazyce přijímaném příslušnými orgány těchto členských států, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

Příslušný orgán každého hostitelského členského státu vyžaduje, aby bylo shrnutí uvedené v článku 7 k dispozici v jeho úředním jazyce, nebo alespoň v jednom z jeho úředních jazyků nebo v jiném jazyce přijímaném příslušným orgánem daného členského státu, nevyžaduje však překlad žádné další části prospektu.

Pro účely kontroly a schválení příslušným orgánem domovského členského státu se prospekt sestavuje podle rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, buď v jazyce, který přijímá uvedený orgán, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

3.  

Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů provádí nebo se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu žádá ve více členských státech včetně domovského členského státu, sestavuje se prospekt v jazyce, který přijímá příslušný orgán domovského členského státu, a je k dispozici podle rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, také buď v jazyce, který přijímají příslušné orgány každého hostitelského členského státu, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

Příslušný orgán každého hostitelského členského státu vyžaduje, aby bylo shrnutí uvedené v článku 7 k dispozici v jeho úředním jazyce, nebo alespoň v jednom z jeho úředních jazyků nebo v jiném jazyce přijímaném příslušným orgánem daného členského státu, nevyžaduje však překlad žádné další části prospektu.

4.  

Konečné podmínky a shrnutí jednotlivé emise se vypracují ve stejném jazyce, v jakém je sestaven schválený základní prospekt.

Při sdělování konečných podmínek příslušnému orgánu hostitelského členského státu nebo v případě více než jednoho hostitelského členského státu příslušným orgánům hostitelských členských států v souladu s čl. 25 odst. 4 se na konečné podmínky a přiložené shrnutí uplatňují tato jazyková pravidla:

a) 

shrnutí jednotlivé emise přiložené ke konečným podmínkám musí být k dispozici v úředním jazyce, nebo alespoň v jednom z úředních jazyků hostitelského členského státu nebo v jiném jazyce přijímaném příslušným orgánem hostitelského členského státu v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem nebo případně odst. 3 druhým pododstavcem;

b) 

má-li být případně v souladu s odstavci 2 nebo 3 tohoto článku přeložen základní prospekt, vztahují se na konečné podmínky a na k nim přiložené shrnutí jednotlivé emise stejné požadavky na překlad jako na základní prospekt.

5.  

Jestliže se prospekt týká přijetí nekapitálových cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a žádá se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu v jednom nebo více členských státech, sestavuje se prospekt podle rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, buď v jazyce přijímaném příslušnými orgány domovského členského státu a hostitelských členských států, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, pokud tyto cenné papíry buď:

a) 

mají být obchodovány pouze na regulovaném trhu či jeho konkrétním segmentu, k němuž mohou mít pro účely obchodování s těmito cennými papíry přístup pouze kvalifikovaní investoři, nebo

b) 

mají jednotkovou jmenovitou hodnotu nejméně 100 000  EUR.KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE EMITENTŮ USAZENÝCH VE TŘETÍCH ZEMÍCH

Článek 28

Veřejná nabídka cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu na základě prospektu sestaveného v souladu s tímto nařízením

Pokud emitent ze třetí země hodlá veřejně nabízet cenné papíry v Unii nebo požádat o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu usazeném v Unii na základě prospektu sestaveného v souladu s tímto nařízením, získá v souladu s článkem 20 schválení svého prospektu od příslušného orgánu svého domovského členského státu.

Jakmile je prospekt schválen v souladu s prvním pododstavcem, jsou s ním spjata veškerá práva a povinnosti, které jsou stanoveny pro prospekt podle tohoto nařízení, na tento prospekt a emitenta ze třetí země se vztahují všechna ustanovení tohoto nařízení a prospekt i tento emitent podléhají dohledu příslušného orgánu domovského členského státu.

Článek 29

Nabídka veřejných cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu na základě prospektu sestaveného v souladu s právními předpisy třetí země

1.  

Příslušný orgán domovského členského státu emitenta ze třetí země může pro veřejnou nabídku cenných papírů nebo pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu schválit prospekt, který je sestaven v souladu s vnitrostátními právními předpisy emitenta z třetí země a těmto předpisům podléhá, pokud:

a) 

jsou požadavky na informace uložené těmito právními předpisy třetí země rovnocenné požadavkům tohoto nařízení; a

b) 

příslušný orgán domovského členského státu uzavřel dohody o spolupráci s relevantními orgány dohledu emitenta ze třetí země v souladu s článkem 30.

2.  
V případě veřejné nabídky nebo přijetí cenných papírů vydaných emitentem ze třetí země k obchodování na regulovaném trhu v členském státě jiném nežli domovském členském státě se použijí požadavky uvedené v článcích 24, 25 a 27.
3.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 44, jimiž toto nařízení doplní stanovením obecných kritérií rovnocennosti na základě požadavků stanovených v článcích 6, 7, 8 a 13.

Na základě výše uvedených kritérií může Komise přijmout prováděcí rozhodnutí, v němž uvede, že požadavky na informace uložené vnitrostátním právem třetí země jsou rovnocenné požadavkům tohoto nařízení. Toto prováděcí rozhodnutí se přijímá přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2.

Článek 30

Spolupráce se třetími zeměmi

1.  

Pro účely článku 29, a je-li to považováno za nezbytné pro účely článku 28, uzavřou příslušné orgány členských států dohody o spolupráci s orgány dohledu třetích zemí, které se týkají výměny informací s orgány dohledu třetích zemí a vymáhání povinností, které z tohoto nařízení vyplývají ve třetích zemích, pokud daná třetí země není podle platného aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ( 16 ) na seznamu jurisdikcí, které mají ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Tyto dohody o spolupráci zajistí alespoň efektivní výměnu informací, která příslušným orgánům umožňuje plnit jejich povinnosti podle tohoto nařízení.

Příslušný orgán informuje orgán ESMA a ostatní příslušné orgány, pokud navrhuje uzavřít takové dohody.

2.  

Pro účely článku 29, a je-li to považováno za nezbytné pro účely článku 28 ESMA usnadňuje a koordinuje vypracování dohod o spolupráci mezi příslušnými orgány a relevantními orgány dohledu třetích zemí.

Je-li to nezbytné, ESMA rovněž mezi příslušnými orgány usnadňuje a koordinuje výměnu informací získaných od orgánů dohledu třetích zemí, které mohou být důležité pro přijetí opatření podle článků 38 a 39.

3.  
Příslušné orgány uzavřou dohody o spolupráci týkající se výměny informací s orgány dohledu třetích zemí pouze v případě, že sdělené informace podléhají zárukám dodržování služebního tajemství, které jsou alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v článku 35. Účelem této výměny informací je plnění úkolů těchto příslušných orgánů.
4.  

ESMA může vypracovat nebo na žádost Komise vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví minimální obsah dohod o spolupráci podle odstavce 1 a vzorový dokument, který má být k tomuto účelu používán.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.KAPITOLA VII

ESMA A PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článek 31

Příslušné orgány

1.  

Každý členský stát určí jediný příslušný správní orgán, který je odpovědný za plnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení a zaručuje, že ustanovení tohoto nařízení jsou uplatňována. Členské státy o tom informují Komisi, orgán ESMA a příslušné orgány ostatních členských států.

Příslušný orgán musí být nezávislý na účastnících trhu.

2.  

Členské státy mohou svému příslušnému orgánu povolit, aby elektronické uveřejňování schválených prospektů a souvisejících dokumentů přenesl na třetí osoby.

Toto přenesení úkolů podléhá zvláštnímu rozhodnutí, v němž se uvedou:

a) 

úkoly, které mají být vykonány, a podmínky, za nichž mají být vykonány;

b) 

doložka, která dotčenou třetí osobu zavazuje k tomu, aby jednala a byla organizována způsobem, jenž brání střetu zájmů a zajišťuje, aby informace získané při plnění přenesených úkolů nebyly zneužity nebo nebránily hospodářské soutěži; a

c) 

všechna ujednání, která byla uzavřena mezi příslušným orgánem a třetí osobou, na niž byly úkoly přeneseny.

Konečnou odpovědnost za dohled nad souladem s tímto nařízením a za schvalování prospektů nese příslušný orgán určený podle odstavce 1.

Členské státy informují Komisi, orgán ESMA a příslušné orgány ostatních členských států o rozhodnutí o přenesení úkolů uvedeném ve druhém pododstavci včetně přesných podmínek, které takové přenesení upravují.

3.  
Odstavci 1 a 2 není dotčena možnost členského státu přijmout zvláštní právní a správní opatření pro zámořská evropská území, za jejichž vnější vztahy daný členský stát odpovídá.

Článek 32

Pravomoci příslušných orgánů

1.  

Aby mohly plnit své povinnosti podle tohoto nařízení, musí mít příslušné orgány v souladu s vnitrostátním právem alespoň tyto dohledové a vyšetřovací pravomoci:

a) 

požadovat, aby emitenti, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zahrnuli do prospektu doplňující informace, pokud to vyžaduje ochrana investorů;

b) 

požadovat, aby emitenti, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a osoby, které je ovládají nebo jsou jimi ovládány, poskytovali informace a dokumenty;

c) 

požadovat, aby auditoři a vedoucí pracovníci emitentů, osob nabízejících cenné papíry nebo osob, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jakož i finanční zprostředkovatelé pověření provedením veřejné nabídky cenných papírů nebo žádostí o přijetí k obchodování na regulovaném trhu poskytovali informace;

d) 

pozastavit veřejnou nabídku cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu po dobu nejvýše deseti po sobě následujících pracovních dnů, pokud mají dostatečné důvody k podezření, že bylo porušeno toto nařízení;

e) 

zakázat nebo pozastavit propagační sdělení po dobu nejvýše deseti po sobě následujících pracovních dnů nebo požadovat od emitentů, osob nabízejících cenné papíry nebo osob, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo relevantních finančních zprostředkovatelů, aby ukončili nebo pozastavili propagační sdělení po dobu nejvýše deseti po sobě následujících pracovních dnů, pokud mají dostatečné důvody k podezření, že bylo porušeno toto nařízení;

f) 

zakázat veřejnou nabídku cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu, pokud zjistí, že bylo porušeno toto nařízení nebo pokud existují dostatečné důvody k podezření, že bude porušeno;

g) 

pozastavit nebo požádat příslušné regulované trhy, mnohostranné obchodní systémy či organizované obchodní systémy o pozastavení obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému po dobu nejvýše deseti po sobě následujících pracovních dnů, pokud mají dostatečné důvody k podezření, že bylo porušeno toto nařízení;

h) 

zakázat obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému či v organizovaném obchodním systému, pokud zjistí, že bylo porušeno toto nařízení;

i) 

uveřejnit skutečnost, že emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, neplní své povinnosti;

j) 

pozastavit kontrolu prospektu předloženého ke schválení nebo pozastavit či omezit veřejnou nabídku cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu, pokud příslušný orgán využívá pravomoc uložit zákaz nebo omezení podle článku 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ( 17 ), dokud tento zákaz či omezení nepominou;

k) 

zamítnout schválení prospektu sestaveného určitým emitentem, osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a to na maximální dobu pěti let, pokud emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, opakovaně a závažným způsobem porušili toto nařízení;

l) 

zpřístupnit nebo požadovat, aby emitent zpřístupnil všechny podstatné informace, které mohou ovlivnit hodnocení veřejně nabízených cenných papírů nebo cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaných trzích, v zájmu zajištění ochrany investorů nebo hladkého fungování trhu;

m) 

pozastavit nebo požádat příslušný regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém či organizovaný obchodní systém o pozastavení obchodování daných cenných papírů, pokud se domnívají, že je situace emitenta taková, že by obchodování poškodilo zájmy investorů;

n) 

provádět kontroly nebo šetření na místě jinde než v soukromých obydlích fyzických osob a za tímto účelem vstupovat do prostor s cílem získat přístup k dokumentům a dalším údajům v jakékoli formě, pokud existuje důvodné podezření, že dokumenty a jiné údaje týkající se předmětu kontroly nebo šetření mohou být významné pro účely prokázání, že došlo k porušení tohoto nařízení.

Pokud to vyžaduje vnitrostátní právo, může se příslušný orgán obrátit na příslušný soudní orgán, aby rozhodl o výkonu pravomocí uvedených v prvním pododstavci.

Pokud bylo zamítnuto schválení prospektu podle prvního pododstavce písm. k), příslušný orgán o tom informuje orgán ESMA, který následně informuje příslušné orgány ostatních členských států.

V souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1095/2010 má ESMA právo účastnit se kontrol na místě uvedených v prvním pododstavci písm. n), v případě, že jsou tyto kontroly prováděny společně dvěma či více příslušnými orgány.

2.  

Příslušné orgány plní své funkce a vykonávají své pravomoci uvedené v odstavci 1 kterýmkoli z těchto způsobů:

a) 

přímo;

b) 

ve spolupráci s jinými orgány;

c) 

na svou odpovědnost přenesením pravomocí na takové orgány;

d) 

podáním návrhu příslušným soudním orgánům.

3.  
Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření tak, aby příslušné orgány měly veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich povinností.
4.  
Tímto nařízením nejsou dotčeny právní předpisy týkající se nabídek převzetí, transakcí za účelem fúzí a jiných transakcí majících vliv na vlastnictví nebo na ovládání společností, kterými se provádí směrnice 2004/25/ES a jež zavádějí požadavky nad rámec požadavků vyplývajících z tohoto nařízení.
5.  
Platí, že osoba předávající informace příslušnému orgánu v souladu s tímto nařízením neporušuje žádné omezení týkající se zpřístupňování informací vyplývající ze smlouvy nebo právního či správního předpisu, a v souvislosti s takovým oznámením jí nevzniká žádný typ odpovědnosti.
6.  
Odstavci 1 až 3 není dotčena možnost členského státu přijmout zvláštní právní a správní opatření pro zámořská evropská území, za jejichž vnější vztahy daný členský stát odpovídá.

Článek 33

Spolupráce příslušných orgánů

1.  

Pro účely tohoto nařízení spolupracují příslušné orgány mezi sebou navzájem a také s orgánem ESMA. Bez zbytečného odkladu si vyměňují informace a spolupracují při šetření, dohledu a vymáhání práva.

Pokud se členské státy v souladu s článkem 38 rozhodly stanovit za porušení tohoto nařízení trestní sankce, zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k tomu, aby příslušné orgány měly veškeré nezbytné pravomoci ke spolupráci se soudními orgány v rámci své jurisdikce s cílem získat konkrétní informace týkající se trestního vyšetřování či řízení zahájeného z důvodu potenciálního porušení tohoto nařízení a poskytnout tyto informace ostatním příslušným orgánům a orgánu ESMA, aby mohly splnit svou povinnost vzájemné spolupráce a spolupráce s orgánem ESMA pro účely tohoto nařízení.

2.  

Příslušný orgán může odmítnout žádost o poskytnutí informací či žádost o spolupráci při šetření pouze za některé z těchto výjimečných okolností:

a) 

pokud vyhovění žádosti pravděpodobně nepříznivě ovlivní jeho vlastní šetření či vymáhání práva nebo trestní vyšetřování;

b) 

pokud již bylo před orgány dožádaného členského státu zahájeno soudní řízení v souvislosti se stejnými činy a proti stejným osobám;

c) 

pokud již bylo v dožádaném členském státě ve vztahu k těmto osobám za stejné činy vydáno pravomocné rozhodnutí.

3.  
Příslušné orgány na vyžádání neprodleně poskytují veškeré informace požadované pro účely tohoto nařízení.
4.  

Příslušný orgán může pro účely kontroly nebo šetření na místě požádat o pomoc příslušný orgán jiného členského státu.

Žádající příslušný orgán informuje orgán ESMA o všech žádostech uvedených v prvním pododstavci. V případě kontroly nebo šetření na místě s přeshraničním účinkem koordinuje ESMA kontroly nebo šetření, je-li o to požádán některým z příslušných orgánů.

Pokud příslušný orgán obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu žádost, aby provedl kontrolu nebo šetření na místě, může učinit jakékoliv z těchto opatření:

a) 

provést kontrolu nebo šetření na místě sám;

b) 

umožnit příslušnému orgánu, který podal žádost, účastnit se kontroly nebo šetření na místě;

c) 

umožnit příslušnému orgánu, který podal žádost, aby kontrolu nebo šetření na místě provedl sám;

d) 

jmenovat auditory nebo odborníky, kteří provedou kontrolu nebo šetření na místě, nebo

e) 

podělit se o konkrétní úkoly související s dohledovými činnostmi s ostatními příslušnými orgány.

5.  
Příslušné orgány mohou orgánu ESMA oznámit případy, kdy byla žádost o spolupráci, zejména pokud jde o výměnu informací, zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování EU, může ESMA v případech uvedených v první větě tohoto odstavce postupovat v souladu s pravomocemi, které mu byly svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
6.  

ESMA může vypracovat, nebo na žádost Komise vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví, které informace si mají příslušné orgány v souladu s odstavcem 1 vyměňovat.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

7.  

ESMA může vypracovat návrhy prováděcích technických norem, v nichž stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 34

Spolupráce s orgánem ESMA

1.  
Příslušné orgány spolupracují pro účely tohoto nařízení s orgánem ESMA v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.
2.  
Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své úkoly podle článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.
3.  

Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku, může ESMA vypracovat návrhy prováděcích technických norem za účelem určení postupů a formulářů pro výměnu informací uvedených v odstavci 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 35

Služební tajemství

1.  
Veškeré informace, které se týkají obchodních nebo provozních podmínek a jiných ekonomických či osobních záležitostí, vyměňované mezi příslušnými orgány podle tohoto nařízení se považují za důvěrné a podléhají požadavkům služebního tajemství s výjimkou případů, kdy příslušný orgán v okamžiku jejich předání uvede, že dané informace mohou být sděleny nebo pokud je jejich sdělení nezbytné pro účely soudního řízení.
2.  
Povinnost zachovat služební tajemství platí pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušný orgán nebo pro třetí osobu, na kterou příslušný orgán přenesl své pravomoci. Informace, na něž se vztahuje služební tajemství, nesmějí být sděleny žádné jiné osobě nebo orgánu, vyjma na základě ustanovení práva Unie nebo vnitrostátního práva.

Článek 36

Ochrana osobních údajů

Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, plní příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pokud jde o zpracování osobních údajů orgánem ESMA v rámci tohoto nařízení, řídí se ESMA nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 37

Předběžná opatření

1.  
Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu zjevné a prokazatelné důvody domnívat se, že se emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo finanční zprostředkovatelé pověření veřejnou nabídkou cenných papírů dopustili nesrovnalosti nebo že tyto osoby porušily své povinnosti podle tohoto nařízení, předá tato zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu a orgánu ESMA.
2.  
Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo finanční zprostředkovatelé pověření veřejnou nabídkou cenných papírů nadále porušují toto nařízení, příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu a orgánu ESMA přijme veškerá vhodná opatření k ochraně investorů a bez zbytečného odkladu o tom informuje Komisi a orgán ESMA.
3.  
Pokud příslušný orgán nesouhlasí s kterýmkoli z opatření, která přijal jiný příslušný orgán podle odstavce 2, může věc předložit orgánu ESMA. Ten může postupovat v souladu s pravomocemi, jež mu byly svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.KAPITOLA VIII

SPRÁVNÍ SANKCE A JINÁ SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

Článek 38

Správní sankce a jiná správní opatření

1.  

Aniž jsou dotčeny dohledové a vyšetřovací pravomoci příslušných orgánů podle článku 32 a právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby příslušné orgány měly pravomoc ukládat správní sankce a přijímat jiná odpovídající správní opatření, které jsou účinné, přiměřené a odrazující. Tyto správní sankce a jiná správní opatření se použijí alespoň v těchto případech:

a) 

porušení článku 3, článku 5, článku 6, čl. 7 odst. 1 až 11, článku 8, článku 9, článku 10, čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1, 2 a 3, článku 17, článku 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 a 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1, 2, 3 a 5 a článku 27;

b) 

nespolupráce či nevyhovění při šetření či kontrole nebo žádosti podle článku 32.

Členské státy mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní sankce podle prvního pododstavce, pokud jsou k 21. červenci 2018 porušení uvedená v písmenech a) nebo b) uvedeného pododstavce již předmětem trestních sankcí podle jejich vnitrostátního práva. V takovém případě oznámí Komisi a orgánu ESMA podrobně příslušné části svých trestněprávních předpisů.

Do 21. července 2018 oznámí členské státy Komisi a orgánu ESMA podrobně předpisy uvedené v prvním a druhém pododstavci. Komisi a orgán ESMA také neprodleně uvědomí o každé jejich následné změně.

2.  

Členské státy v souladu s vnitrostátním právem zajistí, že příslušné orgány mají pravomoc uložit alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření ve vztahu k porušením uvedeným v odst. 1 prvním pododstavci písm. a):

a) 

veřejné oznámení, v němž je uvedena odpovědná fyzická nebo právnická osoba a povaha daného porušení v souladu s článkem 42;

b) 

příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba, která je za porušení odpovědná, od chování představujícího porušení upustila;

c) 

správní peněžité sankce, jejichž maximální výše činí alespoň dvojnásobek zisku, kterého bylo v důsledku porušení pravidel dosaženo, nebo ztráty, které bylo v důsledku porušení pravidel zabráněno, jestliže je lze určit;

d) 

v případě právnických osob správní peněžité sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 5 000 000  EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 20. července 2017, nebo 3 % celkového ročního obratu právnické osoby podle poslední dostupné účetní závěrky schválené řídícím orgánem.

Je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů v souladu s příslušným právem Unie v oblasti účetnictví podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného mateřského podniku;

e) 

v případě fyzické osoby správní peněžité sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 700 000  EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 20. července 2017.

3.  
Členské státy mohou stanovit další sankce nebo opatření a vyšší úrovně správních peněžitých sankcí, než jsou stanoveny v tomto nařízení.

Článek 39

Výkon pravomocí dohledu a pravomocí ukládat sankce

1.  

Příslušné orgány při stanovování druhu a výše správních sankcí a jiných správních opatření vezmou v úvahu veškeré důležité okolnosti, zejména:

a) 

závažnost a dobu trvání porušení;

b) 

míru odpovědnosti osoby odpovědné za porušení;

c) 

finanční sílu osoby odpovědné za porušení na základě celkového obratu odpovědné právnické osoby nebo ročního příjmu a čistých aktiv odpovědné fyzické osoby;

d) 

vliv porušení na zájmy drobných investorů;

e) 

výši zisku, kterého osoba odpovědná za porušení dosáhla, nebo ztráty, které zabránila, nebo ztráty, která porušením vznikla třetím stranám, jestliže je lze určit;

f) 

míru spolupráce osoby odpovědné za porušení s příslušným orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání zisku, kterého uvedená osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila;

g) 

předchozí porušení ze strany osoby odpovědné za porušení;

h) 

opatření, která po porušení přijala osoba odpovědná za porušení, aby zabránila jeho opakování.

2.  
Příslušné orgány při výkonu svých pravomocí ukládat správní sankce a jiná správní opatření podle článku 38 navzájem úzce spolupracují, aby zajistily, že výkon jejich dohledových a vyšetřovacích pravomocí a správní sankce a jiná správní opatření, která ukládají, jsou účinné a přiměřené podle tohoto nařízení. Při výkonu svých dohledových a vyšetřovacích pravomocí a při ukládání správních sankcí a jiných správních opatření v přeshraničních případech příslušné orgány koordinují své kroky, aby zabránily zdvojování a překrývání.

Článek 40

Právo na přezkum

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá podle tohoto nařízení byla řádně odůvodněna a aby podléhala soudnímu přezkumu.

Pro účely článku 20 se právo na přezkum rovněž uplatní v případech, kdy příslušný orgán ve lhůtách stanovených v čl. 20 odst. 2, 3 a 6 v souvislosti s žádostí o schválení prospektu nevydal rozhodnutí o jejím schválení či zamítnutí ani nepožádal o změny či doplňující informace.

Článek 41

Oznamování porušení

1.  
Příslušné orgány zavedou účinné mechanismy, které podporují a umožňují, aby jim byly oznamovány skutečné nebo potenciální případy porušení tohoto nařízení.
2.  

Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň:

a) 

zvláštní postupy pro přijímání oznámení o skutečných či potenciálních případech porušení a jejich následné vyřízení, včetně zavedení bezpečných komunikačních kanálů pro taková oznámení;

b) 

přiměřenou ochranu pro zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy, kteří porušení oznámí, a to přinejmenším před odplatou, diskriminací a dalšími druhy nespravedlivého zacházení ze strany zaměstnavatele nebo třetích stran;

c) 

ochranu totožnosti a osobních údajů osoby, která porušení oznámí, i fyzické osoby, která je za porušení údajně odpovědná, ve všech fázích řízení s výjimkou případů, kdy je toto poskytování informací vyžadováno podle vnitrostátního práva v souvislosti s dalším vyšetřováním či navazujícím soudním řízením.

3.  
Členské státy mohou zavést finanční pobídky pro osoby, které nabízejí relevantní informace o skutečných nebo potenciálních případech porušení tohoto nařízení, jež jsou poskytovány v souladu s vnitrostátním právem, pokud pro tyto osoby již neexistují jiné právní nebo smluvní povinnosti oznamovat tyto informace a za předpokladu, že tyto informace jsou nové a že vedou k uložení správní nebo trestní sankce nebo přijetí jiného správního opatření za porušení tohoto nařízení.
4.  
Členské státy požadují, aby zaměstnavatelé zabývající se činnostmi, které jsou regulovány pro účely finančních služeb, zavedli vhodné postupy, které jejich zaměstnancům umožní interně oznamovat skutečné či potenciální případy porušení zvláštní, nezávislou a samostatnou cestou.

Článek 42

Uveřejňování rozhodnutí

1.  
Rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného správního opatření za porušení tohoto nařízení příslušné orgány uveřejní na svých oficiálních internetových stránkách bezprostředně poté, co byla o příslušném rozhodnutí vyrozuměna osoba, jíž se toto rozhodnutí týká. Uveřejní se přinejmenším informace o druhu a povaze porušení a o totožnosti odpovědné osoby. Tato povinnost se nevztahuje na rozhodnutí ukládající opatření vyšetřovací povahy.
2.  

Má-li příslušný orgán na základě individuálního posouzení přiměřenosti uveřejnění totožnosti právnických osob nebo totožnosti či osobních údajů fyzických osob za to, že by uveřejnění těchto údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by takové uveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, členský stát zajistí, aby příslušné orgány přijaly některé z následujících opatření:

a) 

uveřejnění rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření odloží, dokud důvody pro neuveřejnění nepominou;

b) 

rozhodnutí o uložení sankce nebo jiného opatření uveřejní anonymizovaně způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem, pokud toto anonymní uveřejnění zajistí účinnou ochranu dotyčných osobních údajů;

c) 

rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření neuveřejní, pokud se má za to, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují:

i) 

že nebude ohrožena stabilita finančních trhů;

ii) 

přiměřenost uveřejnění takových rozhodnutí s ohledem na opatření, která jsou považována za méně významná.

V případě rozhodnutí uveřejnit sankci nebo opatření anonymizovaně podle prvního pododstavce písm. b) může být uveřejnění příslušných údajů o přiměřenou dobu odloženo, pokud se předpokládá, že důvody pro anonymizované uveřejnění po uplynutí této doby pominou.

3.  
Je-li proti rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření podán opravný prostředek k příslušnému soudnímu či jinému orgánu, příslušné orgány rovněž tuto informaci okamžitě uveřejní na svých oficiálních internetových stránkách, stejně jako veškeré následné informace týkající se výsledku řízení o tomto opravném prostředku. Rovněž se uveřejní jakékoli rozhodnutí, kterým se dřívější rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření ruší.
4.  
Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli uveřejnění v souladu s tímto článkem zůstalo na jejich oficiálních internetových stránkách po dobu nejméně pěti let od uveřejnění. Osobní údaje, jež taková uveřejněná informace obsahuje, se na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu ponechají pouze po dobu, která je nezbytně nutná podle příslušných pravidel pro ochranu údajů.

Článek 43

Hlášení sankcí orgánu ESMA

1.  

Příslušný orgán každoročně poskytuje orgánu ESMA souhrnné informace o všech správních sankcích a jiných správních opatřeních, které byly uloženy podle článku 38. ESMA tyto informace uveřejní ve výroční zprávě.

Pokud se členské státy v souladu s čl. 38 odst. 1 rozhodly stanovit za porušení ustanovení podle uvedeného odstavce trestní sankce, poskytnou jejich příslušné orgány orgánu ESMA každoročně anonymizované souhrnné údaje týkající se veškerého provedeného trestního vyšetřování a uložených trestních sankcí. ESMA uveřejní údaje o uložených trestních sankcích ve výroční zprávě.

2.  
Pokud příslušný orgán uveřejnil správní sankce, jiná správní opatření či trestní sankce, souběžně je nahlásí orgánu ESMA.
3.  
Příslušné orgány informují orgán ESMA o všech uložených správních sankcích nebo jiných správních opatřeních, které nebyly uveřejněny v souladu s čl. 42 odst. 2 prvním pododstavcem písm. c), i o jakémkoli případném opravném prostředku, který vůči nim byl podán, a o jeho výsledku. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány obdržely informace a konečné rozhodnutí ve věci uložení jakékoli trestní sankce a předaly je orgánu ESMA. ESMA spravuje centrální databázi oznámených sankcí výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze je přístupná pouze příslušným orgánům a aktualizuje se na základě informací poskytnutých příslušnými orgány.KAPITOLA IX

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 44

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 7, čl. 9 odst. 14, čl. 13 odst. 1 a 2, čl. 14 odst. 3, čl. 15 odst. 2, čl. 16 odst. 5, čl. 20 odst. 11 a čl. 29 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem 20. července 2017.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 7, čl. 9 odst. 14, čl. 13 odst. 1 a 2, čl. 14 odst. 3, čl. 15 odst. 2, čl. 16 odst. 5, čl. 20 odst. 11 a čl. 29 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky určenými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů-
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 7, čl. 9 odst. 14, čl. 13 odst. 1 a 2, čl. 14 odst. 3, čl. 15 odst. 2, čl. 16 odst. 5, čl. 20 odst. 11 a čl. 29 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 45

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES ( 18 ). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 46

Zrušení

1.  

Směrnice 2003/71/ES se zrušuje s účinkem ode dne 21. července 2019 s výjimkou:

a) 

čl. 4 odst. 2 písm. a) a g) směrnice 2003/71/ES, jež se zrušují s účinkem ode dne 20. července 2017, a

b) 

čl. 1 odst. 2 písm. h) a čl. 3 odst. 2 prvního pododstavce písm. e) směrnice 2003/71/ES, jež se zrušují s účinkem ode dne 21. července 2018.

2.  
Odkazy na směrnici 2003/71/ES se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze VI tohoto nařízení.
3.  
Prospekty schválené podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 2003/71/ES, před 21. červencem 2019 se nadále řídí těmito vnitrostátními právními předpisy až do konce své platnosti nebo dokud neuplyne dvanáct měsíců od 21. července 2019 podle toho, co nastane dříve.

Článek 47

Zpráva orgánu ESMA o prospektech

1.  

Na základě dokumentů uveřejněných prostřednictvím mechanismu uvedeného v čl. 21 odst. 6 ESMA každý rok uveřejní zprávu se statistikami o prospektech, které byly schváleny a oznámeny v Unii, a analýzu trendů, která zohlední:

a) 

druhy emitentů, zejména kategorie osob uvedené v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) až d); a

b) 

druhy emisí, zejména celkovou hodnotu protiplnění u nabídek, druhy převoditelných cenných papírů, druhy obchodních systémů a jmenovité hodnoty.

2.  

Zpráva uvedená v odstavci 1 musí obsahovat zejména:

a) 

analýzu rozsahu, v němž jsou v Unii používány režimy zpřístupňování informací stanovené v článcích 14 a 15 a univerzální registrační dokument uvedený v článku 9;

b) 

statistiky o základních prospektech a o konečných podmínkách a o prospektech sestavených jako samostatné dokumenty nebo jako jediný dokument;

c) 

statistiky o průměrné a celkové hodnotě protiplnění u veřejných nabídek cenných papírů, na které se vztahuje toto nařízení, nekótovanými společnostmi, společnostmi, jejichž cenné papíry jsou obchodovány v mnohostranných obchodních systémech včetně trhů pro růst malých a středních podniků, a společnostmi, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích. Je-li to vhodné, jsou tyto statistiky rozčleněny na počáteční veřejné nabídky a následné nabídky a na kapitálové a nekapitálové cenné papíry;

d) 

statistiky o používání postupů oznamování podle článků 25 a 26 včetně počtu osvědčení o schválení oznámených v souvislosti s prospekty, registračními dokumenty a univerzálními registračními dokumenty v členění podle členských států.

▼M3

Článek 47a

Časové omezení režimu unijního prospektu pro oživení

Režim stanovený v čl. 7 odst. 12a, článku 14a, čl. 20 odst. 6a a čl. 21 odst. 5a skončí dne 31. prosince 2022.

Unijní prospekty pro oživení schválené od 18. března 2021 do 31. prosince 2022 se nadále řídí článkem 14a až do konce jejich platnosti nebo dokud neuplyne dvanáct měsíců od 31. prosince 2022, podle toho, co nastane dříve.

▼B

Článek 48

Přezkum

1.  
Do 21. července 2022 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, kterou případně doplní legislativním návrhem.

▼M3

2.  

Tato zpráva mimo jiné posoudí, zda shrnutí prospektu, režimy zpřístupňování informací stanovené v článcích 14, 14a a 15 a univerzální registrační dokument uvedený v článku 9 zůstávají vhodné vzhledem k cílům, o jejichž dosažení se usiluje. Zpráva zejména obsahuje:

a) 

počet unijních prospektů pro růst od osob v každé z kategorií uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až d) a analýzu vývoje každé z těchto hodnot a trendů toho, jaké obchodní systémy si osoby oprávněné využívat unijní prospekty pro růst vybírají;

b) 

analýzu toho, zda unijní prospekt pro růst dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat;

c) 

počet schválených unijních prospektů pro oživení a analýzu vývoje této hodnoty, jakož i odhad skutečné dodatečné tržní kapitalizace mobilizované těmito prospekty ke dni vydání s cílem získat zkušenosti s unijním prospektem pro oživení pro účely následného hodnocení;

d) 

náklady na přípravu a schválení unijního prospektu pro oživení ve srovnání se stávajícími náklady na přípravu a schválení standardního prospektu, prospektu pro sekundární emise a unijního prospektu pro růst, spolu s uvedením celkových finančních úspor, kterých bylo dosaženo, nákladů, které by mohly být dále sníženy, a celkových nákladů spojených s dodržováním tohoto nařízení, které vznikají emitentům, osobám nabízejícím cenné papíry a finančním zprostředkovatelům, spolu s výpočtem těchto nákladů vyjádřeným jako procentní podíl provozních nákladů;

e) 

analýzu toho, zda unijní prospekt pro oživení dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat, a analýzu dostupnosti základních informací potřebných pro investice;

f) 

analýzu toho, zda by bylo vhodné prodloužit dobu trvání režimu unijního prospektu pro oživení a zda je vhodně stanoven práh uvedený v čl. 14a odst. 1 druhém pododstavci, při jehož překročení nesmí být unijní prospekt pro oživení použit;

g) 

analýzu toho, zda opatření stanovená v čl. 23 odst. 2a a 3a dosáhla cíle, kterým je poskytnout finančním zprostředkovatelům i investorům větší právní jasnost a flexibilitu, a zda by bylo vhodné, aby tato opatření byla uplatňována trvale.

▼B

3.  
Na základě analýzy uvedené v odstavci 2 zpráva posoudí, zda jsou nezbytné jakékoli změny tohoto nařízení, aby se menším společnostem dále usnadnilo získávání kapitálu a současně se zajistila dostatečná úroveň ochrany investorů, včetně toho, zda je třeba upravit příslušné prahové hodnoty.
4.  
Vedle toho zpráva vyhodnotí, zda jsou emitenti, a zejména malé a střední podniky, schopni získat LEI a ISIN s přiměřenými náklady a za přiměřenou dobu. Zpráva zohlední výsledky srovnávacího hodnocení uvedeného v čl. 20 odst. 13.

Článek 49

Vstup v platnost a použitelnost

1.  
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼C1

2.  
Aniž je dotčen čl. 44 odst. 2, použije se toto nařízení od 21. července 2019 s výjimkou čl. 1 odst. 3 a čl. 3 odst. 2, jež se použijí od 21. července 2018, a čl. 1 odst. 5 prvního pododstavce písm. a), b) a c) a čl. 1 odst. 5 druhého pododstavce, jež se použijí od 20. července 2017.

▼B

3.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření pro dosažení souladu s článkem 11, čl. 20 odst. 9 a články 31, 32 a 38 až 43 do 21. července 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

PROSPEKT

I. Shrnutí

II. Totožnost ředitelů, členů vrcholného vedení, poradců a auditorů

Účelem je identifikovat zástupce společnosti a další osoby podílející se na nabídce společnosti nebo přijetí k obchodování; jedná se o osoby pověřené sestavením prospektu a osoby odpovědné za audit účetní závěrky.

III. Statistické údaje o nabídce a předpokládaný harmonogram

Účelem je uvést základní informace o provádění nabídky a určení důležitých časových údajů týkajících se nabídky.

A. 

Statistické údaje o nabídce

B. 

Metoda a předpokládaný harmonogram

IV. Základní informace

Účelem je shrnout základní informace o finanční situaci společnosti, kapitalizaci a rizikových faktorech. Pokud je účetní závěrka obsažená v dokumentu revidována, aby odrážela podstatné změny ve struktuře skupiny společnosti nebo v účetních postupech společnosti, je nutno revidovat i vybrané finanční údaje.

A. 

Vybrané finanční údaje

B. 

Kapitalizace a zadlužení (pouze pro kapitálové cenné papíry)

C. 

Důvody nabídky a použití výnosů

D. 

Rizikové faktory

V. Informace o společnosti

Účelem je poskytnout informace o podnikání společnosti, o jejích produktech nebo o službách, které poskytuje, a o faktorech, které ovlivňují podnikání. Tato část má rovněž poskytnout informace o přiměřenosti a vhodnosti pozemků, budov a zařízení společnosti i o jejích plánech budoucího zvyšování nebo snižování kapacity.

A. 

Historie a vývoj společnosti

B. 

Přehled podnikání

C. 

Organizační struktura

D. 

Pozemky, budovy a zařízení

VI. Provozní výsledky, finanční situace a vyhlídky společnosti

Vedení společnosti by mělo objasnit faktory, které ovlivnily finanční situaci společnosti a hospodářské výsledky v historických obdobích zahrnutých do účetní závěrky, a zhodnotit faktory a trendy, které podle očekávání budou mít podstatný vliv na finanční situaci společnosti a její hospodářské výsledky v budoucích obdobích.

A. 

Provozní výsledky

B. 

Likvidita a zdroje kapitálu

C. 

Výzkum a vývoj, patenty a licence atd.

D. 

Trendy

VII. Ředitelé, vrcholné vedení a zaměstnanci

Účelem je poskytnout informace o ředitelích a vedoucích pracovnících společnosti, které investorům umožní posoudit jejich zkušenosti, kvalifikaci a výši odměn, jakož i jejich vztah ke společnosti.

A. 

Ředitelé a vrcholné vedení

B. 

Odměňování

C. 

Postupy správních orgánů společnosti

D. 

Zaměstnanci

E. 

Vlastnictví akcií

VIII. Hlavní akcionáři a transakce se spřízněnými osobami

Účelem je poskytnout informace o hlavních akcionářích a dalších osobách, které mohou společnost ovládat nebo na ni mít vliv. Tato část rovněž poskytuje informace o transakcích, které společnost uzavřela s osobami spojenými se společností, a o tom, zda jsou podmínky těchto transakcí pro společnost spravedlivé.

A. 

Hlavní akcionáři

B. 

Transakce se spřízněnými osobami

C. 

Zájmy znalců a poradců

IX. Finanční informace

Účelem je určit, které finanční výkazy musí být zařazeny do dokumentu, i období, která mají být vykázána, stáří finančních výkazů a jiné informace finanční povahy. Účetní a auditorské zásady, které budou použity při přípravě a auditu účetní závěrky, budou určeny v souladu s mezinárodními účetními a auditorskými standardy.

A. 

Konsolidované účetní závěrky a jiné finanční informace

B. 

Podstatné změny

X. Podrobnosti o nabídce a o přijetí k obchodování

Účelem je poskytnout informace o nabídce a přijetí cenných papírů k obchodování, plánu distribuce cenných papírů a souvisejících otázkách.

A. 

Nabídka a přijetí k obchodování

B. 

Plán distribuce

C. 

Trhy

D. 

Prodávající držitelé cenných papírů

E. 

Zředění (pouze pro kapitálové cenné papíry)

F. 

Náklady spojené s emisí

XI. Další informace

Účelem je poskytnout informace, z nichž většina je předepsána právními předpisy a které nejsou zahrnuty jinde v prospektu.

A. 

Základní kapitál

B. 

Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

C. 

Významné smlouvy

D. 

Měnové kontroly

E. 

Upozornění na daňové důsledky

F. 

Dividendy a platební zástupci

G. 

Prohlášení znalců

H. 

Uveřejněné dokumenty

I. 

Doplňující informace
PŘÍLOHA II

REGISTRAČNÍ DOKUMENT

I. Totožnost ředitelů, členů vrcholného vedení, poradců a auditorů

Účelem je identifikovat zástupce společnosti a další osoby podílející se na nabídce společnosti nebo přijetí k obchodování; jedná se o osoby pověřené sestavením prospektu a osoby odpovědné za audit účetní závěrky.

II. Základní informace o emitentovi

Účelem je shrnout základní informace o finanční situaci společnosti, kapitalizaci a rizikových faktorech. Pokud je účetní závěrka obsažená v dokumentu revidována, aby odrážela podstatné změny ve struktuře skupiny společnosti nebo v účetních postupech společnosti, je nutno revidovat i vybrané finanční údaje.

A. 

Vybrané finanční údaje

B. 

Kapitalizace a zadlužení (pouze pro kapitálové cenné papíry)

C. 

Rizikové faktory týkající se emitenta

III. Informace o společnosti

Účelem je poskytnout informace o podnikání společnosti, o jejích produktech nebo o službách, které poskytuje, a o faktorech, které ovlivňují podnikání. Tato část má rovněž poskytnout informace o přiměřenosti a vhodnosti pozemků, budov a zařízení společnosti i o jejích plánech budoucího zvyšování nebo snižování kapacity.

A. 

Historie a vývoj společnosti

B. 

Přehled podnikání

C. 

Organizační struktura

D. 

Pozemky, budovy a zařízení

IV. Provozní výsledky, finanční situace a vyhlídky společnosti

Vedení společnosti by mělo objasnit faktory, které ovlivnily finanční situaci společnosti a hospodářské výsledky v historických obdobích zahrnutých do účetní závěrky, a zhodnotit faktory a trendy, které podle očekávání budou mít podstatný vliv na finanční situaci společnosti a její hospodářské výsledky v budoucích obdobích.

A. 

Provozní výsledky

B. 

Likvidita a zdroje kapitálu

C. 

Výzkum a vývoj, patenty a licence atd.

D. 

Trendy

V. Ředitelé, vrcholné vedení a zaměstnanci

Účelem je poskytnout informace o ředitelích a vedoucích pracovnících společnosti, které investorům umožní posoudit jejich zkušenosti, kvalifikaci a výši odměn, jakož i jejich vztah ke společnosti.

A. 

Ředitelé a vrcholné vedení

B. 

Odměňování

C. 

Postupy správních orgánů společnosti

D. 

Zaměstnanci

E. 

Vlastnictví akcií

VI. Hlavní akcionáři a transakce se spřízněnými osobami

Účelem je poskytnout informace o hlavních akcionářích a dalších osobách, které mohou společnost ovládat nebo na ni mít vliv. Tato část rovněž poskytuje informace o transakcích, které společnost uzavřela s osobami spojenými se společností, a o tom, zda jsou podmínky těchto transakcí pro společnost spravedlivé.

A. 

Hlavní akcionáři

B. 

Transakce se spřízněnými osobami

C. 

Zájmy znalců a poradců

VII. Finanční informace

Účelem je určit, které finanční výkazy musí být zařazeny do dokumentu, i období, která mají být vykázána, stáří finančních výkazů a jiné informace finanční povahy. Účetní a auditorské zásady, které budou použity při přípravě a auditu účetní závěrky, budou určeny v souladu s mezinárodními účetními a auditorskými standardy.

A. 

Konsolidované účetní závěrky a jiné finanční informace

B. 

Podstatné změny

VIII. Další informace

Účelem je poskytnout informace, z nichž většina je předepsána právními předpisy a které nejsou zahrnuty jinde v prospektu.

A. 

Základní kapitál

B. 

Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

C. 

Významné smlouvy

D. 

Prohlášení znalců

E. 

Uveřejněné dokumenty

F. 

Doplňující informace
PŘÍLOHA III

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ

I. Totožnost ředitelů, členů vrcholného vedení, poradců a auditorů

Účelem je identifikovat zástupce společnosti a další osoby podílející se na nabídce společnosti nebo přijetí k obchodování; jedná se o osoby pověřené sestavením prospektu a osoby odpovědné za audit účetní závěrky.

II. Statistické údaje o nabídce a předpokládaný harmonogram

Účelem je uvést základní informace o provádění nabídky a určení důležitých časových údajů týkajících se nabídky.

A. 

Statistické údaje o nabídce

B. 

Metoda a předpokládaný harmonogram

III. Základní informace o emitentovi

Účelem je shrnout základní informace o finanční situaci společnosti, kapitalizaci a rizikových faktorech. Pokud je účetní závěrka obsažená v dokumentu revidována, aby odrážela podstatné změny ve struktuře skupiny společnosti nebo v účetních postupech společnosti, je nutno revidovat i vybrané finanční údaje.

A. 

Kapitalizace a zadlužení (pouze pro kapitálové cenné papíry)

B. 

Informace o provozním kapitálu (pouze pro kapitálové cenné papíry)

C. 

Důvody nabídky a použití výnosů

D. 

Rizikové faktory

IV. Základní informace o cenných papírech

Účelem je poskytnout základní informace o cenných papírech, které mají být veřejně nabídnuty nebo přijaty k obchodování.

A. 

Popis druhu a třídy veřejně nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů

B. 

Měna vydávaných cenných papírů

C. 

Relativní pořadí přednosti cenných papírů v rámci kapitálové struktury emitenta v případě jeho platební neschopnosti, popřípadě včetně informací o úrovni podřízenosti daných cenných papírů a potenciálního dopadu na investici v případě řešení krize podle směrnice 2014/59/EU

D. 

Politika týkající se vyplácení dividend, ustanovení o splatném úroku nebo popis podkladového nástroje včetně metody použité k jeho navázání na sazbu a uvedení toho, kde lze nalézt informace o jeho minulých a budoucích výsledcích a o volatilitě

E. 

Popis jakýchkoli práv spojených s cennými papíry, včetně veškerých omezení těchto práv, a postupu pro výkon těchto práv

V. Zájmy znalců

Účelem je poskytnout informace o transakcích, které společnost uzavřela se znalci nebo poradci pracujícími za odměnu závisející na výsledku.

VI. Podrobnosti o nabídce a o přijetí k obchodování

Účelem je poskytnout informace o nabídce a o přijetí cenných papírů k obchodování, o plánu distribuce cenných papírů a o souvisejících otázkách.

A. 

Nabídka a přijetí k obchodování

B. 

Plán distribuce

C. 

Trhy

D. 

Prodávající držitelé cenných papírů

E. 

Zředění (pouze pro kapitálové cenné papíry)

F. 

Náklady spojené s emisí

VII. Další informace

Účelem je poskytnout informace, z nichž většina je předepsána právními předpisy a které nejsou zahrnuty jinde v prospektu.

A. 

Měnová omezení

B. 

Upozornění na daňové důsledky

C. 

Dividendy a platební zástupci

D. 

Prohlášení znalců

E. 

Uveřejněné dokumenty
PŘÍLOHA IV

REGISTRAČNÍ DOKUMENT PRO UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST

I. Odpovědnost za registrační dokument

Účelem je určit emitenta a jeho zástupce a další osoby podílející se na nabídce cenných papírů společnosti; tyto osoby nesou odpovědnost za sestavení registračního dokumentu.

II. Strategie, výsledky a podnikatelské prostředí

Účelem je informovat o strategii a o cílech společnosti v souvislosti s rozvojem a budoucími výsledky a poskytnout informace o podnikání společnosti, o jejích produktech nebo o službách, které poskytuje, o jejích investicích a o faktorech, které ovlivňují podnikání. Dále musí být zahrnuty rizikové faktory specifické pro danou společnost a relevantní informace o trendech.

III. Správa a řízení společnosti

Účelem je poskytnout informace o ředitelích a o vedoucích pracovnících společnosti, které investorům umožní posoudit jejich zkušenosti, vzdělání a výši odměn, jakož i jejich vztah ke společnosti.

IV. Finanční výkazy a klíčové ukazatele výkonnosti

Účelem je určit, které finanční výkazy a klíčové ukazatele výkonnosti musí být zařazeny do dokumentu zahrnujícího poslední dva účetní roky (v případě kapitálových cenných papírů) nebo poslední účetní rok (v případě nekapitálových cenných papírů) nebo kratší období, po které emitent provozoval činnost.

V. Provozní výsledky a finanční situace (pouze v případě kapitálových cenných papírů vydaných společnostmi s tržní kapitalizací vyšší než 200 000 000  EUR).

Účelem je poskytnout informace o finanční situaci a o provozních výsledcích, nejsou-li součástí unijního prospektu pro růst zprávy sestavené a předložené v souladu s články 19 a 29 směrnice 2013/34/EU za období, na něž se historické finanční informace vztahují.

VI. Informace pro akcionáře

Účelem je poskytnout informace o soudních a o rozhodčích řízeních, o střetech zájmů a o transakcích se spřízněnými osobami, jakož i informace o základním kapitálu.
PŘÍLOHA V

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ PRO UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST

I. Odpovědnost za popis cenných papírů

Účelem je určit emitenta a jeho zástupce a další osoby podílející se na nabídce cenných papírů společnosti nebo na přijetí cenných papírů k obchodování; tyto osoby nesou odpovědnost za sestavení prospektu.

▼M1

II. Prohlášení o kapitalizaci a o zadlužení (pouze v případě kapitálových cenných papírů vydaných společnostmi s tržní kapitalizací vyšší než 200 000 000  EUR) a prohlášení o provozním kapitálu (pouze v případě kapitálových cenných papírů).

Účelem je poskytnout informace o kapitalizaci a zadlužení emitenta a informace o tom, zda provozní kapitál postačuje k pokrytí stávajících požadavků emitenta, a pokud ne, jakým způsobem má být potřebný dodatečný provozní kapitál podle návrhu emitenta zajištěn.

▼B

III. Podmínky cenných papírů a lhůty

Účelem je poskytnout základní informace o podmínkách cenných papírů a lhůtách a popis veškerých případných práv s nimi spojených. Dále musí být zahrnuty rizikové faktory specifické pro dané cenné papíry.

IV. Podrobnosti o nabídce a předpokládaný harmonogram

Účelem je poskytnout informace týkající se nabídky a případně přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému, včetně konečné ceny nabídky a objemu emise cenných papírů (ať již z hlediska počtu cenných papírů nebo celkové jmenovité hodnoty), které budou nabídnuty, důvodů nabídky, plánu distribuce cenných papírů, použití výnosů z nabídky, nákladů spojených s emisí a nabídkou a zředění (pouze pro kapitálové cenné papíry).

V. Informace o ručiteli

Účelem je poskytnout informace o případném ručiteli cenných papírů, včetně základních informací o záruce, která byla za cenné papíry poskytnuta, o rizikových faktorech a o finančních informacích specifických pro daného ručitele.

▼M3
PŘÍLOHA Va

MINIMÁLNÍ INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT UVEDENY V UNIJNÍM PROSPEKTU PRO OŽIVENÍ

I.   Shrnutí

Unijní prospekt pro oživení musí obsahovat shrnutí sestavené v souladu s čl. 7 odst. 12a.

II.   Název emitenta, země registrace, odkaz na internetovou stránku emitenta

Údaje o společnosti vydávající akcie, včetně jejího identifikačního označení právnické osoby (LEI), právního názvu a obchodního jména, země registrace a včetně internetových stránek, kde mohou investoři najít informace o podnikání společnosti, o produktech, které produkuje, nebo o službách, které poskytuje, o hlavních trzích, na nichž soutěží, o hlavních akcionářích, složení správních, řídících a dozorčích orgánů a o členech vrcholného vedení a případně informace začleněné formou odkazu (s upozorněním, že informace na internetových stránkách nejsou součástí prospektu, pokud daná informace není do prospektu začleněna formou odkazu).

III.   Prohlášení o odpovědnosti a prohlášení o příslušném orgánu

1.   Prohlášení o odpovědnosti

Údaje o osobách odpovědných za vypracování unijního prospektu pro oživení a prohlášení těchto osob, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v unijním prospektu pro oživení správné a že v tomto prospektu EU nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

Prohlášení případně musí obsahovat informace pocházející od třetích stran, včetně zdroje (zdrojů) těchto informací, a prohlášení nebo zprávy připsané určité osobě jako znalci a následující údaje o této osobě:

a) 

jméno;

b) 

sídlo;

c) 

kvalifikace a

d) 

(případný) podstatný zájem o emitent.

2.   Prohlášení o příslušném orgánu

V tomto prohlášení musí být uveden příslušný orgán, který unijní prospekt pro oživení schválil v souladu s tímto nařízením, a musí v něm být uvedeno, že toto schválení není potvrzením emitenta ani kvality akcií, jichž se unijní prospekt pro oživení týká, a že příslušný orgán pouze potvrdil, že unijní prospekt pro oživení splňuje standardy úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti stanovené tímto nařízením a že byl unijní prospekt pro oživení vypracován v souladu s článkem 14a.

IV.   Rizikové faktory

Popis významných rizik, která jsou specifická pro emitenta a popis významných rizik, která jsou specifická pro akcie nabízené veřejnosti nebo přijaté k obchodování na regulovaném trhu, rozdělený do omezeného počtu kategorií a uvedený v oddíle s názvem „Rizikové faktory“.

V každé kategorii jsou nejprve uvedena nejvýznamnější rizika podle posouzení, které provedl emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba žádající o přijetí k obchodování na regulovaném trhu s přihlédnutím k negativnímu dopadu na emitenta a na akcie nabízené veřejnosti nebo přijaté k obchodování na regulovaném trhu a k pravděpodobnosti jejich výskytu. Rizika musí být podložena obsahem unijního prospektu pro oživení.

V.   Účetní závěrka

Unijní prospekt pro oživení musí obsahovat účetní závěrku (roční a pololetní) zveřejňovanou po dobu dvanácti měsíců před schválením unijního prospektu pro oživení. Pokud byla zveřejněna roční i pololetní účetní závěrka, musí být vyžadována pouze roční závěrka v případě, že je pozdějšího data než pololetní účetní závěrka.

Roční účetní závěrka musí být nezávisle auditována. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ( 19 ) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ( 20 ).

Jestliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, roční finanční závěrka musí být auditována nebo musí být podána zpráva o tom, zda pro účely unijního prospektu pro oživení podává věrný a pravdivý obraz v souladu se standardy pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocenným standardem. V opačném případě musí být do unijního prospektu pro oživení zařazeny tyto údaje:

a) 

výrazně uvedené prohlášení o tom, jaké auditorské standardy byly použity;

b) 

vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních auditorských standardů.

Jestliže statutární auditoři odmítli zprávy auditora o roční účetní závěrce nebo jestliže zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být obsaženo odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.

Musí být rovněž zařazen popis každé významné změny finanční situace skupiny, ke které došlo od konce posledního účetního období, za které byla zveřejněna auditovaná účetní závěrka nebo mezitímní finanční údaje, nebo musí být zařazeno prohlášení, že k takové změně nedošlo.

V příslušných případech musí být uvedena pro forma informace.

VI.   Postupy vyplácení dividend

Popis postupů emitenta pro vyplácení dividend spolu s případnými omezeními a pro zpětné odkupy.

VII.   Údaje o trendech

Popis:

a) 

nejvýznamnějších posledních trendů ve výrobě, prodeji a zásobách a nákladech a prodejních cenách od konce posledního účetního roku do data unijního prospektu pro oživení;

b) 

údaje o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, závazcích nebo událostech, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky emitenta nejméně na běžný účetní rok;

c) 

informace o krátkodobých a dlouhodobých finančních a nefinančních obchodních strategiích a cílech emitenta, případně včetně zvláštních informací o současném a očekávaném budoucím obchodním a finančním dopadu pandemie COVID-19 na emitenta v délce nejméně 400 slov,

Nedojde-li k významné změně trendů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto oddílu, musí být učiněno odpovídající prohlášení.

VIII.   Podmínky nabídky, pevné závazky a plány na upsání a hlavní znaky dohod o upsání a umístění

Uvede se nabídková cena, počet nabízených akcií, hodnota emise/nabídky, podmínky nabídky, a postup výkonu případného předkupního práva.

V rozsahu známém emitentovi se uvede, zda hlavní akcionáři nebo členové správních, řídících a dozorčích orgánů emitenta hodlají v rámci nabídky upisovat nebo zda kterákoli osoba hodlá upisovat více než 5 % nabídky.

Uvedou se veškeré pevné závazky k upsání více než 5 % nabídky a veškeré významné znaky dohod o upsání a umístění včetně názvu a adresy subjektů, se kterými bylo dohodnuto upsání nebo umístění emise na základě pevného závazku nebo nezávazných ujednání a kvóty.

IX.   Podstatné informace o akciích a jejich upisování

Poskytnout následující podstatné informace o veřejně nabízených akciích nebo o akciích přijatých k obchodování na regulovaném trhu:

a) 

mezinárodní identifikační číslo cenného papíru („ISIN“);

b) 

práva spojená s akciemi, postup pro výkon těchto práv a případná omezení těchto práv;

c) 

kde mohou být akcie upsány, jakož i to, v jakém období bude nabídka otevřena, včetně případných změn tohoto období, a popis postupu podávání žádostí spolu s datem emise nových akcií.

X.   Důvody nabídky a použití výnosů

Poskytnout informace o důvodech nabídky a případně odhad čisté částky výnosů členěné podle každého hlavního zamýšleného způsobu využití a v řazení podle priority takových využití.

Pokud si je emitent vědom, že očekávané výnosy nebudou dostatečné pro financování veškerých navrhovaných využití, musí být uvedena částka a zdroje dalších nutných finančních prostředků. Musí být rovněž uvedeny podrobnosti o použití výnosů, a to zejména v případech, kdy jsou použity k nabývání aktiv mimo rámec běžného podnikání, k financování ohlášených akvizic jiných podniků nebo k vyrovnání, snížení nebo splacení dluhů.

XI.   Obdržení státní podpory

Poskytnout informace o tom, zda emitent obdržel v souvislosti s oživením státní podporu v jakékoli podobě, o účelu této podpory, druhu nástroje a výši obdržené podpory, a případně o podmínkách, které jsou s ní spojeny.

Prohlášení o tom, zda emitent obdržel státní podporu, musí obsahovat prohlášení o tom, že tyto informace jsou poskytovány výhradně na odpovědnost osoby odpovědné za prospekt, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1, že úloha příslušného orgánu při schvalování prospektu se omezuje na kontrolu jeho úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti a že příslušný orgán tudíž není povinen údaje o státní podpoře nezávisle ověřovat.

XII.   Prohlášení o provozním kapitálu

Prohlášení emitenta o tom, že podle jeho názoru je provozní kapitál dostatečný pro současné požadavky emitenta, nebo pokud dostatečný není, prohlášení o tom, jak emitent navrhuje dodatečný potřebný provozní kapitál zajistit.

XIII.   Kapitalizace a zadluženost

Prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti (rozlišující mezi zaručenou a nezaručenou, zajištěnou a nezajištěnou zadlužeností), které nesmí být starší než 90 dnů před datem vydání unijního prospektu pro oživení. Výraz „zadluženost“ zahrnuje rovněž zadluženost nepřímou a podmíněnou.

V případě významných změn stavu kapitalizace a zadluženosti emitenta ve lhůtě 90 dnů musí být uvedeny doplňující údaje formou slovního popisu takových změn nebo aktualizace příslušných číselných údajů.

XIV.   Střet zájmů

Poskytnout informace o veškerých zájmech spojených s emisí, včetně střetu zájmů, a uvést údaje o zúčastněných osobách a povaze těchto zájmů.

XV.   Ředění a držba akcií po emisi

Poskytnout srovnání účasti stávajících akcionářů na základním kapitálu a hlasovacích právech před navýšením kapitálu v důsledku veřejné nabídky a po něm, za předpokladu, že stávající akcionáři neupisují nové akcie, a vedle toho samostatně za předpokladu, že stávající akcionáři svůj nárok na nové akcie uplatní.

XVI.   Dostupné dokumenty

Prohlášení, že po dobu platnosti unijního prospektu pro oživení lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů:

a) 

zakládající smlouva a stanovy emitenta v platném znění;

b) 

veškeré zprávy a jiné dokumenty, ocenění a prohlášení vypracovaná jakýmkoliv znalcem na žádost emitenta, pokud unijní prospekt pro oživení obsahuje kteroukoli jejich část nebo odkaz na ně;

Údaj o internetových stránkách, na nichž lze do dokumentů nahlédnout.

▼B
PŘÍLOHA VISROVNÁVACÍ TABULKA

(uvedená v článku 46)

Směrnice 2003/71/ES

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 2 písm. d)

Čl. 1 odst. 2 písm. d)

Čl. 1 odst. 2 písm. e)

Čl. 1 odst. 2 písm. e)

Čl. 1 odst. 2 písm. f)

Čl. 1 odst. 2 písm. g)

Čl. 1 odst. 2 písm. f)

Čl. 1 odst. 2 písm. h)

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 2 písm. i)

Čl. 1 odst. 2 písm. j)

Čl. 1 odst. 4 písm. j) a čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. i)

Čl. 1 odst. 3

Článek 4

Čl. 1 odst. 4

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 2 písm. e)

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 2 písm. f)

Čl. 2 odst. 1 písm. g)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 2 odst. 1 písm. h)

Čl. 2 písm. h)

Čl. 2 odst. 1 písm. i)

Čl. 2 písm. i)

Čl. 2 odst. 1 písm. j)

Čl. 2 písm. j)

Čl. 2 odst. 1 písm. k)

Čl. 2 odst. 1 písm. l)

Čl. 2 odst. 1 písm. m)

Čl. 2 písm. m)

Čl. 2 odst. 1 písm. n)

Čl. 2 písm. n)

Čl. 2 odst. 1 písm. o)

Čl. 2 písm. p)

Čl. 2 odst. 1 písm. p)

Čl. 2 písm. q)

Čl. 2 odst. 1 písm. q)

Čl. 2 písm. r)

Čl. 2 odst. 1 písm. r)

Čl. 2 písm. s)

Čl. 2 odst. 1 písm. s)

Čl. 2 odst. 1 písm. t)

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 4 písm. a)

Čl. 3 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 4 písm. b)

Čl. 3 odst. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 4 písm. d)

Čl. 3 odst. 2 písm. d)

Čl. 1 odst. 4 písm. c)

Čl. 3 odst. 2 písm. e)

Čl. 3 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 1 odst. 4 písm. e)

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 4 písm. f)

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 1 odst. 4 písm. g)

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 1 odst. 4 písm. h)

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 1 odst. 4 písm. i)

Čl. 4 odst. 1 druhý až pátý pododstavec

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. a)

Čl. 4 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. d)

Čl. 4 odst. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. e)

Čl. 4 odst. 2 písm. d)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. f)

Čl. 4 odst. 2 písm. e)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. g)

Čl. 4 odst. 2 písm. f)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. h)

Čl. 4 odst. 2 písm. g)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. b) a c)

Čl. 4 odst. 2 písm. h)

Čl. 1 odst. 5 první pododstavec písm. j)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 1 odst. 7

Čl. 5 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 14 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Článek 7

Čl. 5 odst. 3

Čl. 6 odst. 3

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 10

Čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec první věta

Čl. 8 odst. 5 a čl. 25 odst. 4

Čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec druhá věta

Čl. 8 odst. 4

Čl. 5 odst. 5

Čl. 13 odst. 1 a čl. 7 odst. 13

Čl. 6 odst. 1

Čl. 11 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 7 odst. 1

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec

Čl. 7 odst. 2 písm. a)

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 7 odst. 2 písm. b)

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 7 odst. 2 písm. c)

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 7 odst. 2 písm. d)

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 7 odst. 2 písm. e)

Čl. 15 odst. 2

Čl. 7 odst. 2 písm. f)

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 7 odst. 2 písm. g)

Čl. 14 odst. 3

Čl. 7 odst. 3

Čl. 13 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 17 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 17 odst. 1 písm. a)

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 18 odst. 1

Čl. 8 odst. 3

Čl. 18 odst. 2

Čl. 8 odst. 3a

Čl. 18 odst. 3

Čl. 8 odst. 4

Čl. 18 odst. 4 první pododstavec

Čl. 8 odst. 5 první pododstavec

Čl. 8 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 1

Čl. 12 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 12 odst. 1

Čl. 9 odst. 3

Čl. 12 odst. 1

Čl. 9 odst. 4

Čl. 12 odst. 2

Čl. 11 odst. 1

Čl. 19 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 11 odst. 3

Čl. 19 odst. 4

Čl. 12 odst. 1

Čl. 10 odst. 1 první pododstavec

Čl. 12 odst. 2

Čl. 10 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 3

Čl. 13 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

Čl. 20 odst. 2

Čl. 13 odst. 3

Čl. 20 odst. 3

Čl. 13 odst. 4

Čl. 20 odst. 4

Čl. 13 odst. 5

Čl. 20 odst. 8

Čl. 13 odst. 6

Čl. 20 odst. 9

Čl. 13 odst. 7

Čl. 14 odst. 1

Čl. 21 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Čl. 21 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

Čl. 14 odst. 4

Čl. 21 odst. 5

Čl. 14 odst. 4a

Čl. 21 odst. 6

Čl. 14 odst. 5

Čl. 21 odst. 9

Čl. 14 odst. 6

Čl. 21 odst. 10

Čl. 14 odst. 7

Čl. 21 odst. 11

Čl. 14 odst. 8

Čl. 21 odst. 12

Čl. 15 odst. 1

Čl. 22 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 22 odst. 2

Čl. 15 odst. 3

Čl. 22 odst. 3

Čl. 15 odst. 4

Čl. 22 odst. 4

Čl. 15 odst. 5

Čl. 22 odst. 5

Čl. 15 odst. 6

Čl. 22 odst. 6

Čl. 15 odst. 7

Čl. 22 odst. 9

Čl. 16 odst. 1

Čl. 23 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 23 odst. 7

Čl. 17 odst. 1

Čl. 24 odst. 1

Čl. 17 odst. 2

Čl. 24 odst. 2

Čl. 18 odst. 1

Čl. 25 odst. 1

Čl. 18 odst. 2

Čl. 25 odst. 2

Čl. 18 odst. 3 první pododstavec

Čl. 25 odst. 3

Čl. 18 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 5

Čl. 18 odst. 4

Čl. 25 odst. 8

Čl. 19 odst. 1

Čl. 27 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 27 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

Čl. 27 odst. 3

Čl. 19 odst. 4

Čl. 27 odst. 5

Čl. 20 odst. 1

Čl. 29 odst. 1

Čl. 20 odst. 2

Čl. 29 odst. 2

Čl. 20 odst. 3

Čl. 29 odst. 3

Čl. 21 odst. 1

Čl. 31 odst. 1

Čl. 21 odst. 1a

Čl. 34 odst. 1

Čl. 21 odst. 1b

Čl. 34 odst. 2

Čl. 21 odst. 2

Čl. 31 odst. 2

Čl. 21 odst. 3 písm. a)

Čl. 32 odst. 1 písm. a)

Čl. 21 odst. 3 písm. b)

Čl. 32 odst. 1 písm. b)

Čl. 21 odst. 3 písm. c)

Čl. 32 odst. 1 písm. c)

Čl. 21 odst. 3 písm. d)

Čl. 32 odst. 1 písm. d)

Čl. 21 odst. 3 písm. e)

Čl. 32 odst. 1 písm. e)

Čl. 21 odst. 3 písm. f)

Čl. 32 odst. 1 písm. f)

Čl. 21 odst. 3 písm. g)

Čl. 32 odst. 1 písm. g)

Čl. 21 odst. 3 písm. h)

Čl. 32 odst.1 písm. h)

Čl. 21 odst. 3 písm. i)

Čl. 32 odst. 1 písm. i)

Čl. 21 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 32 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 4 písm. a)

Čl. 32 odst. 1 písm. l)

Čl. 21 odst. 4 písm. b)

Čl. 32 odst. 1 písm. m)

Čl. 21 odst. 4 písm. c)

Čl. 21 odst. 4 písm. d)

Čl. 32 odst. 1 písm. n)

Čl. 21 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 32 odst. 1 čtvrtý pododstavec

Čl. 21 odst. 5

Čl. 31 odst. 3 a čl. 32 odst. 6

Čl. 22 odst. 1

Čl. 35 odst. 2

Čl. 22 odst. 2 první pododstavec

Čl. 33 odst. 1

Čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 22 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 33 odst. 5

Čl. 22 odst. 3

Čl. 22 odst. 4

Čl. 33 odst. 6 a 7

Čl. 23 odst. 1

Čl. 37 odst. 1

Čl. 23 odst. 2

Čl. 37 odst. 2

Čl. 24 odst. 1

Čl. 45 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Čl. 45 odst. 2

Čl. 24 odst. 2a

Čl. 24 odst. 3

Článek 24a

Článek 44

Článek 24b

Článek 44

Článek 24c

Článek 44

Čl. 25 odst. 1

Čl. 38 odst. 1

Čl. 25 odst. 2

Článek 42

Článek 26

Článek 40

Článek 27

Článek 28

Článek 46

Článek 29

Článek 30

Článek 31

Článek 48

Článek 31a

Článek 32

Článek 49

Článek 33( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).

( 1 ) Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektů cenných papírů, které mají být uveřejněny pro přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů (Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 1).

( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1).

( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

( 2 ) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12).

( 3 ) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).

►M1  ( 4 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1). ◄

( 6 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).

( 6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17).

( 6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2859 ze dne 13. prosince 2023, kterým se zřizuje jednotné evropské přístupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti (Úř. věst. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

( 7 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

( 7 ) Rozhodnutí Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45).

( 8 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

( 9 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 77).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU