(EU) 2017/1018Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1018 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 155, 17.6.2017, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. června 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. července 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 17. června 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1018

ze dne 29. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 155 17.6.2017, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 292, 10.11.2017, s.  119 (2017/1018)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1018

ze dne 29. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na investiční podniky a organizátory trhu provozující mnohostranný obchodní systém (MOS) či organizovaný obchodní systém (OTF).

2.  Toto nařízení se použije rovněž na úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ( 1 ), které poskytují jednu nebo více investičních služeb nebo vykonávají investiční činnosti a které hodlají využívat vázané zástupce na základě těchto práv:

a) práva volného pohybu investičních služeb a činností v souladu s čl. 34 odst. 5 směrnice 2014/65/EU;

b) práva na zřízení pobočky v souladu s čl. 35 odst. 7 směrnice 2014/65/EU.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „pasovým oznámením investičních služeb a činností“ oznámení podané v souladu s čl. 34 odst. 2 nebo 5 směrnice 2014/65/EU;

b) „pasovým oznámením pobočky“ nebo „pasovým oznámením vázaného zástupce“ oznámení podané v souladu s čl. 35 odst. 2 směrnice 2014/65/EU nebo v souladu s čl. 35 odst. 7 směrnice 2014/65/EU;

c) „oznámením za účelem přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF“ oznámení podané v souladu s čl. 34 odst. 7 směrnice 2014/65/EU;

d) „pasovým oznámením“ se rozumí pasové oznámení investičních služeb a činností, pasové oznámení pobočky, pasové oznámení vázaného zástupce nebo oznámení za účelem přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF.

Článek 3

Informace, jež má obsahovat pasové oznámení investičních služeb a činností

1.  Investiční podniky zajistí, aby pasové oznámení investičních služeb a činností podané podle čl. 34 odst. 2 směrnice 2014/65/EU obsahovalo tyto informace:

a) název, adresu a kontaktní údaje investičního podniku spolu se jménem určené kontaktní osoby v investičním podniku;

b) plán činností zahrnující tyto položky:

i) podrobnosti o konkrétních investičních službách a činnostech a o doplňkových službách, které mají být poskytovány v hostitelském členském státě, a o finančních nástrojích, které mají být použity, a

ii) potvrzení toho, zda investiční podnik hodlá využívat vázané zástupce usazené v jeho domovském členském státě za účelem poskytování služeb v hostitelském členském státě, a pokud ano, jména, adresy a kontaktní údaje těchto vázaných zástupců a investiční služby nebo činnosti, doplňkové služby a finanční nástroje, jež budou tito zástupci poskytovat.

2.  Úvěrové instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), které podávají pasové oznámení investičních služeb a činností v souladu s čl. 34 odst. 5 směrnice 2014/65/EU, zajistí, aby takové oznámení obsahovalo informace uvedené v odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě ii).

Článek 4

Informace, jež mají být oznamovány v případě změny údajů o investičních službách a činnostech

Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a), zajistí, aby oznámení o změně údajů podle čl. 34 odst. 4 směrnice 2014/65/EU obsahovalo podrobnosti o veškerých změnách informací uvedených v prvním pasovém oznámení investičních služeb a činností.

Článek 5

Informace, jež mají být oznamovány ohledně opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF

Investiční podniky a organizátoři trhu podávající oznámení o opatřeních pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF podle čl. 34 odst. 7 směrnice 2014/65/EU zajistí, aby takové oznámení obsahovalo tyto informace:

a) název, adresu a kontaktní údaje investičního podniku nebo organizátora trhu spolu se jménem určené kontaktní osoby v investičním podniku nebo v organizátorovi trhu;

▼C1

b) stručný popis opatření a datum, od kterého budou uvedená opatření v hostitelském členském státě přijata;

▼B

c) stručný popis obchodního modelu systému MOS nebo OTF včetně druhu obchodovaných finančních nástrojů, druhu účastníků a marketingového přístupu používaného systémem MOS nebo OTF k oslovení dálkových uživatelů, členů nebo účastníků.

Článek 6

Informace, jež má obsahovat pasové oznámení pobočky nebo pasové oznámení vázaného zástupce

1.  Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b), zajistí, aby pasové oznámení pobočky nebo pasové oznámení vázaného zástupce podané podle čl. 35 odst. 2, případně čl. 35 odst. 7 směrnice 2014/65/EU obsahovalo tyto informace:

a) název, adresu a kontaktní údaje investičního podniku nebo úvěrové instituce v domovském členském státě a jméno určené kontaktní osoby v investičním podniku nebo v úvěrové instituci;

b) jméno, adresu a kontaktní údaje pobočky nebo vázaného zástupce, od nichž je možné získat dokumenty, v hostitelském členském státě;

c) jména osob odpovědných za vedení pobočky nebo vázaného zástupce;

d) odkaz na adresu – elektronickou či jinou – veřejného rejstříku, v němž je vázaný zástupce zapsán, a

e) plán činností.

2.  Plán činností podle odst. 1 písm. e) obsahuje tyto položky:

a) seznam investičních služeb a činností, doplňkových služeb a finančních nástrojů, které mají být poskytovány;

b) přehled vysvětlující, jakým způsobem bude pobočka nebo vázaný zástupce přispívat ke strategii investičního podniku, úvěrové instituce nebo skupiny, a uvádějící, zda je investiční podnik členem skupiny a jaké budou hlavní funkce pobočky nebo vázaného zástupce;

c) popis druhu zákazníků nebo protistran, s nimiž bude pobočka nebo vázaný zástupce obchodovat, a toho, jak investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené klienty a protistrany získá a jak s nimi bude obchodovat;

d) tyto informace o organizační struktuře pobočky nebo vázaného zástupce:

i) funkční, zeměpisné a právní vztahy podřízenosti, jestliže se používá maticová organizační struktura;

ii) popis způsobu, jakým pobočka nebo vázaný zástupce zapadá do podnikové struktury investičního podniku nebo úvěrové instituce, nebo skupiny, pokud je investiční podnik nebo úvěrová instituce členem skupiny;

iii) pravidla pro podávání zpráv ústředí ze strany pobočky nebo vázaného zástupce;

e) údaje o osobách vykonávajících klíčové funkce v rámci pobočky nebo vázaného zástupce, včetně osob odpovědných za každodenní provoz pobočky nebo vázaného zástupce, činnost compliance a vyřizování stížností;

f) údaje o veškerých dohodách o externím zajištění činností, jež mají zásadní význam pro fungování pobočky nebo vázaného zástupce;

g) souhrnné údaje o systémech a kontrolních opatřeních, které budou zavedeny, včetně:

i) opatření, která budou zavedena na ochranu finančních prostředků a majetku zákazníků;

ii) opatření pro dodržování pravidel pro výkon činnosti a dalších povinností, které spadají do pravomoci příslušného orgánu hostitelského členského státu podle čl. 35 odst. 8 směrnice 2014/65/EU, a pro vedení záznamů podle čl. 16 odst. 6 uvedené směrnice;

iii) interních opatření pro kontrolu zaměstnanců, které zahrnují kontroly obchodování na vlastní účet;

iv) opatření pro splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz;

v) podrobností o dohodách o externím zajištění činností a jiných ujednáních se třetími stranami v souvislosti s investičními službami nebo činnostmi vykonávanými pobočkou nebo vázaným zástupcem;

vi) názvu, adresy a kontaktních údajů akreditovaného systému pro odškodnění, jehož je investiční podnik nebo úvěrová instituce členem;

h) předpokládané výkazy zisků a ztrát a peněžních toků během počátečního období 36 měsíců.

3.  Pokud má být v hostitelském členském státě zřízena pobočka, která v tomto členském státě hodlá využívat vázané zástupce v souladu s čl. 35 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/65/EU, musí plán činností podle odst. 1 písm. e) zahrnovat také informace o totožnosti, adrese a kontaktních údajích každého takového vázaného zástupce.

Článek 7

Informace, jež mají být oznamovány v případě změny údajů pobočky nebo vázaného zástupce

1.  Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b), zajistí, aby oznámení o změně údajů podle čl. 35 odst. 10 směrnice 2014/65/EU obsahovalo podrobnosti o veškerých změnách informací uvedených v prvním pasovém oznámení pobočky nebo vázaného zástupce.

2.  Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b), zajistí, aby veškeré změny pasového oznámení pobočky nebo pasového oznámení vázaného zástupce, které se týkají ukončení provozu pobočky nebo ukončení využití vázaného zástupce, obsahovaly tyto informace:

a) jméno osoby nebo osob, které budou odpovědné za proces ukončení činnosti pobočky nebo vázaného zástupce;

b) harmonogram plánovaného ukončení;

c) podrobnosti a postupy navrhované k ukončení obchodní činnosti, včetně podrobností o tom, jak budou chráněny zájmy zákazníků, jak budou vyřizovány stížnosti a jak budou vypořádány veškeré nesplacené závazky.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od prvně uvedeného data v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU