(EU) 2017/588Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 411-416 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/588

ze dne 14. července 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 087 31.3.2017, s. 411)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/443 ze dne 13. února 2019,

  L 77

59

20.3.2019
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/588

ze dne 14. července 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Nejrelevantnější trh z hlediska likvidity

Pro účely tohoto nařízení se za nejrelevantnější trh z hlediska likvidity, pokud jde o akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, považuje nejrelevantnější trh z hlediska likvidity uvedený v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014 a specifikovaný v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ( 1 ).

Článek 2

Kroky kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému

(čl. 49 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU)

1.  Obchodní systémy uplatní na pokyny týkající se akcií nebo cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry kroky kotace, jejichž velikost odpovídá přinejmenším:

a) pásmu likvidity uvedenému v tabulce v příloze, jež odpovídá průměrnému dennímu počtu obchodů na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity pro daný nástroj, a

b) cenovému rozpětí v uvedeném pásmu likvidity, jež odpovídá ceně daného pokynu.

2.  Odchylně od odst. 1 písm. a), pokud nejrelevantnější trh z hlediska likvidity s akciemi nebo cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry provozuje pouze obchodní systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka, uplatní obchodní systémy pásmo likvidity odpovídající nejnižšímu průměrnému dennímu počtu obchodů v tabulce v příloze.

3.  Obchodní systémy uplatní na pokyny týkající se fondů obchodovaných v obchodním systému kroky kotace, jejichž velikost odpovídá přinejmenším:

a) pásmu likvidity uvedenému v tabulce v příloze, jež odpovídá nejvyššímu průměrnému dennímu počtu obchodů, a

b) cenovému rozpětí v uvedeném pásmu likvidity, jež odpovídá ceně daného pokynu.

4.  Požadavky stanovené v odstavci 3 se použijí pouze na fondy obchodované v obchodním systému, jejichž podkladovými finančními nástroji jsou výlučně kapitálové nástroje, na něž se vztahuje režim kroků kotace podle odstavce 1, nebo koš takových kapitálových nástrojů.

Článek 3

Průměrný denní počet obchodů u akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry

(čl. 49 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU)

1.  Do 1. března roku následujícího po datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a do 1. března každého následujícího roku příslušný orgán konkrétní akcie nebo cenného papíru nahrazujícího jiný cenný papír při určování nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity pro danou akcii nebo cenný papír nahrazující jiný cenný papír vypočítá průměrný denní počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem na uvedeném trhu a zajistí zveřejnění těchto informací.

Příslušným orgánem podle prvního pododstavce je příslušný orgán nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity uvedeného v článku 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ( 2 ).

2.  Výpočet podle odstavce 1 má tyto charakteristiky:

a) zahrnuje pro každý obchodní systém obchody prováděné podle pravidel daného obchodního systému, vyjma obchodů s referenční cenou a sjednaných obchodů označených v tabulce 4 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 a obchodů prováděných na základě alespoň jednoho pokynu, jenž využil výjimky pro pokyny velkého rozsahu, přičemž velikost obchodu leží nad použitelnou prahovou hodnotou pro pokyny velkého rozsahu stanovenou v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587;

b) vztahuje se buď na předcházející kalendářní rok, nebo popřípadě na období předcházejícího kalendářního roku, během něhož byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo byl obchodován v obchodním systému a jeho obchodování nebylo pozastaveno.

3.  Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, jež byly poprvé přijaty k obchodování nebo byly poprvé obchodovány v obchodním systému nejvýše čtyři týdny před koncem předcházejícího kalendářního roku.

4.  Obchodní systémy uplatní kroky kotace pásma likvidity odpovídajícího průměrnému dennímu počtu obchodů zveřejněnému podle odstavce 1 ode dne 1. dubna následujícího po tomto zveřejnění.

5.  Před prvním přijetím k obchodování nebo před prvním dnem obchodování s akciemi nebo cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry provede příslušný orgán obchodního systému, v němž má být uvedený finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo poprvé obchodován, odhad průměrného denního počtu obchodů pro daný obchodní systém, přičemž případně zohlední předchozí historii obchodování s uvedeným finančním nástrojem a předchozí historii obchodování s finančními nástroji považovanými za nástroje s podobnými vlastnostmi, a tento odhad zveřejní.

Kroky kotace pásma likvidity odpovídající uvedenému zveřejněnému odhadu průměrného denního počtu obchodů se použijí od zveřejnění uvedeného odhadu do zveřejnění průměrného denního počtu obchodů pro uvedený nástroj podle odstavce 6.

6.  Nejpozději šest týdnů po prvním dni obchodování s akcií nebo cenným papírem nahrazujícím jiné cenné papíry příslušný orgán obchodního systému, v němž byl tento finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo poprvé obchodován, vypočítá na základě údajů za první čtyři týdny obchodování s uvedeným finančním nástrojem průměrný denní počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem v uvedeném obchodním systému a zajistí jeho zveřejnění.

Kroky kotace pásma likvidity odpovídající uvedenému zveřejněnému průměrnému dennímu počtu obchodů se použijí od zveřejnění do doby, kdy je v souladu s postupem uvedeným v odstavcích 1 až 4 vypočten a zveřejněn nový průměrný denní počet obchodů pro uvedený nástroj.

7.  Pro účely tohoto článku se průměrný denní počet obchodů pro finanční nástroj za příslušné období v příslušném obchodním systému vypočte tak, že se celkový počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem vydělí počtem obchodních dnů.

▼M1

8.  Příslušný orgán konkrétní akcie smí upravit průměrný denní počet obchodů s danou akcií vypočtený nebo odhadnutý tímto příslušným orgánem v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 1 až 7, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s touto akcií se nachází ve třetí zemi;

b) uvedený průměrný denní počet obchodů, pokud byl vypočten a zveřejněn v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 1 až 4, je roven nebo větší než jedna.

Při úpravě průměrného denního počtu obchodů s akcií příslušný orgán zohlední obchody prováděné v obchodním systému třetí země s nejvyšším obratem obchodů s touto akcií.

9.  Příslušný orgán, který upravil průměrný denní počet obchodů s akcií v souladu s odstavcem 8, zajistí zveřejnění tohoto upraveného průměrného denního počtu obchodů. Před zveřejněním příslušný orgán sdělí upravený průměrný denní počet obchodů s danou akcií příslušným orgánům ostatních obchodních systémů působících v Unii, v nichž se tato akcie obchoduje.

10.  Obchodní systémy uplatňují kroky kotace pásma likvidity odpovídajícího upravenému průměrnému dennímu počtu obchodů od druhého kalendářního dne po jeho zveřejnění.

▼B

Článek 4

Události ve společnostech

(čl. 49 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU)

Pokud se příslušný orgán domnívá, že by určitá událost ve společnosti mohla u konkrétního finančního nástroje změnit průměrný denní počet obchodů, následkem čehož by tento finanční nástroj spadal do jiného pásma likvidity, příslušný orgán k uvedenému finančnímu nástroji přistupuje, jako by byl poprvé přijat k obchodování nebo poprvé obchodován v obchodním systému a uplatněním postupu uvedeného v čl. 3 odst. 5 a 6 pro něj určí nové použitelné pásmo likvidity a zajistí jeho zveřejnění.

Článek 5

Přechodná ustanovení

1.  Příslušný orgán obchodního systému, v němž byly akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry prvně přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, shromáždí nezbytné údaje a vypočítá průměrný denní počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem v uvedeném obchodním systému a zajistí jeho zveřejnění v těchto lhůtách:

a) nejpozději čtyři týdny před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 nejméně o deset týdnů;

b) nejpozději v den použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, pokud je datem, kdy jsou finanční nástroje poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den spadající do období začínajícího deset týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a končícího v den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014.

2.  Výpočty uvedené v odst. 1 písm. a) se provedou takto:

a) pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 nejméně o šestnáct týdnů, vychází výpočet z údajů dostupných za referenční období v trvání 40 týdnů začínající 52 týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014;

b) pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den spadající do období začínajícího šestnáct týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a končícího deset týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, vychází výpočet z údajů dostupných za období prvních čtyř týdnů obchodování s daným finančním nástrojem;

c) pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den spadající do období začínajícího deset týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a končícího v den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, vychází výpočet z historie obchodování s danými akciemi nebo cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry nebo jinými finančními nástroji považovanými za nástroje s podobnými vlastnostmi, jako uvedené akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry.

3.  Kroky kotace pásma likvidity odpovídající zveřejněnému průměrnému dennímu počtu obchodů podle odstavce 1 se použijí do 1. dubna roku následujícího po datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014. Během uvedeného období příslušné orgány zajistí, aby kroky kotace pro finanční nástroje uvedené v odst. 2 písm. b) a c), pro něž představují příslušný orgán, nepřispívaly ke vzniku obchodních podmínek narušujících řádné fungování trhu. Pokud příslušný orgán zjistí riziko pro řádné fungování trhů v důsledku takových kroků kotace, řeší toto riziko stanovením a zveřejněním aktualizovaného průměrného denního počtu obchodů pro příslušné finanční nástroje. Učiní tak na základě delší a komplexnější historie obchodování uvedených nástrojů. Obchodní systémy okamžitě uplatní pásmo likvidity odpovídající uvedenému aktualizovanému průměrnému dennímu počtu obchodů. Činí tak do 1. dubna roku následujícího po datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 nebo do případného dalšího zveřejnění příslušným orgánem v souladu s tímto odstavcem.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 3. ledna 2018.

Článek 5 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Tabulka kroků kotace 

Pásma likvidity

Cenová rozpětí

0 ≤ průměrný denní počet obchodů < 10

10 ≤ průměrný denní počet obchodů < 80

80 ≤ průměrný denní počet obchodů < 600

600 ≤ průměrný denní počet obchodů < 2 000

2 000 ≤ průměrný denní počet obchodů < 9 000

9 000 ≤ průměrný denní počet obchodů

0 ≤ cena < 0,1

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,1 ≤ cena < 0,2

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,2 ≤ cena < 0,5

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,5 ≤ cena < 1

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

1 ≤ cena < 2

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

2 ≤ cena < 5

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

5 ≤ cena < 10

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

10 ≤ cena < 20

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

20 ≤ cena < 50

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

50 ≤ cena < 100

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

100 ≤ cena < 200

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

200 ≤ cena < 500

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

500 ≤ cena < 1 000

5

2

1

0,5

0,2

0,1

1 000 ≤ cena < 2 000

10

5

2

1

0,5

0,2

2 000 ≤ cena < 5 000

20

10

5

2

1

0,5

5 000 ≤ cena < 10 000

50

20

10

5

2

1

10 000 ≤ cena < 20 000

100

50

20

10

5

2

20 000 ≤ cena < 50 000

200

100

50

20

10

5

50 000 ≤ cena

500

200

100

50

20

10( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (viz strana 387 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 2 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU