(EU) 2017/576Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/576 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 166-173 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. června 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 31. března 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/576

ze dne 8. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 087 31.3.2017, s. 166)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 235, 13.9.2017, s.  32 (2017/576)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/576

ze dne 8. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se řídí obsah a formát informací, jež mají investiční podniky každoročně zveřejňovat o pokynech zákazníků prováděných v obchodních systémech, systematických internalizátorech, tvůrcích trhu a dalších poskytovatelích likvidity či subjektech vykonávajících podobné funkce ve třetích zemích.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

▼C1

a) „pasivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do evidence pokynů, který poskytl likviditu;

b) „agresivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do evidence pokynů, který odebral likviditu;

▼B

c) „směrovaným pokynem“ se rozumí pokyn, u něhož zákazník před jeho provedením specifikoval konkrétní místo provádění.

Článek 3

Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení

1.  Investiční podniky zveřejňují pět nejlepších míst provádění podle objemu obchodování, a to za všechny provedené pokyny zákazníků ve vztahu ke každému druhu finančních nástrojů uvedenému v příloze I. Informace týkající se neprofesionálních zákazníků se zveřejňují ve formátu stanoveném tabulkou 1 v příloze II a informace týkající se profesionálních zákazníků se zveřejňují ve formátu stanoveném tabulkou 2 v příloze II. Do zveřejňovaných informací nejsou zahrnuty pokyny k obchodům zajišťujícím financování, obsaženy jsou tyto údaje:

a) druh finančního nástroje;

b) název a identifikace místa provádění;

c) objem pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového objemu provedených pokynů;

d) počet pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového počtu provedených pokynů;

▼C1

e) procentuální podíl provedených pokynů uvedených v písmenu d), které představovaly pasivní a agresivní pokyny;

f) procentuální podíl pokynů uvedených v písmenu d), které představovaly směrované pokyny;

▼B

g) informace, zda v předchozím roce realizoval v průměru méně než jeden obchod s daným druhem finančního nástroje za pracovní den.

2.  Investiční podniky zveřejňují pět nejlepších míst provádění podle objemu obchodování, a to za všechny pokyny zákazníků k obchodům zajišťujícím financování provedené ve vztahu k jednotlivým druhům finančních nástrojů uvedeným v příloze I, ve formátu stanoveném tabulkou 3 v příloze II. Zveřejňované informace zahrnují tyto údaje:

a) objem pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového objemu provedených pokynů;

b) počet pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového počtu provedených pokynů;

c) informace, zda investiční podnik v předchozím roce realizoval v průměru méně než jeden obchod s daným druhem finančního nástroje za pracovní den.

3.  Investiční podniky zveřejní ve vztahu k jednotlivým druhům finančních nástrojů souhrn analýzy a závěrů, jež vyvodily z podrobného sledování kvality provádění dosahované v místech provádění, v nichž v předchozím roce prováděly všechny pokyny zákazníků. Informace zahrnují:

a) vysvětlení, jaký relativní význam investiční podnik při posuzování kvality provádění přisoudil faktorům ovlivňujícím provedení, jako je cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení nebo jakékoliv jiné hledisko včetně kvalitativních faktorů;

b) popis případných úzkých vazeb, střetů zájmů a společného vlastnictví s kterýmkoliv z míst využívaných k provádění pokynů;

c) popis případných zvláštních ujednání s kterýmkoliv z míst provádění týkajících se vyplácených či přijímaných plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod;

d) jestliže podnik provedl změnu seznamu míst provádění, který je součástí jeho zásad provádění pokynů, vysvětlení faktorů, jež ke změně vedly;

e) vysvětlení rozdílů v provádění pokynů v závislosti na kategorii zákazníků, jestliže podnik přistupuje k různým kategoriím zákazníků rozdílně a jestliže to může ovlivnit opatření týkající se provádění pokynů;

f) informace, zda byla při provádění pokynů neprofesionálních zákazníků dána přednost jiným kritériím, než jsou cena a náklady, a jak tato kritéria přispěla k zajištění nejlepšího možného výsledku pro zákazníka z hlediska celkového plnění;

g) vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil údaje či nástroje související s kvalitou provádění, včetně údajů zveřejněných dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575;

h) v relevantních případech vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil výstup od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného podle článku 65 směrnice 2014/65/EU.

Článek 4

Formát

Investiční podniky zveřejňují požadované informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 na svých internetových stránkách vyplněním šablon obsažených v příloze II, ve strojově čitelném elektronickém formátu a tak, aby byly veřejnosti k dispozici ke stažení, a informace uvedené v čl. 3 odst. 3 zveřejňují na svých internetových stránkách v elektronickém formátu a tak, aby byly veřejnosti k dispozici ke stažení.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Druhy finančních nástrojů

a) Kapitálové nástroje – akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry

i) Pásmo likvidity v režimu kroků kotace 5 a 6 (od 2 000 obchodů denně)

ii) Pásmo likvidity v režimu kroků kotace 3 a 4 (od 80 do 1 999 obchodů denně)

iii) Pásmo likvidity v režimu kroků kotace 1 a 2 (od 0 do 79 obchodů denně)

b) Dluhové nástroje

i) Dluhopisy

ii) Nástroje peněžního trhu

c) Úrokové deriváty

i) Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému

ii) Swapy, forwardy a ostatní úrokové deriváty

d) Úvěrové deriváty

i) Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému

ii) Ostatní úvěrové deriváty

e) Měnové deriváty

i) Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému

ii) Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty

f) Strukturované finanční produkty

g) Akciové deriváty

i) Opce a futures přijaté k obchodování v obchodním systému

ii) Swapy a ostatní akciové deriváty

h) Sekuritizované deriváty

i) Opční listy a certifikáty

ii) Ostatní sekuritizované deriváty

i) Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

i) Opce a futures přijaté k obchodování v obchodním systému

ii) Ostatní komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

j) Rozdílové smlouvy

k) Produkty obchodované v obchodním systému (fondy, dluhopisy a komodity obchodované v obchodním systému)

l) Emisní povolenky

m) Ostatní nástroje
PŘÍLOHA IITabulka 1

Druh nástroje

 

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

A/N

Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)

Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Procento pasivních pokynů

Procento agresivních pokynů

Procento směrovaných pokynů

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 Tabulka 2

Druh nástroje

 

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

A/N

Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)

Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Procento pasivních pokynů

Procento agresivních pokynů

Procento směrovaných pokynů

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 Tabulka 3

Druh nástroje

 

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

A/N

Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)

Poměr realizovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU