(EU) 2016/1149Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008

Publikováno: Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 1-22 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. dubna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. července 2016 Nabývá účinnosti: 18. července 2016
Platnost předpisu: Ano (od 16. října 2023 zrušen předpisem (EU) 2022/2528) Pozbývá platnosti: 16. října 2023
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. února 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1149

ze dne 15. dubna 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008

(Úř. věst. L 190 15.7.2016, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/374 ze dne 27. ledna 2021,

  L 72

3

3.3.2021

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2027 ze dne 13. září 2021,

  L 415

4

22.11.2021

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/181 ze dne 27. června 2022,

  L 26

3

30.1.2023
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1149

ze dne 15. dubna 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti a používání pojmů

1.  
Toto nařízení obsahuje ustanovení, jež doplňují část II hlavu I kapitolu II oddíl 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 o programech podpory v odvětví vína.
2.  

Tímto nařízením není dotčeno používání:

a) 

zvláštních ustanovení o vztazích mezi členskými státy při potírání podvodů v odvětví vína, pokud mohou usnadnit používání tohoto nařízení;

b) 

pravidel pro:

i) 

trestní řízení nebo vzájemnou soudní pomoc mezi členskými státy ve věcech trestních;

ii) 

řízení o správních sankcích.

3.  
Pro účely tohoto nařízení se „operací“ rozumí opatření nebo skupina opatření, jež jsou zahrnuta do projektu nebo smlouvy předložených žadatelem a vybrána vnitrostátními orgány v rámci daného programu podpory a jež odpovídají některé z činností uvedených mezi opatřeními v článku 43 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 2

Odpovědnost za výdaje

Členské státy jsou odpovědné za veškeré výdaje uskutečněné v rámci svého programu podpory nebo za veškeré změny tohoto programu předložené Komisi v souladu s články 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, pokud se nepoužijí v souladu s čl. 41 odst. 4 nebo 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.KAPITOLA II

USTANOVENÍ O ZVLÁŠTNÍCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCHODDÍL 1

PropagacePododdíl 1

Společná ustanovení

Článek 3

Příjemci

Příjemci podpory uvedené v článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou profesní organizace, organizace producentů vína, sdružení organizací producentů vína, dočasná nebo stálá sdružení dvou či více producentů, meziodvětvové organizace, nebo rozhodne-li tak členský stát, veřejnoprávní subjekty ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ( 1 ).

Soukromé společnosti mohou být příjemci opatření uvedeného v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

Členské státy nesmí učinit výhradním příjemcem podpory veřejnoprávní subjekt.

Článek 4

Doba trvání podpory

Podpora jednotlivých informačních a propagačních operací u opatření uvedeného v čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 pro daného příjemce v daném členském státě nesmí přesáhnout tři roky a u opatření uvedeného v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 pro daného příjemce v dané třetí zemi nebo na trhu v dané třetí zemi nesmí přesáhnout tři roky.

Je-li to však s ohledem na účinek operace opodstatněné, podpora operace může být prodloužena jednou nejvýše o dva roky nebo dvakrát pokaždé nejvýše o rok.

Článek 5

Způsobilé náklady a pravidla úhrady pro informační a propagační operace

S výhradou článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článků 6 a 9 tohoto nařízení stanoví členské státy pravidla určující způsobilá opatření a jejich příslušné způsobilé náklady. Tato pravidla jsou stanovena tak, aby zajišťovala splnění cílů režimů, jak jsou stanoveny v článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Tato pravidla zejména stanoví platby na základě standardních stupnic jednotkových nákladů vypočítaných v souladu s článkem 24 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 nebo na základě podkladů předložených příjemci.Pododdíl 2

Informace v členských státech

Článek 6

Způsobilé operace

1.  
Operace a s nimi související opatření, na něž se vztahuje podpora uvedená v čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, sestávají z informací pro spotřebitele v členských státech o odpovědné konzumaci vína, o rizicích spojených se škodlivou konzumací alkoholu a o režimu chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Unie, pokud jde o specifickou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti vína, které jsou dány jeho zvláštním zeměpisným prostředím nebo původem.
2.  
Informační činnosti uvedené v odstavci 1 lze provádět prostřednictvím informačních kampaní a prostřednictvím účasti na akcích, veletrzích nebo výstavách významných z vnitrostátního hlediska nebo z hlediska Unie.
3.  
Šířené informace jsou založeny na podstatných vlastnostech vína nebo jeho charakteristikách a nesmí být zaměřeny na určité obchodní značky ani podporovat konzumaci vína na základě jeho specifického původu. V rámci informační činnosti však může být původ vína uveden.
4.  
Všechny informace týkající se účinků konzumace vína na zdraví a chování jsou založeny na obecně uznávaných vědeckých údajích a jsou v souladu s přístupem příslušného vnitrostátního orgánu odpovědného za veřejné zdraví v členském státě, v němž se operace provádějí.

Článek 7

Kritéria způsobilosti

Členské státy zkoumají žádost podle těchto kritérií:

a) 

operace a s nimi související opatření jsou jasně definovány, a zároveň tak podávají popis informačních činností a zahrnují odhadované náklady;

b) 

ujištění, že navrhované náklady na operaci nepřesahují běžné tržní sazby;

c) 

ujištění, že příjemci mají k dispozici dostatečné technické a finanční zdroje k zajištění účinného provedení operace;

d) 

soulad s navrhovanými strategiemi a stanovenými cíli a pravděpodobný dopad a úspěch ve zvyšování povědomí spotřebitelů o odpovědné konzumaci vína a o rizicích spojených se škodlivou konzumací alkoholu nebo o režimu chráněného označení původu a chráněných zeměpisných označení Unie.

Článek 8

Prioritní kritéria

1.  

Po posouzení žádostí členské státy upřednostní operace:

a) 

týkající se jak odpovědné konzumace vína, tak i režimů chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Unie;

b) 

týkající se několika členských států;

c) 

týkající se několika správních nebo vinařských oblastí;

d) 

týkající se několika chráněných označení původu nebo chráněných zeměpisných označení Unie.

2.  
Členské státy mohou stanovit další prioritní kritéria tím, že je uvedou v programu podpory. Tato další prioritní kritéria musí být založena na zvláštní strategii a cílech stanovených v programu podpory a musí být objektivní a nediskriminující.Pododdíl 3

Propagace ve třetích zemích

Článek 9

Způsobilé operace

Operace a s nimi související opatření, na něž se vztahuje podpora uvedená v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, sestávají z propagace vín z Unie na trzích v třetích zemích, za předpokladu, že:

a) 

produkty jsou určeny pro přímou spotřebu a v cílových třetích zemích pro ně existují vývozní příležitosti nebo potenciální nová odbytiště;

b) 

původ produktu je uveden jako součást informační nebo propagační operace v případě vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením;

c) 

operace, na niž byla podpora poskytnuta, je jednoznačně vymezena, včetně specifikace příslušných produktů, opatření k uvedení na trh a odhadovaných nákladů;

d) 

informační nebo propagační prostředky vycházejí z podstatných znaků vína a jsou v souladu s platnými právními předpisy v třetích zemích, na něž jsou zaměřeny.

Článek 10

Kritéria způsobilosti

Členské státy zkoumají žádost podle těchto kritérií:

a) 

operace a s nimi související opatření jsou jasně vymezeny, a zároveň tak podávají popis propagačních činností a zahrnují odhadované náklady;

b) 

ujištění, že navrhované náklady na operaci nepřesahují běžné tržní sazby;

c) 

ujištění, že příjemci mají k dispozici dostatečnou technickou kapacitu k řešení zvláštních překážek v obchodu se třetími zeměmi a dostatečné zdroje pro zajištění co nejúčinnějšího provedení operace;

d) 

příjemci doložili, že je k dispozici dostatek produktů z hlediska kvality a množství pro dlouhodobé uspokojení tržní poptávky po propagační operaci;

e) 

soulad mezi navrhovanými strategiemi a stanovenými cíli a pravděpodobný dopad a úspěch ve zvyšování poptávky po dotčených produktech.

Článek 11

Prioritní kritéria

1.  

Po posouzení žádostí členské státy upřednostní:

a) 

nové příjemce, kteří v minulosti neobdrželi podporu uvedenou v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) 

příjemce, kteří se zaměřují na novou třetí zemi nebo nový trh v třetí zemi, v jejímž případě v minulosti neobdrželi podporu uvedenou v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.  
Členské státy mohou stanovit další prioritní kritéria tím, že je uvedou v programu podpory. Tato další prioritní kritéria musí být založena na zvláštní strategii a cílech stanovených v programu podpory a musí být objektivní a nediskriminující.ODDÍL 2

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 12

Příjemci

Příjemci podpory uvedené v článku 46 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou pěstitelé ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ( 2 ).

Článek 13

Kritéria způsobilosti

Členské státy zkoumají žádost podle těchto kritérií:

a) 

podrobný popis navrhovaných opatření a navrhované lhůty pro jejich provedení;

b) 

opatření, jež mají být provedena v jednotlivých rozpočtových letech, a plocha dotčená každou operací.

Článek 14

Nezpůsobilé náklady

Způsobilé nejsou náklady na tato opatření:

a) 

každodenní správa vinic;

b) 

ochrana proti poškození způsobenému zvěří, ptáky nebo kroupami;

c) 

výstavba větrolamů a stěn k ochraně proti větru;

d) 

příjezdové cesty a výtahy;

e) 

nákup zemědělských vozidel.

Článek 15

Opětovná výsadba ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

1.  

Opětovná výsadba vinic po povinném vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu podle čl. 46 odst. 3 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 je způsobilá pro udělení podpory, pokud členský stát:

a) 

v rámci předložení vnitrostátního programu podpory nebo jakékoliv jeho změny sdělí Komisi seznam škodlivých organismů, na které se činnost vztahuje, a shrnutí souvisejícího strategického plánu stanoveného příslušným orgánem dotčeného členského státu;

b) 

postupuje v souladu se směrnicí Rady 2000/29/ES ( 3 ).

2.  
Výdaje na opětovnou výsadbu ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů v daném rozpočtovém roce nepřesáhnou 15 % celkových ročních výdajů na restrukturalizaci a přeměnu vinic v dotčeném členském státě za tentýž rozpočtový rok.
3.  
Náklady na klučení nakažených vinic a náhrada ztráty příjmu nejsou způsobilým výdajem.

Článek 16

Prioritní kritéria

Členské státy mohou stanovit prioritní kritéria tím, že je uvedou v programu podpory. Tato prioritní kritéria musí být založena na zvláštní strategii a cílech stanovených v programu podpory a musí být objektivní a nediskriminující.ODDÍL 3

Zelená sklizeň

Článek 17

Příjemci

Příjemci podpory uvedené v článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou pěstitelé ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009.

Článek 18

Podmínky pro řádné fungování

Pro účely článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 členské státy přijmou pravidla, která zajistí, že dotčené plochy budou udržovány v dobrém vegetativním stavu a opatření uvedené ve zmíněném článku nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí ani žádné negativní fytosanitární důsledky, a která umožní kontrolu správného provádění operací a opatření.

Vzhledem k těmto cílům mohou členské státy použít omezení tohoto opatření na základě objektivních a nediskriminujících kritérií, včetně časového rozvrhu pro různé odrůdy, ekologických či fytosanitárních rizik nebo metody, jež má být použita k provedení tohoto opatření.

Členské státy mohou přijmout další podmínky pro řádné fungování opatření uvedeného v článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 19

Kritéria způsobilosti

Členské státy zkoumají žádost na základě informací o dotčené ploše, o průměrném výnosu, o metodě zelené sklizně, která bude použita, moštové odrůdě a druhu vína z ní vyrobeného.

Článek 20

Nezpůsobilá opatření

1.  
V případě úplného nebo částečného zničení úrody způsobeného zejména přírodní pohromou ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ( 4 ) nebo nepříznivým klimatickým jevem, který může být přirovnán k přírodní pohromě, ve smyslu čl. 2 bodu 16 uvedeného nařízení před datem zelené sklizně se podpora neposkytuje.
2.  
V případě úplného nebo částečného zničení, k němuž dojde mezi výplatou podpory na zelenou sklizeň a obdobím sklizně, nelze poskytnout finanční náhradu z pojištění sklizně za ušlé příjmy u plochy, na kterou již byla poskytnuta podpora.

Článek 21

Zelená sklizeň na pozemcích pro produkci vín se zeměpisným označením

Plocha pozemku, na niž byla poskytnuta podpora na zelenou sklizeň, se nezahrne do výpočtu limitů výnosů uvedených v technické specifikaci vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.

Článek 22

Doba trvání podpory

Aby byla způsobilá pro podporu, zelená sklizeň se neuplatní na stejný pozemek dva roky za sebou.

Článek 23

Prioritní kritéria

Členské státy mohou stanovit prioritní kritéria tím, že je uvedou v programu podpory. Tato prioritní kritéria musí být založena na zvláštní strategii a cílech stanovených v programu podpory a musí být objektivní a nediskriminující.ODDÍL 4

Vzájemné fondy

Článek 24

Příjemci

Příjemci podpory uvedené v článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou pěstitelé ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009 nebo producenti produktů uvedených v části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 25

Podmínky podpory

▼M2

1.  
Jestliže se podpora uvedená v článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013 použije k financování správních nákladů na zřizování vzájemných fondů, omezí se na tento podíl z příspěvku producentů do vzájemného fondu za první, druhý a třetí rok jeho provozu: 20 %, 16 % a 8 %.

▼B

2.  
Členské státy mohou stanovit strop pro výši podpory, kterou lze získat k financování správních nákladů na zřizování vzájemných fondů.

Článek 26

Doba trvání podpory

Doba podpory nesmí přesáhnout tři roky.ODDÍL 5

Pojištění sklizně

Článek 27

Příjemci

1.  
Příjemci podpory uvedené v článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou pěstitelé ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009.
2.  
Pěstitelé, kteří žádají o podporu, předloží svoji pojistnou smlouvu vnitrostátním orgánům, aby mohly členské státy splnit podmínku stanovenou v čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 28

Platby příjemcům

1.  

Členské státy mohou rozhodnout o platbě podpory uvedené v čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 prostřednictvím pojišťoven jako zprostředkujících subjektů, pokud:

a) 

jsou dodrženy podmínky uvedené v čl. 49 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) 

je částka podpory převedena producentovi v plné výši;

c) 

pojišťovna vyplatí podporu producentovi předem, a to snížením pojistného, nebo prostřednictvím bankovního převodu nebo převodu poštovní poukázkou do patnácti dní po obdržení platby od členského státu.

2.  
Využití zprostředkujících subjektů nesmí narušit podmínky hospodářské soutěže na pojistném trhu.

Článek 29

Podmínky pro řádné fungování

1.  
Pro účely článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013 členské státy přijmou podmínky pro řádné fungování opatření uvedeného ve zmíněném článku, včetně podmínek nezbytných k zajištění toho, aby podpora nenarušila hospodářskou soutěž na pojistném trhu.
2.  

Aby byly dodrženy podmínky stanovené v čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013, stanoví členské státy strop pro výši podpory, kterou lze získat. Členské státy mohou stanovit tuto výši na základě běžných tržních sazeb a standardních předpokladů ztráty příjmů. Členské státy zajistí, aby výpočty:

a) 

obsahovaly pouze ověřitelné údaje;

b) 

byly založeny na hodnotách stanovených na základě náležitého odborného posouzení;

c) 

jasně uváděly zdroj těchto hodnot;

d) 

případně braly v úvahu regionální nebo místní podmínky.

Článek 30

Používání pojmů

Pro účely článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013 se spojením „přírodní pohroma“ rozumí přírodní pohroma ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) č. 702/2014 a „nepříznivým klimatickým jevem, který může být přirovnán k přírodní pohromě“, nepříznivé klimatické jevy srovnatelné s přírodní pohromou ve smyslu čl. 2 bodu 16 uvedeného nařízení.

Článek 31

Prioritní kritéria

Členské státy mohou stanovit prioritní kritéria tím, že je uvedou v programu podpory. Tato prioritní kritéria musí být založena na zvláštní strategii a cílech stanovených v programu podpory a musí být objektivní a nediskriminující.ODDÍL 6

Investice

Článek 32

Příjemci

Příjemci podpory uvedené v článku 50 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou vinařské závody produkující nebo uvádějící na trh produkty uvedené v části II přílohy VII uvedeného nařízení, organizace producentů vína, sdružení dvou či více producentů nebo meziodvětvové organizace.

Článek 33

Způsobilá opatření a způsobilé náklady

1.  

Způsobilé pro podporu jsou pouze náklady na tato opatření:

a) 

výstavbu, pořízení, pořízení na leasing nebo vylepšení nemovitého majetku;

b) 

nákup, včetně nákupu na leasing, nových strojů a vybavení až do tržní hodnoty aktiva;

c) 

obecné náklady spojené s výdaji podle písmen a) a b), zejména poplatky za architekty, inženýry a konzultace, jakož i studie proveditelnosti;

d) 

pořízení nebo vývoj počítačového softwaru a získání patentových práv, licencí, autorských práv a zápis kolektivních ochranných známek.

Studie proveditelnosti uvedené v prvním pododstavci písm. c) zůstanou způsobilým výdajem i tehdy, jestliže na základě jejich výsledků nevzniknou žádné výdaje podle tohoto pododstavce písm. a) a b).

2.  
Jiné náklady spojené s leasingovou smlouvou než ty, jež jsou uvedeny v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b), zejména marže pronajímatele, náklady na refinancování úroků, nepřímé náklady a náklady na pojištění, nejsou způsobilými náklady.
3.  
Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce písm. b) mohou členské státy, je-li to náležitě zdůvodněno v jejich programu podpory, stanovit pro mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ( 5 ) podmínky, za nichž lze za způsobilé náklady považovat výdaje za nákup použitého vybavení.
4.  
Jednoduché investice na obnovu nejsou způsobilé náklady.

Článek 34

Slučitelnost a soudržnost

Podpora podle článku 50 nařízení (EU) č. 1308/2013 se neposkytuje na operace, na které byla poskytnuta podpora podle článku 45 uvedeného nařízení.

Článek 35

Kritéria způsobilosti

Členské státy zkoumají žádost podle těchto kritérií:

a) 

operace a s nimi související opatření jsou jasně definovány, a zároveň tak podávají popis investičních opatření a zahrnují odhadované náklady;

b) 

ujištění, že náklady na navrhovanou operaci nepřesahují běžné tržní sazby;

c) 

ujištění, že příjemci mají k dispozici dostatečné technické a finanční zdroje k zajištění účinného provedení operace a podnik žádající o podporu se nenachází v obtížích ve smyslu čl. 50 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1308/2013;

d) 

soulad mezi navrhovanými strategiemi a stanovenými cíli a pravděpodobný dopad a úspěch ve zlepšení celkového výkonu zařízení pro zpracování a uvádění produktů na trh, jejich přizpůsobení tržní poptávce a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Článek 36

Prioritní kritéria

1.  
Po posouzení žádostí členské státy upřednostní operace, u nichž je pravděpodobné, že budou mít příznivý dopad, pokud jde o úspory energie, celkovou energetickou účinnost a procesy udržitelné z hlediska životního prostředí.
2.  
Členské státy mohou stanovit další prioritní kritéria tím, že je uvedou v programu podpory. Tato další prioritní kritéria musí být založena na zvláštní strategii a cílech stanovených v programu podpory a musí být objektivní a nediskriminující.ODDÍL 7

Inovace v odvětví vína

Článek 37

Příjemci

1.  
Příjemci podpory uvedené v článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou vinařské závody produkující nebo uvádějící na trh produkty uvedené v části II přílohy VII uvedeného nařízení, organizace producentů vína a dočasná nebo stálá sdružení dvou či více producentů.
2.  
Na operaci prováděné příjemci se mohou podílet výzkumná a vývojová střediska. K operaci mohou být přidruženy meziodvětvové organizace.

Článek 38

Způsobilá opatření a způsobilé náklady

1.  

Operace a s nimi související opatření, na něž se vztahuje podpora uvedená v článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013, sestávají z hmotných a nehmotných investic včetně investic do předávání poznatků pro účely vývoje:

a) 

nových produktů souvisejících s odvětvím vína nebo vedlejších produktů vinifikace;

b) 

nových procesů a technologií nutných pro vývoj produktů z révy vinné;

c) 

jiných investic zvyšujících přidanou hodnotu v jakékoliv části dodavatelského řetězce.

2.  
Způsobilé náklady zahrnují pilotní projekty, přípravná opatření ve formě navrhování, vývoje a zkoušek produktů, procesů nebo technologií a veškeré hmotné nebo nehmotné investice s nimi související před použitím nově vytvořených produktů, procesů a technologií pro obchodní účely.
3.  
Jednoduché investice na obnovu nejsou způsobilé náklady.

Článek 39

Kritéria způsobilosti

Členské státy zkoumají žádost podle těchto kritérií:

a) 

operace a s nimi související opatření jsou jasně definovány, a zároveň tak podávají popis investičních opatření a zahrnují odhadované náklady;

b) 

ujištění, že náklady na navrhovanou operaci nepřesahují běžné tržní sazby;

c) 

ujištění, že příjemci mají k dispozici dostatečné technické a finanční zdroje k zajištění účinného provedení operace;

d) 

soulad mezi navrhovanými strategiemi a stanovenými cíli a pravděpodobný dopad a úspěch ve zlepšení celkového výkonu zařízení pro zpracování a uvádění produktů na trh, jejich přizpůsobení tržní poptávce a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Článek 40

Prioritní kritéria

1.  

Po posouzení žádostí členské státy upřednostní operace:

a) 

u nichž je pravděpodobné, že budou mít příznivý dopad, pokud jde o úspory energie, celkovou energetickou účinnost a procesy udržitelné z hlediska životního prostředí;

b) 

jež zahrnují prvek předávání poznatků;

c) 

jež zajišťují, že se na nich budou podílet výzkumná a vývojová střediska.

2.  
Členské státy mohou stanovit další prioritní kritéria tím, že je uvedou v programu podpory. Tato další prioritní kritéria musí být založena na zvláštní strategii a cílech stanovených v programu podpory a musí být objektivní a nediskriminující.ODDÍL 8

Destilace vedlejších produktů

Článek 41

Příjemci

Příjemci podpory uvedené v článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou palírny vedlejších produktů pocházejících z vinifikace.

Příslušné členské státy mohou zavést systém dobrovolné certifikace palíren postupem, který stanoví.

Článek 42

Účel podpory

1.  
Podpora uvedená v článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 se vyplácí palírnám, jež zpracovávají vedlejší produkty dodané k destilaci na alkohol s obsahem alkoholu nejméně 92 % objemových, jenž se použije výhradně pro průmyslové nebo energetické účely.

První pododstavec nebrání dalšímu zpracování získaného alkoholu, na základě něhož se vypočítá výše podpory v souladu s článkem 18 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, za účelem splnění požadavku čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 na jeho výhradní použití pro průmyslové nebo energetické účely.

2.  
Podpora zahrnuje částku určenou k náhradě nákladů na sběr dotčených produktů, která je z palírny převedena producentovi, pokud příslušné náklady nese producent.KAPITOLA III

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Článek 43

Zákaz dvojího financování

Členské státy zavedou ve svých vnitrostátních programech podpory jasná vymezující kritéria, jež zajistí, že podpora podle článků 45, 46, 48, 49, 50 a 51 nařízení (EU) č. 1308/2013 se neposkytne na operace nebo opatření podporované v rámci jiných nástrojů Unie.

Článek 44

Způsobilé náklady a pravidla úhrady pro účely restrukturalizace a přeměny vinic a zelené sklizně

1.  
Členské státy stanoví pravidla určující způsobilé operace nebo opatření týkající se restrukturalizace a přeměny vinic a zelené sklizně a jejich příslušných způsobilých nákladů. Tato pravidla jsou stanovena tak, aby zajišťovala splnění cílů opatření, jak jsou stanoveny v čl. 46 odst. 1 a čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Tato pravidla zejména stanoví platbu podpory na základě standardních stupnic jednotkových nákladů vypočítaných v souladu s článkem 24 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 nebo na základě podkladů předložených příjemci.

U druhé varianty členské státy stanoví maximální výši podpory s pevně stanovenými parametry pro každé opatření. Tyto stanovené výše se použijí na údaje uvedené v žádosti, a tak se stanoví maximální způsobilá výše podpory pro každé z opatření, jež jsou součástí operace, pro niž se žádá udělení podpory. Výše udělené podpory se stanoví na základě nižší z výsledných částek, to znamená maximální způsobilé výše a výše vycházející z předložených podkladů.

Maximální výše podpory se stanoví na základě běžných tržních sazeb.

Výpočet nákladů podle předložených podkladů vychází z účetních zásad, pravidel a metod používaných v členském státě, kde je příjemce usazen.

2.  
Členské státy stanoví výši náhrady za ztrátu příjmů uvedené v čl. 46 odst. 4 písm. a) a čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 na základě standardních předpokladů ztráty příjmů podle čl. 46 odst. 5 a čl. 47 odst. 4 uvedeného nařízení.
3.  
Pokud se standardní stupnice jednotkových nákladů určí na základě osázené plochy, tato plocha se změří v souladu s článkem 44 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150.

Článek 45

Příspěvky v podobě věcného plnění pro účely restrukturalizace a přeměny vinic a zelené sklizně

1.  
Příspěvky v podobě věcného plnění ve formě poskytnutí práce, za něž nebyla provedena platba v hotovosti doložená fakturami nebo dokumenty se stejnou důkazní hodnotou, mohou být způsobilé pro podporu podle článku 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud to program podpory stanoví.
2.  

Pro účely výpočtu výše podpory odpovídající příspěvkům v podobě věcného plnění:

a) 

se tyto příspěvky v podobě věcného plnění zahrnou do standardních stupnic jednotkových nákladů vypočítaných v souladu s článkem 24 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, pokud se členský stát rozhodne používat možnost zjednodušené úhrady nákladů; nebo

b) 

se hodnota této práce určuje s přihlédnutím k době potřebné k jejímu vykonání a sazby používané při odměňování za rovnocennou práci, pokud se členský stát rozhodne vyplácet podporu na operace týkající se restrukturalizace a zelené sklizně na základě podkladů předložených příjemci.

3.  

Pokud se výše podpory odpovídající příspěvkům v podobě věcného plnění vypočítá podle odst. 2 písm. b), musí být splněna tato kritéria:

a) 

podpora poskytnutá na operaci, jejíž součástí jsou příspěvky v podobě věcného plnění, nesmí po odečtení příspěvků v podobě věcného plnění přesáhnout celkové způsobilé výdaje na konci operace;

b) 

hodnota přisuzovaná příspěvkům v podobě věcného plnění nepřesahuje ceny obvyklé na dotyčném trhu;

c) 

hodnotu a poskytnutí příspěvku v podobě věcného plnění lze nezávisle posoudit a ověřit.

Kritérium uvedené v prvním pododstavci písm. a) se nevztahuje na operace podporované podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013, jejichž jediným nákladem je práce poskytnutá jako příspěvek v podobě věcného plnění.

Článek 46

Způsobilost personálních nákladů

1.  
Personální náklady příjemce podpory uvedené v článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo příjemce podpory uvedené v článku 51 uvedeného nařízení se považují za způsobilé pro podporu, jestliže vzniknou v souvislosti s přípravou, prováděním nebo následným opatřením konkrétní podporované operace, včetně hodnocení.

Tyto personální náklady zahrnují mimo jiné náklady na personál, který příjemce najal konkrétně na propagační nebo inovační operaci, a náklady odpovídající podílu pracovních hodin, které v rámci propagační nebo inovační operace odpracovali stálí zaměstnanci příjemce.

2.  
Příjemce předloží podklady podrobně uvádějící činnost skutečně provedenou v rámci konkrétní operace nebo případně v rámci jednotlivých souvisejících opatření.
3.  
Pro účely stanovení personálních nákladů na stálé zaměstnance příjemce souvisejících s prováděním operace může být příslušná hodinová sazba vypočtena tak, že se poslední doložené roční hrubé mzdové náklady konkrétních zaměstnanců, kteří pracovali na provádění operace, vydělí 1 720  hodinami.

Článek 47

Způsobilost správních nákladů

1.  
Správní náklady příjemce podpory uvedené v článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo příjemce podpory uvedené v článku 51 uvedeného nařízení se považují za způsobilé pro podporu, jestliže vzniknou v souvislosti s přípravou, prováděním nebo následným opatřením konkrétní podporované operace nebo s ní souvisejícího opatření.

Pro účely článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013 se náklady na externí audity považují za způsobilé pro podporu, pokud jsou prováděny nezávislým a kvalifikovaným externím subjektem.

2.  
Správní náklady uvedené v odstavci 1 se považují za způsobilé, pokud nepřesahují 4 % celkových způsobilých nákladů na provádění operace.
3.  
O způsobilosti správních nákladů uvedených v odstavci 1 mohou členské státy rozhodnout na základě paušální sazby nebo na základě skutečných nákladů stanovených z podkladů předložených příjemci. Pokud rozhodují na základě předložených podkladů, vychází výpočet těchto nákladů z účetních zásad, pravidel a metod používaných v členském státě, kde je příjemce usazen.

Článek 48

Způsobilost daně z přidané hodnoty

1.  
Daň z přidané hodnoty není způsobilá vyjma případů, kdy je podle platných právních předpisů členských států o DPH bez nároku na odpočet a kdy je skutečně a s konečnou platností hrazena příjemcem, jenž není osobou nepovinnou k dani podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce směrnice Rady 2006/112/ES ( 6 ).
2.  
Aby DPH bez nároku na odpočet byla způsobilým výdajem, musí certifikovaný účetní nebo statutární auditor prokázat, že uhrazená částka nebyla vrácena a že je v účetnictví příjemce vedena jako výdaj.

Článek 49

Zálohy

Členské státy mohou stanovit, že podpora pro danou operaci nebo pro jakékoliv jednotlivé opatření, jichž se týká žádost o podporu podle článků 45, 46, 50, 51 a 52 nařízení (EU) č. 1308/2013, se vyplatí příjemcům jako záloha, pokud příjemce složil náležitou jistotu.

Článek 50

Vyloučení

Podpora se neposkytuje producentům obhospodařujícím protiprávní výsadbu nebo plochy osázené révou bez povolení podle článku 85a a 85b nařízení (ES) č. 1234/2007 a článku 71 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 51

Oznámení

Členské státy informují Komisi o provádění svých programů podpory, poskytnuté státní podpoře a zálohách vyplacených příjemcům podle podrobných podmínek stanovených v kapitole III prováděcího nařízení (EU) 2016/1150.

Jestliže členský stát nepředloží oznámení v souladu s požadavky tohoto nařízení nebo pokud se oznámení zdá být nesprávné s ohledem na objektivní skutečnosti známé Komisi, může Komise částečně nebo zcela pozastavit měsíční platby uvedené v článku 17 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o odvětví vína, a to do až doby, kdy je oznámení předloženo správně.KAPITOLA IV

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Článek 52

Platby příjemcům

1.  
Aniž je dotčen článek 28 tohoto nařízení, platby podle části II hlavy I kapitoly II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 se vyplácejí příjemcům v plné výši.
2.  
Bez ohledu na článek 49 podléhají platby uvedené v odstavci 1 předchozí kontrole stanovené v čl. 54 odst. 1.

Článek 53

Změny operací příjemců

1.  
Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se změn operací předložených příjemci a schválených příslušnými orgány.

Před předložením žádosti o závěrečnou platbu a v každém případě před provedením kontroly na místě před závěrečnou platbou by měl mít příjemce možnost předložit změny původně schválené operace za předpokladu, že tyto změny nenarušují cíle celkové operace, jsou náležitě zdůvodněné, oznámené ve lhůtě stanovené vnitrostátními orgány a těmito orgány schválené.

2.  
►M3  Členské státy mohou povolit, aby menší změny v rámci původně schválené výše způsobilé podpory mohly být provedeny bez předchozího schválení, pokud nemají vliv na způsobilost kterékoliv části operace ani na její celkové cíle. ◄

Členské státy mohou povolit zejména finanční převody mezi opatřeními zahrnutými do již schválené operace maximálně ve výši 20 % původně schválených částek na jednotlivá opatření, pokud tím nebude přesažena celková výše podpory schválené pro danou operaci.

Členské státy mohou ve svých programech podpory stanovit, které další menší změny mohou být provedeny bez předchozího souhlasu.

Článek 54

Obecné zásady

1.  
Bez ohledu na článek 49 se podpora vyplácí až poté, co je ověřeno, že celková operace nebo všechna jednotlivá opatření, jež jsou součástí celkové operace, jíž se žádost o podporu týká, v souladu s výběrem, který provedl členský stát pro řízení dotčeného podpůrného opatření, byly provedeny v celém rozsahu a proběhla správní kontrola, případně kontrola na místě v souladu s kapitolou IV oddílem 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150.

▼M1

2.  
V případech, kdy je podpora běžně splatná až po provedení celkové operace, se nicméně podpora vyplatí pro jednotlivá provedená opatření, pokud kontroly ukáží, že zbývající opatření nebylo možno provést z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, nebo pokud kontroly ukáží, že i když nebyla zbývající opatření provedena, celkového cíle operace bylo přesto dosaženo.

▼M1

2a.  
Pokud kontroly ukáží, že celková operace, na kterou se vztahuje žádost o podporu, nebyla plně provedena, avšak celkového cíle operace bylo přesto dosaženo, vyplatí členské státy podporu na jednotlivá opatření, která byla provedena v souladu s odstavcem 2, a uloží sankci ve výši 100 % částky původně přidělené v žádosti o podporu na tato opatření, která nebyla plně provedena.

V případech, kdy je částka podpory vyplacená po provedení jednotlivých opatření vyšší než částka stanovená v důsledku provedení kontrol, získají členské státy neoprávněně vyplacenou podporu zpět.

Jestliže v těchto případech byla vyplacena záloha, mohou členské státy rozhodnout o uložení sankce.

▼M1

3.  
Pokud kontroly ukáží, že celková operace, jíž se žádost o podporu týká, nebyla provedena v celém rozsahu v jiných případech, než které jsou uvedeny v odstavci 2, a v případě, že podpora byla vyplacena po jednotlivých opatřeních, která jsou součástí celkové operace, jíž se žádost o podporu týká, získají členské státy vyplacenou podporu zpět.

▼B

Jestliže v těchto případech byla vyplacena záloha, mohou členské státy rozhodnout o uložení sankce.

4.  
Odstavce 1 a 3 se nepoužijí, pokud operace podporované podle článků 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebyly provedeny na celé ploše, na kterou byla podpora požadována.

V těchto případech vyplatí členské státy částku odpovídající provedené části operace, nebo pokud byla vyplacena záloha, získají zpět částku vztahující se na neprovedenou část.

Výše podpory se vypočítá na základě rozdílu mezi plochou schválenou na základě správních kontrol žádosti o podporu nebo změněnou v souladu s článkem 53 tohoto nařízení a plochou, na níž operace byla skutečně provedena, stanovenou při kontrolách na místě po provedení.

Pokud tento rozdíl nepřesahuje 20 %, podpora se vypočítá na základě plochy stanovené při kontrolách na místě po provedení.

Pokud tento rozdíl přesahuje 20 %, ale je menší než 50 %, podpora se vypočítá na základě plochy stanovené při kontrolách na místě po provedení a snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu.

Pokud tento rozdíl přesahuje 50 %, na dotčenou operaci se podpora neposkytne.

Článek 55

Standardní stupnice jednotkových nákladů a kontrolní metody

Pro účely článku 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 se použijí tato pravidla:

a) 

pokud se výše podpory vypočítá na základě standardních stupnic jednotkových nákladů na jednotku plošné míry, výše odpovídá skutečné ploše změřené v souladu s článkem 44 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150;

b) 

pokud se členský stát rozhodne vypočítat výši podpory na základě standardních stupnic jednotkových nákladů na jiné měrné jednotky nebo na základě skutečných nákladů vycházejících z podkladů předložených příjemci v souladu s čl. 44 odst. 1 tohoto nařízení, stanoví pravidla pro vhodné kontrolní postupy, kterými se zjistí skutečný rozsah provedení operace.

Článek 56

Vyšší moc a mimořádné okolnosti

Má-li být podle části II hlavy I kapitoly II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo tohoto nařízení udělena sankce, tato sankce se neudělí v případě vyšší moci nebo mimořádných okolností a v dalších případech stanovených v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.KAPITOLA V

ZMĚNY A PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 57

Změny nařízení (ES) č. 555/2008

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1) 

článek 1 se mění takto:

a) 

odstavec 1 první pododstavec písm. a), d) a f) se zrušují;

b) 

odstavec 3 se zrušuje;

2) 

články 2 až 20c se zrušují;

3) 

v článku 23 se zrušuje odstavec 3;

4) 

články 24 až 37b se zrušují;

5) 

článek 60 se zrušuje;

6) 

články 62, 63, a 64 se zrušují;

7) 

v článku 65 se zrušují odstavce 1 až 4;

8) 

článek 66 se zrušuje;

9) 

články 75 až 82 se zrušují;

10) 

články 96 a 97 se zrušují;

11) 

přílohy I až VIIIc se zrušují.

Článek 58

Přechodná ustanovení

1.  
Ustanovení nařízení (ES) č. 555/2008, jež se v souladu s článkem 57 tohoto nařízení zrušují, se nadále použijí na operace, jež byly předloženy příslušným orgánům před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  
Členské státy zajistí, aby operace, na něž se v souladu s odstavcem 1 nadále použijí příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 555/2008, byly v jejich řídicích a kontrolních systémech jasně identifikovány.

Článek 59

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).

( 2 ) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

( 3 ) Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

( 4 ) Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1).

( 5 ) Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

( 6 ) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU