(EU) 2016/438Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 78, 24.3.2016, s. 11-30 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. prosince 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 13. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. dubna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/438

ze dne 17. prosince 2015,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 078 24.3.2016, s. 11)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1619 ze dne 12. července 2018,

  L 271

6

30.10.2018
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/438

ze dne 17. prosince 2015,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA 1

DEFINICE A ÚDAJE V PÍSEMNÉ SMLOUVĚ

(Čl. 22 odst. 2 směrnice 2009/65/EU)

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a) 

„vazbou“ rozumí spojení dvou či více fyzických nebo právnických osob prostřednictvím přímé nebo nepřímé účasti v podniku, jež představuje 10 % či více základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo jež dává možnost vykonávat značný vliv na vedení tohoto podniku;

b) 

„skupinovou vazbou“ rozumí situace, kdy dva či více podniků nebo subjektů patří do téže skupiny ve smyslu čl. 2 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 1 ) nebo v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ( 2 ).

Článek 2

Smlouva o jmenování depozitáře

1.  Smlouva dokládající jmenování depozitáře v souladu s čl. 22 odst. 2 směrnice 2009/65/ES se sepíše mezi depozitářem na straně jedné a investiční společností nebo správcovskou společností pro každý podílový fond, který správcovská společnost spravuje, na straně druhé.

2.  Smlouva musí obsahovat alespoň tyto prvky:

a) 

popis služeb, které má depozitář poskytovat, a postupy, jež má depozitář přijmout pro každý druh aktiv, do nichž může SKIPCP investovat a které se pak svěří depozitáři;

b) 

popis způsobu, jakým se mají vykonávat úkoly v oblasti úschovy a dohledu podle druhu aktiv a zeměpisných oblastí, v nichž hodlá SKIPCP investovat, a pokud jde o povinnosti týkající se úschovy, zahrnuje tento popis také seznamy zemí a postupy pro doplňování dalších zemí či případně vyškrtnutí zemí ze seznamů. Tyto informace musí být v souladu s informacemi uvedenými ve statutu, zakládacích dokumentech nebo nabídkových dokumentech SKIPCP ohledně aktiv, do nichž může SKIPCP investovat;

c) 

dobu platnosti a podmínky pro změnu a ukončení smlouvy včetně situací, které by mohly vést k ukončení smlouvy, a podrobnosti ohledně postupu ukončování a postup, jakým depozitář zasílá všechny odpovídající informace svému nástupci;

d) 

povinnosti týkající se zachování důvěrnosti, které se na strany vztahují v souladu s příslušnými právními a správními předpisy. Tyto povinnosti nebrání příslušným orgánům v přístupu k relevantním dokumentům a informacím;

e) 

prostředky a postupy, kterými depozitář předává správcovské společnosti nebo investiční společnosti veškeré relevantní informace, které potřebují k plnění svých povinností, včetně uplatňování práv souvisejících s aktivy, a k tomu, aby správcovská společnost nebo investiční společnost mohly včas a přesně dohlížet na účty SKIPCP;

f) 

prostředky a postupy, kterými správcovská společnost nebo investiční společnost předává veškeré relevantní informace nebo zajišťuje, že depozitář má přístup ke všem informacím, které potřebuje k plnění svých povinností, včetně postupů zajišťujících, že depozitář obdrží informace od ostatních stran jmenovaných správcovskou společností nebo investiční společností;

g) 

postupy, které je třeba sledovat, uvažuje-li se o změně statutu, zakládacích dokumentů nebo nabídkových dokumentů SKIPCP, přičemž jsou podrobně popsány situace, kdy má být depozitář informován nebo kdy je k provedení změny potřeba předchozího souhlasu depozitáře;

h) 

všechny potřebné informace, které je třeba vyměnit mezi investiční společností nebo správcovskou společností či třetí osobou jednající jménem SKIPCP na straně jedné a depozitářem na straně druhé a které se týkají prodeje, upsání, vyplacení, vydání, zrušení a odkupu podílových jednotek SKIPCP;

i) 

všechny potřebné informace, které je třeba vyměnit mezi investiční společností nebo správcovskou společností či třetí osobou jednající jménem SKIPCP a depozitářem a které se týkají plnění povinností depozitáře;

j) 

jestliže strany smlouvy hodlají pro výkon části svých příslušných povinností jmenovat třetí osoby, závazek pravidelně poskytovat podrobné údaje o jmenované třetí osobě a na žádost informace o kritériích použitých k výběru třetí osoby a zamýšlené kroky ke sledování činností vykonávaných vybranou třetí osobou;

k) 

informace o úkolech a povinnostech smluvních stran v souvislosti s prevencí praní peněz a financování terorismu;

l) 

informace o všech peněžních účtech otevřených na jméno investiční společnosti nebo správcovské společnosti jednající na účet SKIPCP a o postupech zajišťujících, že depozitář bude informován o otevření nového účtu;

m) 

podrobnosti ohledně depozitářových postupů eskalace, včetně totožnosti osob, které má depozitář kontaktovat uvnitř správcovské společnosti nebo investiční společnosti, zahájí-li takový postup;

n) 

závazek depozitáře týkající se informování o tom, že oddělení aktiv již není dostatečné, aby zajistilo ochranu před platební neschopností třetí osoby, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES v konkrétní jurisdikci pověřena úschovou;

o) 

postupy, které depozitáři ve vztahu k jeho povinnostem umožňují prošetřovat jednání správcovské společnosti nebo investiční společnosti a hodnotit kvalitu obdržených informací, což zahrnuje přístup k účetním knihám správcovské společnosti nebo investiční společnosti a šetření na místě;

p) 

postupy, kterými může správcovská společnost nebo investiční společnost posuzovat výkon depozitáře ve vztahu k jeho povinnostem.

Podrobnosti o prostředcích a postupech uvedených v písmenech a) až p) musí být popsány ve smlouvě, kterou se jmenuje depozitář, a v jakékoli následné změně smlouvy.

3.  Strany se mohou dohodnout, že veškeré informace, které si vyměňují, nebo jejich část mohou být předávány elektronicky za předpokladu, že je zajištěno řádné zaznamenávání těchto informací.

4.  Pokud to nevyžadují vnitrostátní právní předpisy, není povinné uzavřít písemnou smlouvu pro každý podílový fond zvlášť.

Správcovská společnost a depozitář mohou uzavřít jednu smlouvu, která uvádí podílové fondy spravované správcovskou společností, jíž se smlouva týká.

5.  Smlouva dokládající jmenování depozitáře a případné následné dohody musí uvádět právo rozhodné pro smlouvu.KAPITOLA 2

ČINNOSTI DEPOZITÁŘE, POVINNOST JEDNAT S NÁLEŽITOU PÉČÍ, POVINNOST ODDĚLIT AKTIVA A OCHRANA PŘED PLATEBNÍ NESCHOPNOSTÍ

(Čl. 22 odst. 3, 4 a 5 a čl. 22a odst. 2 písm. c) a d) směrnice 2009/65/EU)

Článek 3

Povinnosti v oblasti dohledu – obecné požadavky

1.  V době svého jmenování posoudí depozitář rizika spojená s povahou, rozsahem a složitostí investiční politiky a strategie SKIPCP a organizací správcovské společnosti nebo investiční společnosti. Na základě tohoto posouzení vypracuje depozitář postupy dohledu, jež jsou vhodné pro SKIPCP a aktiva, do nichž SKIPCP investuje, a tyto postupy pak zavede a uplatňuje. Postupy se pravidelně aktualizují.

2.  Při plnění povinností v oblasti dohledu podle čl. 22 odst. 3 směrnice 2009/65/ES provádí depozitář kontroly ex post a ověření procesů a postupů, za něž zodpovídá správcovská společnost nebo investiční společnost či ustanovená třetí osoba. Depozitář za všech okolností zajistí, že existují vhodné postupy ověření a sesouhlasení, které jsou zavedeny, používány a často přehodnocovány. Správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby všechny pokyny týkající se aktiv a operací SKIPCP byly zaslány depozitáři, aby ten mohl provést svůj vlastní postup ověření či sesouhlasení.

3.  Depozitář vytvoří jasný a komplexní postup eskalace, aby mohl řešit situace, kdy při plnění svých povinností v oblasti dohledu zjistí potenciální nesoulad, a podrobnosti o tomto postupu na žádost zpřístupní příslušným orgánům správcovské společnosti nebo investiční společnosti.

4.  Správcovská společnost nebo investiční společnost depozitáři po převzetí jeho povinností a poté průběžně poskytuje veškeré příslušné informace, které depozitář potřebuje k plnění svých povinností podle čl. 22 odst. 3 směrnice 2009/65/ES, včetně informací, které mají depozitáři poskytovat třetí osoby.

Správcovská společnost nebo investiční společnost zejména zajistí, aby depozitář mohl mít přístup k účetním knihám a provádět kontroly na místě v prostorách správcovské společnosti nebo investiční společnosti a jakéhokoli poskytovatele služeb jmenovaného správcovskou společností nebo investiční společností, nebo aby kvalifikovaní nezávislí auditoři nebo jiní odborníci mohli přezkoumat zprávy a prohlášení o uznaných externích osvědčeních k zajištění přiměřenosti a vhodnosti zavedených postupů.

Článek 4

Povinnosti týkající se upisování a vyplácení

1.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 3 písm. a) směrnice 2009/65/ES, pokud zajistí, aby správcovská společnost nebo investiční společnost vytvořila, zavedla a používala vhodné a soudržné postupy za účelem:

a) 

sesouhlasení pokynů k upsání s výnosy z upsání a sesouhlasení počtu emitovaných podílových jednotek s výnosy z upsání, které SKIPCP získal;

b) 

sesouhlasení pokynů k vyplacení s vyplacenými částkami a sesouhlasení počtu zrušených podílových jednotek s částkami, které SKIPCP vyplatil;

c) 

pravidelného ověření, zda je postup sesouhlasení vhodný.

Pro účely písmen a), b) a c) depozitář zejména pravidelně kontroluje, zda celkový počet podílových jednotek na účtech SKIPCP souhlasí s celkovým počtem podílových jednotek v oběhu zapsaných v registru SKIPCP.

2.  Depozitář zajistí, aby postupy týkající se prodeje, emise, odkupu, vyplácení a zrušení podílových jednotek SKIPCP byly v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a se statutem nebo zakládacími dokumenty SKIPCP, pravidelně tento soulad kontroluje a ověřuje, zda jsou dané postupy efektivně uplatňovány.

3.  Četnost depozitářových kontrol odpovídá průběhu upisování a vyplacení.

Článek 5

Povinnosti týkající se oceňování podílových jednotek

1.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 3 písm. b) směrnice 2009/65/ES, pokud zavede postupy s cílem:

a) 

průběžně ověřovat, zda jsou vytvořeny a používány vhodné a soudržné postupy oceňování aktiv SKIPCP v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, jak je stanoveno v článku 85 směrnice 2011/61/ES, a se statutem nebo zakládacími dokumenty SKIPCP;

b) 

zajistit, aby byly zásady a postupy oceňování účinně prováděny a pravidelně přehodnocovány.

2.  Depozitář provádí ověřování podle odstavce 1 s četností, která odpovídá četnosti uvedené v zásadách SKIPCP pro oceňování, jak jsou vymezeny ve vnitrostátních právních předpisech přijatých podle článku 85 směrnice 2009/65/ES a ve statutu nebo zakládacích dokumentech SKIPCP.

3.  Pokud se depozitář domnívá, že výpočet hodnoty podílových jednotek SKIPCP nebyl proveden v souladu s příslušnými právními předpisy nebo se statutem či zakládacími dokumenty SKIPCP, oznámí to správcovské společnosti nebo investiční společnosti a zajistí, aby byly v nejlepším zájmu investorů SKIPCP včas podniknuty kroky k nápravě.

Článek 6

Povinnosti týkající se plnění pokynů SKIPCP

Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 3 písm. c) směrnice 2009/65/ES, pokud stanoví a uplatňuje alespoň:

a) 

vhodné postupy k ověření, že pokyny správcovské společnosti nebo investiční společnosti jsou v souladu s platnými právními a správními předpisy a se statutem a zakládacími dokumenty SKIPCP;

b) 

postup eskalace pro případ, že SKIPCP poruší jeden z limitů nebo omezení uvedených v druhém pododstavci.

Pro účely písmena a) depozitář zejména sleduje, zda SKIPCP dodržuje investiční omezení a limity pákového efektu, jež se na něj vztahují. Postupy uvedené v písmenu a) jsou úměrné povaze, rozsahu a složitosti SKIPCP.

Článek 7

Povinnosti týkající se včasného vypořádání transakcí

1.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 3 písm. d) směrnice 2009/65/ES, pokud zavede postup k zjištění situací, kdy protiplnění související s transakcemi s aktivy SKIPCP nebylo SKIPCP poskytnuto v obvyklých lhůtách, k uvědomění správcovské společnosti nebo investiční společnosti a v případě, že situace nebyla napravena, k požadování toho, aby protistrana pokud možno finanční nástroje vrátila.

2.  Jestliže se transakce neodehrávají na regulovaném trhu, vykonává depozitář své povinnosti podle odstavce 1 s přihlédnutím k podmínkám souvisejícím s těmito transakcemi.

Článek 8

Povinnosti týkající se výpočtu a rozdělení příjmů SKIPCP

1.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 3 písm. e) směrnice 2009/65/ES, pokud:

a) 

zajistí, aby byl při každém rozdělování příjmů výpočet čistého příjmu proveden v souladu se statutem a zakládacími dokumenty SKIPCP a příslušnými vnitrostátními právními předpisy;

b) 

zajistí, aby byla přijata odpovídající opatření, pokud auditoři SKIPCP vysloví výhrady k roční účetní závěrce. Správcovská společnost nebo investiční společnost poskytne depozitáři veškeré informace o vyslovených výhradách k účetní závěrce;

c) 

při každém rozdělování příjmů zkontroluje úplnost a přesnost plateb dividend.

2.  Jestliže má depozitář za to, že výpočet příjmu nebyl uplatněn v souladu s příslušnými právními předpisy nebo se statutem či zakládacími dokumenty SKIPCP, uvědomí o tom správcovskou společnost nebo investiční společnost a zajistí, aby byly v nejlepším zájmu investorů SKIPCP včas podniknuty kroky k nápravě.

Článek 9

Sledování peněžních prostředků – obecné požadavky

1.  Je-li u subjektu uvedeného v čl. 22 odst. 4 písm. b) směrnice 2009/65/ES veden nebo otevřen peněžní účet na jméno investiční společnosti nebo správcovské společnosti, která za SKIPCP jedná, správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby depozitář po převzetí svých povinností a poté průběžně obdržel veškeré příslušné informace, které potřebuje k získání jasného přehledu o všech peněžních tocích SKIPCP, aby mohl plnit své povinnosti.

2.  Po jmenování depozitáře informuje investiční společnost nebo správcovská společnost depozitáře o všech stávajících peněžních účtech otevřených na jméno investiční společnosti nebo správcovské společnosti, která za SKIPCP jedná.

3.  Investiční společnost nebo správcovská společnost zajistí, aby depozitář obdržel veškeré informace týkající se otevření nových peněžních účtů investiční společností nebo správcovskou společností, která za SKIPCP jedná.

Článek 10

Sledování peněžních toků SKIPCP

1.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 4 směrnice 2009/65/ES, pokud zajistí účinné a řádné sledování peněžních toků SKIPCP, a zejména alespoň:

a) 

zajistí, aby veškeré peněžní prostředky SKIPCP byly vloženy na účty otevřené u centrální banky nebo úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ( 3 ) nebo úvěrové instituce povolené ve třetí zemi, pokud jsou pro činnost SKIPCP vyžadovány peněžní účty, za předpokladu, že příslušný orgán domovského členského státu SKIPCP považuje požadavky obezřetnostního dohledu a regulace vztahující se na úvěrové instituce v této třetí zemi přinejmenším za rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii;

b) 

zavede účinné a řádné postupy k sesouhlasení všech peněžních toků a provádí takové sesouhlasení denně nebo v případě méně častých peněžních toků, jakmile k takovému toku dojde;

c) 

zavede vhodné postupy, aby na konci pracovního dne byly identifikovány významné peněžní toky a peněžní toky, které by nemusely být v souladu s operacemi SKIPCP;

d) 

pravidelně vyhodnocuje přiměřenost těchto postupů, také prostřednictvím celkového přezkumu postupu sesouhlasení nejméně jednou ročně, a zajistí, že v postupu sesouhlasení jsou zahrnuty peněžní účty otevřené na jméno investiční společnosti nebo na jméno správcovské společnosti, která za SKIPCP jedná, nebo na jméno depozitáře, který za SKIPCP jedná;

e) 

průběžně sleduje výsledky sesouhlasení a opatření přijatých v důsledku rozporů zjištěných při postupu sesouhlasení, a jestliže nebyl nedostatek bez zbytečného prodlení napraven, oznámí to správcovské společnosti nebo investiční společnosti, a pokud situaci nebylo možno napravit, oznámí to rovněž příslušným orgánům;

f) 

kontroluje soulad svých vlastních záznamů hotovostních pozic se záznamy SKIPCP.

Za účelem posouzení rovnocennosti požadavků obezřetnostního dohledu a regulace vztahujících se na úvěrové instituce ve třetí zemi podle písmena a) vezmou příslušné orgány v úvahu prováděcí akty, které Komise přijala podle čl. 107 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 4 ).

2.  Správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby byly všechny pokyny a informace týkající se peněžního účtu otevřeného u třetí strany zaslány depozitáři, aby ten mohl provést svůj vlastní postup sesouhlasení.

Článek 11

Povinnosti týkající se plateb při upisování

Správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby depozitář obdržel informace o platbách učiněných investory nebo jejich jménem při upisování podílových jednotek SKIPCP na konci každého pracovního dne, kdy investiční společnost nebo správcovská společnost jednající jménem SKIPCP nebo osoba jednající jeho jménem, například zmocněnec, obdrží takové platby nebo pokyn od investora. Správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby depozitář obdržel veškeré další relevantní informace, které potřebuje k zajištění toho, aby byly platby vloženy na peněžní účty otevřené na jméno investiční společnosti nebo na jméno správcovské společnosti, která za SKIPCP jedná, nebo na jméno depozitáře v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 4 směrnice 2009/65/ES.

Článek 12

Finanční nástroje, které mají být dány do opatrování

1.  Finanční nástroje, které náležejí SKIPCP a které nelze depozitáři fyzicky předat, se zahrnou do rozsahu povinností depozitáře spojených s opatrováním, pokud jsou splněny všechny následující požadavky:

a) 

jedná se o finanční nástroje uvedené v čl. 50 odst. 1 písm. a) až e) a h) směrnice 2009/65/ES nebo převoditelné cenné papíry, které zahrnují derivátové nástroje, jak je uvedeno v čl. 51 odst. 3 čtvrtém pododstavci směrnice 2009/65/ES;

b) 

lze je zapsat nebo držet na účtu cenných papírů přímo nebo nepřímo jménem depozitáře.

2.  Do opatrování nelze dát finanční nástroje, které jsou v souladu s platným vnitrostátním právem pouze přímo zapsané na jméno SKIPCP u samotného emitenta nebo jeho zástupce, například u registrátora nebo zmocněnce.

3.  Finanční nástroje, které náležejí SKIPCP a které lze depozitáři fyzicky předat, se ve všech případech zahrnou do rozsahu povinností depozitáře spojených s opatrováním.

Článek 13

Povinnosti spojené s úschovou u aktiv svěřených do opatrování

1.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 5 písm. a) směrnice 2009/65/ES s ohledem na finanční nástroje svěřené do opatrování, pokud zajistí, aby:

a) 

finanční nástroje byly řádně zapsány v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. a) bodem ii) směrnice 2009/65/EU;

b) 

záznamy a oddělené účty byly vedeny tak, aby byla zajištěna jejich přesnost, a zejména zaznamenána jejich souvztažnost k finančním nástrojům a peněžním prostředkům drženým pro SKIPCP;

▼M1

c) 

bylo tak často, jak je nutné, prováděno sesouhlasení mezi interními účty a záznamy depozitáře a účty a záznamy třetí strany, která je v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úschovou;

▼B

d) 

se ve vztahu k finančním nástrojům svěřeným do opatrování postupovalo s náležitou péčí v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany investorů;

e) 

v celém řetězci opatrování byla zhodnocena a sledována všechna související rizika opatrování a správcovská společnost nebo investiční společnost byla informována, jestliže se zjistí značná rizika;

f) 

byla zavedena přiměřená organizační opatření k minimalizaci rizika ztráty či znehodnocení finančních nástrojů nebo práv k těmto finančním nástrojům v důsledku podvodu, nepřiměřené správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti;

g) 

bylo ověřeno vlastnické právo SKIPCP nebo vlastnické právo správcovské společnosti jednající jménem tohoto SKIPCP k danému aktivu.

▼M1

Ve vztahu k písm. c) prvnímu pododstavci se četnost sesouhlasení stanoví na základě:

a) 

běžné obchodní činnosti SKIPCP;

b) 

každého obchodu uskutečněného mimo běžnou obchodní činnost;

c) 

každého obchodu uskutečněného jménem jiného klienta, jehož aktiva drží třetí strana na stejném účtu finančních nástrojů jako aktiva SKIPCP.

▼M1

2.  Pokud depozitář plněním svých úkolů spojených s úschovou v souvislosti s aktivy svěřenými do opatrování pověří v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES třetí osobu, podléhá i nadále požadavkům uvedeným v odst. 1 písm. a) až e). Depozitář rovněž zajistí, aby třetí strana splňovala požadavky uvedené v odst. 1 písm. b) až g).

▼B

Článek 14

Povinnosti spojené s úschovou týkající se ověření vlastnictví a vedení evidence

1.  Správcovská společnost nebo investiční společnost depozitáři po převzetí jeho povinností a poté průběžně poskytuje veškeré příslušné informace, které depozitář potřebuje k plnění svých povinností podle čl. 22 odst. 5 písm. b) směrnice 2009/65/ES, a zajistí, aby depozitáři poskytovaly veškeré příslušné informace také třetí osoby.

2.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 5 písm. b) směrnice 2009/65/ES, pokud alespoň:

a) 

má bez zbytečného prodlení přístup k veškerým příslušným informacím, které potřebuje k splnění své povinnosti ověřit vlastnictví a vést evidenci, včetně příslušných informací, jež mají depozitáři poskytnout třetí osoby;

b) 

disponuje dostatečnými a spolehlivými informacemi, aby se ujistil o vlastnickém právu SKIPCP k daným aktivům;

c) 

vede záznamy o aktivech, u nichž je přesvědčen, že je SKIPCP jejich vlastníkem, a musí

i) 

zapsat ve své evidenci na jméno SKIPCP aktiva, včetně jejich příslušných nominálních hodnot, u nichž se ujistil, že na ně SKIPCP má vlastnické právo;

ii) 

být kdykoli schopen poskytnout kompletní a aktualizovaný soupis aktiv SKIPCP, včetně jejich příslušných nominálních hodnot.

Pro účely písm. c) bodu ii) tohoto odstavce depozitář zajistí, že jsou zavedeny postupy k tomu, aby zapsaná aktiva nemohla být připsána, převedena, vyměněna nebo doručena, aniž by byl o takových transakcích informován depozitář nebo třetí osoba, která byla pověřena úkoly spojenými s úschovou v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES. Depozitář má bez zbytečného prodlení přístup k listinným důkazům o každé transakci a pozici od příslušné třetí osoby. Správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby příslušná třetí osoba poskytovala depozitáři bez zbytečného prodlení osvědčení a jiné listinné důkazy pokaždé, kdy dojde k prodeji nebo nabytí aktiv nebo k podnikovému opatření („corporate action“), jehož důsledkem je emise finančních nástrojů, a to alespoň jednou ročně.

3.  Depozitář zajistí, aby správcovská společnost nebo investiční společnost zavedla a uplatňovala vhodné postupy k ověření, zda aktiva nabytá SKIPCP jsou odpovídajícím způsobem zapsána na jméno SKIPCP, a kontroluje soulad mezi pozicemi v evidenci SKIPCP a aktivy, u nichž se depozitář ujistil, že k nim má SKIPCP vlastnická práva. Správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby všechny pokyny a příslušné informace týkající se aktiv SKIPCP byly zaslány depozitáři, aby ten mohl provést svůj vlastní postup ověření či sesouhlasení.

4.  Pro případ, že je zjištěn nesoulad, depozitář vytvoří a zavede postup eskalace, jehož součástí je informování správcovské společnosti nebo investiční společnosti a příslušných orgánů, pokud situaci nelze napravit.

Článek 15

Náležitá péče

1.  Má se za to, že depozitář splňuje požadavky stanovené v čl. 22a odst. 2 písm. c) směrnice 2009/65/ES, pokud zavede a používá pro výběr a průběžné sledování činnosti třetí osoby, které mají být nebo které byly v souladu s článkem 22a zmíněné směrnice svěřeny úkoly spojené s úschovou, vhodný a dokumentovaný postup založený na náležité péči. Tento postup se pravidelně, nejméně však jednou za rok přehodnotí.

2.  Při výběru a jmenování třetí osoby, kterou depozitář v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověří úkoly spojenými s úschovou, jedná depozitář s patřičnou dovedností, péčí a opatrností, aby zajistil, že svěřením finančních nástrojů této třetí osobě je zajištěna přiměřená úroveň ochrany. Depozitář musí alespoň:

a) 

posoudit právní a regulační rámec, včetně rizika země, rizika opatrování a vymahatelnosti smlouvy uzavřené s touto třetí osobou. Toto posouzení by mělo depozitáři zejména umožnit, aby určil dopady případné platební neschopnosti třetí strany na aktiva a práva SKIPCP;

b) 

zajistit, aby posouzení vymahatelnosti smluvních ustanovení uvedených v písmenu a) v případě, je-li třetí osoba usazena ve třetí zemi, bylo založeno na právním posudku vydaném fyzickou nebo právnickou osobou, která není závislá na správci ani dotyčné třetí osobě;

c) 

posoudit, zda praxe, postupy a vnitřní kontroly třetí osoby jsou přiměřené k zajištění toho, že aktiva SKIPCP požívají vysoké úrovně péče a ochrany;

d) 

posoudit, zda finanční síla a pověst třetí osoby odpovídají úkolům, kterými je pověřena. Posouzení se zakládá na informacích poskytnutých potenciální třetí osobou, jakož i na dalších údajích a informacích;

e) 

zajistit, že třetí osoba má provozní a technické zázemí nezbytné k plnění svěřených úkolů spojených s úschovou s vysokou mírou ochrany a zabezpečení.

▼M1

2a.  Smlouva, kterou depozitář jmenuje třetí stranu, aby držela aktiva těchto klientů SKIPCP depozitáře v opatrování, obsahuje alespoň tato ustanovení:

a) 

záruku práva depozitáře na informace, kontrolu a přístup k příslušným záznamům a účtům finančních nástrojů třetí strany, která drží aktiva v opatrování, aby depozitář mohl plnit své povinnosti dohledu a náležité péče, a zejména mohl:

i) 

identifikovat všechny subjekty v opatrovatelském řetězci;

ii) 

ověřit, že množství zjištěných finančních nástrojů zaznamenaných na účtech finančních nástrojů vedených v účetnictví depozitáře jménem SKIPCP nebo jménem správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP, odpovídá množství zjištěných finančních nástrojů, které pro tento SKIPCP drží v opatrování třetí strana, jak je uvedeno na účtu finančních nástrojů vedeném v účetnictví třetí strany;

iii) 

ověřit, že množství zjištěných finančních nástrojů, které jsou registrovány a drženy na účtu finančních nástrojů vedeném u centrálního depozitáře cenných papírů emitenta nebo jeho zástupce na jméno třetí strany jménem jejích klientů, odpovídá množství zjištěných finančních nástrojů vedených na účtech finančních nástrojů v účetnictví depozitáře na jméno každého z jeho klientů SKIPCP nebo na jméno správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP.

b) 

podrobnosti o rovnocenných právech a povinnostech dohodnutých mezi třetí stranou a jinou třetí stranou v případě dalšího přenesení úkolů opatrování.

▼B

3.  Depozitář provádí s patřičnou dovedností, péčí a opatrností pravidelné kontroly a průběžné sledování, aby zajistil, že třetí osoba i nadále splňuje kritéria uvedená v odstavci 2 a podmínky stanovené v čl. 22a odst. 3 písm. a) až e) směrnice 2009/65/ES, a musí alespoň:

a) 

sledovat výkonnost třetí osoby a její soulad s normami depozitáře;

b) 

zajistit, že třetí osoba plní úkoly spojené s úschovou s náležitou péčí, obezřetností a opatrností, a zejména že skutečně zachovává oddělení finančních nástrojů v souladu s požadavky článku 16 tohoto nařízení;

c) 

přezkoumat rizika opatrování související s rozhodnutím svěřit aktiva třetí osobě a bez zbytečného prodlení uvědomit správcovskou společnost nebo investiční společnost o jakékoli změně těchto rizik. Posouzení se zakládá na informacích poskytnutých třetí osobou a na dalších údajích a informacích. V období otřesů na trhu nebo v případě, je-li zjištěno riziko, se zvýší četnost a zvětší se rozsah přezkumu;

d) 

sledovat dodržování zákazu stanoveného v čl. 22 odst. 7 směrnice 2009/65/ES;

e) 

sledovat dodržování zákazu stanoveného v článku 25 směrnice 2009/65/ES a požadavků uvedených v článcích 21 až 24 tohoto nařízení.

4.  Jestliže se třetí osoba, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou, rozhodne podle čl. 22a odst. 3 třetího pododstavce směrnice 2009/65/ES pověřit úkoly spojenými s úschovou nebo jejich částí další třetí osobu, použijí se obdobně odstavce 1, 2 a 3.

5.  Depozitář vypracuje pro každý trh, na němž v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES jmenuje třetí osobu, která je pověřena plněním úkolů spojených s úschovou, plán pro nepředvídané události. Plán pro nepředvídané události obsahuje určení případného alternativního poskytovatele.

6.  Pokud třetí osoba, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou, již nesplňuje požadavky tohoto nařízení, přijme depozitář opatření, včetně ukončení smlouvy, která jsou v nejlepším zájmu SKIPCP a jeho investorů.

7.  Pokud depozitář svěřil úkoly spojené s úschovou v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES třetí osobě usazené ve třetí zemi, zajistí, aby dohoda s touto třetí osobou umožňovala předčasné ukončení smlouvy, a to s přihlédnutím k potřebě jednat v nejlepším zájmu SKIPCP a jeho investorů, pokud platné insolvenční právo a judikatura již neuznává oddělení aktiv SKIPCP při platební neschopnosti třetí osoby nebo pokud již nejsou splněny podmínky stanovené v právních předpisech a judikatuře.

8.  Pokud platné insolvenční právo a judikatura již neuznávají oddělení aktiv SKIPCP v případě platební neschopnosti třetí osoby, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou, nebo již nezajišťují, aby aktiva SKIPCP, jež jsou klienty depozitáře, nebyla v případě platební neschopnosti součástí konkurzní podstaty třetí osoby a nebyla k dispozici pro účely rozdělení věřitelům třetí osoby, která byla podle článku 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou, nebo jejich zpeněžení ve prospěch těchto věřitelů, informuje depozitář neprodleně správcovskou společnost nebo investiční společnost.

9.  Po obdržení informací uvedených v odstavci 8 předá správcovská společnost nebo investiční společnost neprodleně tyto informace svému příslušnému orgánu a uváží veškerá vhodná opatření ve vztahu k příslušným aktivům SKIPCP, včetně jejich zcizení, a to s přihlédnutím k potřebě jednat v nejlepším zájmu SKIPCP a jeho investorů.

Článek 16

Povinnost oddělit aktiva

▼M1

1.  Pokud byla povinnostmi spojenými s úschovou zcela nebo částečně pověřena třetí osoba, depozitář zajistí, že tato třetí osoba, které byly úkoly spojené s úschovou svěřeny podle článku 22a směrnice 2009/65/ES, jedná v souladu s povinností týkající se oddělení aktiv, která je stanovena v čl. 22a odst. 3 písm. c) uvedené směrnice, a zajistí a ověří, že tato třetí osoba:

a) 

správně zaznamenává všechny zjištěné finanční nástroje na účtu finančních nástrojů, který je veden v účetnictví třetí strany, aby mohla držet v opatrování finanční nástroje pro klienty depozitáře, který vylučuje proprietární finanční nástroje depozitáře a třetí strany a jiných klientů třetí strany, aby depozitář mohl přiřadit množství zjištěných finančních nástrojů zaznamenaných na účtech vedených v účetnictví depozitáře na jméno každého ze svých klientů SKIPCP nebo na jméno správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP;

b) 

vede veškeré nezbytné záznamy a účty finančních nástrojů, aby depozitář mohl kdykoliv a bez prodlení odlišit aktiva klientů depozitáře od vlastních aktiv třetí strany, aktiv jiných klientů třetí strany a aktiv držených pro depozitáře pro jeho vlastní účet;

c) 

vede záznamy a účty finančních nástrojů způsobem, který zajišťuje jejich přesnost, a zejména jejich shodu s aktivy, která jsou v úschově pro klienty SKIPCP depozitáře, a na jejichž základě může depozitář kdykoli zjistit přesnou povahu, umístění a vlastnický status těchto aktiv;

d) 

předává depozitáři pravidelně, a kdykoli dojde ke změně okolností, oznámení, v němž jsou podrobně popsána aktiva klientů SKIPCP depozitáře;

e) 

tak často, jak je nutné, provádí sesouhlasení mezi svými účty finančních nástrojů a interními záznamy a účty finančních nástrojů a interními záznamy třetí strany, kterou v souladu s čl. 22a odst. 3 písm. c) směrnice 2009/65/ES pověřila úkoly opatrování.

Četnost sesouhlasení se stanoví v souladu s čl. 13 odst. 1;

f) 

zavede přiměřená organizační opatření k minimalizaci rizika ztráty či znehodnocení finančních nástrojů nebo práv k těmto finančním nástrojům v důsledku zneužití finančních nástrojů, podvodu, nepřiměřené správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti;

g) 

drží peněžní prostředky SKIPCP na účtu nebo účtech u centrální banky třetí země nebo úvěrové instituce povolené ve třetí zemi, za předpokladu, že příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP považují požadavky obezřetnostního dohledu a regulace vztahující se na úvěrové instituce v této třetí zemi přinejmenším za rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii v souladu s čl. 22 odst. 4 písm. c) směrnice 2009/65/ES.

▼B

2.  Jestliže se třetí osoba, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou, rozhodne podle čl. 22a odst. 3 třetího pododstavce směrnice 2009/65/ES pověřit úkoly spojenými s úschovou nebo jejich částí další třetí osobu, použije se obdobně odstavec 1.

Článek 17

Ochrana aktiv SKIPCP před platební neschopností v případně přenesení úkolů spojených s opatrováním

1.  Depozitář zajistí, aby třetí osoba usazená ve třetí zemi, která má být nebo která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s opatrováním, přijala veškerá potřebná opatření s cílem zaručit, že v případě platební neschopnosti třetí osoby nebudou aktiva SKIPCP, která má třetí osoba v opatrování, k dispozici pro účely rozdělení věřitelům třetí osoby nebo pro účely jejich zpeněžení ve prospěch těchto věřitelů.

2.  Depozitář zajistí, aby třetí osoba přijala tato opatření:

a) 

►M1  vyžádala si právní posudek od nezávislé fyzické nebo právnické osoby, který potvrzuje, že platné insolvenční právo uznává oddělení aktiv klientů depozitáře od vlastních aktiv třetí strany, od aktiv jiných klientů třetí strany a od aktiv držených třetí stranou pro vlastní účet depozitáře a že aktiva klientů SKIPCP depozitáře nejsou součástí majetkové podstaty třetí strany v případě platební neschopnosti a nejsou k dispozici pro distribuci nebo realizaci ve prospěch věřitelů třetí strany, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou. ◄

b) 

zajistila, že při uzavření dohody s depozitářem o pověření a průběžně po celou dobu plnění svěřených úkolů jsou splněny podmínky stanovené v platném insolvenčním právu a judikatuře dotyčné třetí země, v nichž se uznává, že aktiva SKIPCP, jež jsou klienty depozitáře, jsou oddělena a nejsou k dispozici pro účely rozdělení věřitelům nebo pro účely jejich zpeněžení ve prospěch věřitelů, jak je uvedeno v písm. a);

c) 

neprodleně informovala depozitáře v případě, není-li některá z podmínek uvedených v písmenu b) splněna;

▼M1 —————

▼B

f) 

informovala depozitáře o změnách platného insolvenčního práva a o jeho účinném uplatňování.

▼M1 —————

▼B

4.  Depozitář zajistí, aby povinnosti stanovené v odstavci 1 a 2 platily obdobně v případě, že se třetí osoba, která byla v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřena úkoly spojenými s úschovou, podle čl. 22a odst. 3 třetího pododstavce směrnice 2009/65/ES rozhodne svěřit úkoly spojené s úschovou nebo jejich část další třetí osobě.KAPITOLA 3

ZTRÁTA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

(Čl. 24 odst. 1 směrnice 2009/65/EU)

Článek 18

Ztráta finančních nástrojů, které jsou v opatrování

1.  Za ztrátu finančního nástroje svěřeného do opatrování ve smyslu čl. 24 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES se považuje situace, kdy je ve vztahu k finančnímu nástroji drženému v opatrování depozitářem nebo třetí osobou, jež byla úschovou finančních nástrojů pověřena v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES, splněna některá z následujících podmínek:

a) 

tvrzené vlastnické právo SKIPCP se ukáže neplatným, protože již zaniklo nebo nikdy neexistovalo;

b) 

SKIPCP byl s konečnou platností zbaven vlastnického práva k finančnímu nástroji;

c) 

SKIPCP není s konečnou platností schopen s daným finančním nástrojem přímo či nepřímo nakládat.

2.  Správcovská společnost nebo investiční společnost potvrdí ztrátu finančního nástroje podle zdokumentovaného postupu, který je snadno přístupný příslušným orgánům. Jakmile je ztráta potvrzena, je okamžitě na trvalém nosiči oznámena investorům.

3.  Finanční nástroj svěřený do opatrování se nepovažuje za ztracený ve smyslu čl. 24 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES, je-li SKIPCP s konečnou platností zbaven vlastnického práva ke konkrétnímu nástroji, pokud je tento nástroj nahrazen jiným finančním nástrojem či nástroji nebo na jiný nástroj přeměněn.

4.  V případě platební neschopnosti třetí osoby, která byla pověřena úschovou finančních nástrojů v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES, správcovská společnost nebo investiční společnost ztrátu finančního nástroje svěřeného do opatrování potvrdí, jakmile je s jistotou splněna jedna z podmínek uvedených v odstavci 1.

To, zda byla splněna některá z podmínek stanovených v odstavci 1, je jisté nejpozději na konci insolvenčního řízení. Správcovská společnost nebo investiční společnost a depozitář insolvenční řízení pečlivě sledují, aby zjistili, zda všechny nebo některé finanční nástroje svěřené třetí osobě, která byla pověřena úschovou finančních nástrojů v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES, byly skutečně ztraceny.

5.  Ztráta finančního nástroje svěřeného do opatrování se potvrdí bez ohledu na to, zda jsou podmínky uvedené v odstavci 1 výsledkem podvodu, nedbalosti nebo jiného úmyslného či neúmyslného jednání.

Článek 19

Zproštění odpovědnosti

1.  Depozitář nenese odpovědnost podle čl. 24 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES, může-li prokázat, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) 

událost, která vedla ke ztrátě, není výsledkem jednání nebo opomenutí depozitáře nebo třetí osoby, která byla v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. a) směrnice 2009/65/ES pověřena úschovou finančních nástrojů svěřených do opatrování;

b) 

depozitář nemohl rozumně zabránit události, která vedla ke ztrátě, i přesto, že přijal veškerá opatření, která jsou povinností obezřetného depozitáře podle obvyklé praxe v této oblasti;

c) 

depozitář nemohl ztrátě zabránit, i přesto, že důkladně a zcela uplatňoval náležitou péči, jak dokládá:

i) 

vytvoření, zavedení, používání a udržování struktur a postupů a zajištění toho, že odborné znalosti jsou přiměřené a úměrné povaze a složitosti aktiv SKIPCP, aby bylo možné včas zjistit a průběžně sledovat vnější události, které by mohly způsobit ztrátu finančního nástroje svěřeného do opatrování;

ii) 

průběžné posuzování, zda některá z událostí uvedených v bodě i) představuje značné riziko ztráty finančního nástroje svěřeného do opatrování;

iii) 

informování správcovské společnosti nebo investiční společnosti o zjištěných značných rizicích a případně podniknutí vhodných kroků, které zabrání ztrátě finančních nástrojů svěřených do opatrování nebo ji zmírní, pokud byly zjištěny skutečné nebo potenciální vnější události, s ohledem na něž se usuzuje, že představují značné riziko ztráty finančního nástroje svěřeného do opatrování.

2.  Požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se mohou považovat za splněné v případě:

a) 

přírodních jevů mimo lidskou kontrolu nebo vliv;

b) 

přijetí zákona, vyhlášky, nařízení, rozhodnutí nebo příkazu jakoukoli vládou nebo vládním orgánem, včetně soudu či tribunálu, jež mají vliv na finanční nástroj svěřený do opatrování;

c) 

války, nepokojů nebo jiných větších otřesů.

3.  Požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nepovažují za splněné v případech, jako jsou účetní chyby, provozní selhání, podvod a nedodržení požadavku na oddělení aktiv na úrovni depozitáře nebo třetí osoby, jež byla v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. a) směrnice 2009/65/EU pověřena úschovou finančních nástrojů svěřených do opatrování.KAPITOLA 4

POŽADAVKY NA NEZÁVISLOST A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(Článek 25 směrnice 2009/65/EU)

Článek 20

Vedoucí orgán

Pro účely této kapitoly zahrnuje pojem „vedoucí orgán správcovské společnosti“ vedoucí orgán správcovské společnosti nebo vedoucí orgán investiční společnosti.

Článek 21

Společné vedení

Správcovská společnost nebo investiční společnost a depozitář splňují trvale všechny tyto požadavky:

a) 

žádná osoba nesmí být členem vedoucího orgánu správcovské společnosti a současně členem vedoucího orgánu depozitáře;

b) 

žádná osoba nesmí být členem vedoucího orgánu správcovské společnosti a současně zaměstnancem depozitáře;

c) 

žádná osoba nesmí být členem vedoucího orgánu depozitáře a současně zaměstnancem správcovské společnosti nebo investiční společnosti;

d) 

není-li vedoucí orgán správcovské společnosti pověřen výkonem dohledu v rámci společnosti, sestává nanejvýš jedna třetina členů orgánu pověřeného výkonem dohledu z členů, kteří jsou současně členy vedoucího orgánu, členy orgánu pověřeného výkonem dohledu nebo zaměstnanci depozitáře;

e) 

není-li vedoucí orgán depozitáře pověřen výkonem dohledu v rámci společnosti depozitáře, sestává nanejvýš jedna třetina členů jeho orgánu pověřeného výkonem dohledu z členů, kteří jsou současně členy vedoucího orgánu správcovské společnosti nebo členy orgánu pověřeného výkonem dohledu ve správcovské společnosti nebo investiční společnosti nebo zaměstnanci správcovské společnosti či investiční společnosti.

Článek 22

Jmenování depozitáře a svěření úkolů v oblasti úschovy

1.  Správcovská společnost nebo investiční společnost zavede rozhodovací proces za účelem výběru a jmenování depozitáře, který je založen na objektivních, předem stanovených kritériích a který zohledňuje výlučný zájem SKIPCP a jeho investorů.

2.  Pokud správcovská společnost nebo investiční společnost jmenuje depozitáře, k němuž má určitou vazbu či skupinovou vazbu, uchovává listinné důkazy o těchto skutečnostech:

a) 

posouzení porovnávající výhody jmenování depozitáře s vazbou nebo skupinovou vazbou na správcovskou společnost nebo investiční společnost s výhodami jmenování depozitáře, který nemá vazbu nebo skupinovou vazbu na správcovskou společnost nebo investiční společnost, přičemž se přihlíží alespoň k nákladům, odborným znalostem, finanční situaci a kvalitě služeb poskytovaných všemi posuzovanými depozitáři;

b) 

zpráva, která na základě posouzení uvedeného v písmenu a) popisuje, jak jmenování splňuje objektivní, předem stanovená kritéria uvedená v odstavci 1 a jak zohledňuje výlučný zájem SKIPCP a jeho investorů.

3.   ►M1  Správcovská společnost nebo investiční společnost příslušnému orgánu domovského členského státu SKIPCP prokáže, že je se jmenováním depozitáře spokojena a že ke jmenování došlo ve výlučném zájmu SKIPCP a jeho investorů. Správcovská společnost nebo investiční společnost předloží příslušnému orgánu domovského členského státu SKIPCP listinné důkazy uvedené v odstavci 2. ◄

4.  Správcovská společnost nebo investiční společnost odůvodní investorům SKIPCP na žádost výběr depozitáře.

5.  Depozitář zavede rozhodovací proces za účelem výběru třetích osob, jež může v souladu s článkem 22a směrnice 2009/65/ES pověřit úkoly spojenými s úschovou, přičemž tento proces je založen na objektivních, předem stanovených kritériích a zohledňuje výlučný zájem SKIPCP a jeho investorů.

Článek 23

Střety zájmů

Pokud mezi správcovskou společností nebo investiční společností a depozitářem existuje vazba nebo skupinová vazba, zavedou zásady a postupy, které zajišťují:

a) 

určení veškerých střetů zájmů, které z této vazby vyplývají;

b) 

přijetí veškerých přiměřených opatření, která mají těmto střetům zájmů zabránit.

Nelze-li střetu zájmů uvedenému v prvním pododstavci zabránit, správcovská společnost nebo investiční společnost a depozitář řeší, sledují a zveřejňují střet zájmů s cílem zamezit negativním dopadům na zájmy SKIPCP a jeho investorů.

Článek 24

Nezávislost správních rad a dozorčích rad

1.  Pokud mezi správcovskou společností nebo investiční společností a depozitářem existuje vazba nebo skupinová vazba, zajistí:

a) 

v případě, že vedoucí orgán správcovské společnosti a vedoucí orgán depozitáře jsou pověřeny rovněž výkonem dohledu v příslušných společnostech, nezávislost nejméně jedné třetiny členů nebo dvou osob, podle toho, co je nižší, ve vedoucím orgánu správcovské společnosti a ve vedoucím orgánu depozitáře;

b) 

v případě, že vedoucí orgán správcovské společnosti a vedoucí orgán depozitáře nejsou pověřeny výkonem dohledu v příslušných společnostech, nezávislost nejméně jedné třetiny členů nebo dvou osob, podle toho, co je nižší, v orgánu pověřeném výkonem dohledu ve správcovské společnosti a ve společnosti depozitáře.

2.  Pro účely prvního pododstavce se má za to, že členové vedoucího orgánu správcovské společnosti, členové vedoucího orgánu depozitáře nebo členové orgánu pověřeného výkonem dohledu ve výše uvedených společnostech jsou nezávislí, nejsou-li členy vedoucího orgánu nebo orgánu pověřeného výkonem dohledu ani zaměstnanci jiných podniků, mezi nimiž existuje skupinová vazba, a nemají-li žádný obchodní, rodinný či jiný vztah ke správcovské společnosti nebo investiční společnosti, depozitáři a jakékoli jiné společnosti ve skupině, jenž by mohl vyvolávat střet zájmů například tím, že by narušil jejich rozhodnutí.

Článek 25

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. října 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU