(EU) 2015/1998Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1-142 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1998

ze dne 5. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 299 14.11.2015, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2426 ze dne 18. prosince 2015,

  L 334

5

22.12.2015

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/815 ze dne 12. května 2017,

  L 122

1

13.5.2017

 M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/837 ze dne 17. května 2017,

  L 125

3

18.5.2017

 M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/55 ze dne 9. ledna 2018,

  L 10

5

13.1.2018

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/103 ze dne 23. ledna 2019,

  L 21

13

24.1.2019

►M6

Ve znění: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020,

  L 208

43

1.7.2020

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/413 ze dne 14. března 2019,

  L 73

98

15.3.2019

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1583 ze dne 25. září 2019,

  L 246

15

26.9.2019

►M9

Ve znění: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020,

  L 208

43

1.7.2020

►M10

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/111 ze dne 13. ledna 2020,

  L 21

1

27.1.2020

►M11

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020,

  L 208

43

1.7.2020

►M12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/255 ze dne 18. února 2021,

  L 58

23

19.2.2021

►M13

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/421 ze dne 14. března 2022,

  L 87

1

15.3.2022

 M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/463 ze dne 22. března 2022,

  L 94

3

23.3.2022

►M15

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1174 ze dne 7. července 2022,

  L 183

35

8.7.2022
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1998

ze dne 5. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Prováděcí opatření ke společným základním normám pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jež ohrožují bezpečnost civilního letectví, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008, a obecná opatření doplňující tyto společné základní normy podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 185/2010 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

1.    BEZPEČNOST LETIŠTĚ

1.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

1.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

1.0.2.

Pro účely této kapitoly se za součást letiště považují rovněž letadlo, autobus, zavazadlový vozík či jiné dopravní prostředky, průchody a nástupní můstky.

Pro účely této kapitoly se „zabezpečenými zavazadly“ rozumí zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole, která jsou fyzicky zabezpečena tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli předměty.

▼M2

1.0.3.

Aniž jsou dotčena kritéria pro odchylky stanovené v části K přílohy nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ( 1 ), může příslušný orgán povolit zvláštní bezpečnostní postupy nebo výjimky z ochrany a bezpečnosti neveřejných prostor letiště ve dnech, kdy má být v kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na letišti, na něž se nevztahuje oblast působnosti bodu 1.1.3, naloženo nebo vyloženo pouze jedno letadlo či do něj mají nastoupit nebo z něj vystoupit cestující.

▼B

1.0.4.

Pro účely této přílohy odkazují „předměty vnášené osobami jinými než cestujícími“ na věci určené k osobnímu užívání osobou, která je vnáší.

1.0.5.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005 final ( 2 ), zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

▼M8

1.0.6.

Příslušný orgán stanoví a zavede postupy pro náležité, praktické a včasné sdílení relevantních informací, které jiným vnitrostátním orgánům a agenturám, provozovatelům letišť, leteckým dopravcům a dalším dotčeným subjektům umožní účinně posuzovat bezpečnostní rizika související s jejich provozem.

▼B

1.1.   POŽADAVKY NA PROJEKTOVÁNÍ LETIŠTĚ

1.1.1.    Hranice

1.1.1.1.

Hranice mezi veřejným prostorem letiště, neveřejným prostorem letiště, vyhrazenými bezpečnostními prostory letiště, kritickými částmi a popřípadě vymezenými prostory jsou na každém letišti jednoznačně identifikovatelné, aby bylo možno v každé z těchto oblastí přijmout odpovídající bezpečnostní opatření.

1.1.1.2.

Hranici mezi veřejným prostorem letiště a neveřejným prostorem letiště tvoří fyzická překážka, která je jasně viditelná pro širokou veřejnost a která zabraňuje vstupu neoprávněných osob.

1.1.2.    Vyhrazené bezpečnostní prostory

1.1.2.1.

Vyhrazené bezpečnostní prostory zahrnují přinejmenším:

a) 

část letiště, do níž mají přístup odletoví cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole, a

b) 

část letiště, kterou mohou procházet zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole nebo v níž mohou být tato zavazadla uložena, pokud se nejedná o zabezpečená zavazadla, a

c) 

část letiště určená pro parkování letadel, do nichž mají nastoupit cestující nebo jež mají být naložena.

1.1.2.2.

Část letiště se považuje za vyhrazený bezpečnostní prostor přinejmenším po dobu, během níž se uskutečňují činnosti uvedené v bodě 1.1.2.1.

Je-li vymezen vyhrazený bezpečnostní prostor, je nutno provést bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, bezprostředně před vymezením tohoto prostoru s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce.

▼M15

Osoby, jež provádějí bezpečnostní prohlídku v jiných prostorech, než jsou prostory používané cestujícími při vystupování, které nebyly podrobeny detekční kontrole podle společných základních norem, musí absolvovat odbornou přípravu v souladu s body 11.2.3.1, 11.2.3.2, 11.2.3.3, 11.2.3.4 nebo 11.2.3.5.

▼B

1.1.2.3.

Pokud mohly mít do vyhrazených bezpečnostních prostorů přístup neoprávněné osoby, je nutno provést co nejdříve bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, s cílem přiměřeně zajistit, že tyto části neobsahují zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce.

1.1.3.    Kritické části vyhrazených bezpečnostních prostor

▼M2

1.1.3.1.

Kritické části se vymezí na letištích, na nichž je více než 60 osob držitelem letištního identifikačního průkazu, který umožňuje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů.

▼B

1.1.3.2.

Kritické části zahrnují přinejmenším:

a) 

všechny části letiště, do nichž mají přístup odletoví cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole, a

b) 

všechny části letiště, kterými mohou procházet zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole nebo v nichž mohou být tato zavazadla uložena, pokud se nejedná o zabezpečená zavazadla.

Část letiště je považována za kritickou část přinejmenším po dobu, během níž se uskutečňují činnosti uvedené v písmenu a) nebo b).

1.1.3.3.

Je-li vymezena kritická část, je nutno provést bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, bezprostředně před vymezením tohoto prostoru s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce letadla.

▼M5

1.1.3.4.

Bezpečnostní prohlídku těch kritických částí, které mohly být kontaminovány, je nutno provést co nejdříve s cílem přiměřeně zajistit, že tyto části neobsahují zakázané předměty, pokud přístup do kritických částí měla kterákoli z těchto osob:

a) 

osoby, které nebyly podrobeny detekční kontrole;

b) 

cestující a členové posádky, kteří přilétají z jiných třetích zemí, než jsou země uvedené v doplňku 4-B;

c) 

cestující a členové posádky, kteří přilétají z letišť Unie, pokud se příslušný členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ( 3 ), kromě případů, kdy jsou při příletu vyzvednuti a vyvedeni mimo tyto prostory v souladu s bodem 1.2.7.3.

Tento bod se považuje za splněný u letadel, která podléhají bezpečnostní prohlídce letadla, a nepoužije se v případech, kdy přístup do kritických částí mají osoby, na něž se vztahují body 1.3.2 a 4.1.1.7.

Pokud jde o písmena b) a c), vztahuje se toto ustanovení pouze na ty kritické části, jež jsou používány pro zapsaná zavazadla, která byla podrobena detekční kontrole, a/nebo odletové cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole a neodlétají stejným letadlem jako uvedení cestující a členové posádky.

▼B

1.2.   KONTROLA VSTUPU

1.2.1.    Přístup do neveřejného prostoru letiště

1.2.1.1.

Přístup do neveřejného prostoru letiště lze osobám a vozidlům povolit pouze v případě, že k němu mají oprávněný důvod. Prohlídka letiště za doprovodu oprávněných osob se považuje za oprávněný důvod.

1.2.1.2.

Pro povolení přístupu do neveřejného prostoru letiště je nutné, aby se osoba prokázala oprávněním.

1.2.1.3.

Pro povolení přístupu do neveřejného prostoru letiště je nutné, aby se vozidlo prokázalo povolením vjezdu.

1.2.1.4.

Osoby nacházející se v neveřejném prostoru letiště předloží na požádání ke kontrole své oprávnění.

1.2.2.    Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů

1.2.2.1.

Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů lze osobám a vozidlům povolit pouze v případě, že k němu mají oprávněný důvod. Prohlídka letiště za doprovodu oprávněných osob se považuje za oprávněný důvod.

1.2.2.2.

Pro povolení přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů je nutné, aby se osoba prokázala jedním z těchto oprávnění:

a) 

platnou palubní vstupenkou nebo rovnocenným dokladem nebo

b) 

platným identifikačním průkazem člena letové posádky nebo

c) 

platným letištním identifikačním průkazem nebo

d) 

platným identifikačním průkazem příslušného vnitrostátního orgánu nebo

e) 

platným identifikačním průkazem orgánu kontrolujícího dodržování předpisů, který je uznán vnitrostátním příslušným orgánem.

Přístup lze případně udělit i po pozitivní identifikaci na základě ověření biometrických údajů.

1.2.2.3.

Pro povolení přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů je nutné, aby se vozidlo prokázalo povolením vjezdu.

1.2.2.4.

Palubní vstupenku nebo rovnocenný doklad podle bodu 1.2.2.2 písm. a) je nutno zkontrolovat předtím, než je dotyčné osobě povolen vstup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem přiměřeně zajistit, že tento doklad je platný.

Průkazy uvedené v bodě 1.2.2.2 písm. b) až e) jsou zkontrolovány předtím, než je dotyčné osobě povolen přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem přiměřeně zajistit, že tento průkaz je platný a odpovídá danému držiteli.

Použije-li se biometrická identifikace, ověření musí zajistit, že osoba usilující o přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů je držitelem jednoho z oprávnění uvedených v bodě 1.2.2.2 a že toto oprávnění je platné a nebylo zablokováno.

1.2.2.5.

S cílem zabránit neoprávněnému vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů jsou přístupové body kontrolovány pomocí:

a) 

elektronického systému, který omezuje přístup vždy na jednu osobu v daném okamžiku, nebo

b) 

oprávněných osob provádějících kontrolu vstupu.

Příslušný orgán může ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy vymezit, že omezení vždy na jednu osobu v daném okamžiku podle písmene a) se nepoužije na přístupových bodech, které jsou používány výhradně pracovníky donucovacích orgánů.

1.2.2.6.

Povolení vjezdu pro vozidla je nutno zkontrolovat předtím, než je vozidlu umožněn vjezd do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem zajistit, že toto povolení je platné a odpovídá danému vozidlu.

1.2.2.7.

Na přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼M5

1.2.3.    Požadavky na identifikační průkazy člena letové posádky Unie a letištní identifikační průkazy

1.2.3.1.

Identifikační průkaz člena letové posádky zaměstnávaného leteckým dopravcem Unie a letištní identifikační průkaz lze vydat pouze osobě, která jej potřebuje z provozního hlediska a úspěšně absolvovala důkladnější ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.3.

1.2.3.2.

Identifikační průkazy člena letové posádky a letištní identifikační průkazy se vydávají na dobu nejvýše pěti let.

1.2.3.3.

Identifikační průkaz osoby, která neabsolvovala úspěšně důkladnější ověření spolehlivosti, musí být neprodleně vyřazen nebo případně odejmut a vrácen příslušnému orgánu, provozovateli nebo vydávajícímu subjektu (podle okolností).

1.2.3.4.

Identifikační průkaz je nutno nosit na viditelném místě přinejmenším po dobu, kdy se držitel nachází ve vyhrazených bezpečnostních prostorech.

Osoba, která nenosí svůj identifikační průkaz viditelně ve vyhrazených bezpečnostních prostorech jiných než prostory, v nichž se nacházejí cestující, musí být zastavena osobami odpovědnými za provádění bodu 1.5.1 písm. c) a popřípadě nahlášena.

1.2.3.5.

Identifikační průkaz musí být neprodleně vrácen v těchto případech:

a) 

na žádost příslušného orgánu, provozovatele nebo vydávajícího subjektu;

b) 

při ukončení pracovního poměru;

c) 

při změně zaměstnavatele;

d) 

při změně nutnosti mít přístup do prostor, pro něž bylo uděleno oprávnění;

e) 

po skončení doby platnosti průkazu;

f) 

po odnětí průkazu.

1.2.3.6.

Vydávajícímu subjektu je nutno neprodleně oznámit ztrátu, krádež či nevrácení identifikačního průkazu.

1.2.3.7.

Elektronický průkaz musí být neprodleně vyřazen po vrácení, skončení doby platnosti, odnětí nebo oznámení ztráty, krádeže či nevrácení.

▼B

1.2.4.    Doplňkové požadavky na identifikační průkazy členů letové posádky Unie

1.2.4.1.

Identifikační průkaz člena letové posádky zaměstnávaného leteckým dopravcem Unie obsahuje:

a) 

jméno a fotografii držitele a

b) 

název leteckého dopravce a

c) 

slovo „crew“ (člen posádky) v angličtině a

d) 

datum skončení platnosti.

1.2.5.    Doplňkové požadavky na letištní identifikační průkazy

1.2.5.1.

Letištní identifikační průkaz obsahuje:

a) 

jméno a fotografii držitele a

b) 

název zaměstnavatele držitele, není-li naprogramován elektronicky, a

c) 

název vydávajícího subjektu nebo letiště a

d) 

prostory, do nichž je držitel oprávněn vstoupit, a

e) 

datum skončení doby platnosti, není-li naprogramováno elektronicky.

Názvy nebo jména a oblasti vstupu je možno nahradit rovnocennou identifikací.

1.2.5.2.

Aby se zamezilo zneužití letištních identifikačních průkazů, je nutno zavést systém s cílem přiměřeně zajistit, že je zjištěn případný pokus o zneužití průkazů, které byly ztraceny, odcizeny či nebyly vráceny. Po zjištění takovéhoto pokusu je nutno přijmout náležitá opatření.

1.2.6.    Požadavky na povolení vjezdu pro vozidla

1.2.6.1.

Povolení vjezdu pro vozidla lze vydat pouze v případě, byla-li zjištěna provozní potřeba.

1.2.6.2.

Povolení vjezdu pro vozidla se vztahuje na konkrétní vozidlo a udává:

a) 

prostory, do nichž je vozidlo oprávněno vjet, a

b) 

datum skončení platnosti.

▼M2 —————

▼M2

1.2.6.3.

Elektronické povolení vjezdu pro vozidla musí být buď:

a) 

upevněno na vozidlo tak, aby byla zajištěna jeho nepřenositelnost, nebo

▼M5

b) 

spojeno se společností nebo jednotlivým uživatelem registrovaného vozidla prostřednictvím zabezpečené databáze pro registraci vozidel.

▼M2

Elektronická povolení vjezdu pro vozidla nemusí udávat prostory, do nichž je vozidlo oprávněno vjet, ani datum skončení doby platnosti, jsou-li tyto údaje čitelné elektronicky a jsou-li zkontrolovány před umožněním vjezdu do vyhrazených bezpečnostních prostorů. ►M5  Elektronická povolení vjezdu pro vozidla musí být čitelná elektronicky rovněž v neveřejném prostoru letiště. ◄

▼B

1.2.6.4.

Povolení vjezdu pro vozidla je umístěno na viditelném místě, nachází-li se vozidlo v neveřejném prostoru letiště.

1.2.6.5.

Povolení vjezdu pro vozidla je vydávajícímu subjektu neprodleně vráceno:

a) 

na žádost vydávajícího subjektu nebo

b) 

pokud vozidlo již není používáno pro vjezd do neveřejného prostoru letiště nebo

c) 

po skončení doby platnosti povolení, není-li jeho platnost zrušena automaticky.

1.2.6.6.

Vydávajícímu subjektu je nutno neprodleně oznámit ztrátu, odcizení nebo nevrácení povolení vjezdu pro vozidla.

1.2.6.7.

Elektronické povolení vjezdu pro vozidla je neprodleně vyřazeno po vrácení, skončení doby platnosti, odnětí nebo oznámení ztráty, krádeže či nevrácení.

1.2.6.8.

Aby se zamezilo zneužití povolení vjezdu pro vozidla, je nutno zavést systém, který přiměřeně zajistí, že je zjištěn případný pokus o zneužití povolení vjezdu pro vozidla, jež byla ztracena, odcizena nebo která nebyla vrácena. Po zjištění takovéhoto pokusu je nutno přijmout náležitá opatření.

1.2.6.9.

Vozidla, která se používají pouze v neveřejném prostoru letiště a nemají povolení k provozu na veřejných komunikacích, mohou být z uplatňování bodů 1.2.6.2 až 1.2.6.8 vyňata za předpokladu, že jsou zvnějšku jasně označena jako provozní vozidla používaná na daném letišti.

1.2.7.    Přístup s doprovodem

1.2.7.1.

Členové letové posádky, kteří nejsou držiteli platného letištního identifikačního průkazu, musí být vždy doprovázeni ve vyhrazených bezpečnostních prostorách jiných než:

a) 

prostory, v nichž se mohou nacházet cestující, a

b) 

prostory v bezprostřední blízkosti letadla, jímž přiletěli nebo kterým odletí, a

c) 

prostory určené pro členy letové posádky a

d) 

prostory mezi terminálem nebo přístupovým bodem a letadlem, jímž členové letové posádky přiletěli nebo odletí.

1.2.7.2.

Výjimečně může být daná osoba osvobozena od požadavků uvedených v bodě 1.2.5.1 a povinností týkajících se ověření spolehlivosti pod podmínkou, že je ve vyhrazených bezpečnostních prostorech vždy doprovázena. Daná osoba může být osvobozena od požadavku doprovodu, pokud se prokáže oprávněním a je držitelem platného letištního identifikačního průkazu.

1.2.7.3.

Člen doprovodu:

a) 

má platný identifikační průkaz podle bodu 1.2.2.2 písm. c), d) nebo e) a

b) 

je oprávněn k doprovodu ve vyhrazených bezpečnostních prostorech a

c) 

má doprovázenou osobu nebo osoby neustále v přímém výhledu a

d) 

přiměřeně zajistí, aby se doprovázená osoba nebo osoby nedopustily žádného porušení bezpečnosti.

1.2.7.4.

Vozidlo může být osvobozeno od požadavků bodu 1.2.6 pod podmínkou, že je v neveřejných prostorách vždy doprovázeno.

1.2.7.5.

Pokud cestující necestuje v důsledku letecké přepravní smlouvy, na jejímž základě se vystaví palubní vstupenka nebo rovnocenný doklad, může být člen letové posádky doprovázející tohoto cestujícího osvobozen od požadavků bodu 1.2.7.3 písm. a).

1.2.8.    Ostatní výjimky

Na ostatní výjimky se vztahují ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.3.   DETEKČNÍ KONTROLA OSOB JINÝCH NEŽ CESTUJÍCÍCH A DETEKČNÍ KONTROLA VNÁŠENÝCH PŘEDMĚTŮ

1.3.1.    Detekční kontrola osob jiných než cestujících a detekční kontrola vnášených předmětů

1.3.1.1.

Detekční kontrola osob jiných než cestujících se provádí jedním z těchto prostředků:

a) 

ruční prohlídkou;

b) 

pomocí průchozího detektoru kovů (WTMD);

c) 

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

d) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

e) 

bezpečnostními skenery, které nepoužívají ionizující záření;

▼M5

f) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD);

▼M5

g) 

zařízením pro detekci kovů v obuvi (SMD);

h) 

zařízením pro detekci výbušnin v obuvi (SED).

Zařízení SMD a SED lze použít pouze jako doplňkový prostředek detekční kontroly.

▼B

1.3.1.2.

Pokud se týká detekční kontroly osob jiných než cestujících, použijí se body 4.1.1.3–4.1.1.6 a 4.1.1.10–4.1.1.11.

▼M5

1.3.1.3.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin, zařízení ETD a zařízení ETD v kombinaci se zařízením SED lze použít pouze jako doplňkové prostředky detekční kontroly osob jiných než cestujících nebo jako nepředvídatelnou alternativu ručních prohlídek, ručních prohlídek v kombinaci se zařízením SMD, WTMD nebo bezpečnostních skenerů.

▼B

1.3.1.4.

Detekční kontrola předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími se provádí jedním z těchto prostředků:

a) 

ruční prohlídkou;

b) 

rentgenem;

c) 

systémy detekce výbušnin (EDS);

d) 

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

e) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD).

1.3.1.5.

Pokud jde o detekční kontrolu předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími, použijí se body 4.1.2.4–4.1.2.7 a 4.1.2.11.

1.3.1.6.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin a zařízení ETD lze použít pouze jako doplňkové prostředky detekční kontroly předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími nebo jako nepředvídatelnou alternativu ručních prohlídek, rentgenu nebo systémů EDS.

1.3.1.7.

Je-li nutno podrobovat osoby jiné než cestující a vnášené předměty detekční kontrole nepřetržitě namátkovým způsobem, četnost stanoví příslušný orgán na základě posouzení rizik.

▼M2

1.3.1.8.

Zvířata využívaná k provozním potřebám doprovázející osobu s platným letištním identifikačním průkazem se před vstupem do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobí vizuální kontrole.

▼M2

1.3.1.9.

Na detekční kontrolu osob jiných než cestujících a detekční kontrolu vnášených předmětů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼B

1.3.2.    Výjimky a zvláštní postupy detekční kontroly

1.3.2.1.

Příslušný orgán může z objektivních důvodů povolit, aby byly osoby jiné než cestující osvobozeny od detekční kontroly nebo aby byly podrobeny zvláštním postupům detekční kontroly, jsou-li doprovázeny osobou oprávněnou k doprovodu v souladu s bodem 1.2.7.3.

1.3.2.2.

Osoby jiné než cestující, které byly podrobeny detekční kontrole a které dočasně opouštějí kritické části, mohou být při návratu osvobozeny od detekční kontroly, pokud byly pod trvalým dozorem oprávněných osob schopným přiměřeně zajistit, že nevnesou do těchto kritických částí zakázané předměty.

1.3.2.3.

Na výjimky a zvláštní postupy detekční kontroly se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.   KONTROLA VOZIDEL

1.4.1.    Vozidla vjíždějící do kritických částí

1.4.1.1.

Všechna vozidla jsou před vjezdem do kritických částí zkontrolována. Vozidla musí být chráněna před protiprávními činy od okamžiku provedení kontroly až do vjezdu do kritických částí.

1.4.1.2.

Řidič a ostatní cestující ve vozidle se při provádění kontroly nesmí nacházet ve vozidle. Musí s sebou vzít své osobní věci z vozidla za účelem detekční kontroly.

1.4.1.3.

Musí být stanoveny metodiky pro zajištění náhodnosti výběru prostor ve vozidle, které mají být zkontrolovány.

1.4.1.4.

Na vozidla vjíždějící do kritických částí se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.2.    Vozidla vjíždějící do vyhrazených bezpečnostních prostor jiných než kritické části

1.4.2.1.

Řidič a ostatní cestující ve vozidle se při provádění kontroly nesmí nacházet ve vozidle. Musí s sebou vzít své osobní věci z vozidla za účelem detekční kontroly.

1.4.2.2.

Musí být stanoveny metodiky pro zajištění náhodnosti výběru vozidel i prostor ve vozidle, které mají být zkontrolovány.

1.4.2.3.

Na vozidla vjíždějící do vyhrazených bezpečnostních prostorů jiných než kritické části se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.3.    Metody kontroly

1.4.3.1.

Ruční prohlídka spočívá v důkladné manuální kontrole vybraných prostor, včetně obsahu, která má přiměřeně zajistit, že neobsahují zakázané předměty.

1.4.3.2.

Jako doplňkové prostředky kontroly lze použít pouze tyto metody:

a) 

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin a

b) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

1.4.3.3.

Na metody kontroly se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

1.4.4.    Výjimky a zvláštní kontrolní postupy

1.4.4.1.

Příslušný orgán může z objektivních důvodů povolit, aby byla vozidla osvobozena od kontroly nebo aby podléhala zvláštním kontrolním postupům, jsou-li doprovázena osobou oprávněnou k doprovodu v souladu s bodem 1.2.7.3.

▼M15

1.4.4.2.

Zkontrolovaná vozidla, která dočasně opouštějí kritické části, nemusí projít kontrolou při svém návratu za předpokladu, že byla pod stálým dohledem oprávněných osob, tak aby se přiměřeně zajistilo, že do vozidel nebyly vloženy žádné zakázané předměty.

▼M15

1.4.4.3.

Na výjimky a zvláštní kontrolní postupy se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí C(2015) 8005.

▼B

1.5.   DOHLED, HLÍDKY A JINÉ FYZICKÉ KONTROLY

1.5.1.

Dohled nebo hlídky se provádějí s cílem monitorovat:

a) 

hranice mezi veřejným prostorem letiště, neveřejným prostorem letiště, vyhrazenými bezpečnostními prostory, kritickými částmi a popřípadě vymezenými prostory a

b) 

prostory terminálu a prostory v jeho blízkosti, které jsou přístupné veřejnosti, včetně parkovišť a vozovek, a

c) 

předkládání a platnost identifikačních průkazů osob ve vyhrazených bezpečnostních prostorech jiných než prostory, v nichž se nacházejí cestující, a

d) 

předkládání a platnost povolení vjezdu pro vozidla v neveřejném prostoru letiště a

e) 

zapsaná zavazadla, náklad a poštu, palubní zásoby a poštu a materiály leteckého dopravce v kritických částech, v nichž čekají na naložení.

1.5.2.

Četnost a způsoby zajištění dohledu a hlídek vycházejí z posouzení rizik a musí být schváleny příslušným orgánem. Přitom se přihlédne k:

a) 

velikosti letiště, včetně počtu a povahy činností, a

b) 

dispozičnímu plánu letiště, zejména vzájemné vazbě prostor vymezených na letišti, a

c) 

možnostem a omezením způsobů zajištění dohledu a hlídek.

Části posouzení rizik týkající se četnosti a způsobů zajištění dohledu a hlídek jsou na žádost zpřístupněny v tištěné podobě za účelem sledování dodržování předpisů.

1.5.3.

Dohled a hlídky nesmí být předvídatelné. Platnost identifikačních průkazů se kontroluje namátkově.

1.5.4.

Je nutno zavést opatření, která odradí osoby od narušení stanovišť bezpečnostní kontroly, a dojde-li k takovémuto narušení, rychle umožní toto narušení a jeho následky vyřešit a napravit.

▼M15

1.5.5.

Zavedou se postupy pro zacházení s neidentifikovanými zavazadly a podezřelými předměty v souladu s posouzením bezpečnostního rizika provedeným nebo schváleným příslušnými vnitrostátními orgány.

▼B

1.6.   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

1.6.1.

Osoby jiné než cestující nesmějí vnášet do vyhrazených bezpečnostních prostor předměty uvedené v doplňku 1-A.

1.6.2.

Výjimka z bodu 1.6.1 může být udělena za podmínky, že je osoba oprávněna vnášet do vyhrazených bezpečnostních prostorů zakázané předměty za účelem plnění úkolů, které jsou nezbytné pro provoz letištních zařízení nebo letadla nebo pro plnění povinností za letu.

1.6.3.

Aby bylo možné spojit osobu oprávněnou vnést jeden nebo více předmětů uvedených v doplňku 1-A s vnášeným předmětem:

a) 

musí mít dotyčná osoba při sobě oprávnění. Příslušné oprávnění je uvedeno na identifikačním průkazu, který umožňuje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo ve zvláštním písemném prohlášení. V oprávnění je uveden předmět či předměty, které je možno vnášet, a to buď jako kategorie, nebo jako konkrétní předmět. Je-li oprávnění uvedeno na identifikačním průkazu, musí být rozpoznatelné v případě potřeby; nebo

b) 

na stanovišti bezpečnostní kontroly je zaveden systém, který udává, které osoby jsou oprávněny vnášet jaký předmět nebo předměty, a to buď jako kategorie, nebo jako konkrétní předmět.

▼M2

1.6.4.

Spojení je nutno provést před tím, než je dotyčné osobě povoleno vnést předmět nebo předměty do vyhrazených bezpečnostních prostorů, a poté, co byla tato osoba zastavena osobami vykonávajícími dohled nebo hlídky podle bodu 1.5.1 písm. c).

▼B

1.6.5.

Předměty uvedené v doplňku 1-A mohou být skladovány ve vyhrazených bezpečnostních prostorách za podmínky, že jsou zabezpečeny. Předměty uvedené v písmenech c), d) a e) doplňku 4-C lze skladovat ve vyhrazených bezpečnostních prostorách za podmínky, že nejsou přístupné cestujícím.

▼M8

1.7.   IDENTIFIKACE KRITICKÝCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A ÚDAJŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ A JEJICH OCHRANA PŘED KYBERNETICKÝMI HROZBAMI

1.7.1.

Příslušný orgán zajistí, aby provozovatelé letišť, letečtí dopravci a subjekty uvedené v národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy identifikovali a chránili svoje kritické informační a komunikační systémy a údaje před kybernetickými útoky, které by mohly ohrozit ochranu civilního letectví před protiprávními činy.

1.7.2.

Provozovatelé letišť, letečtí dopravci a subjekty ve svém bezpečnostním programu nebo jiném relevantním dokumentu, na který odkazuje bezpečnostní program, identifikují kritické informační a komunikační systémy a údaje uvedené v bodě 1.7.1.

Bezpečnostní program nebo jiný relevantní dokument, na který odkazuje bezpečnostní program, podrobně stanoví opatření k zajištění ochrany před kybernetickými útoky uvedenými v bodě 1.7.1, jejich odhalování a reakce na ně.

1.7.3.

Podrobná opatření na ochranu takových systémů a údajů před nezákonnými zásahy se stanoví, vypracují a provádějí v souladu s posouzením rizik provedeným provozovatelem letiště, leteckým dopravcem nebo případně jiným subjektem.

1.7.4.

Pokud je pro opatření související s kybernetickými hrozbami v jednom členském státě příslušný konkrétní orgán nebo agentura, může být tento orgán nebo agentura určena příslušnou pro koordinaci a/nebo sledování provádění ustanovení tohoto nařízení týkajících se kybernetické bezpečnosti.

1.7.5.

Pokud se na provozovatele letišť, letecké dopravce a subjekty definované v národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy vztahují samostatné požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti plynoucí z jiných vnitrostátních nebo unijních předpisů, může příslušný orgán nahradit soulad s požadavky tohoto nařízení souladem s prvky uvedenými v jiných vnitrostátních nebo unijních předpisech. Příslušný orgán spolupracuje s jinými relevantními příslušnými orgány v zájmu zajištění koordinovaných nebo kompatibilních režimů dohledu.

▼B

DOPLNĚK 1-A

OSOBY JINÉ NEŽ CESTUJÍCÍ

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

a) 

střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily – zařízení, jimiž je možné způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

— 
střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových zbraní,
— 
hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi,
— 
částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů,
— 
střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns),
— 
signálních zbraní a startovacích pistolí,
— 
luků, samostřílů a šípů,
— 
harpun a oštěpů,
— 
praků a katapultů;
b) 

ochromující zařízení – zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:

— 
prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons),
— 
zařízení na omračování a zabíjení zvířat,
— 
ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů;
c) 

výbušniny a zápalné látky a zařízení – výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

— 
munice,
— 
rozbušek,
— 
detonátorů a zápalných zařízení,
— 
replik nebo imitací výbušných zařízení,
— 
min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,
— 
ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,
— 
dýmovnic a kouřových patron,
— 
dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin;
d) 

jakékoli jiné předměty, jimiž lze způsobit vážné zranění, které se běžně nepoužívají ve vyhrazených bezpečnostních prostorách, například vybavení pro bojová umění, meče, šavle atd.

2.    VYMEZENÉ PROSTORY LETIŠŤ

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.

3.    BEZPEČNOST LETADEL

3.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

3.0.1.

Není-li stanoveno jinak, zajistí letecký dopravce u svých letadel provádění opatření uvedených v této kapitole.

3.0.2.

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká bezpečnosti letadel, jsou uvedeny v doplňku 3-B.

3.0.3.

Letadlo nemusí být podrobeno bezpečnostní kontrole letadla. Letadlo je podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla v souladu s bodem 3.1.

3.0.4.

Letecký dopravce je na žádost provozovatelem letiště informován, zda se jeho letadlo nachází v kritické části. Není-li to zřejmé, předpokládá se, že se letadlo nachází v jiné než kritické části.

3.0.5.

Pokud se daný prostor v důsledku změny bezpečnostního statusu již nepovažuje za kritickou část, letiště informuje dopravce, kterých se to týká.

▼M2

3.0.6.

Seznam zakázaných předmětů pro bezpečnostní prohlídky vnitřních prostor letadla je shodný se seznamem v doplňku 1-A. Pro účely bezpečnostních prohlídek vnějších prostor letadla se zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení považují za zakázané předměty.

▼M2

3.0.7.

Pro účely této kapitoly se „obslužnými panely a služebními vstupními otvory letadla“ rozumí vnější přístupové body a oddělení, které mají vnější rukojeti nebo vnější výklopné panely a které se běžně používají k poskytování služeb pozemního odbavování letadla.

3.0.8.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole a v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005 zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

▼B

3.1.   BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKA LETADLA

3.1.1.    Kdy se provádí bezpečnostní prohlídka letadla

3.1.1.1.

Letadlo je vždy podrobeno bezpečnostní prohlídce, existuje-li důvod domnívat se, že do něj mohly mít přístup neoprávněné osoby.

3.1.1.2.

Bezpečnostní prohlídka letadla spočívá v kontrole vymezených prostor letadla, které jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

3.1.1.3.

Letadlo přilétající do kritické části z třetí země, která není uvedena v doplňku 3-B, je podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla kdykoli poté, co cestující opustí prostor, který má být podroben bezpečnostní prohlídce, a/nebo po vyložení nákladového prostoru. ►M15  Prohlídka nesmí začít, dokud letadlo nedosáhne své konečné parkovací polohy. ◄

3.1.1.4.

Letadlo přilétající z členského státu, v němž se nacházelo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 3-B, se považuje za letadlo přilétající z třetí země.

3.1.1.5.

Na provádění bezpečnostní prohlídky letadla se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

3.1.2.    Jak provádět bezpečnostní prohlídku letadla

Na způsob provádění bezpečnostní prohlídky letadla se vztahují ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼M15

3.1.3.    Informace o bezpečnostní prohlídce letadla

U odlétajícího spoje jsou zaznamenány a v místě mimo letadlo se po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin, uchovávají níže uvedené informace o bezpečnostní prohlídce letadla:

a) 

číslo letu;

b) 

místo zahájení předchozího letu;

c) 

datum a čas provedení bezpečnostní prohlídky letadla;

d) 

jméno a podpis osoby odpovědné za provedení bezpečnostní prohlídky letadla.

Záznamy informací uvedených v prvním pododstavci mohou být vedeny v elektronické podobě.

▼B

3.2.   OCHRANA LETADLA

3.2.1.    Ochrana letadla – obecně

3.2.1.1.

Bez ohledu na místo, na němž je letadlo zaparkováno na letišti, musí být všechny jeho vnější dveře chráněny před neoprávněným vstupem, a to:

a) 

zajištěním, aby osoby, které usilují o neoprávněný vstup, byly neprodleně zastaveny, nebo

b) 

uzavřením vnějších dveří. Jestliže se letadlo nachází v kritické části, je nutno vnější dveře, jež nejsou osobám přístupné ze země, považovat za uzavřené, pokud byly pomocné prostředky pro vstup odstraněny a umístěny dostatečně daleko od letadla s cílem přiměřeně zabránit vstupu osob, nebo

c) 

elektronickými prostředky, které okamžitě odhalí neoprávněný vstup, nebo

d) 

systémem vstupu pomocí elektronických letištních identifikačních průkazů uplatněných na všech dveřích, které vedou přímo do nástupních mostů sousedících s otevřenými dveřmi letadla, který umožňuje přístup pouze pro osoby, které absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.7. Tyto osoby musí při použití dveří zajistit, aby bylo zabráněno neoprávněnému vstupu.

3.2.1.2.

Bod 3.2.1.1 se nevztahuje na letadla zaparkovaná v hangáru, který je uzamčen či jinak chráněn před neoprávněným vstupem.

3.2.2.    Dodatečná ochrana letadla se zavřenými vnějšími dveřmi v jiné než kritické části

3.2.2.1.

Jsou-li vnější dveře uzavřené a nachází-li se letadlo v jiné než kritické části, každé vnější dveře musí rovněž:

a) 

mít odstraněny pomocné prostředky pro vstup, nebo

b) 

být zapečetěny, nebo

c) 

být uzamčeny, nebo

d) 

být monitorovány.

Písmeno a) se nevztahuje na dveře, které jsou osobám přístupné ze země.

3.2.2.2.

Jsou-li u dveří, které nejsou osobám přístupné ze země, odstraněny pomocné prostředky pro vstup, musí být umístěny dostatečně daleko od letadla, aby bylo přiměřeně zabráněno vstupu.

3.2.2.3.

Jsou-li vnější dveře uzamčené, mohou tyto dveře odemknout pouze osoby, u nichž existuje provozní potřeba.

3.2.2.4.

Jsou-li vnější dveře monitorovány, monitorování zajistí, aby byl neprodleně zjištěn neoprávněný vstup do letadla.

3.2.2.5.

Na ochranu letadla s uzavřenými vnějšími dveřmi nacházejícího se v jiné než kritické části se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 3-A

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKA LETADLA

Podrobná ustanovení týkající se bezpečnostní prohlídky letadla jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼M7

DOPLNĚK 3-B

BEZPEČNOST LETADEL

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o bezpečnost letadel, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Kanada
Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar
Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq
Guernsey
Ostrov Man
Jersey
Černá Hora

▼M13

Republika Srbsko, pokud jde o letiště Nikoly Tesly v Bělehradě

▼M7

Singapurská republika, pokud jde o letiště Singapore Changi

▼M13

Stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště

▼M7

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, okamžitě tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

▼B

4.    CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

4.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

4.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

4.0.2.

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká cestujících a kabinových zavazadel, jsou uvedeny v doplňku 4-B.

▼M5

4.0.3.

Cestující a jejich kabinová zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 4-B, nebo z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za cestující a kabinová zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tito cestující a jejich kabinová zavazadla byli podrobeni detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.

▼B

4.0.4.

Pro účely této přílohy:

a) 

„tekutiny, aerosoly a gely“ (LAG) zahrnují pasty, kosmetické vody, směsi tekutin/pevných látek a obsah nádob pod tlakem, např. zubní pastu, gel na vlasy, nápoje, polévky, sirupy, parfémy, pěnu na holení a ostatní předměty podobné konzistence;

b) 

se „bezpečnostním balením, které je zjevně neporušené“ (STEB) rozumí balení, které odpovídá pokynům pro bezpečnostní kontroly doporučeným Mezinárodní organizací pro civilní letectví;

c) 

se „zařízením systémů detekce kapalných výbušnin“ (LEDS) rozumí zařízení schopné zjistit nebezpečné materiály, které splňuje ustanovení bodu 12.7 přílohy prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.0.5.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005, zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

▼M5

4.0.6.

Cestující a jejich kabinová zavazadla přilétající z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za cestující a kabinová zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tito cestující a jejich kabinová zavazadla byli podrobeni detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.

▼B

4.1.   DETEKČNÍ KONTROLA CESTUJÍCÍCH A DETEKČNÍ KONTROLA KABINOVÝCH ZAVAZADEL

4.1.1.    Detekční kontrola cestujících

4.1.1.1.

Před detekční kontrolou si cestující musí svléknout kabáty, saka a bundy a tyto jsou podrobeny detekční kontrole jako kabinová zavazadla. Kontrolní pracovník může cestujícího případně požádat o svléknutí dalších oděvů.

4.1.1.2.

Cestující jsou podrobováni detekční kontrole pomocí nejméně jedné z těchto metod:

a) 

ruční prohlídkou;

b) 

pomocí průchozího detektoru kovů (WTMD);

c) 

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

d) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

e) 

bezpečnostními skenery, které nepoužívají ionizující záření;

▼M5

f) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD);

▼M5

g) 

zařízením pro detekci kovů v obuvi (SMD);

h) 

zařízením pro detekci výbušnin v obuvi (SED).

▼B

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda cestující vnáší zakázané předměty, je cestujícímu odepřen vstup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo je podroben nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

4.1.1.3.

Provádí-li se ruční prohlídka, je nutno ji provést tak, aby bylo přiměřeně zajištěno, že dotyčná osoba nevnáší zakázané předměty.

4.1.1.4.

Pokud zařízení WTMD spustí poplach, je nutno vyřešit příčinu poplachu.

4.1.1.5.

Ruční detektory kovů (HHMD) lze použít pouze jako doplňkový prostředek detekční kontroly. Toto zařízení nenahrazuje požadavky na ruční prohlídku.

4.1.1.6.

Je-li povoleno vnášet do kabiny letadla živá zvířata, je nutno je podrobit detekční kontrole jako cestující nebo jako kabinová zavazadla.

4.1.1.7.

Příslušný orgán může stanovit kategorie cestujících, kteří z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeni od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

4.1.1.8.

Na detekční kontrolu cestujících se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼M5

4.1.1.9.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD), zařízení pro detekci kovů v obuvi (SMD) a zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED) lze použít pouze jako doplňující prostředky detekční kontroly.

▼B

4.1.1.10.

Pokud se pro detekční kontrolu cestujících používá bezpečnostní skener spolu s lidským posuzovatelem, jak je definováno v bodu 12.11.1 druhém odstavci, musí být splněny všechny tyto minimální podmínky:

a) 

Bezpečnostní skenery nesmějí ukládat, uchovávat, kopírovat, tisknout ani načítat snímky. Jakýkoli snímek pořízený v průběhu detekční kontroly lze však uchovávat po dobu nezbytnou k analýze lidským posuzovatelem a po skončení detekční kontroly cestujícího musí být odstraněn. Neoprávněný přístup k snímku nebo jeho použití je zakázáno a musí mu být zabráněno.

b) 

Lidský posuzovatel, který provádí analýzu snímku, se musí nacházet na odděleném místě tak, aby cestujícího podrobovaného detekční kontrole neviděl.

c) 

Na odděleném místě, kde se provádí analýza snímku, nejsou povolena žádná technická zařízení schopná ukládat, kopírovat nebo fotografovat či jinak nahrávat snímky.

d) 

Snímek nesmí být spojován s údaji o osobě podrobené detekční kontrole a její totožnost musí být utajena.

e) 

Cestující může požádat, aby byl snímek jeho těla analyzován lidským posuzovatelem pohlaví podle jeho výběru.

f) 

Snímek musí být rozmazaný nebo rozostřený, aby se zabránilo identifikaci tváře cestujícího.

Písmena a) a d) se vztahují také na bezpečnostní skenery s automatickou detekcí hrozeb.

Cestující je oprávněn kontrolu bezpečnostním skenerem odmítnout. V tomto případě je cestující podroben detekční kontrole alternativní metodou detekční kontroly, která zahrnuje alespoň ruční prohlídku v souladu s přílohou 4-A prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005. Pokud bezpečnostní skener spustí poplach, je nutno vyřešit příčinu poplachu.

Předtím, než je cestující podroben detekční kontrole bezpečnostním skenerem, musí být informován o použité technologii, podmínkách spojených s jeho používáním a možnosti kontrolu bezpečnostním skenerem odmítnout.

4.1.1.11.

Zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD) lze použít pouze v případech, kdy kontrolní pracovník usoudí, že ruční prohlídka dané části osoby by byla neúčinná a/nebo nežádoucí.

4.1.2.    Detekční kontrola kabinových zavazadel

4.1.2.1.

Před detekční kontrolou je nutno z kabinového zavazadla vyjmout přenosné počítače a jiná velká elektrická zařízení a podrobit je detekční kontrole odděleně, pokud kabinové zavazadlo nemá být podrobeno detekční kontrole pomocí systémů detekce výbušnin (EDS), které odpovídají standardu C2 nebo vyššímu.

4.1.2.2.

Příslušný subjekt na všech letištích musí po vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobit detekční kontrole alespoň tekutiny, aerosoly a gely získané na letišti nebo na palubě letadla, které jsou zapečetěny v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené a uvnitř kterého je vystaven dostatečný doklad o zakoupení v neveřejném prostoru letiště nebo na palubě letadla, a rovněž tekutiny, aerosoly a gely, které jsou určeny k použití během cesty pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy.

Před detekční kontrolou je nutno tekutiny, aerosoly a gely vyjmout z kabinového zavazadla a podrobit je detekční kontrole odděleně od ostatních předmětů v kabinovém zavazadle, není-li zařízení používané k detekční kontrole kabinových zavazadel také schopno podrobit detekční kontrole větší počet uzavřených nádob s tekutinami, aerosoly a gely uvnitř zavazadla.

Jsou-li tekutiny, aerosoly a gely vyňaty z kabinového zavazadla, cestující předloží:

a) 

všechny tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený, a

b) 

všechny ostatní tekutiny, aerosoly a gely, včetně bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená a obsahují tekutiny, aerosoly a gely.

Příslušné orgány, letecké společnosti a letiště musí cestujícím poskytnout příslušné informace o svých detekčních kontrolách tekutin, aerosolů a gelů.

4.1.2.3.

Kabinová zavazadla jsou podrobena detekční kontrole pomocí nejméně jedné z těchto metod:

a) 

ruční prohlídkou;

b) 

rentgenem;

c) 

pomocí systémů detekce výbušnin (EDS);

d) 

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a);

e) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda kabinové zavazadlo obsahuje zakázané předměty, je toto zavazadlo odmítnuto, nebo je podrobeno nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

4.1.2.4.

Ruční prohlídka spočívá v manuální kontrole zavazadla, včetně jeho obsahu, s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty.

4.1.2.5.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, musí každé zobrazení zkontrolovat kontrolní pracovník nebo musí být analyzováno pomocí softwaru pro automatické vyhodnocování povolených předmětů (ACS).

4.1.2.6.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, musí být všechny poplachy pro kontrolního pracovníka uspokojivě vyřešeny, aby bylo přiměřeně zajištěno, že do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla nejsou vneseny žádné zakázané předměty.

4.1.2.7.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, je nutno ze zavazadla vyjmout všechny předměty, jejichž hustota kontrolnímu pracovníkovi znemožňuje analyzovat obsah kabinového zavazadla. Zavazadlo je znovu podrobeno detekční kontrole a dotyčný předmět je podroben detekční kontrole odděleně jako kabinové zavazadlo.

4.1.2.8.

Každé zavazadlo, u něhož bylo zjištěno, že obsahuje velké elektrické zařízení, je podrobeno detekční kontrole znovu, přičemž dotyčný předmět není uložen v zavazadle a je podroben detekční kontrole odděleně, pokud kabinové zavazadlo nebylo podrobeno detekční kontrole zařízením EDS, které odpovídá standardu C2 nebo vyššímu.

4.1.2.9.

Psy cvičené k detekci výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) lze použít pouze jako doplňující prostředky detekční kontroly.

4.1.2.10.

Příslušný orgán může stanovit kategorie kabinových zavazadel, které z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

4.1.2.11.

Osoby provádějící detekční kontroly kabinových zavazadel rentgenem nebo zařízením EDS nesmí obvykle strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

V zájmu zajištění optimálního složení týmu, kvality práce, odborné přípravy, podpory a hodnocení zodpovídá za kontrolní pracovníky provádějící detekční kontrolu kabinových zavazadel nadřízený.

4.1.2.12.

Na detekční kontrolu kabinových zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.1.3.    Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů

▼M5

4.1.3.1.

Tekutiny, aerosoly a gely vnášené cestujícími mohou být na vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů osvobozeny od detekční kontroly na zařízení LEDS, pokud jsou v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo ekvivalentním objemu v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený.

▼M5 —————

▼M2

4.1.3.3.

Příslušný orgán může stanovit kategorie tekutin, aerosolů a gelů, které z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

▼M2

4.1.3.4.

Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼B

4.2.   OCHRANA CESTUJÍCÍCH A OCHRANA KABINOVÝCH ZAVAZADEL

Na ochranu cestujících a ochranu kabinových zavazadel se vztahují ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

4.3.   POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÍ CESTUJÍCÍ

4.3.1.

Letecký dopravce je příslušným orgánem písemně vyrozuměn předem, je-li plánován nástup potenciálně nebezpečného cestujícího na palubu jeho letadla.

4.3.2.

Oznámení obsahuje tyto údaje:

a) 

totožnost a pohlaví dotyčné osoby a

b) 

důvod přepravy a

c) 

jméno a hodnost člena doprovodu, je-li stanoven, a

d) 

posouzení rizika příslušnými orgány, včetně důvodů pro stanovení nebo nestanovení doprovodu, a

e) 

předběžné rozsazení, je-li požadováno, a

f) 

povahu cestovních dokladů, které jsou k dispozici.

Letecký dopravce zpřístupní tyto informace veliteli letadla před nástupem cestujících do letadla.

4.3.3.

Příslušný orgán zajistí, aby osoby ve vazbě byly vždy doprovázeny.

4.4.   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

4.4.1.

Cestující nemohou do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla vnášet předměty uvedené v doplňku 4-C.

4.4.2.

Výjimku z bodu 4.4.1 lze udělit pod podmínkou, že:

a) 

příslušný orgán vydal souhlas s vnesením tohoto předmětu a

b) 

letecký dopravce byl informován o cestujícím a vnášeném předmětu před nástupem cestujících do letadla a

c) 

jsou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Tyto předměty jsou poté na palubě letadla umístěny za bezpečných podmínek.

4.4.3.

Letecký dopravce zajistí, aby cestující byli o zakázaných předmětech uvedených v doplňku 4-C informováni před odbavením.

DOPLNĚK 4-A

POŽADAVKY NA RUČNÍ PROHLÍDKU

Podrobná ustanovení týkající se ruční prohlídky jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

▼M7

DOPLNĚK 4-B

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o cestující a kabinová zavazadla, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Kanada
Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar
Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq
Guernsey
Ostrov Man
Jersey
Černá Hora

▼M13

Republika Srbsko, pokud jde o letiště Nikoly Tesly v Bělehradě

▼M7

Singapurská republika, pokud jde o letiště Singapore Changi

▼M13

Stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště

▼M7

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, okamžitě tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

▼B

DOPLNĚK 4-C

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

Aniž jsou dotčeny platné bezpečnostní předpisy, cestující nesmějí do vyhrazených bezpečnostních prostorů a na palubu letadla vnášet tyto předměty:

a)

střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily

zařízení, jimiž je možné způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

— 
střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových zbraní,
— 
hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi,
— 
částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů,
— 
střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns),
— 
signálních zbraní a startovacích pistolí,
— 
luků, samostřílů a šípů,
— 
harpun a oštěpů,
— 
praků a katapultů;

b)

ochromující zařízení

zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:

— 
prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons),
— 
zařízení na omračování a zabíjení zvířat,
— 
ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů;

c)

předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou

předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

— 
předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků,
— 
sekyrek na led a cepínů,
— 
holicích břitev,
— 
řezáků s ulamovací čepelí,
— 
nožů s čepelí delší než 6 cm,
— 
nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu,
— 
vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou,
— 
mečů a šavlí;

d)

pracovní nářadí

nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

— 
páčidel,
— 
vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček,
— 
nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například šroubováků a dlát,
— 
pil, včetně přenosných akumulátorových pil,
— 
pájecích (letovacích) lamp,
— 
zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí;

e)

tupé předměty

předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

— 
basebalových a softbalových pálek,
— 
obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků,
— 
vybavení pro bojová umění;

f)

výbušniny a zápalné látky a zařízení

výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

— 
munice,
— 
rozbušek,
— 
detonátorů a zápalných zařízení,
— 
replik nebo imitací výbušných zařízení,
— 
min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,
— 
ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,
— 
dýmovnic a kouřových patron,
— 
dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

5.    ZAPSANÁ ZAVAZADLA

5.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

5.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

5.0.2.

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká zapsaných zavazadel, jsou uvedeny v doplňku 5-A.

▼M5

5.0.3.

Zapsaná zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 5-A, nebo z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za zapsaná zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tato zapsaná zavazadla byla podrobena detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.

▼B

5.0.4.

Pro účely této kapitoly se „zabezpečenými zavazadly“ rozumí zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole, která jsou fyzicky zabezpečena tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli předměty.

5.0.5.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005, zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

▼M5

5.0.6.

Zapsaná zavazadla přilétající z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za zapsaná zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tato zapsaná zavazadla byla podrobena detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.

▼B

5.1.   DETEKČNÍ KONTROLA ZAPSANÝCH ZAVAZADEL

5.1.1.

K detekční kontrole zapsaných zavazadel se použijí jednotlivě nebo společně tyto metody:

a) 

ruční prohlídka nebo

b) 

rentgen nebo

c) 

systémy detekce výbušnin (EDS) nebo

d) 

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) nebo

e) 

psi cvičení k zjišťování výbušnin.

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda zapsané zavazadlo obsahuje zakázané předměty, je toto zavazadlo odmítnuto, nebo je podrobeno nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

5.1.2.

Ruční prohlídka spočívá v důkladné manuální kontrole zavazadla, včetně jeho obsahu, s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty.

5.1.3.

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, předmět, jehož hustota kontrolnímu pracovníkovi znemožňuje analyzovat obsah zavazadla, je podroben jiným prostředkům detekční kontroly.

5.1.4.

Detekční kontrola pomocí zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) sestává z analýzy vzorků odebraných uvnitř a vně zavazadla a z jeho obsahu. Obsah může být podroben rovněž ruční prohlídce.

5.1.5.

Příslušný orgán může stanovit kategorie zapsaných zavazadel, jež z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

5.1.6.

Na detekční kontrolu zapsaných zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.1.7.

Osoby provádějící detekční kontroly zapsaných zavazadel rentgenem nebo zařízením EDS nesmí obvykle strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

V zájmu zajištění optimálního složení týmu, kvality práce, odborné přípravy, podpory a hodnocení zodpovídá za kontrolní pracovníky provádějící detekční kontrolu zapsaných zavazadel nadřízený.

5.2.   OCHRANA ZAPSANÝCH ZAVAZADEL

5.2.1.

Cestujícím nesmí být umožněn přístup k zapsaným zavazadlům, která byla podrobena detekční kontrole, ledaže se jedná o jejich vlastní zavazadlo a jsou pod dozorem, aby bylo zajištěno, že:

a) 

do zapsaného zavazadla nejsou vloženy zakázané předměty uvedené v doplňku 5-B nebo

b) 

ze zapsaného zavazadla nejsou vyňaty zakázané předměty uvedené v doplňku 4-C a vneseny do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla.

5.2.2.

Zapsaná zavazadla, která nebyla chráněna před neoprávněnými činy, musí být znovu podrobena detekční kontrole.

5.2.3.

Na ochranu zapsaných zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.3.   SPOJENÍ ZAVAZADLA S CESTUJÍCÍM

5.3.1.    Identifikace zapsaného zavazadla

5.3.1.1.

Letecký dopravce během nástupu do letadla zajistí, aby cestující předložil platnou palubní vstupenku nebo rovnocenný doklad odpovídající zapsanému zavazadlu, které bylo odbaveno.

5.3.1.2.

Letecký dopravce zajistí, aby byl zaveden postup pro identifikaci zapsaných zavazadel cestujících, kteří nenastoupili do letadla nebo opustili letadlo před odletem.

5.3.1.3.

Pokud se cestující nenachází na palubě letadla, zapsané zavazadlo odpovídající jeho palubní vstupence nebo rovnocennému dokladu se považuje za nedoprovázené zavazadlo.

5.3.1.4.

Letecký dopravce zajistí, aby byl každý předmět v nedoprovázeném zapsaném zavazadle jednoznačně identifikovatelný jako povolený pro leteckou přepravu.

5.3.2.    Činitele mimo kontrolu cestujícího

5.3.2.1.

Důvod, proč není zavazadlo doprovázeno, je nutno zaznamenat před naložením zavazadla do letadla, pokud nejsou provedeny bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 5.3.3.

5.3.2.2.

Další podrobná ustanovení o činitelích, které jsou mimo kontrolu cestujících, jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.3.3.    Náležité bezpečnostní kontroly nedoprovázených zapsaných zavazadel

5.3.3.1.

Nedoprovázené zapsané zavazadlo, na něž se nevztahuje bod 5.3.2, je podrobeno detekční kontrole pomocí jedné z metod stanovených v bodě 5.1.1 a popřípadě se použijí dodatečné požadavky stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.3.3.2.

Zapsané zavazadlo, které se stane nedoprovázeným zavazadlem kvůli jiným činitelům, než jsou činitele uvedené v bodě 5.3.2.2, je z letadla odstraněno a před opětovným naložením znovu podrobeno detekční kontrole.

5.3.3.3.

Další podrobná ustanovení o náležitých bezpečnostních kontrolách nedoprovázených zapsaných zavazadel jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

5.4.   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

5.4.1.

Cestující nesmějí ve svých zapsaných zavazadlech vnášet předměty uvedené v doplňku 5-B.

5.4.2.

Výjimku z bodu 5.4.1 lze udělit pod podmínkou, že:

a) 

příslušný orgán má vnitrostátní pravidla umožňující vnesení takovéhoto předmětu a

b) 

jsou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

▼M15

Letecký dopravce zajistí, aby přeprava palných zbraní v zapsaných zavazadlech byla povolena pouze poté, co oprávněná a řádně kvalifikovaná osoba zjistí, že nejsou nabity. Tyto palné zbraně musí být během letu uloženy na místě, které není nikomu přístupné.

▼M2

5.4.3.

Letecký dopravce zajistí, aby cestující byli o zakázaných předmětech uvedených v doplňku 5-B informováni kdykoli před odbavením.

▼M7

DOPLNĚK 5-A

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o zapsaná zavazadla, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Kanada
Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar
Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq
Guernsey
Ostrov Man
Jersey
Černá Hora

▼M13

Republika Srbsko, pokud jde o letiště Nikoly Tesly v Bělehradě

▼M7

Singapurská republika, pokud jde o letiště Singapore Changi
Stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

▼B

DOPLNĚK 5-B

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

Cestující nesmějí ve svých zapsaných zavazadlech vnášet tyto předměty:

výbušniny a zápalné látky a zařízení

výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

— 
munice,
— 
rozbušek,
— 
detonátorů a zápalných zařízení,
— 
min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,
— 
ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,
— 
dýmovnic a kouřových patron,
— 
dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

6.    NÁKLAD A POŠTA

6.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

6.0.1.

Orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt definovaný v této kapitole zajistí provádění opatření stanovených v této kapitole.

6.0.2.

Zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení, která nejsou přepravována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, jsou považována za zakázané předměty v zásilkách nákladu a pošty.

6.0.3.

Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole, a případně v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005, zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.

▼M12

6.0.4.

Pro účely této přílohy se „analýzou předběžných informací o nákladu před nakládkou“ nebo „PLACI“ rozumí postup první analýzy rizik pro účely ochrany letectví před protiprávními činy u zboží, které má být letecky dopraveno na celní území Unie ( 4 ).

▼B

6.1.   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY – OBECNÁ USTANOVENÍ

6.1.1.

Veškerý náklad a pošta musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole provedené schváleným agentem, ledaže:

a) 

u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny schváleným agentem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení nebo

b) 

u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny známým odesílatelem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení nebo

▼M15 —————

▼B

d) 

zásilka je osvobozena od detekční kontroly a byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy se stala identifikovatelným leteckým nákladem nebo identifikovatelnou leteckou poštou, až do naložení.

6.1.2.

Existuje-li důvod domnívat se, že se zásilkou, u níž byly provedeny bezpečnostní kontroly, bylo manipulováno nebo že tato zásilka nebyla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol, schválený agent ji před naložením do letadla podrobí detekční kontrole. Se zásilkami, se kterými bylo zřejmě nedovoleně manipulováno nebo které jsou jinak podezřelé, se zachází jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.7.

▼M5 —————

▼M15

6.1.3.

Schválený agent, který odmítne zásilku z vysoce rizikových důvodů, zajistí, aby zásilka a průvodní doklady byly označeny jako vysoce rizikový náklad a pošta předtím, než je zásilka vrácena osobě zastupující subjekt, který ji doručuje. Taková zásilka nesmí být naložena do letadla, pokud ji nezpracuje jiný schválený agent v souladu s bodem 6.7.

▼M12

6.1.4.

Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostor pro náklad a poštu lze udělit až po zařazení subjektu přepravujícího zásilku z veřejného prostoru letiště do jedné z následujících kategorií:

a) 

schválený agent;

b) 

známý odesílatel;

c) 

dopravce jmenovaný v souladu s bodem 6.6.1.1 písm. c), který přepravuje zásilky, u nichž byly již dříve provedeny bezpečnostní kontroly;

d) 

ani jeden ze subjektů uvedených v písmenech a), b) a c).

6.1.5.

Pokud se použije bod 6.1.4 písm. c), zpřístupní se schválenému agentovi, leteckému dopravci nebo provozovateli letiště, který uděluje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostor, kopie podepsaného prohlášení obsaženého v doplňku 6-E, pokud neplatí některá z následujících podmínek:

a) 

samotný dopravce je schváleným agentem;

b) 

přeprava je prováděna jménem přijímajícího schváleného agenta nebo leteckého dopravce ve vyhrazených bezpečnostních prostorách.

Předložení kopie podepsaného prohlášení uvedeného v doplňku 6-E dopravcem může být nahrazeno rovnocenným způsobem předchozího oznámení zaslaného na přístupový bod, které zajišťuje buď mimo letiště známý odesílatel, nebo schválený agent, jehož jménem je přeprava prováděna, nebo přijímající schválený agent nebo letecký dopravce ve vyhrazených bezpečnostních prostorách.

6.1.6.

Zásilky nákladu nebo pošty, u nichž nebyly dříve provedeny bezpečnostní kontroly, mohou být přemístěny do vyhrazených bezpečnostních prostor za předpokladu, že je provedena jedna z těchto možností:

a) 

jsou před vstupem podrobeny detekční kontrole v souladu s bodem 6.2 a na odpovědnost přijímajícího schváleného agenta nebo leteckého dopravce;

b) 

jsou dopraveny s doprovodem do prostorů schváleného agenta nebo leteckého dopravce nacházejících se ve vyhrazených bezpečnostních prostorách, a to na jejich odpovědnost.

Od doručení do provedení detekční kontroly jsou tyto zásilky chráněny před neoprávněnými činy.

Pracovníci, kteří tyto zásilky doprovázejí nebo je chrání před neoprávněnými činy, se přijmou v souladu s bodem 11.1.1 a absolvují odbornou přípravu v souladu alespoň s bodem 11.2.3.9.

▼B

6.2.   DETEKČNÍ KONTROLA

6.2.1.    Detekční kontrola

6.2.1.1.

Při provádění detekční kontroly nákladu nebo pošty:

a) 

je nutno použít prostředky nebo metody, které se s ohledem na povahu zásilky jeví pro odhalení zakázaných předmětů jako nejvhodnější, a

b) 

použité prostředky a metody musí být na úrovni schopné přiměřeně zajistit, že v zásilce nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

6.2.1.2.

Nemůže-li si být kontrolní pracovník přiměřeně jistý, že v zásilce nejsou obsaženy žádné zakázané předměty, zásilka je odmítnuta, nebo je znovu podrobena detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

6.2.1.3.

Detekční kontrola nákladu a pošty podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.2.1.4.

Osoby provádějící detekční kontroly nákladu rentgenem nebo zařízením EDS nesmí strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

6.2.1.5.

Náklad a pošta jsou podrobeny detekční kontrole pomocí nejméně jedné z těchto metod v souladu s doplňkem 6-J:

a) 

ruční prohlídkou;

b) 

rentgenem;

c) 

systém detekce výbušnin (EDS);

d) 

pomocí psů cvičených k zjišťování výbušnin;

e) 

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

f) 

vizuální kontrolou;

g) 

zařízením pro detekci kovů (MDE).

▼M2 —————

▼B

6.2.1.6.

Pokud jsou schváleny příslušným orgánem a oznámeny Komisi, mohou být použity jiné náležité bezpečnostní kontroly, ale pouze v případě, nelze-li kvůli povaze zásilky použít některý z ostatních prostředků nebo metod uvedených v bodě 6.2.1.5.

6.2.2.    Osvobození od detekční kontroly

Ustanovení o osvobození od detekční kontroly jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.3.   SCHVÁLENÍ AGENTI

6.3.1.    Schvalování schválených agentů

6.3.1.1.

Schválené agenty schvaluje příslušný orgán.

Schválení schváleného agenta se vztahuje na konkrétní místo.

Subjekt, který provádí bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 6.3.2, je schválen jako schválený agent. To zahrnuje třetí dodavatele logistických služeb, kteří odpovídají za integrované skladovací a dopravní služby, letecké dopravce a přepravní jednatele.

Schválený agent může subdodavatelsky zadat jeden nebo více z těchto úkolů:

a) 

jinému schválenému agentovi kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2;

b) 

jinému subjektu kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2, jsou-li kontroly prováděny ve vlastních prostorách schváleného agenta nebo na letišti a jsou-li zahrnuty v bezpečnostním programu schváleného agenta nebo letiště;

c) 

jinému subjektu kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2, jsou-li kontroly prováděny jinde než ve vlastních prostorách schváleného agenta nebo na letišti a dotyčný subjekt je osvědčen nebo schválen příslušným orgánem a uveden v seznamu pro poskytování těchto služeb;

d) 

ochranu a přepravu zásilek dopravci, který splňuje požadavky bodu 6.6.

6.3.1.2.

Při schvalování schválených agentů se použije tento postup:

a) 

Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nacházejí místa uvedená v žádosti.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude agent dodržovat, aby zajistil splnění požadavků nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů. V programu je rovněž popsáno, jak bude samotný agent sledovat dodržování těchto metod a postupů. Má se za to, že bezpečnostní program leteckého dopravce, který popisuje metody a postupy, jež bude letecký dopravce dodržovat, aby splnil požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, vyhovuje požadavku na bezpečnostní program schváleného agenta.

Žadatel předloží rovněž „Prohlášení o závazcích – schválený agent“ uvedené v doplňku 6-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce žadatele nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

▼M15

Podepsané prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a uchovává je dotčený příslušný orgán.

▼M12

b) 

příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program dříve, než uskuteční ověření na místě za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a prováděcích předpisů přijatých na jeho základě.

S výjimkou požadavků na detekční kontrolu stanovených v bodě 6.2 se přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ( 5 ) považuje za ověření na místě, pokud je provedeno ne dříve než tři roky před datem, kdy žadatel žádá o schválení jakožto schválený agent. Povolení AEO a příslušné posouzení celním orgánem zpřístupní žadatel pro další inspekci.

▼B

c) 

Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o agentovi zadány do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“ nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Nepovažuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, jsou subjektu žádajícímu o schválení jako schválený agent neprodleně sděleny důvody.

d) 

Schválený agent se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

6.3.1.3.

Schválený agent jmenuje v každém místě nejméně jednu osobu, která je odpovědná za provádění předloženého bezpečnostního programu. Tato osoba úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti podle bodu 11.1.

6.3.1.4.

Schválený agent je v pravidelných intervalech nepřekračujících 5 let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda schválený agent nadále splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Kontrolu v prostorách schváleného agenta, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny požadavky nezbytné pro schválení.

▼M12

S výjimkou požadavků na detekční kontrolu stanovených v bodě 6.2 se přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem provedené v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 považuje za ověření na místě.

6.3.1.5.

Pokud již není příslušný orgán nadále přesvědčen, že schválený agent splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008, odejme status schváleného agenta pro konkrétní místo či místa.

Neprodleně po odnětí a nejpozději do 24 hodin po něm příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu bývalého schváleného agenta zaznamenána v databázi „Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

Pokud schválený agent již není držitelem povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ( 6 ) a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, nebo pokud je jeho povolení AEO pozastaveno v důsledku nedodržení čl. 39 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 28 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, přijme příslušný orgán vhodná opatření k zajištění toho, aby schválený agent splňoval požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

Schválený agent informuje příslušný orgán o veškerých změnách týkajících se jeho povolení AEO uvedeného v čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a v článku 33 nařízení (EU) 2015/2447.

▼B

6.3.1.6.

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je schválený agent schválený podle bodu 6.3 této přílohy uznán ve všech členských státech.

6.3.1.7.

Požadavky uvedené v bodě 6.3.1 kromě bodu 6.3.1.2 písm. d) se nepoužijí, má-li být jako schválený agent schválen samotný příslušný orgán.

▼M12

6.3.1.8.

Příslušný orgán zpřístupní celním orgánům veškeré informace týkající se statusu schváleného agenta, které mohou být důležité z hlediska držení povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Uvedené informace zahrnují informace týkající se nových schválení schválených agentů, odnětí statusu schváleného agenta, prodloužení platnosti a inspekcí, plánů ověřování a výsledků těchto posouzení.

Postupy pro tuto výměnu informací se stanoví mezi příslušným orgánem a vnitrostátními celními orgány.

▼B

6.3.2.    Bezpečnostní kontroly, které má provádět schválený agent

▼M15

6.3.2.1.

Při přijímání veškerých zásilek schválený agent zjistí, zda je subjekt, od nějž zásilky obdržel, schváleným agentem nebo známým odesílatelem či zda není žádným z těchto subjektů.

▼M2

6.3.2.2.

Schválený agent nebo letecký dopravce požádá osobu doručující zásilky o předložení průkazu totožnosti, cestovního dokladu, řidičského průkazu či jiného dokladu, který obsahuje fotografii této osoby a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátním orgánem. Průkaz nebo doklad se použije k zjištění totožnosti osoby doručující zásilky.

▼B

6.3.2.3.

Schválený agent zajistí, aby zásilky, u nichž nebyly dříve provedeny všechny požadované bezpečnostní kontroly, byly:

▼M15

a) 

podrobeno detekční kontrole v souladu s bodem 6.2 nebo případně 6.7; nebo

▼B

b) 

přijaty pro skladování na plnou odpovědnost schváleného agenta, nemohly být identifikovány jako zásilka k přepravě v letadle před výběrem, a vybrány autonomně bez jakéhokoli zásahu odesílatele nebo jakékoli osoby nebo subjektu jiného než jsou ti, kteří byli jmenováni a vyškoleni schváleným agentem pro tento účel.

Písmeno b) lze použít pouze tehdy, pokud odesílatel nemůže předvídat, že zásilka má být přepravena letecky.

▼M2

6.3.2.4.

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.3 této přílohy a v bodě 6.3 přílohy prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005 schválený agent zajistí ochranu nákladu a pošty v souladu s bodem 6.6.

▼B

6.3.2.5.

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.4 schválený agent zajistí, aby byly ke každé zásilce předané leteckému dopravci či jinému schválenému agentovi připojeny příslušné doklady, buď ve formě leteckého nákladního listu, nebo samostatného prohlášení, a to v elektronickém formátu nebo v tištěné podobě.

6.3.2.6.

Tyto doklady uvedené v bodě 6.3.2.5 jsou k dispozici ke kontrole příslušnému orgánu v kterémkoli okamžiku před naložením zásilky do letadla a poté po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin, a jsou v nich uvedeny všechny tyto údaje:

a) 

jedinečný alfanumerický identifikátor schváleného agenta přidělený příslušným orgánem;

b) 

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu;

c) 

obsah zásilky, kromě zásilek uvedených v bodu 6.2.1 písm. d) a e) prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005;

▼M15

d) 

bezpečnostní status zásilky s uvedením jednoho z těchto údajů:

— 
„SPX“, označujícího zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty;
— 
„SHR“, označujícího zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko;

▼M2

e) 

důvod vydání bezpečnostního statusu s údajem:

i) 

„KC“ označujícím zásilku obdrženou od známého odesílatele nebo

▼M15 —————

▼M2

iii) 

„RA“ označujícím zásilku vybranou schváleným agentem nebo

iv) 

o následujícím použitém prostředku nebo metodě detekční kontroly:

— 
ruční prohlídka (PHS);
— 
rentgen (XRY);
— 
systémy detekce výbušnin (EDS);
— 
psi cvičení k zjišťování výbušnin (EDD);
— 
zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);
— 
vizuální kontrola (VCK);
— 
zařízení pro detekci kovů (MDE);
— 
jiná metoda (AOM) v souladu s bodem 6.2.1.6, s uvedením použité metody, nebo
v) 

o důvodech pro osvobození zásilky od detekční kontroly;

▼B

f) 

jméno osoby, která vydala bezpečnostní status, nebo rovnocennou identifikaci, datum a čas vydání;

▼M12

g) 

jedinečný identifikátor přidělený příslušným orgánem schválenému agentovi, který uznal bezpečnostní status udělený zásilce jiným schváleným agentem, a to i v průběhu transferových činností.

▼B

Schválený agent, který zásilky přepravuje prostřednictvím jiného schváleného agenta nebo leteckého dopravce vybraného na základě výběrového řízení, se může rovněž rozhodnout předat pouze údaje požadované podle písmen a) až e) a písmena g) a uchovávat informace požadované v písmenu f) po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin.

▼M12

Transferový náklad nebo pošta, u nichž letecký dopravce nebo schválený agent působící jeho jménem není schopen potvrdit v průvodních dokladech informace požadované v tomto bodě nebo případně v bodě 6.3.2.7, se podrobí detekční kontrole před nakládkou do letadla pro následující let.

▼B

6.3.2.7.

V případě konsolidace zásilek jsou požadavky uvedené v bodech 6.3.2.5 a 6.3.2.6 považovány za splněné, pokud:

a) 

schválený agent provádějící konsolidaci uchová informace požadované podle bodu 6.3.2.6 písm. a) až g) pro každou jednotlivou zásilku po dobu trvání letu/letů nebo po dobu 24 hodin, podle toho, který časový úsek je delší, a

b) 

dokumentace přiložená ke konsolidaci obsahuje alfanumerický identifikátor schváleného agenta, který provedl konsolidaci, jedinečný identifikátor konsolidace a její bezpečnostní status.

Písmeno a) se nevyžaduje pro konsolidace, které jsou vždy podrobeny detekční kontrole nebo jsou od detekční kontroly osvobozeny v souladu s bodem 6.2.1 písm. d) a písm. e) prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005, pokud schválený agent konsolidaci přidělí jedinečný identifikátor a uvede bezpečnostní status a jediný důvod, proč byl tento bezpečnostní status vydán.

6.3.2.8.

Při přijímání zásilek, u nichž nebyly dříve provedeny všechny požadované bezpečnostní kontroly, se schválený agent může rovněž rozhodnout, že neprovede bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 6.3.2, nýbrž zásilky předá jinému schválenému agentovi za účelem provedení těchto bezpečnostních kontrol.

6.3.2.9.

►M15  Schválený agent zajistí, aby všichni zaměstnanci byli přijati v souladu s požadavky kapitoly 11 a absolvovali odbornou přípravu v souladu s příslušnými pracovními specifikacemi. Pro účely odborné přípravy se pracovníci s přístupem bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, považují za pracovníky provádějící bezpečnostní kontroly. Osoby, které dříve absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7, si musí nejpozději do 1. ledna 2023 rozšířit způsobilost v souladu s bodem 11.2.3.9. ◄

Na bezpečnostní kontroly, které má provádět schválený agent, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.4.   ZNÁMÍ ODESÍLATELÉ

6.4.1.    Schvalování známých odesílatelů

6.4.1.1.

Známé odesílatele schvaluje příslušný orgán.

Schválení známého odesílatele se vztahuje na konkrétní místo.

6.4.1.2.

Při schvalování známých odesílatelů se použije tento postup:

▼M2

a) 

Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nachází místo uvedené v žádosti.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude odesílatel dodržovat, aby zajistil splnění požadavků nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích aktů. V programu je rovněž popsáno, jak bude dodržování těchto metod a postupů sledovat samotný odesílatel.

Žadateli jsou poskytnuty „Pokyny pro známé odesílatele“ obsažené v doplňku 6-B a „Ověřovací kontrolní seznam pro známé odesílatele“ obsažený v doplňku 6-C.

b) 

Příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program a poté uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích aktů.

K posouzení, zda žadatel splňuje tyto požadavky, použije příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, „Ověřovací kontrolní seznam pro známé odesílatele“ obsažený v doplňku 6-C. Tento kontrolní seznam zahrnuje prohlášení o závazcích, které je podepsáno právním zástupcem žadatele nebo osobou odpovědnou za bezpečnost v daném místě.

Jakmile je ověřovací kontrolní seznam vyplněn, nakládá se s informacemi uvedenými v tomto kontrolním seznamu jako s utajovanými informacemi.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jej zpřístupní dotčenému příslušnému orgánu.

▼M12

c) 

Přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se považuje za ověření na místě, pokud je provedeno ne dříve než tři roky před datem, kdy žadatel žádá o schválení jakožto známý odesílatel. V těchto případech žadatel vyplní informace požadované v části 1 „Ověřovacího kontrolního seznamu pro známé odesílatele“ obsaženého v doplňku 6-C a zašle je příslušnému orgánu společně s prohlášením o závazcích, které podepíše právní zástupce žadatele nebo osoba odpovědná za bezpečnost v daném místě.

Povolení AEO a příslušné posouzení celním orgánem zpřístupní žadatel pro další inspekci.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jej na žádost zpřístupní dotčenému příslušnému orgánu.

▼B

d) 

Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) nebo a) a c), dle dané situace, za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o odesílateli zadány do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“ nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Nepovažuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) nebo a) a c), dle dané situace, za uspokojivé, jsou subjektu žádajícímu o schválení jako známý odesílatel neprodleně sděleny důvody.

e) 

Známý odesílatel se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

6.4.1.3.

Známý odesílatel jmenuje v každém místě nejméně jednu osobu, která je odpovědná za provádění bezpečnostních kontrol a dozor nad jejich prováděním v tomto místě. Tato osoba úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.

6.4.1.4.

Známý odesílatel je v pravidelných intervalech nepřekračujících pět let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda známý odesílatel nadále splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Kontrolu v prostorách známého odesílatele, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny oblasti stanovené v kontrolním seznamu uvedeném v doplňku 6-C.

▼M12

Přezkoumání prostor známého odesílatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 se považuje za ověření na místě.

6.4.1.5.

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že známý odesílatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008, odejme status známého odesílatele pro konkrétní místo (místa).

Neprodleně po odnětí a nejpozději do 24 hodin po něm příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu známého odesílatele zaznamenána v databázi „Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

Pokud známý odesílatel již není držitelem povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, nebo pokud je jeho povolení AEO pozastaveno v důsledku nedodržení čl. 39 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 28 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, přijme příslušný orgán vhodná opatření k zajištění toho, aby známý odesílatel splňoval požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

Známý odesílatel informuje příslušný orgán o veškerých změnách týkajících se jeho povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

▼B

6.4.1.6.

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je známý odesílatel schválený podle bodu 6.4 této přílohy uznán ve všech členských státech.

▼M2 —————

▼M12

6.4.1.7.

Příslušný orgán zpřístupní celním orgánům veškeré informace týkající se statusu známého odesílatele, které mohou být důležité v případě, že je držitelem povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Uvedené informace zahrnují informace týkající se nových schválení známých odesílatelů, odnětí statusu známého odesílatele, prodloužení platnosti a inspekcí, plánů ověřování a výsledků těchto posouzení.

Postupy pro tuto výměnu informací se stanoví mezi příslušným orgánem a vnitrostátními celními orgány.

▼B

6.4.2.    Bezpečnostní kontroly, které má provádět známý odesílatel

6.4.2.1.

Známý odesílatel zajistí, aby:

a) 

v daném místě nebo prostorách byla zajištěna úroveň bezpečnosti, která je dostatečná pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu a identifikovatelné letecké pošty před neoprávněnými činy, a

▼M15

b) 

všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly a všichni pracovníci s přístupem bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, byli přijati v souladu s požadavky kapitoly 11 a absolvovali odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.3.9. Osoby, které dříve absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7, si musí nejpozději do 1. ledna 2023 rozšířit způsobilost v souladu s bodem 11.2.3.9; a

▼B

c) 

při výrobě, balení, skladování, expedici a/nebo přepravě byly identifikovatelný letecký náklad a identifikovatelná letecká pošta chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Pokud tyto bezpečnostní kontroly nebyly u zásilky z jakéhokoliv důvodu provedeny nebo pokud zásilka nebyla odeslána známým odesílatelem na jeho účet, známý odesílatel tuto skutečnost jednoznačně sdělí schválenému agentovi, aby bylo možno použít bod 6.3.2.3.

6.4.2.2.

Známý odesílatel akceptuje, že zásilky, u nichž nebyly provedeny náležité bezpečnostní kontroly, jsou podrobeny detekční kontrole v souladu s bodem 6.2.1.

▼M15

6.5.   SCHVÁLENÍ DOPRAVCI

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.

▼B

6.6.   OCHRANA NÁKLADU A POŠTY

6.6.1.    Ochrana nákladu a pošty během přepravy

▼M15

6.6.1.1.

S cílem zajistit, aby byly zásilky, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, chráněny před neoprávněnými činy během přepravy, musí být splněny všechny následující požadavky:

a) 

zásilky jsou zabaleny nebo zapečetěny schváleným agentem nebo známým odesílatelem tak, aby bylo zajištěno, že jakákoli nedovolená manipulace by byla patrná; pokud to není možné, je třeba přijmout alternativní ochranná opatření, která zajistí neporušenost zásilky;

b) 

nákladový prostor vozidla, v němž mají být zásilky přepraveny, musí být uzamčen nebo zapečetěn nebo vozidla s boční shrnovací plachtou musí být zabezpečena celními šňůrami tak, aby bylo zajištěno, že je patrná jakákoli nedovolená manipulace, nebo ložný prostor plošinových nákladních vozidel musí být pod dozorem;

c) 

prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E je schváleno dopravcem, který uzavřel dohodu o přepravě se schváleným agentem nebo známým odesílatelem, není-li samotný dopravce schválen jako schválený agent.

Podepsané prohlášení uchovává schválený agent nebo známý odesílatel, jehož jménem je přeprava prováděna. Na žádost je kopie podepsaného prohlášení poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo dotčenému příslušnému orgánu.

Jako alternativu k písmeni c) prvnímu pododstavci může dopravce předložit schválenému agentovi nebo známému odesílateli, pro nějž zajišťuje přepravu, doklad, že byl osvědčen nebo schválen příslušným orgánem.

Tento doklad zahrnuje požadavky uvedené v doplňku 6-E a kopie uchovává dotčený schválený agent nebo známý odesílatel. Na žádost je kopie poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo jinému příslušnému orgánu.

▼B

6.6.1.2.

Bod 6.6.1.1 písm. b) a c) se nepoužijí při přepravě v neveřejném prostoru letiště.

▼M12

6.6.1.3.

Dopravce zajistí, aby zaměstnanci, kteří vyzvedávají, přepravují, skladují a doručují letecký náklad a poštu, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, absolvovali minimálně následující:

a) 

kontrolu osobní integrity, která spočívá v ověření totožnosti a životopisu a/nebo poskytnutých referencí;

b) 

obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7.

6.6.1.4.

Každý zaměstnanec dopravce, kterému byl při výkonu některé z funkcí uvedených v bodě 6.6.1.3 nebo při provádění některé z bezpečnostních kontrol stanovených v této kapitole umožněn přístup k nákladu a poště bez dozoru, musí:

a) 

úspěšně absolvovat ověření spolehlivosti;

b) 

absolvovat odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.3.9.

6.6.1.5.

Pokud dopravce využívá k výkonu jedné nebo více funkcí uvedených v bodě 6.6.1.3 služby jiné společnosti, musí tato jiná společnost splňovat následující podmínky:

a) 

uzavřít s dopravcem dohodu o přepravě;

b) 

zdržet se zadávání subdodávek;

c) 

provést ustanovení bodů 6.6.1.3, případně 6.6.1.4.

Dopravce zadávající subdodávku má nadále plnou odpovědnost za celou přepravu jménem daného agenta nebo odesílatele.

▼B

6.6.2.    ►M2  Ochrana nákladu a pošty během manipulace, skladování a nakládání do letadla  ◄

6.6.2.1.

Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v kritické části, se považují za chráněné před neoprávněnými činy.

▼M2

6.6.2.2.

Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v jiné než kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, musí být chráněny před neoprávněnými činy, dokud nejsou předány jinému schválenému agentovi nebo leteckému dopravci. Zásilky se umístí do částí prostor schváleného agenta, do nichž se kontroluje vstup, nebo pokud se zásilky nacházejí mimo takové části, považují se za chráněné před neoprávněnými činy, pokud:

a) 

jsou fyzicky zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli zakázané předměty, nebo

b) 

nejsou ponechány bez dozoru a přístup je omezen na osoby, které se podílejí na ochraně a naložení nákladu a pošty do letadla.

▼B

6.7.   VYSOCE RIZIKOVÝ NÁKLAD A POŠTA (HRCM)

Ustanovení o vysoce rizikovém nákladu a poště jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

6.8.   BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY PRO NÁKLAD A POŠTU PŘEPRAVOVANÉ DO UNIE ZE TŘETÍCH ZEMÍ

6.8.1.    Označení leteckých dopravců

6.8.1.1.

Kterýkoli letecký dopravce přepravující náklad nebo poštu z letiště třetí země neuvedené v doplňcích 6-Fi nebo 6-Fii pro transfer, tranzit nebo vykládku na kterémkoli letišti spadajícím do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 300/2008 je označen jako „dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země“ (ACC3) podle potřeby jedním z těchto orgánů:

a) 

příslušným orgánem členského státu, který leteckému dopravci vydal osvědčení leteckého provozovatele;

b) 

pokud jde o letecké dopravce, kteří nejsou držiteli osvědčení leteckého provozovatele vydaného členským státem, příslušným orgánem členského státu uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ( 7 );

c) 

pokud jde o letecké dopravce, kteří nejsou držiteli osvědčení leteckého provozovatele vydaného členským státem a nejsou uvedeni v příloze nařízení (ES) č. 748/2009, příslušným orgánem členského státu, ve kterém má letecký dopravce hlavní provozní základnu v rámci Unie, nebo jakýmkoli jiným příslušným orgánem Unie po dohodě s tímto příslušným orgánem.

6.8.1.2.

Označení leteckého dopravce jako ACC3 s ohledem na činnosti týkající se nákladu a pošty pocházejících z letiště, pro které je označení ACC3 požadováno (dále jen „příslušné činnosti týkající se nákladu“), se zakládá:

a) 

na jmenování osoby, která jménem leteckého dopravce nese s ohledem na příslušnou činnost týkající se nákladu plnou odpovědnost za provedení ustanovení o ochraně nákladu nebo pošty před protiprávními činy, a

b) 

na zprávě o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy potvrzující provedení opatření k ochraně před protiprávními činy.

6.8.1.3.

Příslušný orgán přidělí dopravci s označením ACC3 jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu, který leteckého dopravce identifikuje spolu s letištěm třetí země, pro něž byl tento letecký dopravce určen pro účely přepravy nákladu nebo pošty do Unie.

6.8.1.4.

Označení je platné ode dne, kdy příslušný orgán zadá údaje týkající se dopravce ACC3 do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, na dobu nejvýše pěti let.

6.8.1.5.

Dopravce ACC3 uvedený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce musí být uznán ve všech členských státech pro veškerý provoz z letiště třetí země do Unie.

▼M7

6.8.1.6.

V návaznosti na oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o jeho záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 SEU se na označení ACC3 vydaná tímto členským státem vztahují tato ustanovení:

a) 

Odpovědnost za stávající označení se převádí na příslušný orgán členského státu uvedený v příloze nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ve znění pozdějších předpisů pro účely vystoupení Spojeného království z Unie.

b) 

Odpovědnost za označení ACC3 leteckých dopravců neuvedených v příloze nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ve znění pozdějších předpisů se převádí na příslušný orgán určený v bodě 6.8.1.1 písm. c).

c) 

Příslušný orgán členského státu podle písmen a) a b) se může se svým protějškem v jiném členském státě dohodnout, že tento protějšek přijme odpovědnost za označení ACC3 daného leteckého dopravce. V takovém případě o tom dotčené členské státy neprodleně uvědomí Komisi.

d) 

Komise informuje příslušný orgán Spojeného království o tom, které členské státy přebírají odpovědnost za jeho označení ACC3.

e) 

Příslušný orgán Spojeného království dá příslušnému orgánu členského státu přebírajícího odpovědnost k dispozici kopii nezbytné dokumentace, na jejímž základě označil letecké dopravce uvedené v písmeni a) jako ACC3. Tato dokumentace obsahuje alespoň úplnou zprávu o ověření, bezpečnostní program a případně plán dohodnutý s příslušným leteckým dopravcem.

f) 

Jsou-li splněny povinnosti podle písmene e), k převodu odpovědnosti za označení ACC3 dochází ke dni vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

g) 

Označení ACC3 leteckých dopravců, kteří provozují leteckou dopravu výhradně do Spojeného království, přestane platit.

h) 

Převedená označení ACC3 zůstávají v platnosti až do uplynutí jejich platnosti a přijímající členský stát převezme odpovědnost a povinnosti popsané v tomto nařízení.

i) 

Komise usnadní administrativní přechod, včetně zařazení údajů o ACC3 do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

▼M6 M9 M11

6.8.1.7.

►M12  V období od 1. dubna 2020 až 30. června 2021 se příslušný orgán může odchýlit od postupu stanoveného v bodě 6.8.2 a dočasně označit leteckého dopravce jako ACC3 v případě, že ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy nebylo možné provést z objektivních důvodů, které souvisejí s krizí způsobenou pandemií COVID-19 a jsou mimo odpovědnost leteckého dopravce. Na označení se vztahují tyto podmínky: ◄

a) 

letecký dopravce je v příslušné lokalitě třetí země držitelem aktivního statusu ACC3 nebo byl jeho držitelem, pokud však platnost tohoto statusu neuplynula před 1.únorem 2020;

b) 

o nový status letecký dopravce žádá příslušný orgán uvedený v bodě 6.8.1.1 nebo orgán odpovědný za označení, jehož platnost má skončit, přičemž potvrdí existenci objektivních důvodů, které jsou mimo odpovědnost leteckého dopravce a brání mu ve splnění požadavků bodu 6.8.2 nebo jejich splnění zdržují;

c) 

letecký dopravce předloží svůj bezpečnostní program, jenž je relevantní a úplný z hlediska všech bodů uvedených v doplňku 6-G, nebo potvrdí, že stávající program je stále aktuální;

d) 

letecký dopravce předloží podepsané prohlášení, v němž potvrdí svůj závazek pokračovat v plném a účinném provádění bezpečnostních požadavků, na jejichž základě získal status ACC3, který je platný nebo jehož platnost skončila;

e) 

označení ACC3 podle tohoto bodu se leteckému dopravci uděluje na dobu nejvýše šesti měsíců od data současného nebo případně předchozího uplynutí platnosti;

f) 

žádost, bezpečnostní program leteckého dopravce a prohlášení o závazku se předkládají buď písemně, nebo v elektronické podobě.

6.8.1.8.

Příslušný orgán se může s příslušným leteckým dopravcem dohodnout na odložení ročních ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy podle bodu 6.8.2.2 odst. 2 písm. d), a to tak, že je zařadí k letištím, která mají být podle harmonogramu leteckého dopravce ověřena během následujícího roku.

6.8.1.9.

Po dobu dočasného označení podle bodu 6.8.1.7 provede příslušný orgán na letišti (letištích) členského státu příletu z lokality ACC3 alespoň tři kontroly dodržování předpisů, pokud jde o bezpečnostní kontroly, jež dopravci ACC3 a subjekty s označením RA3 a KC3 provádějí v rámci jeho dodavatelského řetězce. Jestliže dopravce ACC3 neprovozuje přímé lety do členského státu, který vydává označení, koordinují se kontroly dodržování předpisů s jiným členským státem, na jehož území dopravce ACC3 létá.

▼B

6.8.2.    Ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy pro účely dopravce ACC3

6.8.2.1.

Ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy s ohledem na příslušné činnosti leteckého dopravce týkající se nákladu sestává:

a) 

z přezkoumání bezpečnostního programu leteckého dopravce s cílem zajistit jeho relevantnost a úplnost z hlediska všech bodů uvedených v doplňku 6-G a

b) 

z ověření toho, zda jsou prováděna opatření k ochraně letectví před protiprávními činy s ohledem na příslušné činnosti týkající se nákladu, na základě kontrolního seznamu stanoveného v doplňku 6-C3.

6.8.2.2.

Ověření toho, zda jsou prováděna opatření v rámci ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy, se provádí na místě na jednom z těchto stupňů:

1) 

Na letišti, z něhož letecký dopravce provádí příslušné činnosti týkající se nákladu dříve, než lze pro uvedené letiště udělit označení ACC3.

Pokud ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy konstatuje, že není prováděn jeden nebo několik cílů uvedených v kontrolním seznamu stanoveném v doplňku 6-C3, nesmí příslušný orgán leteckého dopravce označit jako ACC3 pro příslušné činnosti týkající se nákladu, aniž by měl doklad o tom, že letecký dopravce podnikl opatření, jimiž zjištěný nedostatek napravil.

2) 

Na reprezentativním počtu letišť, na nichž letecký dopravce provádí příslušné činnosti týkající se nákladu dříve, než lze uvedenému leteckému dopravci udělit označení ACC3 pro všechna letiště, na nichž provádí příslušné činnosti týkající se nákladu. Platí tyto podmínky:

a) 

o tuto možnost požádá letecký dopravce, který provozuje několik příslušných činností týkajících se leteckého nákladu; a

b) 

příslušný orgán ověřil, že letecký dopravce uplatňuje vnitřní program zajištění kvality ochrany před protiprávními činy, který odpovídá ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, a

c) 

reprezentativní počet musí činit nejméně tři nebo 5 % podle toho, která z hodnot je vyšší, a všechna letiště se musí nacházet ve vysoce rizikovém místě původu a

d) 

příslušný orgán schválil plán, který zajišťuje ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy pro každý rok platnosti označení na dodatečných letištích, pro něž má být označení ACC3 uděleno, nebo dokud nejsou ověřena všechna letiště. Těchto ověření musí být každý rok provedeno alespoň tolik jako ověření podle písmena c). Plán musí uvádět důvody, na nichž je výběr dodatečných letišť založen, a

e) 

platnost všech označení ACC3 končí v tentýž den a

f) 

pokud jedno z ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy schválených podle plánu konstatuje, že není prováděn jeden nebo několik cílů uvedených v kontrolním seznamu stanoveném v doplňku 6-C3, musí příslušný orgán požadovat doklad o přijetí opatření, jimiž byl nedostatek zjištěný na daném letišti napraven, a v závislosti na závažnosti nedostatku dále požaduje:

— 
ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy u všech letišť, pro něž je označení ACC3 požadováno, v souladu s bodem 6.8.2.2.1 ve lhůtě stanovené příslušným orgánem nebo
— 
dvojnásobek počtu ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy stanoveného podle písmena d) připadající na každý ze zbývajících roků platnosti označení ACC3.

▼M2

6.8.2.3.

Příslušný orgán může přijmout zprávu o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy od subjektu třetí země nebo od jiného dopravce ACC3 pro účely označení ACC3 v případě, že tento subjekt nebo dopravce ACC3 provádí veškerou přepravu nákladu, včetně nakládky do nákladového prostoru letadla, jménem žadatele o ACC3 a zpráva o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy uvádí všechny tyto činnosti.

6.8.2.4.

Ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy je zaznamenáno do zprávy o ověření, která sestává přinejmenším z prohlášení o závazcích stanoveného v doplňku 6-H1, kontrolního seznamu stanoveného v doplňku 6-C3 a prohlášení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy stanoveného v doplňku 11-A. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zprávu o ověření předloží příslušnému orgánu a její kopii poskytne ověřenému leteckému dopravci.

▼M2 —————

▼B

6.8.3.    Bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetí země

▼M2

6.8.3.1.

Dopravce ACC3 zajistí, aby veškerý náklad a pošta přepravované pro transfer, tranzit nebo vykládku na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole, ledaže:

a) 

byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3) a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; nebo

b) 

byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny známým odesílatelem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3) a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; nebo

▼M15 —————

▼M2

d) 

je zásilka osvobozena od detekční kontroly podle bodu 6.1.1 písm. d) a byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy se stala identifikovatelným leteckým nákladem nebo identifikovatelnou leteckou poštou, až do naložení.

▼M15 —————

▼B

6.8.3.2.

Náklad a pošta přepravované do Unie jsou podrobeny detekční kontrole jedním z prostředků nebo metod uvedených v bodě 6.2.1, a to s dostačující spolehlivostí, která zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

6.8.3.3.

Dopravce ACC3 zajistí s ohledem na:

a) 

transfer a tranzit nákladu nebo pošty, aby detekční kontrolu v souladu s bodem 6.8.3.2 nebo bezpečnostní kontroly provedl on sám nebo subjekt ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy v místě původu nebo jinde v dodavatelském řetězci a tyto zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; a

b) 

vysoce rizikový náklad a poštu, aby detekční kontrolu v souladu s bodem 6.7 provedl on sám nebo subjekt ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy v místě původu nebo jinde v dodavatelském řetězci, aby tyto zásilky byly označeny SHR a aby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky.

▼M2

6.8.3.4.

Přepravuje-li zásilky, jež podrobil požadovaným bezpečnostním kontrolám, na základě výběrového řízení, v jehož rámci vybral jiného dopravce ACC3 nebo agenta RA3, uvede dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 v průvodních dokladech jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení.

6.8.3.5.

Při přijímání zásilek stanoví dopravce ACC3 nebo agent RA3, zda je letecký dopravce nebo subjekt, od nichž zásilku přijímá, jiným dopravcem ACC3, agentem RA3, nebo odesílatelem KC3 tak, že:

a) 

ověří, zda je jedinečný alfanumerický identifikátor subjektu doručujícího zásilku uveden v průvodních dokladech, a

b) 

potvrdí, že letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku má v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce pro dané letiště nebo místo aktivní status.

Není-li v průvodních dokladech identifikátor uveden nebo nemá-li letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status, má se za to, že nebyly provedeny žádné bezpečnostní kontroly, a dopravce ACC3 nebo jiný agent RA3 ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy zásilku před naložením do letadla podrobí detekční kontrole.

▼M12

6.8.3.6. Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.8.3.1 až 6.8.3.5 zajistí dopravce ACC3 nebo schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3) odpovědný za provedení bezpečnostních kontrol, aby byly v průvodních dokladech ve formě leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo ve zvláštním prohlášení poskytnutém v elektronickém formátu nebo v tištěné podobě uvedeny přinejmenším následující informace:

a) 

jedinečný alfanumerický identifikátor dopravce ACC3;

b) 

bezpečnostní status zásilky podle bodu 6.3.2.6 písm. d) vydaný dopravcem ACC3, případně schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3);

c) 

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu;

d) 

obsah zásilky nebo případně označení konsolidace;

e) 

důvody pro vydání bezpečnostního statusu, včetně použitého prostředku nebo metody detekční kontroly nebo důvodů pro osvobození zásilky od detekční kontroly, s využitím standardů přijatých v rámci předpisů ICAO týkajících se Prohlášení o bezpečnosti zásilky.

V případě konsolidací uchová dopravce ACC3 nebo schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU (RA3), který provedl konsolidaci, informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) až e) pro každou jednotlivou zásilku alespoň do předpokládaného času příletu zásilek na první letiště v Unii, nebo po dobu 24 hodin, podle toho, která doba je delší.

6.8.3.7. Kterýkoli letecký dopravce přilétající ze třetí země uvedené v doplňku 6-F zajistí dodržování příslušných bodů stanovených v bodě 6.8.3.6, pokud jde o náklad a poštu přepravované na palubě. Průvodní doklady týkající se těchto zásilek musí splňovat alespoň předpisy ICAO týkající se Prohlášení o bezpečnosti zásilky, nebo alternativní předpisy poskytující požadované informace rovnocenným způsobem.

▼M5

6.8.3.8.

Zásilky, jež jsou předmětem tranzitu nebo transferu, přilétají ze třetí země uvedené v doplňku 6-I a jejichž průvodní doklady nesplňují požadavky bodu 6.8.3.6, musí být v souladu s kapitolou 6.7 ošetřeny před dalším následujícím letem.

▼M12

6.8.3.9.

Zásilky, jež jsou předmětem tranzitu nebo transferu, přilétají ze třetí země neuvedené v bodě 6.8.3.8 a jejichž průvodní doklady nesplňují požadavky bodu 6.8.3.6, podléhají před následujícím letem ustanovením bodu 6.2.

▼M15

6.8.3.10.

Na bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházející z třetí země se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí C(2015) 8005.

▼M2

6.8.4.    Označení schválených agentů a známých odesílatelů

6.8.4.1.

Subjekty ze třetích zemí, které jsou nebo mají v úmyslu být součástí dodavatelského řetězce leteckého dopravce, jenž je držitelem statusu ACC3, mohou být označeny jako „schválený agent třetí země“ (RA3) nebo „známý odesílatel třetí země“ (KC3).

6.8.4.2.

Aby takové označení získal, obrátí se daný subjekt s žádostí na:

a) 

příslušný orgán členského státu odpovědného za označení leteckého dopravce jako ACC3 na letišti třetí země, kde žadatel manipuluje s nákladem směřujícím do EU; nebo

b) 

není-li v uvedené zemi žádný letecký dopravce označený jako ACC3, na příslušný orgán členského státu odpovědného za schválení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která toto ověření provádí či provedla.

Příslušný orgán, jenž žádost obdrží, zahájí proces označení, nebo se s příslušným orgánem jiného členského státu dohodne na jeho delegaci s ohledem na politickou spolupráci či spolupráci v oblasti letectví, nebo oboje.

6.8.4.3.

Než dojde k označení, potvrdí se způsobilost k obdržení statusu RA3 nebo KC3 v souladu s bodem 6.8.4.1.

6.8.4.4.

Označení určitého subjektu jako RA3 nebo KC3 ve vztahu k jeho činnostem týkajícím se nákladu a pošty (dále jen „příslušné činnosti týkající se nákladu“) se zakládá na:

a) 

jmenování osoby, která jménem daného subjektu nese s ohledem na příslušnou činnost týkající se nákladu plnou odpovědnost za provedení ustanovení o ochraně nákladu nebo pošty před protiprávními činy, a

b) 

na zprávě o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy potvrzující provedení opatření k ochraně před protiprávními činy.

6.8.4.5.

Příslušný orgán přidělí subjektu s označením RA3 nebo KC3 jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu, který identifikuje daný subjekt a třetí zemi, pro niž byl označen pro účely provádění opatření k ochraně před protiprávními činy ve vztahu k nákladu nebo poště směřujícím do Unie.

6.8.4.6.

Označení je platné ode dne, kdy příslušný orgán zadá údaje týkající se subjektu do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, na dobu nejvýše tří let.

6.8.4.7.

Subjekt uvedený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce jako RA3 nebo KC3 musí být uznán ve všech členských státech pro činnosti týkající se nákladu nebo pošty přepravované z letiště třetí země do Unie dopravcem ACC3.

6.8.4.8.

Platnost označení jako RA3 a KC3 vydaných před 1. červnem 2017 skončí pět let po vydání nebo ke dni 31. března 2020, podle toho, které z uvedených dat nastane dříve.

6.8.4.9.

Za účelem vytvoření konsolidovaného seznamu subjektů označených osobami ověřujícími ochranu letectví EU před protiprávními činy poskytnou tyto osoby na žádost příslušného orgánu, který je schválil, pro každý subjekt, který označily, údaje uvedené v části 1 kontrolního seznamu stanoveného v doplňku 6-C2, případně 6-C4.

▼M7

6.8.4.10.

V návaznosti na oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o jeho záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 SEU se na označení RA3 a KC3 vydaná tímto členským státem vztahují tato ustanovení:

a) 

Odpovědnost za označení subjektu sestávajícího z pobočky nebo dceřiné společnosti provozovatele leteckých služeb nebo samotného leteckého dopravce jako RA3 nebo KC3 je přenesena na příslušný orgán členského státu stanovený v bodě 6.8.1.1 tohoto nařízení;

b) 

Odpovědnost za označení subjektu, který není přímo spojen s leteckým dopravcem, jako RA3 nebo KC3 je přenesena na příslušný orgán členského státu stanovený v bodě 6.8.1.1, který nese odpovědnost za státního nebo hlavního leteckého dopravce třetí země, kde RA3 nebo KC3 provozuje své služby.

c) 

Odpovědnost za označení subjektu, který nespadá pod písmeno a) ani b), jako RA3 nebo KC3 je přenesena na příslušný orgán členského státu stanovený v bodě 6.8.1.1, který nese odpovědnost za jednoho z leteckých dopravců Unie, kteří provádějí svou činnost z letiště, kde RA3 nebo KC3 provozuje své služby, nebo z letiště nejbližšího k místu tohoto subjektu.

d) 

Příslušný orgán členského státu podle písmen a) až c) se může se svým protějškem v jiném členském státě dohodnout, že tento protějšek přijme odpovědnost za označení RA3 nebo KC3 daného subjektu nebo provozovatele leteckých služeb. V takovém případě o tom dotčené členské státy neprodleně uvědomí Komisi.

e) 

Komise informuje příslušný orgán Spojeného království o tom, které členské státy přebírají odpovědnost za jeho označení RA3 a KC3.

f) 

Příslušný orgán Spojeného království dá příslušnému orgánu členského státu přebírajícího odpovědnost k dispozici kopii nezbytné dokumentace, na jejímž základě označil subjekt nebo provozovatele leteckých služeb jako RA3 nebo KC3. Tato dokumentace obsahuje alespoň úplnou zprávu o ověření a bezpečnostní program příslušného subjektu nebo provozovatele leteckých služeb.

g) 

Jsou-li splněny povinnosti podle písmene f), k převodu odpovědnosti za označení RA3 a KC3 dochází ke dni vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

h) 

Převedená označení RA3 a KC3 zůstávají v platnosti až do uplynutí jejich platnosti a přijímající členský stát převezme odpovědnost a povinnosti popsané v tomto nařízení.

i) 

Komise usnadní administrativní přechod, včetně zařazení údajů o RA3 a KC3 do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

▼M6 M9 M11

6.8.4.11.

►M12  V období od 1. dubna 2020 do 30. června 2021 se příslušný orgán může odchýlit od postupu stanoveného v bodě 6.8.5 a subjekt z třetí země dočasně označit jako RA3 nebo KC3 v případě, že ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy nebylo možné provést z objektivních důvodů, které souvisejí s krizí způsobenou pandemií COVID-19 a jsou mimo odpovědnost dotčeného subjektu. Na označení se vztahují tyto podmínky: ◄

a) 

dotčený subjekt je držitelem aktivního statusu RA3 nebo KC3 nebo byl jeho držitelem, pokud však platnost tohoto statusu neuplynula před 1. únorem 2020;

b) 

o nový status dotčený subjekt žádá příslušný orgán, jenž v současnosti odpovídá za označení, jehož platnost má skončit nebo již skončila, přičemž potvrdí existenci objektivních důvodů, které jsou mimo odpovědnost dotčeného subjektu a brání mu ve splnění požadavků bodu 6.8.5 nebo jejich splnění zdržují;

c) 

dotčený subjekt předloží svůj bezpečnostní program, jenž je relevantní a úplný z hlediska jím vykonávané činnosti, nebo potvrdí, že stávající program je stále aktuální;

d) 

dotčený subjekt předloží podepsané prohlášení, v němž potvrdí svůj závazek pokračovat v plném a účinném provádění bezpečnostních požadavků, na jejichž základě získal status RA3 nebo KC3, který je platný nebo jehož platnost skončila;

e) 

označení RA3 nebo KC3 podle tohoto bodu se danému subjektu uděluje na dobu nejvýše šesti měsíců od data současného nebo případně předchozího uplynutí platnosti;

f) 

žádost, bezpečnostní program dotčeného subjektu a prohlášení o závazku se předkládají buď písemně, nebo v elektronické podobě.

6.8.4.12.

Subjekty uvedené v bodě 6.8.4.8, jimž platnost statusu RA3 nebo KC3 skončila v období od 1. února 2020 do 31. března 2020 a u nichž nebylo možné z objektivních důvodů uvedených v bodě 6.8.4.11 provést postup ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy podle bodu 6.8.5 a následné označení ze strany příslušného orgánu podle bodu 6.8.4, mohou požádat Komisi o udělení dočasného označení za těchto podmínek:

a) 

dotčený subjekt požádá Komisi o status RA3 nebo KC3, přičemž potvrdí existenci objektivních důvodů, které jsou mimo jeho odpovědnost a brání mu ve splnění požadavků bodu 6.8.5 nebo jejich splnění zdržují;

b) 

dotčený subjekt předloží podepsané prohlášení, v němž potvrdí svůj závazek pokračovat v plném a účinném provádění bezpečnostních požadavků, na jejichž základě získal platný nebo již prošlý status RA3 nebo KC3, a že jeho bezpečnostní program je stále aktuální;

c) 

žádost a prohlášení o závazku se předkládají buď písemně, nebo v elektronické podobě;

▼M12

d) 

označení se uděluje na dobu ne delší než šest měsíců a může být prodlouženo v rámci doby výjimky stanovené v bodě 6.8.4.11.

▼M2

6.8.5.    Ověřování schválených agentů a známých odesílatelů

6.8.5.1.

Za účelem označení jako schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo jako známý odesílatel se subjekty třetích zemí ověřují podle jedné z těchto možností:

a) 

bezpečnostní program dopravce ACC3 stanoví podrobnosti o bezpečnostních kontrolách prováděných jeho jménem subjekty třetích zemí, od nichž přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie. V rámci ověření dopravce ACC3 z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy jsou ověřeny bezpečnostní kontroly, které tyto subjekty provádějí, nebo

b) 

subjekty třetích zemí předkládají informace o příslušných činnostech manipulace s nákladem pro účely ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v intervalech nepřekračujících tři roky. Ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy sestává z:

i) 

přezkoumání bezpečnostního programu daného subjektu s cílem zajistit jeho relevantnost a úplnost z hlediska prováděných činností a

ii) 

ověření na místě, zda jsou prováděna opatření k ochraně letectví před protiprávními činy s ohledem na příslušné činnosti týkající se nákladu.

Pokud jde o schválené agenty třetích zemí, obsahuje zpráva o ověření prohlášení o závazcích stanovené v doplňku 6-H2 a kontrolní seznam stanovený v doplňku 6-C2, a pokud jde o známé odesílatele třetích zemí, prohlášení o závazcích stanovené v doplňku 6-H3 a kontrolní seznam stanovený v doplňku 6-C4. Zpráva o ověření obsahuje rovněž prohlášení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy stanovené v doplňku 11-A.

6.8.5.2.

Po skončení ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy podle bodu 6.8.5.1 písm. b) předloží osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zprávu o ověření příslušnému orgánu a její kopii poskytne ověřenému subjektu.

6.8.5.3.

Za ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy lze považovat sledování dodržování předpisů prováděné příslušným orgánem členského státu nebo Komisí, jestliže zahrnuje všechny oblasti uvedené v kontrolním seznamu stanoveném v doplňku 6-C2, případně 6-C4.

6.8.5.4.

Dopravce ACC3 musí spravovat databázi, jež o každém schváleném agentovi nebo známém odesílateli, který byl předmětem ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.5.1, od něhož přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie, uvádí alespoň tyto informace:

a) 

údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy, a

b) 

povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací; a

c) 

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy, a

d) 

případně registrační číslo společnosti; a

e) 

zprávu o ověření, je-li k dispozici a

f) 

jedinečný alfanumerický identifikátor přidělený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

▼M15 —————

▼M2

Databáze je k dispozici pro účely kontroly dopravce ACC3.

Tuto databázi mohou spravovat i jiné subjekty ověřené z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

▼M12 —————

▼M2

6.8.6.    Nesplnění požadavků a zrušení platnosti označení ACC3, RA3 a KC3

6.8.6.1.    Nesplnění požadavků

▼M12

1. Pokud Komise nebo příslušný orgán zjistí v činnosti dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 závažný nedostatek, u kterého se má za to, že má zásadní dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy v Unii, nebo obdrží-li o něm písemnou informaci:

a) 

informuje neprodleně dotčeného leteckého dopravce nebo subjekt a vyžádá si stanovisko a odpovídající opatření k odstranění závažných nedostatků;

b) 

neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi.

Závažný nedostatek uvedený v prvním pododstavci lze zjistit během některé z následujících činností:

1) 

při činnostech v oblasti sledování dodržování předpisů;

2) 

při zkoumání dokumentace, včetně zprávy o ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy od jiných provozovatelů, kteří jsou součástí dodavatelského řetězce ACC3, RA3 nebo KC3;

3) 

po obdržení věcných písemných informací od jiných orgánů a/nebo provozovatelů ohledně činností dotčeného dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 ve formě doložených důkazů jednoznačně označujících porušení bezpečnosti.

▼M2

2. Pokud dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 závažný nedostatek v konkrétní lhůtě neodstranil, nebo pokud dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 nereaguje na žádost uvedenou v bodě 6.8.6.1 písm. a), příslušný orgán nebo Komise:

a) 

deaktivuje status dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce nebo

b) 

požádá příslušný orgán odpovědný za označení, aby deaktivoval status dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

V situaci uvedené v prvním pododstavci příslušný orgán nebo Komise neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi.

3. Letecký dopravce nebo subjekt, jehož status jakožto dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 byl v souladu s bodem 6.8.6.1.2 deaktivován, jej nesmí znovu získat nebo být zapsán do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, dokud nedojde k opětovnému ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.1 nebo 6.8.4.

4. Není-li již určitý letecký dopravce nebo subjekt držitelem statusu dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3, příslušné orgány přijmou vhodná opatření, aby se přesvědčily, že ostatní dopravci ACC3, agenti RA3 nebo odesílatelé KC3 pod jejich odpovědností, kteří provádějí činnost v rámci dodavatelského řetězce leteckého dodavatele nebo subjektu, který status ztratil, stále splňují požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

6.8.6.2.    Zrušení platnosti

1. Příslušný orgán, který udělil označení ACC3, RA3 nebo KC3, je odpovědný za odstranění údajů uvedených subjektů z „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“:

a) 

na žádost leteckého dopravce nebo daného subjektu či po dohodě s ním, nebo

b) 

pokud dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 neprovádí příslušné činnosti týkající se nákladu a nereaguje na žádost o stanovisko nebo jinak brání posouzení rizik pro letectví.

2. Není-li již určitý letecký dopravce nebo subjekt držitelem statusu dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3, příslušné orgány přijmou vhodná opatření, aby se přesvědčily, že ostatní dopravci ACC3, agenti RA3 nebo odesílatelé KC3 pod jejich odpovědností, kteří provádějí činnost v rámci dodavatelského řetězce leteckého dodavatele nebo subjektu, jemuž byla zrušena platnost, stále splňují požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

▼M12

6.8.7.    Analýza předběžných informací o nákladu před nakládkou (PLACI)

6.8.7.1. V souladu s článkem 186 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se PLACI provede před odletem ze třetí země poté, co celní úřad místa prvního vstupu obdrží minimální soubor údajů vstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 106 odst. 2 a odst. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ( 8 ).

6.8.7.2. V průběhu PLACI a v případě, že úřad prvního vstupu může důvodně předpokládat, že zásilka letecky vstupující na celní území Unie by mohla představovat závažnou hrozbu pro civilní letectví, zachází se s touto zásilkou jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.7.

6.8.7.3. Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba v jiné třetí zemi, než jsou země uvedené v doplňku 6-F, a na Islandu, po obdržení oznámení od celního úřadu prvního vstupu vyžadujícího, aby se se zásilkou zacházelo jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.8.7.2:

a) 

provede v případě této konkrétní zásilky bezpečnostní kontroly uvedené v bodech 6.7.3 a 6.7.4 přílohy prováděcího rozhodnutí C(2015) 8005 v případě dopravců ACC3 nebo agentů RA3 schválených pro provádění těchto bezpečnostních kontrol;

b) 

zajistí, aby dopravci ACC3 nebo agenti RA3 schválení pro provádění těchto bezpečnostních kontrol dodržovali ustanovení uvedená v písmenu a). Informace celnímu úřadu prvního vstupu se poskytují v případě, že zásilka má být nebo byla předána jinému provozovateli, subjektu nebo orgánu za účelem provedení bezpečnostních kontrol. Tento jiný provozovatel, subjekt nebo orgán zajistí provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a) a potvrdí leteckému dopravci, provozovateli, subjektu nebo osobě, od níž (nějž) byla zásilka přijata, jak provedení těchto bezpečnostních kontrol, tak jejich výsledky;

c) 

potvrdí celnímu úřadu prvního vstupu jak provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a), tak jejich výsledky.

První pododstavec písm. a) a b) se nepoužijí v případě, že požadované bezpečnostní kontroly byly provedeny již dříve. Pokud by však existovaly informace o konkrétním ohrožení, které by vyšly najevo až po provedení předchozích bezpečnostních kontrol, může být daný letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba požádán/požádána o zopakování bezpečnostních kontrol s využitím konkrétních prostředků a metod a o poskytnutí potvrzení v souladu s prvním pododstavcem písm. c). Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba mohou být informováni o veškerých prvcích a informacích nezbytných k účinnému splnění daného bezpečnostního cíle.

6.8.7.4. Letečtí dopravci, provozovatelé, subjekty nebo osoby ve třetí zemi uvedené v doplňku 6-F nebo na Islandu, kteří obdrží od celního úřadu prvního vstupu oznámení, v němž se požaduje, aby se zásilkou bylo zacházeno jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.8.7.2:

a) 

provedou v případě této konkrétní zásilky alespoň bezpečnostní kontroly stanovené v příloze 17 ICAO pro vysoce rizikový náklad nebo poštu ( 9 );

b) 

zajistí, aby provozovatel, subjekt nebo orgán schválený příslušným orgánem ve třetí zemi za účelem provádění těchto bezpečnostních kontrol splňoval požadavky uvedené v písmenu a). Informace celnímu úřadu prvního vstupu se poskytují v případě, že zásilka má být nebo byla předána jinému provozovateli, subjektu nebo orgánu za účelem provedení bezpečnostních kontrol. Tento jiný provozovatel, subjekt nebo orgán zajistí provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a) a potvrdí leteckému dopravci, provozovateli, subjektu nebo osobě, od níž (nějž) byla zásilka přijata, jak provedení těchto bezpečnostních kontrol, tak jejich výsledky;

c) 

potvrdí celnímu úřadu prvního vstupu jak provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a), tak jejich výsledky.

První pododstavec písm. a) a b) se nepoužijí v případě, že požadované bezpečnostní kontroly byly provedeny již dříve. Pokud by však existovaly informace o konkrétním ohrožení, které by vyšly najevo až po provedení předchozích bezpečnostních kontrol, může být daný letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba požádán/požádána o zopakování bezpečnostních kontrol s využitím konkrétních prostředků a metod a o poskytnutí potvrzení v souladu s prvním pododstavcem písm. c). Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba mohou být informováni o veškerých prvcích a informacích nezbytných k účinnému splnění daného bezpečnostního cíle.

6.8.7.5. V průběhu PLACI a v případě, že celní úřad prvního vstupu může důvodně předpokládat, že zásilka letecky vstupující na celní území Unie představuje závažné ohrožení bezpečnosti, což jej vede k vydání oznámení „Nenakládat“, nesmí být tato zásilka naložena na palubu letadla, případně musí být vyložena.

6.8.7.6. Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba ve třetí zemi, kteří obdrží od celního úřadu prvního vstupu oznámení požadující, aby zásilka nebyla naložena na palubu letadla v souladu s bodem 6.8.7.5:

a) 

zajistí, aby zásilka, kterou mají v držení, nebyla naložena na palubu letadla, nebo aby byla okamžitě vyložena v případě, že se již na palubě letadla nachází;

b) 

předloží celnímu úřadu prvního vstupu na celní území Unie potvrzení, že tuto žádost splnili;

c) 

spolupracují s příslušnými orgány členského státu celního úřadu prvního vstupu;

d) 

informují příslušný orgán pro bezpečnost civilního letectví státu, kde se nachází letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba přijímající oznámení, a třetí země, ve které se aktuálně nachází zásilka, pokud jsou odlišné.

6.8.7.7. Pokud se zásilka již nachází u jiného leteckého dopravce, provozovatele nebo subjektu v rámci dodavatelského řetězce, pak letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který (která) obdrží oznámení „Nenakládat“ podle bodu 6.8.7.5 neprodleně uvědomí tohoto jiného leteckého dopravce, provozovatele, subjekt nebo osobu, že musí:

a) 

zajistit soulad s ustanoveními bodu 6.8.7.6 písm. a), c) a d);

b) 

potvrdit uplatnění bodu 6.8.7.6 písm. b) na leteckého dopravce, provozovatele, subjekt nebo osobu, který/která obdržel/obdržela oznámení stanovené v bodě 6.8.7.5.

6.8.7.8. Pokud by letadlo již vzlétlo a na palubě mělo zásilku, u které celní úřad prvního vstupu oznámil podle bodu 6.8.7.5, že nesmí být naložena, pak letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který (která) toto oznámení přijme, neprodleně informuje:

a) 

příslušné orgány členského státu uvedené v bodě 6.8.7.6 písm. c) za účelem informování příslušných orgánů členského státu prvního přeletu v Unii a spolupráce s nimi;

b) 

příslušný orgán pro bezpečnost civilního letectví dané třetí země, ve které se nachází letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který/která oznámení obdržel/obdržela, a třetí země, z níž se daný let uskutečnil, pokud jsou odlišné.

6.8.7.9. Poté, co obdrží oznámení od celního úřadu prvního vstupu, který vydal oznámení podle bodu 6.8.7.5, příslušný orgán téhož členského státu provede, případně zajistí provedení tohoto oznámení, nebo bude spolupracovat na jakýchkoli následných opatřeních, včetně koordinace s orgány třetí země odeslání a případně i země nebo zemí tranzitu a/nebo transferu, podle příslušných bezpečnostních pohotovostních protokolů v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy daného členského státu a s mezinárodními standardy a doporučenými postupy upravujícími krizové řízení a reakci na protiprávní činy.

6.8.7.10. Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba ve třetí zemi, který (která) obdrží oznámení vydané celním orgánem třetí země uplatňujícím systém analýzy předběžných informací o nákladu před nakládkou v souladu se zásadami stanovenými v normativním rámci SAFE Světové celní organizace, zajistí provedení požadavků stanovených v bodech 6.8.7.3 a 6.8.7.4 a v bodech 6.8.7.6, 6.8.7.7 a 6.8.7.8.

Tento bod se vztahuje pouze na zásilky nákladu nebo pošty, které splňují některé z níže uvedených kritérií:

a) 

jsou přepravovány pro tranzit nebo transfer na letišti Unie před dosažením konečného místa určení na letišti nacházejícím se ve třetí zemi oznamujícího celního orgánu;

b) 

jsou přepravovány pro tranzit nebo transfer na letišti Unie před dalším tranzitem nebo transferem na letišti nacházejícím se ve třetí zemi oznamujícího celního orgánu.

Pro účely požadavků stanovených v bodech 6.8.7.6 písm. c) a 6.8.7.8 písm. a) letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který/která obdrží oznámení ve třetí zemi, neprodleně uvědomí příslušné orgány členského státu prvního přistání v Unii.

Pokud by letadlo již vzlétlo, poskytnou se tyto informace příslušným orgánům členského státu prvního přeletu v Unii, který zajistí provedení opatření uvedených v bodě 6.8.7.9 v koordinaci s příslušnými orgány členského státu prvního přistání v Unii.

Příslušné orgány jak členského státu prvního přeletu v Unii, tak členského státu prvního přistání v Unii informují příslušný celní orgán.

▼B

DOPLNĚK 6-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – SCHVÁLENÝ AGENT

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 10 ) o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

— 
pokud je mi známo, informace obsažené v bezpečnostním programu společnosti jsou pravdivé a správné,
— 
praktiky a postupy stanovené v tomto bezpečnostním programu budou prováděny a zachovávány na všech místech, na něž se tento program vztahuje,
— 
tento bezpečnostní program bude upraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem příslušným budoucím změnám právních předpisů Unie, pokud [název společnosti] nesdělí [název příslušného orgánu], že již nehodlá působit jako schválený agent,
— 
[název společnosti] písemně informuje [název příslušného orgánu] o:

▼M15

a) 

drobných plánovaných změnách svého bezpečnostního programu, jako je název společnosti, adresa společnosti, osoba odpovědná za bezpečnost nebo kontaktní údaje, změna osoby, která vyžaduje přístup do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, a to neprodleně a nejpozději do 7 pracovních dnů před plánovanou změnou; a

▼B

b) 

důležitých plánovaných změnách, jako jsou nové postupy detekční kontroly, velké stavební práce, které mohou ovlivnit dodržování příslušných právních předpisů Unie, nebo změna místa/adresy, a to nejpozději do 15 pracovních dnů před jejich zahájením/plánovanou změnou,

— 
v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy Unie bude [název společnosti] dle požadavků plně spolupracovat během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,
— 
[název společnosti] informuje [název příslušného orgánu] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat bezpečnosti leteckého nákladu/letecké pošty, zejména o případném pokusu ukrýt v zásilkách zakázané předměty,
— 
[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti na základě bezpečnostního programu společnosti, a
— 
[název společnosti] vyrozumí [název příslušného orgánu], pokud:
a) 

ukončí činnost;

b) 

nadále již nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo

c) 

není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-B

POKYNY PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE

Tyto pokyny vám pomohou posoudit vaše stávající bezpečnostní opatření s ohledem na požadovaná kritéria vztahující se na známé odesílatele popsaná v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 11 ) a jeho prováděcích předpisech. To by vám mělo pomoci zajistit splnění požadavků před uskutečněním oficiální návštěvy na místě za účelem ověření.

Je důležité, aby osoba provádějící ověření mohla v průběhu návštěvy za účelem ověření hovořit s příslušnými pracovníky (např. osobou odpovědnou za bezpečnost a osobou odpovědnou za nábor pracovníků). K zaznamenání hodnocení osobou provádějící ověření se použije kontrolní seznam EU. Jakmile je ověřovací kontrolní seznam vyplněn, nakládá se s informacemi uvedenými v tomto kontrolním seznamu jako s utajovanými skutečnostmi.

Je třeba upozornit, že otázky uvedené v kontrolním seznamu EU jsou dvojího druhu: 1) otázky, u nichž záporná odpověď automaticky znamená, že nemůžete být uznáni jako známý odesílatel, a 2) otázky, které budou použity k získání celkové představy o vašich bezpečnostních předpisech, aby mohla osoba provádějící ověření dospět k celkovému závěru. Oblasti, u nichž bude automaticky zaznamenáno „nevyhovující“, jsou označeny požadavky uvedenými tučným písmem. Je-li u požadavků uvedených tučným písmem udáno „nevyhovující“, budou vám sděleny důvody a vydána doporučení ohledně úprav, které musíte provést.

Pokud jste držitelem osvědčení AEO uvedeného v čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ( 12 ) (tzv. osvědčení AEOF nebo AEOS) a pokud místo, pro které žádáte status známého odesílatele, bylo úspěšně prověřeno celními orgány k datu ne dřívějšímu než 3 roky před datem, kdy je žádáno o status známého odesílatele, jste povinni vyplnit a dát podepsat právním zástupcem vaší společnosti část 1, týkající se organizace a povinností, jakož i prohlášení o závazcích v „Ověřovacím kontrolním seznamu pro známé odesílatele“ obsažené v doplňku 6-C.

Úvod

Náklad musí být odesílán vaší společností v místě, jež má být zkontrolováno. To zahrnuje výrobu a činnosti související s vyzvednutím a balením v daném místě, kde položky nejsou identifikovatelné jako letecký náklad, dokud nejsou vybrány k vyřízení objednávky. (Viz rovněž poznámka.)

Musíte určit, kde se zásilka nákladu/pošty stává identifikovatelnou jako letecký náklad/letecká pošta, a prokázat, že jste zavedli příslušná opatření k jejich ochraně před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. To zahrnuje údaje o výrobě, balení, skladování a/nebo expedici.

Organizace a povinnosti

Musíte poskytnout údaje o své organizaci (název, číslo plátce DPH nebo číslo obchodní komory nebo popřípadě registrační číslo společnosti, číslo osvědčení AEO a datum posledního přezkumu tohoto místa celním orgánem), adresu místa, jež má být ověřeno, a hlavní adresu organizace (pokud se liší od místa, které má být ověřeno). Je třeba uvést datum konání předchozí návštěvy za účelem ověření a případně poslední jedinečný alfanumerický identifikátor a rovněž povahu podnikání, přibližný počet zaměstnanců na místě, jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za bezpečnost leteckého nákladu/letecké pošty a kontaktní údaje.

Přijímací řízení

Musíte poskytnout údaje o přijímacím řízení u všech pracovníků (stálých, dočasných nebo zaměstnanců agentury, řidičů), kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště. Přijímací řízení zahrnuje ověření před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Návštěva na místě za účelem ověření zahrnuje pohovor s osobou odpovědnou za nábor pracovníků. Tato osoba bude muset předložit doklady (např. prázdné tiskopisy) k doložení postupů společnosti. Toto přijímací řízení se vztahuje na pracovníky přijaté do zaměstnání po 29. dubnu 2010.

Odborná příprava pracovníků v oblasti bezpečnosti

Musíte prokázat, že všichni pracovníci (stálí, dočasní nebo zaměstnanci agentury, řidiči), kteří mají přístup k leteckému nákladu/letecké poště, absolvovali odpovídající odbornou přípravu ke zvýšení povědomí v oblasti bezpečnosti. Tato odborná příprava se musí uskutečnit v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Je nutno vést individuální záznamy o odborné přípravě. Mimoto musíte prokázat, že všichni příslušní pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly absolvovali odbornou přípravu či aktualizační školení v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Fyzické zabezpečení

Musíte prokázat, jak je vaše pracoviště chráněno (např. oplocením nebo závorou) a že jsou zavedeny příslušné postupy pro kontrolu vstupu. Popřípadě musíte poskytnout údaje o poplachovém systému nebo systému průmyslové televize. Je nezbytné, aby byl kontrolován vstup do prostoru, v němž se zpracovává nebo skladuje letecký náklad/letecká pošta. Všechny dveře, okna a jiná místa přístupu k leteckému nákladu/letecké poště musí být zabezpečena nebo podléhat kontrole vstupu.

Výroba (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že přístup do výrobních prostor je kontrolován a že výrobní proces podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu výroby, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Balení (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že přístup do balírny je kontrolován a že proces balení podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu balení, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte poskytnout údaje o procesu balení a prokázat, že všechny hotové výrobky jsou před zabalením zkontrolovány.

Musíte popsat hotový vnější obal a prokázat, že je pevný. Musíte rovněž prokázat, jak je zajištěno, že hotový vnější obal je odolný vůči nedovolené manipulaci, například pomocí číslovaných pečetí, bezpečnostní pásky, zvláštních razítek nebo lepenkových krabic zajištěných lepicí páskou. Musíte rovněž prokázat, že tyto předměty uchováváte za bezpečných podmínek, pokud nejsou používány, a že kontrolujete jejich výdej.

Skladování (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že je kontrolován přístup do skladovacích prostor. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu skladování, musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte rovněž prokázat, že hotový a zabalený letecký náklad/letecká pošta jsou před expedicí zkontrolovány.

Expedice (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že je kontrolován přístup do oblasti expedice. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu v průběhu expedice, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Přeprava

Musíte poskytnout údaje o způsobu dopravy nákladu/pošty schválenému agentovi.

Používáte-li vlastní dopravu, musíte prokázat, že vaši řidiči byli vyškoleni na požadované úrovni. Pokud vaše společnost využívá smluvního dodavatele, musíte zajistit, aby a) letecký náklad/letecká pošta byly vámi zapečetěny nebo zabaleny tak, že by jakákoliv nedovolená manipulace byla patrná, a b) dopravce podepsal prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Odpovídáte-li za přepravu leteckého nákladu/letecké pošty, musíte prokázat, že dopravní prostředky lze zabezpečit, a to buď použitím pečetí, je-li to možné, nebo jiným způsobem. Pokud se používají číslované pečetě, musíte prokázat, že je kontrolován přístup k pečetím a čísla jsou evidována; používají-li se jiné metody, musíte prokázat, že je zajištěno, že náklad/pošta jsou odolné vůči nedovolené manipulaci a/nebo že jsou uloženy bezpečně. Mimoto musíte prokázat, že jsou zavedena opatření k ověření totožnosti řidičů vozidel vyzvedávajících váš letecký náklad/leteckou poštu. Musíte rovněž prokázat, že jste zajistili, aby byly náklad/pošta zabezpečeny v okamžiku, kdy opouštějí vaše prostory. Musíte prokázat, že letecký náklad/letecká pošta jsou chráněny před neoprávněnými činy během přepravy.

Nemusíte předložit důkazy o odborné přípravě řidičů ani kopii prohlášení dopravce, pokud schválený agent přijal opatření v oblasti dopravy k vyzvedávání leteckého nákladu/letecké pošty z vašich prostor.

Povinnosti odesílatele

Musíte prohlásit, že akceptujete neohlášené kontroly ze strany inspektorů příslušného orgánu za účelem sledování těchto norem.

Musíte rovněž prohlásit, že [název příslušného orgánu] poskytnete příslušné údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud:

a) 

celková odpovědnost za bezpečnost je přidělena jiné osobě, než je uvedená osoba;

b) 

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

c) 

vaše společnost ukončí činnost, nadále již nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů EU.

Musíte prohlásit, že budete dodržovat normy bezpečnosti do další návštěvy na místě za účelem ověření a/nebo kontroly.

Poté musíte přijmout plnou odpovědnost za prohlášení a podepsat doklad o ověření.

POZNÁMKY:

Výbušná a zápalná zařízení

Zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení lze přepravovat v zásilkách nákladu, jsou-li zcela splněny požadavky všech bezpečnostních předpisů.

Zásilky z jiných zdrojů

Známý odesílatel může schválenému agentovi předat zásilky, které nezasílá sám, pokud:

a) 

jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám, a

b) 

původ je jednoznačně uveden na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole.

DOPLNĚK 6-C

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE

Poznámky k vyplnění:

Při vyplňování tiskopisu věnujte pozornost těmto záležitostem:

— 
Položky označené (*) představují požadované údaje a MUSÍ být vyplněny.
— 
Je-li odpověď na otázku uvedenou tučným písmem ZÁPORNÁ, JE NUTNO hodnocení považovat za NEVYHOVUJÍCÍ. To neplatí v případě, nejsou-li dotyčné otázky použitelné.
— 
Celkové hodnocení lze považovat za VYHOVUJÍCÍ až poté, co odesílatel podepsal prohlášení o závazcích na poslední straně.
— 
Originál prohlášení o závazcích musí být uchováván příslušným orgánem či mu být zpřístupněn do doby skončení platnosti ověření. Kopie prohlášení by měla být předána rovněž odesílateli.

ČÁST 1

Organizace a povinnosti1.1  Datum ověření (*)

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření a popřípadě jedinečný identifikátor

dd/mm/rrrr

 

Identifikátor

 

1.3  Název organizace, která má být ověřena (*)

Název

Číslo plátce DPH/číslo obchodní komory/registrační číslo společnosti (podle potřeby)

1.4  Informace o osvědčení AEOF nebo AEOS, je-li to na místě

Číslo osvědčení AEO

 

Datum, kdy celní orgány naposledy přezkoumaly toto místo

 

1.5  Adresa místa, které má být ověřeno (*)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Země

 

1.6  Hlavní adresa organizace (pokud se liší od místa, které má být ověřeno, za předpokladu, že se nachází ve stejné zemi)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Země

 

1.7  Povaha podnikání – druhy zpracovávaného nákladu

1.8  Žadatel je odpovědný za:

a)  výrobu

b)  balení

c)  skladování

d)  expedici

e)  jiné, upřesněte

 

1.9  Přibližný počet zaměstnanců na místě

 

1.10  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za bezpečnost leteckého nákladu/letecké pošty (*)

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

1.11  Kontaktní telefonní číslo

Tel. č.

 

1.12  E-mailová adresa (*)

E-mail

 

ČÁST 2

Identifikovatelný letecký náklad/letecká pošta

Cíl: Vymezit bod (nebo místo), z něhož lze náklad/poštu identifikovat coby letecký náklad/leteckou poštu.

2.1 Kontrolou výrobních, balicích, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu/letecké pošty stávají identifikovatelnými jako takové.

Popište:

Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 5 až 8.

ČÁST 3

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: Zajistit, aby všichni pracovníci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči), kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, byli podrobeni příslušnému ověření před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti a rovněž aby absolvovali odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Dále zajistit, aby všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly dodávek absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

To, zda jsou otázky 3.1 a 3.2 otázkami uvedenými tučným písmem (a tudíž je-li odpověď ZÁPORNÁ, je nutno to považovat za nevyhovující), závisí na platných vnitrostátních předpisech státu, v němž se nachází dané místo. Tučným písmem však musí být uvedena nejméně jedna z těchto dvou otázek, přičemž by mělo být rovněž povoleno, aby se v případě, že je provedeno ověření spolehlivosti, nepožadovalo ověření před nástupem do zaměstnání. Osoba odpovědná za provádění bezpečnostních kontrol musí vždy absolvovat ověření spolehlivosti.3.1  Existuje přijímací řízení pro všechny pracovníky s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, jehož součástí je ověření před nástupem do zaměstnání v souladu s bodem 11.1.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998? To se vztahuje na pracovníky přijaté do zaměstnání po 29. dubnu 2010.

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jaký typ

 

3.2  Zahrnuje toto přijímací řízení rovněž ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

To se vztahuje na pracovníky přijaté do zaměstnání po 29. dubnu 2010.

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jaký typ

 

3.3  Zahrnuje proces jmenování určené osoby odpovědné za provádění bezpečnostních kontrol a za dozor nad jejich prováděním v daném místě požadavek na ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

▼M15

3.4  Absolvují pracovníci s přístupem bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště a pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.9 před udělením přístupu bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště?

▼B

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

3.5  Absolvují pracovníci (uvedení výše) opakovací výcvik s četností odpovídající požadavkům na tento výcvik?

ANO nebo NE

 

3.6  Hodnocení – Jsou opatření dostatečná na to, aby bylo zajištěno, že všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, a pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli náležitě přijati a vyškoleni v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 4

Fyzické zabezpečení

Cíl: Zjistit, zda v daném místě nebo prostorách existuje dostatečné (fyzické) zabezpečení k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy.4.1  Je místo chráněno oplocením nebo závorou?

ANO nebo NE

 

4.2  Podléhají všechny přístupové body k místu kontrole vstupu?

ANO nebo NE

 

4.3  Pokud ANO, jsou přístupové body zabezpečeny:

Personálem

 

Manuálně

 

Automaticky

 

Elektronicky

Jinak, upřesněte

4.4  Má budova pevnou konstrukci?

ANO nebo NE

 

4.5  Má budova účinný poplachový systém?

ANO nebo NE

 

4.6  Má budova účinný systém průmyslové televize?

ANO nebo NE

 

4.7  Pokud ANO, jsou snímky z průmyslové televize zaznamenávány?

ANO nebo NE

 

4.8  Jsou všechny dveře, okna a jiná místa přístupu k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště zabezpečeny nebo podléhají kontrole vstupu?

ANO nebo NE

 

4.9  Pokud ne, uveďte důvody

4.10  Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou identifikovatelný letecký náklad/letecká pošta zpracovávány nebo uloženy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 5

Výroba

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu výrobního procesu.5.1  Je kontrolován přístup do výrobní oblasti?

ANO nebo NE

 

5.2  Pokud ANO, jak?

5.3  Podléhá výrobní proces dozoru?

ANO nebo NE

 

5.4  Pokud ANO, jak?

5.5  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

5.6  Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 6

Balení

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu balicího procesu.6.1  Podléhá balicí proces dozoru?

ANO nebo NE

 

6.2  Pokud ANO, jak?

6.3  Popište hotový vnější obal:

a)  Je hotový vnější obal pevný?

ANO nebo NE

Popište:

b)  Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.4 a)  Jsou používány číslované pečetě, bezpečnostní pásky, zvláštní razítka nebo lepenkové krabice zajištěné lepicí páskou, aby byly letecký náklad/letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO:

 

6.4 b)  Jsou pečetě, bezpečnostní pásky nebo zvláštní razítka uchovávány za bezpečných podmínek, pokud se nepoužívají?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.4 c)  Je kontrolován výdej číslovaných pečetí, bezpečnostních pásek a/nebo razítek?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.5  Je-li odpověď na otázku 6.4 a) KLADNÁ, jak je toto kontrolováno?

6.6  Hodnocení: Jsou postupy balení dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 7

Skladování

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu skladování.7.1  Jsou hotový a zabalený letecký náklad/letecká pošta uloženy bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

7.2  Hodnocení: Jsou postupy skladování dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

ČÁST 8

Expedice

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad/letecká pošta v průběhu expedice.8.1  Je kontrolován přístup do oblasti expedice?

ANO nebo NE

 

8.2  Pokud ANO, jak?

8.3  Kdo má přístup do oblasti expedice?

Zaměstnanci?

ANO nebo NE

 

Řidiči?

ANO nebo NE

 

Návštěvníci?

ANO nebo NE

 

Smluvní dodavatelé?

ANO nebo NE

 

8.4  Hodnocení: Je ochrana dostatečná, aby byly letecký náklad/letecká pošta chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v oblasti expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

ČÁST 8 A

Zásilky z jiných zdrojů

Cíl: Zjistit postupy pro nakládání s nezabezpečenými zásilkami.

Na tyto otázky odpovězte pouze tehdy, jsou-li pro leteckou přepravu přijímány zásilky od jiných společností.8 A.1  Přijímá společnost zásilky nákladu určené pro leteckou přepravu od jiných společností?

ANO NEBO NE

 

8 A.2  Pokud ANO, jsou tyto zásilky uchovávány odděleně od vlastního nákladu společnosti a jak jsou identifikovány pro schváleného agenta/dopravce?

ČÁST 9

Přeprava

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad/leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.9.1  Jak jsou letecký náklad/letecká pošta přepravovány k schválenému agentovi?

a)  Schváleným agentem či jeho jménem?

ANO nebo NE

 

b)  Vlastní dopravou odesílatele?

ANO nebo NE

 

c)  Smluvními dodavateli, které odesílatel využívá?

ANO nebo NE

 

9.2  Pokud odesílatel využívá smluvního dodavatele:

— jsou letecký náklad/letecká pošta zapečetěny nebo zabaleny před přepravou tak, že jakákoliv nedovolená manipulace by byla patrná? a

— podepsal dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

Na následující otázky odpovězte pouze v případě, pokud se použije bod 9.1 písm. b) nebo c).

9.3  Lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak…

9.4 a)  Pokud lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit, jsou použity číslované pečetě?

ANO nebo NE

 

b)  Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak…

 

9.5  Pokud nákladový prostor dopravního prostředku nelze zabezpečit, jsou letecký náklad/letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

9.6  Pokud ANO, popište použitý způsob zajištění odolnosti vůči nedovolené manipulaci.

9.7  Pokud NE, jak jsou zabezpečeny?

9.8  Hodnocení: Jsou opatření pro ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy dostatečná?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

Prohlašuji, že:

— 
Akceptuji neohlášené kontroly ze strany inspektorů příslušného orgánu za účelem sledování těchto norem. Pokud inspektor zjistí závažné nedostatky v zabezpečení, může to vést k odnětí mého statusu známého odesílatele.
— 
Poskytnu [název příslušného orgánu] relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud:
— 
celková odpovědnost za bezpečnost je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.10;
— 
došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost; a
— 
společnost ukončila činnost, již nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie.
— 
Zachovám normy bezpečnosti do příští návštěvy na místě za účelem ověření a/nebo kontroly.
— 
Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.Podepsaný/á

Funkce ve společnosti

 

Hodnocení (a oznámení)Vyhovující/nevyhovující

 

Je-li celkové hodnocení nevyhovující, uveďte oblasti, v nichž odesílatel nedosáhl požadované normy bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní slabé stránky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných úprav k dosažení požadované úrovně, a tudíž ke splnění požadavků.

Podepsaný/á

(Jméno osoby provádějící ověření)

▼M2

DOPLNĚK 6-C2

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO SCHVÁLENÉ AGENTY TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ JSOU OVĚŘENI Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své označení coby schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (dále jen „RA3“). RA3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

RA3 zajistí provedení bezpečnostních kontrol zásilek směřujících do Unie, včetně případné detekční kontroly, a ochranu zásilek před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku nakládky těchto zásilek do letadla či jiného předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3.

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Unie ( 13 ) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny prováděcím nařízením (EU) 2015/1998.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu ( 14 ) směřující do EU nebo EHP zajistí subjekt žádající o označení RA3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. V případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. a) uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam ACC3.

Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě. Nedílnou součástí zprávy o ověření je alespoň:

— 
vyplněný kontrolní seznam, podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, případně opatřený poznámkami ověřovaného subjektu; a
— 
prohlášení o závazcích (doplněk 6-H2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem; a
— 
prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem.

RA3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravci ACC3 a případně s jakýmkoliv agentem RA3.

Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Část 5 – Detekční kontrola a Část 6 – Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM) se posuzují podle požadavků kapitol 6.7 a 6.8 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Poznámky k vyplnění:

— 
Musí být vyplněny všechny použitelné a relevantní části kontrolního seznamu v závislosti na obchodním modelu a činnosti ověřovaného subjektu. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.
— 
Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Identifikace ověřovaného subjektu a ověřující osoby1.1  Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. od 01.10.2012 do 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo RA3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO) nebo status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT nebo další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3  Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4  Název subjektu

Název

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.5  Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.6  Druh podnikání – lze uvést více než jeden druh podnikání

a)  pouze přeprava leteckého nákladu

b)  letecká přeprava a jiné druhy přepravy

c)  zasílatel s prostorami pro uložení nákladu

d)  zasílatel bez prostor pro uložení nákladu

e)  přepravní jednatel

f)  jiné

 

1.7  Vykonává žadatel tyto činnosti?

a)  přejímá náklad od jiného schváleného agenta třetí země

 

b)  přejímá náklad od známých odesílatelů z třetích zemí

 

c)  přejímá náklad od stálých odesílatelů z třetích zemí

 

d)  přejímá náklad, na který se vztahuje osvobození

 

e)  provádí detekční kontrolu nákladu

 

f)  provádí skladování nákladu

 

g)  jiné, upřesněte

 

1.8  Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU nebo EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad a pošta doručené od RA3 dopravci ACC3 nebo jinému RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li RA3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou stanoveny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

RA3 musí uplatňovat postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU nebo EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či jinému RA3. Bezpečnostní kontroly sestávají z jedné z těchto činností:

a) 

z fyzické detekční kontroly na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty;

b) 

z jiných bezpečnostních kontrol, které jsou součástí postupu pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, které přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a které provádí jiný schválený agent RA3, známý odesílatel z třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3) nebo dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země (AC3) označený agentem RA3.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.2.1  Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2  Bezpečnostní program subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá a/nebo schvaluje bezpečnostní program příslušný orgán státu subjektu? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3  Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (části 3 až 9)?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4  Je bezpečnostní program průkazný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5  Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám před předáním dopravci ACC3 či jinému RA3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6  Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven příslušným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje, aby byly bezpečnostní kontroly prováděny požadovaným způsobem.

 

2.7  Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, průkaznosti a důkladnosti postupu.

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí RA3 odpovědné a kvalifikované pracovníky na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí mít RA3 zavedeny postupy, kterými zajistí, aby všichni pracovníci (např. stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu nebo letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a) 

byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3 a

b) 

dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3.

Poznámka:

— 
Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly a/nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).
— 
Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.3.1  Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni pracovníci, kteří mají přímý přístup bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.2  Zahrnuje tento postup následující činnosti?

□  ověření spolehlivosti

□  kontrola před nástupem do zaměstnání

□  kontrola rejstříku trestů

□  pohovory

□  jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

3.3  Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.4  Zahrnuje tento postup následující činnosti?

□  ověření spolehlivosti

□  kontrola před nástupem do zaměstnání

□  kontrola rejstříku trestů

□  pohovory

□  jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

3.5  Procházejí pracovníci s přímým přístupem bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.6  Procházejí pracovníci, kteří přejímají letecký náklad nebo leteckou poštu, provádějí jejich detekční kontrolu nebo zajišťují jejich ochranu před protiprávními činy, zvláštní odbornou přípravou související s jejich prací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.7  Procházejí pracovníci uvedení v bodech 3.5 a 3.6 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

3.8  Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy pracovníků, aby všichni pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli náležitě přijati na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 4

Postupy při přejímce

Cíl: RA3 může provádět přejímku nákladu nebo pošty od jiného RA3, KC3 nebo AC3 nebo od neznámého odesílatele. RA3 musí mít zavedeny vhodné postupy pro přejímku nákladu nebo pošty, které mu umožní stanovit, zda zásilka pochází z bezpečného dodavatelského řetězce či nikoli, a následně i nezbytná bezpečnostní opatření, jež se musí v případě dané zásilky uplatnit.

Při přijímání zásilek stanoví agent RA3 status subjektu, od něhož zásilku přijímá, přičemž ověří, zda je jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI) subjektu doručujícího zásilku uveden v průvodních dokladech, a potvrdí, že má letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku pro dané letiště nebo místo aktivní status v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Není-li v dokladech UAI uveden nebo není-li status leteckého dopravce nebo subjektu v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní, zachází agent RA3 s danými zásilkami jako se zásilkami pocházejícími z neznámého zdroje.

RA3 dále spravuje databázi, jež o každém schváleném agentovi nebo známém odesílateli, který byl předmětem ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.5.1, od něhož přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich dodání dopravci ACC3 k přepravě do Unie, uvádí alespoň tyto informace:

a) 

údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy,

b) 

povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací;

c) 

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy,

d) 

případně registrační číslo společnosti;

e) 

zprávu o ověření, je-li k dispozici

f) 

jedinečný alfanumerický identifikátor přidělený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Odkaz: body 6.8.3.1, 6.8.3.5 a 6.8.5.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: RA3 může převzít náklad od jiného AC3 jako zabezpečený náklad, pouze určil-li tento RA3 sám tohoto odesílatele jako AC3 v souladu s bodem 6.8.3.1 písm. c) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a odpovídá-li za náklad doručený tímto odesílatelem.4.1  Zjišťuje subjekt při přejímce zásilky, zda byla doručena od jiného RA3, KC3, AC3 nebo neznámého odesílatele?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.2  Ověřuje subjekt, že je v průvodních dokladech k zásilce přijaté od jiného ACC3, RA3 nebo KC3 uveden UAI, a potvrzuje aktivní status ACC3, RA3 nebo KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce?

ANO nebo NE

 

4.3  Má subjekt zaveden postup zajišťující, že v případě, kdy v dokladech není UAI uveden nebo kdy subjekt, od něhož byl náklad přijat, nemá v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status, zachází se se zásilkou jako se zásilkou pocházející z neznámého zdroje?

ANO nebo NE

 

4.4  Určil subjekt odesílatele coby AC3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup a záruky, jež požaduje subjekt od odesílatele.

 

4.5  Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO nebo NE – vysvětlete.

 

4.6  Pokud ANO, podrobuje subjekt veškerý letecký náklad nebo leteckou poštu týmž bezpečnostním kontrolám, je-li jejich místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

4.7  Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda ji je třeba považovat za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM) (viz definice v části 6), a to i v případě zásilek, které jsou doručovány jinými druhy dopravy než dopravou leteckou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

Popište postup.

 

4.8  Když ověřený subjekt přejímá zabezpečenou zásilku, zjišťuje, zda byla chráněna před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište (pečetě, zámky, kontroly atd.).

 

4.9  Je osoba, která uskutečňuje dodávku, povinna předložit úřední doklad totožnosti s fotografií?

ANO nebo NE

 

4.10  Je uplatňován postup pro identifikaci zásilek vyžadujících detekční kontrolu?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.11  Závěr: Dostačují přejímací postupy k zjištění toho, zda letecký náklad nebo letecká pošta s místem určení, jímž je letiště EU nebo EHP, pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, nebo zda je nutné je podrobit detekční kontrole?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Detekční kontrola

Cíl: Pokud RA3 přejímá náklad a poštu, které nepocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, musí RA3 podrobit tyto zásilky vhodné detekční kontrole před tím, než mohou být předány dopravci ACC3 jako zabezpečený náklad. RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a letecká pošta směřující do EU nebo EHP za účelem transferu, tranzitu nebo vykládky na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole prostředky nebo metodami uvedenými v právních předpisech Unie na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

Pokud je detekční kontrola leteckého nákladu nebo letecké pošty prováděna příslušným orgánem ve třetí zemi nebo jeho jménem, uvede RA3 tuto skutečnost a popíše způsob zajištění odpovídajících detekčních kontrol.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.5.1  Jsou detekční kontroly prováděny jménem subjektu jiným subjektem?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá společnost provádějící detekční kontrolu,

— vládou regulovaná společnost;

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu;

— jiné

Upřesněte charakter dohody nebo smlouvy mezi ověřeným subjektem a subjektem, jenž provádí jeho jménem detekční kontrolu.

 

5.2  Může subjekt v případě, kdy detekční kontrolu provádí jeden z výše uvedených subjektů, požádat o vhodné bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje.

 

5.3  Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) subjekt zajišťuje, že tito poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

5.4  Jaké metody detekční kontroly leteckého nákladu a pošty se používají?

U všech zavedených metod uveďte údaje o zařízení používaném k detekční kontrole leteckého nákladu a letecké pošty (např. výrobce, typ, verzi softwaru, normu, sériové číslo).

 

5.5  Jsou používané zařízení nebo metody (např. psi cvičení k zjišťování výbušnin) uvedeny na nejaktuálnějším seznamu zařízení a metod, jež jsou v souladu s požadavky EU, Evropské konference civilního letectví (ECAC) nebo amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje o schválení zařízení a datum tohoto schválení, jakož i údaje o tom, že je v souladu s normami zařízení na úrovni EU.

 

5.6  Je zařízení používáno v souladu s koncepcí operací výrobce a je pravidelně přezkušováno a udržováno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.7  Pokud jsou nasazeni psi cvičení k zjišťování výbušnin, jsou předmětem počátečního i opakovaného výcviku a procesu schvalování a kontroly kvality ve standardu rovnocenném požadavkům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

5.8  Pokud jsou využíváni psi cvičení k zjišťování výbušnin, řídí se proces detekční kontroly metodikou nasazení, která je rovnocenná standardům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

5.9  Je během detekční kontroly zohledněna povaha zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je zvolená metoda detekční kontroly uplatňována na dostatečné úrovni tak, že je přiměřeně zajištěno, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

 

5.10  Existuje postup pro zajištění odezvy na poplachové signály vydávané detekčním zařízením? (U některého zařízení (např. rentgenového zařízení) spouští poplach osoba, jež takové zařízení sama obsluhuje.)

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište způsob odezvy na poplachové signály, který přiměřeně zajistí absenci zakázaných předmětů.

 

Pokud NE, popište, co se se zásilkou děje.

 

5.11  Jsou některé zásilky od detekční kontroly osvobozeny?

ANO nebo NE

 

5.12  Jsou některé případy tohoto osvobození v nesouladu se seznamem Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

5.13  Je přístup do oblasti detekční kontroly sledován tak, že je zajištěno, aby byl udělen pouze oprávněným zaměstnancům, kteří prošli odbornou přípravou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

5.14  Je zaveden stanovený režim kontroly kvality a/nebo režim zkoušek?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

5.15  Závěr: Jsou letecký náklad nebo letecká pošta podrobovány detekční kontrole jedním ze způsobů nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)

Cíl: Zásilky, které pocházejí z míst nebo jsou předmětem transferu v místech, jež Unie označila za vysoce riziková, nebo zásilky, se kterými bylo zcela zjevně nedovoleně manipulováno, jsou považovány za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM). Tyto zásilky musí být podrobeny detekční kontrole v souladu se zvláštními pokyny. RA3 musí uplatňovat postupy k zajištění toho, aby zásilky HRCM směřující do EU nebo EHP byly zjištěny a podrobeny odpovídajícím kontrolám podle ustanovení právních předpisů Unie.

Dopravce ACC3, kterému RA3 doručuje letecký náklad či poštu za účelem jejich přepravy, je oprávněn vyrozumět RA3 o nejnovějších informacích o vysoce rizikových místech původu.

RA3 uplatňuje stejná opatření bez ohledu na to, zda vysoce rizikový náklad nebo poštu obdrží od jiného leteckého dopravce nebo prostřednictvím jiných druhů dopravy.

Odkaz: bod 6.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: Zásilkám HRCM odbaveným pro přepravu do EU/EHP musí být vydán bezpečnostní status „SHR“, což znamená, že jsou bezpečné pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.6.1  Vědí zaměstnanci odpovědní za provádění bezpečnostních kontrol, s jakým leteckým nákladem a poštou je třeba zacházet jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

6.2  Má subjekt zavedeny postupy pro zjišťování zásilek HRCM?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

6.3  Jsou zásilky HRCM podrobovány postupům detekční kontroly zásilek HRCM podle právních předpisů Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte uplatňované postupy.

 

6.4  Vydává subjekt po provedení detekční kontroly k zásilce označené SHR prohlášení o bezpečnostním statusu v dokumentaci, která zásilku doprovází?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak a v podobě jakého dokumentu se bezpečnostní status vydává.

 

6.5  Závěr: Zavedl subjekt odpovídající a dostatečný postup k zajištění toho, aby se všemi zásilkami HRCM bylo před nakládkou manipulováno správně?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a pošty

Cíl: RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací od místa provedení bezpečnostní detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo od místa přejímky po provedení detekční kontroly nebo bezpečnostních kontrol až do nakládky nebo předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad nebo pošta nejsou následně chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání dopravci ACC3 nebo RA3 jako zabezpečeného nákladu či pošty.

Ochranu lze zajistit různými prostředky, např. fyzickými (např. zábrany, uzamčené prostory), lidskými (např. hlídky, zaměstnanci, kteří prošli odbornou přípravou) a technickými (např. uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachové systémy proti nežádoucímu vniknutí).

Zabezpečený letecký náklad nebo pošta směřující do EU nebo EHP by měly být odděleny od leteckého nákladu nebo pošty, které zabezpečeny nejsou.

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.7.1  Je ochrana zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty zajišťována jménem ověřeného subjektu jiným subjektem?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá společnost provádějící detekční kontrolu,

— vládou regulovaná společnost;

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu;

— jiné

 

7.2  Jsou zavedeny bezpečnostní kontroly a zajištěna ochrana, které během detekční kontroly zabrání nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

Upřesněte prostředky uplatňované k zajištění ochrany:

— fyzické prostředky (např. oplocení, zábrany, stavba s pevnou konstrukcí)

— lidské prostředky (např. hlídky atd.)

— technické prostředky (např. uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachový systém).

Vysvětlete, jak fungují.

 

7.3  Mají k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště přístup pouze oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

Popište, jak jsou kontrolovány veškeré přístupové body (včetně dveří a oken) k identifikovatelnému a zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště.

 

7.4  Jsou zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak jsou chráněny (např. fyzickými, lidskými, technickými prostředky).

Je-li to na místě, uveďte rovněž, má-li budova pevnou konstrukci a druh použitých materiálů.

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

7.5  Závěr: Je ochrana zásilek dostatečně důkladná, aby zabránila protiprávním činům?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Dokumentace

Cíl: RA3 zajistí, aby průvodní doklady k zásilce, na niž RA3 uplatnil bezpečnostní kontroly (např. detekční kontrola, ochrana), obsahovaly alespoň tyto údaje:

a) 

jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení; a

b) 

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu; a

c) 

obsah zásilky; a

d) 

bezpečnostní status vyjádřený následovně:

— 
„SPX“, označující zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo
— 
„SCO“, označující zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo
— 
„SHR“ označující zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

Vydal-li bezpečnostní status RA3, daný subjekt navíc uvede důvody pro jeho vydání, včetně použitého prostředku nebo metody detekční kontroly nebo důvodů pro osvobození zásilky od detekční kontroly, s využitím standardů přijatých v rámci systému Prohlášení o bezpečnosti zásilky.

Průvodní doklady zásilky mohou mít formu leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo zvláštního prohlášení, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

Odkaz: bod 6.3.2.6 písm. d), body 6.8.3.4, 6.8.3.5 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.8.1  Zajišťuje subjekt, že jsou vypracovány příslušné průvodní doklady, a uvádí informace požadované podle bodu 6.3.2.6 písm. d) a bodů 6.8.3.4, 6.8.3.5 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

8.2  Především: uvádí subjekt status nákladu a způsob, jakým se k tomuto statusu dospělo?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

8.3  Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady, udávajícími jejich správný bezpečnostní status a veškeré požadované informace?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Přeprava

Cíl: Letecký náklad a letecká pošta musí být chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3. To zahrnuje ochranu během přepravy do letadla, dopravci ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad a pošta nejsou během přepravy chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3 jako zabezpečeného nákladu.

Během přepravy do letadla, k dopravci ACC3 či jinému RA3 odpovídá RA3 za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Nejsou zde však zahrnuty případy, v nichž za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo jiný RA3.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.9.1  Jak jsou letecký náklad nebo letecká pošta přepravovány k dopravci ACC3 nebo jinému schválenému agentovi RA3?

a)  vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO nebo NE

 

b)  přepravními prostředky jiného RA3 nebo dopravce ACC3?

ANO nebo NE

 

c)  prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO nebo NE

 

9.2  Jsou letecký náklad nebo letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.3  Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.4  Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

9.5  Podepisuje, je-li to na místě, příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

9.6  Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty nebo obojího, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (např. před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti) a druh odborné přípravy (např. odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

9.7  Závěr: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Soulad

Cíl: Po posouzení částí 1 až 9 tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

1. 

splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě;

2. 

nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby dopravci ACC3 nebo jinému RA3 dodával zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující do EU nebo EHP. Subjekt obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.10.1  Obecný závěr: Uveďte případ, který nejblíže odpovídá ověřované situaci

1 nebo 2

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:
PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno a pozice kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Pozice kontaktní osoby

Datum návštěvy nebo pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLNĚK 6-C3

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO DOPRAVCE ACC3

Označení ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) je nezbytným předpokladem pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Evropské unie ( 15 ) (EU) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska a je požadováno podle prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Označení ACC3 je v zásadě nutné pro všechny lety přepravující náklad nebo poštu pro transfer, tranzit nebo vykládku na letištích EU nebo EHP ( 16 ). Příslušné orgány členských států Evropské unie, Islandu, Norska a Švýcarska jsou odpovědné za označení konkrétních leteckých dopravců jako dopravců ACC3. Označení se zakládá na bezpečnostním programu leteckého dopravce a na ověření jeho provádění uskutečněném na místě v souladu s cíli uvedenými v tomto ověřovacím kontrolním seznamu.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP zajistí dopravce ACC3 nebo letecký dopravce žádající o označení ACC3 sám nebo na svou odpovědnost.

Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě. Nedílnou součástí zprávy o ověření je alespoň:

— 
vyplněný kontrolní seznam, podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, případně opatřený poznámkami ověřovaného subjektu; a
— 
prohlášení o závazcích (doplněk 6-H1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem; a
— 
prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem. Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Část 3 – Bezpečnostní program leteckého dopravce, část 6 – Databáze, část 7 – Detekční kontrola a část 8 – Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM) se posuzují podle požadavků kapitol 6.7 a 6.8 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Pro ostatní části jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Poznámky k vyplnění:

— 
Musí být vyplněny všechny použitelné a relevantní části kontrolního seznamu v závislosti na obchodním modelu a činnosti ověřovaného subjektu. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.
— 
Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Identifikace ověřovaného subjektu a ověřující osoby1.1  Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. 01.10.2012 až 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření a jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI) dopravce ACC3 (jsou-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

1.3  Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4  Název leteckého dopravce, který má být ověřen

Jméno

 

AOC (osvědčení leteckého provozovatele) vydané v (název státu):

 

Kód IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) nebo kód ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), pokud kód IATA neexistuje. Upřesněte, který kód se použije.

 

Stát odpovědný za označení leteckého dopravce jako dopravce ACC3

 

1.5  Údaje o umístění letiště třetí země, které má být ověřeno, nebo zařízení pro odbavení nákladu nebo pošty, jež jsou k němu připojena

Jméno

 

Kód IATA nebo kód ICAO pro letiště

 

Země

 

1.6  Druh podnikání leteckého dopravce – lze uvést více než jeden druh podnikání

a)  přeprava cestujících a nákladu/pošty;

b)  pouze přeprava nákladu a pošty;

c)  pouze přeprava nákladu;

d)  pouze přeprava pošty;

e)  integrace;

f)  charterové lety.

 

1.7  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.8  Adresa hlavního sídla leteckého dopravce na navštíveném letišti

Číslo/oddělení/budova/letiště

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

1.9  Adresa hlavního sídla leteckého dopravce, např. ústředí společnosti

Číslo/oddělení/budova/letiště

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti dopravce ACC3 na letišti

Cíl: Letecký náklad ani pošta nesmí být přepraveny do EU nebo EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou uvedeny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu. Dopravce ACC3 nesmí přijmout náklad ani poštu k přepravě v letadle směřujícím do EU, pokud schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU nebo stálý odesílatel označený sám sebou nebo schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nepotvrdí a nedoloží provedení detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo pokud tyto zásilky nejsou podrobeny detekční kontrole v souladu s právními předpisy Unie.

Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup, který zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý náklad a poštu směřující do EU nebo EHP, pokud není od detekční kontroly osvobozen v souladu s právními předpisy Unie a tento náklad nebo pošta jsou následně chráněny až do nakládky do letadla. Bezpečnostní kontroly sestávají:

— 
z fyzické detekční kontroly na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, nebo
— 
z jiných bezpečnostních kontrol, které jsou součástí postupu pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, které přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty a které provádí schválený agent nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo stálý odesílatel označený sám sebou nebo schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/19982.1  Zavedl letecký dopravce postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám před nakládkou do letadla směřujícího do EU nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.2  Jsou bezpečnostní kontroly prováděny leteckým dopravcem nebo jeho jménem subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, provádějí bezpečnostní kontroly leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU nebo EHP?

 

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá odbavovací společnost;

— vládou regulovaná společnost;

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu;

— jiné

 

2.3  Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) letecký dopravce zajišťuje, že výše uvedení poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

2.4  Může letecký dopravce požádat o vhodné bezpečnostní kontroly v případě, kdy detekční kontrolu provádějí subjekty, na něž se nevztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce, např. vládní zařízení?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje.

 

2.5  Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) letecký dopravce zajišťuje, že tito poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

2.6  Byl ve státě letiště, na němž probíhá návštěva za účelem ověření, zaveden program schváleného agenta nebo známého odesílatele pro letecký náklad a poštu v souladu se standardy ICAO?

Pokud ANO, popište prvky programu a způsob jeho zavedení.

 

2.7  Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, průkaznosti a důkladnosti postupu.

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Bezpečnostní program leteckého dopravce

Cíl: Dopravce ACC3 zajistí, aby jeho bezpečnostní program zahrnoval všechna opatření k ochraně letectví před protiprávními činy, která jsou relevantní a dostatečná pro ochranu leteckého nákladu a pošty, jež mají být přepraveny do Unie.

Bezpečnostní program a související doklady leteckého dopravce musí být základem bezpečnostních kontrol prováděných v souladu s cíli tohoto kontrolního seznamu. Letecký dopravce může zvážit, že své doklady poskytne osobě ověřující bezpečnost letectví EU před protiprávními činy ještě před návštěvou na místě, aby jí umožnil seznámit se podrobně s místy, která je třeba navštívit.

Odkaz: bod 6.8.2.1 přílohy a doplněk 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: Zahrnuty musí být tyto body uvedené v doplňku 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998:

a) 

popis opatření pro letecký náklad a poštu;

b) 

postupy týkající se přejímky;

c) 

režim a kritéria pro schválené agenty;

d) 

režim a kritéria pro známé odesílatele;

e) 

režim a kritéria pro stálé odesílatele;

f) 

norma pro detekční kontrolu;

g) 

místo detekční kontroly;

h) 

údaje o detekčním zařízení;

i) 

údaje o provozovateli nebo poskytovateli služeb;

j) 

seznam výjimek z bezpečnostních detekčních kontrol;

k) 

zacházení s vysoce rizikovým nákladem a poštou.3.1  Bezpečnostní program leteckého dopravce

Datum – použijte přesný formát data: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Byl program dříve předložen příslušnému orgánu EU nebo EHP? Pokud ano, bylo to za účelem označení ACC3? Za jinými účely?

 

3.2  Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného seznamu?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

3.3  Jsou opatření k ochraně letectví před protiprávními činy popsaná v bezpečnostním programu relevantní a dostatečná pro zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty směřující do EU nebo EHP podle požadovaných norem?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

3.4  Závěr: Je bezpečnostní program průkazný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 4

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: Dopravce ACC3 přidělí odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí mít ACC3 zaveden postup, kterým zajistí, aby všichni pracovníci (např. stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu nebo letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

— 
byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů ověřeného letiště, a
— 
dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů ověřeného letiště.

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka:

— 
Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).
— 
Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).4.1  Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přímý přístup bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.2  Zahrnuje tento postup následující činnosti?

— ověření spolehlivosti

— kontrola před nástupem do zaměstnání

— kontrola rejstříku trestů

— pohovory

— jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.3  Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.4  Zahrnuje tento postup následující činnosti?

— ověření spolehlivosti

— kontrola před nástupem do zaměstnání

— kontrola rejstříku trestů

— pohovory

— jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.5  Procházejí pracovníci s přímým přístupem bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.6  Procházejí zaměstnanci, kteří přejímají letecký náklad nebo leteckou poštu, provádějí jejich detekční kontrolu nebo zajišťují jejich ochranu před protiprávními činy, zvláštní odbornou přípravou související s jejich prací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.7  Procházejí zaměstnanci uvedení v bodech 4.5 a 4.6 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

4.8  Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy pracovníků, aby všichni pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli náležitě přiděleni a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Postupy při přejímce

Cíl: Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup, který mu umožní posoudit a ověřit bezpečnostní status zásilky po její přejímce z hlediska předchozích kontrol.

Postup musí zahrnovat následující prvky:

a) 

potvrzení, že subjekt doručující zásilku má v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce pro dané letiště nebo místo aktivní status;

b) 

ověření, že je jedinečný alfanumerický identifikátor uvedený v databázi Unie pro subjekt doručující zásilku uveden v průvodních dokladech;

c) 

v případě zásilek obdržených od stálého odesílatele ověření, že je daný subjekt uveden v databázi leteckého dopravce.

Není-li v průvodních dokladech identifikátor uveden nebo nemá-li letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status nebo v případě stálých odesílatelů, není-li daný subjekt uveden v databázi leteckého dopravce, má se za to, že nebyly provedeny žádné bezpečnostní kontroly, a dopravce ACC3 nebo jiný agent RA3 ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy zásilku před naložením do letadla podrobí detekční kontrole;

d) 

ověření, zda je zásilka doručena osobou, již jmenoval schválený agent nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy uvedený v jeho databázi nebo stálý odesílatel tohoto schváleného agenta nebo označený samotným leteckým dopravcem;

e) 

jmenovaná osoba je osoba, jejímž úkolem je doručit letecký náklad nebo leteckou poštu leteckému dopravci. Osoba doručující zásilku leteckému dopravci předloží doklad totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz či jiný doklad, který obsahuje její fotografii a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátním orgánem;

f) 

je-li to na místě, ověření, zda je zásilka předložena se všemi požadovanými bezpečnostními informacemi (letecký nákladní list a informace o bezpečnostním statusu v tištěné podobě nebo elektronicky, popis zásilky a její jedinečný identifikátor, důvody vydání bezpečnostního statusu, použité prostředky nebo metody detekční kontroly nebo důvody pro osvobození zásilky od detekční kontroly), které odpovídají doručované zásilce leteckého nákladu a pošty;

g) 

ověření, zda zásilka nevykazuje známky nedovolené manipulace; a

h) 

ověření, zda se zásilkou musí být zacházeno jako s vysoce rizikovým nákladem a poštou (HRCM).

Odkaz: body 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 a 6.8.5.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.5.1  Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda pochází od schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele, který je ověřen nebo uznán podle právních předpisů Unie týkajících se leteckého nákladu a který je uveden v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a v databázi leteckého dopravce?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.2  Ověřuje letecký dopravce, že je v průvodních dokladech k zásilce přijaté od jiného ACC3, RA3 nebo KC3 uveden UAI, a potvrzuje aktivní status ACC3, RA3 nebo KC3 v databázi pro ochranu dodavatelského řetězce?

ANO nebo NE

 

5.3  Má subjekt zaveden postup zajišťující, že v případě, kdy v dokladech není UAI uveden nebo kdy subjekt, od něhož byl náklad přijat, nemá v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status, zachází se se zásilkou jako se zásilkou pocházející z neznámého zdroje?

ANO nebo NE

 

5.4  Určil letecký dopravce odesílatele coby AC3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup a záruky, jež požaduje letecký dopravce od odesílatele.

 

5.5  Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO, nebo NE – vysvětlete.

 

5.6  Pokud ANO, podrobuje letecký dopravce veškerý náklad nebo poštu týmž bezpečnostním kontrolám, je-li jejich místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.7  Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda ji je třeba považovat za vysoce rizikový náklad a poštu (HRCM), a to i v případě zásilek, které jsou doručovány jinými druhy dopravy než dopravou leteckou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

Popište postup.

 

5.8  Když letecký dopravce přejímá zabezpečenou zásilku, zjišťuje, zda byla chráněna před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište (např. pečetě, zámky).

 

5.9  Pokud letecký dopravce přijme na tomto místě letecký náklad nebo leteckou poštu pro tranzit (náklad nebo poštu odlétající stejným letadlem, jakým přiletěly), zjišťuje na základě uvedených údajů, zda je třeba provést další bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak to zjišťuje?

 

Pokud NE, jaké kontroly používá k zajištění ochrany nákladu a pošty směřujících do EU nebo EHP?

 

5.10  Pokud letecký dopravce přijme na tomto místě letecký náklad nebo leteckou poštu pro transfer (náklad nebo poštu odlétající jiným letadlem, než jakým přiletěly), zjišťuje na základě uvedených údajů, zda je třeba provést další bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak to zjišťuje?

 

Pokud NE, jaké kontroly používá k zajištění ochrany nákladu a pošty směřujících do EU nebo EHP?

 

5.11  Je osoba dodávající zabezpečený známý letecký náklad leteckému dopravci povinna předložit úřední doklad totožnosti s fotografií?

ANO nebo NE

 

5.12  Závěr: Dostačují přejímací postupy ke zjištění toho, zda letecký náklad nebo letecká pošta pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, nebo zda je nutné je podrobit detekční kontrole?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Databáze

Cíl: Pokud dopravce ACC3 není povinen provádět 100 % detekčních kontrol leteckého nákladu nebo letecké pošty směřující do EU/EHP, zajistí, aby tento náklad nebo pošta pocházely od subjektu ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy označeného příslušným orgánem členského státu EU jako schválený agent třetí země (RA3) nebo jako známý odesílatel třetí země (KC3), nebo od stálého odesílatele (AC3), jenž se označil sám nebo byl označen schváleným agentem třetí země.

Pro sledování auditní stopy v oblasti ochrany před protiprávními činy dopravce ACC3 ověřuje aktivní status RA3 a KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a spravuje databázi obsahující o každém subjektu nebo osobě, od kterých přímo přejímá náklad nebo poštu, tyto informace:

— 
status dotčeného subjektu (schváleného agenta nebo známého odesílatele),
— 
údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy,
— 
povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací,
— 
kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy,
— 
jedinečný alfanumerický identifikátor přidělený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, nebo v případě, že daným subjektem je AC3, registrační číslo společnosti.

Při příjmu leteckého nákladu nebo pošty od RA3 nebo KC3 zkontroluje dopravce ACC3, zda je daný subjekt v databázi Unie uveden jako aktivní; v případě AC3 zkontroluje databázi leteckého dopravce. Pokud RA3 nebo KC3 nemá aktivní status nebo pokud AC3 v databázi uveden není, musí být letecký náklad nebo letecká pošta doručené uvedeným subjektem před nakládkou podrobeny detekční kontrole.

Odkaz: bod 6.8.3.5 písm. a) a bod 6.8.5.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.6.1  Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda pochází od schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele, který je ověřen nebo uznán podle právních předpisů Unie týkajících se leteckého nákladu a který je uveden v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a v databázi leteckého dopravce?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

6.2  Spravuje letecký dopravce databázi obsahující výše uvedené údaje, jež se případně týkají:

— subjektů označených jako schválený agent třetí země (RA3),

— subjektů označených jako známý odesílatel třetí země (KC3),

— subjektů označených agentem RA3 nebo leteckým dopravcem jako stálí odesílatelé (AC3)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, databázi popište.

 

Pokud NE, vysvětlete proč.

 

6.3  Mají zaměstnanci provádějící přejímku leteckého nákladu a letecké pošty do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a do databáze leteckého dopravce snadný přístup?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

6.4  Je databáze pravidelně aktualizována tak, aby zaměstnancům provádějícím přejímku leteckého nákladu a letecké pošty poskytovala spolehlivé údaje?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

6.5  Závěr: Spravuje letecký dopravce databázi, která zajišťuje naprostou transparentnost jeho vztahu k subjektům, od kterých přímo přejímá náklad nebo poštu (podrobené detekční kontrole nebo bezpečnostní kontrole) za účelem jejich přepravy do Unie nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Detekční kontrola

Cíl: Pokud dopravce ACC3 přejímá náklad a poštu od subjektu, který není ověřen z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, nebo pokud obdržený náklad nebyl chráněn před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly provedeny bezpečnostní kontroly, dopravce ACC3 zajistí, aby letecký náklad nebo letecká pošta byly před nakládkou do letadla podrobeny detekční kontrole. Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup pro zajištění toho, aby letecký náklad a letecká pošta směřující do EU nebo EHP za účelem transferu, tranzitu nebo vykládky na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole prostředky nebo metodami uvedenými v právních předpisech Unie na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

Pokud dopravce ACC3 neprovádí detekční kontrolu leteckého nákladu nebo letecké pošty sám, zajistí, aby příslušné detekční kontroly byly prováděny v souladu s požadavky Unie. Postupy detekční kontroly případně zahrnují manipulaci s nákladem a poštou určenými pro transfer a tranzit.

Pokud je detekční kontrola leteckého nákladu nebo pošty prováděna příslušným orgánem ve třetí zemi nebo jeho jménem, dopravce ACC3, který tento letecký náklad nebo leteckou poštu od daného subjektu přejímá, uvede tuto skutečnost ve svém bezpečnostním programu a stanoví způsob zajištění odpovídajících detekčních kontrol.

Odkaz: body 6.8.3.1, 6.8.3.2 a 6.8.3.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.7.1  Jsou detekční kontroly prováděny leteckým dopravcem nebo jeho jménem jiným subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

Uveďte případně podrobné informace o subjektu či subjektech, na které se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce:

— název

— adresa sídla

— případně údaj o tom, zda má status schváleného hospodářského subjektu (AEO)

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, provádějí detekční kontroly leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU nebo EHP?

Upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá odbavovací společnost

— vládou regulovaná společnost

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

— jiné

 

7.2  Může subjekt v případě, kdy detekční kontrolu provádí jeden z výše uvedených subjektů, požádat o vhodné bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje.

 

7.3  Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) subjekt zajišťuje, že tito poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

7.4  Jaké metody detekční kontroly leteckého nákladu a letecké pošty se používají?

U všech zavedených metod uveďte údaje o zařízení používaném k detekční kontrole leteckého nákladu a letecké pošty (např. výrobce, typ, verzi softwaru, normu, sériové číslo).

 

7.5  Jsou používané zařízení nebo metody (např. psi cvičení k zjišťování výbušnin) uvedeny na nejaktuálnějším seznamu zařízení a metod, jež jsou v souladu s požadavky EU, Evropské konference civilního letectví (ECAC) nebo amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje o schválení zařízení a datum tohoto schválení, jakož i údaje o tom, že je v souladu s normami zařízení na úrovni EU.

 

7.6  Je zařízení používáno v souladu s koncepcí operací výrobce a je pravidelně přezkušováno a udržováno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

7.7  Pokud jsou nasazeni psi cvičení k zjišťování výbušnin, jsou předmětem počátečního i opakovaného výcviku a procesu schvalování a kontroly kvality ve standardu rovnocenném požadavkům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

7.8  Pokud jsou využíváni psi cvičení k zjišťování výbušnin, řídí se proces detekční kontroly metodikou nasazení, která je rovnocenná standardům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

7.9  Je během detekční kontroly zohledněna povaha zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je zvolená metoda detekční kontroly uplatňována na dostatečné úrovni tak, že je přiměřeně zajištěno, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

 

7.10  Existuje postup pro zajištění odezvy na poplachové signály vydávané detekčním zařízením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište způsob odezvy na poplachové signály, který přiměřeně zajistí absenci zakázaných předmětů.

 

Pokud NE, popište, co se se zásilkou děje.

 

7.11  Jsou některé zásilky od detekční kontroly osvobozeny?

ANO nebo NE

 

7.12  Jsou některé případy tohoto osvobození v nesouladu se seznamem Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

7.13  Je přístup do oblasti detekční kontroly sledován tak, že je zajištěno, aby byl udělen pouze oprávněným zaměstnancům, kteří prošli odbornou přípravou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

7.14  Je zaveden stanovený režim kontroly kvality nebo režim zkoušek?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

7.15  Závěr: Jsou letecký náklad nebo letecká pošta podrobovány detekční kontrole jedním ze způsobů nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)

Cíl: Zásilky, které pocházejí z míst nebo jsou předmětem transferu v místech, jež EU označila za vysoce riziková, nebo zásilky, se kterými bylo zcela zjevně nedovoleně manipulováno, jsou považovány za vysoce rizikový náklad a poštu (HRCM). Tyto zásilky musí být podrobeny detekční kontrole v souladu se zvláštními pokyny. Pokyny k vysoce rizikovým místům původu a detekčním kontrolám poskytne příslušný orgán EU/EHP, který dopravci udělil označení ACC3. Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup k zajištění toho, aby zásilky HRCM směřující do EU nebo EHP byly zjištěny a podrobeny odpovídajícím kontrolám podle ustanovení právních předpisů Unie.

Dopravce ACC3 zůstane v kontaktu s příslušným orgánem odpovědným za letiště EU/EHP, na něž náklad přepravuje, aby byly k dispozici nejnovější informace o vysoce rizikových místech původu.

Dopravce ACC3 uplatňuje stejná opatření bez ohledu na to, zda vysoce rizikový náklad a poštu obdrží od jiného leteckého dopravce nebo prostřednictvím jiných druhů dopravy.

Odkaz: body 6.7 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: Zásilkám HRCM odbaveným pro přepravu do EU nebo EHP musí být vydán bezpečnostní status „SHR“, což znamená, že jsou bezpečné pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.8.1  Vědí zaměstnanci leteckého dopravce odpovědní za provádění bezpečnostních kontrol, s jakým leteckým nákladem a poštou je třeba zacházet jako s vysoce rizikovým nákladem a poštou (HRCM)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

8.2  Má letecký dopravce zavedeny postupy pro zjišťování zásilek HRCM?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

8.3  Jsou zásilky HRCM podrobovány postupům detekční kontroly zásilek HRCM podle právních předpisů EU?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte uplatňované postupy.

 

8.4  Vydává letecký dopravce po provedení detekční kontroly k zásilce SHR prohlášení o bezpečnostním statusu v dokumentaci, která zásilku doprovází?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak a v podobě jakého dokumentu se bezpečnostní status vydává.

 

8.5  Závěr: Zavedl letecký dopravce odpovídající a dostatečný postup k zajištění toho, aby se všemi zásilkami HRCM bylo před nakládkou manipulováno správně?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Ochrana

Cíl: Dopravce ACC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy od místa provedení bezpečnostní detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo od místa přejímky po provedení detekční kontroly nebo bezpečnostních kontrol až do nakládky.

Ochranu lze zajistit různými prostředky, např. fyzickými (např. zábrany, uzamčené prostory), lidskými (např. hlídky, zaměstnanci, kteří prošli odbornou přípravou) a technickými (např. uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachové systémy proti nežádoucímu vniknutí).

Zabezpečený letecký náklad nebo pošta směřující do EU nebo EHP by měly být odděleny od leteckého nákladu nebo pošty, které zabezpečeny nejsou.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/19989.1  Je ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a letecké pošty zajišťována leteckým dopravcem nebo jeho jménem jiným subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, uplatňují opatření k ochraně zabezpečeného leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU nebo EHP?

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

— soukromá odbavovací společnost

— vládou regulovaná společnost

— vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

— jiné

 

9.2  Jsou zavedeny bezpečnostní kontroly a zajištěna ochrana, které během detekční kontroly zabrání nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

9.3  Jsou zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak jsou chráněny.

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

9.4  Závěr: Je ochrana zásilek dostatečně důkladná, aby zabránila protiprávním činům?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Průvodní doklady

Cíl: ACC3 zajistí, aby průvodní doklady k zásilce, na niž ACC3 uplatnil bezpečnostní kontroly (např. detekční kontrola, ochrana), obsahovaly alespoň tyto údaje:

a) 

jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení; a

b) 

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu; a

c) 

obsah zásilky; a

d) 

bezpečnostní status vyjádřený následovně:

— 
„SPX“, označující zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo
— 
„SCO“, označující zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo
— 
„SHR“ označující zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

V případě, že schválený agent třetí země neexistuje, může prohlášení o bezpečnostním statusu vydat dopravce ACC3 nebo letecký dopravce přilétající ze třetí země osvobozené od režimu ACC3.

Vydal-li bezpečnostní status ACC3, letecký dopravce navíc uvede důvody pro jeho vydání, včetně použitého prostředku nebo metody detekční kontroly nebo důvodů pro osvobození zásilky od detekční kontroly, s využitím standardů přijatých v rámci systému prohlášení o bezpečnosti zásilky.

Pokud bezpečnostní status a průvodní doklady vydal RA3, jenž se v řetězci vyskytuje dříve, nebo jiný ACC3, ověří ACC3 během procesu přejímky, že výše uvedené informace jsou v průvodních dokladech zahrnuty.

Průvodní doklady zásilky mohou mít formu leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo zvláštního prohlášení, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

Odkaz: bod 6.3.2.6 písm. d), body 6.8.3.4, 6.8.3.5 6.8.3.6 a 6.8.3.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.10.1  Zajišťuje letecký dopravce, že jsou vypracovány příslušné průvodní doklady, a uvádí informace požadované podle bodu 6.3.2.6 písm. d) a bodů 6.8.3.4, 6.8.3.5 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, obsah dokladů popište.

 

Pokud NE, vysvětlete, z jakého důvodu a jakým způsobem letecký dopravce s nákladem a poštou při nakládce do letadla zachází jako se „zabezpečenými“.

 

10.2  Obsahují doklady jedinečný alfanumerický identifikátor leteckého dopravce ACC3?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete proč.

 

10.3  Je v dokladech uveden bezpečnostní status nákladu a způsob, jakým se k tomuto statusu dospělo?

ANO nebo NE

 

Popište, jakým způsobem je to uvedeno.

 

10.4  Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady, udávajícími jejich správný bezpečnostní status a veškeré požadované informace?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 11

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích deseti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě odpovídá obsahu té části bezpečnostního programu leteckého dopravce, která popisuje opatření pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP, a zda bezpečnostní kontroly dostatečně plní cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu.

Závěr může zahrnovat jeden z těchto čtyř možných hlavních případů:

1) 

bezpečnostní program leteckého dopravce je v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a ověření na místě potvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu nebo

2) 

bezpečnostní program leteckého dopravce je v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, ale ověření na místě nepotvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu, nebo

3) 

bezpečnostní program leteckého dopravce není v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, ale ověření na místě potvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu, nebo

4) 

bezpečnostní program leteckého dopravce není v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a ověření na místě nepotvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu.11.1  Obecný závěr: Uveďte případ, který nejblíže odpovídá ověřované situaci

1, 2, 3 nebo 4

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:
PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno a pozice kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Pozice kontaktní osoby

Datum návštěvy nebo pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLNĚK 6-C4

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE TŘETÍCH ZEMÍ OVĚŘENÉ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty ze třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějícího přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své označení jako známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3). KC3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

KC3 zajistí, aby byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly zásilek směřujících do Unie ( 17 ) a zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku předání dopravci ACC3 nebo schválenému agentovi třetí země ověřenému z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3).

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Unie (EU) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny prováděcím nařízením (EU) 2015/1998.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu ( 18 ) směřující do EU nebo EHP zajistí subjekt žádající o označení KC3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. V případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. a) uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam ACC3.

Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě. Nedílnou součástí zprávy o ověření je alespoň:

— 
vyplněný kontrolní seznam, podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, případně opatřený poznámkami ověřovaného subjektu; a
— 
prohlášení o závazcích (doplněk 6-H3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem; a
— 
prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem.

KC3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravci ACC3 a s jakýmkoliv RA3.

Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Poznámky k vyplnění:

1) Musí být vyplněny všechny použitelné a relevantní části kontrolního seznamu v závislosti na obchodním modelu a činnosti ověřovaného subjektu. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

2) Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Organizace a povinnosti1.1  Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. od 01.10.2012 do 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2  Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo KC3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO) nebo status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT nebo další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3  Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4  Název subjektu

Jméno

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.5  Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.6  Povaha podnikání – druhy zpracovávaného nákladu

O jaký druh podnikání se jedná – jaký druh nákladu se zpracovává v prostorách žadatele?

 

1.7  Je žadatel odpovědný za:

a)  výrobu

b)  balení

c)  skladování

d)  expedici

e)  jiné, upřesněte

 

1.8  Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9  Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU nebo EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad nebo pošta doručené od KC3 dopravci ACC3 nebo RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li KC3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou uvedeny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

KC3 musí uplatňovat postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU nebo EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či agentovi RA3. Bezpečnostní kontroly přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.2.1  Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2  Informace o bezpečnostním programu subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá se bezpečnostní program příslušnému orgánu státu, v němž se subjekt nachází, nebo je tímto orgánem schvalován? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3  Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (části 4 až 11)?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4  Je bezpečnostní program průkazný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5  Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP před předáním dopravci ACC3 či RA3 podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6  Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven příslušným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje, aby byly bezpečnostní kontroly prováděny požadovaným způsobem.

 

2.7  Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, průkaznosti a důkladnosti postupu.

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta

Cíl: Vymezit bod nebo místo, kde se náklad nebo pošta stávají identifikovatelnými jako letecký náklad nebo letecká pošta.3.1  Kontrolou výrobních, balicích, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu nebo letecké pošty směřující do EU nebo EHP stává identifikovatelnou jako taková.

Popište

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 6 až 9.

ČÁST 4

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí KC3 odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí mít KC3 zavedeny postupy, kterými zajistí, aby všichni pracovníci (např. stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu nebo letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a) 

byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory KC3 a

b) 

dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory KC3.

Poznámka:

— 
Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).
— 
Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.4.1  Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje ověření spolehlivosti a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.2  Zahrnuje tento postup následující činnosti?

□  ověření spolehlivosti

□  kontrola před nástupem do zaměstnání

□  kontrola rejstříku trestů

□  pohovory

□  jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.3  Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.4  Zahrnuje tento postup následující činnosti?

□  ověření spolehlivosti

□  kontrola před nástupem do zaměstnání

□  kontrola rejstříku trestů

□  pohovory

□  jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.5  Procházejí zaměstnanci s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště odbornou přípravou předtím, než je jim přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.6  Procházejí zaměstnanci uvedení v bodě 4.5 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

4.7  Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy zaměstnanců, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště směřující do EU nebo EHP, byli náležitě přiděleni na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Fyzické zabezpečení

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat způsob ochrany svého pracoviště či svých prostor, a dále i zavedení postupů kontroly vstupu. Je nezbytné, aby byl kontrolován vstup do prostoru, v němž se identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta zpracovává nebo skladuje. Veškeré dveře, okna a další přístupové body k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště směřujícím do EU nebo EHP musí být zabezpečeny či podléhat kontrole vstupu.

Mezi prvky fyzického zabezpečení patří zejména:

— 
fyzické překážky, jako jsou např. oplocení a bariéry,
— 
technologické prostředky využívající poplachové systémy a/nebo systémy uzavřeného televizního okruhu CCTV,
— 
ochrana lidmi, např. v podobě zaměstnanců vykonávajících činnosti ostrahy.

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.5.1  Podléhají veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště kontrole vstupu a je tento vstup vyhrazen pouze oprávněným osobám?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak probíhá kontrola vstupu? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

□  bezpečnostní pracovníci

□  jiní pracovníci

□  osobní kontrola toho, zda je osobám povolen vstup do příslušných prostor

□  systémy elektronické kontroly vstupu

□  jinak, upřesněte

 

Pokud ANO, jak je zabezpečen vstup oprávněné osoby do příslušného prostoru? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

— použití identifikačního průkazu společnosti

— použití jiného identifikačního dokladu jako je například cestovní pas či řidičský průkaz

— seznam osob s pověřením ke vstupu používaný (bezpečnostním) personálem

— elektronické ověření, např. s využitím čipu

— přidělování klíčů či přístupových kódů pouze pověřeným zaměstnancům

— jinak, upřesněte

 

5.2  Jsou veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště zabezpečené? Zde jsou zahrnuty i přístupové body, jichž není využíváno stále, a body, jež nejsou běžně používány k obvyklému přístupu, jako např. okna.

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak jsou tyto body zabezpečeny? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

— přítomnost bezpečnostních pracovníků

— systémy elektronické kontroly vstupu umožňující vstup v daném okamžiku vždy pouze jedné osobě

— bariéry, např. závory či zámky

— uzavřený televizní okruh (CCTV)

— systémy detekce neoprávněného vniknutí

 

5.3  Jsou v prostorách k dispozici další opatření ke zvýšení celkové ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete a popište je:

□  oplocení nebo bariéry

□  uzavřený televizní okruh (CCTV)

□  systémy detekce neoprávněného vniknutí

□  dohled a hlídky

□  jinak, upřesněte

 

5.4  Má budova pevnou konstrukci?

ANO nebo NE

 

5.5  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP zpracovávány nebo uloženy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Výroba

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu výroby. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do výrobních prostor je kontrolován a že výrobní proces podléhá dozoru. Pokud se výrobek stane identifikovatelným jako letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP v průběhu výroby, pak subjekt musí prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu výrobního procesu.6.1  Podléhá přístup do výrobních prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

6.2  Podléhá výrobní proces dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

6.3  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

6.4  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Balení

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu balení. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do balírny je kontrolován a že proces balení podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu balení, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Veškeré hotové zboží se musí před jeho zabalením zkontrolovat.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu balicího procesu identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU nebo EHP.7.1  Podléhá vstup do balírny kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

7.2  Podléhá balící proces dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

7.3  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi balení?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

7.4  Popište hotový vnější obal:

a)  Je hotový vnější obal pevný?

ANO nebo NE

 

Popište

 

b)  Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je dosaženo odolnosti vůči nedovolené manipulaci, např. využitím číslovaných pečetí, zvláštních razítek, bezpečnostní pásky.

 

Pokud NE, uveďte, jaká opatření jsou přijata na ochranu neporušitelnosti zásilek.

 

7.5  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během balení?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Skladování

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly během skladování chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován přístup do skladovacích prostor. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu skladování, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu skladování identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU nebo EHP.8.1  Podléhá vstup do skladovacích prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

8.2  Jsou hotový a zabalený letecký náklad nebo letecká pošta uloženy bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje ochranu hotového a zabaleného leteckého nákladu a letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy a/nebo manipulací.

 

8.3  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během skladování?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Expedice

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu expedice. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován vstup do prostor expedice. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu expedice, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu expedice identifikován jako letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU/EHP.9.1  Podléhá vstup do prostor expedice kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

9.2  Kdo má přístup do oblasti expedice? Lze uvést více odpovědí.

□  zaměstnanci subjektu

□  řidiči

□  návštěvy

□  dodavatelé

□  jiné osoby (upřesněte)

 

9.3  Podléhá proces expedice dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

9.4  Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci v prostoru expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

9.5  Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během procesu expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Zásilky z jiných zdrojů

Cíl: KC3 musí uplatňovat postupy, které zajistí, že letecký náklad nebo letecká pošta, které sám neodesílá, nesmí být předávány dopravci ACC3 či RA3 coby zabezpečený náklad nebo pošta.

KC3 může předat RA3 nebo dopravci ACC3 zásilky, které neodesílá sám, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám; a

b) 

původ je jednoznačně uveden na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole ze strany RA3 nebo dopravce ACC3.10.1  Přijímá subjekt zásilky nákladu nebo pošty určené k letecké přepravě od jakéhokoli jiného subjektu?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jakým způsobem probíhá oddělení těchto zásilek od vlastního nákladu či pošty společnosti a jak jsou označovány pro schváleného agenta nebo dopravce?

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky ze strany osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 11

Dokumentace

Cíl: KC3 zajistí, aby průvodní doklady k zásilce, na niž KC3 uplatnil bezpečnostní kontroly (např. ochrana), obsahovaly alespoň tyto údaje:

a) 

jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení; a

b) 

obsah zásilky.

Průvodní doklady zásilky mohou být buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

Odkaz: bod 6.8.3.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.11.1  Zajišťuje subjekt, že jsou vypracovány příslušné průvodní doklady obsahující UAI vydaný příslušným orgánem udělujícím označení a popis zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

11.2  Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 12

Přeprava

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly během přepravy chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nesmí je ACC3 nebo RA3 přijmout coby zabezpečený náklad nebo poštu.

KC3 odpovídá během přepravy za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Neplatí to však pro případy, kdy za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo RA3.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu přepravy.12.1  Jak jsou letecký náklad nebo letecká pošta přepravovány k dopravci ACC3 či RA3?

a)  vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO nebo NE

 

b)  přepravními prostředky dopravce ACC3 nebo RA3?

ANO nebo NE

 

c)  prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO nebo NE

 

12.2  Jsou letecký náklad nebo letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

12.3  Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

12.4  Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

12.5  Podepisuje, je-li to na místě, příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

12.6  Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty nebo obojího, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (např. před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti) a druh odborné přípravy (např. odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

12.7  Závěr: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 13

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích dvanácti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

1) 

splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě;

2) 

nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby letecký náklad nebo poštu směřující do EU nebo EHP dodával dopravci ACC3 nebo RA3, aniž by byly tento náklad nebo pošta podrobeny detekční kontrole, kterou provádí ověřená strana. Subjekt obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí mít na paměti, že se při hodnocení vychází z metodiky založené na splnění veškerých cílů.12.1  Obecný závěr: Uveďte variantu, která nejblíže odpovídá ověřované situaci

1 nebo 2

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:
PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno a pozice kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Pozice kontaktní osoby

Datum návštěvy nebo pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M15 —————

▼B

DOPLNĚK 6-E

PROHLÁŠENÍ DOPRAVCE

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ()  a jeho prováděcími předpisy

potvrzuji, že při vyzvedávání, přepravě, skladování a doručování leteckého nákladu/letecké pošty, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly [jménem název schváleného agenta/leteckého dopravce provádějícího bezpečnostní kontroly nákladu či pošty/známého odesílatele/stálého odesílatele], budou dodrženy tyto bezpečnostní postupy:

▼M15

— 
všichni pracovníci, kteří se podílejí na přepravě nákladu a pošty, absolvovali obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7. Kromě toho, pokud je těmto pracovníkům rovněž udělen přístup bez dozoru k nákladu a poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, absolvovali tito pracovníci odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.3.9,

▼B

— 
bude ověřena bezúhonnost přijímaných pracovníků, kteří budou mít přístup k tomuto leteckému nákladu/letecké poště. Toto ověření zahrnuje alespoň kontrolu totožnosti (pokud možno prostřednictvím průkazu totožnosti, řidičského průkazu nebo cestovního dokladu s fotografií držitele) a kontrolu životopisu a/nebo poskytnutých posudků,
— 
nákladové prostory vozidel budou zapečetěny nebo uzamčeny. Vozidla s boční shrnovací plachtou budou zabezpečena pomocí celních šňůr. Ložný prostor plošinových nákladních vozidel bude během přepravy leteckého nákladu pod dozorem,
— 
bezprostředně před nakládkou bude ložný prostor prohledán a až do ukončení nakládky je zajišťována neporušenost prostoru,
— 
každý řidič má u sebe průkaz totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz nebo jiný doklad obsahující fotografii dotyčné osoby, který byl vydán nebo uznán vnitrostátními orgány,
— 
řidiči nesmí mezi vyzvednutím a doručením dělat neplánované zastávky. Pokud je taková zastávka nevyhnutelná, řidič po návratu zkontroluje bezpečnost nákladu a neporušenost zámků a/nebo pečetí. Pokud řidič zjistí jakýkoli důkaz o neoprávněném zásahu, informuje svého nadřízeného a letecký náklad/letecká pošta nebudou doručeny bez oznámení při doručení,
— 
zajištění přepravy nebude zadáno subdodavatelsky třetí straně, pokud tato třetí strana:
a) 

nemá uzavřenou dohodu o přepravě se schváleným agentem, známým odesílatelem nebo stálým odesílatelem odpovědným za přepravu [stejný název jako výše]; nebo

b) 

není schválena nebo osvědčena příslušným orgánem; nebo

c) 

nemá s níže podepsaným dopravcem uzavřenou dohodu o přepravě, která požaduje, aby třetí osoby nesměly dále zadávat subdodávky, a nezavádí bezpečnostní postupy obsažené v tomto prohlášení. Níže podepsaný dopravce přebírá plnou odpovědnost za celou přepravu jménem schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele; a

— 
žádné jiné služby (např. skladování) nebudou zadány subdodavatelsky třetí straně, která není schváleným agentem nebo subjektem, který byl osvědčen nebo schválen příslušným orgánem a je uveden v seznamu pro poskytování těchto služeb.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Název a adresa společnosti:

Datum:

Podpis:

▼M7

DOPLNĚK 6-F

NÁKLAD A POŠTA

6-Fi

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o náklad a poštu, níže uvedené třetí země byly uznány jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Černá Hora

▼M13

Republika Srbsko

▼M7

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

6-Fii

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A PRO KTERÉ SE NEPOŽADUJE OZNAČENÍ ACC3, JSOU UVEDENY V PROVÁDĚCÍM ROZHODNUTÍ KOMISE C(2015) 8005.

6-Fiii

OVĚŘOVACÍ ČINNOSTI TŘETÍCH ZEMÍ, JAKOŽ I JINÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY, JEŽ JSOU UZNÁNY ZA ROVNOCENNÉ OVĚŘOVÁNÍ OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY.

Dosud nepřijata žádná ustanovení.

▼B

DOPLNĚK 6-G

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁKLADU A POŠTY TŘETÍCH ZEMÍ

Bezpečnostní program ACC3 obsahuje podle potřeby buď pro každé letiště třetí země jednotlivě, nebo ve formě obecného dokumentu upřesňujícího veškeré změny na uvedených letištích třetí země tyto údaje:

a) 

popis opatření pro letecký náklad a poštu;

b) 

postupy týkající se přejímky;

c) 

režim a kritéria pro schválené agenty;

d) 

režim a kritéria pro známé odesílatele;

e) 

režim a kritéria pro stálé odesílatele;

f) 

normu pro detekční kontrolu;

g) 

místo detekční kontroly;

h) 

údaje o detekčním zařízení;

i) 

údaje o provozovateli nebo poskytovateli služeb;

j) 

seznam výjimek z bezpečnostních detekčních kontrol;

k) 

zacházení s vysoce rizikovým leteckým nákladem a poštou.

▼M2

DOPLNĚK 6-H1

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – DOPRAVCE ACC3 OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Jménem [název leteckého dopravce] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU nebo EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[Název leteckého dopravce] může být označen za „dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějícího přepravu do Unie z letiště třetí země (ACC3)“ teprve poté, co příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo (pro tento účel) příslušnému orgánu Islandu, Norska nebo Švýcarska předloží zprávu o ověření z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a co ji tento příslušný orgán přijme, a jakmile jsou údaje o dopravci ACC3 zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Pokud příslušný orgán členského státu EU nebo Evropská komise zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž zpráva odkazuje, může to vést k odnětí označení ACC3, které [název leteckého dopravce] již pro toto letiště získal, což [název leteckého dopravce] znemožní přepravovat letecký náklad nebo poštu na území EU nebo EHP směřující z tohoto letiště.

Zpráva je platná po dobu pěti let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název leteckého dopravce] prohlašuji, že:

(1) 

[název leteckého dopravce] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou,

(2) 

Poskytnu příslušnému orgánu udělujícímu označení relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, pokud:

a) 

v bezpečnostním programu [název leteckého dopravce] dojde ke změnám;

b) 

je celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.7 doplňku 6-C3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

c) 

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

d) 

letecký dopravce ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem nebo leteckou poštou směřujícími do Unie nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie ověřené v této zprávě.

(3) 

[název leteckého dopravce] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení ACC3, pokud byly bezpečnostní normy shledány nedostatečnými, a to až do následného ověření činností [název leteckého dopravce].

(4) 

[název leteckého dopravce] informuje příslušný orgán udělující označení, pokud si nemůže vyžádat nebo zajistit, aby byly na náklad nebo poštu, jež přejímá k přepravě do EU nebo EHP, uplatněny náležité bezpečnostní kontroly, nebo pokud nemůže vykonávat účinný dohled nad svým dodavatelským řetězcem.

Jménem [název leteckého dopravce] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-H2

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – SCHVÁLENÝ AGENT TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (RA3)

Jménem [název subjektu] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU nebo EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[název subjektu] může být označen za „schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3)“ teprve poté, co příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo (pro tento účel) příslušnému orgánu Islandu, Norska nebo Švýcarska předloží zprávu o ověření z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a co ji tento příslušný orgán přijme, a jakmile jsou údaje o RA3 zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Pokud příslušný orgán členského státu Unie nebo Evropská komise zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž zpráva odkazuje, může to vést k odnětí označení RA3, které [název subjektu] již pro tyto prostory získal, což [název subjektu] znemožní doručovat do destinace na území EU nebo EHP zabezpečený letecký náklad nebo poštu dopravci ACC3 nebo jinému RA3.

Zpráva je platná po dobu tří let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název subjektu] prohlašuji, že:

(1) 

[název subjektu] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou.

(2) 

Poskytnu příslušnému orgánu udělujícímu označení relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, pokud:

a) 

v bezpečnostním programu [název subjektu] dojde ke změnám;

b) 

je celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9 doplňku 6-C2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

c) 

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

d) 

společnost ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem nebo leteckou poštou směřujícími do Evropské unie nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie ověřené v této zprávě.

(3) 

[název subjektu] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení RA3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název subjektu].

(4) 

[název subjektu] informuje dopravce ACC3 a agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad a/nebo leteckou poštu, pokud [název subjektu] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě.

Jménem [název subjektu] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-H3

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – ZNÁMÝ ODESÍLATEL TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (KC3)

Jménem [název subjektu] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU nebo EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[název subjektu] může být označen za „známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3)“ teprve poté, co příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo (pro tento účel) příslušnému orgánu Islandu, Norska nebo Švýcarska předloží zprávu o ověření z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a co ji tento příslušný orgán přijme, a jakmile jsou údaje o KC3 zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Pokud příslušný orgán členského státu Unie nebo Evropská komise zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž zpráva odkazuje, může to vést k odnětí označení KC3, které [název subjektu] již pro tyto prostory získal, což [název subjektu] znemožní doručovat do destinace na území EU nebo EHP zabezpečený letecký náklad nebo poštu dopravci ACC3 nebo agentovi RA3.

Zpráva je platná po dobu tří let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název subjektu] prohlašuji, že:

(1) 

[název subjektu] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou.

(2) 

Poskytnu příslušnému orgánu udělujícímu označení relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, pokud:

a) 

v bezpečnostním programu [název subjektu] dojde ke změnám;

b) 

je celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9 doplňku 6-C4 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

c) 

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

d) 

společnost ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem nebo leteckou poštou směřujícími do Evropské unie nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie ověřené v této zprávě.

(3) 

[název subjektu] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení KC3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název subjektu].

(4) 

[název subjektu] informuje dopravce ACC3 a agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad a/nebo leteckou poštu, pokud [název subjektu] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě.

Jménem [název subjektu] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

▼B

DOPLNĚK 6-I

Ustanovení o vysoce rizikovém nákladu jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 6-J

Ustanovení o používání detekčního zařízení jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

7.    POŠTA A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE

7.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

Není-li stanoveno jinak nebo není-li provádění bezpečnostních kontrol uvedených v kapitolách 4, 5 a 6 zajištěno orgánem, provozovatelem letiště, subjektem nebo jiným leteckým dopravcem, zajistí letecký dopravce provádění opatření uvedených v této kapitole, co se týká pošty a materiálů tohoto leteckého dopravce.

7.1.   POŠTA A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE, KTERÉ MAJÍ BÝT NALOŽENY DO LETADLA

7.1.1.

Před naložením do nákladového prostoru letadla musí být pošta a materiály leteckého dopravce podrobeny detekční kontrole a chráněny v souladu s kapitolou 5 nebo musí být podrobeny bezpečnostním kontrolám a chráněny v souladu s kapitolou 6.

7.1.2.

Před naložením do jiné části letadla než do nákladového prostoru musí být pošta a materiály leteckého dopravce podrobeny detekční kontrole a chráněny v souladu s ustanoveními o kabinových zavazadlech obsaženými v kapitole 4.

7.1.3.

Na poštu a materiály leteckého dopravce, které mají být naloženy do letadla, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

7.2.   MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE POUŽÍVANÉ K ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

7.2.1.

Materiály leteckého dopravce, které se používají za účelem odbavení cestujících a zavazadel a které by mohly být použity k ohrožení letecké bezpečnosti, musí být chráněny nebo uloženy pod dohledem, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu.

Samoobslužné odbavení a příslušné možnosti odbavení přes Internet, kterých mohou cestující využít, se považují za oprávněný přístup k takovýmto materiálům.

7.2.2.

Vyřazený materiál, který by mohl být použit k usnadnění neoprávněného přístupu nebo vnesení zavazadla do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na palubu letadla, musí být zničen nebo musí být znehodnocen.

7.2.3.

Systémy řízení odletů a odbavovací systémy na letištích musí být kontrolovány takovým způsobem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Samoobslužné odbavení a příslušné možnosti odbavení přes Internet, kterých mohou cestující využít, se považují za oprávněný přístup k takovýmto systémům.

8.    PALUBNÍ ZÁSOBY

8.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

8.0.1.

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

8.0.2.

Pro účely této kapitoly se „palubními zásobami“ rozumí veškeré předměty, které mají být přeneseny na palubu letadla za účelem použití, požití nebo nákupu cestujícími nebo členy letové posádky během letu kromě:

a) 

kabinových zavazadel a

b) 

předmětů vnesených osobami jinými než cestující a

c) 

pošty a materiálů leteckého dopravce.

Pro účely této kapitoly se „schváleným dodavatelem palubních zásob“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení dodávek palubních zásob přímo do letadla.

Pro účely této kapitoly se „známým dodavatelem palubních zásob“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení dodávek palubních zásob leteckému dopravci nebo schválenému dodavateli, avšak nikoli přímo do letadla.

8.0.3.

Dodávky se považují za palubní zásoby od okamžiku, kdy jsou identifikovatelné jako zásoby, které mají být přeneseny na palubu letadla za účelem použití, požití nebo nákupu cestujícími nebo členy letové posádky během letu.

8.0.4.

Seznam zakázaných předmětů v palubních zásobách je shodný se seznamem v doplňku 1-A. Se zakázanými předměty se zachází v souladu s bodem 1.6.

8.1.   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

8.1.1.    Bezpečnostní kontroly – obecná ustanovení

8.1.1.1.

►M15  Palubní zásoby musí být před vnesením do vyhrazeného bezpečnostního prostoru podrobeny detekční kontrole leteckým dopravcem, schváleným dodavatelem nebo provozovatelem letiště nebo jejich jménem, ledaže: ◄

a) 

u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly leteckým dopravcem, který dodává tyto zásoby do svého vlastního letadla, a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do dodání do letadla nebo

b) 

u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly schváleným dodavatelem a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do přemístění do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo popřípadě až do dodání leteckému dopravci nebo jinému schválenému dodavateli nebo

c) 

u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly známým dodavatelem a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do jejich dodání leteckému dopravci nebo schválenému dodavateli.

8.1.1.2.

Existuje-li důvod domnívat se, že s palubními zásobami, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, bylo manipulováno nebo že tyto zásoby nebyly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol, jsou před jejich přesunem do vyhrazených bezpečnostních prostor podrobeny detekční kontrole.

8.1.1.3.

Na bezpečnostní kontrolu palubních zásob se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.1.2.    Detekční kontrola

8.1.2.1.

Při detekční kontrole palubních zásob zohledňují použité prostředky nebo metody povahu zásob a musí být na dostatečné úrovni, aby bylo přiměřeně zajištěno, že v zásobách nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

8.1.2.2.

Detekční kontrola palubních zásob podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.1.2.3.

Použijí se tyto prostředky nebo metody detekční kontroly, a to jednotlivě nebo společně:

a) 

vizuální kontrola;

b) 

ruční prohlídka;

c) 

rentgen;

d) 

systém detekce výbušnin (EDS);

e) 

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s písmenem a);

f) 

psi cvičení ke zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda položka obsahuje zakázané předměty, je tato položka odmítnuta, nebo je podrobena nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

8.1.3.    Schvalování schválených dodavatelů

8.1.3.1.

Schválené dodavatele schvaluje příslušný orgán.

Schválení schváleného dodavatele se vztahuje na konkrétní místo.

Subjekt, který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5 a dodává palubní zásoby přímo do letadla, je schválen jako schválený dodavatel. Toto se nevztahuje na leteckého dopravce, který provádí tyto bezpečnostní kontroly sám a dodává zásoby pouze do svých vlastních letadel.

8.1.3.2.

Při schvalování schválených dodavatelů se použije tento postup:

a) 

Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nachází místo uvedené v žádosti, za účelem udělení statusu schváleného dodavatele.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude dodavatel dodržovat, aby zajistil splnění požadavků uvedených v bodě 8.1.5. V programu je rovněž popsáno, jak bude samotný dodavatel sledovat dodržování těchto metod a postupů.

Žadatel předloží rovněž „Prohlášení o závazcích – schválený dodavatel palubních zásob“ uvedené v doplňku 8-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

▼M15

Podepsané prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a uchovává je dotčený příslušný orgán.

▼B

b) 

Příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program a poté uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

▼M2

c) 

Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté v souladu s písmeny a) a b) za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o schváleném dodavateli zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu. Nepovažuje-li příslušný orgán informace za uspokojivé, sdělí subjektu žádajícímu o schválení jako schválený dodavatel neprodleně důvody.

▼M2

d) 

Schválený dodavatel se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

▼B

8.1.3.3.

Schválený dodavatel je v pravidelných intervalech nepřekračujících 5 let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda schválený dodavatel stále splňuje požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

Kontrolu v prostorách schváleného dodavatele, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

8.1.3.4.

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že schválený dodavatel splňuje požadavky bodu 8.1.5, odejme status schváleného dodavatele pro konkrétní místa.

8.1.3.5.

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je schválený dodavatel schválený podle bodu 8.1.3 uznán ve všech členských státech.

8.1.4.    Jmenování známých dodavatelů

8.1.4.1.

Subjekt („dodavatele“), který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5 a dodává palubní zásoby, nikoli však přímo do letadla, jmenuje provozovatel letiště nebo subjekt, kterého zásobuje („subjekt udělující jmenování“) známým dodavatelem. To se nevztahuje na schváleného dodavatele.

8.1.4.2.

Za účelem jmenování známým dodavatelem musí dodavatel subjektu udělujícímu jmenování předložit:

▼M15

a) 

„Prohlášení o závazcích – známý dodavatel palubních zásob“ uvedené v doplňku 8-B. Toto prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a musí být podepsáno právním zástupcem; a

▼B

b) 

bezpečnostní program zahrnující bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5.

8.1.4.3.

Všichni známí dodavatelé musí být jmenováni na základě ověření:

a) 

relevantnosti a úplnosti bezpečnostního programu z hlediska bodu 8.1.5 a

b) 

provedení bezpečnostního programu bez nedostatků.

Pokud příslušný orgán nebo subjekt udělující jmenování nejsou nadále přesvědčeny, že známý dodavatel splňuje požadavky bodu 8.1.5, subjekt udělující jmenování status známého dodavatele bez odkladu odejme.

8.1.4.4.

Příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jak je uveden v článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008, stanoví, zda má ověřování bezpečnostního programu a jeho provádění vykonávat národní auditor, osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy nebo osoba jednající jménem subjektu udělujícího jmenování, která je určena a vyškolena pro tento účel.

Ověření musí být evidována, a pokud není v těchto právních předpisech stanoveno jinak, musí proběhnout před jmenováním a je třeba je opakovat každé 2 roky.

Pokud ověření není učiněno jménem subjektu udělujícího jmenování, musí být subjektu udělujícímu jmenování zpřístupněn každý záznam o tomto ověření.

8.1.4.5.

Ověření provedení bezpečnostního programu, které potvrzuje neexistenci nedostatků, sestává buď:

a) 

z kontroly na místě u dodavatele provedené každé 2 roky; nebo

b) 

z pravidelných kontrol při příjmu zásob od uvedeného známého dodavatele, které začínají po jmenování, včetně:

— 
ověření, že osoba doručující zásoby jménem známého dodavatele byla řádně proškolena, a
— 
ověření, že zásoby byly řádně zabezpečeny, a
— 
detekční kontroly zásob prováděné stejným způsobem, jako u zásob pocházejících od neznámého dodavatele.

Tyto kontroly musí být prováděny nepředvídatelně a to nejméně buď jednou za tři měsíce, nebo u 20 % dodávek známého dodavatele pro subjekt udělující jmenování.

Písmeno b) lze použít pouze tehdy, pokud příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy určí, že ověření provádí osoba, jež jedná jménem subjektu udělujícího jmenování.

8.1.4.6.

Použité metody a postupy, které je třeba dodržet při jmenování a po něm, jsou stanoveny v bezpečnostním programu subjektu udělujícího jmenování.

8.1.4.7.

Subjekt udělující jmenování uchovává:

a) 

seznam všech známých dodavatelů, které jmenoval, uvádějící den skončení platnosti jejich jmenování a

b) 

podepsané prohlášení, kopii bezpečnostního programu a veškeré zprávy o jeho provádění pro každého známého dodavatele, a to alespoň 6 měsíců od skončení platnosti jeho jmenování.

Na požádání musí být tyto dokumenty poskytnuty příslušnému orgánu za účelem sledování dodržování předpisů.

8.1.5.    Bezpečnostní kontroly prováděné leteckým dopravcem, schváleným dodavatelem a známým dodavatelem

8.1.5.1.

Letecký dopravce, schválený dodavatel a známý dodavatel palubních zásob:

a) 

jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

▼M15

b) 

zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným zásobám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící detekční kontrolu palubních zásob absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.3 a osoby provádějící jiné bezpečnostní kontroly palubních zásob absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a

▼B

c) 

zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k palubním zásobám a

d) 

přiměřeně zajistí, aby v palubních zásobách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) 

všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují palubní zásoby, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí.

Písmeno e) se nevztahuje na přepravu v neveřejném prostoru letiště.

8.1.5.2.

Pokud známý dodavatel používá pro přepravu zásob jinou společnost, která není známým dodavatelem pro leteckého dopravce či schváleným dodavatelem, známý dodavatel zajistí, že jsou dodržovány všechny bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5.1.

8.1.5.3.

Na bezpečnostní kontroly, které má provádět letecký dopravce a schválený dodavatel, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.2.   OCHRANA PALUBNÍCH ZÁSOB

Podrobná ustanovení o ochraně palubních zásob jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

8.3.   DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ PRO PALUBNÍ ZÁSOBY TEKUTIN, AEROSOLŮ A GELŮ A BEZPEČNOSTNÍCH BALENÍ, KTERÁ JSOU ZJEVNĚ NEPORUŠENÁ

8.3.1.

Palubní zásoby bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, se do provozního prostoru nebo vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště dodávají v obalu, který je zjevně neporušený.

8.3.2.

Tekutiny, aerosoly a gely a bezpečnostní balení, která jsou zjevně neporušená, jsou od počátečního získání v provozním nebo vyhrazeném bezpečnostním prostoru letiště až po konečný prodej na palubě letadla chráněny před neoprávněnými činy.

8.3.3.

Podrobná ustanovení k dodatečným bezpečnostním ustanovením pro palubní zásoby tekutin, aerosolů a gelů a bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 8-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

SCHVÁLENÝ DODAVATEL PALUBNÍCH ZÁSOB

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 19 ) a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

— 
pokud je mi známo, informace obsažené v bezpečnostním programu společnosti jsou pravdivé a správné,
— 
praktiky a postupy stanovené v tomto bezpečnostním programu budou prováděny a zachovávány na všech místech, na něž se tento program vztahuje,
— 
tento bezpečnostní program bude upraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem příslušným budoucím změnám právních předpisů Unie, pokud [název společnosti] nesdělí [název příslušného orgánu], že již nehodlá dodávat palubní zásoby přímo do letadla (a tudíž nehodlá nadále působit jako schválený dodavatel),
— 
[název společnosti] písemně informuje [název příslušného orgánu]:
a) 

o drobných změnách svého bezpečnostního programu, jako je název společnosti, osoba odpovědná za bezpečnost nebo kontaktní údaje, a to neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, a

b) 

o důležitých plánovaných změnách, jako jsou nové postupy detekční kontroly, velké stavební práce, které mohou ovlivnit dodržování příslušných právních předpisů Unie, nebo změna místa/adresy, a to nejpozději do 15 pracovních dnů před jejich zahájením/plánovanou změnou,

— 
v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy Unie [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,
— 
[název společnosti] informuje [název příslušného orgánu] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat palubních zásob, zejména o případném pokusu ukrýt v palubních zásobách zakázané předměty,
— 
[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti na základě bezpečnostního programu společnosti, a
— 
[název společnosti] vyrozumí [název příslušného orgánu], pokud:
a) 

ukončí činnost;

b) 

nadále nedodává palubní zásoby přímo do letadla nebo

c) 

není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 8-B

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

ZNÁMÝ DODAVATEL PALUBNÍCH ZÁSOB

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 20 ) a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

— 
[název společnosti]
a) 

jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

▼M15

b) 

zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným zásobám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící bezpečnostní kontroly palubních zásob jiné než detekční kontroly absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a

▼B

c) 

zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k palubním zásobám a

d) 

přiměřeně zajistí, aby v palubních zásobách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) 

všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují palubní zásoby, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí (tento bod se nepoužije při přepravě v neveřejném prostoru letiště).

Použije-li se pro přepravu zásob jiná společnost, která není známým dodavatelem pro leteckého dopravce nebo schváleným dodavatelem, [název společnosti] zajistí, že jsou dodržovány všechny výše uvedené bezpečnostní kontroly,

— 
v zájmu zajištění dodržování právních předpisů [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,
— 
[název společnosti] informuje [leteckého dopravce nebo schváleného dodavatele, jemuž dodává palubní zásoby] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat palubních zásob, zejména o případném pokusu ukrýt v palubních zásobách zakázané předměty,
— 
[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti, a
— 
[název společnosti] vyrozumí [leteckého dopravce nebo schváleného dodavatele, jemuž dodává palubní zásoby], pokud:
a) 

ukončí činnost; nebo

b) 

není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů Unie.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Právní zástupce

Jméno:

Datum:

Podpis:

9.    LETIŠTNÍ DODÁVKY

9.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

9.0.1.

Není-li stanoveno jinak nebo není-li provádění detekční kontroly zajištěno orgánem nebo subjektem, zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole provozovatel letiště.

9.0.2.

Pro účely této kapitoly

a) 

se „letištními dodávkami“ rozumí všechny předměty, které mají být prodány, použity nebo zpřístupněny za jakýmkoliv účelem nebo pro jakoukoliv činnost ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť, jiné než „předměty vnášené osobami jinými než cestujícími“;

b) 

se „známým dodavatelem letištních dodávek“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení letištních dodávek do vyhrazených bezpečnostních prostor.

9.0.3.

Dodávky se považují za letištní dodávky od okamžiku, kdy jsou identifikovatelné jako dodávky, které mají být prodány, použity nebo zpřístupněny ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť.

9.0.4.

Seznam zakázaných předmětů v letištních dodávkách je shodný se seznamem v doplňku 1-A. Se zakázanými předměty se zachází v souladu s bodem 1.6.

9.1.   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

9.1.1.    Bezpečnostní kontroly – obecná ustanovení

9.1.1.1.

►M15  Letištní dodávky musí být před přemístěním do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobeny detekční kontrole provozovatelem letiště či schváleným dodavatelem nebo jejich jménem, ledaže: ◄

a) 

u dodávek byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly provozovatelem letiště, který dodává tyto dodávky na své vlastní letiště, a dodávky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do dodání do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, nebo

b) 

u dodávek byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly známým nebo schváleným dodavatelem a dodávky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do jejich dodání do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.

9.1.1.2.

Letištní dodávky, které pocházejí z vyhrazeného bezpečnostního prostoru, mohou být od těchto bezpečnostních kontrol osvobozeny.

9.1.1.3.

Existuje-li důvod domnívat se, že s letištními dodávkami, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, bylo manipulováno nebo že tyto dodávky nebyly od okamžiku provedení těchto kontrol chráněny před neoprávněnými činy, jsou před jejich přesunem do vyhrazených bezpečnostních prostor podrobeny detekční kontrole.

9.1.2.    Detekční kontrola

9.1.2.1.

Při provádění detekční kontroly letištních dodávek zohledňují použité prostředky nebo metody povahu dodávky a musí být na dostatečné úrovni, aby bylo možno přiměřeně zajistit, že v dodávce nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

9.1.2.2.

Detekční kontrola letištních dodávek podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

9.1.2.3.

Použijí se tyto prostředky nebo metody detekční kontroly, a to jednotlivě nebo společně:

a) 

vizuální kontrola;

b) 

ruční prohlídka;

c) 

rentgen;

d) 

systém detekce výbušnin (EDS);

e) 

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s písmenem a);

f) 

psi cvičení ke zjišťování výbušnin v kombinaci s písmenem a).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda položka obsahuje zakázané předměty, je tato položka odmítnuta, nebo je podrobena nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

9.1.3.    Jmenování známých dodavatelů

9.1.3.1.

Subjekt („dodavatele“), který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 9.1.4 a dodává letištní dodávky, jmenuje provozovatel letiště známým dodavatelem.

9.1.3.2.

Za účelem jmenování známým dodavatelem musí dodavatel předložit provozovateli letiště:

▼M15

a) 

„Prohlášení o závazcích – známý dodavatel letištních dodávek“ uvedené v doplňku 9-A. Toto prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a musí být podepsáno právním zástupcem; a

▼B

b) 

bezpečnostní program zahrnující bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 9.1.4.

▼M15

9.1.3.3

Všichni známí dodavatelé musí být jmenováni na základě ověření:

a) 

relevantnosti a úplnosti bezpečnostního programu z hlediska bodu 9.1.4; a

b) 

provedení bezpečnostního programu bez nedostatků.

Jako právní důkaz o označení může příslušný orgán požadovat, aby provozovatelé letišť zanesli nezbytné údaje o známých dodavatelích, které označí, do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“ nejpozději následující pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí provozovatel letiště každému určenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Vstup letištních dodávek do vyhrazených bezpečnostních prostorů může být povolen až poté, co je zjištěn status dodavatele. To se provede buď ověřením v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“, nebo s využitím alternativního mechanismu k dosažení stejného cíle.

Pokud příslušný orgán nebo provozovatel letiště nejsou nadále přesvědčeni, že známý dodavatel splňuje požadavky bodu 9.1.4, provozovatel letiště status známého dodavatele bezodkladně odejme.

▼B

9.1.3.4.

Příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jak je uveden v článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008, stanoví, zda má ověřování bezpečnostního programu a jeho provádění vykonávat národní auditor, osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy nebo osoba jednající jménem subjektu udělujícího jmenování, která je určena a vyškolena pro tento účel.

Ověření musí být evidována, a pokud není v těchto právních předpisech stanoveno jinak, musí proběhnout před jmenováním a je třeba je opakovat každé 2 roky.

Pokud ověření není učiněno jménem provozovatele letiště, musí být provozovateli letiště zpřístupněn každý záznam o tomto ověření.

9.1.3.5.

Ověření provedení bezpečnostního programu, které potvrzuje neexistenci nedostatků, sestává buď:

a) 

z kontroly na místě u dodavatele provedené každé 2 roky, nebo

b) 

z pravidelných kontrol při vnesení dodávek dodaných známým dodavatelem do vyhrazených bezpečnostních prostor, které začínají po jmenování, včetně:

— 
ověření, že osoba doručující dodávku jménem známého dodavatele byla řádně proškolena, a
— 
ověření, že dodávky byly řádně zabezpečeny, a
— 
detekční kontroly dodávek prováděné stejným způsobem, jako u dodávek pocházejících od neznámého dodavatele.

Tyto kontroly musí být prováděny nepředvídatelně, a to nejméně buď jednou za tři měsíce, nebo u 20 % dodávek známého dodavatele provozovateli letiště.

Písmeno b) lze použít pouze tehdy, pokud příslušný orgán ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy určí, že ověření provádí osoba, jež jedná jménem provozovatele letiště.

9.1.3.6.

Použité metody a postupy, které je třeba dodržet při jmenování a po něm, jsou stanoveny v bezpečnostním programu provozovatele letiště.

9.1.3.7.

Provozovatel letiště uchovává:

a) 

seznam všech známých dodavatelů, které jmenoval, uvádějící den skončení platnosti jejich jmenování a

b) 

podepsané prohlášení, kopii bezpečnostního programu a veškeré zprávy o jeho provádění pro každého známého dodavatele, a to alespoň 6 měsíců od skončení platnosti jeho jmenování.

Na požádání musí být tyto dokumenty poskytnuty příslušnému orgánu za účelem sledování dodržování předpisů.

9.1.4.    Bezpečnostní kontroly prováděné známým dodavatelem či provozovatelem letiště

9.1.4.1.

Známý dodavatel letištních dodávek nebo provozovatel letiště dodávající letištní dodávky do vyhrazeného bezpečnostního prostoru:

a) 

jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

▼M15

b) 

zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným dodávkám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící detekční kontrolu letištních dodávek absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.3 a osoby provádějící jiné bezpečnostní kontroly letištních dodávek absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a

▼B

c) 

zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k letištním dodávkám a

d) 

přiměřeně zajistí, aby v letištních dodávkách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) 

všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují letištní dodávky, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí.

Písmeno e) se nevztahuje na přepravu v neveřejném prostoru letiště.

9.1.4.2.

Pokud známý dodavatel používá pro přepravu dodávek na letiště jinou společnost, která pro provozovatele letiště není známým dodavatelem, známý dodavatel zajistí, že jsou dodržovány všechny bezpečnostní kontroly uvedené v tomto bodě.

9.2.   OCHRANA LETIŠTNÍCH DODÁVEK

Podrobná ustanovení o ochraně letištních dodávek jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

9.3.   DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ PRO ZÁSOBY TEKUTIN, AEROSOLŮ A GELŮ A BEZPEČNOSTNÍCH BALENÍ, KTERÁ JSOU ZJEVNĚ NEPORUŠENÁ

9.3.1.

Zásoby bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, se do provozního prostoru letiště za místem, kde se kontrolují palubní vstupenky, nebo do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště dodávají v obalu, který je zjevně neporušený.

9.3.2.

Tekutiny, aerosoly a gely a bezpečnostní balení, která jsou zjevně neporušená, jsou od počátečního získání v provozním nebo vyhrazeném bezpečnostním prostoru letiště až po konečný prodej v obchodě chráněny před neoprávněnými činy.

9.3.3.

Podrobná ustanovení k dodatečným bezpečnostním ustanovením pro zásoby tekutin, aerosolů a gelů a bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená, jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

DOPLNĚK 9-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

ZNÁMÝ DODAVATEL LETIŠTNÍCH DODÁVEK

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 21 ) a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

— 
[název společnosti]
a) 

jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

▼M15

b) 

zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným dodávkám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící bezpečnostní kontroly letištních dodávek jiné než detekční kontroly absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a

▼B

c) 

zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k letištním dodávkám a

d) 

přiměřeně zajistí, aby v letištních dodávkách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e) 

všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují letištní dodávky, opatří pečetěmi, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí (tento bod se nepoužije při přepravě v neveřejném prostoru letiště).

Použije-li se pro přepravu dodávek jiná společnost, která pro provozovatele letiště není známým dodavatelem, [název společnosti] zajistí, že jsou dodržovány všechny výše uvedené bezpečnostní kontroly,

— 
v zájmu zajištění dodržování právních předpisů [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků inspektorů,
— 
[název společnosti] informuje [provozovatele letiště] o všech závažných porušeních bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat letištních dodávek, zejména o případném pokusu ukrýt v letištních dodávkách zakázané předměty,
— 
[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a byli si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti, a
— 
[název společnosti] informuje [provozovatele letiště], pokud:
a) 

ukončí činnost nebo

b) 

již není schopna splnit požadavky příslušných právních předpisů EU.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Právní zástupce

Jméno:

Datum:

Podpis:

10.    OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA LETU

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.

11.    NÁBOR A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

11.0.   OBECNÁ USTANOVENÍ

11.0.1.

Orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt využívající osoby, které provádějí opatření nebo odpovídají za provádění opatření, za něž je v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 odpovědný, zajistí, aby tyto osoby splňovaly normy uvedené v této kapitole.

11.0.2.

Pro účely této kapitoly se „osvědčením“ rozumí formální posouzení a potvrzení poskytnuté příslušným orgánem nebo jeho jménem, které udává, že dotyčná osoba úspěšně absolvovala příslušnou odbornou přípravu a má způsobilost potřebnou pro vykonávání přidělených funkcí na přijatelné úrovni.

11.0.3.

Pro účely této kapitoly je „státem pobytu“ země, v níž dotyčná osoba pobývala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců, a „mezerou“ v záznamech o vzdělání nebo zaměstnání se rozumí chybějící informace pro období delší než 28 dnů.

11.0.4.

Pro účely této kapitoly se „způsobilostí“ rozumí schopnost prokázat odpovídající znalosti a dovednosti.

11.0.5.

Při posuzování potřeb v oblasti odborné přípravy podle této kapitoly je možno vzít v úvahu způsobilost, které tyto osoby nabyly před nástupem do zaměstnání.

11.0.6.

Pokud byla odpovídající způsobilost požadovaná tímto nařízením, která není specifická pro ochranu letectví před protiprávními činy, získána prostřednictvím odborné přípravy, kterou neposkytl školitel v souladu s bodem 11.5 tohoto nařízení, nebo prostřednictvím kurzů, které nebyly stanoveny či schváleny příslušným orgánem, může být zohledněna při posuzování potřeb v oblasti odborné přípravy podle této kapitoly.

11.0.7.

Pokud osoba absolvovala odbornou přípravu a získala způsobilost uvedenou v bodě 11.2, není třeba odbornou přípravu opakovat pro jinou funkci, ale pouze pro účely aktualizačního školení.

▼M5

11.0.8.

Pro účely této kapitoly se „radikalizací“ rozumí proces socializace, jímž se jedinec svými názory, postoji a myšlenkami dostává k podpoře extremismu a který by mohl vést k terorismu.

11.0.9.

Pro účely této kapitoly, a aniž jsou dotčeny použitelné právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy, vezme členský stát při určování spolehlivosti osoby procházející procesem popsaným v bodech 11.1.3 a 11.1.4 v úvahu přinejmenším:

a) 

trestné činy uvedené v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ( 22 )

a

b) 

teroristické trestné činy uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ( 23 ).

Trestné činy uvedené v písmenu b) se považují za diskvalifikující trestnou činnost.

▼M5

11.1.   NÁBOR

▼M15

11.1.1.

Úspěšně absolvovat důkladnější ověření spolehlivosti musí tito pracovníci:

a) 

osoby, které jsou přijímány, aby prováděly detekční kontroly, kontroly vstupu nebo jiné bezpečnostní kontroly ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo aby odpovídaly za provádění těchto kontrol;

b) 

osoby, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti);

c) 

školitelé podle kapitoly 11.5;

d) 

osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy podle kapitoly 11.6.

První pododstavec písm. b) se použije ode dne 1. ledna 2023. Před tímto datem musí tyto osoby absolvovat důkladnější nebo standardní ověření spolehlivosti buď v souladu s bodem 1.2.3.1, nebo jak určí příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

▼M8

11.1.2.

Úspěšně absolvovat důkladnější nebo standardní ověření spolehlivosti musí tito pracovníci:

a) 

osoby, které jsou přijímány, aby prováděly detekční kontroly, kontroly vstupu nebo jiné bezpečnostní kontroly jinde než ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo aby odpovídaly za provádění těchto kontrol;

b) 

osoby, které mají přístup bez doprovodu k leteckému nákladu a poště, poště leteckého dopravce a materiálům leteckého dopravce, palubním zásobám a letištním dodávkám, na které byly uplatněny požadované bezpečnostní kontroly;

c) 

osoby s právy administrátora nebo s přístupem bez dozoru a bez omezení ke kritickým informačním a komunikačním systémům a údajům používaným k účelům ochrany civilního letectví před protiprávními činy uvedenými v bodě 1.7.1 v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany letectví před protiprávními činy nebo osoby, které byly jinak identifikovány v rámci posouzení rizik v souladu s bodem 1.7.3.

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, o tom, zda má být provedeno důkladnější, nebo standardní ověření spolehlivosti, rozhoduje příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

▼M5

11.1.3.

V souladu s platnými předpisy Unie a jednotlivých členských států důkladnější ověření spolehlivosti přinejmenším:

a) 

určí totožnost dotyčné osoby na základě písemných dokladů;

b) 

zahrnuje ověření výpisu z rejstříku trestů ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích 5 let;

c) 

zahrnuje zaměstnání, vzdělávání a případné mezery přinejmenším za předchozích 5 let;

d) 

zahrnuje zpravodajské informace a jakékoli další relevantní informace, jež mají příslušné vnitrostátní orgány k dispozici a které mohou být dle jejich uvážení relevantní pro posouzení způsobilosti osoby k výkonu funkce, která vyžaduje důkladnější ověření spolehlivosti.

11.1.4.

V souladu s platnými předpisy Unie a jednotlivých členských států standardní ověření spolehlivosti:

a) 

určí totožnost dotyčné osoby na základě písemných dokladů;

b) 

zahrnuje ověření výpisu z rejstříku trestů ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích 5 let;