(EU) 2015/652Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

Publikováno: Úř. věst. L 107, 25.4.2015, s. 26-67 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. dubna 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. května 2015 Nabývá účinnosti: 15. května 2015
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2025 zrušen předpisem (EU) 2023/2413) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2025
Konsolidované znění předpisu s účinností od 24. prosince 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY (EU) 2015/652

ze dne 20. dubna 2015,

kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

(Úř. věst. L 107 25.4.2015, s. 26)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018

  L 328

1

21.12.2018


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 129, 27.5.2015, s.  53 (2015/652)
▼B

SMĚRNICE RADY (EU) 2015/652

ze dne 20. dubna 2015,

kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové naftyČlánek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tato směrnice stanoví pravidla pro metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice 98/70/ES.

2.  Tato směrnice se vztahuje na paliva používaná k pohonu silničních vozidel a nesilničních pojízdných strojů (včetně plavidel vnitrozemské plavby, pokud se neplaví po moři), zemědělských a lesnických traktorů a rekreačních plavidel, pokud se neplaví po moři, jakož i na elektřinu používanou silničními vozidly.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se, nad rámec definic obsažených již ve směrnici 98/70/ES, rozumí:

1) „emisemi z těžby“ veškeré emise skleníkových plynů, k nimž dojde předtím, než se začne daná surovina zpracovávat v rafinerii nebo zpracovatelském zařízení, kde se vyrábí palivo uvedené v příloze I;

2) „přírodní živicí“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který se vyznačuje tím, že:

a) v ložisku na místě těžby vykazuje podle zkušební metody D287 Americké společnosti pro zkoušení a materiály ( 1 ) (dále jen „API“) hustotu API 10° nebo méně;

b) jeho průměrná roční hodnota viskozity za teploty panující v ložisku přesahuje hodnotu vypočtenou podle rovnice: viskozita (v centipoisech) = 518,98e-0,038T; kde T je teplota ve stupních Celsia;

c) spadá pod definici dehtových písků pod kódem kombinované nomenklatury (KN) 2714 stanovenou v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ( 2 );

d) mobilizace zdroje této suroviny se dosahuje těžebním vrtem nebo tepelně podporovanou gravitační drenáží, přičemž tepelná energie se získává převážně z jiných zdrojů, než je samotný zdroj vstupní suroviny;

3) „ropnou břidlicí“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který se nachází ve skalním ložisku, obsahuje pevné kerogeny a spadá pod definici ropné břidlice pod kódem KN 2714 stanovenou nařízením (EHS) č. 2658/87. Mobilizace zdroje suroviny se dosáhne těžebním vrtem nebo tepelně podporovanou gravitační drenáží;

4) „základní normou pro paliva“ základní norma pro paliva vycházející z emisí skleníkových plynů z fosilních paliv během jejich životního cyklu na jednotku energie v roce 2010;

5) „konvenční ropou“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který v ložisku na místě původu vykazuje podle zkušební metody D287 hustotu API vyšší než 10° a který nespadá pod definici kódu KN 2714 stanovenou nařízením (EHS) č. 2658/87.

Článek 3

Metoda výpočtu intenzity skleníkových plynů z dodaných paliv a energie (vyjma biopaliv) a podávání zpráv dodavateli

1.  Pro účely čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES zajistí členské státy, aby dodavatelé používali k určení intenzity skleníkových plynů z jimi dodávaných paliv metodu výpočtu uvedenou v příloze I této směrnice.

2.  Pro účely čl. 7a odst. 1 druhého pododstavce a čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES stanoví členské státy dodavatelům povinnost vykazovat údaje na základě definic a metody výpočtu stanovených v příloze I této směrnice. Tyto údaje se vykazují každoročně za použití šablon uvedených v příloze IV této směrnice.

3.  Pro účely čl. 7a odst. 4 směrnice 98/70/ES zajistí každý členský stát, aby skupina dodavatelů, která se rozhodne být považována za jediného dodavatele, plnila v daném členském státě své povinnosti podle čl. 7a odst. 2.

4.  V případě dodavatelů, kteří jsou malými a středními podniky, použijí členské státy zjednodušenou metodu uvedenou v příloze I této směrnice.

Článek 4

Výpočet základní normy paliv a snížení intenzity skleníkových plynů

Pro účely ověření toho, zda dodavatelé plní své závazky vyplývající z čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES, jim členské státy stanoví povinnost porovnávat snížení emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu paliv a elektřiny, kterého dosáhli, se základní normou pro paliva stanovenou v příloze II této směrnice.

Článek 5

Podávání zpráv členskými státy

▼M1

1.  Členské státy předloží Komisi každoročně do 31. prosince údaje za předchozí kalendářní rok týkající se souladu s článkem 7a směrnice 98/70/ES vymezené v příloze III této směrnice.

▼B

2.  Pro předkládání údajů vymezených v příloze III této směrnice použijí členské státy nástroje platformy ReportNet Evropské agentury pro životní prostředí poskytnuté podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ( 3 ). Členské státy údaje prostřednictvím elektronického přenosu dat předávají do ústředního registru údajů, který spravuje Evropská agentura pro životní prostředí.

3.  Údaje se vykazují každoročně za použití šablony uvedené v příloze IV. Členské státy oznámí Komisi den přenosu údajů a pro účely kontaktu název příslušného orgánu, který zodpovídá za ověření a vykázání údajů Komisi.

Článek 6

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce ukládané v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a podniknou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí příslušná ustanovení Komisi do 21. dubna 2017 a neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.

Článek 7

Provedení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. dubna 2017. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2.  Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Tato směrnice je určena členských státům.
PŘÍLOHA I

METODA VÝPOČTU INTENZITY SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VZNIKAJÍCÍCH BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU PALIV A ENERGIE A K PODÁVÁNÍ ZPRÁV O TÉTO INTENZITĚ ZE STRANY DODAVATELŮ

Část 1

Výpočet intenzity skleníkových plynů z paliv a energií u dodavatele

Intenzita skleníkových plynů u paliv a energií se vyjadřuje jako ekvivalent gramů oxidu uhličitého na jeden megajoule paliva (g CO2eq/MJ);

1. pro účely výpočtu intenzity skleníkových plynů u paliv se za skleníkové plyny považují oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a methan (CH4). Při výpočtu ekvivalentu CO2 mají emise těchto plynů v ekvivalentu emisí CO2 tyto hodnoty:CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2. emise z výroby strojního nebo jiného zařízení použitého při těžbě, výrobě, rafinaci a spotřebě fosilních paliv se neberou v úvahu;

3. intenzita skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu emisí skleníkových plynů ze všech paliv dodaných dodavatelem se vypočítá podle tohoto vzorce:

image

přičemž:

a) „#“ je identifikace dodavatele (tj. identifikace subjektu povinného k dani), kterou nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ( 4 ) u typových kódů místa určení 1 až 5 a 8 vymezuje jako číslo spotřební daně subjektu (registrační číslo SEED) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v tabulce 1 bodě 5 písm. a) přílohy I uvedeného nařízení), který je rovněž v souladu s ustanovením článku 8 směrnice Rady 2008/118/ES ( 5 ) osobou povinnou ke spotřební dani v případě vzniku daňové povinnosti v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 2008/118/ES. Pokud není takováto identifikace k dispozici, zajistí členské státy zavedení rovnocenného způsobu identifikace v souladu s vnitrostátním systémem vykazování spotřební daně.

b) „x“ je typ paliva nebo energie, na něž se vztahuje tato směrnice, a to v souladu s bodem 17 písm. c) v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, shromažďují členské státy rovnocenné údaje v souladu se systémem vykazování spotřební daně zavedeným na vnitrostátní úrovni.

c) „MJx“ je celková dodaná energie získaná z uvedeného množství paliva „x“ vyjádřená v megajoulech. Tato hodnota se vypočítá takto:

i) Množství každého z paliv podle typu paliva

se odvodí z údajů vykazovaných podle bodu 17 písm. d), f) a o) v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009. Množství biopaliva se převádí na energetický obsah při spodní výhřevnosti, a to na základě hodnot energetické hustoty uvedených v příloze III směrnice 2009/28/ES. Množství paliv nebiologickéhopůvodu se převádí na energetický obsah při spodní výhřevnosti, a to na základě hodnot energetické hustoty uvedených v dodatku 1 ke zprávě Společného výzkumného střediska-EUCAR-CONCAWE (JEC) ( 6 )„Well-to-Tank“ (verze 4) z července 2013 ( 7 ).

ii) Souběžné společné zpracování fosilních paliv a biopaliv

Pojem zpracování zahrnuje všechny úpravy během životního cyklu paliva nebo dodané energie, které mají za následek změnu molekulární struktury daného produktu. Pod tento pojem nespadá přidávání denaturačních prostředků. Objem biopaliv zpracovávaných společně s palivy nebiologického původu odpovídá stavu biopaliva po zpracování. Množství energie u společně zpracovaného biopaliva se určuje na základě energetické bilance a účinnosti procesu společného zpracování podle bodu 17 části C přílohy IV směrnice 98/70/ES.

Pokud je do fosilních paliv přimícháno více biopaliv, zohledňuje se při výpočtu i ve zprávách dodavatelů podávaných členským státům množství a typ každého z nich.

Množství dodaného biopaliva, které nesplňuje kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, se počítá jako fosilní palivo.

Směs benzinu a ethanolu E85 se ve smyslu článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 počítá jako samostatné palivo ( 8 ).

Pokud se údaje o množství neshromažďují podle nařízení (ES) č. 684/2009, shromáždí členské státy rovnocenné údaje v souladu se systémem vykazování spotřební daně zavedeným na vnitrostátní úrovni.

iii) Množství spotřebované elektřiny

To jest množství elektřiny spotřebované silničními vozidly či motocykly, přičemž dodavatel energie podává zprávu o tomto množství energie příslušnému orgánu daného členského státu, a to podle tohoto vzorce:

Spotřebovaná elektřina = ujetá vzdálenost (v km) × účinnost spotřeby elektrické energie (MJ/km).

d) Snižování emisí z těžby (UER)

„Snižování emisí z těžby (UER)“ se rozumí snižování výrobních emisí skleníkových plynů (upstream emission reduction), které uvádí dodavatel a které se měří v gCO2eq, a to pokud byly ve zprávě vyčísleny a vykázány v souladu s těmito požadavky:

i) Způsobilost

Snížení emisí z těžby se uplatní jen u standardních hodnot emisí z těžby pro benzin, motorovou naftu, stlačený zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn.

Snížení emisí z těžby, k němuž dojde v kterékoliv ze zemí, lze započítat jako snížení emisí z těžby u paliv pocházejících z kterékoliv z vstupních surovin dodaných kterýmkoliv z dodavatelů.

Snížení emisí z těžby se započítá jen tehdy, pokud souvisí s projekty zahájenými po 1. lednu 2011.

Není nutné prokazovat, že by ke snížení emisí z těžby při absenci požadavku na podávání zpráv stanoveného v článku 7a směrnice 98/70/ES nedošlo.

ii) Výpočet

Snížení emisí skleníkových plynů z těžby se stanoví odhadem a osvědčí se v souladu se zásadami a standardy stanovenými v mezinárodních normách, a to zejména v normách ISO 14064, ISO 14065 a ISO 14066.

Snížení emisí z těžby a základní hodnoty emisí se musí sledovat, musí se o nich podávat zprávy a musí se ověřovat v souladu s normou ISO 14064 a vykázané výsledky musí být rovnocenně spolehlivé jako údaje stanovené v nařízeních Komise (EU) č. 600/2012 ( 9 ) a (EU) č. 601/2012 ( 10 ). Ověření metod odhadu snížení emisí z těžby je třeba provést podle normy ISO 14064-3, přičemž organizace provádějící ověření musí být akreditována v souladu s normou ISO 14065.

e) „GHGix“ je intenzita skleníkového plynu z paliva „x“ vyjádřená v gCO2eq/MJ. Dodavatelé vypočtou u každého paliva nebo energie intenzitu skleníkového plynu takto:

i) Intenzita skleníkového plynu z paliv nebiologického původu je dána „váženou jednotkovou intenzitou skleníkového plynu během životního cyklu“ podle typu paliva uvedenou v posledním sloupci tabulky v části 2 bodu 5 této přílohy.

ii) Elektřina se vypočítá způsobem uvedeným v části 2 bodu 6 této přílohy.

iii) Intenzita skleníkových plynů z biopaliv

Intenzita skleníkových plynů z biopaliv, která splňují kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, se vypočítá v souladu s článkem 7d uvedené směrnice. V případě, že byly údaje o emisích skleníkových plynů během životního cyklu paliv získány v souladu s dohodou nebo režimem, jež byly předmětem rozhodnutí podle čl. 7c odst. 4 směrnice 98/70/ES zohledňujícího čl. 7b odst. 2 uvedené směrnice, použijí se ke stanovení intenzity skleníkových plynů z biopaliv podle čl. 7b odst. 1 uvedené směrnice i tyto údaje. Intenzita skleníkových plynů z biopaliv, která nesplňují kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, je rovna intenzitě skleníkových plynů z příslušného fosilního paliva získaného z konvenční ropy nebo zemního plynu.

iv) Souběžné společné zpracování paliv nebiologického původu a biopaliv

Intenzita skleníkových plynů z biopaliv zpracovaných společně s fosilními palivy je dána stavem biopaliva po zpracování.

f) „AF“ představuje opravný faktor zohledňující účinnost hnacích ústrojí:Převažující konverzní technologie

Faktor účinnosti

Motor s vnitřním spalováním

1

Elektrické hnací ústrojí napájené bateriemi

0,4

Elektrické hnací ústrojí napájené z vodíkových palivových článků

0,4

Část 2

Podávání zpráv dodavateli o palivech jiných než biopalivech

1.   Snižování emisí skleníkových plynů z těžby u fosilních paliv

Aby bylo možno snížení emisí z těžby pro účely metody podávání zpráv a výpočtu zohlednit, musí dodavatelé podat orgánu, který jednotlivé členské státy určí, zprávu obsahující:

a) datum zahájení projektu, které musí být pozdější než 1. leden 2011;

b) roční snížení emisí v gCO2eq;

c) dobu, po kterou k uvedenému snížení docházelo;

d) místo projektu, které se nachází nejblíže zdroji emisí z hlediska zeměpisné šířky a délky ve stupních s přesností na čtyři desetinná místa;

e) základní roční hodnoty emisí před zavedením opatření ke snížení emisí a roční hodnoty emisí po zavedení opatření ke snížení emisí, a to v gCO2eq/MJ z vyrobených vstupních surovin;

f) jedinečné jednorázové číslo certifikátu označující příslušný režim a uváděné snížení emisí skleníkových plynů;

g) jedinečné jednorázové číslo označující metodiku výpočtu a příslušný režim.

▼M1 —————

▼B

5.   Průměrné standardní hodnoty intenzity skleníkových plynů během životního cyklu u paliv jiných než jsou biopaliva a elektřinyZdroj surovin a zpracování

Palivo uvedené na trh

Intenzita skleníkového plynu během životního cyklu (gCO2eq/MJ)

Vážená intenzita skleníkového plynu během životního cyklu (gCO2eq/MJ)

Konvenční ropa

Benzin

93,2

93,3

Zkapalněný zemní plyn

94,3

Zkapalněné uhlí

172

Přírodní živice

107

Ropná břidlice

131,3

Konvenční ropa

Motorová nafta nebo plynový olej

95

95,1

Zkapalněný zemní plyn

94,3

Zkapalněné uhlí

172

Přírodní živice

108,5

Ropná břidlice

133,7

Jakýkoliv fosilní zdroj

Zkapalněný ropný plyn v zážehovém motoru

73,6

73,6

Zemní plyn, směs EU

Stlačený zemní plyn v zážehovém motoru

69,3

69,3

Zemní plyn, směs EU

Zkapalněný plyn v zážehovém motoru

74,5

74,5

Sabatierova reakce vodíku získaného elektrolýzou za použití nebiologické obnovitelné energie

Stlačený syntetický methan v zážehovém motoru

3,3

3,3

Zemní plyn za použití parního reformování

Stlačený vodík v palivovém článku

104,3

104,3

Elektrolýza, při níž jsou zdrojem energie výlučně nebiologické obnovitelné zdroje

Stlačený vodík v palivovém článku

9,1

9,1

Uhlí

Stlačený vodík v palivovém článku

234,4

234,4

Uhlí se zachycováním a ukládáním uhlíku z emisí z procesů

Stlačený vodík v palivovém článku

52,7

52,7

Odpadní plasty z fosilních vstupních surovin

Benzin, motorová nafta nebo plynový olej

86

86

6.   Elektřina

Pro účely zpráv, které podávají dodavatelé energie o elektřině spotřebované elektrickými vozidly a motocykly, by měly členské státy vypočítat celostátní průměrné standardní hodnoty během životního cyklu, a to v souladu s příslušnými mezinárodními normami.

Případně mohou členské státy u elektřiny místo toho povolit svým dodavatelům, aby určili hodnoty jednotkové intenzity skleníkových plynů (gCO2eq/MJ), a to podle údajů vykazovaných členskými státy na základě:

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ( 11 ) nebo

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ( 12 ) nebo

c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 ( 13 ).

▼M1 —————

▼B
PŘÍLOHA II

VÝPOČET ZÁKLADNÍ NORMY PRO PALIVA U FOSILNÍCH PALIV

Metoda výpočtu

a) Základní norma pro paliva se vypočítá na základě průměrné spotřeby fosilních paliv v případě benzinu, motorové nafty, plynového oleje, zkapalněný ropného plynu a stlačeného zemního plynu v Unii takto:

image

kde:

„x“ představuje různá paliva a energie spadající do působnosti této směrnice definované v tabulce níže;

GHGix je jednotková intenzita skleníkových plynů z roční dodávky paliva „x“ nebo energie spadajícího do působnosti této směrnice prodané na trhu vyjádřená v gCO2eq/MJ. Použijí se hodnoty pro fosilní paliva uvedené v části 2 bodě 5 přílohy I.

„MJx“ představuje celkovou dodanou energii respektive energii získanou z uvedeného objemu paliva „x“ vyjádřenou v megajoulech.

b) Údaje o spotřebě

Údaje o spotřebě použité k výpočtu příslušné hodnoty jsou tyto:Palivo

Spotřeba energie (MJ)

Zdroj

Nafta

7 894 969 × 106

Zprávy členských států UNFCCC za rok 2010

Plynové oleje určené pro nesilniční pojízdné stroje

240 763 × 106

Benzin

3 844 356 × 106

Zkapalněný ropný plyn

217 563 × 106

Stlačený zemní plyn

51 037 × 106

Intenzita skleníkových plynů

Základní norma pro paliva pro rok 2010 se stanovuje na 94,1 gCO2eq/MJ.
PŘÍLOHA III

PODÁVÁNÍ ZPRÁV ČLENSKÝMI STÁTY KOMISI

▼M1

1. Členské státy musí podávat zprávy s údaji uvedenými v bodě 3. Vykazují se údaje za všechno palivo a energii, jež byly uvedeny na trh každého členského státu. Pokud je do fosilních paliv přimícháno více biopaliv, je třeba uvést údaje o každém z nich.

▼B

2. Údaje uvedené v bodě 3 se vykazují zvlášť za palivo či energii, jež dodavatelé (včetně spoludodavatelů působících v daném členském státě) uvedou na trh členského státu.

3. V souladu s bodem 2 a přílohou I vykazují členské státy Komisi u každého paliva a energie tyto údaje:

a) typ paliva nebo energie;

b) objem nebo množství elektřiny;

c) intenzita skleníkových plynů;

d) snížení výrobních emisí.

▼M1 —————

▼B
PŘÍLOHA IV

ŠABLONA K PODÁVÁNÍ INFORMACÍ PRO ÚČELY UCELENOSTI VYKÁZANÝCH ÚDAJŮPalivo – jednotliví dodavatelé

Záznam

Společné podávání zpráv (ANO/ NE)

Země

Dodavatel1

Typ paliva7

Kód KN paliva7

Množství2

Průměrná intenzita skleníkových plynů

Snížení výrobních emisí5

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v litrech

v energii

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód KN

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód KN2

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN2

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/ NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 Palivo – spoludodavatelé

Záznam

Společné podávání zpráv (ANO/ NE)

Země

Dodavatel1

Typ paliva7

Kód KN paliva7

Množství2

Průměrná intenzita skleníkových plynů

Snížení výrobních emisí5

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v litrech

v energii

I

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

Kód KN

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

Kód KN2

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN2

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 Elektřina

Společné podávaní zpráv (ANO/NE)

Země

Dodavatel1

Typ energie7

Množství6

Intenzita skleníkových plynů

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v energii

NE

 

 

 

 

 

 Informace spoludodavatele

 

Země

Dodavatel1

Typ energie7

Množství6

Intenzita skleníkových plynů

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v energii

ANO

 

 

 

 

 

 

ANO

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

▼M1 —————

▼BCelková vykázaná energie a dosažené snížení v členském státě

Objem (v energii)10

Intenzita skleníkových plynů

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

 

 

 

Poznámky k formuláři

Dodavatelé používají k podávání zpráv tutéž šablonu jako členské státy.

Šedě podložené kolonky není třeba vyplňovat.

1. Identifikace dodavatele je vymezena v části 1 bodě 3 písm. a) přílohy I.

2. Množství paliva je vymezeno v části 1 bodě 3 písm. c) přílohy I.

3. Hustota API se určí na základě testovací metody ASTM D287.

4. Intenzita skleníkových plynů je vymezena v části 1 bodě 3 písm. e) přílohy I.

5. Snížení emisí z těžby je vymezeno v části 1 bodě 3 písm. d) přílohy I.; náležitosti zprávy v tomto ohledu jsou uvedeny v části 2 bodě 1 přílohy I.

6. Množství elektřiny je vymezeno v části 2 bodě 6 přílohy I.

7. Typy paliva a příslušné kódy KN jsou uvedeny v části 1 bodě 3 písm. b) přílohy I.

▼M1 —————

▼B

10. Celkové množství spotřebované energie (paliva nebo elektřiny).( 1 ) American Society for Testing and Materials (Americká společnost pro zkoušení a materiály), http://www.astm.org/index.shtml.

( 2 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13).

( 4 ) Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

( 5 ) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

( 6 ) Konsorcium JEC sdružuje Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), EUCAR (Evropskou radu pro výzkum a vývoj motorových vozidel) a CONCAWE (Evropské sdružení společností zpracovávajících ropu pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost při rafinaci a distribuci).

( 7 ) http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

( 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).

( 9 ) Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 1).

( 10 ) Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30).

( 11 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1).

( 12 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).

( 13 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie a zohledňují změny v souvislosti s potenciály globálního oteplování a mezinárodně dohodnutými pokyny k inventurám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 26).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU