(EU) 2015/1814Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1-5 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 6. října 2015 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. října 2015 Nabývá účinnosti: 29. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1814

ze dne 6. října 2015

o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 264 9.10.2015, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018,

  L 76

3

19.3.2018

 M2

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/852 ze dne 19. dubna 2023,

  L 110

21

25.4.2023

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/959 ze dne 10. května 2023,

  L 130

134

16.5.2023
▼B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1814

ze dne 6. října 2015

o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Rezerva tržní stability

1.  
V roce 2018 bude vytvořena rezerva tržní stability a od 1. ledna 2019 se bude uplatňovat umisťování povolenek do této rezervy.
2.  
900 milionů povolenek odebraných z draženého objemu v období 2014-2016, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 176/2014 podle čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, nebude přidáno k objemu, který má být dražen v roce 2019 a 2020, ale namísto toho bude umístěno do rezervy.
3.  
Povolenky nepřidělené zařízením na základě čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES a povolenky nepřidělené zařízením na základě čl. 10a odst. 19 a 20 uvedené směrnice, budou umístěny do rezervy v roce 2020. Komise v souvislosti s těmito nepřidělenými povolenkami provede přezkum směrnice 2003/87/ES a případně předloží návrh Evropskému parlamentu a Radě.

▼M3

4.  
Komise zveřejní celkový počet povolenek v oběhu pro každý rok, a to vždy do 1. června následujícího roku. Celkový počet povolenek v oběhu pro daný rok odpovídá souhrnnému počtu povolenek vydaných ve vztahu k zařízením a rejdařským společnostem, avšak neumístěných do rezervy v období od 1. ledna 2008, včetně počtu povolenek vydaných podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/87/ES ve znění platném do 18. března 2018 v tomto období a práv na použití mezinárodních kreditů, která byla zařízeními v rámci systému EU ETS uplatněna ve vztahu k emisím, do 31. prosince daného roku, od kterého se odečtou souhrnné tuny ověřených emisí ze zařízení a rejdařských společností v rámci systému EU ETS od 1. ledna 2008 do 31. prosince téhož daného roku a povolenky zrušené v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES. Nebudou zohledněny emise z tříletého období, které začalo v roce 2005 a skončilo v roce 2007, ani povolenky vydané v souvislosti s těmito emisemi. První zveřejnění se uskuteční do 15. května 2017.

▼M3

4a.  
Od roku 2024 zahrnuje výpočet celkového počtu povolenek v oběhu v kterémkoli daném roce souhrnný počet povolenek vydaných pro letectví i souhrnné tuny ověřených emisí z letecké dopravy v rámci systému EU ETS s výjimkou emisí z letů na trasách, na které se vztahují kompenzace, vypočtené podle čl. 12 odst. 6 směrnice 2003/87/ES, a to od 1. ledna 2024 do 31. prosince téhož roku.

Povolenky zrušené podle článku 3gb směrnice 2003/87/ES se považují za vydané pro účely výpočtu celkového počtu povolenek v oběhu.

▼M3

5.  
Pokud se v každém daném roce celkový počet povolenek v oběhu pohybuje mezi 833 miliony a 1,096 miliardy, počet povolenek rovnající se rozdílu mezi celkovým počtem povolenek v oběhu, stanoveným v nejaktuálnějším zveřejnění podle odstavce 4 tohoto článku, a 833 miliony, se odečte od množství povolenek určených k dražbě členskými státy podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES a bude po dobu dvanácti měsíců počínaje 1. zářím daného roku umisťován do rezervy. Pokud je celkový počet povolenek v oběhu vyšší než 1,096 miliardy, počet povolenek, jež mají být odečteny od množství povolenek určených k dražbě členskými státy podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES a mají být po dobu dvanácti měsíců počínaje 1. zářím daného roku umisťovány do rezervy, bude činit 12 % celkového počtu povolenek v oběhu. Odchylně od druhé věty tohoto pododstavce se do 31. prosince 2030 procentní podíl uvedený v této větě zdvojnásobí.

Aniž je dotčeno celkové množství povolenek, jež mají být odečteny v souladu s tímto odstavcem, nezohlední se do 31. prosince 2030 při určování podílů členských států na tomto celkovém počtu povolenky uvedené v čl. 10 odst. 2 prvním pododstavci písm. b) směrnice 2003/87/ES.

5a.  
Pokud není při prvním přezkumu provedeném v souladu s článkem 3 rozhodnuto jinak, od roku 2023 již povolenky držené v rezervě v množství přesahujícím 400 milionů povolenek nejsou platné.

▼B

6.  
V kterémkoli roce, pokud je celkový počet povolenek v oběhu nižší než 400 milionů, se z rezervy uvolní 100 milionů povolenek a připojí se k objemu povolenek určených k dražbě členskými státy podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES. V případě, že je v rezervě méně než 100 milionů povolenek, uvolní se podle tohoto odstavce všechny povolenky v rezervě.

▼M3

7.  
V kterémkoli roce, pokud se nepoužije odstavec 6 tohoto článku a byla-li splněna podmínka podle čl. 29a odst. 1 směrnice 2003/87/ES, se z rezervy uvolní 75 milionů povolenek a přidají se k množství povolenek určených k dražbě členskými státy podle čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice. Pokud je v rezervě méně než 75 milionů povolenek, všechny povolenky v rezervě se uvolní podle tohoto odstavce. Pokud je splněna podmínka uvedená v čl. 29a odst. 1 uvedené směrnice, objemy, které mají být z rezervy v souladu s uvedeným článkem uvolněny, se rovnoměrně rozdělí během období tří měsíců, které začíná nejpozději dva měsíce ode dne, kdy byla splněna podmínka uvedená v čl. 29a odst. 1 uvedené směrnice, jak oznámila Komise v souladu se čtvrtým pododstavcem uvedeného článku.

▼B

8.  
Pokud je v návaznosti na zveřejnění celkového počtu povolenek v oběhu přijato opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7, zohlední se v kalendáři dražeb povolenky umisťované do rezervy nebo které mají být z rezervy uvolňovány. Povolenky budou umisťovány do rezervy nebo z ní uvolňovány během období dvanácti měsíců. V případě uvolňování povolenek podle odstavce 6 nebo 7 se toto uvolnění provede, bez ohledu na období, v němž k němu dojde, v souladu s podíly členských států platnými v době umístění povolenek do rezervy a v pořadí, v jakém byly povolenky umístěny do rezervy.

▼M3

Článek 1a

Uplatňování rezervy tržní stability v odvětvích budov a silniční dopravy a v dalších odvětvích

1.  
Povolenky, na které se vztahuje kapitola IVa směrnice 2003/87/ES, se umístí do samostatného oddílu rezervy vytvořené podle článku 1 tohoto rozhodnutí a uvolní se z něj v souladu s pravidly stanovenými v tomto článku.
2.  
Umisťování povolenek do rezervy podle tohoto článku probíhá od 1. září 2028. Povolenky, na které se vztahuje kapitola IVa směrnice 2003/87/ES, jsou umístěny a drženy v rezervě a uvolňovány z ní odděleně od povolenek, na které se vztahuje článek 1 tohoto rozhodnutí.
3.  
V roce 2027 se oddíl uvedený v odstavci 1 tohoto článku vytvoří v souladu s čl. 30d odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2003/87/ES. Povolenky zmíněné v uvedeném pododstavci, které nejsou uvolněny z rezervy, pozbývají od 1. ledna 2031 platnosti.
4.  
Celkový počet povolenek v oběhu, na něž se vztahuje kapitola IVa směrnice 2003/87/ES, zveřejní Komise pro každý rok, a to vždy do 1. června následujícího roku odděleně od počtu povolenek v oběhu podle čl. 1 odst. 4 tohoto rozhodnutí. Celkový počet povolenek v oběhu podle tohoto článku pro daný rok odpovídá souhrnnému počtu povolenek, na něž se vztahuje tato kapitola, vydaných v období od 1. ledna 2027, od kterého se odečtou souhrnné tuny ověřených emisí, na něž se vztahuje tato kapitola, za období od 1. ledna 2027 do 31. prosince téhož daného roku, a povolenky, na něž se vztahuje tato kapitola, zrušené v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES. První zveřejnění se uskuteční do 1. června 2028.
5.  
Pokud je v každém daném roce celkový počet povolenek v oběhu stanovený v nejaktuálnějším zveřejnění podle odstavce 4 tohoto článku vyšší než 440 milionů, odečte se 100 milionů povolenek od množství povolenek, na něž se vztahuje kapitola IVa směrnice 2003/87/EC a které jsou určeny k dražbě členskými státy podle článku 30d uvedené směrnice, a po dobu dvanácti měsíců počínaje 1. zářím daného roku se umístí do rezervy.
6.  
Pokud je v každém daném roce celkový počet povolenek v oběhu nižší než 210 milionů, uvolní se z rezervy 100 milionů povolenek, na které se vztahuje kapitola IVa směrnice 2003/87/EC, a přičte se k množství povolenek, na které se vztahuje tato kapitola a které mají být draženy členskými státy podle článku 30d uvedené směrnice. Pokud je v rezervě méně než 100 milionů povolenek, všechny povolenky v rezervě se uvolní podle tohoto odstavce.
7.  
Objemy, které mají být uvolněny z rezervy v souladu s článkem 30h směrnice 2003/87/ES, budou přičteny k množství povolenek, na něž se vztahuje kapitola IVa uvedené směrnice, které mají být vydraženy členskými státy podle článku 30d uvedené směrnice. Objemy, které mají být uvolněny z rezervy, se rovnoměrně rozdělí během období tří měsíců, které začíná nejpozději dva měsíce ode dne, kdy byly splněny podmínky v souladu s jejich zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 30h odst. 8 směrnice 2003/87/ES.
8.  
Ustanovení čl. 1 odst. 8 a článku 3 tohoto rozhodnutí se použijí na povolenky, na něž se vztahuje kapitola IVa směrnice 2003/87/ES.
9.  
Odchylně od odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku platí, že pokud je splněna jedna nebo obě podmínky uvedené v čl. 30k odst. 1 směrnice 2003/87/ES, umístění povolenek do rezervy uvedené v odstavci 2 tohoto článku se uplatní ode dne 1. září 2029 a lhůty uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku se prodlouží o jeden rok.

▼B

Článek 2

Změny směrnice 2003/87/ES

Směrnice 2003/87/ES se mění takto:

1) 

Článek 10 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  
Od roku 2019 draží členské státy všechny povolenky, které nejsou přiděleny bezplatně podle článků 10a a 10c a které nejsou umístěny do rezervy tržní stability vytvořené na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ( *1 ).
b) 

za odstavec 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.  
Pokud objem povolenek, které mají být členskými státy draženy v posledním roce každého období uvedeného v čl. 13 odst. 1 této směrnice, překročí před uplatněním čl. 1 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2015/1814 očekávaný průměrný objem dražených povolenek pro první dva roky následujícího období o více než 30 %, budou dvě třetiny rozdílu mezi těmito objemy odečteny od objemu dražených povolenek v posledním roce období a přičteny stejným dílem k objemům, které mají být členskými státy draženy v prvních dvou letech následujícího období.“
2) 

V čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy vydávají povolenky osobám pro probíhající období, aby nahradily povolenky, které měly tyto osoby v držení a které byly zrušeny v souladu s prvním pododstavcem. Podobně povolenky, které jsou v rezervě tržní stability a které již nejsou platné, musí být nahrazeny povolenkami, které jsou pro probíhající období platné.“

▼M3

Článek 3

Přezkum

Komise monitoruje fungování rezervy v rámci zprávy podle čl. 10 odst. 5 směrnice 2003/87/ES. V této zprávě by měly být posouzeny relevantní dopady na konkurenceschopnost, zejména v průmyslových odvětvích, a to i ve vztahu k ukazatelům, jako jsou HDP, zaměstnanost a investice. Do tří let od počátku uplatňování rezervy a poté v pětiletých intervalech provede Komise na základě analýzy řádného fungování evropského trhu s uhlíkem přezkum rezervy a případně předloží legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě. V rámci každého přezkumu bude věnována zvláštní pozornost procentnímu údaji pro stanovení počtu povolenek, které mají být umístěny do rezervy podle čl. 1 odst. 5 tohoto rozhodnutí, číselné hodnotě prahové hodnoty pro celkové množství povolenek v oběhu, a to i pokud jde o potenciální úpravu této prahové hodnoty v souladu s lineárním faktorem uvedeným v článku 9 směrnice 2003/87/ES, jakož i počtu povolenek, které mají být uvolněny podle čl. 1 odst. 6 nebo 7 tohoto rozhodnutí. V přezkumu se Komise také zaměří na dopad rezervy na růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost průmyslových odvětví Unie a na riziko úniku uhlíku.

▼B

Článek 4

Přechodná ustanovení

Ustanovení čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/87/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ( 1 ), bude nadále uplatňováno do 31. prosince 2018.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.( *1 ) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).“;

( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU