(EU) č. 1222/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 ze dne 8. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 27-36 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 30. března 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1222/2014

ze dne 8. října 2014,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 330 15.11.2014, s. 27)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1608 ze dne 17. května 2016,

  L 240

1

8.9.2016

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/539 ze dne 11. února 2021,

  L 108

10

29.3.2021
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1222/2014

ze dne 8. října 2014,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení upřesňuje metodiku, podle níž orgán uvedený v čl. 131 odst. 1 směrnice 2013/36/EU (dále jen „relevantní orgán“) členského státu určuje na konsolidovaném základě dotčený subjekt jako globální systémově významnou instituci (G-SVI), a metodiku pro vymezení podkategorií G-SVI a zařazení institucí do těchto podkategorií podle jejich systémového významu, a v rámci této metodiky také lhůty a údaje, které mají být pro uvedené určení použity.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

▼M2

1) 

„dotčeným subjektem“ skupina vedená mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU nebo instituce, která není dceřiným podnikem mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU;

▼B

2) 

„hodnotou ukazatele“ pro každý ukazatel stanovený v článku 6 a pro každý dotčený subjekt ve vzorku individuální hodnota ukazatele a pro každou banku povolenou ve třetí zemi srovnatelná individuální hodnota ukazatele zveřejňovaná v souladu se standardy dohodnutými na mezinárodní úrovni;

3) 

„jmenovatelem“ pro každý ukazatel celková souhrnná výše hodnot ukazatelů dotčených subjektů a bank povolených ve třetích zemích obsažených ve vzorku;

4) 

„hraničním skóre“ hodnota skóre, která určuje nejnižší hranici a hranice mezi pěti kategoriemi definovanými v čl. 131 odst. 9 směrnice 2013/36/EU.

Článek 3

Společné parametry metodiky

1.  
Orgán EBA určí vzorek institucí nebo skupin, jejichž hodnoty ukazatelů mají být používány jako referenční hodnoty reprezentující globální bankovní sektor pro účely výpočtu skóre, s ohledem na standardy dohodnuté na mezinárodní úrovni, konkrétně vzorek, který používá Basilejský výbor pro bankovní dohled k určování globálních systémově významných bank, a do 31. července každého roku vyrozumí relevantní orgány dotčených subjektů zahrnutých do vzorku.

Vzorek se skládá z dotčených subjektů a bank povolených ve třetích zemích a obsahuje 75 největších z nich podle celkové expozice definované v čl. 6 odst. 1, jakož i dotčené subjekty určené jako instituce G-SVI a banky ve třetích zemích, které byly určeny jako globální systémově významné instituce v předešlém roce.

Orgán EBA vyloučí nebo doplní dotčené subjekty nebo banky povolené ve třetích zemích, pokud to bude nutné k zajištění přiměřeného referenčního systému pro posouzení systémového významu odrážejícího globální finanční trhy a globální ekonomiku, s ohledem na standardy dohodnuté na mezinárodní úrovni, včetně vzorku, který používá Basilejský výbor pro bankovní dohled.

▼M2

2.  

Relevantní orgán oznámí orgánu EBA nejpozději do 31. července každého roku hodnoty ukazatelů každého dotčeného subjektu povoleného v jeho jurisdikci, jehož celková míra expozic vypočtená v souladu s čl. 429 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 1 ) přesahuje 200 miliard EUR. Hodnoty ukazatelů shromažďuje relevantní orgán s přihlédnutím k dalšímu upřesnění podkladových údajů stanovenému v pokynech vypracovaných orgánem EBA podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ( 2 ). Relevantní orgán zajistí, aby hodnoty ukazatelů byly totožné s hodnotami předloženými Basilejskému výboru pro bankovní dohled.

▼B

3.  
Orgán EBA vypočítá jmenovatele na základě hodnot ukazatelů oznámených relevantním orgánem podle odstavce 2, s ohledem na standardy dohodnuté na mezinárodní úrovni, zejména na jmenovatele zveřejněné Basilejským výborem pro bankovní dohled za daný rok, a oznámí je relevantním orgánům. Jmenovatelem ukazatele je souhrnná částka hodnot ukazatelů za všechny dotčené subjekty a banky povolené ve třetích zemích obsažené ve vzorku, oznámených za dotčené subjekty podle odstavce 2 a zveřejněných bankami povolenými ve třetích zemích k 31. červenci příslušného roku.

▼M2

Článek 4

Postup určování

1.  
Relevantní orgán nejpozději do 1. září každého roku vypočte skóre dotčených subjektů, které jsou povoleny v jeho jurisdikci a jsou zařazeny do vzorku oznámeného orgánem EBA.
2.  
Jestliže relevantní orgán při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu přeřadí instituci G-SVI z nižší podkategorie do vyšší nebo určí dotčený subjekt jako instituci G-SVI podle čl. 131 odst. 10 písm. a), resp. b) směrnice 2013/36/EU, předloží nejpozději do 1. listopadu každého roku orgánu EBA podrobné písemné odůvodnění svého posouzení.
3.  
Jestliže relevantní orgán při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu přeřadí instituci G-SVI z vyšší podkategorie do nižší v souladu s čl. 131 odst. 10 písm. c) směrnice 2013/36/EU, předloží nejpozději do 30. září každého roku orgánu EBA podrobné písemné odůvodnění svého posouzení.
4.  
Přeřazení nebo určení uvedené v odstavci 2 nabývá účinku dnem 1. ledna druhého roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly relevantním orgánům oznámeny jmenovatele v souladu s čl. 3 odst. 3. Pokud je instituce G-SVI zařazena do nižší podkategorie než při postupu určování v předchozím roce, nabude nižší požadavek na kapitálovou rezervu pro G-SVI účinku od 1. ledna roku následujícího po tomto přeřazení, ledaže relevantní orgán po řádném posouzení v oblasti dohledu odloží uplatnění tohoto požadavku do data uvedeného v první větě tohoto odstavce.
5.  
Do určení dotčeného subjektu jako instituce G-SVI zahrne relevantní orgán identifikační kódy právnických osob (LEI) všech právních subjektů zahrnutých do obezřetnostní konsolidace G-SVI. Dotčený subjekt určený relevantním orgánem oznámí relevantnímu orgánu do 1. března roku následujícího po roce určení strukturu své skupiny tím, že poskytne kódy LEI všech konsolidovaných subjektů ve skupině, jsou-li k dispozici. Dotčený subjekt zajistí, aby struktura jeho skupiny zveřejněná prostřednictvím globální databáze LEI byla trvale aktualizována.

▼B

Článek 5

Určení jako instituce G-SVI, stanovení skóre a zařazení do podkategorií

1.  
Hodnoty ukazatelů vycházejí z údajů dotčeného subjektu vykázaných ke konci předchozího účetního období na konsolidovaném základě, a u bank povolených ve třetích zemích z údajů zveřejněných v souladu se standardy dohodnutými na mezinárodní úrovni. Relevantní orgány mohou použít hodnoty ukazatelů dotčených subjektů, jejichž účetní období končí 30. června, odvozené od jejich situace k 31. prosinci.
2.  
Relevantní orgán stanoví skóre každého dotčeného subjektu ve vzorku jako prostý průměr skóre kategorií, s výhradou maximálního skóre kategorie ve výši 500 základních bodů za kategorii hodnotící nahraditelnost. Skóre každé kategorie se vypočítá jako prostý průměr hodnot vyplývajících z vydělení hodnot ukazatele dané kategorie jmenovatelem ukazatele, který oznámí orgán EBA. Skóre se vyjadřují v základních bodech a zaokrouhlují na nejbližší celý základní bod.
3.  

Nejnižší hraniční skóre činí 130 základních bodů. Podkategorie se přiřazují takto:

a) 

podkategorie 1 zahrnuje skóre od 130 do 229 základních bodů;

b) 

podkategorie 2 zahrnuje skóre od 230 do 329 základních bodů;

c) 

podkategorie 3 zahrnuje skóre od 330 do 429 základních bodů;

d) 

podkategorie 4 zahrnuje skóre od 430 do 529 základních bodů;

e) 

podkategorie 5 zahrnuje skóre od 530 do 629 základních bodů.

4.  
Relevantní orgán určí dotčený subjekt jako instituci G-SVI, jestliže je skóre daného subjektu rovné nebo vyšší než nejnižší hraniční skóre. Rozhodnutí určit dotčený subjekt při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu podle čl. 131 odst. 10 písm. b) směrnice 2013/36/EU jako instituci G-SVI se opírá o posouzení toho, zda by úpadek subjektu měl významný nepříznivý dopad na globální finanční trh a globální ekonomiku.
5.  
Relevantní orgán zařadí instituci G-SVI do podkategorie podle skóre dané instituce. Rozhodnutí přeřadit instituci G-SVI z nižší podkategorie do vyšší podkategorie při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu podle čl. 131 odst. 10 písm. a) směrnice 2013/36/EU se opírá o posouzení toho, zda by úpadek instituce G-SVI měl vyšší nepříznivý dopad na globální finanční trh a globální ekonomiku.

▼M2

5a.  
Relevantní orgán určí doplňkové celkové skóre pro každý dotčený subjekt s přeshraniční činností v rámci zúčastněných členských států ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ( 3 ), a to postupem stanoveným v odstavci 2 tohoto článku, avšak hodnoty ukazatelů dotčeného subjektu uvedené v čl. 6 odst. 5 písm. a) a b) nahradí hodnotami vypočtenými v souladu s druhým pododstavcem tohoto odstavce a odpovídající jmenovatele nahradí revidovanými jmenovateli, které poskytne orgán EBA.

Pro účely prvního pododstavce považuje relevantní orgán veškeré pohledávky a závazky vůči protistranám usazeným v zúčastněných členských státech ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 za domácí. U kategorií uvedených v čl. 131 odst. 2 písm. a) až d) směrnice 2013/36/EU bere relevantní orgán v úvahu tytéž nezměněné hodnoty ukazatelů oznámené dotčeným subjektem a jmenovatele oznámené orgánem EBA.

5b.  
Rozhodnutí přeřadit instituci G-SVI z vyšší podkategorie do nižší při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu a na základě doplňkového celkového skóre uvedeného v odstavci 5a v souladu s čl. 131 odst. 10 písm. c) směrnice 2013/36/EU se opírá o posouzení toho, zda by úpadek instituce G-SVI měl na globální finanční trh a globální ekonomiku menší negativní dopad. Při tomto posouzení se v relevantních případech zohlední stanoviska nebo výhrady přijaté Basilejským výborem pro bankovní dohled v souladu s jeho veřejně dostupnou metodikou pro posuzování systémového významu globálních systémově významných bank.

Doplňkové celkové skóre uvedené v odstavci 5a může předurčit přeřazení instituce G-SVI relevantním orgánem do nejbližší nižší podkategorie uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Přeřazení instituce G-SVI do nižší podkategorie je omezeno na nejvýše jednu úroveň podkategorie.

▼M2

6.  
Rozhodnutí podle odstavců 4, 5 a 5b lze podpořit doplňkovými ukazateli, které nesmí být ukazateli pravděpodobnosti úpadku dotčeného subjektu. Tato rozhodnutí musí být založena na dobře doložených a ověřitelných kvantitativních a kvalitativních údajích.

▼M1

Článek 6

Ukazatele

1.  
Kategorie, která měří velikost skupiny, obsahuje jeden ukazatel rovný celkové expozici skupiny.
2.  

Kategorie, která měří propojenost skupiny s finančním systémem, obsahuje všechny následující ukazatele:

a) 

aktiva ve finančním systému;

b) 

závazky ve finančním systému;

c) 

cenné papíry v oběhu.

3.  

Kategorie, která měří nahraditelnost služeb nebo finanční infrastruktury poskytovaných skupinou, obsahuje všechny následující ukazatele:

a) 

aktiva v úschově;

b) 

platební činnost;

c) 

upsané transakce na trzích dluhopisů a akciových trzích.

4.  

Kategorie, která měří složitost skupiny, obsahuje všechny následující ukazatele:

a) 

pomyslná hodnota OTC derivátů;

b) 

aktiva zařazená na úrovni 3 reálné hodnoty měřené v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1255/2012 ( 4 );

c) 

cenné papíry k obchodování a realizovatelné.

5.  

Kategorie, která měří přeshraniční činnost skupiny, obsahuje následující ukazatele:

a) 

pohledávky napříč jurisdikcemi;

b) 

závazky napříč jurisdikcemi.

6.  
U údajů vykázaných v měnách jiných než euro relevantní orgán použije odpovídající směnný kurz s přihlédnutím k referenčnímu směnnému kurzu zveřejněnému Evropskou centrální bankou a použitelnému dne 31. prosince a k mezinárodním normám. U ukazatele platební činnosti podle odst. 3 písm. b) použije relevantní orgán průměrné směnné kurzy za dotčený rok.

▼M2 —————

▼B

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1 —————( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

( 4 ) Nařízení Komise (EU) č. 1255/2012 ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12, mezinárodní standard účetního výkaznictví 1, mezinárodní standard účetního výkaznictví 13 a výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 20 (Úř. věst. L 360, 29.12.2012, s. 78).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU