(EU) č. 668/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Publikováno: Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36-61 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. června 2014 Nabývá účinnosti: 22. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 8. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 668/2014

ze dne 13. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(Úř. věst. L 179 19.6.2014, s. 36)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/892 ze dne 1. dubna 2022,

  L 155

8

8.6.2022


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 039, 14.2.2015, s.  23 (č. 668/2014)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 668/2014

ze dne 13. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravinČlánek 1

Zvláštní pravidla pro název

1.  
Název chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo zaručené tradiční speciality se do rejstříku zapíše v původním písmu. Není-li původním písmem latinka, zapíše se do rejstříku spolu s názvem v původním písmu i přepis do latinky.
2.  
Je-li název zaručené tradiční speciality doprovázen údajem podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 a má-li se tento údaj přeložit do jiných úředních jazyků, jsou tyto překlady součástí specifikace produktu.

Článek 2

Vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení se vymezuje přesným způsobem, který nepřipouští nejasnosti a v nejvyšší možné míře vychází z fyzických nebo správních hranic.

Článek 3

Zvláštní pravidla pro krmiva

Specifikace produktu živočišného původu, jehož název je zapsán jako chráněné označení původu, obsahuje podrobná pravidla pro původ a jakost krmiva.

Článek 4

Důkaz původu

1.  
Specifikace produktu pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení uvádí postupy, jež musí hospodářské subjekty uplatňovat, pokud jde o důkaz původu produktu, surovin, krmiv a dalších složek, které musí podle specifikace produktu pocházet z vymezené zeměpisné oblasti.
2.  

Hospodářské subjekty musí být schopny identifikovat:

a) 

dodavatele, množství a původ všech šarží obdržené suroviny a/nebo produktů;

b) 

příjemce, množství a cíl dodaných produktů;

c) 

vzájemný vztah mezi každou šarží vstupů podle písmene a) a každou šarží výstupů podle písmene b).

Článek 5

Popis několika odlišných produktů

Popisuje-li se v žádosti o zápis názvu nebo schválení změny několik odlišných produktů, které jsou oprávněny používat uvedený název, vykazuje se soulad s požadavky na zápis samostatně za každý takový produkt.

Pro účely tohoto článku se „odlišnými produkty“ rozumí produkty, které ačkoliv používají tentýž zapsaný název, se při uvedení na trh liší nebo je spotřebitelé považují za různé produkty.

▼M1

Článek 6

Procesní požadavky na žádosti o zápis chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit

1.  
Jednotný dokument chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje informace vyžadované v příloze I tohoto nařízení.

Odkaz na zveřejnění specifikace produktu zveřejněný v jednotném dokumentu musí vést k navrhovanému znění specifikace produktu.

2.  
Pokud žádost podává Komisi členský stát, vyhotoví se jednotný dokument v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a).

Pokud žádost podává Komisi orgán třetí země nebo žadatel usazený ve třetí zemi, vyhotoví se jednotný dokument v souladu s formulářem uvedeným v příloze I. Takto poskytnuté informace může Komise vložit do svých digitálních systémů.

3.  
Jednotný dokument musí být stručný a s výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí přesáhnout 2 500 slov.
4.  
Odstavce 1, 2 a 3 se použijí rovněž na jednotný dokument, na který se vztahuje žádost o zveřejnění v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014.
5.  
Specifikace produktu zaručené tradiční speciality podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje informace vyžadované v příloze II tohoto nařízení. Specifikace produktu se vyhotoví v souladu s formulářem stanoveným v uvedené příloze.

▼B

Článek 7

Zvláštní pravidla pro popis produktu a metody produkce

1.  
Jednotný dokument žádosti o zápis chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 identifikuje produkt pomocí definic a norem, které se pro tento produkt běžně používají.

Popis se zaměří na specifičnost produktu nesoucího název, který se má zapsat, přičemž se používají měrné jednotky a obecná nebo technická srovnávací měřítka, a jeho součástí nejsou technické charakteristiky vlastní všem produktům tohoto druhu a příslušné závazné právní předpisy platné pro všechny produkty tohoto druhu.

2.  
V popisu produktu u zaručené tradiční speciality podle čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 se uvedou pouze vlastnosti, jež jsou nezbytné pro identifikaci produktu, a jeho specifické vlastnosti. Neopakují se v něm obecné povinnosti, a zejména technické charakteristiky, jež jsou vlastní všem produktům tohoto druhu, a příslušné závazné právní předpisy.

Popis metody produkce podle čl. 19 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje pouze platnou metodu produkce. Historické postupy se do popisu metody produkce zahrnují pouze v případě, že se stále používají. Popisuje se pouze metoda potřebná k získání konkrétního produktu, a to takovým způsobem, který umožňuje reprodukci produktu kdekoli.

Klíčové prvky prokazující tradiční povahu produktu zahrnují hlavní prvky, jež zůstaly nezměněny, s přesnými a fundovanými odkazy.

Článek 8

Společné žádosti

Společnou žádost podle čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 podá Komisi dotčený členský stát nebo seskupení žadatelů v dotčené třetí zemi přímo, nebo prostřednictvím orgánů této třetí země. Žádost obsahuje prohlášení podle čl. 8 odst. 2 písm. c) nebo čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 od všech dotčených členských států. Požadavky stanovené články 8 a 20 nařízení (EU) č. 1151/2012 musí být splněny ve všech dotčených členských státech a třetích zemích.

▼M1

Členský stát, orgán třetí země nebo žadatel usazený ve třetí zemi, kteří podávají Komisi společnou žádost podle prvního pododstavce, jsou příjemci veškerých oznámení nebo rozhodnutí vydaných Komisí.

▼B

Článek 9

Procesní pravidla pro námitky

1.  
Pro účely čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 se odůvodněné prohlášení o námitce vyhotoví v souladu s formulářem v příloze III tohoto nařízení.
2.  
Lhůta tří měsíců uvedená v čl. 51 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1151/2012 začíná běžet dnem, kdy zúčastněným stranám byla elektronickou cestou doručena výzva, aby mezi sebou dosáhly dohody.
3.  
Oznámení podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a sdělení informací, které se mají Komisi poskytnout podle čl. 51 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, se uskuteční do jednoho měsíce od ukončení konzultací v souladu s formulářem v příloze IV tohoto nařízení.

▼M1

Článek 10

Žádosti o změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie

1.  

Žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie podle čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje:

a) 

chráněný název, kterého se změna týká;

b) 

jméno a kontaktní údaje žadatele a popis oprávněného zájmu žadatele;

c) 

položky specifikace produktu, a pokud jde o chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení, položky jednotného dokumentu související se záležitostmi, jichž se změna týká;

d) 

u chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vysvětlení, že změna spadá pod definici změny prováděné na úrovni Unie stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012;

e) 

popis a důvody pro každou navrhovanou změnu;

f) 

u chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení konsolidovaný jednotný dokument v platném znění;

g) 

u žádostí podaných členským státem týkajících se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace produktu v platném znění;

h) 

u žádostí podaných třetí zemí týkajících se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace produktu;

i) 

pouze u žádostí týkajících se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ze třetích zemí důkaz, že požadovaná změna je v souladu s právními předpisy o ochraně zeměpisných označení platnými v dané třetí zemi;

j) 

u žádostí týkajících se zaručených tradičních specialit konsolidovanou specifikaci produktu v platném znění;

k) 

u všech žádostí podávaných členskými státy prohlášení členského státu, že žádost podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě.

Popis a důvody uvedené v odst. 1 písm. e) a jednotný dokument uvedený v odst. 1 písm. f) nesmí jednotlivě přesáhnout 2 500 slov s výjimkou řádně odůvodněných případů.

2.  
Žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie musí být stručná a s výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí přesáhnout 5 000 slov.
3.  
Žádost členského státu o schválení změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděné na úrovni Unie se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Žádost členského státu o schválení změny specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděné na úrovni Unie se vyhotoví v souladu s formulářem uvedeným v příloze VI. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

Žadatelé ze třetích zemí použijí pro změnu specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděnou na úrovni Unie formulář stanovený v příloze V a pro změnu specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděnou na úrovni Unie formulář stanovený v příloze VI. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

4.  
Pozměněný jednotný dokument chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení a pozměněná specifikace produktu zaručené tradiční speciality se vyhotoví v souladu s článkem 6. Žádost o změnu specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděnou na úrovni Unie ze třetí země může obsahovat místo elektronického odkazu na zveřejněnou specifikaci produktu konsolidované znění specifikace produktu.
5.  
Pro účely čl. 53 odst. 2 pátého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 ve spojení s čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie kromě dokumentů a informací v platném znění tam uvedených i žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie.

V případě, že jsou v žádosti obsaženy osobní údaje, zveřejní se jako součást této žádosti.

▼M1

Článek 10a

Sdělení standardní změny

1.  

Sdělení schválené standardní změny specifikace produktu v souladu s čl. 6b odst. 2 druhým pododstavcem a čl. 6b odst. 3, 7 a 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 obsahuje:

a) 

odkaz na chráněný název, kterého se standardní změna týká;

b) 

vysvětlení, že změna spadá pod definici standardní změny stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012;

c) 

popis schválené změny s uvedením, zda tato změna vede ke změně jednotného dokumentu;

d) 

rozhodnutí o schválení standardní změny podle čl. 6b odst. 2 prvního pododstavce a odst. 3 nařízení (EU) č. 664/2014;

e) 

v relevantních případech konsolidovaný jednotný dokument v platném znění;

f) 

elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace produktu v platném znění.

2.  
Pokud sdělení podává členský stát, obsahuje prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě.
3.  
V případě žádostí týkajících se produktů pocházejících ze třetích zemí musí být ve sdělení orgánů třetí země nebo žadatele ze třetí země s oprávněným zájmem uvedeno jméno dané třetí země nebo žadatele, který sdělení zasílá, a musí obsahovat důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo elektronického odkazu na zveřejnění specifikace produktu může tuto specifikaci obsahovat.
4.  
Sdělení členského státu o schválené standardní změně se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Pro sdělení třetích zemí se použije formulář uvedený v příloze VI. Takto poskytnuté informace Komise zadá do svých digitálních systémů.
5.  
Pro účely čl. 6b odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se jako součást tohoto sdělení zveřejní název členského státu nebo třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která předkládá sdělení o schválené standardní změně specifikace produktu se zeměpisným označením.

Článek 10b

Sdělení dočasné změny

1.  

Sdělení schválené dočasné změny specifikace produktu v souladu s čl. 6d odst. 1 až 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 obsahuje:

a) 

odkaz na chráněný název, kterého se změna týká;

b) 

popis schválené dočasné změny spolu s důvody na její podporu podle čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012;

c) 

rozhodnutí příslušných orgánů formálně uznávající přírodní katastrofu nebo uložení povinných sanitárních a fytosanitárních opatření nebo příslušné odkazy na elektronické zveřejnění;

d) 

rozhodnutí schvalující dočasnou změnu nebo odkaz na elektronické zveřejnění.

2.  
Pokud toto sdělení podává členský stát, musí obsahovat prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě.
3.  
V případě žádostí týkajících se produktů pocházejících ze třetích zemí musí být ve sdělení orgánů třetí země nebo žadatele ze třetí země s oprávněným zájmem uvedeno jméno dané třetí země nebo žadatele, který sdělení zasílá, a musí obsahovat důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo elektronického odkazu na zveřejnění specifikace může obsahovat zveřejněné vnitrostátní rozhodnutí, kterým se schvaluje dočasná změna specifikace.
4.  
Sdělení členského státu o schválené dočasné změně se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Pro sdělení třetích zemí se použije formulář uvedený v příloze VII. Takto poskytnuté informace Komise zadá do svých digitálních systémů.
5.  
Pro účely čl. 6d odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se jako součást tohoto sdělení zveřejní název členského státu nebo třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která předkládá sdělení o schválené dočasné změně specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.

▼B

Článek 11

Zrušení

1.  
Žádost o zrušení zápisu podle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze IX tohoto nařízení.

K žádostem o zrušení se připojí prohlášení podle čl. 8 odst. 2 písm. c) nebo čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.

2.  
Informace, které musí být zveřejněny podle čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, obsahují řádně vyplněnou žádost o zrušení zápisu podle prvního pododstavce odstavce 1 tohoto článku.

▼M1

Článek 12

Komunikace mezi Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a dalšími subjekty

1.  

Dokumenty a informace požadované pro provádění hlav II a III nařízení (EU) č. 1151/2012 a souvisejících ustanovení se Komisi předávají takto:

a) 

v případě příslušných orgánů členských států prostřednictvím digitálních systémů zpřístupněných Komisí s výhradou odstavce 2 tohoto článku;

b) 

v případě příslušných orgánů a výrobců ze třetích zemí a rovněž fyzických nebo právnických osob, které mají podle nařízení (EU) č. 1151/2012 oprávněný zájem, prostřednictvím elektronické pošty za použití formulářů uvedených v přílohách I až IX tohoto nařízení.

Na komunikaci uskutečněnou podle prvního pododstavce písm. a) se vztahují zásady a požadavky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ( 1 ) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1185 ( 2 ).

2.  

Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce písm. a) předkládají příslušné orgány členských států elektronickou poštou tyto dokumenty:

a) 

odůvodněné prohlášení o námitce uvedené v čl. 9 odst. 1;

b) 

oznámení výsledku konzultací podle čl. 9 odst. 3;

c) 

žádost o zrušení podle článku 11;

d) 

žádost o zápis zaručené tradiční speciality podle čl. 6 odst. 5;

e) 

žádost o schválení změny specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděné na úrovni Unie podle článku 10.

3.  
Komise sděluje a zpřístupňuje informace příslušným orgánům členských států prostřednictvím digitálních systémů zpřístupněných Komisí v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem písm. a). Informace v souvislosti s postupy podle odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 2 sděluje Komise členským státům, příslušným orgánům a seskupením žadatelů ze třetích zemí a rovněž fyzickým nebo právnickým osobám s oprávněným zájmem podle nařízení (EU) č. 1151/2012 elektronickou poštou.
4.  
V případě úředních technických sdělení týkajících se chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit oznámí každý členský stát Komisi jedno kontaktní místo skládající se z adresy útvaru a poštovní adresy, adresy funkční elektronické poštovní schránky a telefonního čísla útvaru. Členské státy tato kontaktní místa průběžně aktualizují. Z těchto údajů je možné identifikovat pouze úřední funkce, úřady a útvary. Z žádných těchto údajů není možné identifikovat fyzické osoby ani osobní údaje jinak obsažené v adresách, kontaktních číslech nebo jiných datových položkách.

Komise může uchovávat, ukládat, sdílet, zveřejňovat a pravidelně rozesílat úplný seznam těchto kontaktních míst, a to i svým vlastním útvarům, jiným orgánům a institucím Unie a všem kontaktním místům na seznamu. Komise může požadovat, aby tyto údaje byly předkládány prostřednictvím digitálních systémů, které Komise zpřístupní.

▼M1

Článek 12a

Podání a přijetí sdělení

1.  
Sdělení a podání podle článku 12 se považují za učiněná ke dni, kdy je Komise obdržela.
2.  
Komise potvrdí příslušným orgánům členských států přijetí každého obdrženého sdělení a všech souborů podaných prostřednictvím digitálních systémů podle čl. 12 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) prostřednictvím těchto digitálních systémů.

Komise přidělí každé nové žádosti o zápis, žádosti o schválení změny na úrovni Unie, sdělení týkajícímu se schválených standardních změn a sdělení týkajícímu se schválených dočasných změn číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a) 

číslo spisu;

b) 

název dotčeného produktu;

c) 

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky ohledně takových sdělení a podání prostřednictvím digitálních systémů podle čl. 12 odst. 1 prvního pododstavce písm. a).

3.  
V případě sdělení a zaslání souborů elektronickou poštou potvrdí Komise jejich obdržení elektronickou poštou.

Každé nové žádosti o zápis, žádosti o schválení změny prováděné na úrovni Unie, sdělení týkajícímu se schválených standardních změn a sdělení týkajícímu se schválených dočasných změn přidělí číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a) 

číslo spisu;

b) 

název dotčeného produktu;

c) 

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky týkající se takových sdělení a podání elektronickou poštou.

4.  
Článek 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a články 1 až 5 prováděcího nařízení (EU) 2017/1185 se použijí obdobně na oznámení a zpřístupnění informací podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

▼B

Článek 13

Používání symbolů a označení

1.  
Symboly Unie uvedené v čl. 12 odst. 2 a čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 a stanovené článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se reprodukují podle přílohy X tohoto nařízení.
2.  
Označení „CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PŮVODU“, „CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ“ a „ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA“ v rámci symbolu mohou být použita v kterémkoliv úředním jazyce Unie, jak je stanoveno v příloze X tohoto nařízení.
3.  
Jsou-li symboly Unie, označení nebo příslušné zkratky podle článků 12 a 23 nařízení (EU) č. 1151/2012 uvedeny na etiketě produktu, musí být spolu s nimi uveden i zapsaný název.
4.  
Označení, zkratky a symboly lze použít v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 v médiích nebo reklamních kampaních pro účely propagace režimu jakosti nebo zapsaných názvů.
5.  
Produkty uvedené na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, které nesplňují požadavky odstavců 1 a 2, mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.

Článek 14

Rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení a rejstřík zaručených tradičních specialit

1.  

Po vstupu právního nástroje pro zápis chráněného označení původu či chráněného zeměpisného označení v platnost Komise do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 zaznamená tyto údaje:

a) 

zapsaný název (či zapsané názvy) produktu;

b) 

třídu produktu podle přílohy XI tohoto nařízení;

c) 

odkaz na nástroj pro zápis názvu do rejstříku;

d) 

informace o tom, že je název chráněn jako zeměpisné označení nebo jako označení původu;

e) 

název země nebo zemí původu.

2.  

Po vstupu právního nástroje pro zápis zaručené tradiční speciality v platnost Komise do rejstříku zaručených tradičních specialit podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 zaznamená tyto údaje:

a) 

zapsaný název (či zapsané názvy) produktu;

b) 

třídu produktu podle přílohy XI tohoto nařízení;

c) 

odkaz na nástroj pro zápis názvu do rejstříku;

d) 

označení země nebo zemí seskupení podávající/podávajících žádost;

e) 

informaci, zda rozhodnutí o zápisu stanoví, že k názvu zaručené tradiční speciality musí být připojen údaj podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012;

f) 

pouze u žádostí obdržených před vstupem nařízení (EU) č. 1151/2012 v platnost informaci, zda se jedná o zápis do rejstříku bez vyhrazení názvu.

3.  
Pokud Komise schválí změnu specifikace produktu, která zahrnuje změnu informací zaznamenaných v rejstřících, vymaže původní údaje a zaznamená nové údaje s účinkem ode dne vstupu rozhodnutí o schválení změny v platnost.
4.  
Jakmile nabude zrušení účinku, Komise vymaže název z příslušného rejstříku.

▼M1

5.  
Rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedený v odstavci 1 je veřejně přístupný a zřízený v elektronické podobě. Je založen na digitálních systémech spravovaných Komisí a je aktualizován v souladu s tímto článkem.

Článek 14a

Ochrana údajů

1.  
Komise a členské státy zpracují a zveřejní osobní údaje obdržené v průběhu postupů schvalování změn prováděných na úrovni Unie a sdělování standardních a dočasných změn podle tohoto nařízení v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ( 3 ) a (EU) 2016/679 ( 4 ).
2.  
Komise se považuje za správce ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725 ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupu, pro který je příslušná v souladu s nařízením (EU) č. 1151/2012, nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a tímto nařízením.
3.  
Příslušné orgány členských států se považují za správce ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupů, pro které jsou příslušné v souladu s nařízením (EU) č. 1151/2012, nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a tímto nařízením.

▼B

Článek 15

Přechodná pravidla

Žádost o zveřejnění jednotného dokumentu podaná členským státem podle čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 týkající se chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení zapsaného do rejstříku před 31. březnem 2006 se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze I tohoto nařízení.

Článek 16

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 9 odst. 1 se vztahuje pouze na námitková řízení, u nichž tříměsíční lhůta stanovená v čl. 51 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1151/2012 ke dni vstupu v platnost tohoto nařízení ještě nezačala běžet.

Ustanovení čl. 9 odst. 3 se vztahuje pouze na námitková řízení, u nichž tříměsíční lhůta stanovená v čl. 51 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1151/2012 ke dni vstupu v platnost tohoto nařízení ještě neuplynula.

První věta bodu 2 přílohy X se použije ode dne 1. ledna 2016, aniž jsou dotčeny produkty, které byly na trh uvedeny již před tímto datem.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

JEDNOTNÝ DOKUMENT

[Vložte název podle bodu 1 níže:] „…“

EU č.: [pouze pro použití EU][Křížkem „X“ označte jednu z možností:]

□  CHOP

□  CHZO

1.    Název (názvy) [(CHOP či CHZO)]

[Vložte název navržený k zápisu nebo v případě žádosti o schválení změny specifikace produktu nebo žádosti o zveřejnění podle článku 15 tohoto nařízení zapsaný název]

2.    Členský stát nebo třetí země

3.    Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1    Druh produktu (podle přílohy XI)

3.2    Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

[Hlavní body uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012. K identifikaci produktu použijte definice a normy, které se pro tento produkt běžně používají. V popisu produktu se zaměřte na jeho specifičnost, používejte měrné jednotky a obecná nebo technická srovnávací měřítka a neuvádějte technické charakteristiky vlastní všem produktům tohoto druhu a příslušné závazné právní předpisy platné pro všechny produkty tohoto druhu (čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení).]

3.3    Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

[U CHOP: Potvrďte, že krmivo a suroviny pocházejí z vymezené oblasti. V případě, že krmivo nebo suroviny pocházejí z jiné oblasti, podrobně výjimky popište a odůvodněte. Tyto výjimky musí být v souladu s pravidly přijatými podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012.

U CHZO: Uveďte veškeré požadavky na jakost surovin nebo omezení jejich původu. Případná omezení odůvodněte. Tato omezení musí být v souladu s pravidly přijatými podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 a musí být odůvodněna ve vztahu k souvislosti podle čl. 7 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení.]

3.4    Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

[Případná omezení nebo výjimky odůvodněte.]

3.5    Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

[Nehodí-li se, nevyplňujte. Případná omezení specifická pro daný produkt odůvodněte.]

3.6    Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

[Nehodí-li se, nevyplňujte. Případná omezení odůvodněte.]

4.    Stručné vymezení zeměpisné oblasti

[Vložte případně mapu dané oblasti]

5.    Souvislost se zeměpisnou oblastí

[U CHOP: příčinná souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím zahrnující přírodní a lidské faktory, případně včetně údajů týkajících se popisu produktu nebo metody produkce, které odůvodňují souvislost.

U CHZO: příčinná souvislost mezi zeměpisným původem a případně danou jakostí, pověstí nebo jinými vlastnostmi produktu.

Výslovně uveďte, z jakých faktorů (pověst, daná jakost, jiné vlastnosti produktu) příčinná souvislost vychází, a uveďte pouze informace týkající se relevantních faktorů, případně včetně údajů týkajících se popisu produktu nebo metody produkce, které odůvodňují souvislost.]

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)
PŘÍLOHA II

SPECIFIKACE PRODUKTU JAKO ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY

[Vložte název podle bodu 1 níže:] „…“

EU č.: [pouze pro použití EU]

Členský stát nebo třetí země „…“

1.    Název, který má být zapsán

2.    Druh produktu (podle přílohy XI)

3.    Důvody zápisu do rejstříku

3.1    Jedná se o produkt, který:

□ 

je výsledkem způsobu produkce, zpracování nebo složení odpovídajících tradičním postupům pro dotyčný produkt či potravinu

□ 

e vyroben ze surovin nebo přísad, které jsou tradičně používány

[vysvětlete]

3.2    Jedná se o název, který:

□ 

byl tradičně používán jako název konkrétního produktu

□ 

označuje tradiční povahu nebo specifickou vlastnost produktu

[vysvětlete]

4.    Popis

4.1    Popis produktu, k němuž se vztahuje název podle bodu 1, včetně hlavních fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo organoleptických vlastností dokládajících jeho specifickou povahu (čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení)

4.2    Popis metody produkce produktu, k němuž se vztahuje název podle bodu 1, kterou musí producenti dodržovat, případně včetně povahy a vlastností používaných surovin nebo přísad a metody přípravy produktu (čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení)

4.3    Popis hlavních prvků vytvářejících tradiční povahu produktu (čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení)
PŘÍLOHA III

ODŮVODNĚNÉ PROHLÁŠENÍ O NÁMITCE[Křížkem „X“ označte jednu z možností:]

□  CHOP

□  CHZO

□  ZTS

1.    Název produktu

[jak byl zveřejněn v Úředním věstníku]

2.    Úřední odkaz

[jak byl zveřejněn v Úředním věstníku]

Referenční číslo:…

Datum zveřejnění v Úředním věstníku:…

3.    Kontaktní údajeKontaktní osoba:

Oslovení (pan, paní …): ...

Jméno: ...

Skupina/organizace/jednotlivec:…

Nebo vnitrostátní orgán:

Orgán:…

Adresa:…

Telefon+ …

E-mail:…

4.    Důvod námitky:

U CHOP CHZO:

□ 

nedodržení podmínek stanovených v článku 5 a čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012

□ 

zápis názvu do rejstříku by byl v rozporu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 (odrůda rostliny nebo plemeno zvířete)

□ 

zápis názvu do rejstříku by byl v rozporu s čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 (zcela nebo částečně homonymní název)

□ 

zápis názvu do rejstříku by byl v rozporu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 (stávající ochranná známka)

□ 

zápis do rejstříku by ohrozil existenci názvů, ochranných známek či produktů, jak se stanoví v čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012

□ 

název navržený k zápisu do rejstříku je druhový; uvedou se skutečnosti stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1151/2012

U ZTS:

□ 

nedodržení podmínek stanovených v článku 18 nařízení (EU) č. 1151/2012

□ 

zápis názvu do rejstříku by byl v rozporu s podmínkami nařízení (EU) č. 1151/2012 (čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012)

□ 

název navržený k zápisu je v souladu s právem, je obecně známý a hospodářsky významný pro podobné zemědělské produkty nebo potraviny (čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012)

5.    Podrobné údaje k námitce

Uveďte řádně podložené odůvodnění a opodstatnění námitky.

Vysvětlete rovněž oprávněný zájem strany, která námitky vznáší; podávají-li námitku vnitrostátní orgány, není prohlášení o oprávněném zájmu vyžadováno. Prohlášení o námitce je zapotřebí opatřit podpisem a datem.
PŘÍLOHA IV

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ JEDNÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA ŘÍZENÍ O NÁMITCE[Křížkem „X“ označte jednu z možností:]

□  CHOP

□  CHZO

□  ZTS

1.    Název produktu

[jak byl zveřejněn v Úředním věstníku]

2.    Úřední odkaz [jak byl zveřejněn v Úředním věstníku]

Referenční číslo:

Datum zveřejnění v Úředním věstníku:

3.    Výsledek jednání

3.1    Byla dosažena dohoda s touto stranou nebo stranami, která/é vznesla/y námitky:

[Přiložte kopie dopisů svědčících o dohodě a uveďte všechny skutečnosti, které umožnily dosažení dohody (článek 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014)]

3.2    Nebyla dosažena dohoda s touto stranou nebo stranami, která/é vznesla/y námitky:

[Připojte údaje uvedené v poslední větě čl. 51 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012]

4.    Specifikace produktu a jednotný dokument

4.1    Specifikace produktu byla změněna:… ano (*1)

… ne

(*1)   

Pokud ano, přiložte popis změn a změněnou specifikaci produktu

4.2    Jednotný dokument byl změněn (pouze pro CHOP a CHZO):... ano (*1)

... ne

(*1)   

Pokud ano, přiložte kopii aktualizovaného dokumentu

5.    Datum a podpis

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[Adresa]

[Telefon: +]

[E-mail:]

▼M1
PŘÍLOHA V

Žádost o změnu specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděnou na úrovni Unie

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.    Název produktu

[Zapsaný název]

2.    Druh zeměpisného označení

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku] CHOP □ CHZO□

3.    Žadatel a oprávněný zájem

[Uveďte jméno/název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu žadatele, který navrhuje změnu. V případě, že se adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa týkají fyzické osoby, nezahrnují se do tohoto formuláře a zasílají se Komisi zvlášť.

Předložte rovněž vysvětlení oprávněného zájmu seskupení žadatelů.]

4.    Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

5.    Položka specifikace produktu a jednotného dokumentu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

□ 

Název produktu

□ 

Souvislost

□ 

Omezení při uvádění na trh

6.    Druh změny (změn)

[Vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „změny prováděné na úrovni Unie“ stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.].

7.    Změna (změny)

[Uveďte popis a důvody každé změny podle čl. 6a odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a článku 10 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.]

8.    Přílohy

8.1 Konsolidovaný jednotný dokument v platném znění vyhotovený v souladu s formulářem uvedeným v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014

8.2 Konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace produktu

8.3 Důkaz, že pozměněné dokumenty odpovídají zeměpisnému označení platnému v dané třetí zemi
PŘÍLOHA VI

Žádost o změnu specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděnou na úrovni Unie

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.    Název produktu

[Zapsaný název]

2.    Žadatel a oprávněný zájem

[Uveďte jméno/název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu žadatele, který navrhuje změnu. V případě, že se adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa týkají fyzické osoby, nezahrnují se do tohoto formuláře a zasílají se Komisi zvlášť.

Předložte rovněž vysvětlení oprávněného zájmu seskupení žadatelů.]

3.    Členský stát nebo třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

4.    Položka specifikace produktu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

□ 

Název produktu

□ 

Popis produktu

□ 

Metoda produkce

□ 

Jiná [uveďte]

5.    Změna (změny)

[Uveďte popis a důvody každé změny podle čl. 6a odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a článku 10 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.]

6.    Přílohy

6.1   (Členské státy)

a) 

Konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě vyhotovené v souladu s formulářem uvedeným v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014

b) 

Prohlášení, že žádost splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě

6.2   (Třetí země)

Konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě vyhotovené v souladu s formulářem uvedeným v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014
PŘÍLOHA VII

Sdělení o schválení standardní změny

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.    Název produktu

[Zapsaný název]

2.    Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

3.    Vnitrostátní orgán nebo seskupení žadatelů sdělující standardní změnu

[Jméno jednotlivého producenta nebo název seskupení producentů s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které patří zeměpisná oblast, sdělující změnu a odkazy na ně (viz čl. 49 odst. 5 nařízení (EU) č. 1151/2012). Jména a odkazy týkající se fyzických osob se do tohoto formuláře nezahrnují a zasílají se Komisi zvlášť.]

4.    Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis standardní změny (standardních změn) a vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici standardní změny stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012. Uveďte, zda tato změna vede ke změně jednotného dokumentu či nikoliv.]

5.    Přílohy

5.1 Rozhodnutí o schválení standardní změny

5.2 Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi

5.3 Konsolidovaný jednotný dokument ve znění případných pozdějších změn

5.4 Kopie konsolidovaného znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace produktu
PŘÍLOHA VIII

Sdělení o schválení dočasné změny

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.    Název produktu

[Zapsaný název]

2.    Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

3.    Vnitrostátní orgán nebo seskupení žadatelů sdělující dočasnou změnu

[Jméno jednotlivého producenta nebo název seskupení producentů s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které patří zeměpisná oblast, sdělující změnu a odkazy na ně (viz čl. 49 odst. 5 nařízení (EU) č. 1151/2012). Jména a odkazy týkající se fyzických osob se do tohoto formuláře nezahrnují a zasílají se Komisi zvlášť.]

4.    Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis a zvláštní důvody dočasné změny (dočasných změn) včetně odkazu na formální uznání přírodní katastrofy nebo nepříznivých povětrnostních podmínek příslušnými orgány či uložení sanitárních a fytosanitárních opatření. Vysvětlete rovněž, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „dočasné změny“ stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012].

5.    Přílohy

5.1 Rozhodnutí příslušných orgánů formálně uznávající přírodní katastrofu nebo uložení povinných sanitárních a fytosanitárních opatření nebo příslušné odkazy na elektronické zveřejnění

5.2 Rozhodnutí o schválení dočasné změny nebo odkaz na elektronické zveřejnění

5.3 Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi.

▼B
PŘÍLOHA IX

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ZÁPISU

Žádost o zrušení zápisu podle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012

[Zapsaný název:] „…“

EU č.: [pouze pro použití EU][Křížkem „X“ označte jednu z možností:]

□  CHZO

□  CHOP

□  ZTS

1.    Zapsaný název navržený ke zrušení

2.    Členský stát nebo třetí země

3.    Druh produktu (podle přílohy XI)

4.    Osoba nebo subjekt požadující zrušení

[Uveďte jméno/název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu fyzické nebo právnické osoby nebo producentů podle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 požadujících zrušení zápisu (u žádostí týkajících se CHOP a CHZO ze třetích zemí uveďte rovněž název a adresu orgánů nebo, jsou-li k dispozici příslušné údaje, subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace produktu). Vysvětlete rovněž oprávněný zájem fyzické nebo právnické osoby požadující zrušení zápisu.]

5.    Druh zrušení zápisu a příslušné důvody

□ 

V souladu s čl. 54 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

□ 

písmeno a)

[Podrobně uveďte důvody a případně důkazy pro zrušení zápisu názvu podle čl. 54 odst. 1 písm. a) prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.]

□ 

písmeno b)

[Podrobně uveďte důvody a případně důkazy pro zrušení zápisu názvu podle čl. 54 odst. 1 písm. b) prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.]

□ 

V souladu s čl. 54 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

[Podrobně uveďte důvody a případně důkazy pro zrušení zápisu názvu podle čl. 54 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.]
PŘÍLOHA X

REPRODUKCE SYMBOLŮ UNIE A OZNAČENÍ CHOP, CHZO A ZTS

1.    Symboly Unie v barevném provedení

V případě barevného provedení lze použít přímé barvy (Pantone) nebo výtažkové barvy pro čtyřbarevný tisk. Níže jsou uvedeny referenční barvy.

Symboly Unie v Pantone:

image

image

image

image

image

image

Symboly Unie ve výtažkových barvách pro čtyřbarevný tisk:

image

image

image

image

image

image

Kontrast s barvami podkladu

Pokud se symbol v barevném provedení používá na barevném podkladu, na kterém je symbol špatně viditelný, je vhodné použít symbol v ohraničujícím vnějším kruhu, který zlepší kontrast s barvami podkladu: