(EU) č. 664/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla

Publikováno: Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17-22 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. prosince 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. června 2014 Nabývá účinnosti: 22. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 8. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla

(Úř. věst. L 179 19.6.2014, s. 17)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/891 ze dne 1. dubna 2022,

  L 155

3

8.6.2022
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidlaČlánek 1

Zvláštní pravidla pro původ krmiva a surovin

1.  
Pro účely článku 5 nařízení (EU) č. 1151/2012 musí v případě živočišných produktů, jejichž název je zapsán jako chráněné označení původu, krmivo pocházet výhradně z vymezené zeměpisné oblasti.

Pokud získávání krmiva výhradně z vymezené zeměpisné oblasti není technicky proveditelné, lze přidávat krmivo pocházející z území mimo uvedenou oblast, a to za podmínky, že nedojde k ovlivnění jakosti nebo vlastností produktu daných zejména zeměpisným prostředím. Krmivo pocházející z území mimo vymezenou zeměpisnou oblast nesmí v žádném případě překročit 50 % sušiny ročně.

2.  
Jakékoliv omezení týkající se původu surovin uvedené ve specifikaci produktu, jehož název je zapsán jako chráněné zeměpisné označení, musí být odůvodněno ve vztahu k souvislosti podle čl. 7 odst. 1 písm. f) bodu ii) nařízení (EU) č. 1151/2012.

Článek 2

Symboly Unie

Symboly Unie podle čl. 12 odst. 2 a čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 se stanoví tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Omezení délky specifikací produktu pro zaručené tradiční speciality

Specifikace produktu podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 musí být stručná a až na řádně odůvodněné případy nesmí přesáhnout délku 5 000 slov.

Článek 4

Vnitrostátní námitková řízení v případě společných žádostí

V případě společných žádostí podle čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 se související vnitrostátní námitková řízení provedou ve všech dotčených členských státech.

Článek 5

Oznamovací povinnost týkající se dohody v námitkovém řízení

Dosáhnou-li zúčastněné strany po konzultacích podle čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 dohody, informují orgány členského státu nebo třetí země, z níž byla podána žádost, Komisi o všech faktorech, které dosažení této dohody umožnily, včetně stanovisek žadatele a orgánů členského státu nebo třetí země nebo dalších fyzických a právnických osob, které námitku podaly.

▼M1

Článek 6

Žádosti o změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie

Pro účely článku 53 nařízení (EU) 1151/2012 zahrnuje žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie pouze změny prováděné na úrovni Unie. Pokud žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie obsahuje také standardní nebo dočasné změny, postup pro změnu prováděnou na úrovni Unie se použije pouze na změnu prováděnou na úrovni Unie. Standardní nebo dočasné změny obsažené v žádosti se považují za nepodané.

▼M1

Článek 6a

Přípustnost žádostí o schválení změn prováděných na úrovni Unie

1.  
Žádosti o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie se považují za přípustné, pokud byly podány v souladu s článkem 53 nařízení (EU) č. 1151/2012 a sděleny Komisi v souladu s čl. 12 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ( 1 ) a pokud jsou v souladu s článkem 10 uvedeného prováděcího nařízení.

Schválení žádosti o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie Komisí se týká pouze změn prováděných na úrovni Unie uvedených v žádosti.

2.  
Pokud Komise shledá, že je žádost nepřípustná, oznámí příslušným orgánům členského státu nebo třetí země, či žadateli usazenému ve třetí zemi důvody nepřípustnosti.

Článek 6b

Standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

1.  
Pro účely článku 53 nařízení (EU) č. 1151/2012 se žádosti o schválení standardní změny specifikace produktu podávají orgánům členských států, na jejichž území se nachází zeměpisná oblast daného produktu. Pokud žádost o schválení standardní změny specifikace produktu nepochází od seskupení žadatelů, které předložilo žádost o ochranu názvu nebo názvů, jichž se specifikace produktu týká, poskytne členský stát danému seskupení žadatelů v případě, že stále existuje, příležitost se k žádosti vyjádřit.

Žádost o schválení standardní změny poskytne popis standardních změn a prokáže, že navrhované změny lze považovat za standardní v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012. Poskytnuto musí být též shrnutí důvodů, proč jsou změny požadovány.

2.  
Pokud členský stát shledá, že jsou požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a ustanovení přijatých podle uvedeného nařízení splněny, může standardní změnu schválit. Rozhodnutí o schválení obsahuje pozměněnou konsolidovanou specifikaci produktu a případně pozměněný konsolidovaný jednotný dokument, nebo obsahuje elektronický odkaz na zveřejněné znění konsolidované specifikace produktu a případně konsolidovaného jednotného dokumentu.

Rozhodnutí o schválení se zveřejní. Schválená standardní změna je v daném členském státě použitelná ode dne zveřejnění rozhodnutí o schválení. Členský stát sdělí schválené standardní změny Komisi nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát Komisi oznámí bez zbytečného odkladu všechny konečné a pravomocné vnitrostátní rozsudky zrušující rozhodnutí o schválení standardní změny.

3.  
Rozhodnutí, kterými se schvalují standardní změny, jež se týkají produktů pocházejících z třetích zemí, jsou Komisi sdělena seskupením žadatelů s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění příslušného rozhodnutí.
4.  
Sdělení schválené standardní změny Komisi se považuje za řádně provedené, pokud je v souladu s článkem 10a prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.
5.  
V případě, že standardní změna vyžaduje změnu jednotného dokumentu, Komise zveřejní popis standardní změny a změněný jednotný dokument v řadě C Úředního věstníku Evropské unie do tří měsíců ode dne, kdy obdržela sdělení příslušné standardní změny.

V případě, že standardní změna nevyžaduje změnu jednotného dokumentu, Komise zveřejní prostřednictvím digitálních systémů uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 popis dané standardní změny do tří měsíců ode dne, kdy obdržela sdělení příslušné standardní změny.

Vnitrostátní orgán uvedený v odstavcích 2 a 3, nebo seskupení žadatelů uvedené v odstavci 3, kteří sdělili Komisi standardní změnu, zůstávají odpovědní za její obsah.

6.  
Standardní změny jsou na území Unie použitelné ode dne jejich zveřejnění podle odst. 5 prvního pododstavce, nebo podle odst. 5 druhého pododstavce.
7.  
Pokud se zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, každý dotyčný členský stát použije postup pro standardní změny zvlášť. Standardní změna je použitelná na území dotyčných členských států až poté, co se stane použitelným poslední vnitrostátní rozhodnutí o schválení. Členský stát, který schválí standardní změnu jako poslední, zašle Komisi příslušné sdělení nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění svého rozhodnutí o schválení.

Nepřijme-li jeden nebo více dotyčných členských států vnitrostátní rozhodnutí o schválení uvedené v prvním pododstavci, může kterýkoliv z dotyčných členských států podat žádost v rámci řízení o změnách prováděných na úrovni Unie.

8.  
Odstavec 7 se použije obdobně, pokud se část dané zeměpisné oblasti nachází na území třetí země.

Článek 6c

Vztah mezi změnami prováděnými na úrovni Unie a standardními změnami

1.  
Pokud je standardní změna vyžadující změnu jednotného dokumentu schválena, zatímco žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie není v Komisi vyřízena, dotyčný členský stát odpovídajícím způsobem aktualizuje jednotný dokument zahrnutý v žádosti o schválení změny prováděné na úrovni Unie. Byla-li nevyřízená změna prováděná na úrovni Unie zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie s výzvou k podání námitek, zveřejní se aktualizované znění jednotného dokumentu v řadě L Úředního věstníku Evropské unie jako příloha prováděcího nařízení, kterým se schvaluje změna prováděná na úrovni Unie.
2.  
Pokud pozměněné znění jednotného dokumentu zahrnuté v žádosti o standardní změnu schvalovanou na vnitrostátní úrovni nezohledňuje poslední změny prováděné na úrovni Unie, které byly schváleny, uvedená standardní změna se v Úředním věstníku Evropské unie nezveřejní. Členský stát, který uvedenou standardní změnu schválil, zašle Komisi ke zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie konsolidovaný jednotný dokument ve znění změn prováděných na úrovni Unie i standardních změn.

Článek 6d

Dočasné změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

1.  
Dočasné změny specifikace produktu schválí a zveřejní členský stát, na jehož území se nachází zeměpisná oblast daného produktu. Dočasné změny se sdělí Komisi společně s důvody, o které se opírají, nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Dočasná změna je v daném členském státě použitelná ode dne zveřejnění rozhodnutí o schválení změny.
2.  
Pokud se zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, každý dotyčný členský stát použije postup pro dočasné změny uvedený v odstavci 1 zvlášť.
3.  
Dočasné změny, jež se týkají produktů pocházejících z třetích zemí, jsou Komisi sděleny spolu s důvody, o které se opírají, seskupením žadatelů s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce od jejich schválení.
4.  
Sdělení schválené dočasné změny Komisi se považuje za řádně provedené, je-li v souladu s článkem 10b prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.
5.  
Komise zveřejní sdělení dočasných změn prostřednictvím digitálních systémů uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 do tří měsíců ode dne, kdy obdržela sdělení dočasné změny. Dočasná změna je na území Unie použitelná ode dne, kdy byla zveřejněna Komisí.

Vnitrostátní orgán uvedený v odstavcích 1 a 3, nebo seskupení žadatelů uvedené v odstavci 3, kteří sdělili Komisi dočasnou změnu, zůstávají odpovědní za její obsah.

▼B

Článek 7

Zrušení zápisu

1.  
Postup stanovený v článcích 49 až 52 nařízení (EU) č. 1151/2012 se použije obdobně na zrušení zápisu, jak je uvedeno v čl. 54 odst. 1 prvním a druhém pododstavci uvedeného nařízení.
2.  
Členské státy mohou z vlastního podnětu předložit žádost o zrušení zápisu podle čl. 54 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.
3.  
Žádost o zrušení zápisu se zveřejní podle čl. 50 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.
4.  
Odůvodněná prohlášení o námitkách týkající se zrušení zápisu jsou přípustná pouze tehdy, pokud prokazují, že zainteresovaná osoba na zapsaný název trvale komerčně spoléhá.

Článek 8

Přechodná pravidla

1.  
Pokud jde o chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení zapsaná před 31. březnem 2006, zveřejní Komise na žádost členského státu jednotný dokument, který tento členský stát předložil, v Úředním věstníku Evropské unie. V rámci tohoto zveřejnění se uvede odkaz na zveřejnění specifikace produktu.
2.  

Do 3. ledna 2016 platí tato pravidla:

a) 

u produktů pocházejících z Unie, v jejichž případě se zapsaný název uvádí na etiketě, se spolu s názvem uvede buďto příslušný symbol Unie, nebo příslušné označení podle čl. 12 odst. 3 nebo čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012;

b) 

u produktů produkovaných mimo Unii je použití označení uvedeného v čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 na etiketě zaručených tradičních specialit nepovinné.

Článek 9

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1898/2006 a (ES) č. 1216/2007 se zrušují.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5 se vztahuje pouze na námitková řízení, u nichž tříměsíční lhůta stanovená v čl. 51 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1151/2012 ke dni vstupu v platnost tohoto nařízení ještě neuplynula.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Symbol Unie pro „chráněné označení původu“

image

Symbol Unie pro „chráněné zeměpisné označení“

image

Symbol Unie pro „zaručenou tradiční specialitu“

image( 1 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU