(EU) č. 251/2014Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

Publikováno: Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14-34 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. února 2014 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. března 2014 Nabývá účinnosti: 28. března 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. prosince 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

▼M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 251/2014

ze dne 26. února 2014

o definici, popisu, obchodní úpravě a označování aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

▼B

(Úř. věst. L 084 20.3.2014, s. 14)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021,

  L 435

262

6.12.2021


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 105, 8.4.2014, s.  12 (č. 251/2014)
▼B

▼M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 251/2014

ze dne 26. února 2014

o definici, popisu, obchodní úpravě a označování aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

▼BKAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

▼M1

1.  
Toto nařízení stanoví pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu a označování aromatizovaných vinných výrobků.

▼B

2.  
Na obchodní úpravu a označování aromatizovaných vinných výrobků se použije nařízení (EU) č. 1169/2011, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.
3.  
Toto nařízení se vztahuje na všechny aromatizované vinné výrobky uváděné na trh v Unii bez ohledu na to, jsou-li vyrobeny v členských státech nebo ve třetích zemích, jakož i na aromatizované vinné výrobky vyrobené v Unii pro vývoz.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„obchodním označením“ název kteréhokoli aromatizovaného vinného výrobku stanoveného v tomto nařízení;

2) 

„popisem“ seznam specifických vlastností aromatizovaného vinného výrobku.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA II

DEFINICE, POPIS, OBCHODNÍ ÚPRAVA A OZNAČENÍ AROMATIZOVANÝCH VINNÝCH VÝROBKŮ

Článek 3

Definice a klasifikace aromatizovaných vinných výrobků

1.  

Aromatizované vinné výrobky jsou výrobky získané z produktů v odvětví vína podle nařízení (EU) č. 1308/2013, které byly aromatizovány. Dělí se do těchto kategorií:

a) 

aromatizovaná vína;

b) 

aromatizované vinné nápoje;

c) 

aromatizované vinné koktejly.

2.  

Aromatizované víno je nápoj:

a) 

získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části IV bodě 5 přílohy II a v části II bodech 1 a 3 až 9 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vína „Retsina“;

b) 

v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 75 % celkového objemu;

c) 

do něhož může být přidán alkohol;

d) 

do něhož mohou být přidána barviva;

e) 

do něhož může být přidán hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo obojí;

f) 

který může být přislazen;

g) 

který má skutečný obsah alkoholu nejméně 14,5 % objemových, avšak méně než 22 % objemových a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % objemových;

3.  

Aromatizovaný vinný nápoj je nápoj:

a) 

získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části II bodech 1, 2 a 4 až 9 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vín připravených s přidáním alkoholu a vína „Retsina“;

b) 

v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 50 % celkového objemu;

c) 

do něhož nebyl přidán žádný alkohol, není-li v příloze II uvedeno jinak;

d) 

do něhož mohou být přidána barviva;

e) 

do něhož může být přidán hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo obojí;

f) 

který může být přislazen;

g) 

který má skutečný obsah alkoholu nejméně 4,5 % objemových, avšak méně než 14,5 % objemových.

4.  

Aromatizovaný vinný koktejl je nápoj:

a) 

získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části II bodech 1, 2 a 4 až 11 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vín připravených s přidáním alkoholu a vína „Retsina“;

b) 

v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 50 % celkového objemu;

c) 

do něhož nebyl přidán žádný alkohol;

d) 

do něhož mohou být přidána barviva;

e) 

který může být přislazen;

f) 

který má skutečný obsah alkoholu více než 1,2 % objemových, avšak méně než 10 % objemových.

Článek 4

Výrobní postupy a metody analýzy pro aromatizované vinné výrobky

1.  
Aromatizované vinné výrobky musí být vyrobeny v souladu s požadavky, omezeními a popisy stanovenými v přílohách I a II.
2.  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 33, pokud jde o stanovení povolených výrobních postupů pro získávání aromatizovaných vinných výrobků, přičemž zohlední očekávání spotřebitelů.

Při stanovení povolených výrobních postupů uvedených v prvním pododstavci zohlední Komise výrobní postupy doporučené a zveřejněné Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV).

3.  
Komise v případě potřeby přijme prostřednictvím prováděcích aktů metody analýzy pro určování složení aromatizovaných vinných výrobků. Tyto metody musí být založeny na příslušných metodách doporučených a zveřejněných Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV), pokud nejsou s ohledem na sledovaný cíl neúčinné nebo nevhodné. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 2.

Do přijetí těchto metod Komisí se použijí metody povolené dotyčným členským státem.

4.  
Na výrobky z vinné révy používané při výrobě aromatizovaných vinných výrobků se použijí enologické postupy a omezení stanovené v souladu s článkem 74, čl. 75 odst. 4 a článkem 80 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 5

Obchodní označení

1.  
Pro jakýkoliv aromatizovaný vinný výrobek uváděný na trh v Unii se použijí obchodní označení stanovená v příloze II, pokud tento výrobek splňuje požadavky na odpovídající obchodní označení stanovené v uvedené příloze. Tato obchodní označení mohou být nahrazena vžitým názvem výrobku ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. o) nařízení (EU) č. 1169/2011.
2.  
Jestliže aromatizované vinné výrobky splňují požadavky více než jednoho obchodního označení, je povoleno používání pouze jednoho z těchto obchodních označení, není-li v příloze II uvedeno jinak.
3.  
V popisu, obchodní úpravě nebo označení alkoholického nápoje, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, nesmí být použito spojení slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, „styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli jiné výrazy podobné jakémukoli obchodnímu označení.

▼M1

4.  
Obchodní označení mohou být doplněna nebo nahrazena zeměpisným označením aromatizovaných vinných výrobků chráněných podle nařízení (EU) č. 1151/2012.

▼B

5.  
Aniž je dotčen článek 26, obchodní označení nesmějí být doplněna chráněnými označeními původu nebo chráněnými zeměpisnými označeními, na něž mají nárok vinné výrobky.

▼M1

6.  
V případě aromatizovaných vinných výrobků vyrobených v Unii, které jsou určeny na vývoz do třetích zemí, jejichž právní předpisy vyžadují jiná obchodní označení, mohou členské státy povolit, aby tato obchodní označení byla doprovázena obchodními označeními uvedenými v příloze II. Tato další obchodní označení mohou být uvedena v jiných než úředních jazycích Unie.
7.  
S cílem přihlédnout k technickému pokroku, k vědeckému vývoji a vývoji na trhu, ke zdraví spotřebitelů nebo k jejich potřebě dostávat informace je Komise v souladu s článkem 33 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se doplňuje příloha II.

▼B

Článek 6

Další údaje u obchodního označení

1.  

Obchodní označení uvedená v článku 5 mohou být rovněž doplněna těmito údaji týkajícími se obsahu cukru v aromatizovaném vinném výrobku:

a)

„extra suchý“ : pro výrobky s obsahem cukru menším než 30 gramů na litr a u kategorie aromatizovaných vín a odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. g) s minimálním celkovým obsahem alkoholu nejméně 15 % objemových;

b)

„suchý“ : pro výrobky s obsahem cukru menším než 50 gramů na litr a u kategorie aromatizovaných vín a odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. g) s minimálním celkovým obsahem alkoholu nejméně 16 % objemových;

c)

„polosuchý“ : pro výrobky s obsahem cukru 50 až 90 gramů na litr;

d)

„polosladký“ : pro výrobky s obsahem cukru vyšším než 90 a menším než 130 gramů na litr;

e)

„sladký“ : pro výrobky s obsahem cukru 130 gramů na litr nebo vyšším.

Obsah cukru uvedený v prvním pododstavci písm. a) až e) je vyjádřen jako invertní cukr.

Údaje „polosladký“ a „sladký“ mohou být doprovázeny údajem o obsahu cukru vyjádřeném v gramech invertního cukru na litr.

2.  
Pokud je obchodní označení doplněno údajem „šumivý“ nebo je tento údaj jeho součástí, musí množství použitého šumivého vína činit nejméně 95 %.
3.  
Obchodní označení mohou být rovněž doplněna odkazem na hlavní použitou látku určenou k aromatizaci.

Článek 7

Údaj o provenienci

Je-li uvedena provenience aromatizovaných vinných výrobků, musí odpovídat místu, kde byl aromatizovaný vinný výrobek vyroben. Provenience musí být uvedena slovy „vyrobeno v (…)“ nebo vyjádřena rovnocenným výrazem s doplněním názvu odpovídajícího členského státu nebo třetí země.

Článek 8

Používání jazyka v obchodní úpravě a označování aromatizovaných vinných výrobků

1.  
Obchodní označení uvedená kurzívou v příloze II se na etiketě ani při obchodní úpravě aromatizovaných vinných výrobků nepřekládají.

Další údaje podle tohoto nařízení vyjádřené slovy se uvádějí alespoň v jednom nebo více úředních jazycích Unie.

▼M1

2.  
Název zeměpisného označení aromatizovaných vinných výrobků chráněných podle nařízení (EU) č. 1151/2012 se uvádí na etiketě v jazyce nebo jazycích, v němž nebo v nichž je zapsáno, a to i tehdy, pokud se zeměpisným označením nahrazuje obchodní označení v souladu s čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení.

Píše-li se název zeměpisného označení aromatizovaných vinných výrobků chráněných podle nařízení (EU) č. 1151/2012 jinou než latinskou abecedou, může se název rovněž uvést v jednom nebo více úředních jazycích Unie.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA IV

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Kontroly a ověření aromatizovaných vinných výrobků

1.  
Za kontroly aromatizovaných vinných výrobků jsou odpovědné členské státy. Přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění souladu s ustanoveními tohoto nařízení, a zejména určí orgán nebo orgány příslušné pro kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.
2.  
Komise v případě potřeby přijme prostřednictvím prováděcích aktů pravidla pro správní a fyzické kontroly prováděné členskými státy týkající se plnění povinností vyplývajících z uplatňování tohoto nařízení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 2.

Článek 32

Výměna informací

1.  
Členské státy a Komise si navzájem oznámí veškeré informace nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení a pro dodržování mezinárodních závazků týkajících se aromatizovaných vinných výrobků. Tyto informace mohou být v případě potřeby předány nebo zpřístupněny příslušným orgánům třetích zemí a mohou být zveřejněny.
2.  

Aby byla oznámení uvedená v odstavci 1 rychlá, účinná, přesná a nákladově efektivní, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 33, v nichž stanoví:

a) 

povahu a druh oznamovaných informací;

b) 

způsoby oznamování;

c) 

pravidla týkající se přístupových práv k informacím nebo dostupným informačním systémům;

d) 

podmínky a způsob zveřejnění informací.

3.  

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví:

a) 

pravidla pro poskytování informací nezbytných k uplatňování tohoto článku;

b) 

způsoby správy oznamovaných informací a pravidla týkající se obsahu, formy, časového rozvrhu, četnosti a lhůt oznámení;

c) 

způsoby předávání nebo poskytování informací a dokumentů členským státům, příslušným orgánům třetích zemí nebo veřejnosti.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 2.

Článek 33

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, článku 28, čl. 32 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 27. března 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

▼M1

2a.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 7. prosince 2021. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6a odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 8. prosince 2023. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

▼M1

3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 7, čl. 6a odst. 4, článku 28, čl. 32 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

▼B

4.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

▼M1

5.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 7, čl. 6a odst. 4, článku 28, čl. 32 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 vstoupí v platnost pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼B

Článek 34

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro aromatizované vinné výrobky. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Nevydá-li výbor v případě prováděcích aktů uvedených čl. 4 odst. 3 prvním pododstavci a v čl. 29 odst. 1 písm. b) žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 35

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1601/91 se zrušuje s účinkem od 28. března 2015.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III tohoto nařízení.

Článek 36

Přechodná opatření

1.  
Za účelem usnadnění přechodu z pravidel stanovených nařízením (EHS) č. 1601/1991 na pravidla stanovená tímto nařízením je Komisi v souladu s článkem 33 svěřena pravomoc přijímat případně akty v přenesené pravomoci týkající se přijetí opatření pozměňujících toto nařízení či opatření odchylujících se od něj, která zůstanou v platnosti do 28. března 2018.
2.  
Aromatizované vinné výrobky, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, avšak byly vyrobeny v souladu s nařízením (EHS) č. 1601/1991 před ►C1  28. března 2015 ◄ , mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.
3.  
Aromatizované vinné výrobky, které splňují požadavky článků 1 až 6 a článku 9 tohoto nařízení, které byly vyrobeny před ►C1  28. března 2015 ◄ , mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob, jsou-li v souladu s nařízením (EHS) 1601/1991, pokud jde o všechny aspekty neupravené v článcích 1 až 6 a článku 9 tohoto nařízení.

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 28. března 2015. Čl. 36 odst. 1 a 3 se však použijí od 27. března 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

TECHNICKÉ DEFINICE, POŽADAVKY A OMEZENÍ

1)   Aromatizace

a) 

K aromatizaci aromatizovaných vín jsou povoleny tyto produkty:

i) 

přírodní aromatické látky nebo aromatické přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) nařízení (ES) č. 1334/2008,

ii) 

látky určené k aromatizaci, jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008, které:

— 
jsou identické s vanilinem,
— 
voní nebo chutnají po mandlích,
— 
voní nebo chutnají po meruňkách,
— 
voní nebo chutnají po vejcích a
iii) 

aromatické byliny nebo koření nebo potraviny určené k aromatizaci a

▼M1

iv) 

lihoviny v množství nepřesahujícím 1 % celkového objemu.

▼B

b) 

K aromatizaci aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů jsou povoleny tyto produkty:

i) 

aromatické látky nebo aromatické přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 písm. b) a d) nařízení (ES) č. 1334/2008, a

ii) 

aromatické byliny nebo koření nebo potraviny určené k aromatizaci.

Přidání takových látek uděluje konečnému produktu organoleptické vlastnosti jiné než udělené vínem.

2)   Přislazování

K přislazování aromatizovaných vinných výrobků jsou povoleny tyto produkty:

a) 

cukr polobílý, cukr bílý, cukr extra bílý, dextróza, fruktóza, škrobový sirup, tekutý cukr, tekutý invertní cukr, sirup z invertního cukru, vymezené směrnicí Rady 2001/111/ES ( 1 );

b) 

hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt a rektifikovaný moštový koncentrát vymezené v části II bodech 10, 13 a 14 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013;

c) 

karamelizovaný cukr, tj. produkt získaný výhradně řízeným zahříváním sacharózy bez zásad, minerálních kyselin nebo jiných chemických přídatných látek;

d) 

med vymezený ve směrnici Rady 2001/110/ES ( 2 );

e) 

sirup z karubinu;

f) 

jiné přírodní sacharidy s podobným účinkem jako výše uvedené produkty.

3)   Přidání alkoholu

Při přípravě některých aromatizovaných vín a některých aromatizovaných vinných nápojů je povoleno použít tyto produkty:

a) 

ethanol zemědělského původu vymezený v příloze I bodě 1 nařízení č. 110/2008, včetně ethanolu vinného původu;

b) 

alkohol z vína nebo sušených vinných hroznů;

c) 

vinný destilát nebo destilát ze sušených vinných hroznů;

d) 

destilát zemědělského původu vymezený v příloze I bodě 2 nařízení (ES) č. 110/2008;

e) 

vínovice vymezená v příloze II bodě 4 nařízení (ES) č. 110/2008;

f) 

matolinová pálenka vymezená v příloze II bodě 6 nařízení (ES) č. 110/2008;

g) 

lihoviny destilované ze zkvašených sušených vinných hroznů.

Ethanol použitý pro ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných povolených přídatných látek použitých při přípravě aromatizovaných vinných výrobků musí být zemědělského původu a musí být použit v naprosto nezbytných dávkách a nepovažuje se za přídavek alkoholu pro účely výroby aromatizovaného vinného výrobku.

4)   Přídatné látky a přibarvení

Na aromatizované vinné výrobky se použijí pravidla pro potravinářské přídatné látky, včetně barev, stanovené v nařízení (ES) č. 1333/2008.

5)   Přidání vody

Pro přípravu aromatizovaných vinných výrobků je povoleno přidání vody, pokud je použita v dávkách nezbytných:

— 
pro přípravu esencí určených k aromatizaci,
— 
pro rozpouštění barviv a náhradních sladidel,
— 
pro přizpůsobení konečného složení výrobku.

Jakost přidané vody musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ( 3 ) a směrnicí Rady 98/83/ES ( 4 ) a neměla by měnit vlastnosti výrobku.

Tato voda může být destilovaná, demineralizovaná, deionizovaná nebo změkčená.

6)

Pro přípravu aromatizovaných vinných výrobků je povoleno přidání oxidu uhličitého.

7)

Obsah alkoholu

„Obsahem alkoholu v % objemových“ se rozumí poměr objemu čistého alkoholu, který výrobek obsahuje při teplotě 20 °C a celkového objemu tohoto výrobku při stejné teplotě.

„Skutečným obsahem alkoholu v % objemových“ se rozumí počet objemových jednotek čistého alkoholu, které výrobek obsahuje při teplotě 20 °C ve 100 objemových jednotkách daného výrobku při stejné teplotě.

„Možným obsahem alkoholu v % objemových“ se rozumí počet objemových jednotek čistého alkoholu při teplotě 20 °C, které mohou vzniknout úplným zkvašením cukru obsaženého ve 100 objemových jednotkách výrobku při stejné teplotě.

„Celkovým obsahem alkoholu v % objemových“ se rozumí součet skutečného a možného obsahu alkoholu v % objemových.
PŘÍLOHA II

OBCHODNÍ OZNAČENÍ A POPISY AROMATIZOVANÝCH VINNÝCH VÝROBKŮ

A.   OBCHODNÍ OZNAČENÍ A POPISY AROMATIZOVANÝCH VÍN

1)   Aromatizované víno:

Produkty, které jsou v souladu s definicí stanovenou v čl. 3 odst. 2.

2)   Vinný aperitiv:

Aromatizované víno, k němuž mohl být přidán alkohol.

Použití výrazu „aperitiv“ v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k definici výrobků, na které se oblast působnosti tohoto nařízení nevztahuje.

3)   Vermut:

Aromatizované víno:

▼M1

— 
do něhož může být přidán alkohol, a

▼B

— 
jehož charakteristická chuť je získána použitím vhodných látek z pelyňku rodu Artemisia.

4)   Hořké aromatizované víno:

Aromatizované víno s typicky hořkou chutí, k němuž byl přidán alkohol.

Po obchodním označení „hořké aromatizované víno“ následuje název hlavní hořké aromatické látky.

Obchodní označení „hořké aromatizované víno“ může být nahrazeno nebo doplněno těmito výrazy:

— 
„Chininové víno“, jehož hlavní látkou určenou k aromatizaci je přírodní aroma chininu,
— 
Bitter vino“, jehož hlavní látkou určenou k aromatizaci je přírodní aroma hořce a jež bylo přibarveno povoleným žlutým nebo červeným barvivem; použití výrazu „bitter“ v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k definici výrobků, na které se oblast působnosti tohoto nařízení nevztahuje,
— 
Americano“, pokud k aromatizaci dochází díky přítomnosti přírodních aromatických látek získaných z pelyňku nebo z hořce a jež bylo přibarveno povoleným žlutým nebo červeným barvivem.

5)   Aromatizované víno s vejci:

Aromatizované víno:

— 
k němuž byl přidán alkohol,
— 
do kterého byl přidán jakostní vaječný žloutek nebo z něj získané výtažky,
— 
jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je vyšší než 200 gramů, a
— 
pro jehož výrobu bylo ve směsi použito nejméně 10 gramů vaječného žloutku na litr.

Obchodní označení „aromatizované víno s vejci“ může být doprovázeno výrazem „cremovo“, pokud takový výrobek obsahuje víno s chráněným označením původu „Marsala“, jehož podíl činí nejméně 80 %.

Obchodní označení „aromatizované víno s vejci“ může být doprovázeno výrazem „cremovo zabaione“, pokud takový výrobek obsahuje víno s chráněným označením původu „Marsala“, jehož podíl činí nejméně 80 %, a obsah vaječného žloutku činí nejméně 60 gramů na litr.

6)    Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg:

Aromatizované víno:

— 
k němuž byl přidán alkohol a
— 
jehož charakteristická chuť je získána použitím hřebíčku nebo skořice.

B.   OBCHODNÍ OZNAČENÍ A POPISY AROMATIZOVANÝCH VINNÝCH NÁPOJŮ

1)   Aromatizovaný vinný nápoj

Produkty, které jsou v souladu s definicí stanovenou v čl. 3 odst. 3.

2)   Aromatizovaný alkoholizovaný vinný nápoj

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
k němuž byl přidán alkohol,
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových,
— 
který byl přislazen,
— 
který je získán z bílého vína,
— 
k němuž byl přidán destilát ze sušených vinných hroznů a
— 
který byl aromatizován výhradně extraktem z kardamomu,

nebo

— 
k němuž byl přidán alkohol,
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových,
— 
který byl přislazen,
— 
který je získán z červeného vína a
— 
k němuž byly přidány aromatické přípravky získané výhradně z koření, všehoje, ořechů, esencí citrusových plodů a aromatických bylin.

3)    Sangría/Sangria

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který je získán z vína,
— 
který je aromatizovaný přidáním přírodních výtažků nebo esencí z citrusových plodů, se šťávou nebo bez šťávy těchto plodů,
— 
k němuž mohlo být přidáno koření,
— 
který mohl být dosycen oxidem uhličitým,
— 
který nebyl barven,
— 
jehož skutečný obsah alkoholu je alespoň 4,5 % objemových a nižší než 12 % objemových a
— 
který může obsahovat pevné kousky dužniny nebo slupek citrusových plodů a jehož barva musí pocházet výlučně z použitých surovin.

Výraz „Sangría“ nebo „Sangria“ může být použit jako obchodní označení pouze tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku. Byl-li produkt vyroben v jiném členském státě, lze výraz „Sangría“ nebo „Sangria“ použít pouze k doplnění obchodního označení „aromatizovaný vinný nápoj“, pokud je doprovázen údajem „vyrobeno (v)e …“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu.

4)    Clarea

Aromatizovaný vinný nápoj, který je získaný z bílého vína za stejných podmínek jako Sangría/Sangria.

Výraz „Clarea“ může být použit jako obchodní označení jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku. Byl-li produkt vyroben v jiném členském státě, lze výraz „Clarea“ použít pouze k doplnění obchodního označení „aromatizovaný vinný nápoj“, pokud je doprovázen údajem „vyrobeno (v)e …“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu.

5)    Zurra

Aromatizovaný vinný nápoj získaný přidáním brandy nebo vínovice, jak jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 110/2008, do nápojů Sangría/Sangria a Clarea, případně s přidáním kousků ovoce. Skutečný obsah alkoholu musí činit nejméně 9 % objemových a musí být nižší než 14 % objemových.

6)    Bitter soda

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který je získán z nápoje „bitter vino“, jehož obsah v konečném výrobku musí být nejméně 50 % objemových,
— 
dosycený oxidem uhličitým nebo doplněný vodou sycenou oxidem uhličitým a
— 
jehož skutečný obsah alkoholu činí nejméně 8 % objemových a musí být nižší než 10,5 % objemových.

Použití výrazu „bitter“ v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k definici výrobků, na které se oblast působnosti tohoto nařízení nevztahuje.

7)    Kalte Ente

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který je získán smícháním vína, perlivého vína nebo perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým se šumivým vínem nebo šumivým vínem dosyceným oxidem uhličitým,
— 
k němuž byly přidány přírodní látky z citronu nebo výtažku z nich, a
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových.

Konečný výrobek musí obsahovat nejméně 25 % objemových šumivého vína nebo šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým.

8)    Glühwein

Aromatizovaný vinný nápoj:

▼M1

— 
který je získán výhradně z červeného vína nebo bílého vína nebo obou,

▼B

— 
který je aromatizovaný hlavně skořicí nebo hřebíčkem, a
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových.

Aniž je dotčeno množství vody přidané na základě použití bodu 2 přílohy I, je přidání vody zakázáno.

Je-li připravován z bílého vína, musí být obchodní označení „Glühwein“ doplněno slovem označujícím bílé víno, jako například slovo „bílé“.

9)    Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který je získán výhradně z červeného vína nebo bílého vína,
— 
který je aromatizovaný hlavně skořicí nebo hřebíčkem, a
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových.

Je-li připravován z bílého vína, musí být obchodní označení „Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas“ doplněno slovy, z kterých je patrné, že se jedná o bílé víno, například slovem „bílé“.

10)    Maiwein

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který se získán z vína s přidaným svízelem vonným (mařinkou vonnou) (Galium odoratum (L.) Scop., Asperula odorata L.) nebo výtažky z něj tak, aby chuť svízele vonného (mařinky vonné) převládala, a
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových.

11)    Maitrank

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který je získán z bílého vína, ve kterém macerován svízel vonný (mařinka vonná) (Galium odoratum (L.) Scop., Asperula odorata L.) nebo do něhož byly přidány výtažky z něj, s přídavkem pomerančů nebo jiných plodů, případně ve formě šťávy, koncentrátu nebo výtažku, oslazený nejvýše 5 % cukru, a
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových.

12)    Pelin

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který je získán z červeného nebo bílého vína a ze zvláštní směsi bylin,
— 
který má skutečný obsah alkoholu nejméně 8,5 % objemových a
— 
jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je 45–50 gramů na litr a celková kyselost nejméně 3 gramy na litr vyjádřená jako kyselina vinná.

13)    Aromatizovaný dezert

Aromatizovaný vinný nápoj:

— 
který je získán z červeného nebo bílého vína, cukru a směsi dezertního koření,
— 
jehož skutečný obsah alkoholu činí nejméně 9 % objemových a musí být nižší než 12 % objemových, a
— 
jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je 90–130 gramů na litr a celková kyselost nejméně 2,5 gramu na litr vyjádřená jako kyselina vinná.

Výraz „Aromatizovaný dezert“ může být použit jako obchodní označení jen tehdy, byl-li nápoj vyroben v České republice. Byl-li produkt vyroben v jiném členském státě, lze výraz „Aromatizovaný dezert“ použít pouze k doplnění obchodního označení „aromatizovaný vinný nápoj“, pokud je doprovázen údajem „vyrobeno (v)e …“ a názvem členského státu výroby nebo menšího regionu.

▼M1

14)   Wino ziołowe

Aromatizovaný vinný nápoj:

a) 

který je získán z vína a v němž výrobky z révy vinné představují nejméně 85 % celkového objemu,

b) 

který je aromatizovaný aromatickými přípravky získanými výhradně z bylin nebo koření nebo z obou,

c) 

který nebyl barven,

d) 

jehož skutečný obsah alkoholu je alespoň 7 % objemových.

▼B

C.   OBCHODNÍ OZNAČENÍ A POPISY AROMATIZOVANÝCH VINNÝCH KOKTEJLŮ

1)   Aromatizovaný vinný koktejl

Výrobek vyhovující definici uvedené v čl. 3 odst. 4.

Použití výrazu „koktejl“ v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k definici výrobků, na které se oblast působnosti tohoto nařízení nevztahuje.

2)   Vinný koktejl

Aromatizovaný vinný koktejl:

— 
v němž podíl zahuštěného hroznového moštu nepřekračuje 10 % celkového objemu konečného výrobku,
— 
který má skutečný obsah alkoholu nižší než 7 % objemových a
— 
jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je menší než 80 gramů na litr.

3)   Aromatizovaný perlivý hroznový mošt

Aromatizovaný vinný koktejl:

— 
který je získán výhradně z hroznového moštu,
— 
který má skutečný obsah alkoholu nižší než 4 % objemová a
— 
obsahující oxid uhličitý získaný výhradně kvašením použitých produktů.

4)   Perlivý vinný koktejl

Aromatizovaný vinný koktejl, který je smíchaný se šumivým vínem.
PŘÍLOHA IIISROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 1601/91

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1 až 4

Článek 3 a příloha II

Čl. 2 odst. 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 2 odst. 6

Čl. 6 odst. 2

Čl. 2 odst. 7

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 a příloha I

Čl. 4 odst. 1 až 3

Čl. 4 odst. 1 a příloha I

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 3

Článek 5

Čl. 4 odst. 2

Čl. 6 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 2 písm. a)

Čl. 5 odst. 4

Čl. 6 odst. 2 písm. b)

Čl. 20 odst. 1

Čl. 6 odst. 3

Čl. 5 odst. 5

Čl. 6 odst. 4

Článek 9

Čl. 7 odst. 1 a 3

Čl. 7 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 6 odst. 3

Článek 7

Čl. 8 odst. 4 první a druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 4 třetí pododstavec

Příloha I bod 3 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 4a

Čl. 8 odst. 5 až 8

Článek 8

Čl. 8 odst. 9

Čl. 9 odst. 1 až 3

Článek 31

Čl. 9 odst. 4

Článek 32

Článek 10

Článek 11

Čl. 10a

Článek 2 bod 3 a články 10 až 30

Článek 11

Čl. 1 odst. 3

Články 12 až 15

Články 33 a 34

Článek 35

Článek 16

Článek 36

Článek 17

Článek 37

Příloha I

Příloha I bod 3 písm. a)

Příloha II( 1 ) Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53).

( 2 ) Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45).

( 4 ) Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU