2014/98/EUProváděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014 , kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce

Publikováno: Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 22-61 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 15. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 2. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/98/EU

ze dne 15. října 2014,

kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce

(Úř. věst. L 298 16.10.2014, s. 22)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020,

  L 41

1

13.2.2020

►M2

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/2438 ze dne 12. prosince 2022,

  L 319

54

13.12.2022
▼B

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/98/EU

ze dne 15. října 2014,

kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekceKAPITOLA 1

DEFINICE A OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely této směrnice se použijí tyto definice:

1) 

„matečnou rostlinou“ se rozumí identifikovaná rostlina určená k rozmnožování;

2) 

„kandidátskou prvotní matečnou rostlinou“ se rozumí matečná rostlina, kterou dodavatel chce nechat akceptovat jako prvotní matečnou rostlinu;

3) 

„prvotní matečnou rostlinou“ se rozumí matečná rostlina určená k produkci prvotního materiálu;

4) 

„základní matečnou rostlinou“ se rozumí matečná rostlina určená k produkci základního materiálu;

5) 

„certifikovanou matečnou rostlinou“ se rozumí matečná rostlina určená k produkci certifikovaného materiálu;

6) 

„škodlivým organismem“ se rozumějí všechny druhy, kmeny či biotypy rostlin, živočichů nebo patogenů škodlivé rostlinám nebo rostlinným produktům a uvedené v přílohách I, II a III;

7) 

„vizuální prohlídkou“ se rozumí zkoumání rostlin nebo částí rostlin pouhým okem, pomocí rozptylového skla, stereoskopu nebo mikroskopu;

8) 

„testem“ se rozumí zkoumání jiné než vizuální prohlídka;

9) 

„plodící rostlinou“ se rozumí rostlina rozmnožená z matečné rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové pravosti uvedené matečné rostliny;

10) 

„kategorií“ se rozumí prvotní materiál, základní materiál, certifikovaný materiál nebo materiál CAC;

11) 

„množením“ se rozumí vegetativní produkce matečné rostliny za účelem získání dostatečného množství matečných rostlin stejné kategorie;

12) 

„přemnožením matečné rostliny“ se rozumí nahrazení matečné rostliny rostlinou z ní vegetativně vyprodukovanou;

13) 

„mikrorozmnožováním“ se rozumí množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého množství rostlin pomocí kultury in vitro diferencovaných vegetativních pupenů nebo diferencovaných vegetativních meristémů odebraných z rostliny;

14) 

výrazem „prakticky bez vad“ se rozumí, že vady, které by mohly zhoršovat jakost a užitnou hodnotu daného rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin, se vyskytují na úrovni stejné nebo nižší, než je úroveň, jakou lze očekávat při dodržení osvědčených postupů jejich pěstování a nakládání s nimi, a že tato úroveň odpovídá osvědčeným postupům jejich pěstování a nakládání s nimi;

15) 

výrazem „prakticky prostý škodlivých organismů“ se rozumí, že míra, v jaké se škodlivé organismy vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto rozmnožovacího materiálu;

16) 

„laboratoří“ se rozumí každé zařízení používané pro testování rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin;

17) 

„kryokonzervací“ se rozumí uchovávání rostlinného materiálu jeho ochlazením na velmi nízké teploty za účelem zachování životaschopnosti tohoto materiálu.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.  
Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny náležející do rodů a druhů uvedených v příloze I směrnice 2008/90/ES během produkce a při uvedení na trh byly v souladu s články 3 až 27 této směrnice.
2.  
Členské státy zajistí, aby během produkce rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin náležejících do rodů a druhů uvedených v příloze I směrnice 2008/90/ES dodavatelé splňovali požadavky stanovené v článcích 28 a 29.
3.  
Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny náležející do rodů a druhů uvedených v příloze I směrnice 2008/90/ES byly během produkce a při uvedení na trh podrobovány úřední inspekci v souladu s článkem 30.
4.  
Rozmnožovací materiál, který splňuje požadavky určité kategorie, se nesmí míchat s materiálem z jiných kategorií.KAPITOLA 2

POŽADAVKY NA ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL A PŘÍPADNĚ NA OVOCNÉ ROSTLINYODDÍL 1

Požadavky na prvotní materiál

Článek 3

Požadavky na certifikaci prvotního materiálu

1.  

Rozmnožovací materiál jiný než matečné rostliny a jiný než podnože, které nepatří k odrůdě, se na žádost úředně certifikuje jako prvotní materiál, bylo-li shledáno, že splňuje tyto požadavky:

a) 

byl přímo rozmnožen z matečné rostliny v souladu s článkem 13 nebo článkem 14;

b) 

odpovídá popisu své odrůdy a jeho shoda s popisem této odrůdy byla ověřena podle článku 7;

c) 

je uchováván podle článku 8;

d) 

splňuje rostlinolékařské požadavky uvedené v článku 10;

e) 

pokud Komise udělila výjimku podle čl. 8 odst. 4, aby bylo možné pěstovat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu, půda je v souladu s článkem 11;

f) 

je v souladu s článkem 12, pokud jde o vady.

2.  
Matečná rostlina podle odst. 1 písm. a) musí být akceptována v souladu s článkem 5 nebo musí být získána množením v souladu s článkem 13 nebo mikrorozmnožováním v souladu s článkem 14.
3.  
Pokud prvotní matečná rostlina nebo prvotní materiál již nesplňují požadavky článků 7 až 12, dodavatel je odstraní z blízkosti ostatních prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu. Tato odstraněná matečná rostlina nebo materiál mohou být použity jako základní nebo certifikovaný materiál či materiál CAC za předpokladu, že splňují požadavky stanovené v této směrnici pro tyto příslušné kategorie.

Namísto odstranění této matečné rostliny nebo tohoto materiálu může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jejichž cílem je zajistit, aby tato matečná rostlina nebo tento materiál byly opět v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 4

Požadavky na certifikaci podnoží, které nepatří k odrůdě, jako prvotního materiálu

1.  

Podnož, která nepatří k odrůdě, se na žádost úředně certifikuje jako prvotní materiál, bylo-li shledáno, že splňuje tyto požadavky:

a) 

byla rozmnožena přímo z matečné rostliny vegetativním nebo pohlavním rozmnožováním; v případě pohlavního rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) vyprodukovány přímo z matečné rostliny vegetativním rozmnožováním;

b) 

odpovídá popisu svého druhu;

c) 

je uchovávána podle článku 8;

d) 

splňuje rostlinolékařské požadavky uvedené v článku 10;

e) 

pokud Komise udělila výjimku podle čl. 8 odst. 4, aby bylo možné pěstovat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál na poli v podmínkách chráněných proti hmyzu, půda je v souladu s článkem 11;

f) 

je v souladu s článkem 12, pokud jde o vady.

2.  
Matečná rostlina podle odst. 1 písm. a) musí být akceptována v souladu s článkem 6 nebo musí být získána množením v souladu s článkem 13 nebo mikrorozmnožováním v souladu s článkem 14.
3.  
Pokud podnož, která je prvotní matečnou rostlinou nebo prvotním materiálem, již nesplňuje požadavky článků 8 až 12, dodavatel ji odstraní z blízkosti ostatních prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu. Tato odstraněná podnož může být použita jako základní nebo certifikovaný materiál či materiál CAC za předpokladu, že splňuje požadavky stanovené v této směrnici pro tyto příslušné kategorie.

Namísto odstranění takové podnože může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jejichž cílem je zajistit, aby tato podnož byla opět v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 5

Požadavky na akceptaci prvotní matečné rostliny

1.  
Příslušný úřední subjekt akceptuje rostlinu jako prvotní matečnou rostlinu, pokud je v souladu s články 7 až 12 a pokud bylo v souladu s odstavci 2, 3 a 4 určeno, že odpovídá popisu své odrůdy.

Tato akceptace se uskuteční na základě úřední inspekce a výsledků testování, záznamů a postupů podle článku 30.

2.  

Příslušný úřední subjekt na základě pozorování projevu znaků dané odrůdy určí, zda prvotní matečná rostlina odpovídá popisu své odrůdy. Toto pozorování vychází z jednoho z těchto prvků:

a) 

z úředního popisu odrůd registrovaných v kterémkoli národním registru a odrůd právně chráněných podle odrůdového práva;

b) 

z popisu připojeného k žádosti v případě odrůd, které podléhají žádosti o registraci v kterémkoli členském státě, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ( 1 );

c) 

z popisu připojeného k žádosti v případě odrůd, které podléhají žádosti o registraci odrůdového práva;

d) 

z úředně uznaného popisu, je-li odrůda, na kterou se tento popis vztahuje, registrována v národním registru.

3.  
Pokud se uplatňuje odst. 2 písm. b) nebo c), prvotní matečná rostlina se akceptuje pouze tehdy, je-li k dispozici zpráva vypracovaná kterýmkoli příslušným úředním subjektem v Unii nebo ve třetí zemi a prokazující, že příslušná odrůda je odlišná, uniformní a stálá. Až do registrace dané odrůdy však dotčená matečná rostlina a materiál z ní vyprodukovaný mohou být používány pouze k produkci základního nebo certifikovaného materiálu a nelze je uvádět na trh jako prvotní, základní nebo certifikovaný materiál.
4.  
Pokud je určení shody s popisem odrůdy možné pouze na základě znaků plodící rostliny, pozorování projevu znaků dané odrůdy se provede na ovoci z plodící rostliny rozmnožené z prvotní matečné rostliny. Tyto plodící rostliny se uchovávají odděleně od prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu.

Plodící rostliny jsou podrobeny vizuální prohlídce v nejvhodnějších obdobích roku s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování dotčených rodů nebo druhů rostlin.

Článek 6

Požadavky na akceptaci podnoží, které nepatří k odrůdě

Příslušný úřední subjekt akceptuje podnož, která nepatří k odrůdě, jako prvotní matečnou rostlinu, pokud odpovídá popisu svého druhu a pokud je v souladu s články 8 až 12.

Tato akceptace se uskuteční na základě úřední inspekce a výsledků testování, záznamů a postupů používaných dodavatelem podle článku 30.

Článek 7

Ověřování shody s popisem odrůdy

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel pravidelně ověřují shodu prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu s popisem jejich odrůdy v souladu s čl. 5 odst. 2 a 3, a to způsobem odpovídajícím dotčené odrůdě a použité metodě rozmnožování.

Kromě pravidelného ověřování prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu ověřují příslušný úřední subjekt a případně dodavatel po každém přemnožení výsledné prvotní matečné rostliny.

Článek 8

Požadavky týkající se uchovávání prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu

1.  
Dodavatelé uchovávají prvotní matečné rostliny a prvotní materiál v zařízeních, která jsou určena pro dotčené rody nebo druhy a která jsou chráněna proti hmyzu a zajišťují ochranu proti infekci přeletem vektorů a z jakýchkoli jiných možných zdrojů během celého procesu produkce.

Kandidátské prvotní matečné rostliny se uchovávají v podmínkách chráněných proti hmyzu a fyzicky oddělené od prvotních matečných rostlin v zařízeních uvedených v prvním pododstavci, dokud nebyly dokončeny všechny testy ohledně souladu s čl. 9 odst. 1 a 2.

2.  
Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál se uchovávají způsobem zaručujícím, aby během celého procesu produkce byly jednotlivě identifikované.
3.  
Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál se pěstují nebo produkují izolovaně od půdy, v nádobách s pěstebními substráty neobsahujícími půdu nebo v nádobách se sterilizovanými pěstebními substráty. Identifikují se návěskami umožňujícími jejich vysledovatelnost.
4.  
Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 lze členskému státu pro konkrétní rody a druhy povolit produkci prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu. Takový materiál se identifikuje návěskami umožňujícími jeho vysledovatelnost. Toto povolení se udělí za předpokladu, že dotčený členský stát zaručuje, že jsou přijata náležitá opatření k předcházení infekce rostlin přeletem vektorů, kontaktem kořenů, přenosem infekce strojní technikou, nástroji pro štěpování nebo z jakýchkoli jiných možných zdrojů.
5.  
Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál lze uchovávat pomocí kryokonzervace.
6.  
Prvotní matečné rostliny lze používat pouze po dobu vypočítanou na základě stálosti odrůdy nebo podmínek prostředí, za nichž jsou pěstovány, a veškerých dalších určujících faktorů, jež ovlivňují stálost odrůdy.

Článek 9

Rostlinolékařské požadavky na kandidátské prvotní matečné rostliny a prvotní matečné rostliny vyprodukované pomocí přemnožení

1.  
Kandidátská prvotní matečná rostlina musí být prosta škodlivých organismů uvedených v příloze I v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem.

U dotčené kandidátské prvotní matečné rostliny musí být vizuální prohlídkou v zařízeních a na polích shledáno, že je prosta škodlivých organismů uvedených v příloze I v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem.

Tuto vizuální prohlídku provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

V případě pochyb ohledně výskytu těchto škodlivých organismů příslušný úřední subjekt a případně dodavatel provedou odběr vzorků a testování dotčené kandidátské prvotní matečné rostliny.

2.  
Kandidátská prvotní matečná rostlina musí být prosta škodlivých organismů uvedených v příloze II v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem.

U dotčené kandidátské prvotní matečné rostliny musí být vizuální prohlídkou v zařízeních a na polích a na základě odběru vzorků a testování shledáno, že je prosta škodlivých organismů uvedených v příloze II v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem.

Tuto vizuální prohlídku, odběr vzorků a testování provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

Tento odběr vzorků a testování se uskutečňují v nejvhodnějším období roku s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování dané rostliny a s ohledem na biologii škodlivých organismů relevantních pro tuto rostlinu. Odběr vzorků a testování se rovněž uskuteční kdykoliv během roku v případě pochyb ohledně výskytu těchto škodlivých organismů.

3.  
Pokud jde o odběr vzorků a testování, jak je stanoveno v odstavcích 1 a 2, členské státy použijí protokoly Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, příslušný úřední subjekt použije odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel předloží vzorky laboratořím, jež jsou úředně akceptovány příslušným úředním orgánem.

Testovací metodou pro viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy, která se použije pro testování kandidátských prvotních matečných rostlin, je biologické indexování indikátorových rostlin. Mohou být použity jiné metody testování v případě, že členský stát na základě vzájemně ověřených vědeckých důkazů má za to, že povedou ke stejně spolehlivým výsledkům jako biologické indexování indikátorových rostlin.

4.  
Odchylně od odstavce 2, pokud je kandidátskou prvotní matečnou rostlinou semenáč, jsou vizuální prohlídka, odběr vzorků a testování požadovány pouze ve vztahu k virům, viroidům nebo virům podobným chorobám přenášeným pylem a uvedeným v příloze II v souvislosti s dotčenými rody nebo druhy, za předpokladu, že úřední inspekce potvrdila, že dotčený semenáč byl vypěstován ze semene vyprodukovaného rostlinou prostou příznaků vyvolaných těmito viry, viroidy a virům podobnými chorobami a že tento semenáč byl uchováván v souladu s čl. 8 odst. 1 a 3.
5.  
Odstavce 1 a 3 se rovněž použijí na prvotní matečnou rostlinu vyprodukovanou pomocí přemnožení.

Prvotní matečná rostlina vyprodukovaná pomocí přemnožení musí být prosta virů a viroidů uvedených v příloze II v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem.

Tato prvotní matečná rostlina musí být shledána prostou těchto virů a viroidů, a to na základě vizuální prohlídky v zařízeních, na polích a v partiích a na základě vzorkování a testování.

Tuto vizuální prohlídku, odběr vzorků a testování provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

▼M1

Článek 10

Rostlinolékařské požadavky na prvotní matečné rostliny a na prvotní materiál

1.  
Prvotní matečná rostlina nebo prvotní materiál musí být při vizuální prohlídce v zařízeních, na polích a v partiích shledány prostými regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“) uvedených v přílohách I a II, na něž se vztahují požadavky přílohy IV, v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem. Uvedenou vizuální prohlídku provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel provede odběr vzorků a testování prvotní matečné rostliny nebo prvotního materiálu na RNŠO uvedené na seznamu v příloze II, na něž se vztahují požadavky přílohy IV, v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem a kategorií.

V případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených na seznamu v příloze I příslušný úřední subjekt a případně dodavatel provedou odběr vzorků a testování dotčené prvotní matečné rostliny nebo prvotního materiálu.

2.  
Pokud jde o odběr vzorků a testování stanovené v odstavci 1, členské státy použijí protokoly EPPO nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, příslušný úřední subjekt použije odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel předloží vzorky laboratořím, jež jsou úředně akceptovány příslušným úředním orgánem.

3.  
V případě pozitivního výsledku testu na kterýkoli z RNŠO uvedených v přílohách I a II v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem dodavatel odstraní infikovanou prvotní matečnou rostlinu nebo prvotní materiál z blízkosti jiných prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu v souladu s čl. 3 odst. 3 nebo čl. 4 odst. 3, případně provede odpovídající opatření v souladu s přílohou IV.
4.  
Opatření pro zajištění souladu s požadavky odstavce 1 jsou stanovena v příloze IV s ohledem na dotčený rod či druh a kategorii.

▼M2

5.  

Odstavec 1 se nepoužije na:

a) 

prvotní matečné rostliny a prvotní materiál během kryokonzervace;

b) 

prvotní materiál, pokud byl uvedený materiál vyprodukován v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté příslušných škodlivých organismů, nebo které byly uznány za prosté těchto organismů v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření (Požadavky pro vymezování území prostých škodlivých organismů. ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2017).

▼B

Článek 11

▼M1

Požadavky na půdu pro prvotní matečné rostliny a prvotní materiál

▼B

1.  
Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál smějí být pěstovány pouze v půdě, která je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh. Nepřítomnost takových škodlivých organismů se stanoví odběrem vzorků a testováním.

Tento odběr vzorků provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

Tento odběr vzorků a testování se provádí před pěstováním dotčených prvotních matečných rostlin nebo prvotního materiálu a opakuje se během růstu, pokud existuje podezření na výskyt škodlivých organismů uvedených v prvním pododstavci.

Tento odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů uvedených v příloze III a pokud jsou tyto škodlivé organismy relevantní pro dotčené prvotní matečné rostliny nebo prvotní materiál.

2.  
Odběr vzorků a testování se neprovádí, pokud rostliny, které jsou hostiteli škodlivých organismů uvedených v příloze III pro dotčený rod nebo druh, nebyly v dané produkční půdě pěstovány po dobu nejméně pěti let a pokud nejsou pochyby ohledně toho, že se v této půdě nevyskytují relevantní škodlivé organismy.

Odběr vzorků a testování se neprovádí, jestliže příslušný úřední subjekt na základě úřední inspekce dospěje k závěru, že tato půda je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh.

3.  
V případě odběru vzorků a testování podle odstavce 1 členské státy použijí protokoly EPPO nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí členské státy odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Článek 12

Požadavky týkající se vad, které by mohly zhoršovat jakost

Na základě vizuální prohlídky musí být patrné, že prvotní matečné rostliny a prvotní materiál jsou prakticky bez vad. Tuto vizuální prohlídku provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel. Poškození, zbarvení, zjizvené tkáně nebo uschnutí se považují za vady, pokud nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

Článek 13

Požadavky týkající se množení, přemnožení a rozmnožování prvotních matečných rostlin

1.  
Dodavatel smí množit nebo přemnožit prvotní matečnou rostlinu akceptovanou v souladu s čl. 5 odst. 1.
2.  
Dodavatel smí rozmnožovat prvotní matečnou rostlinu za účelem produkce prvotního materiálu.
3.  
Množení, přemnožení a rozmnožování prvotních matečných rostlin se uskutečňuje v souladu s protokoly uvedenými v odstavci 4.
4.  
Členské státy použijí protokoly pro množení, přemnožení a rozmnožování prvotních matečných rostlin. Členské státy použijí protokoly EPPO nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí členské státy odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Protokoly uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce musí být odzkoušeny na příslušných rodech nebo druzích po dobu, která se pro dané rody nebo druhy považuje za přiměřenou. Tato doba se považuje za přiměřenou, pokud umožňuje ověření fenotypu rostlin z hlediska jejich shody s popisem odrůdy na základě pozorování produkce ovoce nebo pozorování vegetativního růstu podnoží.

5.  
Dodavatel smí přemnožit prvotní matečnou rostlinu pouze do uplynutí doby uvedené v čl. 8 odst. 6.

Článek 14

Požadavky týkající se množení, přemnožení a rozmnožování prvotních matečných rostlin mikrorozmnožováním

1.  
Množení, přemnožení nebo rozmnožování prvotních matečných rostlin mikrorozmnožováním za účelem produkce jiných prvotních matečných rostlin nebo prvotního materiálu se uskutečňuje v souladu s protokoly stanovenými v odstavci 2.
2.  
Členské státy použijí protokoly pro mikrorozmnožování prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu, které jsou protokoly EPPO, nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí členské státy odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Členské státy použijí pouze protokoly, které byly odzkoušeny na příslušném rodu nebo druhu po dobu, která se považuje za dostačující, aby umožňovala ověření fenotypu rostlin z hlediska jejich shody s popisem odrůdy na základě pozorování produkce ovoce nebo pozorování vegetativního růstu podnoží.ODDÍL 2

Požadavky na základní materiál

Článek 15

Požadavky na certifikaci základního materiálu

1.  
Rozmnožovací materiál jiný než základní matečné rostliny a jiný než podnože, které nepatří k odrůdě, se na žádost úředně certifikuje jako základní materiál, pokud splňuje požadavky uvedené v odstavcích 2, 3 a 4.
2.  
Rozmnožovací materiál musí být rozmnožen ze základní matečné rostliny.

Základní matečná rostlina musí splňovat jeden z těchto požadavků:

a) 

je vypěstována z prvotního materiálu; nebo

b) 

je vyprodukována množením ze základní matečné rostliny v souladu s článkem 19.

3.  
Rozmnožovací materiál musí splňovat požadavky stanovené v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článku 12.
4.  

Rozmnožovací materiál musí splňovat další požadavky týkající se:

a) 

rostlinolékařského stavu, jak je stanoveno v článku 16;

b) 

půdy, jak je stanoveno v článku 17;

c) 

uchovávání základních matečných rostlin a základního materiálu, jak je stanoveno v článku 18; a

d) 

zvláštních podmínek pro rozmnožování, jak je stanoveno v článku 19.

5.  
Podnož, která nepatří k odrůdě, se na žádost úředně certifikuje jako základní materiál, pokud odpovídá popisu svého druhu, splňuje požadavky stanovené v čl. 8 odst. 2 a 6 a další požadavky uvedené v článcích 12, 16, 17, 18 a 19.
6.  
Pro účely tohoto oddílu se veškeré odkazy na prvotní matečné rostliny v ustanoveních uvedených v odstavcích 3 a 5 považují za odkazy na základní matečné rostliny a veškeré odkazy na prvotní materiál se považují za odkazy na základní materiál.
7.  
Pokud základní matečná rostlina nebo základní materiál již nesplňují požadavky článku 7, čl. 8 odst. 2 a 6 a článků 12, 16 a 17, dodavatel je odstraní z blízkosti ostatních základních matečných rostlin a základního materiálu. Tato odstraněná matečná rostlina nebo materiál mohou být použity jako certifikovaný materiál nebo materiál CAC za předpokladu, že splňují požadavky stanovené v této směrnici pro příslušné kategorie.

Namísto odstranění této matečné rostliny nebo tohoto materiálu může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jejichž cílem je zajistit, aby tato matečná rostlina nebo tento materiál byly opět v souladu s uvedenými požadavky.

8.  
Pokud podnož, která nepatří k odrůdě, je základní matečnou rostlinou nebo základním materiálem, které již nesplňují požadavky čl. 8 odst. 2 a 6 a článků 12, 16 a 17, dodavatel je odstraní z blízkosti ostatních základních matečných rostlin a základního materiálu. Tato odstraněná podnož může být použita jako certifikovaný materiál nebo materiál CAC za předpokladu, že splňuje požadavky stanovené v této směrnici pro příslušné kategorie.

Namísto odstranění této podnože může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jejichž cílem je zajistit, aby tato podnož byla opět v souladu s uvedenými požadavky.

▼M1

Článek 16

Rostlinolékařské požadavky na základní matečné rostliny a na základní materiál

1.  
Základní matečná rostlina nebo základní materiál musí být při vizuální prohlídce v zařízeních, na polích a v partiích shledány prostými RNŠO uvedených na seznamu v přílohách I a II, na něž se vztahují požadavky přílohy IV, v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem. Uvedenou vizuální prohlídku provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel provede odběr vzorků a testování základní matečné rostliny nebo základního materiálu na RNŠO uvedené na seznamu v příloze II, na něž se vztahují požadavky přílohy IV, v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem a kategorií.

V případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených na seznamu v příloze I příslušný úřední subjekt a případně dodavatel provedou odběr vzorků a testování dotčené základní matečné rostliny nebo základního materiálu.

2.  
Pokud jde o odběr vzorků a testování stanovené v odstavci 1, členské státy použijí protokoly EPPO nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, příslušný úřední subjekt použije odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel předloží vzorky laboratořím, jež jsou úředně akceptovány příslušným úředním orgánem.

3.  
V případě pozitivního výsledku testu na kterýkoli z RNŠO uvedených v přílohách I a II v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu nebo základní materiál z blízkosti jiných základních matečných rostlin a základního materiálu v souladu s čl. 15 odst. 7 nebo čl. 15 odst. 8, případně provede odpovídající opatření v souladu s přílohou IV.
4.  
Opatření pro zajištění souladu s požadavky odstavce 1 jsou stanovena v příloze IV s ohledem na dotčený rod či druh a kategorii.

▼M2

5.  

Odstavec 1 se nepoužije na:

a) 

základní matečné rostliny a základní materiál během kryokonzervace;

b) 

základní materiál, pokud byl uvedený materiál vyprodukován v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté příslušných škodlivých organismů, nebo které byly uznány za prosté těchto organismů v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření (Požadavky pro vymezování území prostých škodlivých organismů. ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2017).

▼B

Článek 17

▼M1

Požadavky na půdu pro základní matečné rostliny a základní materiál

▼B

1.  
Základní matečné rostliny a základní materiál mohou být pěstovány pouze v půdě, která je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh. Nepřítomnost takových škodlivých organismů, kteří jsou hostiteli virů, se stanoví odběrem vzorků a testováním.

Tento odběr vzorků provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

Tento odběr vzorků a testování se provádí před pěstováním dotčených základních matečných rostlin nebo základního materiálu a opakují se během růstu, pokud existuje podezření na výskyt škodlivých organismů uvedených v prvním pododstavci.

Tento odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů uvedených v příloze III, a pokud jsou tyto škodlivé organismy relevantní pro dotčené základní matečné rostliny nebo základní materiál.

2.  
Odběr vzorků a testování se neprovádí, pokud rostliny, které jsou hostiteli škodlivých organismů uvedených v příloze III pro dotčený rod nebo druh, nebyly v dané produkční půdě pěstovány po dobu nejméně pěti let a pokud nejsou pochyby ohledně toho, že se v této půdě nevyskytují relevantní škodlivé organismy.

Odběr vzorků a testování se neprovádí, jestliže příslušný úřední subjekt na základě úřední inspekce dospěl k závěru, že tato půda je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh.

3.  
V případě odběru vzorků a testování podle odstavce 1 členské státy použijí protokoly EPPO nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí členské státy odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Článek 18

Požadavky týkající se uchovávání základních matečných rostlin a základního materiálu

1.  
Základní matečné rostliny a základní materiál se uchovávají na polích izolovaných od možných zdrojů infekce přeletem vektorů, kontaktem kořenů, přenosem infekce strojní technikou, nástroji pro štěpování nebo z jakýchkoli jiných možných zdrojů.
2.  
Izolační vzdálenost polí podle odstavce 1 závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu škodlivých organismů v dotčené oblasti a relevantních existujících rizicích stanovených příslušným úředním orgánem na základě úřední inspekce.

Článek 19

Podmínky pro množení

1.  
Základní matečná rostlina, která je pěstována z prvotního materiálu ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a), může být množena v několika generacích za účelem získání potřebného množství základních matečných rostlin. Základní matečné rostliny se množí v souladu s článkem 13 nebo se množí mikrorozmnožováním v souladu s článkem 14. Maximální povolený počet generací a maximální povolená životnost základních matečných rostlin jsou stanoveny v příloze V pro příslušné rody a druhy.
2.  
Pokud je povoleno více generací základních matečných rostlin, každá generace jiná než první generace může být odvozena z kterékoli z předchozích generací.
3.  
Rozmnožovací materiál různých generací se uchovává odděleně.ODDÍL 3

Požadavky na certifikovaný materiál

Článek 20

Požadavky na certifikaci certifikovaného materiálu

1.  
Rozmnožovací materiál, jiný než matečné rostliny, a ovocné rostliny se na žádost úředně certifikují jako certifikovaný materiál, pokud splňují požadavky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4.
2.  
Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny musí být rozmnoženy z certifikované matečné rostliny.

Certifikovaná matečná rostlina musí splňovat jeden z těchto požadavků:

a) 

je vypěstována z prvotního materiálu;

b) 

je vypěstována ze základního materiálu.

3.  
Tento rozmnožovací materiál a ovocné rostliny musí splňovat požadavky stanovené v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 a 22.
4.  
Tento rozmnožovací materiál a ovocné rostliny musí splňovat rostlinolékařské požadavky stanovené v článku 21.

Tento rozmnožovací materiál a ovocné rostliny musí být rozmnoženy z certifikované matečné rostliny, která splňuje požadavky na půdu uvedené v článku 22.

5.  
Podnož, která nepatří k odrůdě, se na žádost úředně certifikuje jako certifikovaný materiál, pokud odpovídá popisu svého druhu, splňuje požadavky stanovené v čl. 8 odst. 6 a další požadavky uvedené v článcích 12, 21 a 22.
6.  
Pro účely tohoto oddílu se veškeré odkazy na prvotní matečné rostliny v ustanoveních uvedených v odstavcích 3 a 5 považují za odkazy na certifikované matečné rostliny a veškeré odkazy na prvotní materiál se považují za odkazy na certifikovaný materiál.
7.  
Pokud certifikovaná matečná rostlina nebo certifikovaný materiál již nesplňují požadavky článku 7, čl. 8 odst. 6 a článků 12, 21 a 22, dodavatel je odstraní z blízkosti ostatních certifikovaných matečných rostlin a certifikovaného materiálu. Tato odstraněná matečná rostlina nebo materiál mohou být použity jako materiál CAC za předpokladu, že splňují požadavky stanovené v oddíle 4.

Namísto odstranění této matečné rostliny nebo tohoto materiálu může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jejichž cílem je zajistit, aby tato matečná rostlina nebo tento materiál byly opět v souladu s uvedenými požadavky.

8.  
Pokud podnož, která nepatří k odrůdě, je certifikovanou matečnou rostlinou nebo certifikovaným materiálem, které již nesplňují požadavky čl. 8 odst. 6 a článků 12, 21 a 22, dodavatel je odstraní z blízkosti ostatních certifikovaných matečných rostlin a certifikovaného materiálu. Tato odstraněná matečná rostlina nebo materiál mohou být použity jako materiál CAC za předpokladu, že splňují požadavky stanovené v oddíle 4.

Namísto odstranění této podnože může dodavatel přijmout odpovídající opatření, jejichž cílem je zajistit, aby tato podnož byla opět v souladu s uvedenými požadavky.

▼M1

Článek 21

Rostlinolékařské požadavky na certifikované matečné rostliny a na certifikovaný materiál

1.  
Certifikovaná matečná rostlina nebo certifikovaný materiál musí být při vizuální prohlídce v zařízeních, na polích a v partiích shledány prostými RNŠO uvedených na seznamu v přílohách I a II, na něž se vztahují požadavky přílohy IV, v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem. Uvedenou vizuální prohlídku provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikované matečné rostliny nebo certifikovaného materiálu na RNŠO uvedené na seznamu v příloze II, na něž se vztahují požadavky přílohy IV, v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem a kategorií.

V případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených na seznamu v příloze I příslušný úřední subjekt a případně dodavatel provedou odběr vzorků a testování dotčené certifikované matečné rostliny nebo certifikovaného materiálu.

2.  
Pokud jde o odběr vzorků a testování stanovené v odstavci 1, členské státy použijí protokoly EPPO nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, příslušný úřední subjekt použije odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

Příslušný úřední subjekt a případně dodavatel předloží vzorky laboratořím, jež jsou úředně akceptovány příslušným úředním orgánem.

3.  
V případě pozitivního výsledku testu na kterýkoli z RNŠO uvedených v přílohách I a II v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem dodavatel odstraní infikovanou certifikovanou matečnou rostlinu nebo certifikovaný materiál z blízkosti jiných certifikovaných matečných rostlin a certifikovaného materiálu v souladu s čl. 20 odst. 7 nebo čl. 20 odst. 8, případně provede odpovídající opatření v souladu s přílohou IV.
4.  
Opatření pro zajištění souladu s požadavky odstavce 1 jsou stanovena v příloze IV s ohledem na dotčený rod či druh a kategorii.

▼M2

5.  

Odstavec 1 se nepoužije na:

a) 

certifikované matečné rostliny a certifikovaný materiál během kryokonzervace;

b) 

certifikovaný materiál, pokud byl uvedený materiál vyprodukován v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté příslušných škodlivých organismů, nebo které byly uznány za prosté těchto organismů v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření (Požadavky pro vymezování území prostých škodlivých organismů. ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2017).

▼B

Článek 22

▼M1

Požadavky na půdu pro certifikované matečné rostliny a certifikovaný materiál

▼B

1.  
Certifikované matečné rostliny se smějí pěstovat pouze v půdě, která je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh. Nepřítomnost takových škodlivých organismů, které jsou hostiteli virů, se stanoví odběrem vzorků a testováním.

Tento odběr vzorků provádí příslušný úřední subjekt a případně dodavatel.

Tento odběr vzorků a testování se provádí před pěstováním dotčených certifikovaných matečných rostlin a opakují se během růstu, pokud existuje podezření na výskyt škodlivých organismů uvedených v prvním pododstavci.

Tento odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů uvedených v příloze III, a pokud jsou tyto škodlivé organismy relevantní pro dotčené certifikované matečné rostliny nebo certifikovaný materiál.

2.  
Odběr vzorků a testování se neprovádí, pokud rostliny, které jsou hostiteli škodlivých organismů uvedených v příloze III pro dotčený rod nebo druh, nebyly v dané produkční půdě pěstovány po dobu nejméně pěti let a pokud nejsou pochyby ohledně toho, že se v této půdě nevyskytují relevantní škodlivé organismy.

Odběr vzorků a testování se neprovádí, jestliže příslušný úřední subjekt na základě úřední inspekce dospěl k závěru, že tato půda je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh.

▼M1

Není-li uvedeno jinak, v případě certifikovaných ovocných rostlin se odběr vzorků a testování neprovádí.

▼B

3.  
V případě odběru vzorků a testování podle odstavce 1 členské státy použijí protokoly EPPO nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí členské státy odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.ODDÍL 4

Požadavky na materiál CAC

Článek 23

Podmínky pro materiál CAC jiný než podnože, které nepatří k odrůdě

1.  

Materiál CAC jiný než podnože, které nepatří k odrůdě, se smí uvádět na trh pouze tehdy, pokud bylo shledáno, že splňuje tyto požadavky:

a) 

byl rozmnožen z identifikovaného zdroje materiálu zaznamenaného dodavatelem;

b) 

odpovídá popisu odrůdy v souladu s článkem 25;

c) 

splňuje rostlinolékařské požadavky článku 26;

d) 

je v souladu s článkem 27, pokud jde o vady.

2.  
Opatření za účelem dosažení souladu s odstavcem 1 provádí dodavatel.
3.  

V případě, že materiál CAC již není v souladu s odstavcem 1, dodavatel učiní jedno z těchto opatření:

a) 

odstraní tento materiál z blízkosti ostatního materiálu CAC; nebo

b) 

přijme vhodná opatření, jež zajistí, aby byl tento materiál opět v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 24

Podmínky pro materiál CAC v případě podnoží, které nepatří k odrůdě

1.  

V případě podnoží, které nepatří k odrůdě, musí materiál CAC splňovat tyto požadavky:

a) 

odpovídá popisu svého druhu;

b) 

splňuje rostlinolékařské požadavky článku 26;

c) 

je v souladu s článkem 27, pokud jde o vady.

2.  
Opatření za účelem splnění požadavků odstavce 1 provádí dodavatel.
3.  

V případě, že materiál CAC již nesplňuje požadavky odstavce 1, dodavatel učiní jedno z těchto opatření:

a) 

odstraní tento materiál z blízkosti ostatního materiálu CAC; nebo

b) 

přijme vhodná opatření, jež zajistí, aby byl tento materiál opět v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 25

Shoda s popisem odrůdy

1.  

Shoda materiálu CAC s popisem jeho odrůdy se určí pozorováním projevu znaků této odrůdy. Toto pozorování vychází z jednoho z těchto prvků:

a) 

z úředního popisu registrovaných odrůd, jak je uvedeno v prováděcí směrnici 2014/97/EU, a odrůd právně chráněných podle odrůdového práva; nebo

b) 

z popisu připojeného k žádosti v případě odrůd, které podléhají žádosti o registraci v kterémkoli členském státě, jak je uvedeno v prováděcí směrnici 2014/97/EU;

c) 

z popisu připojeného k žádosti o odrůdové právo;

d) 

z úředně uznávaného popisu odrůdy podle čl. 7 odst. 2 písm. c) bodu iii) směrnice 2008/90/ES.

2.  
Shoda materiálu CAC s popisem jeho odrůdy se pravidelně ověřuje pozorováním projevu znaků této odrůdy v dotčeném materiálu CAC.

▼M1

Článek 26

Rostlinolékařské požadavky na materiál CAC

1.  
U materiálu CAC musí být při vizuální prohlídce provedené dodavatelem v zařízeních, na polích a v partiích ve fázi produkce shledáno, že je prakticky prostý škodlivých organismů uvedených na seznamu v přílohách I a II v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem, pokud není v příloze IV stanoveno jinak.

Dodavatel provede odběr vzorků a testování identifikovaného zdroje materiálu nebo materiálu CAC na RNŠO uvedené na seznamu v příloze II, na něž se vztahují požadavky přílohy IV, v souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem a kategorií.

V případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených na seznamu v příloze I dodavatel provede odběr vzorků a testování identifikovaného zdroje materiálu nebo dotčeného materiálu CAC.

Rozmnožovací materiál CAC a ovocné rostliny CAC v partiích po fázi produkce smějí být uváděny na trh pouze tehdy, jsou-li při vizuální prohlídce provedené dodavatelem shledány prostými známek nebo příznaků škodlivých organismů uvedených na seznamu v přílohách I a II.

Dodavatel provede opatření pro zajištění souladu s požadavky odstavce 1 podle přílohy IV s ohledem na dotčený rod či druh a kategorii.

▼M2

2.  

Odstavec 1 se nepoužije na:

a) 

materiál CAC během kryokonzervace;

b) 

materiál CAC, pokud byl uvedený materiál vyprodukován v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté příslušných škodlivých organismů, nebo které byly uznány za prosté těchto organismů v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření (Požadavky pro vymezování území prostých škodlivých organismů. ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2017).

▼B

Článek 27

Požadavky týkající se vad

U materiálu CAC musí být na základě vizuální prohlídky shledáno, že je prakticky bez vad. Poškození, zbarvení, zjizvené tkáně nebo uschnutí se považuje za vady, pokud nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

▼M1

Článek 27a

Požadavky s ohledem na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

Vedle splnění rostlinolékařských požadavků a požadavků na půdu uvedených v článcích 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 a 26 musí být rozmnožovací materiál a ovocné rostliny produkovány v souladu s požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast vymezenými v příloze IV, aby se dosáhlo omezení výskytu RNŠO uvedených v dané příloze pro příslušný rod či druh.

▼BKAPITOLA 3

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE ZAPOJENÉ DO PRODUKCE NEBO ROZMNOŽOVÁNÍ ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU A OVOCNÝCH ROSTLIN

Článek 28

Plán zjišťování a monitorování kritických bodů v rámci procesu produkce

Během produkce rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin členské státy zajistí, aby dodavatelé měli zaveden plán zjišťování a monitorování kritických bodů v rámci procesu produkce, vhodný pro příslušné rody nebo druhy. Tento plán se musí týkat alespoň těchto prvků:

a) 

umístění a množství rostlin;

b) 

časové vymezení jejich pěstování;

c) 

rozmnožovací činnosti;

d) 

činnosti při balení, skladování a přepravě.

Článek 29

Uchovávání informací o monitorování pro případ šetření

1.  
Členské státy zajistí, aby dodavatelé uchovávali záznamy s informacemi o monitorování kritických bodů podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/90/ES a na žádost je zpřístupnili za účelem šetření.
2.  
Tyto záznamy zůstanou dostupné po dobu nejméně tří let od produkce dotčeného materiálu.
3.  
Členské státy zajistí, aby dodavatelé uchovávali záznamy o přehlídkách porostu, odběrech vzorků a testování, dokud se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny nacházejí pod jejich kontrolou, a po dobu nejméně tří let od okamžiku, kdy tento rozmnožovací materiál a tyto ovocné rostliny byly odstraněny nebo uvedeny na trh.KAPITOLA 4

ÚŘEDNÍ INSPEKCE

Článek 30

Obecné požadavky týkající se úředních inspekcí

1.  
Úřední inspekce zahrnují vizuální prohlídky a případně odběr vzorků a testování.
2.  

Během úředních inspekcí příslušný úřední subjekt věnuje zvláštní pozornost:

a) 

vhodnosti a skutečnému používání metod, jimiž dodavatel kontroluje každý z kritických bodů v rámci procesu produkce;

b) 

celkové způsobilosti zaměstnanců dodavatele pro provádění činností stanovených v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/90/ES.

3.  
Členské státy zajistí, aby příslušné úřední subjekty vypracovávaly a uchovávaly záznamy o výsledcích a datech všech přehlídek porostu, odběrů vzorků a testování, které provádí.KAPITOLA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Provedení

1.  
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

▼M2

Článek 32

Přechodná opatření

Členské státy mohou do 31. prosince 2029 povolit, aby bylo na trh uváděno osivo a sadba vyprodukované z prvotních, základních a certifikovaných matečných rostlin nebo materiálu CAC, které existovaly před 1. lednem 2017 a byly úředně certifikovány nebo splňují podmínky pro to, aby byly kvalifikovány jako materiál CAC před 31. prosincem 2029. Tento materiál je při uvádění na trh identifikován odkazem na tento článek na návěsce a v dokumentaci.

▼B

Článek 33

Zrušení

Směrnice 93/48/EHS a směrnice 93/64/EHS se zrušují.

Článek 34

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 35

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M1
PŘÍLOHA I

Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální prohlídka a v případě pochybností odběr vzorků a testování podle čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 26 odst. 1Rod nebo druh

RNŠO

Castanea sativa Mill.

Houby a řasovky

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Chestnut mosaic agent

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Houby a řasovky

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Hmyz a roztoči

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Hlístice

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterie

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Houby a řasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. a Pyrus L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

 

Houby a řasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Hlístice

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterie

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Houby a řasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Hmyz a roztoči

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Hlístice

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Fig mosaic agent [FGM000]

Fragaria L.

Bakterie

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Houby a řasovky

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Hlístice

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

►M2  Candidatusaustralienseet al ◄

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

 

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Houby a řasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Hmyz a roztoči

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

 

Houby a řasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Hlístice

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterie

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Hlístice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Houby a řasovky

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hlístice

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Houby a řasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Hlístice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Houby a řasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Hlístice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Houby a řasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Hmyz a roztoči

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Hlístice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Houby a řasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Hlístice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Houby a řasovky

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Hmyz a roztoči

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Hlístice

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Aucuba mosaic agent spolu s blackcurrant yellows agent

Rubus L.

Bakterie

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Houby a řasovky

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Hmyz a roztoči

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Houby a řasovky

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
PŘÍLOHA II

Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální prohlídka a ve vhodných případech odběr vzorků a testování podle čl. 9 odst. 2 a 4, čl. 10 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 21 odst. 1, čl. 26 odst. 1 a přílohy IVRod nebo druh

RNŠO

▼M2

Castanea sativa Mill.

Houby a řasovky

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

▼M1

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

Bakterie

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Houby a řasovky

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus psorosis vírus [CPSV00]

Citrus tristeza virus (izoláty z EU) [CTV000]

Citrus variegation virus [CVV000]

Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Apple mosaic virus [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Fragaria L.

Bakterie

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Houby a řasovky

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Hlístice

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Juglans regia L

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

 

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Malus Mill.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Apple flat limb agent [AFL000]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Apple star crack agent [APHW00]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Poruchy na plodech: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Olea europaea L.

Houby a řasovky

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Little cherry virus 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley a další druhy Prunus L., které může napadnout Plum pox virus v případě hybridů Prunus L.

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Pyrus L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Rubus L.

Houby a řasovky

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple mosaic virus [APMV00]

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

 

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Vaccinium L.

►M2  
Houby a řasovky
Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]  ◄
Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
Blueberry scorch virus [BLSCV0]
Blueberry shock virus [BLSHV0]
Blueberry shoestring virus [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
PŘÍLOHA III

Seznam RNŠO, jejichž výskyt v půdě je stanoven v čl. 11 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1 a 2 a čl. 22 odst. 1 a 2Rod nebo druh

RNŠO

Fragaria L.

Hlístice

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Hlístice

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Hlístice

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Hlístice

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Hlístice

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

Hlístice

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Hlístice

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Hlístice

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
PŘÍLOHA IV

Požadavky týkající se opatření pro jednotlivé rody nebo druhy a kategorie podle čl. 10 odst. 4, čl. 16 odst. 4, čl. 21 odst. 4 a čl. 26 odst. 2

Rozmnožovací materiál musí splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Unii a karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

Kromě toho musí splňovat následující požadavky na příslušné rody či druhy a kategorie:

1.    Castanea sativa Mill.

a)    Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze I.

▼M2

b)    Prvotní kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

V případě, kdy je povolena odchylka k produkci prvotního materiálu na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925 ( 2 ), platí následující požadavky týkající se organismu:

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
ii) 

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

c)    Základní kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
ii) 

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

d)    Certifikovaná kategorie a kategorie CAC

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie a kategorie CAC se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie a kategorie CAC na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie a kategorie CAC vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr musí odstraněny, zbývající rozmnožovací materiál a ovocné rostliny musí být pravidelně každý týden prohlíženy a na stanovišti produkce nesmí být v průběhu tří týdnů před odesláním pozorovány žádné příznaky.
ii) 

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie a kategorie CAC se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie a kategorie CAC na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
nebo
— 
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie a kategorie CAC vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld na stanovišti produkce a všechny rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky nakažení musí být odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy
a
— 
pro všechny rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné rostliny z napadené partie platí, že:
— 
během tří měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení nesmí být na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a během tohoto tříměsíčního období nesmí být provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a
— 
po tomto tříměsíčním období:
— 
na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách na stanovišti produkce nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
— 
reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění musí být otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a
a
— 
u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin na stanovišti produkce:
— 
na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách na stanovišti produkce nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
— 
reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

▼M1

2.    Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

a)    Prvotní kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Spiroplasma citri Saglio et al. Z každé prvotní matečné rostliny se tři roky po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně ve tříletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).

Z každé prvotní matečné rostliny se šest let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v šestiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al. – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

b)    Základní kategorie

Vizuální prohlídka

Dvakrát ročně se provádí vizuální prohlídka s ohledem na organismy Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednou ročně se provádí vizuální prohlídka s ohledem na všechny RNŠO – jiné než Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley – uvedené v přílohách I a II.

Odběr vzorků a testování

V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z každé základní matečné rostliny každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU). Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Spiroplasma citri Saglio et al.

V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al., aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 2 let. V případě pozitivního výsledku testu na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) se odeberou a otestují vzorky ze všech základních matečných rostlin na stanovišti produkce. Z reprezentativní části základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízení chráněném proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých šest let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al. – uvedených v přílohách I a II.

c)    Certifikovaná kategorie

Vizuální prohlídka

Dvakrát ročně se provádí vizuální prohlídka s ohledem na organismy Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednou ročně se provádí vizuální prohlídka s ohledem na všechny RNŠO – jiné než Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley – uvedené v přílohách I a II.

Odběr vzorků a testování

V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každé čtyři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU), aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 8 let.

V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU), aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 3 let. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízení chráněném proti hmyzu, se v případě pochyb odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) – uvedených v přílohách I a II.

V případě pozitivního výsledku testu na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) se odeberou a otestují vzorky ze všech certifikovaných matečných rostlin na stanovišti produkce.

d)    Základní a certifikovaná kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, nebo

ii) 

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní a certifikované kategorie, které byly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a z materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo

iii) 

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a před uvedením na trh byly z reprezentativní části materiálu odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo

iv) 

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu:

— 
příznaky výskytu organismů Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebo Spiroplasma citri Saglio et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a
— 
z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a za poslední ukončené vegetační období byla nejvýše 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce shledána pozitivními. Daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny byly odstraněny a neprodleně zničeny. Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny v bezprostřední blízkosti byly podrobeny namátkovému odběru vzorků a testování a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které byly shledány pozitivní, byly odstraněny a neprodleně zničeny.

e)    Kategorie CAC

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, který byl na základě vizuální prohlídky, odběru vzorků a jejich testování shledán prostým RNŠO uvedených v příloze II.

V případě, že identifikovaný zdroj materiálu byl uchováván v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části daného materiálu každých osm let odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).

V případě, že identifikovaný zdroj materiálu nebyl uchováván v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části daného materiálu každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, nebo

ii) 

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC, které byly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebyly za poslední ukončené vegetační období u uvedeného rozmnožovacího materiálu a uvedených ovocných rostlin pozorovány a materiál byl před uvedením na trh podroben namátkovému odběru vzorků a testování na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo

iii) 

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebyly za poslední ukončené vegetační období na stanovišti produkce u uvedeného rozmnožovacího materiálu a uvedených ovocných rostlin pozorovány a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativní části materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo

iv) 

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu:

— 
příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a
— 
z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a za poslední ukončené vegetační období byla nejvýše 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce shledána pozitivními. Daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny byly odstraněny a neprodleně zničeny. Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny v bezprostřední blízkosti byly podrobeny namátkovému odběru vzorků a testování a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které byly shledány pozitivní, byly odstraněny a neprodleně zničeny.

3.    Corylus avellana L.

Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)    Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky zaměřené na organismus Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se provedou v průběhu posledního ukončeného vegetační období. Pro všechny RNŠO jiné než Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se vizuální prohlídky provádějí jednou ročně.

b)    Prvotní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se patnáct let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

▼M2 —————

▼M1

c)    Základní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

d)    Certifikovaná kategorie

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Z certifikovaných ovocných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

e)    Základní a certifikovaná kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

ii) 

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

f)    Kategorie CAC

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

ii) 

rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

5.    Ficus carica L.

Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze I.

6.    Fragaria L.

a)    Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně během vegetačního období. Listy rostlin Fragaria L. se vizuálně prohlížejí s ohledem na výskyt organismu Phytophthora fragariae. C.J. Hickman.

V případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin vyprodukovaných mikrovegetativním množením a uchovávaných po dobu kratší než tři měsíce je v daném období nezbytná jen jedna vizuální prohlídka.

b)    Prvotní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se jeden rok po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně jednou za vegetační období odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

c)    Základní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky těchto virů: Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo
— 
na listech rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z vytrhávání a uvádění na trh a zničeny poté, co byl odstraněn neinfikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
musí být dodrženo období klidu, kdy se nepěstuje příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, a to alespoň deset let mezi nálezem organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a další výsadbou, nebo
— 
je nutno vést záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou na stanovišti produkce,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
musí být dodrženo období klidu, kdy se nepěstuje příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, a to alespoň jeden rok mezi nálezem organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a další výsadbou;
iii) 

požadavky na RNŠO jiné než Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a jiné než viry:

— 
procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
— 
0,05 % v případě: Aphelenchoides besseyi,
— 
0,1 % v případě: Strawberry multiplier disease phytoplasma,
— 
0,2 % v případě:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb,
— 
0,5 % v případě:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
— 
1 % v případě Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; a daný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny a
— 
v případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vytrhají a neprodleně zničí;
iv) 

požadavky týkající se všech virů:

příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách I a II byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

d)    Certifikovaná kategorie

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo
— 
na listech rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z vytrhávání a uvádění na trh a zničeny poté, co byly odstraněny neinfikované rostliny,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo
— 
příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
musí být dodrženo období klidu, kdy se nepěstuje příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, a to alespoň deset let mezi nálezem organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a další výsadbou, nebo
— 
je nutno vést záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou na stanovišti produkce,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
musí být dodrženo období klidu, kdy se nepěstuje příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, a to alespoň jeden rok mezi nálezem organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a další výsadbou;
iii) 

požadavky na RNŠO jiné než Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a jiné než viry:

— 
procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
— 
0,1 % v případě Phytonemus pallidus Banks,
— 
0,5 % v případě:
Aphelenchoides besseyi Christie,
Strawberry multiplier disease phytoplasma,
— 
1 % v případě:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

▼M2 —————

▼M1

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Clover phyllody phytoplasma,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen,
— 
2 % v případě:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb; a daný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny a
— 
v případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vytrhají a neprodleně zničí;
iv) 

požadavky týkající se všech virů

Příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách I a II byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

e)    Kategorie CAC

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo
— 
na listech rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z vytrhávání a uvádění na trh a zničeny poté, co byl odstraněn neinfikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 5 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) 

požadavky týkající se virů:

V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vytrhají a neprodleně zničí.

7.    Juglans regia L.

a)    Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

b)    Prvotní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z každé kvetoucí prvotní matečné rostliny se jeden rok po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v ročních intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

c)    Základní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v přílohách I a II.

d)    Certifikovaná kategorie

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách I a II.

Z certifikovaných ovocných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

e)    Kategorie CAC

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

8.    Malus Mill.

a)    Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

b)    Prvotní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se patnáct let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

V případě, kdy je povolena odchylka k produkci prvotního materiálu na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

c)    Základní kategorie

Odběr vzorků a testování

V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

▼M2

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie na stanovišti produkce musí být za poslední ukončené vegetační období podrobeny prohlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré hostitelské rostliny v okolí musí být neprodleně odstraněny a zničeny.

▼M1

d)    Certifikovaná kategorie

Odběr vzorků a testování

V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Z certifikovaných ovocných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

▼M2

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie na stanovišti produkce nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider musí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován a shledán prostým organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie na stanovišti produkce musí být za poslední ukončené vegetační období podrobeny prohlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré hostitelské rostliny v okolí musí být neprodleně odstraněny a zničeny.

▼M2 —————

▼M1

f)    Kategorie CAC

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícícho rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

9.    Olea europaea L.

a)    Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

b)    Prvotní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se deset let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v desetiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

c)    Základní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu třiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt RNŠO uvedených v přílohách I a II.

d)    Certifikovaná kategorie

Odběr vzorků a testování

V případě matečných rostlin používaných pro produkci semen (dále jen „semenné matečné rostliny“) se z reprezentativní části daných semenných matečných rostlin odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu čtyřiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách I a II. V případě matečných rostlin jiných než semenné matečné rostliny se z reprezentativní části daných rostlin odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu třiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách I a II.

e)    Kategorie CAC

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

10.    Pistacia vera L.

Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze I.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

a)    Prvotní kategorie

Vizuální prohlídka

Dvakrát ročně se provádí vizuální prohlídka s ohledem na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley). Jednou ročně se provádí vizuální prohlídka s ohledem na všechny RNŠO – jiné než Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie – uvedené v přílohách I a II.

Odběr vzorků a testování

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus.

Prvotní podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus. Prvotní podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozích pět vegetačních období otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Z každé kvetoucí prvotní matečné rostliny se rok po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v ročních intervalech odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus. V případě Prunus persica se z každé kvetoucí prvotní matečné rostliny rok po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny odeberou vzorky a otestují se na Peach latent mosaic viroid. Z každého stromu pěstovaného záměrně za účelem opylování a případně z hlavních opylujících stromů v daném prostředí se odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.

Z každé prvotní matečné rostliny se pět let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a Plum pox virus. Z každé prvotní matečné rostliny se deset let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v desetiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na RNŠO – jiné než Prune dwarf virus, Plum pox virus a Prunus necrotic ringspot virus – relevantní pro daný druh a uvedené v příloze II a otestují se i v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze I. Z reprezentativní části prvotních matečných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

V případě, kdy je povolena odchylka k produkci prvotního materiálu na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie na stanovišti produkce je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost stanoviště produkce závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v dotčené oblasti a na relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;
ii) 

Plum pox virus

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie na stanovišti produkce je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost stanoviště produkce závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu Plum pox virus v dotčené oblasti a relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

b)    Základní kategorie, certifikovaná kategorie a kategorie CAC

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

c)    Základní kategorie

Odběr vzorků a testování

(i) 

Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus. Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii) 

Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části základních matečných rostlin jiných než určených k produkci podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus tak, aby byly v desetiletém intervalu otestovány všechny rostliny.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin určených k produkci podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prosté tohoto RNŠO. Z reprezentativní části základních matečných rostlin Prunus domestica L. určených k produkci podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny byly shledány prostými tohoto RNŠO.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

— 
Kvetoucí matečné rostliny
Každý rok se z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
V případě Prunus persica (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na organismus Peach latent mosaic viroid. Z reprezentativní části stromů pěstovaných záměrně pro opylování a případně z hlavních opylujících stromů v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
— 
Nekvetoucí matečné rostliny
Z reprezentativní části nekvetoucích základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

d)    Certifikovaná kategorie

Odběr vzorků a testování

i) 

Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) 

Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin určených k produkci podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prosté tohoto RNŠO. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. určených k produkci podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny byly shledány prostými tohoto RNŠO.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

— 
Kvetoucí matečné rostliny
Každý rok se z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus. V případě Prunus persica (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na organismus Peach latent mosaic viroid. Z reprezentativní části stromů pěstovaných záměrně pro opylování a případně z hlavních opylujících stromů v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
— 
Nekvetoucí matečné rostliny
Z reprezentativní části nekvetoucích certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.

e)    Základní a certifikovaná kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;
ii) 

Plum pox virus

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

f)    Kategorie CAC

Odběr vzorků a testování

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byl za předchozí tři vegetační období odebrán vzorek, otestován a shledán prostým organismu Plum pox virus.

Podnože CAC Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byly v předchozích pěti letech odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a Plum pox virus.

Z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Z reprezentativní části ovocných rostlin kategorie CAC nevykazujících při vizuální prohlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus se na základě posouzení rizika infekce daných ovocných rostlin odeberou vzorky a otestují se na výskyt tohoto RNŠO, jakož i v případě rostlin s příznaky napadení v bezprostředním okolí.

Po zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC vykazujících příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na stanovišti produkce při vizuální prohlídce se z reprezentativní části zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a Plum pox virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider nebo
— 
příznaky výskytu organismů Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) 

Plum pox virus

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo
— 
u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

12.    Pyrus L.

a)    Všechny kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

b)    Prvotní kategorie

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se patnáct let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

V případě, kdy je povolena odchylka k produkci prvotního materiálu na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nesmí být během posledních tří vegetačních období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny;

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie na stanovišti produkce byly během posledního ukončeného vegetačního období podrobeny prohlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré hostitelské rostliny v okolí byly neprodleně odstraněny a zničeny.

c)    Základní kategorie

Odběr vzorků a testování

V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

d)    Certifikovaná kategorie

Odběr vzorků a testování

V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Z certifikovaných ovocných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

e)    Základní a certifikovaná kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce a veškeré rostliny v bezprostřední blízkosti, které při vizuálních prohlídkách během posledních tří vegetačních období vykazovaly příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, musí být odstraněny a neprodleně zničeny;

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

f)    Kategorie CAC

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

V případě pozitivního výsledku testu na Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider se z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin CAC bez příznaků napadení na stanovišti produkce odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC na stanovišti produkce a veškeré rostliny v bezprostřední blízkosti, které při vizuálních prohlídkách během posledních tří vegetačních období vykazovaly příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, musí být odstraněny a neprodleně zničeny;

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

13.    Ribes L.

a)    Prvotní kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se čtyři roky po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně ve čtyřletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

b)    Základní kategorie, certifikovaná kategorie a kategorie CAC

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

c)    Základní kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

Procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce vykazujících za poslední ukončené vegetační období příznaky výskytu organismu Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nepřekročí 0,05 % a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

d)    Certifikovaná kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

Procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce vykazujících za poslední ukončené vegetační období příznaky výskytu organismu Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nepřekročí 0,5 % a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

14.    Rubus L.

a)    Prvotní kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se dva roky po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně ve dvouletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

b)    Základní kategorie

Vizuální prohlídka

Pokud jsou rozmnožovací materiál a ovocné rostliny pěstovány na poli nebo v nádobách, vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

V případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin vyprodukovaných mikrovegetativním množením a uchovávaných po dobu kratší než tři měsíce, je v daném období nezbytná jen jedna vizuální prohlídka.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO – jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vytrhají a neprodleně zničí.

ii) 

Požadavky na RNŠO jiné než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus:

Procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

— 
0,1 % v případě:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford; a daný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny; a
iii) 

Požadavky týkající se všech virů:

Příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách I a II byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,25 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

c)    Certifikovaná kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO – jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vytrhají a neprodleně zničí.

ii) 

Požadavky na RNŠO jiné než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus:

Procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

— 
0,5 % v případě: Resseliella theobaldi Barnes,
— 
1 % v případě:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford; a daný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.
iii) 

Požadavky týkající se všech virů

Příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách I a II byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,5 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

d)    Kategorie CAC

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO – jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vytrhají a neprodleně zničí.

15.    Vaccinium L.

a)    Prvotní kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se pět let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

b)    Základní kategorie

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

— 
na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.
ii) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Diaporthe vaccinii Shear, nebo
— 
na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Diaporthe vaccinii Shear;
iii) 

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck

— 
procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
— 
0,1 % v případě Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck,
— 
0,5 % v případě: Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

▼M2

iv) 

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

▼M1

c)    Certifikovaná kategorie a kategorie CAC

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

d)    Certifikovaná kategorie

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Diaporthe vaccinii Shear, nebo
— 
na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Diaporthe vaccinii Shear.
ii) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck

— 
procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
— 
0,5 % v případě:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck,
— 
1 % v případě: Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

▼M2

iii) 

Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld
nebo
— 
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld na stanovišti produkce a všechny rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky nakažení musí být odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy
a
— 
pro všechny rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné rostliny z napadené partie platí, že:
— 
během tří měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení nesmí být na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a během tohoto tříměsíčního období nesmí být provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a
— 
po tomto tříměsíčním období:
— 
na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách na stanovišti produkce nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
— 
reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld
a
— 
— 
u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin na stanovišti produkce:
— 
na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách na stanovišti produkce nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
— 
reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

e)    Kategorie CAC

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

— 
Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
— 
na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
nebo
— 
— 
rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld na stanovišti produkce a všechny rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky nakažení musí být odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy a
— 
pro všechny rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné rostliny z napadené partie platí, že:
— 
během tří měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení nesmí být na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a během tohoto tříměsíčního období nesmí být provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a po tomto tříměsíčním období:
— 
na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách na stanovišti produkce nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
— 
reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld
a
— 
u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin na stanovišti produkce:
— 
na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
— 
reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

▼B
PŘÍLOHA V

Maximální povolený počet generací na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu a maximální povolená životnost základních matečných rostlin podle jednotlivých rodů nebo druhů, jak je stanoveno v čl. 19 odst. 1

Castanea sativa Mill.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.

V případě, že základní matečnou rostlinou ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) je podnož, může být množena maximálně po tři generace.

Pokud jsou podnože součástí základní matečné rostliny, jsou tyto podnože základním materiálem první generace.

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po jednu generaci.

V případě, že základní matečnou rostlinou ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) je podnož, může být množena maximálně po tři generace.

Pokud jsou podnože součástí základní matečné rostliny, jsou tyto podnože základním materiálem první generace.

Corylus avellana L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.

V případě, že základní matečnou rostlinou ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) je podnož, může být množena maximálně po tři generace.

Pokud jsou podnože součástí základní matečné rostliny, jsou tyto podnože základním materiálem první generace.

Ficus carica L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.

Fragaria L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po pět generací.

Juglans regia L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.

Olea europaea L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po jednu generaci.

▼M2

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindl.

▼B

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.

V případě, že základní matečnou rostlinou ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) je podnož, může být množena maximálně po tři generace.

Pokud jsou podnože součástí základní matečné rostliny, jsou tyto podnože základním materiálem první generace.

Prunus aviumP. cerasus

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.

V případě, že základní matečnou rostlinou ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) je podnož, může být množena maximálně po tři generace.

Pokud jsou podnože součástí základní matečné rostliny, jsou tyto podnože základním materiálem první generace.

Ribes L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po tři generace. Matečná rostlina se uchovává jako matečná rostlina maximálně šest let.

Rubus L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace. Matečná rostlina každé generace se uchovává jako matečná rostlina maximálně čtyři roky.

Vaccinium L.

Základní kategorie

Základní matečná rostlina ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) může být množena maximálně po dvě generace.( 1 ) Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd (viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 2 ) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/925 ze dne 29. května 2017, kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167 (Úř. věst. L 140, 31.5.2017, s. 7).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU