2014/96/EUProváděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES

Publikováno: Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 12-15 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 15. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. dubna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/96/EU

ze dne 15. října 2014

o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES

(Úř. věst. L 298 16.10.2014, s. 12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019,

  L 278

7

30.10.2019
▼B

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/96/EU

ze dne 15. října 2014

o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ESČlánek 1

Požadavky na označování, uzavírání a balení

Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál ovocných rostlin, dále jen „rozmnožovací materiál“, úředně certifikovaný jako prvotní materiál, základní materiál nebo certifikovaný materiál, a ovocné rostliny určené k produkci ovoce, dále jen „ovocné rostliny“, úředně certifikované jako certifikovaný materiál, byly uváděny na trh pouze tehdy, pokud splňují požadavky na označování, uzavírání a balení stanovené v článcích 2 a 4. Popřípadě lze jako doplněk návěsky použít průvodní doklad, jak je stanoveno v článku 3.

Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které jsou kvalifikovány jako materiál CAC (Conformitas Agraria Communitatis), byly uváděny na trh pouze tehdy, pokud splňují požadavky pro doklad dodavatele stanovené v článku 5.

Článek 2

Návěska pro prvotní, základní nebo certifikovaný materiál

1.  Členské státy zajistí, aby pro prvotní, základní nebo certifikovaný materiál, který splňuje požadavky odstavců 2 až 5, příslušný úřední subjekt připravil návěsku a upevnil ji na rostliny nebo části rostlin, které mají být uvedeny na trh jako rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny. Členské státy mohou stanovit, že příslušný úřední subjekt může povolit dodavateli připravit a upevnit návěsku pod jeho dohledem. Návrh návěsky stanoví příslušný úřední subjekt, a to v souladu s odstavci 2, 3 a 4.

Rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny, které tvoří součást stejné partie, lze uvádět na trh s jednou návěskou, pokud jsou takový materiál nebo takové rostliny součástí stejného balení, svazku nebo nádoby a uvedená návěska je upevněna v souladu s odst. 5 druhým pododstavcem.

Členské státy mohou stanovit, že ovocné rostliny, které jsou jeden nebo více roků staré, se mají označovat jednotlivě. V tomto případě lze označení provést na poli před vydobytím, během vydobytí nebo později. V případě, že označení je prováděno později, rostliny ze stejné partie musí být vydobyty společně a musí být uchovávány odděleně od ostatních partií v označených nádobách, dokud tyto rostliny nejsou označeny.

2.  Návěska musí obsahovat tyto informace:

a) 

údaj „pravidla a normy EU“;

b) 

členský stát označení nebo příslušný kód;

c) 

příslušný úřední subjekt nebo příslušný kód;

d) 

jméno dodavatele nebo jeho registrační číslo/kód vydané příslušným úředním subjektem;

e) 

referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže;

f) 

botanický název;

g) 

kategorie a pro základní materiál rovněž číslo generace;

h) 

název odrůdy a popřípadě klonu. V případě podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu. V případě naroubovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a roub. V případě odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o odrůdové právo projednává, musí tato informace uvádět tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“;

i) 

popřípadě údaj „odrůda s úředně uznaným popisem“;

j) 

množství;

k) 

země produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení;

l) 

rok vydání;

m) 

pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky.

3.  Návěska musí být nesmazatelně vytištěna v jednom z úředních jazyků Unie a musí být snadno viditelná a čitelná.

▼M1

4.  Barva návěsky je:

a) 

bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro prvotní materiál;

b) 

bílá pro základní materiál;

c) 

modrá pro certifikovaný materiál.

▼B

5.  Návěska musí být upevněna na rostliny nebo části rostlin, které mají být uvedeny na trh jako rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny. Jestliže takové rostliny nebo části rostlin mají být uvedeny na trh v jednom balení, svazku nebo nádobě, návěska musí být upevněna na uvedené balení, svazek nebo nádobu.

Jestliže v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem jsou rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny uváděny na trh s jednou návěskou, návěska musí být upevněna na balení, svazek nebo nádobu tvořené uvedeným rozmnožovacím materiálem nebo uvedenými ovocnými rostlinami.

Článek 3

Průvodní doklad pro prvotní, základní nebo certifikovaný materiál

1.  Členské státy mohou stanovit, že příslušný úřední subjekt nebo dotčený dodavatel pod dohledem uvedeného subjektu mohou vystavit průvodní doklad pro partie různých odrůd nebo typů prvotního, základního nebo certifikovaného materiálu, které mají být uvedeny na trh společně, jako doplněk návěsky uvedené v článku 2.

2.  Průvodní doklad musí splňovat tyto požadavky:

a) 

obsahovat informace stanovené v čl. 2 odst. 2 a jak je uvedeno na příslušné návěsce;

b) 

být napsán v jednom z úředních jazyků Unie;

c) 

být dodán alespoň ve dvou vyhotoveních (dodavatel a příjemce);

d) 

doprovázet materiál z místa dodavatele do místa příjemce;

e) 

obsahovat jméno a adresu příjemce;

f) 

obsahovat datum vydání dokladu;

g) 

obsahovat popřípadě další informace týkající se dotčených partií.

3.  Pokud jsou informace v průvodním dokladu v rozporu s informacemi na návěsce uvedené v článku 2, informace na uvedené návěsce mají přednost.

Článek 4

Požadavky na uzavírání a balení pro prvotní, základní nebo certifikovaný materiál

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy je prvotní, základní nebo certifikovaný materiál uváděn na trh v partiích o dvou nebo více rostlinách nebo částech rostlin, byly uvedené partie dostatečně homogenní.

Rostliny nebo části rostlin, které tvoří takové partie, musí splňovat požadavky písmene a) nebo písmene b):

a) 

rostliny nebo části rostlin jsou v balení nebo nádobě, které jsou uzavřeny, jak je vymezeno v odstavci 2;

b) 

rostliny nebo části rostlin tvoří součást svazku, který je uzavřen, jak je vymezeno v odstavci 2.

2.  Pro účely této směrnice se „uzavřením“ rozumí: v případě balení nebo nádoby uzavření způsobem, že balení nebo nádobu nelze otevřít bez poškození uzávěru, v případě svazku spojení takovým způsobem, že rostliny nebo části rostlin tvořící součást svazku nelze oddělit bez poškození vazby nebo vazeb. Balení, nádoba nebo svazek musí být označeny takovým způsobem, že je odstranění návěsky zneplatní.

▼M1

Článek 5

Doklad dodavatele pro materiál CAC

1.  Členské státy zajistí, aby materiál CAC byl uváděn na trh s dokladem, který připraví dodavatel v souladu s odstavci 2, 3 a 4 (dále jen doklad dodavatele).

Členské státy zajistí, aby se doklad dodavatele nepodobal průvodnímu dokladu uvedenému v článku 3, aby se zabránilo možné záměně mezi uvedenými dvěma dokumenty.

2.  Doklad dodavatele musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) 

údaj „pravidla a normy EU“;

b) 

název členského státu, v němž byl doklad připraven, nebo příslušný kód;

c) 

příslušný úřední subjekt nebo příslušný kód;

d) 

jméno dodavatele nebo jeho registrační číslo/kód vydané příslušným úředním subjektem;

e) 

individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže;

f) 

botanický název;

g) 

údaj „materiál CAC“;

h) 

název odrůdy a popřípadě klonu. V případě podnoží, které nepatří k odrůdě: název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu. V případě naroubovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a roub. V případě odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o odrůdové právo projednává, musí tato informace uvádět tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“;

i) 

datum vydání dokladu.

3.  Pokud je upevněn na materiál CAC, je barva dokladu dodavatele žlutá.

4.  Doklad dodavatele musí být nesmazatelně vytištěn v jednom z úředních jazyků Unie a musí být jasně viditelný a čitelný.

▼B

Článek 6

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Ustanovení o přezkumu

Komise přezkoumá čl. 2 odst. 4 do 1. ledna 2019.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU