2014/28/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 1-44 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. února 2014 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 18. dubna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 29. března 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/28/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 096 29.3.2014, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s.  32 (2014/28/EU)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/28/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na výbušniny pro civilní použití.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na:

a) výbušniny, včetně střeliva, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů určeny pro ozbrojené síly nebo policii;

b) pyrotechnické výrobky spadající do působnosti směrnice 2013/29/EU;

c) střelivo, s výjimkou článků 12, 13 a 14.

Příloha I obsahuje demonstrativní seznam pyrotechnických výrobků uvedených v písmenu b) tohoto odstavce a střeliva uvedeného v čl. 2 bodě 2, které byly jako takové identifikovány v souladu s doporučeními OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

3.  Tato směrnice nebrání členským státům, aby vnitrostátními právními předpisy označily jako výbušniny některé látky, na které se nevztahuje tato směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) „výbušninami“ látky a předměty, které jsou považovány za výbušniny v doporučeních OSN pro přepravu nebezpečných věcí a jsou zařazeny do třídy 1 těchto doporučení;

2)  ►C1  „střelivem“ náboje s hnacími náplněmi nebo bez nich a slepé náboje používané v ručních a jiných palných zbraních a dělostřelectvem; ◄

3) „bezpečností“ ochrana před nehodami a v případě selhání prevence omezení jejich následků;

4) „zabezpečením“ ochrana před protiprávním použitím a použitím v rozporu s veřejným pořádkem;

5) „schválením“ rozhodnutí přijaté za účelem povolení zamýšleného předání výbušnin v rámci Unie;

6) „předáním“ každý fyzický pohyb výbušnin v Unii, s výjimkou pohybu uvnitř jednoho místa;

7) „dodáním na trh“ dodání výbušniny k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

8) „uvedením na trh“ první dodání výbušniny na trh Unie;

9) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí výbušninu nebo si nechává výbušninu navrhnout nebo vyrobit a tuto výbušninu uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo ji používá pro vlastní potřebu;

10) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;

11) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie výbušninu ze třetí země;

12) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává výbušninu na trh;

13) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor a fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá skladováním, používáním, předáváním, dovozem nebo vývozem výbušnin nebo obchodem s nimi;

14)  ►C1  „obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, která se zcela nebo zčásti zabývá výrobou, výměnou, pronajímáním, opravou nebo konverzí palných zbraní a střeliva nebo obchodem s nimi; ◄

15) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výbušnina splňovat;

16) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;

17) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č. 765/2008;

18) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;

19) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny základní požadavky této směrnice týkající se bezpečnosti výbušniny;

20) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce;

21) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení výbušniny, která byla již zpřístupněna konečnému uživateli;

22) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byla výbušnina, která se nachází v dodavatelském řetězci, dodána na trh;

23) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;

24) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že výbušnina je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho umisťování.

Článek 3

Volný pohyb

Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat ani bránit v dodávání na trh výbušnin, které splňují požadavky této směrnice.

Článek 4

Dodávání na trh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby výbušniny mohly být dodávány na trh pouze tehdy, pokud splňují požadavky této směrnice.KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

Článek 5

Povinnosti výrobců

1.  Při uvádění svých výbušnin na trh nebo při jejich používání pro vlastní potřebu výrobci zajistí, aby tyto výbušniny byly navrženy a vyrobeny v souladu se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze II.

2.  Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze III a zajistí provedení příslušného postupu posuzování shody uvedeného v článku 20.

Byl-li soulad výbušniny s příslušnými požadavky takovým postupem prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE.

3.  Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh.

4.  Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů výbušniny a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda výbušniny.

5.  Výrobci zajistí, aby výbušniny, které uvedli na trh, byly opatřeny jednoznačnou identifikací v souladu se systémem jednoznačné identifikace a zpětné vysledovatelnosti výbušnin stanoveným v článku 15. U výbušnin, které jsou z tohoto systému vyloučeny, výrobci:

a) zajistí, aby bylo na výbušninách, které uvedli na trh, uvedeno číslo typu či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost, tvar nebo provedení výbušniny neumožňuje, aby byly požadované informace uvedeny na obalu nebo v dokladu přiloženém k výbušnině;

b) uvedou na výbušnině, nebo není-li to možné, na jejím obalu nebo v dokladu přiloženém k výbušnině své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

6.  Výrobci zajistí, aby byly k výbušninám, které uvedli na trh, přiloženy návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tyto návody a bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

7.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výbušnina, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení výbušniny do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výbušninu dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

8.  Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody výbušniny s touto směrnicí, v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výbušninami, které uvedli na trh.

Článek 6

Zplnomocnění zástupci

1.  Výrobce může písemným pověřením jmenovat zplnomocněného zástupce.

Povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 a povinnost vypracovat technickou dokumentaci stanovená v čl. 5 odst. 2 nesmí být součástí pověření zplnomocněného zástupce.

2.  Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření, které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:

a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh;

b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výbušniny;

c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výbušninami, na které se vztahuje jeho pověření.

Článek 7

Povinnosti dovozců

1.  Dovozci mohou uvádět na trh pouze výbušniny, které jsou v souladu s právními předpisy.

2.  Před uvedením výbušniny na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 20. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby výbušnina nesla označení CE, aby k ní byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5.

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že výbušnina není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze II, nesmí uvést výbušninu na trh, dokud nebude uvedena do shody. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, musí o tom být výrobce i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.

3.  Dovozci uvedou na výbušnině, nebo není-li to možné, na jejím obalu nebo v dokladu přiloženém k výbušnině své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

4.  Dovozci zajistí, aby byly k výbušnině přiloženy návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

5.  Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za výbušninu odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly její soulad se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze II.

6.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výbušnina, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení této výbušniny do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výbušninu dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

7.  Dovozci po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání předložena technická dokumentace.

8.  Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody výbušniny, v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výbušninami, které uvedli na trh.

Článek 8

Povinnosti distributorů

1.  Při dodávání výbušniny na trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.

2.  Před dodáním výbušniny na trh distributoři ověří, zda nese označení CE, zda jsou k ní přiloženy požadované doklady a návody a bezpečnostní informace v jazyce, kterému koneční uživatelé v členském státě, v němž má být výbušnina dodána na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a v čl. 7 odst. 3.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výbušnina není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze II, nesmí dodat výbušninu na trh, dokud nebude uvedena do shody. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3.  Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za výbušninu odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly její soulad se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze II.

4.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výbušnina, kterou dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení této výbušniny do shody nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výbušninu dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

5.  Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody výbušniny. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výbušninami, které dodali na trh.

Článek 9

Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 5, pokud uvede výbušninu na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví výbušninu, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, který může ovlivnit její soulad s touto směrnicí.

Článek 10

Identifikace hospodářských subjektů

Pro výbušniny, na něž se nevztahuje systém stanovený v článku 15, musí hospodářské subjekty na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikovat:

a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal výbušninu;

b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly výbušninu.

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byla výbušnina dodána, a po dobu deseti let poté, co výbušninu dodaly.KAPITOLA 3

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZABEZPEČENÍ

Článek 11

Předávání výbušnin

1.  Výbušniny lze předávat pouze v souladu s odstavci 2 až 8.

2.  Povolení k předání výbušnin obdrží příjemce od příslušného orgánu v členském státě příjemce. Příslušný orgán ověří, zda je příjemce zákonně oprávněn k nabývání výbušnin a zda vlastní nezbytné licence nebo povolení. Jakýkoli tranzit výbušnin přes území členského státu oznámí hospodářský subjekt odpovědný za předání příslušným orgánům členského státu tranzitu a musí předem obdržet souhlas členského státu tranzitu.

3.  Pokud má členský stát za to, že existuje problém týkající se ověření oprávnění k nabývání výbušnin podle odstavce 2, předá dostupné informace Komisi, která o záležitosti informuje ostatní členské státy.

4.  Pokud příslušný orgán v členském státě příjemce předání povolí, vydá příjemci doklad o povolení k předání, který obsahuje všechny informace uvedené v odstavci 5. Tento doklad provází výbušniny až do stanoveného místa určení. Doklad musí být kdykoliv na požádání předložen příslušným orgánům. Příjemce uchovává kopii daného dokladu, kterou na požádání předloží příslušnému orgánu v členském státě příjemce.

5.  Pokud předání výbušnin vyžaduje zvláštní dozor, aby byly splněny zvláštní bezpečnostní požadavky na území nebo na části území členského státu, příjemce před zahájením předání poskytne příslušnému orgánu v členském státě příjemce tyto informace:

a) jména a adresy dotčených hospodářských subjektů;

b) počet a množství předávaných výbušnin;

c) úplný popis daných výbušnin a způsobu identifikace, včetně identifikačního čísla OSN;

d) budou-li výbušniny uvedeny na trh, informace o splnění podmínek pro uvedení na trh;

e) způsob předání a přepravní trasa;

f) předpokládané datum odeslání a příchodu;

g) přesná místa vstupu a výstupu z členských států, pokud je to zapotřebí.

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) musí být dostatečně podrobné, aby příslušné orgány mohly hospodářské subjekty kontaktovat a ověřit, zda mají oprávnění k převzetí zásilky.

Příslušný orgán v členském státě příjemce přezkoumá podmínky, za kterých se má předání uskutečnit, zvláště s ohledem na zvláštní bezpečnostní požadavky. Pokud jsou zvláštní bezpečnostní požadavky splněny, vydá příslušné povolení k předání. V případě tranzitu přes území jiných členských států informace o předání přezkoumají a schválí tyto členské státy.

6.  Pokud má příslušný orgán členského státu za to, že zvláštní bezpečnostní požadavky uvedené v odstavci 4 a 5 nejsou nezbytné, mohou být výbušniny předány na jeho území nebo na části jeho území bez předchozího poskytnutí informací ve smyslu odstavce 5. Příslušný orgán členského státu příjemce pak vydá povolení k předání, které platí po určitou dobu a které může být odůvodněným rozhodnutím pozastaveno nebo zrušeno. Doklad uvedený v odstavci 4, který provází výbušniny až do místa určení, se vztahuje pouze k uvedenému povolení k předání.

7.  Aniž jsou dotčeny obvyklé kontroly, které provádí na svém území členský stát místa odeslání, předloží příjemci a dotčené hospodářské subjekty na požádání příslušným orgánům členského státu místa odeslání a tranzitních členských států veškeré relevantní informace o předání výbušnin, které mají k dispozici.

8.  Žádný hospodářský subjekt nesmí předat výbušniny, jestliže příjemce neobdržel potřebná povolení k předání na základě odstavců 2, 4, 5 a 6.

Článek 12

Předávání střeliva

1.  Střelivo smí být předáno z jednoho členského státu do jiného pouze postupem stanoveným v odstavcích 2 až 5. Tyto odstavce se rovněž týkají předávání při zásilkovém prodeji střeliva.

2.  Pokud je střelivo předáváno do jiného členského státu, sdělí dotyčná osoba před každým odesláním členskému státu, ve kterém se toto střelivo nachází:

a) jméno a adresu osoby prodávající nebo předávající střelivo a osoby kupující nebo nabývající střelivo, případně vlastníka;

b) adresu, na kterou bude střelivo odesláno nebo přepraveno;

c) množství střeliva, které bude odesláno nebo přepraveno;

d) údaje umožňující identifikaci střeliva a rovněž údaj, že střelivo prošlo kontrolou podle Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání ověřovacích značek ručních palných zbraní;

e) způsoby předání;

f) datum odeslání a předpokládané datum příchodu.

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. e) a f) nemusí být uvedeny v případě předávání mezi obchodníky. Členský stát přezkoumá podmínky, za kterých se má předání uskutečnit, a to zvláště s ohledem na bezpečnost. Když členský stát povolí toto předání, vydá licenci obsahující veškeré údaje podle prvního pododstavce. Tato licence provází střelivo až do místa určení. Musí být předložena, kdykoliv o to příslušné orgány členských států požádají.

3.  Každý členský stát může udělit obchodníkům povolení k předávání střeliva ze svého území obchodníkovi usazenému v jiném členském státě bez předběžného povolení uvedeného v odstavci 2. Za tímto účelem vydá povolení platné po dobu tří let, které může být kdykoliv pozastaveno nebo zrušeno odůvodněným rozhodnutím. Doklad odvolávající se na toto povolení doprovází střelivo až do místa určení. Musí být předložen, kdykoliv o to příslušné orgány členských států požádají.

Před předáním sdělí obchodník orgánům členského státu, z něhož se přeprava má uskutečnit, všechny údaje uvedené v odst. 2 prvním pododstavci.

4.  Každý členský stát poskytne ostatním členským státům seznam střeliva, jehož předávání na jeho území může být povoleno bez jeho předběžného souhlasu.

Tyto seznamy střeliva se sdělí obchodníkům, kteří postupem podle odstavce 3 získali povolení k předávání střeliva bez předběžného povolení.

5.  Každý členský stát sdělí členským státům, do nichž se přeprava uskutečnila, všechny užitečné informace o konečných předáních střeliva, které má k dispozici.

Všechny informace, které členské státy získají v souladu s odstavci 2 a 3, sdělí nejpozději v době předání členskému státu místa určení a případným tranzitním členským státům.

Článek 13

Odchylky z důvodu bezpečnosti

V případě vážného ohrožení veřejné bezpečnosti nebo útoku na ni v důsledku nezákonného držení nebo používání výbušnin nebo střeliva může členský stát přijmout veškerá nezbytná opatření pro předávání výbušnin nebo střeliva odchylně od čl. 11 odst. 2, 4, 5 a 6 a článku 12, aby tomuto nezákonnému držení nebo používání zabránil.

Opatření uvedená v prvním pododstavci musí respektovat zásadu přiměřenosti. Nesmějí být prostředky svévolné diskriminace ani skrytým omezením obchodu mezi členskými státy.

Každý členský stát, který přijme tato opatření, je neprodleně oznámí Komisi. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 14

Výměna informací

1.  Členské státy vytvoří informační sítě pro výměnu informací za účelem provádění článků 11 a 12. Oznámí ostatním členským státům a Komisi vnitrostátní orgány odpovědné za předávání a přijímání informací a za uplatnění postupů popsaných v uvedených článcích.

Členské státy uchovávají k dispozici ostatním členským států a Komisi aktualizované informace o hospodářských subjektech, které vlastní licence a povolení podle článku 16.

2.  Při provádění této směrnice se nařízení (ES) č. 515/97, a zejména požadavky na důvěrnost informací stanovené v tomto nařízení, uplatňuje obdobně.

Článek 15

Identifikace a zpětná vysledovatelnost výbušnin

1.  Hospodářské subjekty dodržují jednotný systém jednoznačné identifikace a zpětné vysledovatelnosti výbušnin, který zohledňuje jejich velikost, tvar nebo provedení, s výjimkou případů, kdy není nutné umístit na výbušninu jednoznačnou identifikaci, neboť nebezpečí s ní spojené je nízké vzhledem k jejím vlastnostem a faktorům, jako je nízký detonační účinek, její způsoby použití a nízké riziko v oblasti zabezpečení, které výbušnina představuje z důvodu malých potenciálních dopadů v případě zneužití.

Systém se nevztahuje na výbušniny přepravené a doručené bez obalu nebo v čerpacích vozidlech pro jejich přímé nabití vývrtu nebo výbušniny vyrobené na místě odstřelu a výbušniny, které jsou nabity hned po výrobě (výroba na místě – in situ).

2.  Uvedený systém zajistí sběr a uchovávání údajů, kde je to možné i elektronicky, které umožní jednoznačnou identifikaci a zpětnou vysledovatelnost výbušniny, jakož i umístění jednoznačné identifikace na výbušninu nebo její obal, která umožní přístup k těmto údajům. Tyto údaje se týkají jednoznačné identifikace výbušniny, včetně jejího umístění v době, kdy je v držení hospodářských subjektů, a údajů o totožnosti hospodářských subjektů.

3.  Údaje uvedené v odstavci 2 musí být pravidelně testovány a chráněny proti náhodnému nebo svévolnému poškození nebo zničení. Uchovávají se po dobu deseti let po zaznamenané transakci nebo v případě, že výbušniny byly použity nebo zneškodněny, po dobu deseti let po jejich použití nebo zneškodnění, i když hospodářský subjekt ukončil činnost. Tyto údaje musí být na požádání příslušných orgánů okamžitě k dispozici.

4.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými:

a) stanoví praktické aspekty fungování systému jednoznačné identifikace a zpětné vysledovatelnosti uvedeného v odstavci 1, který zohledňuje velikost, tvar a provedení výbušnin, zejména formát a strukturu jednoznačné identifikace, jak stanoví odstavec 2;

b) identifikuje případy uvedené v odstavci 1, v nichž není z důvodu nízkého stupně nebezpečí, které výbušnina představuje, nutné, aby hospodářské subjekty dodržovaly systém jednoznačné identifikace a zpětné vysledovatelnosti ve smyslu uvedeného odstavce.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 3.

Článek 16

Licence nebo povolení

Hospodářské subjekty musí mít licenci nebo povolení, které je opravňuje zabývat se výrobou, skladováním, používáním, dovozem, vývozem nebo předáváním výbušnin nebo obchodováním s nimi.

První pododstavec se nevztahuje na zaměstnance hospodářského subjektu majícího licenci nebo povolení.

Článek 17

Vydání licence na výrobní činnosti

Jestliže členský stát vydá licenci nebo povolení uvedené v článku 16 k výrobě výbušnin, prověří zejména, zda jsou odpovědné hospodářské subjekty schopny plnit technické závazky, které převzaly.

Článek 18

Zabavení

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby umožnil příslušným orgánům zabavit jakoukoliv výbušninu, jestliže existuje dostatek důkazů, že tato výbušnina bude nezákonně získána, použita nebo obchodována.KAPITOLA 4

SHODA VÝBUŠNIN

Článek 19

Předpoklad shody výbušnin

Předpokládá se, že výbušniny, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze II, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Článek 20

Postupy posuzování shody

K posouzení shody výbušnin postupuje výrobce podle jednoho z těchto postupů uvedených v příloze III:

a) EU přezkoušení typu (modul B) a podle volby výrobce jeden z těchto postupů:

i) shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2),

ii) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D),

iii) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků (modul E),

iv) shoda s typem založená na ověřování výrobků (modul F);

b) shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G).

Článek 21

EU prohlášení o shodě

1.  EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění základních bezpečnostních požadavků stanovených v příloze II.

2.  EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze III a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se výbušnina uvádí nebo dodává na trh.

3.  Pokud se na výbušninu vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich vyhlášení.

4.  Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za soulad výbušniny s požadavky stanovenými v této směrnici.

Článek 22

Obecné zásady označení CE

Označení CE podléhá obecným zásadám stanoveným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.

Článek 23

Pravidla a podmínky umisťování označení CE

1.  Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na výbušninu. Pokud to vzhledem k povaze výbušniny není možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a průvodní dokumenty.

2.  Označení CE se umístí před uvedením výbušniny na trh.

3.  Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby.

Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt nebo je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

4.  Za označením CE, případně za identifikačním číslem oznámeného subjektu může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

5.  V případě výbušnin vyrobených pro vlastní použití, výbušnin přepravených a doručených bez obalu nebo v čerpacích vozidlech pro jejich přímé nabití vývrtu a výbušnin vyrobených na místě odstřelu, které jsou nabity hned po výrobě (výroba na místě – in situ), se označení CE umístí na průvodní dokumenty.

6.  Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou vhodná opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.KAPITOLA 5

OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY

Článek 24

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jsou oprávněny vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování shody podle této směrnice.

Článek 25

Oznamující orgány

1.  Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s článkem 30.

2.  Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu uvedené v odstavci 1 bude provádět vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.

Článek 26

Požadavky na oznamující orgány

1.  Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby nedošlo k žádnému střetu zájmů se subjekty posuzování shody.

2.  Oznamující orgán musí být organizován a fungovat tak, aby zabezpečil objektivitu a nestrannost svých činností.

3.  Oznamující orgán musí být organizován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí týkající se oznámení subjektu posuzování shody bylo přijato příslušnými osobami jinými než osobami, které provedly posouzení.

4.  Oznamující orgán nesmí nabízet ani poskytovat žádné činnosti, které provádějí subjekty posuzování shody, a nesmí poskytovat poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.

5.  Oznamující orgán musí zachovávat důvěrnost informací, které obdržel.

6.  Oznamující orgán musí mít k dispozici dostatečný počet odborně způsobilých pracovníků, aby mohl řádně vykonávat své úkoly.

Článek 27

Informační povinnost oznamujících orgánů

Členské státy informují Komisi o svých postupech posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.

Komise tyto informace zveřejní.

Článek 28

Požadavky na oznámené subjekty

1.  Pro účely oznámení musí subjekt posuzování shody splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.

2.  Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.

3.  Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na organizaci nebo výbušnině, které posuzuje.

4.  Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují výbušniny, ani zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání výbušnin, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání výbušnin k osobním účelům.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání ani údržbě výbušnin ani nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.

5.  Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávají činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

6.  Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá příloha III a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt posuzování shody sám nebo jsou vykonávány jeho jménem a na jeho odpovědnost.

Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup posuzování shody a pro každý druh nebo kategorii výbušnin, pro něž byl oznámen, k dispozici nezbytné:

a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;

b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;

c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

7.  Pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody musí:

a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody oznámen;

b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

c) mít náležité znalosti základních bezpečnostních požadavků stanovených v příloze II, příslušných harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;

d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.

8.  Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za vykonávání úkolů posuzování shody.

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody odpovědných za vykonávání úkolů posuzování shody nesmí záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.

9.  Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

10.  Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi při plnění svých úkolů podle přílohy III nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se tato příloha provádí, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné obchodní informace musí být chráněny.

11.  Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o těchto činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty, které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce této skupiny.

Článek 29

Předpoklad shody subjektů posuzování shody

Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v článku 28 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.

Článek 30

Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek

1.  Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky stanovené v článku 28, a informuje o tom oznamující orgán.

2.  Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti usazeni.

3.  Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze se souhlasem zákazníka.

4.  Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo dceřinou společností podle přílohy III.

Článek 31

Žádost o oznámení

1.  Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.

2.  Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, modulu nebo modulů posuzování shody a výbušniny nebo výbušnin, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 28.

3.  Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého souladu s požadavky stanovenými v článku 28.

Článek 32

Postup oznamování

1.  Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v článku 28.

2.  K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.

3.  Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování shody a výbušnině nebo výbušninách a příslušné potvrzení o způsobilosti.

4.  Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 31 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům podklady, které prokazují způsobilost subjektu posuzování shody, a informace o zavedených opatřeních k zajištění toho, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 28.

5.  Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud se akreditace nepoužije.

Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za oznámený subjekt.

6.  Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům jakékoli následné významné změny v oznámení.

Článek 33

Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů

1.  Komise oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo.

Přidělí mu jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen podle několika aktů Unie.

2.  Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle této směrnice, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a činností, pro něž byly oznámeny.

Komise zajistí, aby byl tento seznam průběžně aktualizován.

Článek 34

Změny v oznámeních

1.  Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 28 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

2.  V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání.

Článek 35

Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů

1.  Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy.

2.  Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného oznámeného subjektu.

3.  Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.

4.  Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky pro své oznámení, přijme prováděcí akt, jímž požádá oznamující členský stát, aby přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného zrušení oznámení.

Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 49 odst. 2.

Článek 36

Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů

1.  Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s postupy posuzování shody stanovenými v příloze III.

2.  Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byla výbušnina v souladu s touto směrnicí.

3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze II nebo v odpovídajících harmonizovaných normách nebo jiných technických specifikacích, vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá certifikát shody.

4.  Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený subjekt zjistí, že výbušnina již nesplňuje požadavky, vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.

5.  Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty podle potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.

Článek 37

Odvolání proti rozhodnutím oznámených subjektů

Členské státy zajistí, aby bylo možné se proti rozhodnutím oznámených subjektů odvolat.

Článek 38

Informační povinnost oznámených subjektů

1.  Oznámené subjekty informují oznamující orgán:

a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo odnětí certifikátu;

b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky oznámení;

c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody, kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

2.  Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými výbušninami, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních, a na požádání i pozitivních výsledků posuzování shody.

Článek 39

Výměna zkušeností

Komise organizačně zabezpečuje výměnu zkušeností mezi orgány členských států, které jsou odpovědné za politiku oznamování.

Článek 40

Koordinace oznámených subjektů

Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle této směrnice ve formě odvětvové skupiny oznámených subjektů.

Členské státy zajistí, aby se jimi oznámené subjekty účastnily na práci této skupiny, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců.KAPITOLA 6

DOZOR NAD TRHEM UNIE, KONTROLA VÝBUŠNIN VSTUPUJÍCÍCH NA TRH UNIE A OCHRANNÝ POSTUP UNIE

Článek 41

Dozor nad trhem Unie a kontrola výbušnin vstupujících na trh Unie

Na výbušniny se použijí články 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008.

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, kterými zajistí, aby výbušniny mohly být uvedeny na trh pouze tehdy, pokud – jsou-li řádně skladovány a použity k určenému účelu – neohrožují zdraví a bezpečnost osob.

Článek 42

Postup nakládání s výbušninami představujícími riziko na vnitrostátní úrovni

1.  Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výbušnina představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčená výbušnina splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.

Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci orgány dozoru nad trhem zjistí, že výbušnina nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výbušniny do souladu s těmito požadavky, nebo k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.

Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

2.  Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

3.  Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná nápravná opatření ohledně všech dotčených výbušnin, které dodal na trh v celé Unii.

4.  Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výbušniny na trh daného členského státu nebo ji stáhnout z trhu nebo z oběhu.

O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.

5.  Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujících výbušnin, údaje o původu výbušnin, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a údaje o stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

a) výbušnina nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob nebo požadavky týkající se ochrany majetku nebo životního prostředí; nebo

b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 19, které jsou základem pro předpoklad shody.

6.  Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčené výbušniny, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých námitkách.

7.  Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 4 druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se uvedené opatření za důvodné.

8.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenou výbušninou neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení této výbušniny z trhu.

Článek 43

Ochranný postup Unie

1.  Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 42 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise přijme prováděcí akt, kterým rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému hospodářskému subjektu nebo subjektům.

2.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla nevyhovující výbušnina stažena z jejich trhu, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za nedůvodné, dotčený členský stát toto opatření zruší.

3.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné a je-li nesoulad výbušniny přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 42 odst. 5 písm. b) této směrnice, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

Článek 44

Výbušniny, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko

1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 42 odst. 1 zjistí, že ačkoli je výbušnina v souladu s touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro majetek či životní prostředí, musí po příslušném hospodářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčená výbušnina, pokud byla uvedena na trh, dále nepředstavovala toto riziko, nebo aby ji stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

2.  Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření ohledně všech dotčených výbušnin, které dodal na trh v celé Unii.

3.  Členský stát neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčené výbušniny, údaje o jejím původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.

4.  Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření.

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 3.

V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob nebo ochrany majetku či životního prostředí přijme Komise postupem podle čl. 49 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.

5.  Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému hospodářskému subjektu nebo subjektům.

Článek 45

Formální nesoulad

1.  Aniž je dotčen článek 42, členský stát vyžaduje po příslušném hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z následujících nedostatků:

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo článkem 23 této směrnice;

b) označení CE nebylo umístěno;

c) identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 23 nebo nebylo umístěno;

d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;

f) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;

g) informace uvedené v čl. 5 odst. 5 nebo čl. 7 odst. 3 chybějí, nebo jsou nesprávné nebo neúplné;

h) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 5 nebo článku 7.

2.  Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání výbušniny na trh nebo zajistí, aby byla stažena z oběhu nebo z trhu.KAPITOLA 7

PŘENESENÉ A PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI A VÝBOR

Článek 46

Přenesená pravomoc

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 47, kterými aktualizuje přílohu I s cílem sladit ji s doporučeními OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

Článek 47

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 46 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 18. dubna 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 46 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 46 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 48

Prováděcí akty

Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví technická ujednání pro uplatňování článku 11, zejména vzorový dokument, který se bude používat.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 3.

Článek 49

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro výbušniny pro civilní použití. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

5.  Komise konzultuje s výborem všechny otázky, pro něž se podle nařízení (EU) č. 1025/2012 či jakéhokoli jiného právního předpisu Unie vyžadují konzultace s odborníky z odvětví.

Výbor může mimoto projednávat jakékoli další otázky týkající se uplatňování této směrnice, které vznese jeho předseda nebo zástupce některého členského státu v souladu s jednacím řádem tohoto výboru.KAPITOLA 8

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 50

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů, které byly přijaty na základě této směrnice, hospodářskými subjekty a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce mohou zahrnovat trestněprávní sankce za závažná porušení.

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 51

Přechodná ustanovení

1.  Členské státy nesmějí bránit dodávání na trh výbušnin, na které se vztahuje směrnice 93/15/EHS a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly uvedeny na trh před 20. dubnem 2016.

2.  Osvědčení vydaná podle směrnice 93/15/EHS zůstávají v platnosti podle této směrnice.

3.  Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle této směrnice 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití ( 1 ), zůstává v platnosti, dokud nebude nahrazena opatřeními přijatými na základě článku 15 této směrnice.

Článek 52

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 2 body 2, 7 až 13 a 15 až 24, články 3 až 10, čl. 14 odst. 1, články 15 a 16, čl. 20 písm. a) bodem i), články 21 až 27, čl. 28 odst. 1 až 4, 6, 7, 10 a 11, články 29 až 45, 50 a 51 a s přílohami III a IV do 19. dubna 2016. Znění těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 20. dubna 2016.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 53

Zrušení

Směrnice 93/15/EHS ve znění nařízení uvedených v části A přílohy V a směrnice 2004/57/ES se zrušují s účinkem ode dne 20. dubna 2016, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu a dne použitelnosti směrnic uvedených v části B přílohy V.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 54

Vstup v platnost a použitelnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1, čl. 2 body 1, 3 až 6 a 14, články 11, 12 a 13, čl. 14 odst. 2, články 17 až 19, čl. 20 písm. a) body ii) až iv) a písm. b), čl. 28 odst. 5, 8 a 9, články 46, 47, 48 a 49 a přílohy I, II, V a VI se použijí ode dne 20. dubna 2016.

Článek 55

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA IPŘEDMĚTY POVAŽOVANÉ V PŘÍSLUŠNÝCH DOPORUČENÍCH OSN ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY NEBO ZA STŘELIVO

Číslo OSN

NÁZEV a POPIS

TŘÍDA/DĚLENÍ

SLOVNÍK (pouze pro orientační použití)

Skupina G

0009

Munice, zápalná, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.2 G

Munice

Obecný pojem převážně pro předměty pro vojenské použití, jako jsou pumy, granáty, rakety, miny, střely apod.

Munice zápalná

Munice obsahující zápalnou slož. Pokud není zápalná slož sama výbušninou, obsahuje munice kromě toho jednu nebo více těchto složek: hnací náplň se zapalovačem a zažehovačem; rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou.

0010

Munice, zápalná, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0009

0015

Munice, dýmová, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.2 G

Munice dýmová

Munice obsahující dýmotvornou látku. Pokud není látka sama výbušninou, obsahuje munice kromě toho ještě jednu nebo více těchto složek: hnací náplň se zapalovačem a zažehovačem; rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou.

0016

Munice, dýmová, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0015

0018

Munice, slzotvorná, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní

1.2 G

Munice, slzotvorná, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní

Munice obsahující slzotvornou látku. Kromě toho obsahuje jednu nebo více z těchto složek: pyrotechnickou látku; hnací náplň se zapalovačem a zažehovačem; rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou.

0019

Munice, slzotvorná, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0018

0039

Pumy, zábleskové

1.2 G

Pumy

Výbušné předměty, které jsou shazovány z letadel. Mohou obsahovat hořlavou kapalinu s trhací náplní, zábleskovou slož nebo trhací náplň. Tento pojem zahrnuje zábleskové pumy pro fotografické účely.

0049

Náboje, zábleskové

1.1 G

Náboje, zábleskové

Předměty sestávající z pouzdra, zažehovače a zábleskové složky. Všechny součásti jsou sestaveny do jednoho celku připraveného ke střelbě.

0050

Náboje, zábleskové

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0049

0054

Náboje, signální

1.3 G

Náboje, signální

Předměty určené k vystřelování barevných světelných nebo jiných signálů ze signálních pistolí atd.

0066

Zápalnice

1.4 G

Zápalnice

Předmět, který sestává buď z textilních vláken obalených černým prachem nebo jinou rychle hořící pyrotechnickou složí a z pružného ochranného povlaku, nebo z duše z černého prachu, opředené pružnými textilními vlákny. Předmět hoří podélně otevřeným plamenem a slouží k přenosu zážehu ze zařízení k náloži nebo k zažehovači.

0092

Světlice, pozemní

1.3 G

Světlice Předměty, obsahující pyrotechnické látky, které jsou určeny k používání k osvětlovacím, identifikačním, signálním nebo varovným účelům.

0093

Světlice, letecké

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0092

0101

Stopina

1.3 G

Stopina (fuse) / zapalovač (fuze)

V angličtině oznamují dva velmi podobné výrazy stopinu (fuse) a zapalovač (fuze).

Ačkoli obě anglická slova pocházejí z francouzštiny (fusée, fusil) a někdy jsou považována za různě psané tvary téhož slova, je užitečné zachovávat pravidlo, že slovem „fuse“ se rozumí zážehová šňůra, zatímco slovem „fuze“ se rozumí zapalovač pro munici, který za pomoci mechanických, elektrických, chemických nebo hydrostatických složek vyvolává v roznětném systému deflagraci nebo detonaci.

Stopina, rychle hořící (rychle hořící zápalná šňůra)

Předmět sestávající z bavlněných vláken impregnovaných jemným černým prachem (quickmatch). Hoří vnějším plamenem a používá se k zážehu pro zábavní pyrotechniku atd.

0103

Zápalnice, trubičková, s kovovým pláštěm

1.4 G

Zápalnice, trubičková, s kovovým pláštěm

Předmět sestávající z kovové trubičky s duší z deflagrující výbušniny.

0171

Munice, osvětlovací, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.2 G

Munice, osvětlovací, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky, nebo hnací náplně

Munice určená k vytvoření jednotlivého zdroje intenzivního světla k osvětlení prostoru. Toto pojmenování zahrnuje osvětlovací nálože, granáty, střely a pumy na osvětlení nebo identifikaci cíle.

0191

Prostředky signální, ruční

1.4 G

Předměty pro vydávání signálů.

0192

Třaskavky, železniční

1.1 G

Viz položka číslo OSN 0191

0194

Prostředky signální, tísňové, lodní

1.1 G

Viz položka číslo OSN 0191

0195

Prostředky signální, tísňové, lodní

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0191

0196

Prostředky signální, dýmové

1.1 G

Viz položka číslo OSN 0191

0197

Prostředky signální, dýmové

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0191

0212

Stopovky pro munici

1.3 G

Stopovky pro munici

Uzavřené předměty obsahující pyrotechnické látky, jež slouží ke zviditelnění dráhy letu střely.

0254

Munice, osvětlovací, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0171

0297

Munice, osvětlovací, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0254

0299

Pumy, zábleskové

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0039

0300

Munice, zápalná, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo hnací náplní nebo bez ní

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0009

0301

Munice, slzotvorná, s trhavou nebo výmetnou náložkou

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0018

0303

Munice, dýmová, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo bez ní

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0015

0306

Stopovky pro munici

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0212

0312

Náboje, signální

1.4 G

Náboje, signální

Předměty, které jsou určeny pro vytváření barevných světelných nebo jiných signálů ze signálních pistolí.

0313

Prostředky signální, dýmové

1.2 G

Viz položka číslo OSN 0195

0318

Granáty, cvičné, ruční nebo puškové

1.3 G

Granáty, ruční nebo puškové

Předměty, které jsou určeny k ručnímu vrhání nebo k vystřelování z pušek. Tento pojem zahrnuje: granáty, cvičné, ruční nebo puškové.

0319

Zápalkové šrouby

1.3 G

Zápalkové šrouby

Předměty sestávající ze zážehového prostředku a pomocné náplně z deflagrující výbušniny, jako je černý prach, jež slouží k zážehu hnací náplně v nábojnicích pro děla atd.

0320

Zápalkové šrouby

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0319

0333

Zábavní pyrotechnika

1.1 G

Zábavní pyrotechnika

Pyrotechnické výrobky určené pro zábavní účely.

0334

Zábavní pyrotechnika

1.2 G

Viz položka číslo OSN 0333

0335

Zábavní pyrotechnika

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0333

0336

Zábavní pyrotechnika

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0333

0362

Munice, cvičná

1.4 G

Munice, cvičná

Munice bez hlavní trhavinové náplně, obsahující trhavou nebo výmetnou náložku. Obvykle obsahuje také rozněcovadlo a hnací náplň.

0363

Munice, zkušební

1.4 G

Munice, zkušební

Munice obsahující pyrotechnické látky, která slouží ke zkoušce funkce nebo odolnosti nové munice, zbraňových dílů nebo zařízení.

0372

Granáty, cvičné, ruční nebo puškové

1.2 G

Viz položka číslo OSN 0318

0373

Prostředky signální, ruční

1.4 S

Viz položka číslo OSN 0191

0403

Světlice, letecké

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0092

0418

Světlice, pozemní

1.2 G

Viz položka číslo OSN 0092

0419

Světlice, pozemní

1.1 G

Viz položka číslo OSN 0092

0420

Světlice, letecké

1.1 G

Viz položka číslo OSN 0092

0421

Světlice, letecké

1.2 G

Viz položka číslo OSN 0092

0424

Střely, inertní, se stopovkou

1.3 G

Střely

Předměty, jako jsou granáty nebo kulky, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových zbraní. Mohou být inertní, se stopovkou nebo bez ní, nebo mohou obsahovat trhavou nebo výmetnou náložku nebo trhací náplň. Tento pojem zahrnuje inertní střely se stopovkou, střely s trhavou nebo výmetnou náložkou, střely s trhavinovou náloží.

0425

Střely, inertní, se stopovkou

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0424

0428

Výrobky pyrotechnické, pro technické účely

1.1 G

Výrobky pyrotechnické, pro technické účely

Předměty obsahující pyrotechnické látky používané pro technické účely, jako je vývin tepla, vývin plynu, divadelní efekty atd. Tento pojem nezahrnuje následující předměty, které jsou uvedeny samostatně: všechny druhy munice; náboje signální; řezače, kabelů, výbušné; zábavní pyrotechnika; světlice, letecké; světlice, pozemní; zařízení uvolňovací, výbušné; nýty, výbušné; prostředky signální, ruční; prostředky signální, tísňové; třaskavky železniční; prostředky signální, dýmové.

0429

Výrobky pyrotechnické, pro technické účely

1.2 G

Viz položka číslo OSN 0428

0430

Výrobky pyrotechnické, pro technické účely

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0428

0431

Výrobky pyrotechnické, pro technické účely

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0428

0434

Střely, s trhavou nebo výmetnou náložkou

1.2 G

Střely

Předměty, jako jsou granáty nebo kulky, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových zbraní. Mohou být inertní, se stopovkou nebo bez ní, nebo mohou obsahovat trhavou nebo výmetnou náložku nebo trhací náplň. Tento pojem zahrnuje: inertní střely se stopovkou, střely s trhavou nebo výmetnou náložkou, střely s trhavinovou náloží.

0435

Střely, s trhavou nebo výmetnou náložkou

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0434

0452

Granáty, cvičné, ruční nebo puškové

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0372

0487

Prostředky signální, dýmové

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0194

0488

Munice, cvičná

1.3 G

Munice, cvičná

Munice bez hlavní trhavinové náplně, obsahující trhavou nebo výmetnou náložku. Obvykle obsahuje také rozněcovadlo a hnací náplň. Tento pojem nezahrnuje následující předměty, které jsou uvedeny samostatně: granáty, cvičné.

0492

Třaskavky, železniční

1.3 G

Viz položka číslo OSN 0194

0493

Třaskavky, železniční

1.4 G

Viz položka číslo OSN 0194

0503

Plynové generátory airbagů, nebo moduly airbagů nebo napínače bezpečnostních pásů

1.4 G

 

Skupina S

0110

Granáty, cvičné, ruční nebo puškové

1.4 S

Viz položka číslo OSN 0318

0193

Třaskavky, železniční

1.4 S

Viz položka číslo OSN 0194

0337

Zábavní pyrotechnika

1.4 S

Viz položka číslo OSN 0334

0345

Střely, inertní, se stopovkou

1.4 S

Střely

Předměty, jako jsou granáty nebo kulky, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových zbraní. Mohou být inertní, se stopovkou nebo bez ní, nebo mohou obsahovat trhavou nebo výmetnou náložku nebo trhací náplň.

0376

Zápalkové šrouby

1.4 S

Viz položka číslo OSN 0319

0404

Světlice, letecké

1.4 S

Viz položka číslo OSN 0092

0405

Náboje, signální

1.4S

Náboje, signální

Předměty, které jsou určeny pro vytváření barevných světelných nebo jiných signálů ze signálních pistolí atd.

0432

Výrobky pyrotechnické, pro technické účely

1.4 S

 
PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

I.    Obecné požadavky

1. Každá výbušnina musí být navržena, vyrobena a dodávána tak, aby až do doby svého použití představovala minimální ohrožení života a zdraví člověka a aby se za obvyklých předvídatelných podmínek zabránilo škodám na majetku a životním prostředí, zejména s ohledem na bezpečnostní pravidla a pracovní předpisy.

2. Každá výbušnina musí dosahovat funkčních vlastností sdělených výrobcem, aby byla zabezpečena maximální bezpečnost a spolehlivost.

3. Každá výbušnina musí být navržena a vyrobena tak, aby bylo možné ji při použití vhodné techniky zneškodnit způsobem, který minimalizuje vlivy na životní prostředí.

II.    Zvláštní požadavky

1.

Tam, kde je to vhodné, musí být posouzeny nebo podrobeny zkouškám alespoň tyto informace a vlastnosti:

a) návrh a charakteristické vlastnosti, včetně chemického složení, stupně homogenizace, případně také rozměry a granulometrické složení;

b) fyzikální a chemická stabilita výbušniny za všech podmínek okolního prostředí, kterým může být vystavena;

c) citlivost k nárazu a tření;

d) slučitelnost všech složek s ohledem na jejich fyzikální a chemickou stabilitu;

e) chemická čistota výbušniny;

f) odolnost výbušniny proti vlhkosti, je-li výbušnina určena pro použití ve vlhku nebo mokru a může-li být její bezpečnost nebo spolehlivost nepříznivě ovlivněna vlhkostí;

g) odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, je-li výbušnina určena ke skladování nebo používání při těchto teplotách a může-li být její bezpečnost nebo spolehlivost nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé její složky nebo výbušniny jako celku;

h) vhodnost výbušniny pro použití v nebezpečném prostředí (např. výbušné důlní plyny, horké předměty), pokud je výbušnina určena pro použití v takových podmínkách;

i) bezpečnostní prvky proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zážehu;

j) správné nabíjení a funkce výbušniny při použití ke stanovenému účelu;

k) vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, skladování, používání a zneškodňování;

l) schopnost výbušniny, jejího obalu a ostatních složek odolávat rozkladu při skladování až do výrobcem uvedeného data spotřeby;

m) specifikace všech přístrojů a pomůcek potřebných pro spolehlivou a bezpečnou funkci výbušniny.

2.

Každá výbušnina musí být vyzkoušena za reálných podmínek. Pokud to není možné provést laboratorně, je nutno provádět zkoušky za podmínek, při kterých má být výbušnina používána.

3.

Požadavky na skupiny výbušnin

3.1 Trhaviny musí rovněž splňovat tyto požadavky:

a) navržený způsob iniciace musí zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a úplnou detonaci, případně deflagraci výbušniny. V případě černého prachu je třeba kontrolovat schopnost deflagrace;

b) trhaviny ve formě náložek musí přenášet detonaci bezpečně a spolehlivě v řadě náložek od začátku až do konce;

c) zplodiny vznikající během výbuchu důlních trhavin smějí obsahovat oxid uhelnatý, oxidy dusíku, další plyny, páry nebo polétavé tuhé zbytky pouze v množstvích, která za běžných pracovních podmínek nepoškozují zdraví.

3.2 Bleskovice, zápalnice a rázové trubice musí rovněž splňovat tyto požadavky:

a) obal bleskovic, zápalnic a rázových trubic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a zajišťovat odpovídající ochranu výbušné náplně při běžném mechanickém namáhání;

b) doby hoření zápalnice musí být vyznačeny a musí být spolehlivě dodrženy;

c) bleskovice musí být schopny spolehlivé iniciace, musí mít dostatečnou iniciační schopnost a musí splňovat požadavky na skladování i ve zvláštních klimatických podmínkách.

3.3 Rozbušky (včetně časovaných rozbušek) musí rovněž splňovat tyto požadavky:

a) rozbušky musí spolehlivě iniciovat detonaci trhavin, pro které jsou určeny, za všech předvídatelných podmínek použití;

b) bleskovicové zpožďovače musí zajišťovat spolehlivý přenos detonace;

c) iniciační mohutnost nesmí být nepříznivě ovlivněna vlhkostí;

d) doby zpoždění časovaných rozbušek musí mít takový rozptyl, aby pravděpodobnost překrývky mezi sousedními stupni byla zanedbatelná;

e) elektrické charakteristiky elektrických rozbušek musí být uvedeny na obalu (např. bezpečný proud, odpor);

f) přívodní vodiče elektrických rozbušek musí být spolehlivě izolovány a jejich mechanická pevnost včetně uchycení v samotné rozbušce musí odpovídat určenému použití.

3.4 Střeliviny a tuhé pohonné hmoty (TPH) musí rovněž splňovat tyto požadavky:

a) tyto látky nesmějí při předepsaném způsobu použití detonovat;

b) bezdýmné prachy (např. na bázi nitrocelulózy) musí být, pokud je to nutné, stabilizovány proti rozkladu;

c) tuhé pohonné hmoty v lisované nebo lité formě nesmějí obsahovat žádné nežádoucí trhliny nebo plynné bubliny, které nepříznivě ovlivňují jejich funkci.
PŘÍLOHA III

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY

MODUL B

EU přezkoušení typu

1. EU přezkoušení typu je tou částí postupu posuzování shody, ve které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh výbušniny a ověří a potvrdí, že technický návrh výbušniny splňuje požadavky této směrnice, které se na ni vztahují.

2. EU přezkoušení typu se provádí jako posouzení vhodnosti technického návrhu výbušniny prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 3 a přezkoušení vzorku úplného výrobku, který je reprezentativní pro plánovanou výrobu (kombinace výrobního typu a typu návrhu).

3. Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o EU přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c) technickou dokumentaci. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výbušniny s příslušnými požadavky této směrnice a obsahovat odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování výbušniny. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto prvky:

i) celkový popis výbušniny,

ii) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,

iii) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů, schémat a fungování výbušniny,

iv) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních bezpečnostních požadavků této směrnice, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

v) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atd.,

vi) protokoly o zkouškách;

d) vzorky reprezentativní pro plánovanou výrobu. Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže je to potřebné k provedení programu zkoušek;

e) podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení přijatého v technickém návrhu. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi vhodná laboratoř výrobce nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost.

4. Oznámený subjekt:

u výbušniny:

4.1 přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit přiměřenost technického návrhu výbušniny;

u vzorku/vzorků:

4.2 ověří, zda byly vzorky vyrobeny ve shodě s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s ustanoveními příslušných harmonizovaných norem, jakož i prvky, které byly navrženy v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi;

4.3 provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy výrobce zvolil řešení podle příslušných harmonizovaných norem, byly tyto normy použity správně;

4.4 provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy nebyla použita řešení podle příslušných harmonizovaných norem, splňují řešení podle jiných příslušných technických specifikací, která výrobce použil, odpovídající základní bezpečnostní požadavky této směrnice;

4.5 dohodne se s výrobcem, na kterém místě budou přezkoumání a zkoušky provedeny.

5. Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená činnosti provedené podle bodu 4 a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu vůči oznamujícím orgánům, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, v plném rozsahu nebo částečně, pouze se souhlasem výrobce.

6. Pokud typ splňuje požadavky této směrnice, které se vztahují na danou výbušninu, oznámený subjekt vydá výrobci certifikát EU přezkoušení typu. Tento certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu (existují-li) a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu. K certifikátu EU přezkoušení typu může být přiložena jedna nebo více příloh.

Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy musí obsahovat všechny náležité informace umožňující vyhodnotit, zda jsou vyrobené výbušniny ve shodě s přezkoušeným typem, a provést kontrolu za provozu.

Pokud typ nesplňuje příslušné požadavky této směrnice, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

7. Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený typ již nemusí být v souladu s příslušnými požadavky této směrnice, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

Výrobce informuje oznámený subjekt, který uchovává technickou dokumentaci týkající se certifikátu EU přezkoušení typu, o všech úpravách schváleného typu, které mohou ovlivnit shodu výbušniny se základními bezpečnostními požadavky této směrnice nebo podmínky platnosti tohoto certifikátu. Tyto úpravy vyžadují dodatečné schválení formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu.

8. Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o certifikátech EU přezkoušení typu nebo dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam těchto certifikátů nebo dodatků k nim, které zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoušení typu nebo dodatcích k nim, které zamítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na žádost také o těchto certifikátech nebo dodatcích k nim, které vydal.

Komise, členské státy a jiné oznámené subjekty mohou na žádost obdržet kopii certifikátů EU přezkoušení typu nebo dodatků k nim. Komise a členské státy mohou na žádost obdržet kopii technické dokumentace a výsledků přezkoušení provedených oznámeným subjektem. Do uplynutí doby platnosti certifikátu EU přezkoušení typu uchovává oznámený subjekt kopii tohoto certifikátu, jeho příloh a dodatků, jakož i soubor technické dokumentace včetně dokumentace předložené výrobcem.

9. Po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh uchovává výrobce pro potřebu vnitrostátních orgánů kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků spolu s technickou dokumentací.

10. Zplnomocněný zástupce výrobce může podat žádost uvedenou v bodě 3 a plnit povinnosti stanovené v bodech 7 a 9, pokud jsou uvedeny v pověření.

MODUL C 2

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech

1.

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech je tou částí postupu posuzování shody, kterou výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že dané výbušniny jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

2.

Výroba

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběných výbušnin s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

3.

Kontroly výrobků

Oznámený subjekt vybraný výrobcem provádí kontroly výrobků nebo nechá takové kontroly provádět v náhodně zvolených intervalech, které sám stanoví, aby se ověřila kvalita interních kontrol výbušniny, s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti výbušnin a vyráběnému množství. Před uvedením na trh odebere oznámený subjekt přímo na místě odpovídající vzorek konečných výrobků, který musí být přezkoumán a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných částech harmonizovaných norem nebo rovnocenným zkouškám stanoveným v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit shodu výbušniny s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud vzorek nedosahuje přijatelné úrovně kvality, přijme oznámený subjekt vhodná opatření.

Postupem ke zjištění přijatelnosti vzorků, který se má použít, má být určeno, zda výrobní proces dané výbušniny probíhá v přijatelných mezích, aby byla zajištěna shoda výbušniny.

Výrobce během výrobního procesu opatří výrobky na odpovědnost oznámeného subjektu identifikačním číslem oznámeného subjektu.

4.

Označení CE a EU prohlášení o shodě

4.1 Výrobce umístí označení CE na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice.

4.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh je uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů. V EU prohlášení o shodě musí být uveden typ výbušniny, pro který bylo vypracováno.

Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

5.

Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce stanovené v bodě 4 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.

MODUL D

Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu

1.

Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu je tou částí postupu posuzování shody, kterou výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2 a 5 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že dané výbušniny jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

2.

Výroba

Výrobce používá schválený systém kvality pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušky daných výbušnin podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3.

Systém kvality

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality pro dané výbušniny.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výbušnin;

d) dokumentaci týkající se systému kvality;

e) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu EU přezkoušení typu.

3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu výbušnin s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů z hlediska kvality, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výbušnin;

b) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality;

c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;

d) záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;

e) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality výrobků a nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2.

U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a znalosti příslušných požadavků této směrnice a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením příslušné oblasti výrobků a příslušné technologie. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce. Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky této směrnice a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad výbušniny s těmito požadavky.

Rozhodnutí se oznámí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry auditu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality.

Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dohled, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a) dokumentaci systému kvality;

b) záznamy o kvalitě, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené kontrolní návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky výbušnin, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5.

Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 identifikační číslo tohoto subjektu na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice.

5.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh je uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů. V EU prohlášení o shodě musí být uveden typ výbušniny, pro který bylo vypracováno.

Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

6.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh:

a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1;

b) informace o změně uvedené v bodě 3.5, jak byla schválena;

c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu podle bodů 3.5, 4.3 a 4.4.

7.

Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o schváleních systému kvality, která vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam schválení systému kvality, která zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil, odejmul či jinak omezil, a na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

8.

Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.

MODUL E

Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků

1.

Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků je tou částí postupu posuzování shody, kterou výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2 a 5 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že dané výbušniny jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

2.

Výroba

Výrobce používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a zkoušky daných výbušnin podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3.

Systém kvality

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality pro dané výbušniny.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výbušnin;

d) dokumentaci týkající se systému kvality;

e) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu EU přezkoušení typu.

3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu výbušnin s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků;

b) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny po výrobě;

c) záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;

d) prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2.

U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a znalosti příslušných požadavků této směrnice a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením příslušné oblasti výrobků a příslušné technologie. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce. Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky této směrnice a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad výbušniny s těmito požadavky.

Rozhodnutí se oznámí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry auditu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality.

Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dohled, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a) dokumentaci systému kvality;

b) záznamy o kvalitě, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené kontrolní návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5.

Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 identifikační číslo tohoto subjektu na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice.

5.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh je uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů. V EU prohlášení o shodě musí být uveden typ výbušniny, pro který bylo vypracováno.

Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

6.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh:

a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1;

b) informace o změně uvedené v bodě 3.5, jak byla schválena;

c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu uvedené v bodech 3.5, 4.3 a 4.4.

7.

Každý oznámený subjekt informuje svůj oznamující orgán o schváleních systému kvality, která vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svému oznamujícímu orgánu seznam schválení systému kvality, která zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil či odejmul, a na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

8.

Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.

MODUL F

Shoda s typem založená na ověřování výrobků

1.

Shoda s typem založená na ověřování výrobků je tou částí postupu posuzování shody, kterou výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 5.1 a 6 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že dané výbušniny, jež byly podrobeny ustanovením bodu 3, jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

2.

Výroba

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběných výbušnin se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

3.

Ověřování

Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provádí vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil shodu výbušnin se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Přezkoumání a zkoušky k ověření shody výbušnin s příslušnými požadavky se podle volby výrobce provádějí buď přezkoumáním a zkouškami každé výbušniny podle bodu 4, nebo přezkoumáním a zkouškami výbušnin na statistickém základě podle bodu 5.

4.

Ověřování shody přezkoumáním a zkouškami každé výbušniny

4.1 Každá výbušnina se jednotlivě přezkoumá a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (harmonizovaných normách) nebo rovnocenné zkoušky stanovené v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit shodu výbušnin se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud taková harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne dotčený oznámený subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést.

4.2 Oznámený subjekt vydá certifikát shody s ohledem na provedená přezkoumání a zkoušky a každou schválenou výbušninu opatří nebo nechá na vlastní odpovědnost opatřit svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává certifikáty shody pro potřeby kontroly prováděné vnitrostátními orgány po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh.

5.

Statistické ověřování shody

5.1 Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly stejnorodost každé vyrobené série, a předkládá své výbušniny k ověření v podobě stejnorodých sérií.

5.2 Z každé série se náhodným výběrem odebere vzorek. Všechny výbušniny ve vzorku se jednotlivě přezkoumají a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (harmonizovaných normách) nebo rovnocenné zkoušky stanovené v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit shodu výbušniny se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice a rozhodnout, zda bude série přijata nebo zamítnuta. Pokud taková harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne dotčený oznámený subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést.

5.3 Je-li série přijata, považují se všechny výbušniny v sérii za schválené, kromě těch výbušnin ze vzorku, u nichž byly zaznamenány neuspokojivé výsledky zkoušek.

Oznámený subjekt vydá certifikát shody s ohledem na provedená přezkoumání a zkoušky a každou schválenou výbušninu opatří nebo nechá na vlastní odpovědnost opatřit svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává certifikáty shody pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh.

5.4 Je-li série zamítnuta, oznámený subjekt nebo příslušný orgán přijmou vhodná opatření, aby zabránily uvedení této série na trh. V případě častého zamítnutí sérií může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit a přijmout vhodná opatření.

6.

Označení CE a EU prohlášení o shodě

6.1 Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3 identifikační číslo tohoto subjektu na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice.

6.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh je uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů. V EU prohlášení o shodě musí být uveden typ výbušniny, pro nějž bylo vypracováno.

Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

Pokud s tím oznámený subjekt uvedený v bodě 3 souhlasí, může výrobce opatřit výbušniny na odpovědnost oznámeného subjektu také identifikačním číslem tohoto subjektu.

Pokud s tím oznámený subjekt souhlasí, může výrobce na odpovědnost oznámeného subjektu opatřit výbušniny identifikačním číslem tohoto subjektu během výrobního procesu.

7.

Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření. Zplnomocněný zástupce nemůže plnit povinnosti výrobce stanovené v bodech 2 a 5.1.

MODUL G

Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku

1.

Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku je postupem posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 5 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná výbušnina, jež byla podrobena ustanovením bodu 4, je ve shodě s požadavky této směrnice, které se na ni vztahují.

2.

Technická dokumentace

2.1 Výrobce vypracuje technickou dokumentaci a dá ji k dispozici oznámenému subjektu uvedenému v bodě 4. Dokumentace musí umožňovat posouzení shody výbušniny s příslušnými požadavky a obsahovat odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování výbušniny. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto prvky:

a) celkový popis výbušniny;

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.;

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů, schémat a fungování výbušniny;

d) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních bezpečnostních požadavků této směrnice, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity;

e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atd., a

f) protokoly o zkouškách.

2.2 Výrobce technickou dokumentaci uchovává pro potřebu příslušných vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh.

3.

Výroba

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyrobené výbušniny s příslušnými požadavky této směrnice.

4.

Ověřování

Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo nechá provést odpovídající přezkoumání a zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky stanovené v jiných příslušných technických specifikacích, aby ověřil shodu výbušniny s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud taková harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne dotčený oznámený subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést.

Oznámený subjekt vydá certifikát shody s ohledem na provedená přezkoumání a zkoušky a schválenou výbušninu opatří nebo nechá na vlastní odpovědnost opatřit svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává certifikáty shody pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh.

5.

Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 4 identifikační číslo tohoto subjektu na každou výbušninu, která splňuje příslušné požadavky této směrnice.

5.2 Výrobce vypracuje písemné EU prohlášení o shodě a po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh je uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů. V EU prohlášení o shodě musí být uvedena výbušnina, pro niž bylo vypracováno.

Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům.

6.

Zplnomocněný zástupce

Povinnosti výrobce stanovené v bodech 2.2 a 5 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.
PŘÍLOHA IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX) ( 2 )

1. Číslo … (číslo výrobku, typu či dávky nebo sériové číslo):

2. Jméno a adresa výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce:

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

4. Předmět prohlášení (identifikace výrobku umožňující jej zpětně vysledovat):

5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

7. Oznámený subjekt … (název, číslo) provedl … (popis zásahu) a vydal certifikát:

8. Další informace:

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání):

(jméno, funkce) (podpis):
PŘÍLOHA V

ČÁST AZrušené směrnice a jejich následné změny

(uvedené v článku 53)

Směrnice Rady 93/15/EHS

(Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

pouze bod 13 přílohy II

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

(Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109)

pouze bod 2.2 přílohy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012

(Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12)

pouze čl. 26 odst. 1 písm. b)

Směrnice Komise 2004/57/ES

(Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 73)

 

ČÁST BLhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 53)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Den použitelnosti

93/15/EHS (články 9, 10, 11, 12, 13 a 14)

30. září 1993

30. září 1993

93/15/EHS (všechny ostatní články)

30. června 1994

1. ledna 1995

2004/57/ES

31. prosince 2004

31. ledna 2005
PŘÍLOHA VISROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 93/15/EHS

Směrnice 2004/57/ES

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

 

Čl. 2 bod 1

Čl. 1 odst. 3

 

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 4

 

Čl. 2 body 3 až 6, 8, 13 a 14

 

Čl. 2 body 2, 7, 9 až 12 a 15 až 24

Čl. 1 odst. 5

 

Čl. 1 odst. 3

Čl. 2 odst. 1

 

Článek 3

Čl. 2 odst. 2

 

Článek 4

Čl. 2 odst. 3

 

Článek 22

Článek 3

 

Článek 4, čl. 5 odst. 1

 

Čl. 5 odst. 2 až 8

 

Článek 6

 

Článek 7

 

Článek 8

 

Článek 9

 

Článek 10

Čl. 4 odst. 1

 

Článek 19

Čl. 4 odst. 2

 

Článek 5

 

Čl. 43 odst. 3

Čl. 6 odst. 1

 

Článek 20

 

Článek 21

 

Články 24 až 27

Čl. 6 odst. 2

 

Články 28 až 40

Čl. 7 odst. 1

 

Články 22 a 23

Čl. 7 odst. 2

 

Článek 22

Čl. 7 odst. 3

 

Článek 22

 

Článek 41

Čl. 8 odst. 1

 

Články 42 a 44

Čl. 8 odst. 2

 

Článek 43

Čl. 8 odst. 3

 

Článek 45

Čl. 9 odst. 1

 

Čl. 11 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

 

Čl. 9 odst. 3

 

Čl. 11 odst. 2

Čl. 9 odst. 4

 

Čl. 11 odst. 3

Čl. 9 odst. 5

 

Čl. 11 odst. 4

Čl. 9 odst. 6

 

Čl. 11 odst. 6

Čl. 9 odst. 7

 

Čl. 11 odst. 5

Čl. 9 odst. 8

 

Čl. 11 odst. 7

Čl. 9 odst. 9

 

Čl. 11 odst. 8

Čl. 10 odst. 1

 

Čl. 12 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

 

Čl. 12 odst. 2

Čl. 10 odst. 3

 

Čl. 12 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

 

Čl. 12 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

 

Čl. 12 odst. 5

Článek 11

 

Článek 13

Čl. 12 odst. 1

 

Čl. 14 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

 

Čl. 14 odst. 2

Čl. 13 odst. 1

 

Čl. 49 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

 

Čl. 13 odst. 3

 

Články 46 a 47

 

Článek 48

Čl. 13 odst. 4

 

Čl. 49 odst. 2 až 5

Čl. 13 odst. 5

 

Články 46 a 47

Čl. 14 první pododstavec

 

Článek 16

Čl. 14 druhý pododstavec

 

Čl. 15 odst. 1 a 4

Čl. 14 třetí pododstavec

 

Čl. 15 odst. 2 a 4

Čl. 14 čtvrtý pododstavec

 

Čl. 15 odst. 3

Článek 15

 

Článek 16

 

Článek 17

Článek 17

 

Článek 50

Článek 18

 

Článek 18

Článek 19

 

Články 51 a 52

 

Článek 53

 

Článek 54

Článek 20

 

Článek 55

 

Článek 1

 

Článek 2

 

Článek 3

 

Článek 4

 

Článek 5

 

Příloha I

Příloha I

 

Příloha II

Příloha I

 

Příloha II

Příloha II

 

Příloha III

Příloha III

 

Článek 28

Příloha IV

 

Článek 22

 

Příloha IV

 

Příloha V

 

Příloha VI
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament se domnívá, že za schůzky výborů v rámci postupu projednávání ve výboru ve smyslu přílohy I rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí lze považovat pouze schůzky, na nichž se projednávají prováděcí akty ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Na schůzky výborů, na nichž se projednávají jiné záležitosti, se tedy bod 15 rámcové dohody vztahuje.( 1 ) Úř. věst. L 94, 5.4.2008, s. 8.

( 2 ) Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU