(EU) č. 1336/2013Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 17-18 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. prosince 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 18. dubna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1336/2013

ze dne 13. prosince 2013,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 335 14.12.2013, s. 17)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU Text s významem pro EHP ze dne 26. února 2014

  L 94

65

28.3.2014

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU Text s významem pro EHP ze dne 26. února 2014

  L 94

243

28.3.2014
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1336/2013

ze dne 13. prosince 2013,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek

(Text s významem pro EHP)▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

Článek 3

Článek 8 směrnice 2009/81/ES se mění takto:

1) V písmenu a) se částka „400 000  EUR“ nahrazuje částkou „414 000  EUR“.

2) V písmenu b) se částka „5 000 000  EUR“ nahrazuje částkou „5 186 000  EUR“.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU