(EU) č. 519/2013Nařízení Komise (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky

Publikováno: Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 74-171 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. února 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1237 Pozbývá platnosti: 6. srpna 2016
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013

ze dne 21. února 2013,

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky

▼B

(Úř. věst. L 158, 10.6.2013, p.74)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1373/2013 ze dne 19. prosince 2013,

  L 346

29

20.12.2013


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s. 18  (519/2013)
▼B

▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013

ze dne 21. února 2013,

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politikyEVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na článek 50 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 50 aktu o přistoupení je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Komise, pokud byl původní akt přijat Komisí.

(2)

V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Unie.

(3)

Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující nařízení Komise:

 v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 1474/2000 ( 1 ), (ES) č. 1488/2001 ( 2 ), (ES) č. 706/2007 ( 3 ), (ES) č. 692/2008 ( 4 ), (EU) č. 406/2010 ( 5 ), (EU) č. 578/2010 ( 6 ), (EU) č. 1008/2010 ( 7 ), (EU) č. 109/2011 ( 8 ), (EU) č. 286/2011 ( 9 ) a (EU) č. 582/2011 ( 10 ),

 v oblasti politiky hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 773/2004 ( 11 ) a (ES) č. 802/2004 ( 12 ),

 v oblasti zemědělství: nařízení (EHS) č. 120/89 ( 13 ), (ES) č. 1439/95 ( 14 ), (ES) č. 2390/98 ( 15 ), (ES) č. 2298/2001 ( 16 ), (ES) č. 2535/2001 ( 17 ), (ES) č. 462/2003 ( 18 ), (ES) č. 1342/2003 ( 19 ), (ES) č. 1518/2003 ( 20 ), (ES) č. 793/2006 ( 21 ), (ES) č. 951/2006 ( 22 ), (ES) č. 972/2006 ( 23 ), (ES) č. 1850/2006 ( 24 ), (ES) č. 1898/2006 ( 25 ), (ES) č. 1301/2006 ( 26 ), (ES) č. 1964/2006 ( 27 ), (ES) č. 341/2007 ( 28 ), (ES) č. 533/2007 ( 29 ), (ES) č. 536/2007 ( 30 ), (ES) č. 539/2007 ( 31 ), (ES) č. 616/2007 ( 32 ), (ES) č. 1216/2007 ( 33 ), (ES) č. 1385/2007 ( 34 ), (ES) č. 376/2008 ( 35 ), (ES) č. 402/2008 ( 36 ), (ES) č. 491/2008 ( 37 ), (ES) č. 543/2008 ( 38 ), (ES) č. 555/2008 ( 39 ), (ES) č. 589/2008 ( 40 ), (ES) č. 617/2008 ( 41 ), (ES) č. 619/2008 ( 42 ), (ES) č. 720/2008 ( 43 ), (ES) č. 889/2008 ( 44 ), (ES) č. 1235/2008 ( 45 ), (ES) č. 1295/2008 ( 46 ), (ES) č. 1296/2008 ( 47 ), (ES) č. 147/2009 ( 48 ), (ES) č. 436/2009 ( 49 ), (ES) č. 442/2009 ( 50 ), (ES) č. 607/2009 ( 51 ), (ES) č. 612/2009 ( 52 ), (ES) č. 828/2009 ( 53 ), (ES) č. 891/2009 ( 54 ), (ES) č. 1187/2009 ( 55 ), (EU) č. 1272/2009 ( 56 ), (EU) č. 1274/2009 ( 57 ), (EU) č. 234/2010 ( 58 ), (EU) č. 817/2010 ( 59 ), provaděcí nařízení (EU) č. 543/2011 ( 60 ), (EU) č. 1273/2011 ( 61 ), (EU) č. 29/2012 ( 62 ) a (EU) č. 480/2012 ( 63 ),

 v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: nařízení (ES) č. 136/2004 ( 64 ), (ES) č. 911/2004 ( 65 ), (ES) č. 504/2008 ( 66 ), (ES) č. 798/2008 ( 67 ), (ES) č. 1251/2008 ( 68 ), (ES) č. 1291/2008 ( 69 ), (ES) č. 206/2009 ( 70 ), (EU) č. 206/2010 ( 71 ), (EU) č. 605/2010 ( 72 ) a (EU) č. 547/2011 ( 73 ),

 v oblasti rybolovu: nařízení (ES) č. 2065/2001 ( 74 ), (ES) č. 2306/2002 ( 75 ) a (ES) č. 248/2009 ( 76 ),

 v oblasti dopravní politiky: nařízení (EU) č. 36/2010 ( 77 ),

 v oblasti energetiky: nařízení (Euratom) č. 302/2005 ( 78 ) a (ES) č. 1635/2006 ( 79 ),

 v oblasti daní: nařízení (ES) č. 684/2009 ( 80 ) a prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012 ( 81 ),

 v oblasti statistiky: nařízení (ES) č. 1358/2003 ( 82 ), (ES) č. 772/2005 ( 83 ), (ES) č. 617/2008, (ES) č. 250/2009 ( 84 ), (ES) č. 251/2009 ( 85 ), (EU) č. 88/2011 ( 86 ) a (EU) č. 555/2012 ( 87 ),

 v oblasti životního prostředí: prováděcí nařízení (EU) č. 757/2012 ( 88 ),

 v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2454/93 ( 89 ), (ES) č. 1891/2004 ( 90 ) a prováděcí nařízení (EU) č. 1224/2011 ( 91 ) a (EU) č. 1225/2011 ( 92 ),

 v oblasti vnějších vztahů: nařízení (ES) č. 3168/94 ( 93 ) a (ES) č. 1418/2007 ( 94 ),

(4)

Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující rozhodnutí Komise:

 v oblasti volného pohybu osob: rozhodnutí 2001/548/ES ( 95 ),

 v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb: rozhodnutí 2009/767/ES ( 96 ),

 v oblasti práva obchodních společností: rozhodnutí 2011/30/EU ( 97 ),

 v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: rozhodnutí 92/260/EHS ( 98 ), 93/195/EHS ( 99 ), 93/196/EHS ( 100 ), 93/197/EHS ( 101 ), 97/4/ES ( 102 ), 97/252/ES ( 103 ), 97/467/ES ( 104 ), 97/468/ES ( 105 ), 97/569/ES ( 106 ), 98/179/ES ( 107 ), 98/536/ES ( 108 ), 1999/120/ES ( 109 ), 1999/710/ES ( 110 ), 2001/556/ES ( 111 ), 2004/211/ES ( 112 ), 2006/168/ES ( 113 ), 2006/766/ES ( 114 ), 2006/778/ES ( 115 ), 2007/25/ES ( 116 ), 2007/453/ES ( 117 ), 2007/777/ES ( 118 ), 2009/821/ES ( 119 ), 2010/472/EU ( 120 ), 2011/163/EU ( 121 ) a prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU ( 122 ),

 v oblasti rybolovu: prováděcí rozhodnutí 2011/207/EU ( 123 ),

 v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí 2007/756/ES ( 124 ),

 v oblasti statistiky: rozhodnutí 91/450/EHS, Euratom ( 125 ) a 2008/861/ES ( 126 ),

 v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti: rozhodnutí 98/500/ES ( 127 ) a 2008/590/ES ( 128 ),

 v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 2000/657/ES ( 129 ), 2001/852/ES ( 130 ), 2003/508/ES ( 131 ), 2004/382/ES ( 132 ), 2005/416/ES ( 133 ), 2005/814/ES ( 134 ), 2009/875/ES ( 135 ), 2009/966/ES ( 136 ) a prováděcí rozhodnutí 2012/C 177/05 ( 137 ),

 v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom ( 138 ),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

1.  Následující nařízení se mění podle přílohy:

 v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 1474/2000, (ES) č. 1488/2001, (ES) č. 706/2007, (ES) č. 692/2008, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 578/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 286/2011 a (EU) č. 582/2011,

 v oblasti politiky hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 773/2004 a (ES) č. 802/2004,

 v oblasti zemědělství: nařízení (EHS) č. 120/89, (ES) č. 1439/95, (ES) č. 2390/98, (ES) č. 2298/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 462/2003, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 793/2006, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1898/2006, (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007, (ES) č. 539/2007, (ES) č. 616/2007, (ES) č. 1216/2007, (ES) č. 1385/2007, (ES) č. 376/2008, (ES) č. 402/2008, (ES) č. 491/2008, (ES) č. 543/2008, (ES) č. 555/2008, (ES) č. 589/2008, (ES) č. 617/2008, (ES) č. 619/2008, (ES) č. 720/2008, (ES) č. 889/2008, (ES) č. 1235/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1296/2008, (ES) č. 147/2009, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 442/2009, (ES) č. 607/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 828/2009, (ES) č. 891/2009, (ES) č. 1187/2009, (EU) č. 1272/2009, (EU) č. 1274/2009, (EU) č. 234/2010, (EU) č. 817/2010, prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, (EU) č. 1273/2011, (EU) č. 29/2012 a (EU) č. 480/2012,

 v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: nařízení (ES) č. 136/2004, (ES) č. 911/2004, (ES) č. 504/2008, (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 1291/2008, (ES) č. 206/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 547/2011,

 v oblasti rybolovu: nařízení (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2306/2002 a (ES) č. 248/2009,

 v oblasti dopravní politiky: nařízení (EU) č. 36/2010,

 v oblasti energetiky: nařízení (Euratom) č. 302/2005 a (ES) č. 1635/2006,

 v oblasti daní: nařízení (ES) č. 684/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012,

 v oblasti statistiky: nařízení (ES) č. 1358/2003, (ES) č. 772/2005, (ES) č. 617/2008, (ES) č. 250/2009 a (ES) č. 251/2009, (EU) č. 88/2011 a (EU) č. 555/2012,

 v oblasti životního prostředí: prováděcí nařízení (ES) č. 757/2012

 v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2454/93, (ES) č. 1891/2004 a prováděcí nařízení (EU) č. 1224/2011 a (EU) č. 1225/2011,

 v oblasti vnějších vztahů: nařízení (ES) č. 3168/94 a (ES) č. 1418/2007.

2.  Následující rozhodnutí se mění podle přílohy:

 v oblasti volného pohybu osob: rozhodnutí 2001/548/ES,

 v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb: rozhodnutí 2009/767/ES,

 v oblasti práva obchodních společností: rozhodnutí 2011/30/EU,

 v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politice: rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS a 97/4/ES, 97/252/ES, 97/467/ES, 97/468/ES, 97/569/ES, 98/179/ES, 98/536/ES, 1999/120/ES, 1999/710/ES, 2001/556/ES, 2004/211/ES, 2006/168/ES, 2006/766/ES, 2006/778/ES a 2007/25/ES, 2007/453/ES, 2007/777/ES, 2009/821/ES, 2010/472/EU, 2011/163/EU a prováděcí nařízení 2011/630/EU,

 v oblasti rybolovu: prováděcí rozhodnutí 2011/207/EU,

 v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí 2007/756/ES,

 v oblasti statistiky: rozhodnutí 91/450/EHS, Euratom a 2008/861/ES,

 v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti: rozhodnutí 98/500/ES a 2008/590/ES,

 v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES, 2005/416/ES, 2005/814/ES, 2009/875/ES, 2009/966/ES a prováděcí rozhodnutí 2012/C 177/05,

 v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky: rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

1.    VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.   MOTOROVÁ VOZIDLA

1. 32007 R 0706: nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů (Úř. věst. L 161, 22.6.2007, s. 33):

v příloze I části 3 se v seznamu v bodu 1.1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

2. 32008 R 0692: nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1):

v příloze XIII se v bodu 3.2 doplňuje tento údaj:

„25. pro Chorvatsko“.

3. 32010 R 0406: nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (Úř. věst. L 122, 18.5.2010, s. 1):

v příloze II části 3 se v seznamu v bodu 1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

4. 32010 R 1008: nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 2):

v příloze II části 3 se v seznamu v bodu 1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

5. 32011 R 0109: nařízení Komise (EU) č. 109/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku (Úř. věst. L 34, 9.2.2011, s. 2):

v příloze II části 3 se v seznamu v bodu 1.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

6. 32011 R 0582: nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1):

v příloze I se v seznamu v bodu 3.2.1 vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“;

v příloze XI se v seznamu v bodu 3.2. vkládá tento údaj:

„25 pro Chorvatsko“.

B.   POTRAVINY

1. 32000 R 1474: nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené částky zemědělských složek a dodatečných cel použitelných od 1. července 2000 pro dovoz některého zboží, které podle prozatímní dohody mezi Evropskou unií a Izraelem spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství (Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 11):

a) v příloze I se nadpis nahrazuje tímto:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – MELLÉKLET I – ANNESS I – BILAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I“;

b) v příloze I se nadpis nahrazuje tímto:

„Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)“;

c) v přílohách I a II se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„ЧАСТ 1 – PARTE 1 – ČÁST 1 – DEL 1 – TEIL 1 – 1. OSA – ΜΕΡΟΣ 1 – PART 1 – PARTIE 1 – DIO 1 – PARTE 1 – 1. DAĻA – 1 DALIS – 1. RÉSZ – PARTI 1 – DEEL 1 – CZĘŚĆ 1 – PARTE 1 – PARTEA 1 – ČASŤ 1 – DEL 1 – OSA 1 – DEL 1“;

d) v přílohách I a II se záhlaví tabulky v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-koodi

Κωδικός ΣΟ

Kód KN

Kód KN

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“;

e) v přílohách I a II se poznámka (*) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(*) Виж Част 2 – Véase parte 2 –Viz část 2 – Se del 2 – Siehe Teil 2 – Vaata 2. osa – Βλέπε μέρος 2 – See Part 2 – Voir partie 2 – Vidi dio 2 – Cfr. parte 2 – Skatīt 2.daļu – žr. 2 dalį – Lásd a 2. részt – Ara Parti 2 – Zie deel 2 – Zobacz Część 2 – Ver parte 2 – Vezi Partea 2 – Pozri časť 2 – Glej del 2 – Katso osa 2 – Se del 2.“;

f) v přílohách I a II se poznámka (**) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(**) Виж Част 3 – Véase parte 3 – Viz část 3 – Se del 3 – Siehe Teil 3 – Vaata 3. osa – Βλέπε μέρος 3 – See Part 3 – Voir partie 3 – Vidi dio 3 – Cfr. parte 3 – Skatīt 3. daļu – žr. 3 dalį – Lásd a 3. részt – Ara Parti 3 – Zie deel 3 – Zobacz Część 3 – Ver parte 3 – Vezi Partea 3 – Pozri časť 3 – Glej del 3 – Katso osa 3 – Se del 3.“;

g) v příloze I se poznámka (1) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(1) За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. – Por 100 kg de boniators, etc. o de maìz escurridos. – Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. – Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. – Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. – 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. – Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. – Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. – Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. – Na 100 kilograma suhog slatkog krumpira, itd., ili kukuruza – Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. – Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. – 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. – Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.– Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. – Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. – Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. – Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. – La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. – Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. – Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. – 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. – Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.“;

h) v příloze I se poznámka (2) k tabulce v ČÁSTI 1 nahrazuje tímto:

„(2) Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. – Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. – Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. – Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. – Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. – Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. – Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. – Preparations for infant use, containing milk and products from milk. – Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. – Proizvodi za prehranu dojenčadi, koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka. – Alimenti per bambini conenenti latte e produtos à base di latte. – Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. – Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. – Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. – Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. – Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. – Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. – Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. – Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. – Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. – Začetna mleka za dojenčke ali "Nadaljevalna mleka za dojenčke. – Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. – Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.“;

i) v přílohách I a II se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje novým nadpisem, který zní:

„ЧАСТ 2 – PARTE 2 – ČÁST 2 – DEL 2 – TEIL 2 – 2. OSA – ΜΕΡΟΣ 2 – PART 2 – PARTIE 2 – DIO 2 – PARTE 2 – 2. DAĻA – 2 DALIS – 2. RÉSZ – PARTI 2 – DEEL 2 – CZĘŚĆ 2 – PARTE 2 – PARTEA 2 – ČASŤ 2 – DEL 2 – OSA 2 – DEL 2“;

j) v příloze I se záhlaví tabulky v ČÁSTI 2 a ČÁSTI 3 nahrazuje tímto:

„Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészító kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“;

k) v přílohách I a II se nadpis nad třetí tabulkou (ČÁST 3) nahrazuje novým nadpisem, který zní:

„ЧАСТ 3 – PARTE 3 – ČÁST 3 – DEL 3 – TEIL 3 – 3. OSA – ΜΕΡΟΣ 3 – PART 3 – PARTIE 3 – DIO 3 – PARTE 3 – 3. DAĻA – 3 DALIS – 3. RÉSZ – PARTI 3 – DEEL 3 – CZĘŚĆ 3 – PARTE 3 – PARTEA 3 – ČASŤ 3 – DEL 3 – OSA 3 – DEL 3“;

l) v příloze II se nadpis nahrazuje tímto:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BILAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II“;

m) v příloze II se nadpis nahrazuje tímto:

„Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/ M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Iznosi dodatnih davanja za šećer (AD S/Z) i brašno (AD F/M) (na 100 kilograma neto mase)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta' dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahăr (AD S/Z) și la făină (AD F/M) (la 100 kilograme greutate netă)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)“;

n) v příloze II se záhlaví první tabulky v ČÁSTI 2 a ČÁSTI 3 nahrazuje tímto:

„Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Maseni udio saharoze, invertnog šećera i/ili izoglukoze

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“;

o) v příloze II se záhlaví druhé tabulky v ČÁSTI 2 a ČÁSTI 3 nahrazuje tímto:

„Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Maseni udio škroba i/ili glukoze

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartosc skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.“

2. 32001 R 1488: nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek (Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 9):

a) v čl. 9 odst. 4 se pátá věta prvního pododstavce nahrazuje tímto:

„Před číslem se uvedou následující písmena podle toho, který členský stát doklad vydává: „AT“ pro Rakousko, „BE“ pro Belgii, „BG“ pro Bulharsko, „CY“ pro Kypr, „CZ“ pro Českou republiku, „DE“ pro Německo, „DK“ pro Dánsko, „EE“ pro Estonsko, „ES“ pro Španělsko, „FI“ pro Finsko, „FR“ pro Francii, „GR“ pro Řecko, „HR“ pro Chorvatsko, „HU“ pro Maďarsko, „IE“ pro Irsko, „IT“ pro Itálii, „LT“ pro Livu, „LV“ pro Lotyšsko, „LU“ pro Lucembursko, „MT“ pro Maltu, „NL“ pro Nizozemsko, „PL“ pro Polsko, „PT“ pro Portugalsko, „RO“ pro Rumunsko, „SE“ pro Švédsko, „SI“ pro Slovinsko, „SK“ pro Slovensko a „UK“ pro Spojené království.“

b) v čl. 14 odst. 1 se seznam začínající slovy „Искане от“ a končící slovy „förordning (EG) nr 1488/2001“ nahrazuje tímto seznamem:

„— Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

 Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

 Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

 Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

 Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

 … taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

 Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/2001

 Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

 Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

 Zahtjev od … za drugo odobrenje za stavljanje proizvoda … [umetnuti oznaku KN] u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1488/2001

 Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

 Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

 Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

 Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

 Applikazjoni minn … għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott … [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

 Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

 Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

 Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

 Solicitare făcută de către … pentru o a doua autorizație de plasare a produsului … (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

 Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

 Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

 Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

 En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001“;

c) v čl. 14 odst. 2 se seznam začínající slovy „За … kg“ a končící slovy „kvantitet på … kg“ nahrazuje tímto:

„— За … kg

 Por una cantidad de … kg

 Za kg

 For … kg

 Für eine Menge von … kg

 Kogusele …kg

 Για ποσότητα … Κg

 For … kg

 Pour une quantité de … Kg

 Za … kg

 Per una quantità di … kg

 Par … kg

 … kg

 kg-ra

 Għal….kg

 Voor een hoeveelheid van … kg

 Na … kg

 Para uma quantidade de … kg

 pentru … kg

 Pre … kg

 Za … kg

 Määrälle … kg

 För en kvantitet på … kg“;

d) v čl. 14 odst. 5 se seznam začínající slovy „Нова крайна“ a končící slovy „sista giltighetsdag …“ nahrazuje tímto:

„— Нова крайна дата на валидност: …

 Nueva fecha de fin de validez: …

 Nové datum konce platnosti: …

 Ny udløbsdato …

 Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

 Uus kehtivusaeg: …

 Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

 New expiry date: …

 Nouvelle date de fin de validité le …

 Novi datum isteka važenja: …

 Nuova data di scadenza della validità: …

 Jaunais derīguma termiņš: …

 Nauja galiojimo pabaigos data …

 Az érvényesség lejártának időpontja

 Data ġdida meta jiskadi

 Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

 Nowa data ważności: …

 Nova data de termo de validade: …

 Noul termen de expirare: …

 Nový dátum trvanlivosti: …

 Novi datum poteka veljavnosti: …

 Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

 Ny sista giltighetsdag …“;

e) v čl. 15 odst. 2 se mezi položku ve francouzštině a italštině doplňuje nová položka, která zní:

„— Prava prenesena natrag na nositelja … (datum)“.

3. 32010 R 0578: nařízení Komise (EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (Úř. věst. L 171, 6.7.2010, s. 1):

v příloze VIII se za položku v irštině vkládá nová položka, která zní:

chorvatsky

:

prava prenesena natrag na nositelja … (datum)“.

C.   KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ – LÁTKY A SMĚSI

32011 R 0286: nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 83, 30.3.2011, s. 1):

a) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H300 + H310“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“;

b) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H300 + H330“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili udiše.“;

c) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H310 + H330“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

d) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H300 + H310 + H330“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

e) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H301 + H311“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“;

f) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H301 + H331“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno ako se proguta ili udiše.“;

g) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H311 + H331“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

h) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H301 + H311 + H331“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

i) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H302 + H312“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.“;

j) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H302 + H332“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno ako se proguta ili udiše.“;

k) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H312 + H332“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

l) v příloze III odst. 1 písm. c) bodu iii) se v tabulce „H302 + H312 + H332“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.“;

m) v příloze III odst. 1 písm. d) bodu i) se v tabulce „H420“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi“;

n) v příloze IV odst. 1 písm. c) bodu 2 se v tabulce „P502“ za položku v irštině vkládá toto:

„HR

Za informacije o oporabi/recikliranju obratiti se proizvođaču/dobavljaču“.

2.    VOLNÝ POHYB OSOB

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

32001 D 0548: rozhodnutí Komise 2001/548/ES ze dne 9. července 2001 o zřízení výboru pro penzijní připojištění (Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 26):

v čl. 3 odst. 1 se číslo „57“ nahrazuje číslem „58“.

3.    PRÁVO USAZOVÁNÍ A VOLNÝ POHYB SLUŽEB

PŘÍSTUP K ČINNOSTI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ VÝKON

32009 D 0767: rozhodnutí Komise 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 36):

v tabulce KAPITOLY II PŘÍLOHY se za údaje týkající se Francie vkládají tyto údaje:Krátký název

(v původním jazyce)

Zkrácený název

(v angličtině)

Kód země

Kód jazyka

Poznámky

Latinská transliterace

„Hrvatska

Chorvatsko

HR

hr“

 
 

4.    PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ STANDARDY

32011 D 0030: rozhodnutí Komise 2011/30/EU ze dne 19. ledna 2011 o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (Úř. věst. L 15, 20.1.2011, s. 12):

v článku 1 se zrušuje údaj týkající se Chorvatska.

5.    POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

1. 32004 R 0773: nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18):

v čl. 10 odst. 3 se číslo „30“ nahrazuje číslem „31“.

2. 32004 R 0802: nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 133, 30.4.2004, s. 1):

a) v čl. 3 odst. 2 se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“;

b) v příloze I bodu 1.4 sedmém pododstavci se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“;

c) v příloze II bodu 1.6 sedmém pododstavci se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“;

d) v příloze III bodu D šestém pododstavci se číslo „37“ nahrazuje číslem „38“.

6.    ZEMĚDĚLSTVÍ

A.   POLITIKA JAKOSTI

1. 32006 R 1898: nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 369, 23.12.2006, s. 1):

a) v příloze V se v bodu 6 za položku ve francouzštině vkládá tato odrážka:

„HR zaštićena oznaka izvornosti ZOI“;

b) v příloze V se v bodu 7 za položku ve francouzštině vkládá tato odrážka:

„HR zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ZOZP“.

2. 32007 R 1216 nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 3):

v příloze V se v bodu 6 za položku v irštině vkládá tato odrážka:„HR

oznaka tradicionalnog ugleda

OTU“

B.   SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU HORIZONTÁLNÍ ČÁST

1. 31989 R 0120: nařízení Komise (EHS) č. 120/89 ze dne 19. ledna 1989, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 16, 20.1.1989, s. 19):

v příloze I se za položku ve francouzštině vkládá tato odrážka:

v chorvatštině

:

Primjena članka 4.a Uredbe (EEZ) br. 120/89“.

2. 32001 R 2298: nařízení Komise (ES) č. 2298/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývoz produktů dodávaných v rámci potravinové pomoci (Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 16):

v příloze se vkládá za položku ve francouzštině tato položka:

v chorvatštině

:

Pomoć Zajednice u hrani — Akcija br. …/… ili nacionalna pomoć u hrani“.

3. 32006 R 1301: nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13):

a) v příloze II se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

v chorvatštině

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje“;

b) v příloze III se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

v chorvatštině

:

Carina … — Uredba (EZ) br. …/…“.

4. 32008 R 0376: nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3):

a) v čl. 17 odst. 4 se za údaj pro Francii vkládá tento údaj: „'HR' pro Chorvatsko“;

b) v příloze III části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…“;

c) v příloze III části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Dozvola u okviru GATT-a— pomoć u hrani“.

d) v příloze III části C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva“;

e) v příloze III části D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima“;

f) v příloze III části E se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) – broj izvorne dozvole (potvrde) …“;

g) v příloze III části F se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …“;

h) v příloze III části G se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde“;

i) v příloze III části H se za údaj týkající se Francie vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008“;

j) v příloze III části I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18“.

5. 32008 R 0720: nařízení Komise (ES) č. 720/2008 ze dne 25. července 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o skladování a pohyb produktů nakoupených platebními agenturami nebo intervenčními agenturami (Úř. věst. L 198, 26.07.2008, s. 17):

a) v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Intervencijski proizvodi koje drži… (naziv i adresa agencije za plaćanja ili agencije za intervencije) za skladištenje u… (država i adresa predloženog skladišta). Primjena članka 39. stavka 5. podstavka (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007“;

b) v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Intervencijski proizvodi — postupak prijenosa.“

6. 32009 R 0612: nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1):

a) v příloze I se pod nadpisem „Obiloviny“ zrušuje položka „Chorvatsko“;

b) v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Uredba (EZ) br. 612/2009“;

c) v příloze IV se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Subvencije manje od 1 000 EUR“;

d) v příloze V se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Podnesena je prijevozna isprava u kojoj se navodi odredište izvan carinskog područja Zajednice“;

e) v příloze VI se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima:

 Prijevozna isprava:

 

 vrsta:

 broj:

 Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom ili drugim oblikom prijevoza:“;

f) v příloze VII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice željeznicom s kombiniranim cestovno-željezničkim prijevozom:

 Prijevozna isprava:

 

 vrsta:

 broj:

 Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom:“;

g) V příloze XIII se za údaje týkající se Francie vkládá toto:

„Chorvatsko

Agentura pro trhy za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom rozvoje“;

h) v příloze XIV se zrušuje údaj týkající Chorvatska;

i) v příloze XVI se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Smještaj u skladište s obvezom isporuke za opskrbu - članak 37. Uredbe (EZ) br. 612/2009“;

j) v příloze XVII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Isporuka za opskrbu platformi - Uredba (EZ) br. 612/2009“.

7. 32009 R 1272: nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1):

a) zrušuje se čl. 41 odst. 5;

b) v části V přílohy III se po položce týkající se Francie vkládá toto:

„HRVATSKA

Trupovi, polovice:

 Kategorija A, klasa U2

 Kategorija A, klasa U3

 Kategorija A, klasa R2

 Kategorija A, klasa R3“.

8. 32010 R 0817: nařízení Komise (EU) č. 817/2010 ze dne 16. září 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy (Úř. věst. L 245, 17.9.2010, s. 16):

v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Rezultati kontrola u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 817/2010 su zadovoljavajući“.

C.   OBILOVINY A RÝŽE

1. 31998 R 2390: nařízení Komise (ES) č. 2390/98 ze dne 5. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1706/98, pokud jde o opatření pro dovoz některých obilných náhrad a zpracovaných obilovin a výrobků z rýže pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států nebo ze zámořských zemí a území, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2245/90 (Úř. věst. L 297, 6.11.1998, s. 7):

a) v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

 AKP proizvod:

 

 oslobođeno carine

 Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 1. stavak 3“;

b) v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

 AKP/PZT proizvod:

 

 oslobođeno carine

 Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 3. stavak 4.

 vrijedi isključivo u svrhu puštanja u slobodni promet u prekomorskim departmanima“.

2. 32003 R 1342: nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12):

a) v příloze Ia se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3“;

b) v příloze VII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem“;

c) v příloze VIII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem“;

d) v příloze IX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Izvozna pristojba se ne primjenjuje“;

e) v příloze X se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003“.

3. 32009 R 0147: nařízení Komise (ES) č. 147/2009 ze dne 20. února 2009, kterým se vymezují oblasti určení pro vývozní náhrady nebo vývozní dávky a některé vývozní licence v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 50, 21.02.2009, s. 5):

v příloze I se pod nadpisem Oblast III zrušuje první položka „Chorvatsko“.

D.   RÝŽE

1. 32006 R 0972: nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53):

a) v příloze I se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]“;

b) v příloze IV se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]“.

2. 32006 R 1964: nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 18):

a) v příloze II se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže“;

b) v příloze III se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Bangladeš“.

3. 32009 R 1274: nařízení Komise (EU) č. 1274/2009 ze dne 18. prosince 2009 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze zámořských zemí a území (ZZÚ) (Úř. věst. L 344, 23.12.2009, s. 3):

v příloze II se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1274/2009)“.

4. 32011 R 1273: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě některých celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6):

a) v příloze V se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

b) v příloze VI se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Carine ograničene na 15% ad valorem do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

c) v příloze VII se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Stopa carine snižena za 30,77% u odnosu na carinu navedenu u članku u odnosu na carinu navedenu u članku 140. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)“;

d) v příloze VIII se položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))“;

e) v příloze IX se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))“.

5. 32012 R 0480: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1):

a) v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00“;

b) v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)“;

c) v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00“;

d) v příloze IV se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012“.

E.   OBILOVINY

1. 32008 R 0402: nařízení Komise (ES) č. 402/2008 ze dne 6. května 2008 o postupech pro dovoz žita z Turecka (Úř. věst. L 120, 7.5.2008, s. 3):

v příloze I se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od …“.

2. 32008 R 0491: nařízení Komise (ES) č. 491/2008 ze dne 3. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o výrobní náhrady v odvětví obilovin (Úř. věst. L 144, 4.6.2008, s. 3):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Za preradu ili isporuku u skladu s člankom 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 491/2008 ili za izvoz iz carinskog područja Zajednice“.

3. 32008 R 1296: nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Španjolskoj (Uredba (EZ) br. 1296/2008)

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Portugalu (Uredba (EZ) br. 1296/2008)“.

4. 32010 R 0234: nařízení Komise (EU) č. 234/2010 ze dne 19. března 2010, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (Úř. věst. L 72, 20.3.2010, s. 3):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Izvoz žitarica morem – članak 12. Uredbe (EU) br. 234/2010“.

F.   CUKR

1. 32006 R 0951: nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24):

a) v příloze se v bodu A za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

‚Uredba (EZ) br. … (SL …, …, str. …), rok za dostavu ponuda: …‘“;

b) v příloze se v bodu B za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

‚visina primjenjive subvencije‘“;

c) v příloze se v bodu C za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

‚Šećer koji se ne smatra da je ‘izvan kvote‘ za izvoz bez subvencije.‘“;

d) v příloze se v bodu D za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

‚Izvoz/Uvoz, članak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 – dozvola vrijedi u … (država članica koja izdaje dozvolu)‘“;

e) v příloze se v bodu E za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Šećer korišten u jednom ili više proizvoda navedenih u Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 318/2006“.

2. 32009 R 0828: nařízení Komise (ES) č. 828/2009 ze dne 10. září 2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod (Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 14):

a) v příloze V se v bodu A za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 828/2009, EBA/EPA. Referentni broj (umetnuti referentni broj u skladu s Prilogom I)“;

b) v příloze V se v bodu B za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Carina "0" – Uredba (EZ) br. 828/2009“.

3. 32009 R 0891: nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82):

a) zrušuje se čl. 1 písm. d);

b) v čl. 2 písm. b) se zrušují slova „nebo Chorvatsko“;

c) v příloze I části II nazvané Cukr z balkánských zemí se zrušuje řádek týkající se Chorvatska;

d) v příloze III bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Šećer iz CXL koncesija uvezen u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009. Redni broj (umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)“;

e) v příloze III bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, balkanski šećer. Redni broj [umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)“;

f) v příloze III bodu C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, posebni uvoz šećera. Redni broj 09.4380“;

g) v příloze III bodu D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, industrijski uvoz šećera. Redni broj 09.4390“.

G.   VEPŘOVÉ MASO

1. 32003 R 0462: nařízení Komise (ES) č. 462/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT a o zrušení nařízení (ES) č. 2562/98 (Úř. věst. L 70, 14.3.2003, s. 8):

a) v příloze II části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

AKP proizvod – Uredbe (EZ) br. 2286/2002 i (EZ) br. 462/2003.“;

b) v příloze II části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Sniženie carine, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 462/2003.“

▼M1 —————

▼C1

3. 32009 R 0442: nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009, kterým se stanoví otevření a správa celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13):

a) v příloze II části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 442/2009.“;

b) v příloze II části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.“

H.   SKOPOVÉ A KOZÍ MASO

31995 R 1439: nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7):

a) v čl. 14 odst. 3 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„— Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 1. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

b) v čl. 14 odst. 4 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„— Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 2. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

c) v čl. 17 odst. 4 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„— Carina ograničena na 10% (primjena Dijela 3. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“;

d) v čl. 17 odst. 5 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„— Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 4. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)“.

I.   VEJCE A DRŮBEŽÍ MASO

1. 32007 R 0533: nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května. 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9):

a) v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 533/2007.“;

b) v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 533/2007.“

2. 32007 R 0536: nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6):

a) v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.“;

b) v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.“.

3. 32007 R 0539: nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19):

a) v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 539/2007.“;

b) v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2007.“

4. 32007 R 0616: nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3):

a) v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 616/2007.“;

b) v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Sniženje ZCT u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007

Vrijedi od …“;

c) v příloze IIbodu C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/200.“;

d) v příloze II bodu D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007.“

5. 32007 R 1385: nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47):

a) v příloze II bodu A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uredba (EZ) br. 1385/2007.“;

b) v příloze II bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Nulta stopa carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“;

c) v příloze II bodu C se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“;

d) v příloze II bodu D se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.“

6. 32008 R 0543: nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46):

a) v příloze I se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

  v čl. 1 bodu 1 – Názvy jatečně upravených těl drůbeže:

 „hr

1

Tovljeno pile, brojler

2

Pijetao, kokoš, kokoš za pečenje ili kuhanje

3

Kopun

4

Mlado pile i mladi pijetao

5

Mladi pijetao

1

(Mladi) puran

2

Puran

1

(Mlada) patka, (mlada) mošusna patka, (mlada) patka mulard

2

Patka, mošusna patka, patka mulard

1

(Mlada) guska

2

Guska

1

(Mlada) biserka

2

Biserka“

  v čl. 1 bodu 2 – Názvy děleného drůbežího masa:

 „hr

a)

Polovica

b)

Četvrt

c)

Neodvojene stražnje četvrti

d)

Prsa

e)

Batak sa zabatkom

f)

Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa

g)

Zabatak

h)

Batak

i)

Krilo

j)

Neodvojena krila

k)

File od prsa

l)

File od prsa s prsnom kosti

m)

Magret

n)

Meso purećih bataka i zabataka bez kosti“

b) v příloze III se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:„hr

1

Hlađenje strujanjem zraka

2

Hlađenje raspršivanjem zraka

3

Hlađenje uranjanjem u vodu“

c) v příloze IV (a v souladu s překlady v článku 11) se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:„hr

a)

Hranjeno s … % …

Guska hranjena zobi

b)

Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima

c)

Slobodan uzgoj

d)

Tradicionalni slobodan uzgoj

e)

Slobodan uzgoj – neograničeni ispust“

d) v příloze X se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Sadržaj vode prelazi ograničenje EZ“.

7. 32008 R 0589 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6):

a) v příloze I části A se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:„HR

’jaja iz slobodnog uzgoja‘

’jaja iz štalskog (podnog) uzgoja‘

’jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja‘.“

b) v příloze I části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„HR

'Obogaćeni kavezi' “.

8. 32008 R 0617: nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5):

a) v čl. 3 odst. 8 se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„'valenje'“;

b) v příloze I se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HR

pro Chorvatsko“;

c) v příloze II se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

jaja za valenje“;

d) v příloze IV se do poznámky pod čarou 1 za údaj týkající se Francie vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

:

pouze jeden region“.

J.   MLÉČNÉ VÝROBKY

1. 32001 R 2535: nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29):

a) v příloze XV se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,“;

b) v příloze XVI se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Članak 20. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,“;

c) v příloze XVII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Vrijedi samo ako je popraćeno potvrdom IMA 1 br. …. izdanom dana …,“;

d) v příloze XVIII se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Uvozna dozvola sa sniženom carinom za proizvod pod brojem narudžbe … promijenjena u uvoznu dozvolu s punom carinom za koji je carina u visini …/100 kg obračunata i plaćena; Dozvola je već dodijeljena,“;

e) v příloze XIX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Izvršena fizička kontrola (Uredba (EZ) br. 2535/2001),“;

f) v příloze XX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

vrijedi od [datum prvog dana podrazdoblja] do [datum posljednjeg dana podrazdoblja]“.

2. 32008 R 0619: nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20):

v příloze II se vkládá příslušný orgán pro Chorvatsko za údaj ve francouzštině:

„HR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 Zagreb

Croatia

Telefon: 00 385 1 6002 700

Fax: 00 385 1 6002 851“.

3. 32009 R 1187: nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1):

 v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.“.

K.   VÍNO

1. 32008 R 0555: nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1):

a) v čl. 2 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro rozpočtové roky 2014 až 2018 předloží členské státy Komisi návrhy programu podpory do 1. března 2013. Chorvatsko vyjimečně předloží svůj návrh programu podpory do 1. července 2013. Pokud se národní finanční rámec předpokládaný pro období od rozpočtového roku 2014 změní po tomto datu, upraví členské státy programy podpory odpovídajícím způsobem.“;

b) v příloze XVII se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„— 30 vzorků v Chorvatsku,“.

2. 32009 R 0436: nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15):

a) v příloze IX se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

v chorvatštině

:

Izvezeno: PII br. ….[datum]“;

b) v příloze IXa bodu B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„—

v chorvatštině :

a) za vina sa ZOI: „ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla“, „BR. [… … …] u registru E-Bacchus“;

b) za vina sa ZOZP: „ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla“, „BR. [… … …] u registru E-Bacchus“;

c) za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe: “Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe, sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”;

d) za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku sorte(-i): “Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina’), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”;

e) za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe i oznaku sorte(-i): “Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina’), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”.“

3. 32009 R 0607: nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60):

v části A přílohy X se za položku/řádek „francouzsky“ vkládají tyto položky:Jazyk

Údaje týkající se siřičitanů

Podmínky týkající se vajec a vaječných produktů

Údaje týkající se mléka a mléčných výrobků

chorvatsky

‘sulfiti‘ ili ‘sumporov dioksid‘

‘jaje‘, ‘bjelančevine iz jaja‘, ‘proizvodi od jaja‘, ‘lizozim iz jaja‘ ili ‘albumin iz jaja‘

‘mlijeko‘, ‘mliječni proizvodi‘, ‘kazein iz mlijeka‘ ili ‘mliječne bjelančevine‘

L.   OVOCE A ZELENINA

1. 32007 R 0341: nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12):

v příloze III se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina].“.

2. 32011 R 0543: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1):

a) v příloze XIII části B se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

„— Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)“;

b) v příloze XVII se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

Zagreb“.

M.   OLIVOVÝ OLEJ

32012 R 0029: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 14):

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením, včetně režimu sankcí.

Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá za tímto účelem nejpozději 31. prosince 2002 a jejich změny do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla opatření přijata.

Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko sdělí Komisi opatření uvedená v prvním pododstavci nejpozději 31. prosince 2004 a jejich změny do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla opatření přijata.

Bulharsko a Rumunsko sdělí Komisi opatření uvedená v prvním pododstavci nejpozději 31. prosince 2010 a jejich změny do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla opatření přijata.

Chorvatsko sdělí Komisi opatření stanovená v prvním pododstavci nejpozději 31. prosince 2013 a změny uvedených opatření do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla přijata.“

N.   CHMEL

1. 32006 R 1850: nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 72:

a) v příloze V se před údaj v italštině vkládá tento údaj:

chorvatsky

:

Certificirani proizvod — Uredba (EZ) br. 1850/2006,“;

b) v příloze VI se před položku pro Irsko vkládá tato položka:

„HR pro Chorvatsko“.

2. 32008 R 1295: nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 45):

v příloze I se zrušuje řádek s položkou „(HR) Chorvatsko“ v prvním sloupci.

O.   NEJVZDÁLENĚJŠÍ REGIONY:

32006 R 0793: nařízení Komise (ES) č. 793/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 145, 31.5.2006, s. 1):

a) v části A přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

v chorvatštině :

jeden z těchto údajů:

 “proizvodi za izravnu potrošnju”

 “proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

 “proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine”

 “goveda uvezena za tov”“;

b) v části B přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

“oslobođeno uvoznih carina” i “potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]”“;

c) v části C přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

“potvrda o oslobođenju”“;

d) v části D přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

v chorvatštině :

jeden z těchto údajů:

 “proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

 “proizvodi za izravnu potrošnju”

 “proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine”“;

e) v části E přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

“potvrda o pomoći”“;

f) v části F přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

„—

v chorvatštině :

jeden z těchto údajů:

 “proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

 “proizvodi za izravnu potrošnju”

 “proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine” (*)

 “žive životinje za tov”

 “C šećer: bez pomoći”“;

g) v části G přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

“potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]”“;

h) v části H přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

“roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 247/2006”“;

i) v části I přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

“roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 247/2006”“;

j) v části J přílohy I se za položku ve francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

“proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda”“.

P.   EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

1. 32008 R 0889: nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1):

v příloze XIIb se vkládá za položku v francouzštině vkládá odrážka, která zní:

v chorvatštině

:

Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika“.

2. 32008 R 1235: nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25):

v příloze IV:

a) pod nadpisem „Austria Bio Garantie GmbH“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

b) pod nadpisem „BCS Oko-Garantie GmbH“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

c) pod nadpisem „CCPB SrL“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

d) pod nadpisem „Ecocert SA“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

e) pod nadpisem „Institute for Marketecology (IMO)“ v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“;

f) pod nadpisem „Lacon GmbH“ se v bodu 3 „Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů“ v tabulce zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“.

7.    BEZPEČNOST POTRAVIN, VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ POLITIKA

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1. 31992 D 0260: rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67):

a) v příloze I se v seznamu pod nadpisem „Skupina B“ zrušuje položka „Chorvatsko (HR)“;

b) v příloze II se v části A bodu III písm. d) zrušuje položka týkající se Chorvatska;

c) v příloze II se v části B bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

d) v příloze II se v části C bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

e) v příloze II se v části D bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

f) v příloze II se v části E bodu III písm. d) třetí odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska.

2. 31993 D 0195: rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1):

a) v příloze I se v seznamu v části „Sanitární skupina B“ zrušuje položka „Chorvatsko (HR)“;

b) v příloze II se v seznamu v části „Skupina B“ zrušuje položka pro Chorvatsko.

3. 31993 D 0196: rozhodnutí Komise 93/196/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz jatečných koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 7):

v příloze II bodu III se v poznámce pod čarou 3 v seznamu nadepsaném „Skupina B“ zrušuje položka pro Chorvatsko.

4. 31993 D 0197: rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16):

v příloze I se v seznamu pod nadpisem „Skupina B“ zrušuje položka „Chorvatsko (HR)“.

5. 31997 D 0004: rozhodnutí Komise 97/4/ES ze dne 12. prosince 1996, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (Úř. věst. L 2, 4.1.1997, s. 6):

a) v příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

„ПРИЛОЖЕНИЕ – ANEXO – PŘÍLOHA – BILAG – ANHANG – LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – PRILOG – ALLEGATO – PIELIKUMS – PRIEDAS – MELLÉKLET – ANNESS – BIJLAGE – ZAŁĄCZNIK – ANEXO – ANEXĂ – PRÍLOHA – PRILOGA – LIITE – BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / POPIS OBJEKATA / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: прясно птиче месо / Producto: carne fresca de ave / Produkt: čerstvé drůbeží maso / Produkt: fersk fjerkrækød / Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch / Toode: värske linnuliha / Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών / Product: fresh poultry meat / Produit: viandes fraîches de volaille / Proizvod: svježe meso peradi / Prodotto: carne fresca di pollame / Produkts: svaiga putnu gaļa / Produktas: šviežia paukštiena / Termék: friss baromfihús / Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ / Product: vers vlees van gevogelte / Produkt: świeże mięso drobiowe / Produto: carne fresca de aves / Produs: carne proaspătă de pasăre / Produkt: Čerstvé hydinové mäso / Proizvod: sveže meso perutnine / Tuote: tuore siipikarjanliha / Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Klaonica / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Rasjekavaonica / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém / Frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus“;

b) v příloze se název tabulky:

i) začínající slovy „страна АРЖЕНТИНА“ nahrazuje tímto:

„страна: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Země: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Riik: ARGENTIINA — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA — Pays: ARGENTINE — Zemlja: ARGENTINA — Paese: ARGENTINA — Valsts: ARGENTĪNA — Šalis: ARGENTINA — Ország: ARGENTÍNA — Pajjiż: ARĠENTINA — Land: ARGENTINË — Państwo: ARGENTYNA — País: ARGENTINA — Țara: ARGENTINA — Krajina: ARGENTÍNA — Država: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land: ARGENTINA“,

ii) začínající slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: БРАЗИЛИЯ — País: BRASIL — Země: BRAZÍLIE — Land: BRASILIEN — Land: BRASILIEN — Riik: BRASIILIA — Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ — Country: BRAZIL — Pays: BRÉSIL — Zemlja: BRAZIL — Paese: BRASILE — Valsts: BRAZĪLIJA — Šalis: BRAZILIJA — Ország: BRAZÍLIA — Pajjiż: BRAŻIL — Land: BRASILIË — Państwo: BRAZYLIA — País: BRASIL — Țara: BRAZILIA — Krajina: BRAZÍLIA — Država: BRAZILIJA — Maa: BRASILIA — Land: BRASILIEN“,

iii) začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

„Страна: Канада – País: CANADÁ — Země: KANADA — Land: CANADA — Land: KANADA — Riik: KANADA — Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ — Country: CANADA — Pays: CANADA — Zemlja: KANADA — Paese: CANADA — Valsts: KANĀDA — Šalis: KANADA — Ország: KANADA — Pajjiż: KANADA — Land: CANADA — Państwo: KANADA — País: CANADÁ — Țara: CANADA — Krajina: KANADA — Država: KANADA — Maa: KANADA — Land: KANADA“,

iv) začínající slovy „Страна: ЧИЛИ“ se nahrazuje tímto:

„Страна: ЧИЛИ — País: CHILE — Země: CHILE — Land: CHILE — Land: CHILE — Riik: TŠIILI — Χώρα: ΧΙΛΗ — Country: CHILE — Pays: CHILI — Zemlja: ČILE — Paese: CILE — Valsts: ČĪLE — Šalis: ČILĖ — Ország: CHILE — Pajjiż: ĊILI' — Land: CHILI — Państwo: CHILE — País: CHILE — Țara: CHILE — Krajina: CHILE — Država: ČILE — Maa: CHILE — Land: CHILE“,

v) začínající slovy „Страна: ИЗРАЕЛ“ nahrazuje tímto:

„Страна: ИЗРАЕЛ — País: ISRAEL — Země: IZRAEL — Land: ISRAEL — Land: ISRAEL — Riik: IISRAEL — Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ — Country: ISRAEL — Pays: ISRAËL — Zemlja: IZRAEL — Paese: ISRAELE — Valsts: IZRAĒLA — Šalis: IZRAELIS — Ország: IZRAEL — Pajjiż: IŻRAEL — Land: ISRAËL — Państwo: IZRAEL — País: ISRAEL — Țara: ISRAEL — Krajina: IZRAEL — Država: IZRAEL — Maa: ISRAEL — Land: ISRAEL“,

vi) začínající slovy „Страна: ТАЙЛАНД“ nahrazuje tímto:

„Страна: ТАЙЛАНД — País: TAILANDIA — Země: THAJSKO — Land: THAILAND — Land: THAILAND — Riik: TAI — Χώρα: ΤΑΪΛΑΝΔΗ — Country: THAILAND — Pays: THAILANDE — Zemlja: TAJLAND — Paese: TAILANDIA — Valsts: TAIZEME — Šalis: TAILANDAS — Ország: THAIFÖLD — Pajjiż: TAJLANDJA — Land: THAILAND — Państwo: TAJLANDIA — País: TAILANDIA — Țara: THAILANDA — Krajina: THAJSKO — Država: TAJSKA — Maa: THAIMAA — Land: THAILAND“,

vii) začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ nahrazuje tímto:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ — País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA — Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ — Land: AMERIKAS FORENEDE STATER — Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA — Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID — Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ — Country: UNITED STATES OF AMERICA — Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE — Paese: STATI UNITI — Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS — Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS — Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK — Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA — Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA — Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI — País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA — Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII — Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ — Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE — Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT — Land: FÖRENTA STATERNA“;

c) v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

6. 31997 D 0252: rozhodnutí Komise 97/252/ES ze dne 25. března 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 101, 18.4.1997, s. 46):

příloha se mění takto:

a) v názvu „PŘÍLOHA“ se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

PRILOG —“;

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině doplňuje toto:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu „Výrobek: mléko a mléčné výrobky“ se na seznam výrazů za položku ve francouzštině doplňuje toto:

Proizvod: mlijeko i mliječni proizvodi —“;

v následujících bodech se za příslušné údaje ve francouzštině vkládají tyto položky:

v bodu 1

:

„Nacionalna referenca /“,

v bodu 2

:

„Naziv /“,

v bodu 3

:

„Grad /“,

v bodu 4

:

„Regija /“,

v bodu 5

:

„Posebne napomene /“,

v bodu 6

:

„* Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke vijeća 95/408/EZ.“;

b) v příslušném názvu tabulky:

i) začínajícím slovy „Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: NIZOZEMSKI ANTILI /“,

ii) začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: ARGENTINA /“,

iii) začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: AUSTRALIJA /“,

iv) začínajícím slovy „Страна: КАНАДА /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: KANADA/“,

v) začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: ŠVICARSKA /“,

vi) začínajícím slovy „Страна: ИЗРАЕЛ /“ se za položku ve francouzštšině vkládá tato položka:

Zemlja: IZRAEL /“,

vii) začínajícím slovy „Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA /“,

viii) začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: NOVI ZELAND /“,

ix) začínajícím slovy „País: Rusia /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: Rusija/“,

x) začínajícím slovy „Страна: СИНГАПУР /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: SINGAPUR /“,

xi) začínajícím slovy „Страна: ИСЛАНДИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: ISLAND /“,

xii) začínajícím slovy „Страна: ТУРЦИЯ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: TURSKA/“,

xiii) začínajícím slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE /“,

xiv) začínajícím slovy „Страна: УРУГВАЙ /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: URUGVAJ /“,

xv) začínajícím slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА /“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA /“;

c) v příloze v poznámce týkající se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se mezi údaje ve francouzštině a italštině vkládají nové údaje, které znějí:

„— Napomena: privremeni kod, koji ni na koji način ne utječe na konačni naziv ove zemlje, koji će biti dogovoren nakon zaključenja pregovora o ovom pitanju koji su trenutno u tijeku pri Ujedinjenim narodima,“;

d) v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

7. 31997 D 0467: rozhodnutí Komise 97/467/ES ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57):

a) v příloze I se název a odkazy nahrazují tímto:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I –I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЗАЙЦИ И МЕСО ОТ ДИВЕЧ (БЕЗ МЕСО ОТ ЩРАУСИ) — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE CONEJO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA (EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) — SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLIČÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVĚŘE (KROMĚ MASA PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI) — LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF KØD AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN STRUDSEKØD) — LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON KANINCHEN- UND ZUCHTWILDFLEISCH (AUSSER LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÜÜLIKU LIHA JA FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LINDUDE LIHA) — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ) — LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME MEAT (OTHER THAN RATITES) — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE LAPIN ET DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) — POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA KUNIĆA I MESA DIVLJAČI (OSIM BEZGREBENKI) — ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (ESCLUSI I RATITI) — UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT TRUŠU GAĻU UN SAIMNIECĪBĀS AUDZĒTU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU GAĻU, IZŅEMOT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU — ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI TRIUŠIENĄ IR ŽVĖRIENĄ (IŠSKYRUS STRUTINIŲ MĖSĄ) SĄRAŠAS — NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK) BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA — LISTA TA' L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TALFENEK U LAĦAM TAL-KAĊĊA — LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES VAN WILD (MET UITZONDERING VAN LOOPVOGELS) IS TOEGESTAAN — LISTA ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA KRÓLIKÓW I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CAÇA DE CRIAÇÃO (COM EXCEPÇÃO DE CARNES DE RATITES) — LISTA DE UNITĂȚI AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE IEPURE ȘI CARNE DE VÂNAT (ALTA DECÂT RATITE) — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ KRÁLIČIEHO MÄSA A ZVERINY (OKREM MÄSA VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV) — I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV) — LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN) LIHAA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA KÖTT AV KANIN OCH HÄGNAT VILT FÅR IMPORTERAS (UTOM KÖTT AV RATITER)

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми / Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría ( 139 ) / Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (139)  / Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (139)  / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (139)  / Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (139)  / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (139)  / Product: Rabbit meat and farmed game meat (139)  / Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (139)  / Proizvod: Meso kunića i meso uzgojene divljači (139)  / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (139)  / Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (139)  / Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (139)  / Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (139)  / Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (139)  / Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (139)  / Produkt: Mięso królicze I dziczyzna hodowlana (139)  / Produto: Carne de celho e carne de caça de criação (139)  / Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermă / Produkt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (139)  / Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (139)  / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (139)  / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur I hägn (139) 

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Klaonica / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Rasjekavaonica / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Posebne napomene / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на чл ен2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν της προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EC 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек / Conejo / Králík / Kanin / Kaninchen / Küülik / Κουνέλι, κουνέλια / Rabbit / Lapin / Kunić / Coniglio / Trusis / Triušis / Nyúl / Fenek / Konijn / Królik / Coelho / Iepure / Králik / Kunci / Kanit / Kanin

b

=

Двукопитни / Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sõralised / Δίχηλα / Bi-ungulates / Biongulés / Papkari / Biungulati / Pārnadži / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali tal-fratt / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Biongulate / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми / Aves de caza silvestres / Pernatá zvěř z farmového chovu / Opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / Farmis peetavad metslinnud / Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / Farmed game birds / Gibier d'élevage à plumes / Uzgojena pernata divljač / Selvaggina da penna di allevamento / Saimniecībās audzēti medījamie putni / Ūkiuose auginami laukiniai paukščiai / Tenyésztett szárnyasvad / Tajr tal-kaċċa imrobbi / Gekweekt vederwild / Dzikie ptactwo hodowlane / Aves de caça de criação / Păsări vânat de fermă / Pernatá zver z farmových chovov / Gojena pernata divjad / Tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници / Otros mamíferos / Jiní suchozemští savci / Andre landlevende dyr / Andere Landsäugetiere / Teised maismaa imetajad / Άλλα χερσαία θηλαστικά / Other land mammals / Autres mammifères terrestres / Ostali kopneni sisavci / Altri mammiferi terrestri / Citi sauszemes zīdītāji / Kiti sausumos žinduoliai / Egyéb szárazföldi emlősök / Mammiferi oħra ta’ l-art / Andere landzoogdieren / Inne ssaki lądowe / Outros mamíferos terrestres / Alte mamifere terestre / Ostatné suchozemské cicavce / Drugi kopenski sesalci / Muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси / Estrucioniformes / Ptáci nadřádu běžci / Strudse / Zuchtflachbrustvögel / Silerinnalised / Στρουθιονίδες / Ratites / Ratites / Bezgrebenke / Ratiti / Strausu dzimta / Strutiniai / Futómadarak / Tajr li ma jtirx / Loopvogels / Bezgrzebieniowe / Ratites / Ratite / Bežce / Ratiti / Sileälastaiset linnut / Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите / Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. / Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. / Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. / Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats. / Na razini Zajednice objekti neće biti odobreni dok se ne odobre certifikati. / Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. / Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. / A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra / L-istabilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. / Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. / Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunității până ce nu vor fi adoptate certificatele / Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. / Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval. / Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.“;

b) v příloze I se název tabulky

i) začínající slovy „Страна: АРЖЕНТИНА“ nahrazuje tímto:

Страна: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Země: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Riik: ARGENTIINA — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA — Pays: ARGENTINE — Zemlja: ARGENTINA — Paese: ARGENTINIA — Valsts: ARGENTĪNA — Šalis: ARGENTINA — Ország: ARGENTÍNA — Pajjiż: ARĠENTINA — Land: ARGENTINË — Państwo: ARGENTYNA — País: ARGENTINA — Țara: ARGENTINA — Krajina: ARGENTÍNA — Država: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land: ARGENTINA“,

ii) začínající slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ“ nahrazuje tímto:

Страна: АВСТРАЛИЯ — País: AUSTRALIA — Země: AUSTRÁLIE — Land: AUSTRALIEN — Land: AUSTRALIEN — Riik: AUSTRAALIA — Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ — Country: AUSTRALIA — Pays: AUSTRALIE — Zemlja: AUSTRALIJA — Paese: AUSTRALIA — Valsts: AUSTRĀLIJA — Šalis: AUSTRALIJA — Ország: AUSZTRÁLIA — Pajjiż: AWSTRALJA — Land: AUSTRALIË — Państwo: AUSTRALIA — País: AUSTRÁLIA — Țara: AUSTRALIA — Krajina: AUSTRÁLIA — Država: AVSTRALIJA — Maa: AUSTRALIA — Land: AUSTRALIEN“,

iii) začínající slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ“ nahrazuje tímto:

Страна: БРАЗИЛИЯ — País: BRASIL — Země: BRAZÍLIE — Land: BRASILIEN — Land: BRASILIEN — Riik: BRASIILIA — Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ — Country: BRAZIL — Pays: BRÉSIL — Zemlja: BRAZIL — Paese: BRASILE — Valsts: BRAZĪLIJA — Šalis: BRAZILIJA — Ország: BRAZÍLIA — Pajjiż: BRAŻIL — Land: BRASILIË — Państwo: BRAZYLIA — País: BRASIL — Țara: BRAZILIA — Krajina: BRAZÍLIA — Država: BRAZILIJA — Maa: BRASILIA — Land: BRASILIEN“,

iv) začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

Страна: КАНАДА — País: CANADÁ — Země: KANADA — Land: CANADA — Land: KANADA — Riik: KANADA — Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ — Country: CANADA — Pays: CANADA — Zemlja: KANADA — Paese: CANADA — Valsts: KANĀDA — Šalis: KANADA — Ország: KANADA — Pajjiż: KANADA — Land: CANADA — Państwo: KANADA — País: CANADÁ — Țara: CANADA — Krajina: KANADA — Država: KANADA — Maa: KANADA — Land: KANADA“,

v) začínající slovy „Страна: ЧИЛИ“ nahrazuje tímto:

Страна: ЧИЛИ — País: CHILE — Země: CHILE — Land: CHILE — Land: CHILE — Riik: TŠIILI — Χώρα: ΧΙΛΗ — Country: CHILE — Pays: CHILI — Zemlja: ČILE — Paese: CILE — Valsts: ČĪLE — Šalis: ČILĖ — Ország: CHILE — Pajjiż: ĊILI' — Land: CHILI — Państwo: CHILE — País: CHILE — Țara: CHILE — Krajina: CHILE — Država: ČILE — Maa: CHILE — Land: CHILE“,

vi) začínající slovy „Страна: КИТАЙ“ is replaced by the following:

Страна: КИТАЙ — País: CHINA — Země: ČÍNA — Land: KINA — Land: CHINA — Riik: HIINA — Χώρα: ΚΙΝΑ — Country: CHINA — Pays: CHINE — Zemlja: KINA — Paese: CINA — Valsts: ĶĪNA — Šalis: KINIJA — Ország: KÍNA — Pajjiż: ĊINA — Land: CHINA — Państwo: CHINY — País: CHINA — Țara: CHINA — Krajina: ČÍNA — Država: KITAJSKA — Maa: KIINA — Land: KINA“,

vii) začínající slovy „Страна: ГРЕНЛАНДИЯ“ se nahrazuje tímto:

Страна: ГРЕНЛАНДИЯ — País: GROENLANDIA — Země: GRÓNSKO — Land: GRØNLAND — Land: GRÖNLAND — Riik: GRÖÖNIMAA — Χώρα: ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ — Country: GREENLAND — Pays: GROENLAND — Zemlja: GRENLAND — Paese: GROENLANDIA — Valsts: GRENLANDE — Šalis: GRENLANDIJA — Ország: GRÖNLAND — Pajjiż: GREENLAND — Land: GROENLAND — Państwo: GRENLANDIA — País: GRONELÂNDIA — Țara: GROENLANDA — Krajina: GRÓNSKO — Država: GRENLANDIJA — Maa: GRÖNLANTI — Land: GRÖNLAND“,

viii) začínající slovy „Страна: ИСЛАНДИЯ /“ se nahrazuje tímto:

Страна: ИСЛАНДИЯ / País: Islandia / Země: Island / Land: Island / Land: Island / Riik: Island / Χώρα: Iσλανδία / Country: Iceland / Pays: Islande / Zemlja: Island / Paese: Islanda / Valsts: Islande / Šalis: Islandija / Ország: Izland / Pajjiż: Islanda / Land: Ijsland / Państwo: Islandia / País: Islandia / Țara: ISLANDA / Krajina: Island / Država: Islandija / Maa: Islanti / Land: Island“,

ix) začínající slovy „Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ“ se nahrazuje tímto:

Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ — Territorio: NUEVA CALEDONIA — Území: NOVÁ KALEDONIE — Territorium: NY KALEDONIEN — Gebiet: NEUKALEDONIEN — Territoorium: UUS KALEDOONIA — Περιοχή: ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ — Territory: NEW CALEDONIA — Territoire: NOUVELLE-CALÉDONIE — Područje: NOVA KALEDONIJA — Territorio: NUOVA CALEDONIA — Teritorija: JAUNKALEDONIJA — Teritorija: NAUJOJI KALEDONIJA — Terület: ÚJ-KALEDÓNIA — Territorju: KALEDONJA LĠDIDA — Gebied: NIEUW-CALEDONIË — Terytorium: NOWA KALEDONIA — Território: NOVA CALEDÓNIA — Teritoriu: NOUA CALEDONIE — Územie: NOVÁ KALEDÓNIA — Ozemlje: NOVA KALEDONIJA — Alue: UUSI-KALEDONIA — Territorium: NYA KALEDONIEN“,

x) začínající slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ“ se nahrazuje tímto:

Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ — País: NUEVA ZELANDA — Země: NOVÝ ZÉLAND — Land: NEW ZEALAND — Land: NEUSEELAND — Riik: UUS-MEREMAA — Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ — Country: NEW ZEALAND — Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE — Zemlja: NOVI ZELAND — Paese: NUOVA ZELANDA — Valsts: JAUNZĒLANDE — Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA — Ország: ÚJ-ZÉLAND — Pajjiż: NEW ZEALAND — Land: NIEUW-ZEELAND — Państwo: NOWA ZELANDIA — País: NOVA ZELÂNDIA — Țara: NOUA ZEELANDĂ — Krajina: NOVÝ ZÉLAND — Država: NOVA ZELANDIJA — Maa: UUSI-SEELANTI — Land: NYA ZEELAND“,

xi) začínající slovy „Страна: РУСИЯ“ se nahrazuje tímto:

Страна: РУСИЯ — País: RUSSIA — Země: RUSKO — Land: RUSSLAND — Land: RUSSLAND — Riik: VENEMAA — Χώρα: ΡΩΣΙΑ — Country: RUSSIA — Pays: RUSSIE — Zemlja: RUSIJA — Paese: RUSSIA — Valsts: KRIEVIJA — Šalis: RUSIJA — Ország: OROSZORSZÁG — Pajjiż: IR-RUSSJA — Land: RUSLAND — Państwo: ROSJA — País: RÚSSIA — Țara: RUSIA — Krajina: RUSKO — Država: RUSIJA — Maa: VENÄJÄ — Land: RYSSLAND“,

xii) začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ se nahrazuje tímto:

Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ — País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA — Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ — Land: AMERIKAS FORENEDE STATER — Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA — Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID — Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ — Country: UNITED STATES OF AMERICA — Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE — Paese: STATI UNITI — Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS — Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS — Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK — Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA — Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA — Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI — País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA — Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII — Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ — Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE — Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT — Land: FÖRENTA STATERNA“;

c) v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko;

d) v příloze II se název nahrazuje tímto:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II– BILAGA II

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЩРАУСИ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES / SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU MASA Z PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI / LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEKØD / LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH ZUGELASSENEN BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA SILERINNALISTE LINDUDE LIHA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS ΑUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE MEAT / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES / POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA BEZGREBENKI / ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI / UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU / ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI STRUTINIŲ MĖSĄ, SĄRAŠAS / FUTÓMADARAK HÚSÁNAK BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TAT-TAJR LI MA JTIRX / LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOGESTAAN / WYKAZ ZAKŁADÓW Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH JEST DOZWOLONY/ LISTA DOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE RATITES / LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE RATITE / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ MÄSA Z VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV / SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA RATITOV / LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA RATITKÖTT FÅR IMPORTERAS“;

e) v příloze II se název tabulky:

i) začínající slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: АВСТРАЛИЯ — País: AUSTRALIA — Země: AUSTRÁLIE — Land: AUSTRALIEN — Land: AUSTRALIEN — Riik: AUSTRAALIA — Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ — Country: AUSTRALIA — Pays: AUSTRALIE — Zemlja: AUSTRALIJA — Paese: AUSTRALIA — Valsts: AUSTRĀLIJA — Šalis: AUSTRALIJA — Ország: AUSZTRÁLIA — Pajjiż: AWSTRALJA — Land: AUSTRALIË — Państwo: AUSTRALIA — País: AUSTRÁLIA — Țara: AUSTRALIA — Krajina: AUSTRÁLIA — Država: AVSTRALIJA — Maa: AUSTRALIA — Land: AUSTRALIEN“,

ii) začínající slovy „Страна: БОТСУАНА /“ nahrazuje tímto:

„Страна: БОТСУАНА / País: Botsuana / Země: Botswana / Land: Botswana / Land: Botsuana / Riik: Botswana / Χώρα: Μποτσουάνα / Country: Botswana / Pays: Botswana / Zemlja: BOCVANA / Paese: Botswana / Valsts: Botsvāna / Šalis: Botsvana / Ország: Botswana / Pajjiż: Botswana / Land: Botswana / Państwo: Botswana / País: Botsuana / Țara: BOTSWANA / Krajina: Botswana / Država: Bocvana / Maa: Botswana / Land: Botswana“,

iii) začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

„Страна: КАНАДА — País: CANADÁ — Země: KANADA — Land: CANADA — Land: KANADA — Riik: KANADA — Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ — Country: CANADA — Pays: CANADA — Zemlja: KANADA — Paese: CANADA — Valsts: KANĀDA — Šalis: KANADA — Ország: KANADA — Pajjiż: KANADA — Land: CANADA — Państwo: KANADA — País: CANADÁ — Țara: CANADA — Krajina: KANADA — Država: KANADA — Maa: KANADA — Land: KANADA“,

iv) začínající slovy „Страна: ИЗРАЕЛ“ nahrazuje tímto:

„Страна: ИЗРАЕЛ — País: ISRAEL — Země: IZRAEL — Land: ISRAEL — Land: ISRAEL — Riik: IISRAEL — Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ — Country: ISRAEL — Pays: ISRAËL — Zemlja: IZRAEL — Paese: ISRAELE — Valsts: IZRAĒLA — Šalis: IZRAELIS — Ország: IZRAEL — Pajjiż: IŻRAEL — Land: ISRAËL — Państwo: IZRAEL — País: ISRAEL — Țara: ISRAEL — Krajina: IZRAEL — Država: IZRAEL — Maa: ISRAEL — Land: ISRAEL“,

v) začínající slovy „Страна: НАМИБИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: НАМИБИЯ — País: NAMIBIA — Země: NAMIBIE — Land: NAMIBIA — Land: NAMIBIA — Riik: NAMIIBIA — Χώρα: ΝΑΜΙΜΠΙΑ — Country: NAMIBIA — Pays: NAMIBIE — Zemlja: NAMIBIJA — Paese: NAMIBIA — Valsts: NAMĪBIJA — Šalis: NAMIBIJA — Ország: NAMÍBIA — Pajjiż: NAMIBJA — Land: NAMIBIË — Państwo: NAMIBIA — País: NAMBÍA — Țara: NAMIBIA — Krajina: NAMÍBIA — Država: NAMIBIJA — Maa: NAMIBIA — Land: NAMIBIA“,

vi) začínající slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ — País: NUEVA ZELANDA — Země: NOVÝ ZÉLAND — Land: NEW ZEALAND — Land: NEUSEELAND — Riik: UUSMEREMAA — Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ — Country: NEW ZEALAND — Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE — Zemlja: NOVI ZELAND — Paese: NUOVA ZELANDA — Valsts: JAUNZĒLANDE — Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA — Ország: ÚJ-ZÉLAND — Pajjiż: NEW ZEALAND — Land: NIEUW-ZEELAND — Państwo: NOWA ZELANDIA — País: NOVA ZELÂNDIA — Țara: NOUA ZEELANDĂ — Krajina: NOVÝ ZÉLAND — Država: NOVA ZELANDIJA — Maa: UUSI-SEELANTI — Land: NYA ZEELAND“,

vii) začínající slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА“ nahrazuje tímto:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА — País: SUDÁFRICA — Země: JIŽNÍ AFRIKA — Land: SYDAFRIKA — Land: SÜDAFRIKA — Riik: LÕUNA-AAFRIKA — Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ — Country: SOUTH AFRICA — Pays: AFRIQUE DU SUD — Zemlja: JUŽNA AFRIKA — Paese: SUDAFRICA — Valsts: DIENVIDĀFRIKA — Šalis: PIETŲ AFRIKA — Ország: DÉLAFRIKAI KÖZTÁRSASÁG — Pajjiż: L-AFRIKA T'ISFEL — Land: ZUID-AFRIKA — Państwo: REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI — País: ÁFRICA DO SUL — Țara: AFRICA DE SUD — Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA — Država: JUŽNA AFRIKA — Maa: ETELÄ-AFRIKKA — Land: SYDAFRIKA“,

viii) začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ nahrazuje tímto:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ — País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA — Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ — Land: AMERIKAS FORENEDE STATER — Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA — Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID — Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ — Country: UNITED STATES OF AMERICA — Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE — Paese: STATI UNITI — Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS — Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS — Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK — Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA — Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA — Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI — País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA — Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII — Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ — Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE — Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT — Land: FÖRENTA STATERNA“,

ix) začínající slovy „País: URUGUAY —“ nahrazuje tímto:

„País: URUGUAY — Země: URUGUAY — Land: URUGUAY — Land: URUGUAY — Riik: URUGUAY — Χώρα: ΟΥΡΟΥΓΟΥΆΗ — Country: URUGUAY — Pays: URUGUAY — Zemlja: URUGVAJ — Paese: URUGUAY — Valsts: URUGVAJA — Šalis: URUGVAJUS — Ország: URUGUAY — Pajjiż: L-URUGWAJ — Land: URUGUAY — Państwo: URUGWAJ — País: URUGUAI — Krajina: URUGUAJ — Država: URUGVAJ — Maa: URUGUAY — Land: URUGUAY“,

x) začínající slovy „Страна: ЗИМБАБВЕ“ nahrazuje tímto:

„Страна: ЗИМБАБВЕ — País: ZIMBABUE — Země: ZIMBABWE — Land: ZIMBABWE — Land: SIMBABWE — Riik: ZIMBABWE — Χώρα: ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ — Country: ZIMBABWE — Pays: ZIMBABWE — Zemlja: ZIMBABVE — Paese: ZIMBABWE — Valsts: ZIMBABVE — Šalis: ZIMBABVĖ — Ország: ZIMBABWE — Pajjiż: ŻIMBABWE — Land: ZIMBABWE — Państwo: ZIMBABWE — País: ZIMBABUÉ — Țara: ZIMBABWE — Krajina: ZIMBABWE — Država: ZIMBABVE — Maa: ZIMBABWE — Land: ZIMBABWE“;

f) v příloze II se zrušuje položka pro Chorvatsko.

8. 31997 D 0468: rozhodnutí Komise 97/468/ES ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, ze kterých členské státy povolují dovoz zvěřiny (Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 62):

a) v příloze se název a odkazy nahrazují tímto:

„ПРИЛОЖЕНИЕ – ANEXO – PŘÍLOHA – BILAG – ANHANG – LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – PRILOG – ALLEGATO – PIELIKUMS – PRIEDAS – MELLÉKLET – ANNESS – BIJLAGE – ZAŁĄCZNIK – ANEXO – ANEXĂ – PRÍLOHA – PRILOGA – LIITE – BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / POPIS OBJEKATA / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месо от дивеч / Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Maso volně žijící zvěře / Produkt: Kød af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / Toode: ulukiliha / Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Proizvod: Meso divljači / Prodotto: Carni di selvaggina / Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa / Produktas: Žvėriena / Termék: vadhús / Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ / Product: Vlees van vrij wild / Produkt: mięso zwierząt łownych / Produto: Carne de caça selvagem / Produs: carne de vânat sălbatic / Produkt: zverina z divo žijúcej zveri / Proizvod: Meso divjadi / Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha / Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч / Sala de tratamiento de la caza / Zařízení na zpracování masa volně žijící zvěře / Vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / Ulukiliha käitlemisettevõte / Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων / Wild game processing house / Atelier de traitement du gibier sauvage / Objekt za preradu mesa divljači / Centro di lavorazione della selvaggina / Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums / Žvėrienos perdirbimo įmonė / Vadhúsfeldolgozó üzem / Stabiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa / Wildverwerkingseenheid / Zakład przetwórstwa dziczyzny / Estabelecimento de tratamento de caça selvagem / Unitate de procesare a cărnii de vânat / Prevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveri / Obrat za obdelavo mesa divjadi / Luonnonvaraisen riistan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Posebne napomene / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

a

=

Едър дивеч / Caza mayor / Volně žijící velká zvěř / Vildtlevende storvildt / Großwild / Suured ulukid / Μεγάλα άγρια θηράματα / Large wild game / Gros gibier sauvage / Krupna divljač / Selvaggina grossa / Lielie medījamie dzīvnieki / Stambūs žvėrys / Nagyvad / Laħam ta' annimali salvaġġi kbar / Grof vrij wild / Gruba zwierzyna łowna / Caça maior selvagem / Vânat sălbatic mare / Veľká divo žijúca zver / Velika divjad / Luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b

=

Зайцевидни / Lepóridos / Zajícovití / Leporidae / Leporiden / Leporidae sugukonda kuuluvad loomad / λαγόμορφα / Leporidae / Léporidés / Zečevi / Leporidi / Zaķu dzimta / Kiškiniai / Nyúlfélék / Fniek salvaġġi / Haasachtigen (leporidae) / Zającowate / Leporídeos / Leporide / Zajacovité / Leporidi / Leporidae-suvun eläimet / Hardjur

c

=

Пернат дивеч / Aves de caza silvestres / Volně žijící pernatá zvěř / Vildtlevende Fjervildt / Federwild / Metslinnud / άγρια πτερωτά θηράματα / Wild game birds / Oiseaux sauvages de chasse / Pernata divljač / Selvaggina da penna selvatica / Medījamie putni / Laukiniai paukščiai / Szárnyasvad / Tajr salvaġġ / Vrij vederwild / Ptactwo łowne / Aves de caça selvagem / Păsări de vânat sălbatice / Divo žijúca pernatá zver / Pernata divjad / Luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела / Prueba para la detección de triquinas / Vyšetření na trichinely / Undersøgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / Trihhinellade kontroll / Εξέταση παρουσίας τριχινών / Examination for trichinae / Examen pour le dépistage des trichines / Pregled na trihinelu / Esame per l'individuazione di trichine / Trihinelozes izmeklējumi / Trichineliozės tyrimas / Trichinellavizsgálat / L-eżami tat-trichanae / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / Badanie na włośnie / Exame para a detecção de triquinas / Examinare pentru trichină / Vyšetrenie na trichinely / Pregled na trihine / Trikiinien tutkiminen / Trikinkontroll“;

b) v příloze se název tabulky:

i) začínající slovy „Страна: АРЖЕНТИНА“ nahrazuje tímto:

„Страна: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Země: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Riik: ARGENTIINA — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA — Pays: ARGENTINE — Zemlja: ARGENTINA — Paese: ARGENTINIA — Valsts: ARGENTĪNA — Šalis: ARGENTINA — Ország: ARGENTÍNA — Pajjiż: ARĠENTINA — Land: ARGENTINË — Państwo: ARGENTYNA — País: ARGENTINA — Țara: ARGENTINA — Krajina: ARGENTÍNA — Država: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land: ARGENTINA“,

ii) začínající slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: АВСТРАЛИЯ — País: AUSTRALIA — Země: AUSTRÁLIE — Land: AUSTRALIEN — Land: AUSTRALIEN — Riik: AUSTRAALIA — Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ — Country: AUSTRALIA — Pays: AUSTRALIE — Zemlja: AUSTRALIJA — Paese: AUSTRALIA — Valsts: AUSTRĀLIJA — Šalis: AUSTRALIJA — Ország: AUSZTRÁLIA — Pajjiż: AWSTRALJA — Land: AUSTRALIË — Państwo: AUSTRALIA — País: AUSTRÁLIA — Țara: AUSTRALIA Krajina: AUSTRÁLIA — Država: AVSTRALIJA — Maa: AUSTRALIA — Land: AUSTRALIEN“,

iii) začínající slovy „Страна: КАНАДА“ nahrazuje tímto:

„Страна: КАНАДА — País: CANADÁ — Země: KANADA — Land: CANADA — Land: KANADA — Riik: KANADA — Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ — Country: CANADA — Pays: CANADA — Zemlja: KANADA — Paese: CANADA — Valsts: KANĀDA — Šalis: KANADA — Ország: KANADA — Pajjiż: KANADA — Land: CANADA — Państwo: KANADA — País: CANADÁ — Țara: CANADA — Krajina: KANADA — Država: KANADA — Maa: KANADA — Land: KANADA“,

iv) začínající slovy „Страна: ЧИЛИ“ nahrazuje tímto:

„Страна: ЧИЛИ — País: CHILE — Země: CHILE — Land: CHILE — Land: CHILE — Riik: TŠIILI — Χώρα: ΧΙΛΗ — Country: CHILE — Pays: CHILI — Zemlja: ČILE — Paese: CILE — Valsts: ČĪLE — Šalis: ČILĖ — Ország: CHILE — Pajjiż: ĊILI' — Land: CHILI — Państwo: CHILE — País: CHILE — Țara: CHILE — Krajina: CHILE — Država: ČILE — Maa: CHILE — Land: CHILE“,

v) začínající slovy „Страна: ГРЕНЛАНДИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: ГРЕНЛАНДИЯ — País: GROENLANDIA — Země: GRÓNSKO — Land: GRØNLAND — Land: GRÖNLAND — Riik: GRÖÖNIMAA — Χώρα: ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ — Country: GREENLAND — Pays: GROENLAND — Zemlja: GRENLAND — Paese: GROENLANDIA — Valsts: GRENLANDE — Šalis: GRENLANDIJA — Ország: GRÖNLAND — Pajjiż: GREENLAND — Land: GROENLAND — Państwo: GRENLANDIA — País: GRONELÂNDIA — Țara: GROENLANDA — Krajina: GRÓNSKO — Država: GRENLANDIJA — Maa: GRÖNLANTI — Land: GRÖNLAND“,

vi) začínající slovy „Страна: НАМИБИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: НАМИБИЯ — País: NAMIBIA — Land: NAMIBIA — Land: NAMIBIA — Χώρα: ΝΑΜΙΜΠΙΑ — Country: NAMIBIA — Pays: NAMIBIE — Zemlja: NAMIBIJA — Paese: NAMIBIA — Land: NAMIBIË — País: NAMÍBIA — Țara: NAMIBIA — Maa: NAMIBIA — Land: NAMIBIA“,

vii) začínající slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ“ nahrazuje tímto:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ — País: NUEVA ZELANDA — Země: NOVÝ ZÉLAND — Land: NEW ZEALAND — Land: NEUSEELAND — Riik: UUS-MEREMAA — Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ — Country: NEW ZEALAND — Pays: NOUVELLEZÉLANDE — Zemlja: NOVI ZELAND — Paese: NUOVA ZELANDA — Valsts: JAUNZĒLANDE — Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA — Ország: ÚJ-ZÉLAND — Pajjiż: New Zealand — Land: NIEUW-ZEELAND — Państwo: NOWA ZELANDIA — País: NOVA ZELÂNDIA — Țara: NOUA ZEELANDĂ — Krajina: NOVÝ ZÉLAND — Država: NOVA ZELANDIJA — Maa: UUSI-SEELANTI — Land: NYA ZEELAND“,

viii) začínající slovy „País: TÚNEZ —“ nahrazuje tímto:

„— País: TÚNEZ — Země: TUNISKO — Land: TUNESIEN — Land: TUNESIEN — Riik: TUNEESIA — Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ — Country: TUNISIA — Pays: TUNISIE — Zemlja: TUNIS — Paese: TUNISIA — Valsts: TUNISIJA — Šalis: TUNISAS — Ország: TUNÉZIA — Pajjiż: TUNEŻIJA — Land: TUNESIË — Państwo: TUNEZJA — País: TUNÍSIA — Krajina: TUNISKO — Država: TUNIZIJA — Maa: TUNISIA — Land: TUNISIEN“,

ix) začínající slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ“ nahrazuje tímto:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ — País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA — Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ — Land: AMERIKAS FORENEDE STATER — Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA — Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID — Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ — Country: UNITED STATES OF AMERICA — Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE — Paese: STATI UNITI — Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS — Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS — Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK — Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA — Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA — Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI — País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA — Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII — Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ — Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE — Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT — Land: FÖRENTA STATERNA“,

x) začínající slovy „Страна: УРУГВАЙ“ se nahrazuje tímto:

„Страна: УРУГВАЙ — País: URUGUAY — Země: URUGUAY — Land: URUGUAY — Land: URUGUAY — Riik: URUGUAY — Χώρα: ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ — Country: URUGUAY — Pays: URUGUAY — Zemlja: URUGVAJ — Paese: URUGUAY — Valsts: URUGVAJA — Šalis: URUGVAJUS — Ország: URUGUAY — Pajjiż: URUGWAJ — Land: URUGUAY — Państwo: URUGWAJ — País: URUGUAI — Țara: URUGUAY — Krajina: URUGUAJ — Država: URUGVAJ — Maa: URUGUAY — Land: URUGUAY“,

xi) začínající slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА“ se nahrazuje tímto:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА — País: SUDÁFRICA — Země: JIŽNÍ AFRIKA — Land: SYDAFRIKA — Land: SÜDAFRIKA — Riik: LÕUNA-AAFRIKA — Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ — Country: SOUTH AFRICA — Pays: AFRIQUE DU SUD — Zemlja: JUŽNA AFRIKA — Paese: SUDAFRICA — Valsts: DIENVIDĀFRIKA — Šalis: PIETŲ AFRIKA — Ország: DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG — Pajjiż: LAFRIKA T'ISFEL — Land: ZUID-AFRIKA — Państwo: REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI — País: ÁFRICA DO SUL — Țara: AFRICA DE SUD — Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA — Država: JUŽNA AFRIKA — Maa: ETELÄ-AFRIKKA — Land: SYDAFRIKA“.

9. 31997 D 0569: rozhodnutí Komise 97/569/ES ze dne 16. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (Úř. věst. L 234, 26.8.1997, s. 16):

příloha I se mění takto:

a) v názvu „Příloha“ se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

– „PRILOG —“;

v první části nazvané „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu „Výrobky: masné výrobky“ se v seznamu pojmů za položku ve francouzštině vkládá toto:

Proizvod: mesni proizvodi —“,

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)

v bodu 1 : „Nacionalna referenca —“,

ii)

v bodu 2 : „Naziv —“,

iii)

v bodu 3 : „Grad —“,

iv)

v bodu 4 : „Regija —“,

v)

v bodu bod 5 : „Posebne napomene —“,

vi)

v bodu 6 :

„* zemlje i objekti koji ispunjavaju SVE zahtjeve IZ članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

b) v příslušném názvu tabulky:

i) začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

ii) začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AUSTRALIJA —“,

iii) začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

iv) začínajícím slovy „Страна: КАНАДА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KANADA —“,

v) začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ŠVICARSKA —“,

vi) začínajícím slovy „Страна: ЧИЛИ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ČILE —“,

vii) začínajícím slovy „Страна: ХОНГ КОНГ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: HONG KONG —“,

viii) začínajícím slovy „Страна: ИЗРАЕЛ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: IZRAEL —“,

ix) začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NOVI ZELAND —“,

x) začínajícím slovy „Страна: СИНГАПУР —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SINGAPUR —“,

xi) začínajícím slovy „Страна: ТАЙЛАНД —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TAJLAND —“,

xii) začínajícím slovy „Страна: ЮЖНА АФРИКА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA —“;

c) v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko;

d) příloha II se mění takto:

v názvu „Příloha II“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

PRILOG II —“;

v prvním oddílu „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu nazvaném „Výrobky: masné výrobky“ se v seznamu pojmů za položku ve francouzštině vkládá toto:

Proizvod: mesni proizvodi —“;

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

v bodu 1

:

„Nacionalna referenca —“,

v bodu 2

:

„Naziv —“,

v bodu 3

:

„Grad —“,

v bodu 4

:

„Regija —“,

v bodu 5

:

„Posebne napomene —“,

v bodu 6

:

„* Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

e) v názvu tabulky začínajícím slovy „País: MAURICIO —“ se za položku ve francouzštšině vkládá toto:

Zemlja: MAURICIJUS —“.

10. 31998 D 0179: rozhodnutí Komise 98/179/ES ze dne 23. února 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (Úř. věst. L 65, 5.3.1998, s. 31):

v příloze se v bodu 1.2 druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:

„Za Chorvatsko musí být akreditace získána ke dni přistoupení.“

11. 31998 D 0536: rozhodnutí Komise 98/536/ES ze dne 3. září 1998, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (Úř. věst. L 251, 11.9.1998, s. 39):

v příloze se za údaje pro Bulharsko vkládají tyto údaje:„Chorvatsko

Hrvatski veterinarski institutSavska cesta 14310 000 Zagreb

Všechny skupiny“

12. 31999 D 0120: rozhodnutí Komise 1999/120/ES ze dne 27. ledna 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev, žaludků a močových měchýřů (Úř. věst. L 36, 10.2.1999, s. 21):

příloha se mění takto:

a) v názvu „Příloha“ se za údaj ve francouzštině vkládá tento údaj:

PRILOG —“;

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu nazvaném „Produkt: Žaludky, močové měchýře a střeva zvířat“ se na seznam pojmů za položku ve francouzštině doplňuje toto:

Proizvod: želuci, mjehuri i crijeva životinja —“;

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

v bodu 1

:

„Nacionalna referenca —“,

v bodu 2

:

„Naziv —“,

v bodu 3

:

„Grad —“,

v bodu 4

:

„Regija —“,

v bodu 5

:

„Posebne napomene —“;

b) v příslušném názvu tabulky:

i) začínajícím slovy „Страна: АФГАНИСТАН –“ se za údaj ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AFGANISTAN —“,

ii) začínajícím slovy „País: ALBANIA —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ALBANIJA —“,

iii) začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

iv) začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AUSTRALIJA —“;

v) začínajícím slovy „Страна: БАНГЛАДЕШ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BANGLADEŠ —“,

vi) začínajícím slovy „Страна: БАХРЕЙН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BAHREIN —“,

vii) začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

viii) začínajícím slovy „Страна: КАНАДА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KANADA —“,

ix) začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ŠVICARSKA —“,

x) začínajícím slovy „Страна: ЧИЛИ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ČILE —“,

xi) začínajícím slovy „Страна: КИТАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KINA —“,

xii) začínajícím slovy „Страна: КОСТА РИКА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KOSTARIKA —“,

xiii) začínajícím slovy „Страна: ЕГИПЕТ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: EGIPAT —“,

xiv) začínajícím slovy „Страна: ХОНДУРАC —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: HONDURAS —“,

xv) začínajícím slovy „Страна: ИНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: INDIJA —“,

xvi) začínajícím slovy „Страна: ИРАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: IRAN —“,

xvii) začínajícím slovy „Страна: ЯПОНИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: JAPAN —“,

xviii) začínajícím slovy „Страна: КУВЕЙТ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KUVAJT —“,

xix) začínajícím slovy „Страна: ЛИВАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: LIBANON —“,

xx) začínajícím slovy „Страна: МАРОКО —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: MAROKO —“,

xxi) začínajícím slovy „Страна: МОНГОЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: MONGOLIJA —“,

xxii) začínajícím slovy „Страна: МЕКСИКО —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: MEKSIKO —“,

xxiii) začínajícím slovy „Страна: НИКАРАГУА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NIKARAGVA —“,

xxiv) začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NOVI ZELAND —“,

xxv) začínajícím slovy „Страна: ПАНАМА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PANAMA —“,

xxvi) začínajícím slovy „Страна: ПЕРУ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PERU —“,

xxvii) začínajícím slovy „Страна: ПАКИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PAKISTAN —“,

xxviii) začínajícím slovy „Страна: ПАРАГВАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PARAGVAJ —“,

xxix) začínajícím slovy „Страна: СИРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SIRIJA —“,

xxx) začínajícím slovy „Страна: ТУНИС —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TUNIS —“,

xxxi) začínajícím slovy „Страна: ТУРКМЕНИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TURKMENISTAN —“,

xxxii) začínajícím slovy „Страна: ТУРЦИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TURSKA —“,

xxxiii) začínajícím slovy „Страна: УКРАЙНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: UKRAJINA —“,

xxxiv) začínajícím slovy „Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ —” se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE —“,

xxxv) začínajícím slovy „Страна: УРУГВАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: URUGVAJ —“,

xxxvi) začínajícím slovy „Страна: УЗБЕКИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: UZBEKISTAN —“,

xxxvii) začínajícím slovy „Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ —” se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA“,

xxxviii) začínajícím slovy „País: SUDÁFRICA—“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA —“;

c) v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

13. 31999 D 0710: rozhodnutí Komise 1999/710/ES ze dne 15. října 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 82):

příloha se mění takto:

a) v názvu „Příloha“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu nazvaném „Výrobek: mleté maso a masné polotovary“ se na seznam podmínek za položku ve francouzštině doplňuje toto:

Proizvod: mljeveno meso i mesni pripravci —“;

v následujících bodech se za příslušné údaje ve francouzštině vkládají tyto údaje:

i)

v bodu 1 : „Nacionalna referenca —“,

ii)

v bodu 2 : „Naziv —“,

iii)

v bodu 3 : „Grad —“,

iv)

v bodu 4 : „Regija —“,

v)

v bodu 5 : „Djelatnost —“,

vi)

v bodu MM : „Mljeveno meso —“,

vii)

v bodu MP : „Mesni pripravci —“,

viii)

v bodu 6 : „Posebne napomene —“,

ix)

v bodu 7 : „Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2.stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ“;

b) v příslušném názvu tabulky:

i) začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

ii) začínajícím slovy „Страна: АВСТРАЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: AUSTRALIJA —“.

iii) začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

iv) začínajícím slovy „Страна: ЧИЛИ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ČILE —“,

v) začínajícím slovy „Страна: ИЗРАЕЛ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: IZRAEL —“,

vi) začínajícím slovy „Страна: ИСЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ISLAND —“.

vii) začínajícím slovy „Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: NOVI ZELAND —“,

viii) začínajícím slovy „Страна: ТАЙЛАНД —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TAJLAND —“.

14. 32001 D 0556: rozhodnutí Komise 2001/556/ES ze dne 11. července 2001, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz želatiny určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 23):

příloha se mění takto:

a) v názvu „Příloha“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

v odkazech se za příslušné údaje ve francouzštině vkládají tyto údaje:

v prvním oddílu nazvaném „Seznam zařízení“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS OBJEKATA —“;

ve druhém oddílu nazvaném „Výrobek: želatina určená k lidské spotřebě“ se v seznamu pojmů za položku ve francouzštině doplňuje toto:

„Proizvod: želatina namijenjena prehrani ljudi —“;

v následujících bodech za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

v bodu 1

:

Nacionalna referenca —“,

v bodu 2

:

Naziv —“,

v bodu 3

:

Grad —“,

v bodu 4

:

Regija —“;

b) v příslušném názvu tabulky:

i) začínajícím slovy „Страна: АРЖЕНТИНА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ARGENTINA —“,

ii) začínajícím slovy „Страна: БРАЗИЛИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BRAZIL —“,

iii) začínajícím slovy „Страна: БЕЛАРУС —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: BJELARUS —“.

iv) začínajícím slovy „Страна: КАНАДА —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KANADA —“,

v) začínajícím slovy „Страна: ШВЕЙЦАРИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: ŠVICARSKA —“,

vi) začínajícím slovy „Страна: КИТАЙ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KINA —“,

vii) začínajícím slovy „Страна: КОЛУМБИЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: KOLUMBIJA —“,

viii) začínajícím slovy „Страна: КОРЕЯ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: REPUBLIKA KOREJA —“,

ix) začínajícím slovy „Страна: ПАКИСТАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: PAKISTAN —“,

x) začínajícím slovy „Страна: ТАЙВАН —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: TAJVAN —“,

xi) začínajícím slovy „Страна: С А Щ —“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE —“,

xii) začínajícím slovy „País: India /“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

Zemlja: Indija /“.

15. 32004 D 0211: rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1):

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

16. 32004 R 0136: nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11):

v příloze V části I se zrušuje tato položka týkající se země:

„Chorvatsko“.

17. 32004 R 0911: nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 65):

a) v článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.  Pro Chorvatsko se odchylka podle odstavce 3 vztahuje na skot narozený více než šest měsíců před datem přistoupení Chorvatska“;

b) v příloze I se za údaj pro Bulharsko vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

HR“

18. 32006 D 0168: rozhodnutí Komise 2006/168/ES ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES (Úř. věst. L 57, 28.2.2006, s. 19:

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

19. 32006 D 0766: rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53):

v příloze II se zrušuje tato položka:

„HR – CHORVATSKO“.

20. 32007 D 0025: rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29):

v článku 3 se zrušuje výraz „Chorvatska,“.

21. 32006 D 0778: rozhodnutí Komise 2006/778/ES ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely (Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 39):

v čl. 8 odst. 1 se za slova „v průběhu předchozího kalendářního roku.“ doplňuje nová věta, která zní:

„Chorvatsko poprvé předloží svou zprávu nejpozději do dne 30. června 2014.“

22. 32007 D 0453: rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84):

v části B přílohy se zrušuje položka pro Chorvatsko.

23. 32007 D 0777: rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49):

v části 2 přílohy II se zrušují údaje pro Chorvatsko.

24. 32008 R 0504: nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 3):

v článku 26 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.  Koňovití narození v Chorvatsku nejpozději do 30. června 2013, avšak neidentifikovaní do tohoto data v souladu s tímto nařízením, jsou identifikováni v souladu s tímto nařízení nejpozději do 31. prosince 2014.“

25. 32008 R 0798: nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1):

v části 1 přílohy I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

26. 32008 R 1251: nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41):

v příloze III se zrušuje položka pro Chorvatsko.

27. 32008 R 1291: nařízení Komise (ES) č. 1291/2008 ze dne 18. prosince 2008 o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 22):

a) článek 1 se zrušuje;

b) v části 1 přílohy se zrušuje položka pro Chorvatsko.

28. 32009 R 0206: nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1):

a) v čl. 2 odst. 3 se v prvním pododstavci zrušuje položka týkající se Chorvatska;

b) v příloze III se v poznámce pod čarou (*) zrušuje položka týkající se Chorvatska;

c) v příloze III se na plakátu s nápisem „Nemoci neuznávají hranice“ zrušuje položka týkající se Chorvatska;

d) v příloze IV se v bodu 1 zrušuje položka pro Chorvatsko;

e) v příloze IV se v bodu 2 v příslušné první a druhé hlavní odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

f) v příloze IV se v bodu 3 v příslušné první a druhé hlavní odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska;

g) v příloze IV se v bodu 5 v příslušné první a druhé odrážce zrušuje položka týkající se Chorvatska.

29. 32009 D 0821: rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1):

příloha I se mění takto:

a) v názvu „PŘÍLOHA“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

v části nazvané „SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

POPIS ODOBRENIH GRANIČNIH INSPEKCIJSKIH POSTAJA —“;

v následujících bodech se za příslušné položky ve francouzštině vkládají tyto položky:

i)

v bodu 1 : „Naziv —“,

ii)

v bodu 2 : „Kod TRACES —“,

iii)

v bodu 3 :

„Tip —“,

v položce A

:

„Zračna luka —“,

v položce F

:

„Željeznica —“,

v položce P

:

„Luka —“,

v položce R

:

„Cesta —“,

iv)

v bodu 4 : „Inspekcijski centar —“,

v)

v bodu 5 :

„Proizvodi —“,

v položce HC

:

„Svi proizvodi namijenjeni prehrani ljudi —“,

v položce NHC

:

„Drugi proizvodi —“,

v položce NT

:

„bez temperaturnih zahtjeva —“,

v položcei T

:

„Smrznuti/rashlađeni proizvodi —“,

v položce T (FR)

:

„Smrznuti proizvodi —“,

v položce T (CH)

:

„Rashlađeni proizvodi —“,

vi)

v bodu 6 :

„Žive životinje —“,

v položce U

:

„Papkari i kopitari: goveda, svinje, ovce, koze, domaći i divlji kopitari —“,

v položce E

:

„Registrirani kopitari, kako su definirani Direktivom Vijeća 90/426/EEZ —“,

v položce O

:

„Druge životinje (uključujući životinje za zoološki vrt) —“,

vii)

v bodech 5–6 :

„Posebne napomene —“,

v položce (*)

:

„Odobrenje privremeno stavljeno izvan snage temeljem članka 6. Direktive 97/78/EZ, do daljnje obavijesti, kako je navedeno u stupcima 1, 4, 5 i 6.“,

v položce (1)

:

„Pregledi u skladu sa zahtjevima iz Odluke Komisije 93/352/EEZ, donesene radi provedbe članka 19. stavka 3. Direktive Vijeća 97/78/EZ. —“,

v položce (2)

:

„Samo pakirani proizvodi —“,

v položce (3)

:

„Samo proizvodi ribarstva —“,

v položce (4)

:

„Samo bjelančevine životinjskog podrijetla —“,

v položce (5)

:

„Samo vuna, krzna i kože —“,

v položce (6)

:

„Samo tekuće masti, ulja i riblja ulja —“,

v položce (7)

:

„Islandski poniji (samo od travnja do listopada) —“,

v položce (8)

:

„Samo kopitari —“,

v položce (9)

:

„Samo tropske ribe —“,

v položce (10)

:

„Samo mačke, psi, glodavci, lagomorfi, žive ribe i gmazovi —“,

v položce (11)

:

„Samo krmiva u rasutom stanju —“,

v položce (12)

:

„Za (U) u slučaju kopitara namijenjenih samo za zoološki vrt; i za (O) u slučaju jednodnevnih pilića, riba, pasa, mačaka, insekata ili drugih životinja namijenjenih samo za zoološki vrt. —“,

v položce (13)

:

„Namijenjeno za provoz kroz Europsku zajednicu pošiljaka određenih proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi, koje odlaze u ili dolaze iz Rusije prema posebnim postupcima predviđenima u relevantnom zakonodavstvu Zajednice. —“,

v položce (14)

:

„Dozvoljen je ograničen broj vrsta, kako je odredilo nadležno nacionalno tijelo. —“,

v položce (15)

:

„Ovo odobrenje vrijedi samo do 31. srpnja 2012. —“;

b) v příloze I se v příslušném názvu tabulky:

i) začínajícím slovy „Страна: Белгия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Belgija —“,

ii) začínajícím slovy „Страна: България —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Bugarska —“,

iii) začínajícím slovy „Страна: Чешка Република —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Češka Republika —“,

iv) začínajícím slovy „Страна: Дания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Danska —“,

v) začínajícím slovy „Страна: Германия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Njemačka —“,

vi) začínajícím slovy „Страна: Естония —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Estonija —“,

vii) začínajícím slovy „Страна: Ирландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Irska —“,

viii) začínajícím slovy „Страна: Гърция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Grčka —“,

ix) začínajícím slovy „Страна: Испания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Španjolska —“,

x) začínajícím slovy „Страна: Франция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Francuska —“,

xi) začínajícím slovy „Страна: Италия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Italija —“,

xii) začínajícím slovy „Страна: Кипър —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Cipar —“,

xiii) začínajícím slovy „Страна: Латвия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Latvija —“,

xiv) začínajícím slovy „Страна: Литва —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Litva —“,

xv) začínajícím slovy „Страна: Люксембург —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Luksemburg —“,

xvi) začínajícím slovy „Страна: Унгария —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Mađarska —“,

xvii) začínajícím slovy „Страна: Малта —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Malta —“,

xviii) začínajícím slovy „Страна: Нидерландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Nizozemska —“,

xix) začínajícím slovy „Страна: Австрия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Austrija —“,

xx) začínajícím slovy „Страна: Полша —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Poljska —“,

xxi) začínajícím slovy „Страна: Португалия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Portugal —“,

xxii) začínajícím slovy „Страна: Румъния —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Rumunjska —“,

xxiii) začínajícím slovy „Страна: Словения —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovenija —“,

xxiv) začínajícím slovy „Страна: Словакия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovačka —“,

xxv) začínajícím slovy „Страна: Финландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Finska —“,

xxvi) začínajícím slovy „Страна: Швеция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Švedska —“,

xxvii) začínajícím slovy „Страна: Обединеното кралство —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Ujedinjena Kraljevina —“.

Příloha II se mění takto:

a) v názvu „Příloha“ se za položku ve francouzštině vkládá tato položka:

PRILOG —“;

b) v příloze II se v příslušném názvu tabulky

i) začínajícím slovy „Страна: Белгия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Belgija —“,

ii) začínajícím slovy „Страна: България —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Bugarska —“,

iii) začínajícím slovy „Страна: Чешка Република —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Češka Republika —“,

iv) začínajícím slovy „Страна: Дания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Danska —“,

v) začínajícím slovy „Страна: Германия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Njemačka —“,

vi) začínajícím slovy „Страна: Естония —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Estonija —“,

vii) začínajícím slovy „Страна: Ирландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Irska —“,

viii) začínajícím slovy „Страна: Гърция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Grčka —“,

ix) začínajícím slovy „Страна: Испания —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Španjolska —“,

x) začínajícím slovy „Страна: Франция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Francuska —“,

xi) začínajícím slovy „Страна: Италия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Italija —“,

xii) začínajícím slovy „Страна: Кипър —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Cipar —“,

xiii) začínajícím slovy „Страна: Латвия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Latvija —“,

xiv) začínajícím slovy „Страна: Литва —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Litva —“,

xv) začínajícím slovy „Страна: Люксембург —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Luksemburg —“,

xvi) začínajícím slovy „Страна: Унгария —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Mađarska —“,

xvii) začínajícím slovy „Страна: Малта —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Malta —“,

xviii) začínajícím slovy „Страна: Нидерландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Nizozemska —“,

xix) začínajícím slovy „Страна: Австрия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Austrija —“,

xx) začínajícím slovy „Страна: Полша —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Poljska —“,

xxi) začínajícím slovy „Страна: Португалия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Portugal —“,

xxii) začínajícím slovy „Страна: Румъния —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Rumunjska —“,

xxiii) začínajícím slovy „Страна: Словения —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovenija —“,

xxiv) začínajícím slovy „Страна: Словакия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Slovačka —“,

xxv) začínajícím slovy „Страна: Финландия —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Finska —“,

xxvi) začínajícím slovy „Страна: Швеция —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Švedska —“,

xxvii) začínajícím slovy „Страна: Обединеното кралство —“ vkládá za položku ve francouzštině toto:

Zemlja: Ujedinjena Kraljevina —“;

c) v příloze II ve všech výčtech začínajících slovy „ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

SREDIŠNJA JEDINICA —“;

d) v příloze II ve všech výčtech začínajících slovy „РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE —“;

e) v příloze II ve všech výčtech začínajících slovy „ЛОКАЛНA ЕДИНИЦА“ se za položku ve francouzštině vkládá toto:

LOKALNE JEDINICE —“.

30. 32010 R 0206: nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1):

a) v části 1 přílohy I se zrušuje údaj pro Chorvatsko;

b) v části 1 přílohy II se zrušuje údaj pro Chorvatsko.

31. 32010 D 0472: rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74):

v příloze I a příloze III se zrušují údaje pro Chorvatsko.

32. 32010 R 0605: nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1):

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

33. 32011 D 0163: rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40):

v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

34. 32011 R 0547: nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin (Úř. věst. L 155, 11.6.2011, s. 176):

a) v příloze II bodu 1.1 se v seznamu „RSh 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Otrovno u dodiru s očima.“;

b) v příloze II bodu 1.1 se v seznamu „RSh 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Može uzrokovati fotosenzibilizaciju.“;

c) v příloze II bodu 1.1 se v seznamu „RSh 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

U dodiru s parama uzrokuje opekline kože i očiju, a dodir s tekućinom uzrokuje ozebline.“;

d) v příloze III bodu 1 se v seznamu „SP 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).“;

e) v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

U slučaju dodira s kožom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kožu većom količinom vode.“;

f) v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.“;

g) v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Nakon rimjene sredstva ne udisati dim i odmah napustiti tretirano područje.“;

h) v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 4“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Ambalažu otvoriti na otvorenom mjestu i u suhim uvjetima.“;

i) v příloze III bodu 2.1 se v seznamu „SPo 5“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.“;

j) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).“;

k) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.“;

l) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštovati sigurnosno područje od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.“;

m) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 4“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja ne upotrebljavati na nepropusnim površinama kao što su asfalt, beton, kamene kocke za popločavanje, željezničke pruge i druge površine na kojima postoji velika mogućnost površinskog ispiranja.“;

n) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 5“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca sredstvo mora biti u potpunosti inkorporirano u tlo, uključujući i krajnje redove.“;

o) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 6“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.“;

p) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 7“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Ne primjenjivati u vrijeme parenja ptica.“;

q) v příloze III bodu 2.2 se v seznamu „SPe 8“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Opasno za pčele./Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje./Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela./Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti vrijeme) nakon primjene./Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova koji su prisutni./Odstraniti korove prije cvatnje./Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).“;

r) v příloze III bodu 2.3 se v seznamu „Spa 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Zbog sprečavanja pojave rezistentnosti ne primjenjivati ovo ili neko drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).“;

s) v příloze III bodu 2.4 se v seznamu „SPr 1“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Mamci trebaju biti postavljeni na način kojim se sprečava konzumiranje drugim životinjama. U mamce obliku blokova treba postaviti tako da ih glodavci ne mogu raznositi.“;

t) v příloze III bodu 2.4 se v seznamu „SPr 2“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Tretirano područje Mora biti u vrijeme primjene označeno. Mora biti uvedených opasnost od trovanja (primarnog i sekundarnog) antikoagulansima, Kao i odgovarajući protuotrov.“;

u) v příloze III bodu 2.4 se v seznamu „SPr 3“ za položku ve francouzštině vkládá toto:

„HR

:

Tijekom tretiranja uginule glodavce treba svakodnevno uklanjati. Ne smije IH se odlagati u kante za smeće odlagališta smeća III.“

35. 32011 D 0630: prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie (Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 32):

v příloze I se zrušuje položka pro Chorvatsko.

8.    RYBOLOV

1. 32001 R 2065: nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 6):

v čl. 4 odst. 1 se mezi údaje pro francouzštinu a italštinu vkládá tento údaj:

 

„v chorvatštině:

'… ulovljeno u moru …' nebo '… ulovljeno u kopnenim vodama …' nebo '… uzgojeno …',“.

2. 32002 R 2306: nařízení Komise (ES) č. 2306/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o oznamování dovozních cen produktů rybolovu (Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 94):

a) v příloze se v tabulce 1 za údaj pro Řecko vkládá tento údaj:Kód

Členský stát

„HRV

Chorvatsko“

b) v příloze se v tabulce 2 za údaj pro Euro vkládá tento údaj:Kód

Měna

„HRK

Chorvatská kuna“

c) v příloze se v tabulce 3 za údaje pro Francii doplňují tyto údaje:Členský stát

Kód

Přístav

„Chorvatsko

HR001

Rijeka

 

HR002

Ploče“

3. 32009 R 0248: nařízení Komise (ES) č. 248/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 79, 25.3.2009, s. 7):

příloha VIII se mění takto:

a) v tabulce 1 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:Kódy NUTS

„ISO-A3“

Země

Název NUTS

„HR

HRVATSKA

 

HR01

KONTINENTALNA HRVATSKA

HR02

JADRANSKA HRVATSKA“

b) v tabulce 6 se mezi údaje pro Libru šterlinku a Maďarský forint vkládá tento údaj:Kód

Měna

„HRK

Chorvatská kuna“

4. 32011 D 0207: rozhodnutí Komise 2011/207/EU ze dne 29. března 2011, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (Úř. věst. L 87, 2.4.2011, s. 9), ve znění prováděcího rozhodnutí Komise č. 246 ze dne 2. května 2012 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 25):

v čl. 12 odst. 1 se mezi slovy „Francií,“ a „Itálií“ vkládá toto slovo:

„Chorvatskem,”.

9.    DOPRAVNÍ POLITIKA

SILNIČNÍ DOPRAVA

1. 32007 D 0756: rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30):

v dodatku 2 se Pole 1 – kód země (2 písmena) nahrazuje tímto:

„Kódy zemí jsou kódy úředně zveřejněné a aktualizované na webových stránkách EU v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů (http://publications.eu.int/code/cs/cs-5000600.htm)STÁT

KÓD

Rakousko

AT

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Chorvatsko

HR

Kypr

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Itálie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštejnsko

LI

Litva

LT

Lucembursko

LU

Norsko

NO

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovenská republika

SK

Slovinsko

SI

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Švýcarsko

CH

Spojené království

UK

Kód pro nadnárodní bezpečnostní orgán by měl být tvořen stejným způsobem. V současné době existuje jediný takový orgán: Channel Tunnel Safety Authority (bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche). Navrhuje se používat tento kód:NADNÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ORGÁN

KÓD

Channel Tunnel Safety Authority

CT“

2. 32010 R 0036: nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 13, 19.1.2010, s. 1):

a) v příloze I bodu 3 písm. c) se za položku pro Francii vkládá tato položka:

„HR

:

Chorvatsko“;

b) v příloze I bodu 9b se za položku pro Francii vkládá tato položka:

chorvatsky

:

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA“.

10.    ENERGETIKA

1. 32005 R 0302: nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu (Úř. věst. L 54, 28.2.2005, s. 1):

v čl. 2 odst. 1 se mezi výraz „Irsko,“ a slovo „Itálie“ vkládá tento výraz:

„Chorvatsko,“.

2. 32006 R 1635: nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 306, 7.11.2006, s. 3):

v příloze II se zrušuje tato položka:

„Chorvatsko“.

11.    DANĚ

1. 32009 R 0684: nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24):

v příloze II se do seznamu kódů 1 mezi položky pro bulharštinu a češtinu vkládají tyto údaje:Kód

Název

„hr

chorvatština“

2. 32012 R 0079: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 29, 1.2.2012, s. 13):

v článku 4 se za první větu vkládá nová věta, která zní:

„Chorvatsko sdělí Komisi své rozhodnutí uvedené v předchozí větě o neúčasti na automatické výměně informací do 1. července 2013.“;

v příloze IV části A se za položku pro Francii vkládá tato položka:

„HR“.

12.    STATISTIKA

1. 31991 D 0450: rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom ze dne 26. července 1991, kterým se vymezuje ekonomické území členských států pro účely článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36):

v příloze se mezi údaje pro Francii a Irsko vkládají tyto údaje:

„Ekonomické území Chorvatské republiky zahrnuje:

 území Chorvatské republiky,

 vzdušný prostor, výsostné vody a kontinentální šelf pod mezinárodními vodami, nad nimiž země požívá výlučná práva,

 vnější územní enklávy, tj. zeměpisná území nacházející se ve zbytku světa a používaná na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí země (vyslanectví a velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny, vědecké základny apod.) pro veškeré operace jiné než ty, které se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku nabytí,

 vnitřní územní enklávy, tj. části vlastního zeměpisného území používané na základě mezinárodních smluv nebo mezistátních dohod orgány vládních institucí jiných zemí, orgány Evropských společenství nebo mezinárodními organizacemi pouze pro operace, které se týkají vlastnictví pozemku tvořícího enklávu a budov na něm stojících v okamžiku prodeje,

 ložiska ropy, zemního plynu aj. v mezinárodních vodách mimo kontinentální šelf země provozovaná jednotkami rezidentskými na území vymezeném v předchozích pododstavcích.“

2. 32003 R 1358: nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení (Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 9):

v příloze I oddíle III nazvaném „Seznam letišť Společenství a odchylek“ se za údaje pro Francii vkládá tato tabulka:Chorvatsko:  Seznam letišť Společenství

Kód letiště

ICAO

Název

letiště

Kategorie letišť

v roce 2011

LDZA

Zagreb/Pleso

3

LDSP

Split/Kaštela

2

LDDU

Dubrovnik/Čilipi

2

LDPL

Pula/Pula

2

LDRI

Rijeka/Krk

1

LDZD

Zadar/Zemunik

2

LDOS

Osijek/Klisa

1“

3. 32005 R 0772: nařízení Komise (ES) č. 772/2005 ze dne 20. května 2005 o specifikacích pro rozsah charakteristik a stanovení technického formátu pro tvorbu roční statistiky Společenství týkající se oceli za referenční roky 2003–2009 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 51):

v příloze II bodu 3.2 nazvaném „Země“ se za položku pro Francii vkládá tato položka:

„Chorvatsko

HR“.

4. 32008 D 0861: rozhodnutí Komise 2008/861/ES ze dne 29. října 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 66):

v příloze I nazvané „Seznam evropských přístavů podle Eurostatu“ se v tabulce mezi údaje pro Francii [FR] a Itálii [IT] vkládají tyto údaje:CTRY

MCA

MODIFIC

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

„HR

HR00

X

Antenal

HRATL

HRNVG

 

102002

HR

HR00

X

Bakar

HRBAK

 

X

201063

HR

HR00

X

Baška

HRBAS

 

X

212066

HR

HR00

X

Blace

HRBLE

HRMET

 

601499

HR

HR00

X

Biograd na Moru

HRBNM

 

X

307203

HR

HR00

X

Bol

HRBOL

 

X

505372

HR

HR00

X

Brbinj / Lučina

HRBRB

HRBZA

 

305204

HR

HR00

X

Brijuni

HRBRI

HRPUY

 

100003

HR

HR00

X

Božava

HRBZA

 

X

305211

HR

HR00

X

Crikvenica

HRCRA

 

X

205069

HR

HR00

X

Cres

HRCRS

 

X

216068

HR

HR00

X

Cavtat

HRCVT

 

X

701505

HR

HR00

X

Dubrovnik

HRDBV

 

X

700514

HR

HR00

X

Donje Čelo

HRDNC

HRDBV

 

700508

HR

HR00

X

Drvenik

HRDRK

HRMAK

 

503363

HR

HR00

X

Fažana

HRFNA

HRPUY

 

100011

HR

HR00

X

Gaženica

HRGNA

HRZAD

 

300202

HR

HR00

X

Hvar

HRHVA

 

X

509364

HR

HR00

X

Ist

HRIST

 

X

301217

HR

HR00

X

Jablanac

HRJAB

 

X

802173

HR

HR00

X

Jadrija

HRJDR

HRSIB

 

400612

HR

HR00

X

Jelsa

HRJSA

 

X

511379

HR

HR00

X

Karlobag

HRKAB

 

X

803174

HR

HR00

X

Klek

HRKLK

HRMET

 

601518

HR

HR00

X

Klimno

HRKMN

HRSLO

 

207080

HR

HR00

X

Komiža

HRKMZ

 

X

514386

HR

HR00

X

Korčula

HRKOR

 

X

707521

HR

HR00

X

Kaprije

HRKPR

HRSIB

 

400309

HR

HR00

X

Krk

HRKRK

 

X

210082

HR

HR00

X

Koromačno

HRKRM

HRRAS

 

105042

HR

HR00

X

Lokrum

HRLKR

HRDBV

 

700525

HR

HR00

X

Lopud

HRLPD

HRDBV

 

700526

HR

HR00

X

Lopar

HRLPR

HRRAB

 

213083

HR

HR00

X

Mali Lošinj

HRLSZ

 

X

214058

HR

HR00

X

Makarska

HRMAK

 

X

503388

HR

HR00

X

Malinska

HRMAL

 

X

209085

HR

HR00

X

Metković

HRMET

 

X

601493

HR

HR00

X

Milna

HRMIL

 

X

507391

HR

HR00

X

Mišnjak

HRMNK

HRRAB

 

213060

HR

HR00

X

Merag

HRMRG

HRCRS

 

216059

HR

HR00

X

Muna na Žirju

HRMRJ

HRSIB

 

400311

HR

HR00

X

Martinšćica

HRMTA

HRCRS

 

216086

HR

HR00

X

Murter

HRMUR

 

X

401312

HR

HR00

X

Nerezine

HRNRZ

HRLSZ

 

214089

HR

HR00

X

Novi Vinodolski

HRNVD

 

X

206090

HR

HR00

X

Novigrad

HRNVG

 

X

102005

HR

HR00

X

Novalja

HRNVL

 

X

804175

HR

HR00

X

Omišalj

HROMI

 

X

208092

HR

HR00

X

Omiš

HROMS

 

X

502395

HR

HR00

X

Obonjan

HRONJ

HRSIB

 

400613

HR

HR00

X

Opatija

HROPA

 

X

203093

HR

HR00

X

Orebić

HRORB

HRKOR

 

707495

HR

HR00

X

Pag

HRPAG

 

X

302242

HR

HR00

X

Pučišća

HRPCA

HRSUP

 

506400

HR

HR00

X

Polače

HRPLA

HRSBR

 

706542

HR

HR00

X

Ploče

HRPLE

 

X

600490

HR

HR00

X

Plomin

HRPLM

HRRBC

 

106019

HR

HR00

X

Punat

HRPNT

 

X

211097

HR

HR00

X

Poreč

HRPOR

 

X

103006

HR

HR00

X

Preko

HRPRE

 

X

306205

HR

HR00

X

Primošten

HRPRI

 

X

402314

HR

HR00

X

Prizna

HRPRN

HRJAB

 

802176

HR

HR00

X

Prapratno

HRPRP

HRSTO

 

703544

HR

HR00

X

Prvić Šepurine

HRPRS

HRVDC

 

405316

HR

HR00

X

Prvić

HRPRV

HRVDC

 

405315

HR

HR00

X

Porozina

HRPRZ

HRCRS

 

216061

HR

HR00

X

Pula

HRPUY

 

X

100001

HR

HR00

X

Rab

HRRAB

 

X

213098

HR

HR00

X

Raša

HRRAS

 

X

105057

HR

HR00

X

Rabac

HRRBC

 

X

106021

HR

HR00

X

Rogač

HRRGC

 

X

508401

HR

HR00

X

Rogoznica

HRRGN

 

X

403319

HR

HR00

X

Rijeka

HRRJK

 

X

200161

HR

HR00

X

Rovinj

HRROV

 

X

104007

HR

HR00

X

Sali

HRSAL

 

X

304257

HR

HR00

X

Sobra

HRSBR

 

X

706553

HR

HR00

X

Suđurađ

HRSDR

HRSLA

 

702558

HR

HR00

X

Senj

HRSEN

 

X

800171

HR

HR00

X

Stari Grad

HRSGD

 

X

510365

HR

HR00

X

Starigrad

HRSGR

 

X

309616

HR

HR00

X

Šibenik

HRSIB

 

X

400305

HR

HR00

X

Silba

HRSIL

 

X

303206

HR

HR00

X

Slano

HRSLA

 

X

702552

HR

HR00

X

Selce

HRSLC

HRCRA

 

205100

HR

HR00

X

Šilo

HRSLO

 

X

207106

HR

HR00

X

Slatine

HRSLT

HRSPU

 

500403

HR

HR00

X

Sumartin

HRSMN

 

X

504407

HR

HR00

X

Split

HRSPU

 

X

500362

HR

HR00

X

Skradin

HRSRD

HRSIB

 

400320

HR

HR00

X

Susak

HRSSK

 

X

215103

HR

HR00

X

Stomorska

HRSTM

HRRGC

 

508406

HR

HR00

X

Ston

HRSTO

 

X

703556

HR

HR00

X

Sustjepan

HRSTP

HRDBV

 

700559

HR

HR00

X

Sućuraj

HRSUC

 

X

512366

HR

HR00

X

Supetar

HRSUP

 

X

506367

HR

HR00

X

Sućurac

HRSUR

HRSPU

 

500384

HR

HR00

X

Tkon

HRTKN

HRBNM

 

307207

HR

HR00

X

Tisno

HRTNO

 

X

404321

HR

HR00

X

Tunarica

HRTNR

HRRAS

 

105025

HR

HR00

X

Trpanj

HRTRJ

 

X

705496

HR

HR00

X

Trstenik

HRTRK

 

X

704563

HR

HR00

X

Trogir

HRTRO

 

X

501409

HR

HR00

X

Ubli

HRUBL

 

X

709565

HR

HR00

X

Umag

HRUMG

 

X

101008

HR

HR00

X

Unije

HRUNJ

HRLSZ

 

214107

HR

HR00

X

Vodice

HRVDC

 

X

405323

HR

HR00

X

Viganj

HRVGN

HRKOR

 

707567

HR

HR00

X

Vis

HRVIS

 

X

513368

HR

HR00

X

Valbiska

HRVLB

HRKRK

 

210062

HR

HR00

X

Vela Luka

HRVLK

 

X

708497

HR

HR00

X

Veli Lošinj

HRVLN

HRLSZ

 

214109

HR

HR00

X

Vrgada

HRVRG

HRBNM

 

307274

HR

HR00

X

Vrbnik

HRVRK

HRSLO

 

207112

HR

HR00

X

Vranjic

HRVRN

HRSPU

 

500413

HR

HR00

X

Vrsar

HRVRR

HRPOR

 

103026

HR

HR00

X

Vrboska

HRVRS

HRJSA

 

511414

HR

HR00

X

Zadar

HRZAD

 

X

300201

HR

HR00

X

Žigljen

HRZGL

HRNVL

 

804177

HR

HR00

X

Zlarin

HRZLR

HRSIB

 

400326

HR

HR00

X

Ostatní – Chorvatsko

HR888

 
 
 

HR

HR00

X

HR – zařízení na volném moři

HR88P

 
 
 

HR

HR00

 

HR – oblast těžby kameniva

HR 88Q

 
 
 
 
 
 

119

119

51

68“

 

5. 32009 R 0250: nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1):

a) v příloze II bodu 4 v tabulce 4.2 nazvané „Územní jednotka“ se za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„Chorvatsko

HR“;

b) v příloze II bodu 4 v tabulce 4.13 nazvané „Zeměpisné členění“ se za údaj pro Francii vkládá tato položka:

„Hrvatska/Croatia

HRV“.

6. 32009 R 0251: nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170):

a) v příloze I se zeměpisné členění v tabulce pro soubor 5G nahrazuje tímto:„Zeměpisné členění

— Proměnná 11 41 0

— 

1.  Belgique/België (Belgie)

2.  България

3.  Česká republika

4.  Danmark

5.  Deutschland

6.  Eesti

7.  Eλλάδα

8.  España

9.  France

10.  Hrvatska

11.  Ireland

12.  Italia

13.  Κύπρος

14.  Latvija

15.  Lietuva

16.  Luxembourg (Grand-Duché)

17.  Magyarország

18.  Malta

19.  Nederland

20.  Österreich

21.  Polska

22.  Portugal

23.  România

24.  Slovenija

25.  Slovensko

26.  Suomi/Finland

27.  Sverige

28.  United Kingdom

29.  V ostatních zemích EHP

30.  Schweiz/Suisse/Svizzera

31.  USA

32.  Japonsko

33.  V ostatních třetích zemích (zbytek světa)

— Celkem

— Proměnné 34 11 0, 34 12 0 a 34 13 0

— 

1.  V členském státě sídla

2.  V ostatních členských státech

3.  V ostatních zemích EHP

4.  Schweiz/Suisse/Svizzera

5.  USA

6.  Japonsko

7.  V ostatních třetích zemích (zbytek světa)

— Celkem“

 

b) v příloze I se zeměpisné členění v tabulce pro soubor 5H nahrazuje tímto:„Zeměpisné členění

1.  Belgique/België (Belgie)

2.  България

3.  Česká republika

4.  Danmark

5.  Deutschland

6.  Eesti

7.  Eλλάδα

8.  España

9.  France

10.  Hrvatska

11.  Ireland

12.  Italia

13.  Κύπρος

14.  Latvija

15.  Lietuva

16.  Luxembourg (Grand-Duché)

17.  Magyarország

18.  Malta

19.  Nederland

20.  Österreich

21.  Polska

22.  Portugal

23.  România

24.  Slovenija

25.  Slovensko

26.  Suomi/Finland

27.  Sverige

28.  United Kingdom

29.  Island

30.  Liechtenstein

31.  Norge

32.  EHP (kromě vykazující země)

Celkem“

 

c) v příloze I se zeměpisné členění v tabulce pro soubor 6G nahrazuje tímto:„Zeměpisné členění

Zeměpisné členění podle členských zemí EHP (1):

1.  Belgique/België

2.  България

3.  Česká republika

4.  Danmark

5.  Deutschland

6.  Eesti

7.  Eλλάδα

8.  España

9.  France

10.  Hrvatska

11.  Ireland

12.  Italia

13.  Κύπρος

14.  Latvija

15.  Lietuva

16.  Luxembourg (Grand-Duché)

17.  Magyarország

18.  Malta

19.  Nederland

20.  Österreich

21.  Polska

22.  Portugal

23.  România

24.  Slovenija

25.  Slovensko

26.  Suomi/Finland

27.  Sverige

28.  United Kingdom

29.  Island

30.  Liechtenstein

31.  Norge

EHP celkem (kromě vykazující země)“

(1)   Tyto údaje by neměly být poskytovány za vykazující zemi.“

d) v příloze I se zeměpisné členění v tabulce pro soubor 6I nahrazuje tímto:„Zeměpisné členění

Zeměpisné členění na členské státy EU (1) a zbytek světa:

1.  Belgique/België

2.  България

3.  Česká republika

4.  Danmark

5.  Deutschland

6.  Eesti

7.  Eλλάδα

8.  España

9.  France

10.  Hrvatska

11.  Ireland

12.  Italia

13.  Κύπρος

14.  Latvija

15.  Lietuva

16.  Luxembourg (Grand-Duché)

17.  Magyarország

18.  Malta

19.  Nederland

20.  Österreich

21.  Polska

22.  Portugal

23.  România

24.  Slovenija

25.  Slovensko

26.  Suomi/Finland

27.  Sverige

28.  United Kingdom

29.  V ostatních zemích EHP

30.  Schweiz/Suisse/Svizzera

31.  USA

32.  Japonsko

33.  V ostatních třetích zemích (zbytek světa)

34.  Svět celkem (kromě vykazující země)“

(1)   Tyto údaje by neměly být poskytovány za vykazující zemi.“

7. 32011 R 0088: nařízení Komise (EU) č. 88/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. L 29, 3.2.2011, s. 5):

v příloze I se v tabulce „ENRLLNG1“ seznam moderních cizích jazyků nahrazuje tímto:

„bulharský, španělský, český, dánský, německý, estonský, řecký, anglický, francouzský, irský, chorvatský, italský, lotyšský, litevský, maďarský, maltský, nizozemský, polský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, finský, švédský, arabský, čínský, japonský, ruský, jiné moderní jazyky“.

8. 32012 R 0555: nařízení Komise (EU) č. 555/2012 ze dne 22. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definic (Úř. věst. L 166, 27.6.2012, s. 22):

v příloze I se tabulka 6 „úrovně geografického členění“ nahrazuje tímto:

Úrovně geografického členěníGEO 1

GEO 2

GEO 3

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

 

V rámci eurozóny

V RÁMCI UNIE

 

Mimo eurozónu

MIMO UNII

 
 

V rámci eurozóny

 
 

Mimo eurozónuGEO 4

GEO 5

GEO 6

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

 

EVROPA

EVROPA

Členské státy Unie mimo eurozónu (1)

Belgie

Belgie

 

Bulharsko

Bulharsko

 

Česká republika

Česká republika

 

Dánsko

Dánsko

 

Německo

Německo

 

Estonsko

Estonsko

 

Irsko

Irsko

 

Řecko

Řecko

 

Španělsko

Španělsko

 

Francie

Francie

 

Chorvatsko

Chorvatsko

 

Itálie

Itálie

 

Kypr

Kypr

 

Lotyšsko

Lotyšsko

 

Litva

Litva

 

Lucembursko

Lucembursko

 

Maďarsko

Maďarsko

 

Malta

Malta

 

Nizozemsko

Nizozemsko

 

Rakousko

Rakousko

 

Polsko

Polsko

 

Portugalsko

Portugalsko

 

Rumunsko

Rumunsko

 

Slovinsko

Slovinsko

 

Slovensko

Slovensko

 

Finsko

Finsko

 

Švédsko

Švédsko

 

Spojené královstí

Spojené království

 

Island

Island

 

Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko

 

Norsko

Norsko

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko

 

OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ

 
 

Albánie

 
 

Andora

 
 

Bělorusko

 
 

Bosna a Hercegovina

 
 

Faerské ostrovy

 
 

Gibraltar

 
 

Guernsey

 
 

Svatý stolec (Vatikánský městský stát)

 
 

Ostrov Man

 
 

Jersey

 
 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 
 

Moldavsko

 
 

Černá Hora

Rusko

Rusko

Rusko

 
 

Srbsko

 
 

San Marino

 

Turecko

Turecko

 
 

Ukrajina

 

AFRIKA

AFRIKA

 

SEVERNÍ AFRIKA

SEVERNÍ AFRIKA

 
 

Alžírsko

 

Egypt

Egypt

 
 

Libye

 

Maroko

Maroko

 
 

Tunisko

 

OSTATNÍ AFRICKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ AFRICKÉ ZEMĚ

 
 

Angola

 
 

Benin

 
 

Botswana

 
 

Britské indickooceánské území

 
 

Burkina Faso

 
 

Burundi

 
 

Kamerun

 
 

Kapverdy

 
 

Středoafrická republika

 
 

Čad

 
 

Komory

 
 

Kongo

 
 

Pobřeží slonoviny

 
 

Demokratická republika Kongo

 
 

Džibutsko

 
 

Rovníková Guinea

 
 

Eritrea

 
 

Etiopie

 
 

Gabon

 
 

Gambie

 
 

Ghana

 
 

Guinea

 
 

Guinea-Bissau

 
 

Keňa

 
 

Lesotho

 
 

Libérie

 
 

Madagaskar

 
 

Malawi

 
 

Mali

 
 

Mauritánie

 
 

Mauricius

 
 

Mosambik

 
 

Namibie

 
 

Niger

 

Nigérie

Nigérie

 

Jižní Afrika

Jižní Afrika

 
 

Rwanda

 
 

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha

 
 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 
 

Senegal

 
 

Seychely

 
 

Sierra Leone

 
 

Somálsko

 
 

Súdán

 
 

Jižní Súdán

 
 

Svazijsko

 
 

Tanzanie

 
 

Togo

 
 

Uganda

 
 

Zambie

 
 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

ZEMĚ SEVERNÍ AMERIKY

ZEMĚ SEVERNÍ AMERIKY

Kanada

Kanada

Kanada

 
 

Grónsko

Spojené státy

Spojené státy

Spojené státy

 

ZEMĚ STŘEDNÍ AMERIKY

ZEMĚ STŘEDNÍ AMERIKY

 
 

Anguilla

 
 

Antigua a Barbuda

 
 

Aruba

 
 

Bahamy

 
 

Barbados

 
 

Belize

 
 

Bermudy

 
 

Bonaire, St. Eustatius a Saba

 
 

Britské Panenské ostrovy

 
 

Kajmanské ostrovy

 
 

Kostarika

 
 

Kuba

 
 

Curaçao

 
 

Dominika

 
 

Dominikánská republika

 
 

Salvador

 
 

Grenada

 
 

Guatemala

 
 

Haiti

 
 

Honduras

 
 

Jamajka

 

Mexiko

Mexiko

 
 

Montserrat

 
 

Nikaragua

 
 

Panama

 
 

Svatý Kryštof a Nevis

 
 

Svatá Lucie

 
 

Sint Maarten

 
 

Svatý Vincenc a Grenadiny

 
 

Trinidad a Tobago

 
 

Ostrovy Turks a Caicos

 
 

Americké Panenské ostrovy

 

ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

 

Argentina

Argentina

 
 

Bolívie

Brazílie

Brazílie

Brazílie

 

Chile

Chile

 
 

Kolumbie

 
 

Ekvádor

 
 

Falklandy

 
 

Guyana

 
 

Paraguay

 
 

Peru

 
 

Surinam

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIE

ASIE

 

ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

 

ARABSKÉ ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU

ARABSKÉ ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU

 
 

Bahrajn

 
 

Irák

 
 

Kuvajt

 
 

Omán

 
 

Katar

 
 

Saúdská Arábie

 
 

Spojené arabské emiráty

 
 

Jemen

 

OSTATNÍ ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

OSTATNÍ ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

 
 

Arménie

 
 

Ázerbájdžán

 
 

Gruzie

 
 

Izrael

 
 

Jordánsko

 
 

Libanon

 
 

Palestinská území

 
 

Sýrie

 

OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ

 
 

Afghánistán

 
 

Bangladéš

 
 

Bhútán

 
 

Brunej Darussalam

 
 

Barma/Myanmar

 
 

Kambodža

Čína

Čína

Čína

Hongkong

Hongkong

Hongkong

Indie

Indie

Indie

 

Indonésie

Indonésie

 
 

Írán

Japonsko

Japonsko

Japonsko

 
 

Kazachstán

 
 

Kyrgyzstán

 
 

Laos

 
 

Macao

 

Malajsie

Malajsie

 
 

Maledivy

 
 

Mongolsko

 
 

Nepál

 
 

Severní Korea

 
 

Pákistán

 

Filipíny

Filipíny

 

Singapur

Singapur

 

Jižní Korea

Jižní Korea

 
 

Srí Lanka

 

Tchaj-wan

Tchaj-wan

 
 

Tádžikistán

 

Thajsko

Thajsko

 
 

Východní Timor

 
 

Turkmenistán

 
 

Uzbekistán

 
 

Vietnam

 

OCEÁNIE A POLÁRNÍ OBLASTI

OCEÁNIE A POLÁRNÍ OBLASTI

 
 

Americká Samoa

 
 

Guam

 
 

Menší odlehlé ostrovy USA

 

Austrálie

Austrálie

 
 

Kokosové (Keelingovy) ostrovy

 
 

Vánoční ostrov

 
 

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

 
 

Ostrov Norfolk

 
 

Fidži

 
 

Francouzská Polynésie

 
 

Kiribati

 
 

Marshallovy ostrovy

 
 

Mikronésie

 
 

Nauru

 
 

Nová Kaledonie

 

Nový Zéland

Nový Zéland

 
 

Cookovy ostrovy

 
 

Niue

 
 

Tokelau

 
 

Ostrovy Severní Mariany

 
 

Palau

 
 

Papua Nová Guinea

 
 

Pitcairn

 
 

Antarktida

 
 

Bouvetův ostrov

 
 

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

 
 

Francouzská jižní a antarktická území

 
 

Šalamounovy ostrovy

 
 

Tonga

 
 

Tuvalu

 
 

Vanuatu

 
 

Samoa

 
 

Wallis a Futuna

V RÁMCI UNIE

V RÁMCI UNIE

V RÁMCI UNIE

MIMO UNII

MIMO UNII

MIMO UNII

V rámci eurozóny

V rámci eurozóny

V rámci eurozóny

Mimo eurozónu

Mimo eurozónu

Mimo eurozónu

Orgány Unie (kromě ECB)

Orgány Unie (kromě ECB)

Orgány Unie (kromě ECB)

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

 

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB)

 

V RÁMCI UNIE NEZAŘAZENY

V RÁMCI UNIE NEZAŘAZENY

 

MIMO UNII NEZAŘAZENY

MIMO UNII NEZAŘAZENY

Offshore finanční centra

Offshore finanční centra

Offshore finanční centra

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

(1)   Členské státy Unie mimo eurozónu: individuální členění podle země.“

13.    SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST

1. 31998 D 0500: rozhodnutí Komise 98/500/ES ze dne 20. května 1998 o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 27):

a) v článku 3 se číslo „64“ nahrazuje číslem „66“;

b) v čl. 5 odst. 3 se číslo „54“ nahrazuje číslem „56“.

2. 32008 D 0590: rozhodnutí Komise 2008/590/ES ze dne 16. června 2008 o zřízení Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů (Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s. 17):

v čl. 3 odst. 1 se číslo „68“ nahrazuje číslem „70“.

14.    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.   OCHRANA PŘÍRODY

32012 R 0757: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 757/2012 ze dne 20. srpna 2012 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství (Úř. věst. L 223, 21.8.2012, s. 31):

v příloze [Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven] se u druhu Orchis simia vypouští odkaz na Chorvatsko.

B.   CHEMICKÉ LÁTKY

1. 32000 D 0657: rozhodnutí Komise 2000/657/ES ze dne 16. října 2000, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 44):

v příloze se text v rámečku před tabulkami nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

2. 32001 D 0852: rozhodnutí Komise 2001/852/ES ze dne 19. listopadu 2001, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek a mění rozhodnutí 2000/657/ES (Úř. věst. L 318, 4.12.2001, s. 28):

v příloze I a II se text v rámečku před tabulkami v obou formulářích nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

3. 32003 D 0508: rozhodnutí Komise 2003/508/ES ze dne 7. července 2003, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a kterým se mění rozhodnutí 2000/657/ES a 2001/852/ES (Úř věst. L 174, 12.7.2003, s. 10):

v příloze I, II a III se text v rámečku před tabulkami nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

4. 32004 D 0382: rozhodnutí Komise 2004/382/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 (Úř. věst. L 144, 30.04.2004, s. 11):

v příloze I, II a III se text v rámečku před tabulkami nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

5. 32005 D 0416: rozhodnutí Komise 2005/416/ES ze dne 19. května 2005, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES a 2003/508/ES (Úř. věst. L 147, 10.6.2005, s. 1):

v příloze I, II, III a IV se text v rámečku před tabulkami ve všech formulářích nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

6. 32005 D 0814: rozhodnutí Komise 2003/814/ES ze dne 18. listopadu 2005, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a mění rozhodnutí 2005/657/ES (Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 46):

v příloze I, II a III se text v rámečku před tabulkami nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

7. 32009 D 0875: rozhodnutí Komise 2009/875/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 (Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 25):

v příloze se text v rámečku před oddílem 1 nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

8. 32009 D 0966: rozhodnutí Komise 2009/966/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES (Úř. věst. L 341, 22.12.2009, s. 14):

v příloze I, II, III, IV, V a VI se text v rámečku před každým oddílem 1 nahrazuje tímto:

ZEMĚ: Evropské společenství

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“;

v příloze II se v rámečku v oddíle 5.3 třetí odstavec pod záhlavím „U biocidních přípravků“ nahrazuje tímto:

„Členské státy, které souhlasí s dovozem (pro dovoz je třeba předchozí písemný souhlas): Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Rakousko (pouze pro typ přípravku 2, dezinfekční přípravky pro použití v soukromé oblasti a oblasti veřejného zdraví), Polsko, Portugalsko.“

9. 32012 D 620(01): prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2012, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 (Úř. věst. C 177, 20.6.2012, s. 22):

v příloze se ve všech třech „formulářích pro odpověď o dovozu“ text v rámečku za slovem „Země:“ nahrazuje tímto:

„Evropská unie

(Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko)“.

15.    CELNÍ UNIE

A.   TECHNICKÉ ÚPRAVY PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ K CELNÍMU KODEXU

31993 R 2454: nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1):

1) v čl. 62 třetím pododstavci se doplňuje toto:

„— Izdano naknadno,“;

2) v čl. 113 odst. 3 se doplňuje toto:

„— „IZDANO NAKNADNO“.“;

3) v čl. 114 odst. 2 se doplňuje toto:

„— „DUPLIKAT“.“;

4) v článku 163 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Celní hodnota zboží, které je po svém vstupu na celní území Společenství přepravováno do jiné části tohoto území přes Bělorusko, Rusko, Švýcarsko, Bosnu a Hercegovinu, Svazovou republiku Jugoslávie nebo Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, se určuje na základě místa prvního vstupu zboží na celní území Společenství, je-li zboží dopravováno přímo přes území těchto zemí a tranzit přes tyto země odpovídá obvyklé dopravní cestě na místo určení.“;

5) v článku 163 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  Odstavce 2 a 3 se vztahují i na vykládku nebo překládku zboží a na dočasné přerušení přepravy v Bělorusku, Rusku, Švýcarsku, Bosně a Hercegovině, Svazové republice Jugoslávie nebo v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, pokud k nim dojde pouze z přepravních důvodů.“;

6) v čl. 296 odst. 2 písm. b) osmé odrážce se doplňují slova:

„— POSEBNA UPORABA: ROBA ZA KOJU SU OBVEZE PRENESENE NA PRIMATELJA (UREDBA (EEZ) BR. 2454/93, ČLANAK 296.)“;

7) v čl. 297 odst. 3 se doplňuje toto:

„— POSEBNA UPORABA“;

8) V čl. 298 odst. 2 se doplňuje toto:

„— ČLANAK 298. UREDBE (EEZ) BR. 2454/93, POSEBNA UPORABA: ROBA NAMIJENJENA IZVOZU – POLJOPRIVREDNE NAKNADE SE NE PRIMJENJUJU“;

9) v čl. 314c odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— N pakiranje“;

10) v čl. 314c odst. 3 se doplňuje toto:

„— Izdano naknadno“;

11) v čl. 324c odst. 2 se doplňuje toto:

„— Ovlašteni pošiljatelj“;

12) v čl. 324d odst. 2 se doplňuje toto:

„— Oslobođeno potpisa“;

13) v čl. 333 odst. 1 písm. b) se doplňuje toto:

„— Izvod“;

14) v čl. 423 odst. 3 se doplňuje toto:

„— Ocarinjeno“;

15) v čl. 438 odst. 3 se doplňuje toto:

„— Ocarinjeno“;

16) v čl. 549 odst. 1 se doplňuje toto:

„— UP/O roba“;

17) v čl. 549 odst. 2 se doplňuje toto:

„— Trgovinskapolitika“;

18) v článku 550 se doplňuje toto:

„— UP/O roba“;

19) v článku 583 se doplňuje toto:

„— PU roba“;

20) v čl. 849 odst. 2 se doplňuje toto:

„— Bez izvoznih naknada ili drugih iznosa pri izvozu“;

21) v čl. 849 odst. 3 se za slova „Restituiri și alte sume rambursate la export pentru .. (cantitatea),“ vkládá nová odrážka, která zní:

„— Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina),“;

22) v čl. 849 odst. 3 se za slova „Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea),“ vkládá nová odrážka, která zní:

„— Pravo na izvoznu naknadu ili drugi iznos pri izvozu poništeno za … (količina),“;

23) v čl. 855 prvním pododstavci se doplňuje toto:

„— DUPLIKAT“;

24) v čl. 882 odst. 1 písm. b) se doplňuje toto:

„— Roba se ponovno uvozi u skladu s člankom 185. stavkom točkom kodeksa 2 písm. b);“;

25) v čl. 912b odst. 2 druhém pododstavci se doplňuje toto:

„— Položeno osiguranje u visini … EUR“;

26) v čl. 912b odst. 5 druhém pododstavci se doplňuje toto:

„— Roba nije obuhvaćena carinskim postupkom“;

27) v čl. 912e odst. 2 druhém pododstavci se doplňuje toto:

„— Izvod prvobitnog kontrolnog primjerka T5 (registracijski broj, datum, ispostava i zemlja izdavanja): …“;

28) v čl. 912e odst. 2 čtvrtém pododstavci se doplňuje toto:

„— … (broj) izdanih izvadaka – preslike u prilogu“;

29) v čl. 912f odst. 1 druhém pododstavci se doplňuje toto:

„— Izdano naknadno“;

30) v čl. 912f odst. 2 se doplňuje toto:

„— DUPLIKAT“;

31) v čl. 912g odst. 2 písm. c) se doplňuje toto:

„— Oslobođeno potpisa – članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93“;

32) v čl. 912g odst. 3 se doplňuje toto:

„— Pojednostavnjeni postupak – članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93“;

33) v příloze 1 se v kolonce „13 Jazyk“ výtisku 4 a 5 tiskopisu pro oznámení závazné informace o sazebním zařazení zboží vkládá nová zkratka, která zní:

„HR“;

34) v příloze 1a se v kolonce „15 Jazyk“ tiskopisu pro oznámení závazné informace o původu vkládá nová zkratka, která zní:

„HR“;

35) v příloze 22 se za první odstavec nazvaný „Prohlášení na faktuře“ doplňují tato slova:

Chorvatská verze

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla“;

36) v příloze 25 (NÁKLADY NA LETECKOU PŘEPRAVU, KTERÉ SE ZAHRNUJÍ DO CELNÍ HODNOTY) se v prvním sloupci oddílu nazvaného „Zóna Q“ tabulky zrušuje slovo „Chorvatsko“;

37) v příloze 38 se v poznámkách HLAVY III – SEZNAM POZNÁMEK A JEJICH KÓDŮ doplňují tyto odrážky:

„— HR ograničena valjanost

 HR Oslobođeno

 HR Alternativni dokaz

 HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i …zemlja)

 HR Izlaz iz podliježe … ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

 HR Oslobođeno od propisanog plana puta

 HR Ovlašteni pošiljatelj

 HR Oslobođeno potpisa

 HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

 HR NEOGRANIČENA UPORABA

 HR Razni

 HR Rasuto

 HR Pošiljatelj“;

38) v příloze 48 se bod I odst. 1 nahrazuje tímto:

„1. Podepsaný/podepsaná ( 141 ) …

s bydlištěm či sídlem v ( 142 ) …

poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v …

ručení až do výše maximální částky …

představující 100 %/50 %/30 % ( 143 ) referenční částky, ve prospěch Evropské unie

(zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

a ve prospěch Islandské republiky, Norského království, Švýcarské konfederace, Knížectví Andorry a Republiky San Marino ( 144 ) za jakoukoli částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, avšak s výjimkou peněžitých trestů, kterou hlavní povinný ( 145 ) … dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků souvisejících se zbožím propuštěným do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Společenství.

39) v příloze 49 se bod I odst. 1 nahrazuje tímto:

„1. Podepsaný/podepsaná ( 146 ) …

s bydlištěm či sídlem v ( 147 ) …

poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v …

ručení až do výše maximální částky ….

ve prospěch Evropské unie

(zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

a ve prospěch Islandské republiky, Norského království, Švýcarské konfederace, Knížectví Andorry a Republiky San Marino ( 148 ) za jakoukoli částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, avšak s výjimkou peněžitých trestů, kterou hlavní povinný ( 149 ) …

dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků souvisejících se zbožím propuštěným do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Společenství v celním úřadu odeslání …

do celního úřadu určení v …

Popis zboží …

40) v příloze 50 se bod I odst. 1 nahrazuje tímto:

„1. Podepsaný/podepsaná ( 150 ) …

s bydlištěm či sídlem v ( 151 ) …

poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky ve …

ve prospěch Evropské unie …

(zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

a ve prospěch Islandské republiky, Norského království, Švýcarské konfederace, Knížectví Andorry a Republiky San Marino ( 152 )

za jakoukoli částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, avšak s výjimkou peněžitých trestů, kterou hlavní povinný dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků souvisejících s níže popsaným zbožím propuštěným do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Společenství, k čemuž se podepsaný/podepsaná zavázal/zavázal vystavením záručních dokladů jednotlivé jistoty do maximální výše 7 000 EUR na záruční doklad.

41) v příloze 51 kolonce 7 a v příloze 51a kolonce 6 se mezi výrazy „Evropské společenství,“ a „Island“ vypouští výraz „Chorvatsko,“;

42) v příloze 60 části nazvané „USTANOVENÍ O ÚDAJÍCH UVÁDĚNÝCH V CELNÍM VÝMĚRU“ v bodu „I. Obecně“:

a) se ve sloupci za větou začínající slovy „Celní výměr uvádí“ vkládá toto:

„HR

=

Chorvatsko“;

b) se ve sloupci za odstavcem začínajícím slovy „Položka 16:“ vkládá toto:

„HRK

=

chorvatské kuny“;

43) v příloze 63 (Tiskopis kontrolního výtisku T5) se v poli B vyhotovení 1 doplňují slova:

„Vratiti:“;

44) v příloze 71 se vkládá toto:

a) 

 v poznámce B.9. na rubu informačního listu INF 1,

 v poznámce B.15. na rubu informačního listu INF 9,

 v poznámce B.14. na rubu informačního listu INF 5,

 v poznámce B.13. na rubu informačního listu INF 6, a

 v poznámce B.15 na rubu informačního listu INF 2:

 „HRK pro chorvatské kuny“;

b) v bodu 2.1 písm. f) dodatku:

„— DUPLIKAT“;

45) v příloze 111 se v poznámce B.12. na rubu tiskopisu „Žádost o vrácení nebo prominutí cla“ doplňuje toto:

„— HRK: chorvatská kuna“.

B.   JINÉ TECHNICKÉ ÚPRAVY

1. 32004 R 1891: nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 16):

v příloze II se vkládají nové položky, které znějí:

v kolonce 6 se po údajích pro Francii [FR] vkládají tyto údaje:

„

HR“;

v kolonce 11 se po údajích pro Francii [FR] vkládají tyto údaje:

„

HR

Název:

Adresa:

Tel.:

Mobil:

Fax:

E-mail:

viz přiložený seznam“;

v kolonce 12 se po údajích pro Francii [FR] vkládají tyto údaje:

„

HR

Název:

Adresa:

Tel.:

Mobil:

Fax:

E-mail:

viz přiložený seznam“;

v poslední kolonce se po zkratce pro Francii [FR] vkládá tato zkratka:

„HR“.

2. 32011 R 1224: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1224/2011 ze dne 28. listopadu 2011 k článkům 66 až 73 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 314, 29.11.2011, s. 14):

příloha I „Poznámky uvedené v čl. 3 odst. 2” se nahrazuje tímto:

 „Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009”,

 „Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) n o 1186/2009”,

 „Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009”,

 „Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009”,

 „Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009”,

 „Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku”,

 „Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009”,

 „Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009”,

 „Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009”,

 „Predmet za osobe s invaliditetom: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 72. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009”,

 „Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”,

 „Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai”,

 „Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų”,

 „Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén”,

 „Oġġett għal nies b’xi diżabilita': tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta' l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”,

 „Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009”,

 „Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w article 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”,

 „Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a fraquia desde que seja respeitatdo o n. o 2, segundo parágrafo do artigo 72. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009”,

 „Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009”,

 „Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009”,

 „Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009”,

 „Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan”,

 „Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls”.

3. 32011 R 1225: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1225/2011 ze dne 28. listopadu 2011 k článkům 42 až 52 a článkům 57 a 58 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 314, 29.11.2011, s. 20):

příloha I „Poznámky uvedené v čl. 3 odst. 2“ se nahrazuje tímto:

„— „Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009”,

 „Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009”,

 „Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009”,

 „UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009”,

 „UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009”,

 „UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku”,

 „Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009”,

 „UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009”,

 „Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009”,

 „UNESCO robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009”,

 „Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”,

 „UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai’;

 „UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų”,

 „UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén”,

 „Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”,

 „UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009”,

 „Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”,

 „Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009’;

 „Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009”,

 „Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009”,

 „Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009”,

 „UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan”,

 „UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls”.”

16.    VNĚJŠÍ VZTAHY

1. 31994 R 3168: nařízení Komise (ES) č. 3168/94 ze dne 21. prosince 1994 o zavedení dovozní licence Společenství v oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 23):

a) název dodatku 2 přílohy se nahrazuje tímto:

„Dodatek 2

Списък на националните компетентни органи

Lista de las autoridades nacionales competentes

Seznam příslušných vnitrostátních orgánů

List over kompetente nationale myndigheder

Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

Riiklike pädevate asutuste nimekiri

Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών

List of the national competent authorities

Liste des autorités nationales compétentes

Lista nadležnih nacionalnih tijela

Elenco delle competenti autorità nazionali

Valstu kompetento iestāžu saraksts

Atsakingų nacionalinių institucijų sąrašas

Az illetékes nemzeti hatóságok listája

Lista ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti

Lijst van bevoegde nationale instanties

Lista właściwych organów krajowych

Lista das autoridades nacionais competentes

Lista autorităților naționale competente

Seznam pristojnih nacionalnih organov

Zoznam príslušných štátnych orgánov

Luettelo toimivaltaisista kansallisista viranomaisista

Förteckning över behöriga nationella myndigheter”;

b) do dodatku 2 přílohy se doplňují tyto údaje:

„28.    Hrvatska

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel: + 385 1 6303 794

Fax: + 385 1 6303 885”.

2. 32007 R 1418: nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6):

v příloze se zrušuje položka pro Chorvatsko.

17.    ZAHRANIČNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

32001 D 0844: rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád (Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1):

v dodatku 1 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:Chorvatsko

Vrlo tajno

Tajno

Povjerljivo

Ograničeno( 1 ) Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 11.

( 2 ) Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 9.

( 3 ) Úř. věst. L 161, 22.6.2007, s. 33.

( 4 ) Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 122, 18.5.2010, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 171, 6.7.2010, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 2.

( 8 ) Úř. věst. L 34, 9.2.2011, s. 2.

( 9 ) Úř. věst. L 83, 30.3.2011, s. 1.

( 10 ) Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18.

( 12 ) Úř. věst. L 133, 30.4.2004, s. 1.

( 13 ) Úř. věst. L 16, 20.1.1989, s. 19.

( 14 ) Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7.

( 15 ) Úř. věst. L 297, 6.11.1998, s. 7.

( 16 ) Úř. věst. L 308, 27.11.2008, s. 16.

( 17 ) Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

( 18 ) Úř. věst. L 70, 14.3.2003, s. 8.

( 19 ) Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

( 20 ) Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 35.

( 21 ) Úř. věst. L 145, 31.5.2006, s. 1.

( 22 ) Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

( 23 ) Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53.

( 24 ) Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 72.

( 25 ) Úř. věst. L 369, 23.12.2006, s. 1.

( 26 ) Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 27 ) Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 19.

( 28 ) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.

( 29 ) Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.

( 30 ) Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6.

( 31 ) Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19.

( 32 ) Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.

( 33 ) Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 3.

( 34 ) Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.

( 35 ) Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 36 ) Úř. věst. L 120, 7.5.2008, s. 3.

( 37 ) Úř. věst. L 144, 4.6.2008, s. 3.

( 38 ) Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46.

( 39 ) Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.

( 40 ) Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6.

( 41 ) Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5.

( 42 ) Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

( 43 ) Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 17.

( 44 ) Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

( 45 ) Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

( 46 ) Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 45.

( 47 ) Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57.

( 48 ) Úř. věst. L 50, 21.2.2009, s. 5.

( 49 ) Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15.

( 50 ) Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13.

( 51 ) Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60.

( 52 ) Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1.

( 53 ) Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 14.

( 54 ) Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.

( 55 ) Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.

( 56 ) Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.

( 57 ) Úř. věst. L 344, 23.12.2009, s. 3.

( 58 ) Úř. věst. L 72, 20.3.2010, s. 3.

( 59 ) Úř. věst. L 245, 17.9.2010, s. 16.

( 60 ) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

( 61 ) Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6.

( 62 ) Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 14.

( 63 ) Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1.

( 64 ) Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.

( 65 ) Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 65.

( 66 ) Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 3.

( 67 ) Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.

( 68 ) Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41.

( 69 ) Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 22.

( 70 ) Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1.

( 71 ) Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.

( 72 ) Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1.

( 73 ) Úř. věst. L 155, 11.6.2011, s. 176.

( 74 ) Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 6.

( 75 ) Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 94.

( 76 ) Úř. věst. L 79, 25.3.2009, s. 7.

( 77 ) Úř. věst. L 13, 19.1.2010, s. 1.

( 78 ) Úř. věst. L 54, 28.2.2005, s. 1.

( 79 ) Úř. věst. L 306, 7.11.2006, s. 3

( 80 ) Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24.

( 81 ) Úř. věst. L 029, 1.2.2012, s. 13.

( 82 ) Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 9.

( 83 ) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 51.

( 84 ) Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1.

( 85 ) Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170.

( 86 ) Úř. věst. L 29, 3.2.2011, s. 5.

( 87 ) Úř. věst. L 166, 27.6.2012, s. 22.

( 88 ) Úř. věst. L 223, 21.8.2012, s. 31.

( 89 ) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 90 ) Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 16.

( 91 ) Úř. věst. L 314, 29.11.2011, s. 14.

( 92 ) Úř. věst. L 314, 29.11.2011, s. 20.

( 93 ) Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 23.

( 94 ) Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.

( 95 ) Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 26.

( 96 ) Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 36.

( 97 ) Úř. věst. L 15, 20.1.2011, s. 12.

( 98 ) Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67.

( 99 ) Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1.

( 100 ) Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 7.

( 101 ) Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16.

( 102 ) Úř. věst. L 2, 4.1.1997, s. 6.

( 103 ) Úř. věst. L 101, 18.4.1997, s. 46.

( 104 ) Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57.

( 105 ) Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 62.

( 106 ) Úř. věst. L 234, 26.8.1997, s. 16.

( 107 ) Úř. věst. L 65, 5.3.1998, s. 31.

( 108 ) Úř. věst. L 251, 11.9.1998, s. 39.

( 109 ) Úř. věst. L 36, 10.2.1999, s. 21.

( 110 ) Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 82.

( 111 ) Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 23.

( 112 ) Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1.

( 113 ) Úř. věst. L 57, 28.2.2006, s. 19.

( 114 ) Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53.

( 115 ) Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 39.

( 116 ) Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29.

( 117 ) Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84.

( 118 ) Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49.

( 119 ) Úř. věst. L 296, 21.11.2009, s. 1.

( 120 ) Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74.

( 121 ) Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40.

( 122 ) Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 32.

( 123 ) Úř. věst. L 87, 2.4.2011, s. 9.

( 124 ) Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30.

( 125 ) Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36.

( 126 ) Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 66.

( 127 ) Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 27.

( 128 ) Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s. 17.

( 129 ) Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 44.

( 130 ) Úř. věst. L 318, 4.12.2001, s. 28.

( 131 ) Úř. věst. L 174, 12.7.2003, s. 10.

( 132 ) Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 11.

( 133 ) Úř. věst. L 147, 10.6.2005, s. 1.

( 134 ) Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 46.

( 135 ) Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 25.

( 136 ) Úř. věst. L 341, 22.12.2009, s. 14.

( 137 ) Úř. věst. C 177, 20.6.2012, s. 22.

( 138 ) Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

( 139 ) Прясно месо / Carne fresca / Čerstvé maso / Fersk kød / Frisches Fleisch / Värske liha / Νωπό κρέας / Fresh Meat / Viande fraîche / Svježe meso / Carni fresche / Svaiga gaļa / Šviežia mėsa / Friss hús / Laħam frisk / Vers vlees / Świeże mięso / Carne fresca / Carne proaspătă / Čerstvé mäso / Sveže meso / Tuore liha / Färskt kött

( 140 ) Členské státy Unie mimo eurozónu: individuální členění podle země.“

( 141 ) Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

( 142 ) Úplná adresa.

( 143 ) Nehodící se škrtněte.

( 144 ) Škrtněte jméno všech smluvních stran nebo států (Andorra nebo San Marino), jejichž územím zboží přepravováno nebude. Odkazy na státy Andorské knížectví nebo Republika San Marino se vztahují pouze k operacím tranzitního režimu Společenství.

( 145 ) Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa hlavního povinného.“;

( 146 ) Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

( 147 ) Úplná adresa.

( 148 ) Škrtněte jméno všech smluvních stran nebo států (Andorra nebo San Marino), jejichž územím zboží přepravováno nebude. Odkazy na státy Andorské knížectví nebo Republika San Marino se vztahují pouze k operacím tranzitního režimu Společenství.

( 149 ) Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa hlavního povinného.“;

( 150 ) Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

( 151 ) Úplná adresa.

( 152 ) Pouze pro operace tranzitního režimu Společenství.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU