(EU) č. 98/2013Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. ledna 2013 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. března 2013 Nabývá účinnosti: 2. září 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1148 Pozbývá platnosti: 1. února 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. února 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 98/2013

ze dne 15. ledna 2013

o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 039, 9.2.2013, p.1)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019

L 186

1

11.7.2019

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0098-20170301
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU