2013/10/EUSměrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013 , kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 77, 20.3.2013, s. 20-22 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. března 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2013 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. dubna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE 2013/10/EU

ze dne 19. března 2013,

kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 077, 20.3.2013, p.20)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 091, 3.4.2013, s. 16  (2013/10)
▼B

SMĚRNICE KOMISE 2013/10/EU

ze dne 19. března 2013,

kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů ( 1 ), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 75/324/EHS klasifikuje aerosolové rozprašovače jako „nehořlavé“, „hořlavé“ a „extrémně hořlavé“ podle klasifikačních kritérií stanovených v příloze uvedené směrnice. Pokud je aerosolový rozprašovač klasifikován jako „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“, musí být označen symbolem plamene a standardními pokyny pro bezpečné zacházení S2 a S16 stanovými ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ( 2 ).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 3 ) stanoví harmonizaci klasifikace a označování látek a směsí v rámci Unie. Zahrnuje kritéria na úrovni Unie pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek, který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci struktury OSN.

(3)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 zruší a nahradí směrnici 67/548/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ( 4 ) s účinností od 1. června 2015. Je proto nutné přizpůsobit ustanovení směrnice 75/324/EHS týkající se označování uvedenému nařízení.

(4)

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 je třeba rozlišovat mezi datem použitelnosti vnitrostátních prováděcích předpisů týkajících se aerosolových rozprašovačů obsahujících jedinou látku a datem použitelnosti vnitrostátních prováděcích předpisů týkajících se aerosolových rozprašovačů obsahujících směsi. Výrobci aerosolových rozprašovačů obsahujících směsi by však měli mít možnost dobrovolně uplatňovat požadavky této směrnice týkající se označování již k dřívějšímu datu.

(5)

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a s cílem zabránit zbytečnému zatížení podniků je stanoveno přechodné období pro aerosolové rozprašovače obsahující směsi, které byly označeny v souladu s platnými právními předpisy před 1. červnem 2015 a do tohoto data uvedeny na trh, což umožní jejich další uvádění na trh, aniž by musely být znovu označeny.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnice o aerosolových rozprašovačích technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Změny směrnice 75/324/EHS

Směrnice 75/324/EHS se mění takto:

1) V článku 8 se odstavec 1 mění takto:

a) úvodní věta se nahrazuje tímto:

„1.  Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( 5 ), musí být na každém aerosolovém rozprašovači nebo, pokud to neumožňují jeho malé rozměry (při maximálním objemu 150 ml nebo menším), na štítku k němu připevněném uvedeny viditelně, zřetelně a nesmazatelně tyto údaje:

b) písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d) údaje uvedené v bodě 2.2 přílohy,“.

2) Příloha se mění takto:

a) v bodě 1 se vkládají nové body 1.7a a 1.7b, které znějí:

„1.7a    Látka

„Látkou“ se rozumí látka podle definice v čl. 2 odst. 7 nařízení (ES) č. 1272/2008.

1.7b    Směs

„Směsí“ se rozumí směs podle definice v čl. 2 odst. 8 nařízení (ES) č. 1272/2008.“;

b) v bodu 2 se body 2.2 až 2.4 nahrazují tímto:

„2.2    Označení

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1272/2008, musí označení každého aerosolového rozprašovače obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje:

a) při jakékoli náplni:

i) standardní věta o nebezpečnosti H229: „Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout“,

ii) pokyny pro bezpečné zacházení P210 a P251 uvedené příloze IV části 1 tabulce 6.2 nařízení (ES) č. 1272/2008,

iii) pokyny pro bezpečné zacházení P410 a P412 uvedené v příloze IV části 1 tabulce 6.4 nařízení (ES) č. 1272/2008,

iv) pokyn pro bezpečné zacházení P102 uvedený v příloze IV části 1 tabulce 6.1 nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem,

v) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny;

b) je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „varování“;

c) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 2“ uvedené v tabulce 2.3.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;

d) je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „nebezpečí“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 1“ uvedené v tabulce 2.3.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008.

2.3    Objem kapalné fáze

Při 50 °C nesmí objem kapalné fáze překročit 90 % obj. netto.“

Článek 2

Přechodná ustanovení

1.  Odchylně od čl. 3 odst. 1 třetího pododstavce mohou být aerosolové rozprašovače, které obsahují směsi, označeny podle článku 1 před 1. červnem 2015.

2.  Odchylně od čl. 3 odst. 1 třetího pododstavce nemusí být aerosolové rozprašovače, které obsahují směsi a byly uvedeny na trh před 1. červnem 2015, znovu označeny podle článku 1 do 1. června 2017.

Článek 3

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 19. března 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

▼C1

Pokud jde o aerosolové rozprašovače obsahující látku, použijí tyto předpisy ode dne 19. června 2014.

▼B

Pokud jde o aerosolové rozprašovače obsahující směsi, použijí tyto předpisy ode dne 1. června 2015.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

( 2 ) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU