(EU) č. 511/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 39-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. června 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2012 Nabývá účinnosti: 19. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 511/2012

ze dne 15. června 2012

o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků

(Úř. věst. L 156 16.6.2012, s. 39)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2000 ze dne 9. listopadu 2015,

  L 292

4

10.11.2015

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2091 ze dne 25. srpna 2022,

  L 281

16

31.10.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s.  58 (511/2012)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 511/2012

ze dne 15. června 2012

o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků▼M2 —————

▼B

Článek 2

1.  

Objemy syrového mléka, jichž se týkají smluvní jednání uvedená v čl. 126c odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007, se oznamují příslušnému orgánu členského státu nebo členských států,

a) 

v němž nebo v nichž probíhá produkce syrového mléka, a

b) 

pokud se liší, tam, kde se uskutečňuje dodávka zpracovateli nebo odběrateli.

2.  
Oznámení uvedené v odstavci 1 se podává před zahájením smluvních jednání a musí v něm být uveden organizací producentů nebo sdružením odhadovaný objem produkce, jehož se smluvní jednání týkají, spolu s předpokládanou dobou dodávky objemu syrového mléka.
3.  
►C1  Každoročně do 31. ledna oznamuje každá organizace producentů nebo sdružení kromě informací uvedených v odstavci 1 objem syrového mléka, ◄ rozdělený podle producentských členských států, jenž byl skutečně dodán v rámci smluv vyjednaných organizací producentů v předchozím kalendářním roce.

Článek 3

1.  

Každoročně do 15. března oznamují členské státy Komisi v souladu s čl. 126c odst. 8 nařízení (ES) č. 1234/2007 tyto informace:

▼M1

a) 

celkový objem syrového mléka, rozdělený podle producentských členských států, dodaný na jejich území v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů a sdruženími podle čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ( 1 ) v předchozím kalendářním roce, jak bylo oznámeno příslušným orgánům podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení, s uvedením počtu organizací producentů a sdružení a příslušných dodaných množství;

▼B

b) 

počet případů, v nichž národní orgány pro ochranu hospodářské soutěže rozhodly, že některá jednání by buď měla být opakována, nebo by se vůbec neměla uskutečnit podle čl. 126c odst. 6 nařízení (ES) č. 1234/2007, a stručné shrnutí těchto rozhodnutí.

2.  
Týkají-li se oznámení přijatá podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení smluvních jednání zahrnujících více než jeden členský stát, předají členské státy Komisi pro účely čl. 126c odst. 6 nařízení (ES) č. 1234/2007 bezodkladně informace nezbytné k posouzení, zda došlo k vyloučení hospodářské soutěže nebo zda došlo k vážné újmě pro malé a střední podniky zpracovávající syrové mléko.

Článek 4

1.  

Oznámení v souladu s čl. 126d odst. 7 nařízení (ES) č. 1234/2007 zahrnují pravidla přijatá členskými státy pro regulaci nabídky sýrů, které užívají chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, jakož i souhrn, v němž je uveden:

a) 

název sýra,

b) 

název a druh organizace požadující regulaci dodávky,

c) 

způsob, jenž byl zvolen pro regulaci dodávky,

d) 

datum, kdy pravidla vstupuji v platnost;

e) 

doba platnosti pravidel.

2.  
Členské státy informují Komisi v případě, že pravidla zruší před skončením doby platnosti uvedené v odst. 1 písm. e).

Článek 5

Oznámení uvedená v čl. 185f odst. 5 nařízení (ES) č. 1234/2007 zahrnují pravidla přijatá členskými státy, pokud jde o smlouvy uvedené v čl. 185f odst. 1 uvedeného nařízení, spolu se souhrnem, v němž je uvedeno:

a) 

zda se členský stát rozhodl, že dodávky syrového mléka od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, a pokud ano, která nebo které fáze dodávky má nebo mají být těmito smlouvami podložena nebo podloženy, pokud je dodávka prováděna prostřednictvím jednoho nebo více odběratelů, a případně minimální doba trvání písemných smluv;

b) 

zda se členský stát rozhodl, že první kupec syrového mléka musí zemědělci učinit písemný návrh na uzavření smlouvy, a případně minimální doba trvání smlouvy, kterou nabídka musí obsahovat.

▼M1

Článek 5a

Oznámení uvedená v tomto nařízení, s výjimkou oznámení uvedených v čl. 3 odst. 2, se podávají v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ( 2 ).

▼B

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 2 ) Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU