(EU) č. 377/2012Nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

Publikováno: Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. května 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. května 2012 Nabývá účinnosti: 4. května 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 13. dubna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 377/2012

ze dne 3. května 2012

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

(Úř. věst. L 119 4.5.2012, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 458/2012 ze dne 31. května 2012,

  L 142

11

1.6.2012

 M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013

 M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 559/2013 ze dne 18. června 2013,

  L 167

1

19.6.2013

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/403 ze dne 7. března 2017,

  L 63

15

9.3.2017

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/31 ze dne 10. ledna 2018,

  L 6

1

11.1.2018

 M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1302 ze dne 5. srpna 2021,

  L 283

9

6.8.2021

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022,

  L 114

60

12.4.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 168, 28.6.2012, s.  55 (377/2012)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 377/2012

ze dne 3. května 2012

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-BissauČlánek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i) 

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii) 

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) 

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) 

úroky, dividendy či jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) 

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) 

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

vii) 

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b) 

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c) 

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d) 

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e) 

„územím Unie“ území, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.

Článek 2

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I, které byly v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2012/237/SZBP Radou označeny jako osoby, subjekty a orgány, jež i) jsou zapojeny do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau, či podporují takové činnosti, nebo ii) jsou spojeny s takovými osobami, subjekty nebo orgány, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou uvedenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty a orgány vlastněny, drženy či ovládány.
2.  
Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.
3.  
Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 3

1.  
Příloha I obsahuje rovněž důvody pro zařazení osob, subjektů nebo orgánů na seznam.
2.  
Příloha I dále obsahuje, jsou-li k dispozici, informace nutné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států, na něž je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, poté, co se ujistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) 

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d) 

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

2.  
Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států, na něž je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje soudní nebo správní rozhodnutí či rozhodčí nález vynesené před tímto dnem;

b) 

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím či nálezem, a to v mezích stanovených příslušnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c) 

zástavní právo nebo rozhodnutí či nález není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I; a dále

d) 

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí či nálezu není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

2.  
Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.  

Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připsání k zmrazeným účtům:

a) 

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b) 

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I,

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

2.  
Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, pokud tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

1.  
Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které je provádí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.  
Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 8

▼C1

1.  

Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

▼B

a) 

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členské země, ve které jsou rezidenty nebo ve které mají sídlo a na který je odkazováno v příloze II, všechny informace, které by podpořily plnění ustanovení tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají takové informace Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím uvedeného příslušného orgánu; a

b) 

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.  
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro které byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 9

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 10

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 11

1.  
Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
2.  
Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím umožní těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům se k záležitosti vyjádřit.
3.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
4.  
Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.

Článek 12

1.  
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny těchto předpisů.

Článek 13

Pokud toto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 14

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b) 

na palubě letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c) 

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d) 

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založené nebo zřízené podle právních předpisů některého členského státu;

e) 

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 15

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2Osoby

▼M1

▼B

 

Jméno

Identifikační údaje (datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu / číslo průkazu totožnosti apod.)

Důvody zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

▼M4

1.

António INJAI

(také znám jako „António INDJAI“)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 20.1.1955

místo nar.: Encheia, sektor Bissorá, oblast Oio, Guinea-Bissau

rodiče: Wasna Injai (jméno otce) a Quiritche Cofte (jméno matky)

funkce: a) generálporučík b) náčelník generálního štábu ozbrojených sil

pas: diplomatický pas č. AAID00435

datum vydání: 18.2.2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 18.2.2013

datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445

António Injai se osobně podílel na plánování a vedení vzpoury, k níž došlo dne 1. dubna 2010 a která vyvrcholila nezákonným zatčením předsedy vlády Carla Gomese Júniora a tehdejšího náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Josého Zamory Induty. Během volebního období v roce 2012 Antonio Injai z pozice náčelníka generálního štábu ozbrojených sil činil výhružná prohlášení o svém záměru svrhnout zvolené orgány a zmařit volební proces. Antonio Injai byl zapojen do operačního plánování státního převratu, k němuž došlo dne 12. dubna 2012. V době bezprostředně po převratu vydal první komuniké „vojenského velení“ generální štáb ozbrojených sil, v jehož čele generál Injai stojí.

3.5.2012

2.

Mamadu TURE (také znám jako „N'Krumah“)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 26.4.1947

funkce: a) generálmajor b) zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

diplomatický pas č. DA0002186

datum vydání: 30.3.2007

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 26.8.2013

datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

3.

Estêvão NA MENA

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 7.3.1956

funkce: generální inspektor ozbrojených sil

datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

4.

Ibraima CAMARÁ

(také znám jako „Papa Camará“)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 11.5.1964

rodiče: Suareba Camará (jméno otce) a Sale Queita (jméno matky)

funkce: a) brigádní generál b) náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil

diplomatický pas č. AAID00437

datum vydání: 18.2.2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 18.2.2013

datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

5.

Daba NAUALNA

(také znám jako „Daba Na Walna“)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 6.6.1966

rodiče: Samba Naualna (jméno otce) a In-Uasne Nanfafe (jméno matky)

funkce: a) podplukovník b) mluvčí „vojenského velení“

pas č. SA 0000417

datum vydání: 29.10.2003

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 10.3.2013

datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452

Mluvčí „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

▼M1

6.

Generál Augusto MÁRIO CÓ

úřední funkce: Náčelník generálního štábu pozemních ozbrojených sil.

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

7.

Generál Saya Braia Na NHAPKA

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel prezidentské stráže

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

8.

Plukovník Tomás DJASSI

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 18. září 1968

úřední funkce: Velitel národní gardy

Pas: AAIS00820

datum vydání: 24.11.2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 27.4.2012

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Blízký poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Antónia Injaiho.

1.6.2012

▼M4

9.

Cranha DANFÁ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 5.3.1957

funkce: a) plukovník b) velitel operací společného štábu ozbrojených sil

pas: AAIN29392

datum vydání: 29.9.2011

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 29.9.2016

datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782442

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Blízký poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Antónia Injaiho.

1.6.2012

▼M1

10.

Plukovník Celestino de CARVALHO

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 14.6.1955

rodiče: Domingos de Carvalho a Josefa Cabral

úřední funkce: Předseda Institutu národní obrany

Pas: Diplomatický pas DA0002166

datum vydání: 19.2.2007

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.4.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Bývalý náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil. To, že byl v delegaci „vojenského velení“, která se dne 26. dubna setkala s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) potvrzuje jeho účast ve „vojenském velení“.

1.6.2012

▼M5 —————

▼M4

12.

Júlio NHATE

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 28.9.1965

funkce: a) podplukovník b) velitel výsadkářského pluku

datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Jako loajální spojenec Antónia Injaiho nese podplukovník Júlio Nhate faktickou odpovědnost za převrat ze dne 12. dubna 2012, neboť řídil vojenskou operaci.

1.6.2012

13.

Tchipa NA BIDON

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 28.5.1954

rodiče: „Nabidom“

funkce: a) podplukovník b) velitel zpravodajské služby

pas: diplomatický pas DA0001564

datum vydání: 30.11.2005

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.5.2011

datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

14.

Tcham NA MAN (také znám jako Namam)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 27.2.1953

rodiče: Biute Naman (jméno otce) a Ndjade Na Noa (jméno matky)

funkce: a) podplukovník b) ředitel vojenské nemocnice ozbrojených sil

pas: SA0002264

datum vydání: 24.7.2006

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 23.7.2009

datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782448

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Rovněž člen vysokého vojenského velení (nejvyšší úroveň hierarchie ozbrojených složek Guineje-Bissau)

1.6.2012

▼M1

15.

Major Samuel FERNANDES

státní příslušnost: Guinea-Bissau

Datum narození: 22. ledna 1965

rodiče: José Fernandes a Segunda Iamite

úřední funkce: Zástupce velitele operací národní gardy

Pas: AAIS00048

datum vydání: 24.3.2009

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 24.3.2012

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

▼M4

16.

Idrissa DJALÓ (také znám jako: Idriça Djaló)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 18.12.1954

funkce: a) major b) protokolární poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil c) plukovník d) vedoucí protokolu velitelství ozbrojených sil (postupně zastávané funkce)

pas: AAISO40158

datum vydání: 12.10.2012

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 2.10.2015

datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))

odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443

Styčná osoba pro „vojenské velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012, a jeden z jeho nejaktivnějších členů. Byl jedním z prvních důstojníků, který se veřejně přihlásil ke členství ve „vojenském velení“ tím, že podepsal jedno z jeho prvních komuniké (č. 5 ze dne 13. dubna). Major Djaló rovněž slouží ve vojenském zpravodajství.

18.7.2012

▼M7 —————

▼M1

18.

Velitel (námořnictva) Agostinho Sousa CORDEIRO

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 28. května 1962

rodiče: Luis Agostinho Cordeiro a Domingas Soares

úřední funkce: Velitel logistiky společného štábu ozbrojených sil

Pas: SA0000883

datum vydání: 14.4.2004

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.4.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

▼M7 —————

▼M1

20.

Nadporučík Lassana CAMARÁ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel finančních služeb ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Odpovídá za zpronevěru státních prostředků patřících celnímu úřadu, generálnímu ředitelství pro dopravu a generálnímu ředitelství pro hranice a migraci. Z těchto prostředků je financováno „vojenské velení“.

1.6.2012

21.

Nadporučík Julio NA MAN

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Pobočník náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Nadporučík Na Man se aktivně podílel na operativním velení při státním převratu, ke kterému došlo dne 12. dubna, na základě příkazů Antónia Injaiho. Jménem „vojenského velení“ se rovněž účastnil jednání s politickými stranami.

1.6.2012
PŘÍLOHA II

Internetové stránky s odkazy na příslušné orgány členských států podle čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 a adresa Evropské komise pro účely zasílání oznámení

▼M8

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa / Spaastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: [email protected]

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU