(EU) č. 314/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 314/2012 ze dne 12. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 103, 13.4.2012, s. 21-37 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. dubna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 16. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 314/2012

ze dne 12. dubna 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína

(Úř. věst. L 103, 13.4.2012, p.21)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 319, 16.11.2012, s. 10  (314/2012)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 314/2012

ze dne 12. dubna 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vínaEVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) ( 1 ), a zejména na čl. 121 první pododstavec písm. k) a m), článek 185a, čl. 185c odst. 3 a čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína ( 2 ), v hlavě V, a zejména v článku 82 tohoto nařízení, stanoví, že pověří-li některý z členských států kontrolou dodržování předpisů v odvětví vína více příslušných orgánů, zajistí koordinaci jejich činnosti. Toto opatření neumožňuje plně reagovat na potřeby koordinace mezi jednotlivými kontrolními subjekty v rámci přepravy vinařských produktů podléhajících spotřební dani při používání zavedených dokladů v odvětví vína podle směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní ( 3 ). Je vhodné zejména stanovit opatření, která členské státy přijmou s cílem umožnit příslušným orgánům pro kontrolu dodržování předpisů v odvětví vína přístup k informacím o přepravě produktů podléhajících spotřební dani uskutečněné podle směrnice 2008/118/ES a podle nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně ( 4 ). Je zejména vhodné zohlednit systém EMCS (Excise Movement and Control System) zavedený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ( 5 ).

(2)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno tím, že se stanoví postupné provádění nových ustanovení s ohledem na dobu nezbytnou k provádění opatření správními orgány členských států týkajících se koordinace kontrol a přístupu k informacím.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína ( 6 ), v hlavě III, a zejména v článcích 21 až 31 tohoto nařízení, stanoví povahu průvodních dokladů platných pro přepravu vinařských produktů, pravidla pro použití těchto dokladů na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie a při vývozu a podmínky pro ověření pravosti osvědčení o původu vín s chráněním označením původu (CHOP) nebo s chráněným zeměpisným označením (CHZO). V současné době jsou tyto předpisy částečně zastaralé nebo nezahrnují všechny změny právních předpisů Unie týkajících se těchto otázek, které nastaly po vstupu nařízení (ES) č. 436/2009 v platnost. Tak tomu je zejména v případě elektronického úředního dokladu, který se používá od 1. ledna 2011 podle čl. 21 odst. 1 směrnice 2008/118/ES, vystaveného podle nařízení (ES) č. 684/2009, v případě změn formalit týkajících se kontroly výstupu produktů z území Unie v souvislosti s rozsáhlým zaváděním elektronických postupů celními orgány Unie a konečně v případě změn pravidel pro CHOP, CHZO a označení roku sklizně nebo moštové odrůdy v důsledku reforem v odvětví vína učiněných od 1. ledna 2009. Je proto nezbytné provést změnu článků včetně některých zastaralých definic, které mají být zrušeny.

(4)

Změny, které nastaly v tomto kontextu, by měly umožnit používání průvodních dokladů uznaných podle nařízení č. 436/2009 pro vinařské produkty, jako je osvědčení o CHOP nebo CHZO nebo certifikace o roku sklizně nebo o moštové odrůdě, včetně případů, kdy jsou tyto dokumenty vystaveny odesílatelem. V tomto ohledu je třeba stanovit podmínky, za nichž se průvodní doklady považují za autentické.

(5)

Formality týkající se výstupu produktů z celního území Unie byly po přijetí nařízení (ES) č. 436/2009 pozměněny. Jsou prováděny v souladu s novými podmínkami stanovenými nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 7 ). Proto je nutné v souladu s těmito novými podmínkami stanovit procesní pravidla pro vývoz a pro skutečný výstup vinařských produktů z celního území Unie, zejména upřesněním povinností pro odesílatele nebo jeho pověřeného zástupce.

(6)

Při přepravě nebaleného vinařského produktu je třeba s ohledem na informační systémy, které zavedly členské státy a které umožňují automatizované výměny informací, zjednodušit povinnosti stanovené v článku 29 nařízení (ES) č. 436/2009..

(7)

Při přepravě vinařských produktů na celním území Unie, u kterých je podle situace deklarován původ ze třetí země nebo z Unie a které byly původně odeslány do třetí země nebo na území vymezené v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2008/118/ES, nejsou pravidla pro kontrolu jejich původu podrobná. Je nutné stanovit, jaké údaje musí pro kontrolu původu průvodní doklad obsahovat.

(8)

V zájmu jasnosti a snížení správních nákladů je dále nutné vymezit nebo upřesnit obsah určitých povinností stanovených nařízením (ES) č. 436/2009 a zjednodušit postupy, pokud jde o požadovaná osvědčení na průvodních dokladech a o důkazy a doklady, které mají hospodářské subjekty poskytnout příslušným orgánům a útvarům členských států popřípadě třetích zemí, pokud jde zejména o osvědčení CHOP a CHZO a certifikace vín a vinařských produktů uváděných na trh s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd a pro lepší transparentnost a sledovatelnost vzít v úvahu odkazy na tato označení v registru „E-Bacchus“, který vytváří a aktualizuje Komise, podle článku 18 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů. ( 8 )

(9)

V zájmu snížení správních nákladů je nutné zrušit povinnost podle článku 41 nařízení (ES) č. 436/2009 zapisovat do evidenčních knih přídavek siřičitanů, protože siřičitany se přidávají v různých fázích výroby a zpracování vína a konečný obsah neodpovídá celkovému množství zapsaných siřičitanů.

(10)

V zájmu účinné administrativy a s přihlédnutím ke zkušenostem získaným během užívání informačních systémů zavedených Komisí by měl být zjednodušen a zlepšen způsob, jakým Komise řídí a zpřístupňuje určité informace podle nařízení (ES) č. 436/2009.

(11)

Nařízení (ES) č. 436/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, i když se stanoví odklad použití určitých ustanovení, s ohledem na dobu nezbytnou k provádění opatření členskými státy týkajících se používání nových vzorů průvodních dokladů a osvědčení, jež jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 555/2008

V kapitole V hlavě V nařízení (ES) č. 555/2008 se doplňuje článek 95a, který zní:

„Článek 95a

Koordinace kontrol a přístup k informacím

Pro kontroly týkající se přepravy uskutečněné na základě průvodních dokladů podle čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ( 9 ) přijmou členské státy nejpozději do 1. srpna 2014 nezbytná opatření s cílem umožnit příslušným orgánům určeným podle čl. 82 odst. 1 tohoto nařízení přístup k informacím obsaženým v počítačovém systému podle článku 21 směrnice Rady 2008/118/ES ( 10 ) a týkajícím se přepravy vinařských produktů přepravovaných podle ustanovení kapitoly IV této směrnice.

Pro kontroly týkající se přepravy uskutečněné na základě průvodních dokladů podle čl. 24 odst. 1 písm. a) bodů ii) a iii) nařízení (ES) č. 436/2009 přijmou členské státy nejpozději do 1. srpna 2014 nezbytná opatření s cílem umožnit příslušným orgánům určeným podle čl. 82 odst. 1 tohoto nařízení přístup k informacím obsaženým v počítačových systémech zavedených pro kontrolu přepravy vinařských produktů jiných než produktů uvedených v prvním pododstavci tohoto článku.

Informace obdržené v souladu s prvním a druhým pododstavcem lze pro účely tohoto nařízení použít pouze pro zvláštní kontroly stanovené právní úpravou v odvětví vína.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 436/2009

Nařízení (ES) č. 436/2009 se mění takto:

1) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Předmět a oblast působnosti

1.  Tato hlava stanoví prováděcí pravidla k článku 185c nařízení (ES) č. 1234/2007 pro vinařské produkty uvedené v části XII přílohy I uvedeného nařízení (dále jen „vinařské produkty“).

2.  Tato hlava stanoví podmínky pro:

a) vystavení a používání průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů, dále jen „průvodní doklady“;

b) vystavení osvědčení o původu vín a částečně zkvašených hroznových moštů s chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO) a certifikace vín a vinařských produktů bez CHOP nebo CHZO uváděných na trh s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd;

c) vedení evidenční knihy osobami, jež mají v držení vinařské produkty za účelem výkonu svého povolání.“

2) V článku 22 se zrušují písmena d), e) a f).

3) Články 23 a 24 se nahrazují tímto:

„Článek 23

Obecná pravidla

Všechny fyzické nebo právnické osoby a seskupení těchto osob, které mají bydliště nebo sídlo na celním území Unie a přepravují nebo nechávají přepravovat vinařské produkty, musí zajistit, aby se přeprava uskutečňovala na základě průvodního dokladu.

Průvodní doklad lze použít pouze pro jednu přepravu.

Tento průvodní doklad musí být k dispozici, aby mohl být příslušným orgánům a útvarům na žádost předložen po celou dobu přepravy.

Článek 24

Uznávané průvodní doklady

1.  Za průvodní doklad se v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku a příloze VI uznává:

a) pro vinařské produkty zasílané uvnitř členského státu nebo mezi členskými státy, aniž je dotčen bod b):

i) jeden z dokladů uvedených v čl. 21 odst. 6 nebo v čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2008/118/ES ( 11 ) pro produkty podléhající spotřební dani přepravované s podmíněným osvobozením od spotřební daně na území Unie,

ii) zjednodušený průvodní doklad uvedený v čl. 34 odst. 1 směrnice 2008/118/ES vystavený a používaný podle nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ( 12 ) pro produkty podléhající spotřební dani přepravované na území Unie po uvedení ke spotřebě v členských státech Unie, kde začala přeprava,

iii) jeden z následujících dokladů, vystavených v souladu s podmínkami stanovenými členským státem, z něhož je zásilka odesílána, pro produkty nepodléhající spotřební dani a pro produkty podléhající spotřební dani zasílané malovýrobci podle článku 40 směrnice 2008/118/ES:

 pokud členský stát používá informační systém, výtisk takto vystaveného elektronického dokladu nebo jakýkoli jiný obchodní doklad, ve kterém je zřetelně uveden specifický správní referenční kód („kód pro přepravu vinařských produktů“) přidělený uvedeným systémem,

 pokud členský stát nepoužívá informační systém, správní nebo obchodní doklad, který obsahuje kód pro přepravu vinařských produktů přidělený příslušným orgánem nebo odesílatelem;

b) pro vinařské produkty zasílané do třetího státu nebo na území uvedené v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2008/118/ES, jeden z dokladů uvedených v písm. a) bodech i) nebo iii) tohoto odstavce.

2.  Průvodní doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) musejí buď obsahovat informace uvedené v části C přílohy VI, nebo umožnit příslušným orgánům přístup k těmto informacím.

Pokud tyto doklady obsahují správní referenční kód přidělený buď počítačovým systémem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES, nebo informačním systémem zavedeným členským státem, z něhož je zásilka odesílána, musí být informace uvedené v části C přílohy VI uvedeného nařízení obsažené v používaném systému.

3.  Průvodní doklady uvedené v odst. 1 písm. b) musejí obsahovat informace uvedené v části C přílohy VI.

4.  Průvodní doklady uvedené v odst. 1 písm. a) bodu iii) obsahují v záhlaví logo Unie, výraz „Evropská unie“, název členského státu, z něhož je zásilka odesílána, a znak nebo logo označující členský stát, z něhož je zásilka odesílána.

Průvodní doklady uvedené v odst. 1 písm. a) bodech i) a ii) mohou obsahovat prvky uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

5.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy uznat jiné průvodní doklady, včetně dokladů vydaných na základě elektronického postupu stanoveného jako postup zjednodušený, pokud jde o přepravu vinařských produktů, která se uskutečňuje výlučně na jejich území.

4) Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Pravost průvodního dokladu

Průvodní doklad se považuje za pravý za těchto podmínek:

a) v případě použití jednoho z dokumentů uvedených v čl. 21 odst. 6 směrnice 2008/118/ES a v čl. 24 odst. 1 písm. a) bodě iii) první odrážce uvedeného nařízení, pokud je příslušný elektronický správní doklad vystaven v souladu s použitelnými pravidly;

b) v případě použití dokladu uvedeného v čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/118/ES, pokud se odesílatel řídí ustanoveními uvedeného odstavce 1;

c) v případě použití dokumentu vydaného na základě informačního systému zavedeného odesílajícím členským státem pro vystavení dokladu uvedeného v čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu ii) tohoto nařízení nebo elektronického postupu stanoveného jako zjednodušený postup podle čl. 24 odst. 5, pokud je příslušný elektronický doklad vystaven v souladu s použitelnými pravidly;

d) v ostatních případech, pokud je originál průvodního dokladu a kopie ověřeny před přepravou:

i) datem, podpisem odpovědného pracovníka příslušného orgánu a razítkem daného orgánu, nebo

ii) datem, podpisem odesilatele a z jeho strany případným opatřením:

 zvláštním razítkem podle vzoru uvedeného v příloze VIII,

 známkou předepsanou příslušnými orgány, nebo

 předtištěnou značkou schválenou příslušnými orgány.

Toto zvláštní razítko nebo předepsaná známka uvedené v prvním pododstavci písm. d) bodě ii) mohou být na tiskopisy předtištěny, pokud tisk provádí tiskárna k tomu schválená.“

5) Článek 27 se mění takto:

a) odstavec 1 se zrušuje;

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu i), tvoří důkaz o výstupu z celního území Unie oznámení o vývozu uvedené v článku 25 směrnice 2008/118/ES a vyhotovené celním úřadem výstupu podle důkazů uvedených v článku 796e nařízení Komise (EHS) č. 2454/93. ( 13 )

▼C1

Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu iii), je důkaz o výstupu z celního území Unie vyhotoven podle článku 796e nařízení (EHS) č. 2454/93. V tomto případě uvede odesílatel nebo jím zmocněný zástupce na průvodním dokladu referenční číslo vývozního průvodního dokladu uvedeného v článku 796a nařízení (EHS) č. 2454/93, dále jen „VDD“, vydaného celním úřadem vývozu s použitím jednoho z údajů uvedených v příloze IX tohoto nařízení.

▼B

c) odstavec 4 se zrušuje.

6) Článek 28 se zrušuje.

7) Články 29, 30 a 31 se nahrazují tímto:

„Článek 29

Přeprava nebalených vinařských produktů

V případě přepravy nebalených vinařských produktů, a pokud není používán počítačový systém nebo informační systém uvedené v čl. 24 odst. 2 druhém pododstavci nebo tento systém neumožňuje informovat příslušný orgán místa vykládky, zašle odesílatel nejpozději při odjezdu dopravního prostředku kopii průvodního dokladu orgánu místně příslušnému podle místa nakládky, který o tom informuje orgán místně příslušný podle místa vykládky.

První pododstavec se vztahuje na tyto vinařské produkty:

a) produkty pocházející z Unie, jejichž množství převyšuje 60 litrů:

i) víno určené ke zpracování na víno s CHOP nebo CHZO nebo uváděné na trh jako odrůdové nebo ročníkové víno, nebo určené k zabalení, aby bylo jako takové uvedeno na trh,

ii) částečně zkvašený hroznový mošt,

iii) zahuštěný hroznový mošt, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu,

iv) hroznový mošt z čerstvých vinných hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu,

v) hroznová šťáva,

vi) zahuštěná hroznová šťáva;

b) produkty nepocházející z Unie, jejichž množství převyšuje 60 litrů:

i) čerstvé hrozny, s výjimkou stolních hroznů,

ii) hroznový mošt,

iii) zahuštěný hroznový mošt,

iv) částečně zkvašený hroznový mošt,

v) zahuštěný hroznový mošt, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu,

vi) hroznový mošt z čerstvých vinných hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu,

vii) hroznová šťáva,

viii) zahuštěná hroznová šťáva,

ix) likérové víno k výrobě jiných produktů než produktů kódu KN 2204;

c) produkty nezávisle na jejich původu a přepravovaném množství, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 25:

i) vinné kaly,

ii) matoliny určené k destilaci nebo jinému průmyslovému zpracování,

iii) matolinové víno,

iv) alkoholizované víno pro destilaci,

v) víno z hroznů odrůd, které nejsou pro správní jednotku, ve které se sklízejí, zatříděny členskými státy jako moštové podle článku 120a nařízení (ES) č. 1234/2007,

vi) produkty, které nemohou být nabízeny nebo dodávány k přímé lidské spotřebě.

Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy stanovit různé lhůty, pokud jde o pohyb vinařských produktů, jenž probíhá výhradně na jejich území.

Článek 30

Přeprava produktů z třetích zemí puštěných do volného oběhu

1.  U každé přepravy vinařských produktů z třetích zemí puštěných do volného oběhu, která se uskutečňuje na celním území Unie, průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:

a) číslo dokladu VI 1, vystaveného podle článku 43 nařízení (ES) č. 555/2008 nebo referenční číslo rovnocenného dokladu schváleného příslušnými orgány země původu za podmínek stanovených v článku 45 uvedeného nařízení a uznávaného v rámci dvoustranných vztahů Unie se zemí původu, který byl při přepravě přiložen;

b) název a sídlo subjektu třetí země, který doklad vystavuje nebo povoluje jeho vystavení producentem;

c) datum vystavení tohoto dokladu.

2.  U každé přepravy vinařských produktů pocházejících z Unie předtím vyvezených do třetí země nebo na území stanovené v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2008/118/ES, která se uskutečňuje na celním území Unie, průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:

a) číslo průvodního dokladu uvedeného v čl. 24 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení vystaveného při původním odeslání nebo

b) referenční čísla dalších podkladů předložených dovozcem a vyhovujících příslušnému orgánu při puštění do volného oběhu v Unii za účelem prokázání původu produktu.

3.  V případě použití počítačového systému podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES nebo informačního systému zavedeného členským státem, z něhož je zásilka odesílána, musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 uvedeného článku obsažené v používaném systému.

Článek 31

Osvědčení o chráněném označení původu, chráněném zeměpisném označení, osvědčování roku sklizně, moštové odrůdy nebo moštových odrůd

1.  Průvodní doklad slouží jako osvědčení o CHOP, CHZO nebo jako certifikace roku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 6.

2.  Pokud jde o vinařské produkty zasílané uvnitř členského státu nebo mezi členskými státy, musí průvodní doklad obsahovat příslušné informace uvedené v části A přílohy IXa, nebo musí umožnit příslušným orgánům k těmto informacím přístup. Za tímto účelem musí být použit některý z údajů uvedený v části B přílohy IXa.

V případě použití počítačového systému podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES nebo informačního systému zavedeného členským státem, z něhož je zásilka odesílána, musí být informace uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce obsažené v používaném systému.

3.  Pokud jde o vinařské produkty vyvážené do třetí země, musí průvodní doklad obsahovat příslušné informace uvedené v části A přílohy IXa. Za tímto účelem musí být použit některý z údajů uvedený v části B přílohy IXa. Tento doklad musí být k dispozici jako osvědčení nebo certifikace, aby mohl být příslušným orgánům a útvarům členských států nebo třetí země určení na žádost předložen.

4.  Pokud jde o vinařské produkty dovážené z třetí země, průvodní doklad se musí odkazovat na osvědčení nebo certifikaci, která byla vystavena v zemi původu. Toto osvědčení nebo certifikace musí být k dispozici, aby mohly být příslušným orgánům a útvarům členských států na žádost předloženy po celou dobu přepravy.

5.  Pokud členské státy zavedly pro vinařské produkty produkované na svém území povinnost vystavení osvědčení o CHOP nebo CHZO kontrolním subjektem pověřeným k tomuto účelu, musí průvodní doklad obsahovat referenční číslo tohoto osvědčení, název a případně elektronickou adresu kontrolního subjektu. Tyto informace následují za údajem uvedeným v souladu s odstavcem 2 nebo 3.

6.  Odesílatel potvrzuje správnost údajů požadovaných podle odst. 2 až 5 na základě své evidenční knihy nebo na základě osvědčených údajů uvedených v průvodních dokladech předchozích zásilek příslušných produktů“

8) V článku 39 se odstavec 1 mění takto:

a) písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d) každé víno moštové odrůdy bez CHOP nebo CHZO a produkty určené ke zpracování na takové víno nebo zabalené s číslem jejich zatřídění podle článku 120a nařízení (ES) č. 1234/2007,“;

b) doplňuje se nový bod e), který zní:

„e) každé víno bez CHOP nebo CHZO a produkty určené ke zpracování nebo zabalení s označením roku sklizně.“

9) V čl. 41 odst. 1 se písmeno u) zrušuje.

10) V článku 49 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.  Členské státy předají Komisi do 1. ledna 2013 podmínky pro vystavení průvodního dokladu uvedeného v čl. 24 odst. 1 písm. b).“

11) V článku 50 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„5.  Komise oznamuje a zpřístupňuje informace příslušným orgánům, útvarům a osobám dotčeným tímto nařízením, případně veřejnosti, prostřednictvím informačních systémů zavedených Komisí.

Praktická opatření pro přístup k informačním systémům jsou uvedena v příloze IXb.“

12) Příloha VI se mění podle přílohy I tohoto nařízení.

13) Příloha VII se zrušuje.

14) Přílohy VIII a IX se nahrazují zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

15) Vkládají se nové přílohy IXa a IXb, jejichž znění je uvedeno v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. b) a článek 31 nařízení (ES) č. 436/2009 ve znění článku 2 tohoto nařízení se použijí od 1. ledna 2013.

Průvodní doklady vyhotovené za podmínek vymezených členskými státy před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost se mohou nadále používat do 1. srpna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Příloha VI nařízení (ES) č. 436/2009 se mění takto:

1) Název se nahrazuje tímto:

Pokyny pro vyplňování průvodních dokladů

2) Část A se mění takto:

a) bod 2 se nahrazuje tímto:

„2. Průvodní doklad nesmí obsahovat výmazy a přepisy.“;

b) body 4 a 5 se zrušují.

3) Část C se nahrazuje tímto:

„C.   Informace požadované v souladu s čl. 24 odst. 2 a 3

Požadované informace jsou uvedeny v podobě datových údajů ve sloupci č. 1 níže uvedené tabulky.

Pro vyplnění průvodních dokladů podle čl. 24 odst. 1 písm. a) bodů i) a iii) jsou tyto datové prvky označeny čísly a písmeny uvedenými ve sloupcích A a B tabulek obsažených v příloze I nařízení (ES) č. 684/2009 (sloupec č. 2 níže uvedené tabulky).

Pro vyplnění průvodních dokladů podle čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu ii) jsou tyto datové údaje označeny čísly a písmeny uvedenými v nařízení (EHS) č. 3649/92 (sloupec č. 3 níže uvedené tabulky).

Členské státy stanoví pořadí a podrobnosti uspořádání datových údajů na základě pravidel stanovených v části B této přílohy.1

2

3

Referenční číslo: každá zásilka je označena číslem, na základě kterého může být identifikována v účetnictví odesílatele. Toto číslo je podle potřeby specifický správní referenční kód, kód pro přepravu vinařských produktů nebo referenční číslo zjednodušeného průvodního dokladu přidělené průvodnímu dokladu ve své správní nebo obchodní podobě.

č. 1d

č. 2

Odesílatel: úplné jméno a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla ( číslo spotřební daně (SEED  (1)) v případě potřeby )

č. 2

č. 1

Místo odeslání: skutečné místo odeslání, pokud není zboží odesláno z adresy odesílatele

č. 3

č. 1

Příjemce: úplné jméno a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla ( číslo spotřební daně (SEED) v případě potřeby )

č. 5

č. 4

Místo dodání: skutečné místo dodání, není-li zboží doručeno na adresu příjemce.

č. 7

č. 7

Příslušné orgány místa odeslání: název a adresa orgánu příslušného pro kontrolu vystavení obchodního dokladu v místě odeslání. Tento údaj je povinný pouze při zasílání zboží do jiného členského státu a při vývozu.

č. 10

kolonka A

Přepravce: jméno a adresa osoby zodpovědné za první přepravu (je-li jiná než odesílatel)

č. 15

č. 5

Další přepravní údaje:

a)  druh dopravního prostředku (nákladní automobil, dodávkový vůz, cisternový vůz, osobní vůz, železniční vagon, železniční cisterna, letadlo)

b)  registrační značka dopravního prostředku nebo jméno, je-li dopravním prostředkem loď (nepovinné údaje)

V případě změny dopravního prostředku uvede přepravce, který provádí překládku, na zadní straně dokladu tyto údaje:

— datum odeslání zásilky

— druh dopravního prostředku a jeho registrační značku nebo jméno, je-li dopravním prostředkem loď

— své jméno a příjmení nebo název firmy, jakož i adresu včetně poštovního směrovacího čísla

V případě změny místa dodání: skutečné místo dodání.

č. 16

č. 5

Kód KN

č. 17c

č. 9

Označení produktu podle nařízení (ES) č. 1234/2007 a podle platných vnitrostátních předpisů, zejména povinné údaje

č. 17p

č. 8

Popis balíků zboží: identifikační čísla a počet balíků, počet balení uvnitř balíku. V případě jiných průvodních dokladů než těch, jež jsou uvedeny v čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu i), může popis zboží pokračovat na samostatném listu, který se přiloží ke každému vyhotovení. K tomuto účelu lze použít seznam balení.

č. 17.1

Při přepravě nebalených produktů se uvádí:

— u vína: skutečný obsah alkoholu

— u nezkvašených produktů: refraktometrická hodnota nebo objemová hmotnost

— u částečně zkvašených produktů: celkový obsah alkoholu

— u vína se zbytkovým obsahem cukru větším než 4 gramy na litr: kromě skutečného obsahu alkoholu i celkový obsah alkoholu

č. 17 g a o

Fakultativní údaje při přepravě nebalených produktů: při přepravě nebalených vín uvedených v odstavcích 1 až 9, 15 a 16 přílohy XIb nařízení (ES) č. 1234/2007, v jejichž případě musí popis produktu zahrnovat fakultativní údaje uvedené v článku 118z zmíněného nařízení, pokud jsou součástí označení nebo pokud se předpokládá, že na označení budou uvedeny.

č. 17p

Množství:

— u nebalených produktů: celkové čisté množství

— u balených produktů: počet nádob obsahujících produkt

č. 17 d, e a f a 17.1

Osvědčení: osvědčení o CHOP, CHZO nebo osvědčování vín s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd: viz čl. 24 odst. 1 písm. b) a článek 31

č. 17 l

č. 14

Kategorie vinařských produktů

č. 17.2a

č. 8

Kód vinařské oblasti

č. 17.2b

Kód operace při zpracování vína

č. 17.2.1a

Osvědčení – kontrola vývozu (případně)

č. 18

A

Datum zahájení přepravy a v případě, že to vyžaduje členský stát, na jehož území přeprava začala, čas odeslání.

č. 18

č. 15

Potvrzení příslušného orgánu v místě odeslání, v případě jiných průvodních dokladů, než těch, jež jsou uvedeny v čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu i) (je-li požadováno)

č. 18

č. 15

(1)   System of Exchange of Excise Data.“
PŘÍLOHA II
„PŘÍLOHA VIII

Zvláštní razítko podle čl. 26 prvního pododstavce písm. c) bodu ii)

image

1. Státní znak členského státu.

2. Místně příslušný útvar nebo orgán.

3. Ověření pravosti.

▼C1
PŘÍLOHA IX

Údaje uvedené v čl. 27 odst. 2

Bulharsky

:

„Изнесено: EAD № … от [дата]“

Španělsky

:

«Exportado: DAE no ... de[fecha]»

Česky

:

„Vyvezeno: VDD č. … ze dne [datum]“

Dánsky

:

"Udførsel: EAD-nr.: .... af [dato]"

Německy

:

Ausgeführt: ABD Nr. … vom [Datum]

Estonsky

:

”Eksporditud: EAD nr …, … [kuupäev]”

Řecky

:

«Εξαχθέν: ΣΕΕ αριθ. … της [ημερομηνία]»

Anglicky

:

“Exported: EAD No … of [date]”

Francouzsky

:

«Exporté: EAD no … du [date]»

Italsky

:

"Esportato: DAE n. … del [data]"

Lotyšsky

:

“Eksportēts: [datums] EPD Nr. …”

Litevsky

:

„Eksportuota: ELD Nr. …, [data]“

Maďarsky

:

»Exportálva: KKO-sz.: …, [dátum]«

Maltsky

:

"Esportat: EAD nru … ta' [data]"

Nizozemsky

:

"Uitgevoerd: EAD nr. … van [datum]"

Polsky

:

"Wywieziono: EAD nr … z dnia [data]"

Portugalsky

:

«Exportado: DAE n.o … de [data]»

Rumunsky

:

„Exportat: EAD nr. … din [data]”

Slovensky

:

„Vyvezené: EAD č. … zo dňa [dátum]“

Slovinsky

:

„Izvoženo: SIL št. … z dne [datum]“

Finsky

:

”Viety: EAD-asiakirja nro …, … [päiväys]”

Švédsky

:

"Exporterad: Exportföljedokument (EAD) nr … av den [datum]"“

▼B
PŘÍLOHA III
„PŘÍLOHA IXa

A.    Informace uvedené v čl. 31 odst. 2 a 3

Informace uvedené v čl. 31 odst. 2 a 3 musí obsahovat následující údaje:

a)

u vína s CHOP : prohlášení, že průvodní doklad slouží jako osvědčení o chráněném označení původu, za nímž je uvedeno registrační číslo CHOP v „registru E-Bacchus“ vystaveného Komisí podle článku 18 nařízení (ES) č. 607/2009;

b)

u vína s CHZO : prohlášení, že průvodní doklad slouží jako osvědčení o chráněném zeměpisném označení, za nímž je uvedeno registrační číslo CHZO v „registru E-Bacchus“ vystaveného Komisí podle článku 18 nařízení (ES) č. 607/2009;

c)

u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně : prohlášení, že průvodní doklad slouží jako certifikace roku sklizně podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007;

d)

u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd : prohlášení, že průvodní doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007;

e)

u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně a s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd : prohlášení, že průvodní doklad slouží jako certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007.

B.    Poznámky uvedené v čl. 31 odst. 2 a 3

  bulharsky:

 

а)

за вината със ЗНП : „Настоящият документ удостоверява защитеното наименование за произход“, „№ […, …] в електронния регистър E-Bacchus“;

б)

за вината със ЗГУ : „Настоящият документ удостоверява защитеното географско указание“,: „№ […, …] в електронния регистър E-Bacchus“;

в)

за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство : „Настоящият документ удостоверява годината на производство в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“;

г)

за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на винения сорт (винените сортове) лоза : „Настоящият документ удостоверява винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“;

д)

за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство и обозначение на винения сорт (винените сортове) лоза : „Настоящият документ удостоверява годината на производство и винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“.

  španělsky:

 

a)

Vinos con DOP : "El presente documento tiene valor de certificado de denominación de origen protegida", "No […, …] del registro E-Bacchus".

b)

Vinos con IGP : «El presente documento tiene valor de certificado de indicación geográfica protegida», «No […, …] del registro E-Bacchus».

c)

Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha : "El presente documento tiene valor de certificación del año de cosecha, de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

d)

Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación de la variedad o las variedades de uva de vinificación : "El presente documento tiene valor de certificación de la variedad o las variedades de uvas de vinificación ('vino varietal'), de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

e)

Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha y de la variedad o las variedades de uva de vinificación : "El presente documento tiene valor de certificación del año de cosecha y de la variedad o las variedades de uvas de vinificación ('vino varietal'), de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

  česky:

 

a)

u vína s CHOP : „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném označení původu“, „č. […, …] v registru E-Bacchus“;

b)

u vína s CHZO : „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném zeměpisném označení,“: „č. […, …] v registru E-Bacchus“;

c)

u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně : „Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“;

d)

u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd : „Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“;

e)

u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně a s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd : „Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“.

  dánsky:

 

a)

for vine med BOB : »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse«, »nr. […, …] i E-Bacchus-databasen«

b)

for vine med BGB : »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede geografiske betegnelse«, »nr. […, …] i E-Bacchus-databasen«

c)

for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår : »Dette dokument attesterer rigtigheden af høståret, jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«

d)

for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling : »Dette dokument attesterer rigtigheden af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«

e)

for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår og med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling : »Dette dokument attesterer rigtigheden af høståret og den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«.

  německy:

 

a)

für Weine mit g.U. : „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten Ursprungsbezeichnung“, „Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“

b)

für Weine mit g.g.A. : „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten geografischen Angabe“, „Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“

c)

für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres vermarktet werden : „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

d)

für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe der Keltertraubensorte(n) vermarktet werden : „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis der Keltertraubensorte(n) („Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

e)

für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) vermarktet werden : „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) („Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

  estonsky:

 

a)

kaitstud päritolunimetusega veinide puhul : „Käesolev dokument toimib kaitstud päritolunimetust tõendava dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”;

b)

kaitstud geograafilise tähisega veinide puhul märge : „Käesolev dokument toimib kaitstud geograafilist tähist tõendava dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”;

c)

viinamarjade koristamise aastaga ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul : „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase viinamarjade koristamise aasta sertifikaadina“;

d)

veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul : „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase veiniviinamarjasordi (-sortide) (nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”;

e)

viinamarjade koristamise aastaga ja veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul : „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase viinamarjade koristamise aastat ja sordiveinide veiniviinamarjasorti (-sorte) (nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”

  řecky:

 

α)

για τους οίνους με ΠΟΠ : «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης», «Αριθ. […, …] του μητρώου E-Bacchus»

β)

για τους οίνους με ΠΓΕ : «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης»,: «Αριθ.[…, …] του μητρώου E-Bacchus»

γ)

για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής : «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση του έτους συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007»

δ)

για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου : «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου («μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007».

ε)

για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής και με ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου : Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση του έτους συγκομιδής και της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου («μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

  anglicky:

 

(a)

for wines with a PDO : “This document certifies the protected designation of origin”, “No […, …] of the E-Bacchus register”;

(b)

for wines with a PGI : “This document certifies the protected geographical indication”, “No […, …] of the E-Bacchus register”;

(c)

for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year : “This document certifies the vintage year, in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”;

(d)

for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the wine-grape variety(ies) : “This document certifies the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”;

(e)

for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year and the wine-grape variety(ies) : “This document certifies the vintage year and the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”.

  francouzsky:

 

a)

pour les vins avec AOP : “Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée”, “No […, …] du registre E-Bacchus.”

b)

pour les vins avec IGP : “Le présent document vaut attestation d’indication géographique protégée.”, “No […, …] du registre E-Bacchus.”

c)

pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de récolte : “Le présent document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”

d)

pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec l’indication de la (des) variété(s) à raisins de cuve : “Le présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve (‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”

e)

pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de récolte et l’indication de la (des) variété(s) à raisins de cuve : “Le présent document vaut certification de l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins de cuve (‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”:

  italsky:

 

a)

per i vini DOP : “Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta”, “N. […, …] del registro E-Bacchus”

b)

per i vini IGP : “Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta”, “N. […, …] del registro E-Bacchus”

c)

per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta : “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

d)

per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino : “Il presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

e)

per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino : “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

  lotyšsky:

 

a)

vīniem ar ACVN : “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātam cilmes vietas nosaukumam”, “Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”;

b)

vīniem ar AĢIN : “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei”, “Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”;

c)

vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi : “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu ražas gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”;

d)

vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar norādi par vīna vīnogu šķirni(-ēm) : “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”;

e)

vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi un norādi par vīna vīnogu šķirni(-ēm) : “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu ražas gadam un vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”.

  litevsky:

 

a)

vynams, kuriems suteikta SKVN : „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma kilmės vietos nuoroda“, „E-Bacchus“ registro Nr. […, …]

b)

vynams, kuriems suteikta SGN : „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma geografinė nuoroda“, „E-Bacchus“ registro Nr. […, …]

c)

vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kurių derliaus metai nurodomi : „Šiuo dokumentu patvirtinami derliaus metai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“

d)

vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, su naudotos vynuogių veislės pavadinimo nuoroda : „Šiuo dokumentu patvirtinama naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo nuoroda pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“.

e)

vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kuris parduodamas su nurodytais derliaus metais ir su nurodytais rūšinių vynų su naudotos vynuogių veislės pavadinimais : „Šiuo dokumentu patvirtinami derliaus metai ir naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo (-ų) nuoroda pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį.“

  maďarsky:

 

a)

az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok esetében : »Ez az okmány az oltalom alatt álló eredetmegjelölést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: […, …]«;

b)

az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok esetében : »Ez az okmány az oltalom alatt álló földrajzi jelzést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: […, …]«;

c)

az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret évének feltüntetésével forgalmazott borok esetében : »Ez az okmány a szüret évét igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«;

d)

az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a borszőlőfajta (borszőlőfajták) feltüntetésével forgalmazott fajtaborok esetében : »Ez az okmány a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«;

e)

az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret évének és a borszőlőfajtá(k)nak a feltüntetésével forgalmazott borok esetében : »Ez az okmány a szüret évét és a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«.

  maltsky:

 

(a)

għall-inbejjed DPO : “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tad-Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini”, “Nru […, …] tar-reġistru E-Bacchus”

(b)

għall-inbejjed IĠP : “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tal-Indikazzjoni Ġeografika Protetta”, “Nru […, …] tar-reġistru E-Bacchus”

(c)

għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad : “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”

(d)

għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb : “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”

(e)

għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad kif ukoll tal-varjetà(jiet) tal-għeneb : “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad u tal-varjetà(jiet) tal-għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”.

  nizozemsky:

 

a)

voor wijnen met een BOB : „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde oorsprongsbenaming”, „Nr. […, …] van het e-Bacchusregister”

b)

voor wijnen met een BGA : „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde geografische aanduiding”,: „Nr. […, …] van het e-Bacchusregister”

c)

voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar : „Dit document geldt als certificatie van het oogstjaar, overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

d)

voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen : „Dit document geldt als certificatie van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen („cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

e)

voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar en van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen : „Dit document geldt als certificatie van het oogstjaar en van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen („cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

  polsky:

 

a)

w przypadku win posiadających ChNP : »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem chronionej nazwy pochodzenia«, »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus«

b)

w przypadku win posiadających ChOG : »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem chronionego oznaczenia geograficznego«: »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus«

c)

w przypadku win posiadających wskazanie roku zbiorów : »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją roku zbiorów, zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

d)

w przypadku win szczepowych ze wskazaniem odmiany (odmian) winorośli : »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją odmiany (odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

e)

w przypadku win nieposiadających ChNP i ChOG wprowadzanych do obrotu ze wskazaniem roku zbiorów i odmiany (odmian) winorośli : »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją roku zbiorów i odmiany (odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

▼C1

  portugalsky:

 

a)

Relativamente aos vinhos com DOP : «O presente documento vale como certificado de denominação de origem protegida», «N.o […, …] do registo E-Bacchus»;

b)

Relativamente aos vinhos com IGP : «O presente documento vale como certificado de indicação geográfica protegida», «N.o […, …] do registo E-Bacchus»;

c)

Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita : «O presente documento vale como certificado do ano de colheita, em conformidade com o artigo 118.o-Z do Regulamento (CE) n.o 1234/2007»;

d)

Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação das castas de uva de vinho : «O presente documento vale como certificado da(s) casta(s) de uva de vinho (“vinho de casta”), em conformidade com o artigo 118.o-Z do Regulamento (CE) n.o 1234/2007»;

e)

Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita e das castas de uva de vinho : «O presente documento vale como certificado do ano de colheita e da(s) casta(s) de uva de vinho (“vinho de casta”), em conformidade com o artigo 118.o-Z do Regulamento (CE) n.o 1234/2007».

▼B

  rumunsky:

 

(a)

pentru vinurile cu DOP : «Prezentul document reprezintă certificarea denumirii de origine protejate», «Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»;

(b)

pentru vinurile cu IGP : «Prezentul document reprezintă certificarea indicației geografice protejate»,: «Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»;

(c)

pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă : «Prezentul document reprezintă certificarea anului de recoltă, în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

(d)

pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație : «Prezentul document reprezintă certificarea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

(e)

pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă și cu mențiunea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație : «Prezentul document reprezintă certificarea anului de recoltă și a soiului (soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

  slovensky:

 

a)

pre vína s CHOP : ‚Tento doklad osvedčuje chránené označenie pôvodu‘, ‚č. […, …] v registri E-Bacchus‘;

b)

pre vína s CHZO : ‚Tento doklad osvedčuje chránené zemepisné označenie‘,: ‚č. […, …] v registri E-Bacchus‘;

c)

pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu : ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu ročníka zberu, v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘;

d)

pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením odrody (odrôd) muštového hrozna : ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘;

e)

pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu a odrody (odrôd) muštového hrozna : ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘.

  slovinsky:

 

(a)

za vina z ZOP : „Ta dokument potrjuje zaščiteno označbo porekla“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“

(b)

za vina z ZGO : „Ta dokument potrjuje zaščiteno geografsko označbo“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“

(c)

za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve : „Ta dokument potrjuje certificiranje letnika trgatve v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

(d)

za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo sort(-e) vinske trte : „Ta dokument potrjuje certificiranje sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

(e)

za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve in navedbo sort(-e) vinske trte : „Ta dokument potrjuje certificiranje letnika trgatve in sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

  finsky:

 

a)

SAN-viinit : ”Tämä asiakirja todistaa suojatun alkuperänimityksen.”, ”Numero […] E-Bacchus-rekisterissä”

b)

SMM-viinit : ”Tämä asiakirja todistaa suojatun maantieteellisen merkinnän.”, ”Numero […] E-Bacchus-rekisterissä”

c)

viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta koskevalla merkinnällä varustettuina : ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden sertifioinnin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

d)

viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan rypälelajiketta koskevalla merkinnällä varustettuina : ”Tämä asiakirja todistaa rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

e)

viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta ja rypälelajiketta koskevalla merkinnällä varustettuina : ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden ja rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

  švédsky:

 

a)

För vin med SUB : ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade ursprungsbeteckningen xxx med nr […, …] i E-Bacchus-registret.”

b)

För vin med SGB : ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade geografiska beteckningen xxx med nr […, …] i E-Bacchus-registret.”

c)

För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår : ”Detta dokument gäller som intyg för skördeåret i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

d)

För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om druvsort eller druvsorter : ”Detta dokument gäller som intyg för druvsorten eller druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

e)

För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår eller med uppgift om druvsort eller druvsorter : ”Detta dokument gäller som intyg för skördeåret eller för druvsorten eller druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”
PŘÍLOHA IXb

Praktická opatření pro oznamování a zpřístupňování vzorů a postupů podle čl. 50 odst. 5

Vzory uvedené v čl. 49 odst. 4 jsou volně přístupné v elektronické databázi „E-Bacchus“, kterou sestavuje Komise prostřednictvím svých informačních systémů:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/

Orgány a osoby dotčené tímto nařízením, které si přejí získat informace o praktických opatřeních pro přístup k informačním systémům, pro oznamování a zpřístupňování informací, se mohou obrátit na Komisi, a to na následující adresu:

Funkční poštovní schránka: [email protected]( 1 ) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

( 4 ) Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24.

( 5 ) Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5.

( 6 ) Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15.

( 7 ) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60.

( 9 ) Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15.

( 10 ) Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.“

( 11 ) Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

( 12 ) Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17.“

( 13 ) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.“;

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU