(EU) č. 79/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Publikováno: Úř. věst. L 29, 1.2.2012, s. 13-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. ledna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. února 2012 Nabývá účinnosti: 21. února 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 79/2012

ze dne 31. ledna 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 029 1.2.2012, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/524 ze dne 27. března 2015,

  L 84

22

28.3.2015

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1129 ze dne 2. července 2019,

  L 179

1

3.7.2019

 M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/21 ze dne 14. ledna 2020,

  L 11

1

15.1.2020

►M5

Ve znění: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1318 ze dne 22. září 2020,

  L 309

4

23.9.2020


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 79/2012

ze dne 31. ledna 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(přepracované znění)▼M3

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článku 14, čl. 17 odst. 1 písm. f), čl. 21 odst. 2 písm. e), čl. 21 odst. 2a písm. d), čl. 21a odst. 1 a 2, článkům 32, 48 a 49 a čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010.

▼B

Článek 2

Kategorie informací určených k výměně bez předchozí žádosti

Kategorie informací, které jsou předmětem automatické výměny podle článku 13 nařízení (EU) č. 904/2010, jsou následující:

1. 

informace týkající se neusazených osob povinných k dani;

2. 

informace o nových dopravních prostředcích.

Článek 3

Podkategorie informací určených k výměně bez předchozí žádosti

1.  

Co se týká neusazených osob povinných k dani, jsou informace, které jsou předmětem automatické výměny, následující:

a) 

informace o přidělení daňového čísla pro DPH osobám povinným k dani usazeným v jiném členském státě;

b) 

informace o vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale usazeným v jiném členském státě v souladu se směrnicí Rady 2008/9/ES.

2.  

Co se týká nových dopravních prostředků, jsou informace, které jsou předmětem automatické výměny, následující:

a) 

informace o osvobození dodávek nových dopravních prostředků definovaných v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2006/112/ES v souladu s čl. 138 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice, které provádějí osoby považované za povinné k dani podle čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice, které jsou identifikovány pro účely DPH;

b) 

informace o osvobození dodávek nových letadel a lodí definovaných v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2006/112/ES v souladu s čl. 138 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice, které provádějí jiné osoby povinné k dani identifikované pro účely DPH než ty, které jsou uvedeny v písmenu a) – ve prospěch osob, které nejsou identifikovány pro účely DPH;

c) 

informace o osvobození dodávek nových pozemních motorových vozidel definovaných v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2006/112/ES v souladu s čl. 138 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice, které provádějí jiné osoby povinné k dani identifikované pro účely DPH než ty, které jsou uvedeny v písmenu a) – ve prospěch osob, které nejsou identifikovány pro účely DPH.

Článek 4

Oznámení o neúčasti na výměně informací bez předchozí žádosti

Do 20. května 2012 každý členský stát Komisi písemně sdělí své rozhodnutí přijaté v souladu s čl. 14 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 904/2010, o neúčasti na automatické výměně informací jedné nebo více kategorií nebo podkategorií uvedených v článku 2 a 3 tohoto nařízení. ►M1   ►C1  Chorvatsko sdělí Komisi své rozhodnutí uvedené v předchozí větě o neúčasti na automatické výměně informací do 1. července 2013. ◄  ◄ Komise o kategoriích, na jejichž výměně se členský stát rozhodl neúčastnit, informuje ostatní členské státy.

Článek 5

Četnost předávání informací

Pokud je používán systém automatické výměny, informace týkající se kategorií a podkategorií uvedených v článku 2 a 3 jsou předávány, jakmile jsou k dispozici, nejpozději však do tří měsíců od konce kalendářního čtvrtletí, v němž byly uvedené informace získány.

▼M3

Článek 5a

Výměna celních informací

1.  
Uchovávání informací uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010 a automatizovaný přístup příslušných orgánů k těmto informacím se uskuteční prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ( 1 ).
2.  
Automatizovaný přístup podle čl. 21 odst. 2a nařízení (EU) č. 904/2010 se poskytuje na úrovni položky zboží celního prohlášení v souladu s hlavou I kapitolou 2 oddílem 3 a hlavou I kapitolou 3 oddílem 1 sloupcem H1 přílohy B nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ( 2 ).
3.  

Každá položka zboží se v souladu s článkem 226 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 označí:

a) 

referenčním číslem (MRN) a

b) 

datem přijetí celního prohlášení.

4.  
Příloha VII tohoto nařízení stanoví, které informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010 odpovídají jednotlivým datovým prvkům celního systému definovaným v příloze B prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 5b

Výměna informací o registraci vozidel

1.  
Automatizovaná žádost o informace uvedené v čl. 21a odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010 (dále jen „údaje o registraci vozidel“) se provádí prostřednictvím verze softwarové aplikace Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS), která byla zvlášť navržena pro účely článku 21a uvedeného nařízení, a prostřednictvím upravených verzí tohoto softwaru.

Automatizovaná žádost o údaje o registraci vozidel probíhá v rámci decentralizované struktury.

Údaje o registraci vozidel vyměňované prostřednictvím systému EUCARIS se předávají v zašifrované podobě.

Zvláštní verze softwarové aplikace vyvinutá jmenovanou smluvní stranou odpovědnou za provoz systému EUCARIS určená pro automatizované žádosti o údaje o registraci vozidel pro účely čl. 21a nařízení (EU) č. 904/2010 musí být oddělená od ostatních verzí uvedené softwarové aplikace, které jsou v systému EUCARIS dostupné. Automatizované žádosti se uskutečňují v souladu s požadavky na zabezpečení údajů a technické podmínky výměny údajů uvedenými v kapitole 3 bodech 2 a 3 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ( 3 ). Příloha VIII tohoto nařízení stanoví datové prvky údajů o registraci vozidel, které mají být v rámci výměny sděleny, a typy povolených žádostí.

2.  
Automatizovaný přístup k údajům o registraci vozidel se uskutečňuje prostřednictvím sítě transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (dále jen „TESTA“) a jejích dalších verzí.
3.  
Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly automatizované žádosti a automatizovaný přístup k údajům o registraci vozidel přístupné dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. V případě technické poruchy se vnitrostátní kontaktní místa členských států neprodleně vzájemně informují, případně i za podpory jmenované smluvní strany odpovědné za provoz systému EUCARIS. Automatizovaná výměna údajů se obnoví co nejdříve.
4.  
Každý členský stát určí jeden vnitrostátní orgán jako vnitrostátní kontaktní místo odpovědné v rámci daného členského státu za zpracování příchozích žádostí o údaje o registraci vozidel pro účely DPH podle článku 21a nařízení (EU) č. 904/2010 a jeden vnitrostátní orgán jako místo odpovědné za zpracování odchozích žádostí. Za zpracování obou typů žádostí může odpovídat jeden orgán. V takovém případě o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

Článek 5c

Identifikace kontaktních úředníků Eurofiscu přistupujících k informacím shromážděným celními orgány, souhrnným hlášením shromážděným podle hlavy XI kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES a údajům o registraci vozidel

Aby mohly členské státy kontaktní úředníky Eurofiscu přistupující k informacím poskytnutým těmito členskými státy za podmínek stanovených v čl. 21 odst. 2 písm. e) nebo odst. 2a písm. d) nebo čl. 21a odst. 2 nařízení (EU) č. 904/2010 identifikovat, musí být provedena tato opatření:

a) 

každý členský stát přidělí každému svému kontaktnímu úředníkovi Eurofiscu jedinečnou osobní uživatelskou identifikaci;

b) 

každý členský stát vede a neprodleně aktualizuje seznam jmen a jedinečných osobních uživatelských identifikací všech svých kontaktních úředníků Eurofiscu a zpřístupní tento aktualizovaný seznam ostatním členským státům a Komisi;

c) 

každý členský stát zajistí, aby každá automatizovaná žádost o informace uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. e) nebo odst. 2a písm. d) nebo čl. 21a odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010 obsahovala jedinečnou osobní uživatelskou identifikaci kontaktního úředníka Eurofiscu přistupujícího k dotčeným informacím.

▼B

Článek 6

Předávání sdělovaných informací

1.  

Informace sdělované podle nařízení (EU) č. 904/2010 jsou v rámci možností předávány pouze elektronickou cestou sítí CCN/CSI s výjimkou:

a) 

žádosti o doručení uvedené v článku 25 nařízení (EU) č. 904/2010 a aktu nebo rozhodnutí, jejichž doručení se požaduje;

b) 

prvopisů dokumentů poskytnutých podle článku 9 nařízení (EU) č. 904/2010.

2.  
Příslušné orgány členských států mohou souhlasit, že informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) sdělí elektronickou cestou.

Článek 7

Informace pro osoby povinné k dani

1.  
Členské státy poskytují podrobnosti k fakturaci uvedené v příloze I tohoto nařízení v souladu s článkem 32 nařízení (EU) č. 904/2010 prostřednictvím internetového portálu zřízeného Komisí.
2.  

Komise zpřístupní internetový portál uvedený v odstavci 1 těm členským státům, které se rozhodnou zveřejnit tyto doplňující informace:

a) 

informace o uchovávání faktur uvedené v příloze II;

b) 

doplňující elektronicky kódované údaje, které členské státy vyžadují podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES;

c) 

do 31. prosince 2014 základní sazbu daně podle čl. 42 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 904/2010;

▼M5

d) 

od 1. července 2021 sazbu daně uplatňovanou na dodání zboží a poskytování služeb v souladu se zvláštními režimy podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES uvedenou v čl. 47g druhém pododstavci nařízení (EU) č. 904/2010.

▼B

Článek 8

Výměna informací v rámci vrácení DPH

Pokud členský stát vrácení daně oznámí jinému členskému státu, že požaduje doplňující elektronicky kódované údaje, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES, použijí se pro účely předání těchto údajů kódy uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 9

Výměna popisu podnikatelské činnosti v rámci vrácení DPH

Pokud členský stát vrácení daně požaduje od žadatele popis jeho podnikatelské činnosti, jak je stanoveno v článku 11 směrnice 2008/9/ES, tyto údaje se poskytnou čtvrtou úrovní kódů NACE Rev. 2 stanovenou v čl. 2 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1893/2006.

Článek 10

Oznámení aktů a rozhodnutí týkajících se vrácení DPH

Pokud členský stát vrácení daně požádá členský stát usazení adresáta, aby adresátovi oznámil akty a rozhodnutí týkající se vrácení daně podle směrnice 2008/9/ES, lze takovou žádost o oznámení předat prostřednictvím sítě CCN/CSI definované v čl. 2 odst. 1 písm. q) nařízení (EU) č. 904/2010.

Článek 11

Statistické údaje

Seznam statistických údajů uvedený v čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) č. 904/2010 je uveden v příloze IV.

Každý členský stát sdělí statistické údaje uvedené v prvním pododstavci Komisi každý rok před 30. dubnem elektronickou cestou pomocí vzorového formuláře uvedeného v příloze IV.

Článek 12

Sdělování vnitrostátních předpisů

Členské státy sdělí Komisi znění všech ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která používají v oblasti působnosti tohoto nařízení.

Komise sdělí tato opatření ostatním členským státům.

Článek 13

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1925/2004 a č. 1174/2009 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Podrobnosti k fakturaci podle článku 32 nařízení (EU) č. 904/2010

1.    Vystavování faktur

Čl. 221 odst. 1 směrnice 2006/112/ES – možnost požadovat vystavení faktury

Otázka 1: V jakých jiných případech se požaduje faktura?

Otázka 2: Je-li faktura vyžadována, jedná se o zjednodušenou nebo úplnou fakturu?

Čl. 221 odst. 2 směrnice 2006/112/ES – možnost požadovat vystavení faktury za finanční a pojišťovací služby osvobozené od daně

Otázka 3: Požaduje se faktura za finanční a pojišťovací služby osvobozené od daně?

Otázka 4: Pokud ano, požaduje se zjednodušená nebo úplná faktura?

Čl. 221 odst. 3 směrnice 2006/112/ES – možnost nepožadovat vystavení faktury za dodání zboží nebo poskytnutí služeb osvobozená od daně

Otázka 5: Je-li to možné, pro která dodání zboží nebo poskytnutí služeb osvobozená od daně se nepožaduje faktura?

2.    Lhůta pro vystavení faktury

Článek 222 směrnice 2006/112/ES – možnost uložit lhůty, do kterých se faktury musí vystavit

Otázka 6: Existuje jiná lhůta pro vystavení faktur než lhůta pro faktury za dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvnitř Společenství nebo za přeshraniční poskytnutí služeb, která jsou předmětem přenesení daňové povinnosti?

Otázka 7: Pokud ano, do kdy musí být faktura vystavena?

3.    Souhrnné faktury

Článek 223 směrnice 2006/112/ES – lhůta pro vystavení souhrnných faktur

Otázka 8: Lze vystavit souhrnnou fakturu za dodání zboží nebo poskytnutí služeb, u nichž daňová povinnost vznikla v časovém období delším než jeden kalendářní měsíc? Nevztahuje se na dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvnitř Společenství a přeshraniční poskytnutí služeb, která jsou předmětem přenesení daňové povinnosti.

Otázka 9: Pokud ano, jaká je lhůta pro vystavení?

4.    Faktury vystavené pořizovatelem nebo příjemcem

Článek 224 směrnice 2006/112/ES – možnost vystavení faktury pořizovatelem nebo příjemcem jménem a na účet osoby povinné k dani

Otázka 10: Existuje požadavek, aby pořizovatel nebo příjemce vystavil fakturu jménem a na účet osoby povinné k dani, která dodala zboží nebo poskytla službu?

5.    Přenesení úkonů fakturace na třetí osoby ze zemí mimo EU

Článek 225 směrnice 2006/112/ES – možnost uložit podmínky třetím osobám usazeným mimo EU, které vystavují faktury jménem dodavatelů nebo poskytovatelů z EU

Otázka 11: Podléhá přenesení úkonů fakturace na třetí osoby usazené mimo EU nějakým podmínkám?

Otázka 12: Pokud ano, o jaké podmínky se jedná?

6.    Obsah faktur

Článek 227 směrnice 2006/112/ES – požadavek uvádět identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce

Otázka 13: Je nutné uvádět identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce na faktuře v jiných případech než za dodání zboží uvnitř Společenství nebo dodání zboží či poskytnutí služeb, která jsou předmětem přenesení daňové povinnosti?

Otázka 14: Pokud ano, v jakých případech je na faktuře nutné uvést identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce?

Článek 230 směrnice 2006/112/ES – měna na faktuře DPH

Otázka 15: Pokud je částka DPH přepočítána na národní měnu za použití směnného kurzu Evropské centrální banky, požaduje se oznámení?

Článek 239 směrnice 2006/112/ES – použití daňového registračního čísla

Otázka 16: Vydává se identifikační číslo pro DPH v případě, že dodavatel, poskytovatel, pořizovatel nebo zákazník nepořizuje zboží uvnitř Společenství, neuskutečňuje prodej na dálku nebo nedodává zboží či neposkytuje služby uvnitř Společenství?

Článek 240 směrnice 2006/112/ES – použití identifikačního čísla pro DPH a daňového registračního čísla

Otázka 17: Je-li vydáno jak identifikační číslo pro DPH, tak daňové referenční číslo, v jakých případech je na faktuře nutno uvést jedno nebo obě tato čísla?

7.    Faktury v papírové nebo elektronické podobě

Článek 235 směrnice 2006/112/ES – elektronické faktury vystavené mimo EU

Otázka 18: Existují nějaké podmínky pro elektronické faktury vystavené ve třetí zemi?

Otázka 19: Pokud ano, o jaké podmínky se jedná?

8.    Zjednodušené faktury

Článek 238 směrnice 2006/112/ES – použití zjednodušených faktur

Otázka 20: V jakých případech jsou povoleny zjednodušené faktury?

Článek 226b směrnice 2006/112/ES – údaje vyžadované na zjednodušených fakturách

Otázka 21: Jaké údaje je nutno uvést na zjednodušených fakturách?
PŘÍLOHA II

Informace o uchovávání faktur, které mohou členské státy poskytnout prostřednictvím internetového portálu

Článek 245 směrnice 2006/112/ES – místo uchovávání faktur

Otázka 1 Jsou-li faktury uchovávány na místě mimo členský stát, je nutno místo uchovávání oznámit?

Otázka 2 Pokud ano, jak je třeba toto oznámení učinit?

Otázka 3 Je možno uchovávat faktury v papírové podobě mimo členský stát?

Čl. 247 odst. 1 směrnice 2006/112/ES – doba uchovávání faktur

Otázka 4 Po jakou dobu musí být faktury uchovávány?

Čl. 247 odst. 2 směrnice 2006/112/ES – způsob uchovávání faktur

Otázka 5 Mohou být faktury v papírové podobě uchovávány elektronicky?

Otázka 6 Mohou být elektronické faktury uchovávány v papírové podobě?

Otázka 7 Musí se uchovávat data zaručující věrohodnost původu a neporušenost obsahu elektronicky uchovávaných faktur v případě, že se používají elektronické podpisy nebo elektronická výměna dat?

Čl. 247 odst. 3 směrnice 2006/112/ES – uchovávání faktur ve třetí zemi

Otázka 8 Mohou být faktury uchovávány ve třetí zemi?

Otázka 9 Pokud ano, za jakých podmínek?
PŘÍLOHA IIIKódy, které se použijí při předávání informací podle čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 904/2010

Kód 1.  Palivo

1.1  Palivo pro dopravní prostředky s hmotností nad 3 500  kg, které nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

1.1.1  Benzin

1.1.2  Nafta

1.1.3  Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.1.4  Zemní plyn

1.1.5  Biopalivo

1.2  Palivo pro dopravní prostředky s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, které nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

1.2.1  Benzin

1.2.2  Nafta

1.2.3  Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.2.4  Zemní plyn

1.2.5  Biopalivo

1.2.6  PKW

1.2.7  LKW

1.3  Palivo pro dopravní prostředky pro platící cestující

1.3.1  Benzin

1.3.2  Nafta

1.3.3  LPG

1.3.4  Zemní plyn

1.3.5  Biopalivo

1.4  Palivo pro zvláštní použití ve zkušebních vozidlech

 

1.5  Ropné produkty používané k mazání dopravních prostředků a motorů

 

1.6  Palivo nakupované za účelem dalšího prodeje

 

1.7  Palivo pro dopravní prostředky pro přepravu zboží

 

1.8  Palivo pro osobní a víceúčelová vozidla

1.8.1  využívaná výlučně pro podnikatelské účely

1.8.2  využívaná zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

1.8.3  využívaná zčásti pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny pod kódem 1.8.2

1.9  Palivo pro motocykly, obytné přívěsy a plavidla k rekreačním nebo sportovním účelům a letadla s hmotností nižší než 1 550  kg

1.9.1  využívané pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

1.9.2  využívané pro podnikatelské účely

1.10  Palivo pro stroje a zemědělské traktory

1.10.1  Benzin

1.10.2  Nafta

1.10.3  Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.10.4  Zemní plyn

1.10.5  Biopalivo

1.11  Palivo pro dopravní prostředky pro přepravu cestujících s méně než 9 místy či vozidla určená k pronájmu

1.11.1  Benzin

1.11.2  Nafta

1.11.3  Zkapalněný ropný plyn (LPG)

1.11.4  Zemní plyn

1.11.5  Biopalivo

1.12  Palivo pro dopravní prostředky pro přepravu cestujících, které nejsou prostředky uvedenými pod kódy 1.8 a 1.9

 

1.13  Palivo pro dopravní prostředky, na něž se nevztahuje žádné omezení nároku na odpočet daně

 

1.14  Palivo pro dopravní prostředky, na něž se vztahuje omezení nároku na odpočet daně

 

Kód 2.  Nájem dopravního prostředku

2.1  Nájem dopravního prostředku s hmotností nad 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

 

2.2  Nájem dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

2.2.1  nepřetržitě na dobu delší než 6 měsíců

2.2.2  nepřetržitě na dobu 6 měsíců nebo kratší

2.2.3  PKW

2.2.4  LKW

2.3  Nájem dopravního prostředku pro platící cestující

2.3.1  nepřetržitě na dobu delší než 6 měsíců

2.3.2  nepřetržitě na dobu 6 měsíců nebo kratší

2.4  Nájem dopravního prostředku pro přepravu zboží

 

2.5  Nájem osobního nebo víceúčelového vozidla

2.5.1  využívaného výlučně pro podnikatelské účely

2.5.2  využívaného zčásti pro komerční osobní dopravu či řidičský výcvik

2.5.3  využívaného zčásti pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny pod kódem 2.5.2

2.6  Nájem motocyklu, obytného přívěsu nebo plavidla k rekreačním nebo sportovním účelům a letadla s hmotností nižší než 1 550  kg

2.6.1  využívaného pro komerční osobní dopravu či řidičský výcvik

2.6.2  využívaného pro jiné podnikatelské účely

2.7  Nájem osobního vozidla kategorie M1

 

2.8  Nájem dopravního prostředku pro přepravu cestujících s více než 9 místy

 

2.9  Nájem dopravního prostředku pro přepravu cestujících s více než 9 místy

2.9.1  používaného ke komerčním účelům

2.9.2  používaného k nekomerčním účelům

2.10  Nájem dopravního prostředku, na nějž se nevztahuje žádné omezení nároku na odpočet daně

 

2.11  Nájem dopravního prostředku, na nějž se vztahuje omezení nároku na odpočet daně

 

2.12  Nájem dopravního prostředku, který není prostředkem uvedeným pod kódy 2.5 a 2.6

 

Kód 3.  Výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod kódy 1 a 2)

3.1  Výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností nad 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.1  Nákup dopravního prostředku s hmotností nad 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.2  Údržba dopravního prostředku s hmotností nad 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.3  Nákup a instalace příslušenství pro dopravní prostředek s hmotností nad 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.4  Garážování a parkování dopravního prostředku s hmotností nad 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.1.5  Ostatní výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností nad 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2  Výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.1  Nákup dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.2  Údržba dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.3  Nákup a instalace příslušenství pro dopravní prostředek s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.4  Garážování a parkování dopravního prostředku s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.5  Další výdaje související s dopravním prostředkem s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, který není dopravním prostředkem pro platící cestující

3.2.6  PKW

3.2.7  LKW

3.3  Výdaje související s dopravním prostředkem pro platící cestující

3.3.1  Nákup dopravního prostředku pro platící cestující

3.3.2  Údržba dopravního prostředku pro platící cestující

3.3.3  Nákup a instalace příslušenství pro dopravní prostředek pro platící cestující

3.3.4  Garážování a parkování dopravního prostředku pro platící cestující

3.3.5  Další výdaje související s dopravním prostředkem pro platící cestující

3.4  Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu zboží

3.4.1  Nákup dopravního prostředku pro přepravu zboží

3.4.2  Údržba dopravního prostředku pro přepravu zboží

3.4.3  Garážování a parkování dopravního prostředku pro přepravu zboží

3.4.4  Jiné výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu zboží, než jaké jsou uvedeny pod kódy 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.3

3.5  Údržba osobního nebo víceúčelového vozidla

3.5.1  využívaného výlučně pro podnikatelské účely

3.5.2  využívaného zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.5.3  využívaného zčásti pro podnikatelské účely, které nejsou uvedeny pod kódem 3.5.2

3.6  Údržba motocyklu, obytného přívěsu nebo plavidla k rekreačním a sportovním účelům a letadla s hmotností nad 1 550  kg

3.6.1  využívaného pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.6.2  využívaného pro jiné podnikatelské účely

3.7  Výdaje související s osobním nebo víceúčelovým vozidlem, které nejsou výdaji na údržbu, garážování a parkování

3.7.1  využívaným výlučně pro podnikatelské účely

3.7.2  využívaným zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.7.3  využívaným zčásti pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny pod kódem 3.7.2

3.8  Výdaje související s motocyklem, obytným přívěsem a plavidlem k rekreačním nebo sportovním účelům a letadlem s hmotností nad 1 550  kg, které nejsou výdaji na údržbu, garážování a parkování

3.8.1  využívaným zčásti pro komerční osobní dopravu, řidičský výcvik či pronájem

3.8.2  využívaným pro jiné podnikatelské účely

3.9  Nákup osobního vozidla kategorie M1

 

3.10  Nákup příslušenství pro osobní vozidlo kategorie M1, včetně montáže a instalace

 

3.11  Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu cestujících s více než 9 místy nebo dopravním prostředkem pro přepravu zboží

 

3.12  Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu cestujících s méně než 9 místy používaným pro podnikatelské účely

 

3.13  Výdaje související s dopravním prostředkem, na nějž se nevztahuje žádné omezení nároku na odpočet daně

 

3.14  Výdaje související s dopravním prostředkem, na nějž se vztahuje omezení nároku na odpočet daně

 

3.15  Údržba dopravního prostředku pro přepravu cestujících, který není osobním ani víceúčelovým vozidlem, motocyklem, obytným přívěsem ani plavidlem k rekreačním a sportovním účelům ani letadlem s hmotností nad 1 550  kg

 

3.16  Garážování a parkování dopravního prostředku pro přepravu cestujících

 

3.17  Výdaje související s dopravním prostředkem pro přepravu cestujících, který není osobním ani víceúčelovým vozidlem, motocyklem, obytným přívěsem ani plavidlem k rekreačním a sportovním účelům ani letadlem s hmotností nad 1 550  kg, které nejsou výdaji na údržbu, garážování a parkování

 

Kód 4.  Mýtné a silniční poplatky

4.1  Mýtné pro dopravní prostředky s hmotností nad 3 500  kg, které nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

 

4.2  Mýtné pro vozidla s hmotností rovnou nebo nižší než 3 500  kg, která nejsou dopravními prostředky pro platící cestující

4.2.1  PKW

4.2.2  LKW

4.3  Mýtné pro dopravní prostředky pro platící cestující

 

4.4  Mýtné pro všechny druhy dopravy po mostě Great Belt

 

4.5  Mýtné pro všechny druhy dopravy po mostě Öresund

 

4.6  Mýtné pro dopravní prostředky pro platící cestující s více než 9 místy

 

4.7  Mýtné pro dopravní prostředky pro platící cestující s méně než 9 místy

 

4.8  Mýtné pro vozidla používaná v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou nebo kongresem

4.8.1  hrazené organizátorem akce

4.8.2  hrazené účastníkem akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

Kód 5.  Cestovní výlohy, například jízdné v taxislužbě, jízdné ve veřejné dopravě

5.1  Pro osobu povinnou k dani či zaměstnance osoby povinné k dani

 

5.2  Pro jinou osobu, než je osoba povinná k dani nebo zaměstnanec osoby povinné k dani

 

5.3  Pro osobu povinnou k dani či zaměstnance osoby povinné k dani vzniklé v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou či kongresem

5.3.1  hrazené organizátorem akce

5.3.2  hrazené účastníkem akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

Kód 6.  Ubytování

6.1  Výdaje na ubytování osoby povinné k dani či zaměstnance osoby povinné k dani

 

6.2  Výdaje na ubytování jiné osoby, než je osoba povinná k dani nebo zaměstnanec osoby povinné k dani

 

6.3  Výdaje na ubytování osoby povinné k dani či zaměstnance osoby povinné k dani v souvislosti s účastí na odborné konferenci

 

6.4  Výdaje na ubytování osoby povinné k dani či zaměstnance osoby povinné k dani v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou či kongresem

6.4.1  hrazené organizátorem akce

6.4.2  hrazené účastníkem akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

6.5  Výdaje na ubytování zaměstnance osoby povinné k dani zajišťujícího dodávku zboží nebo služeb

 

6.6  Výdaje na ubytování v souvislosti s další dodávkou

 

6.7  Jiné výdaje na ubytování, než jaké jsou uvedeny pod kódy 6.5 nebo 6.6

 

Kód 7.  Potraviny, nápoje a restaurační služby

7.1  Potraviny a nápoje poskytnuté hotely, bary, restauracemi a penziony, včetně snídaně

7.1.1  pro osobu povinnou k dani nebo zaměstnance osoby povinné k dani

7.1.2  pro jinou osobu, než je osoba povinná k dani nebo zaměstnanec osoby povinné k dani

7.2  Potraviny a nápoje zajištěné v souvislosti s konferencí, veletrhem, výstavou či kongresem

7.2.1  pro organizátora akce

7.2.2  pro účastníka akce, pokud jsou výdaje přímo účtovány organizátorem

7.3  Potraviny a nápoje pro zaměstnance osoby povinné k dani zajišťujícího dodávku zboží nebo služeb

 

7.4  Restaurační služby nakoupené v souvislosti s další dodávkou

 

7.5  Nákup jiných potravin, nápojů či restauračních služeb, než jaké jsou uvedeny pod kódy 7.2, 7.3 a 7.4

 

Kód 8.  Vstupné na veletrhy a výstavy

8.1  Pro osobu povinnou k dani či zaměstnance osoby povinné k dani

 

8.2  Pro jinou osobu, než je osoba povinná k dani či zaměstnanec osoby povinné k dani

 

Kód 9.  Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci

9.1  Nákup alkoholu

 

9.2  Nákup zpracovaného tabáku

 

9.3  Výdaje na pořádání recepcí a reprezentaci

9.3.1  pro propagační účely

9.3.2  pro jiné než propagační účely

9.4  Výdaje na údržbu rekreačních plavidel

 

9.5  Výdaje na umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

 

9.6  Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci pro účely reklamy

 

9.7  Výdaje na jiné luxusní zboží, zábavu a reprezentaci, než jaké jsou uvedeny pod kódy 9.1, 9.2 a 9.3

 

Kód 10.  Jiné

10.1  Nástroje

 

10.2  Opravy v záruční době

 

10.3  Služby spojené se vzděláváním

 

10.4  Práce na majetku

10.4.1  Práce na nemovitém majetku

10.4.2  Práce na nemovitém majetku určeném k bydlení

10.4.3  Práce na jiném movitém majetku, než jaký je uveden pod kódem 3

10.5  Nákup nebo nájem majetku

10.5.1  Nákup nebo nájem nemovitého majetku

10.5.2  Nákup nebo nájem nemovitého majetku určeného k bydlení, rekreaci či trávení volného času

10.5.3  Nákup nebo nájem movitého majetku spojeného s nemovitým majetkem určeným k bydlení, rekreaci či trávení volného času nebo používaného společně s tímto majetkem

10.5.4  Nákup nebo nájem jiného movitého majetku, než jaký je uveden pod kódem 2

10.6  Zajištění vody, plynu či elektrické energie prostřednictvím distribuční sítě

 

10.7  Dárky malé hodnoty

 

10.8  Výdaje na provoz kanceláře

 

10.9  Účast na veletrzích a seminářích, ve vzdělávání či v odborné přípravě

10.9.1  Veletrhy

10.9.2  Semináře

10.9.3  Vzdělávání

10.9.4  Odborná příprava

10.10  Paušální příspěvky na hospodářská zvířata a zemědělskou výrobu

 

10.11  Výdaje na poštovné do zemí mimo EU

 

10.12  Výdaje na fax a telefon v souvislosti s ubytováním

 

10.13  Zboží a služby získané organizátorem cesty přímo ve prospěch cestujícího

 

10.14  Jiné zboží určené k dalšímu prodeji, než jaké je uvedeno pod kódem 1.6

 

10.15  Jiné služby určené k dalšímu prodeji, než jaké jsou uvedeny pod kódy 6.6 a 7.4

 

10.16  Práce na majetku

10.16.1  Práce na nemovitém majetku používaném k obytným či rekreačním účelům nebo k trávení volného času

10.16.2  Práce na jiném nemovitém majetku, než jaký je uveden pod kódem 10.16.1

10.16.3  Práce na movitém majetku spojeném s nemovitým majetkem uvedeným pod kódem 10.16.1 nebo používaným společně s tímto majetkem

10.16.4  Práce na jiném movitém majetku, než jaký je uveden pod kódem 10.16.3

10.17  Výdaje na majetek

10.17.1  Výdaje na nemovitý majetek určený k bydlení, rekreaci či trávení volného času

10.17.2  Výdaje na jiný nemovitý majetek, než jaký je uveden pod kódem 10.17.1
PŘÍLOHA IV

Vzorový dokument používaný pro sdělování údajů členskými státy Komisi podle čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) č. 904/2010

Členský stát:

Rok:Část A:  statistické údaje podle jednotlivých členských států:

 

Článek 7–12

Článek 15

Článek 16

Článek 25

Pole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Obdržené žádosti o informace

Zaslané žádosti o informace

Zpožděné + nevyřízené odpovědi

Odpovědi obdržené do 1 měsíce

Obdržená oznámení podle článku 12

Spontánně obdržené informace

Spontánně zaslané informace

Přijaté žádosti o zpětnou vazbu

Zaslaná zpětná vazba

Odeslané žádosti o zpětnou vazbu

Obdržená zpětná vazba

Obdržené žádosti o doručení prostřednictvím správních orgánů

Zaslané žádosti o doručení prostřednictvím správních orgánů

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼C1

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Část B:  další globální statistické údaje:

Statistické údaje o subjektech

14

Počet subjektů, které v průběhu kalendářního roku ohlásily pořízení uvnitř Společenství

 

15

Počet subjektů, které v průběhu kalendářního roku ohlásily prodej zboží a/nebo služeb uvnitř Společenství

 

Statistické údaje o kontrolách a šetřeních

16

Počet případů, kdy byl uplatněn článek 28 nařízení (EU) č. 904/2010 (přítomnost v prostorách správních orgánů a účast na správních šetřeních v jiných členských státech)

 

17

Počet souběžných kontrol, které členský stát zahájil (články 29 a 30 nařízení (EU) č. 904/2010)

 

18

Počet souběžných kontrol, kterých se členský stát účastnil (články 29 a 30 nařízení (EU) č. 904/2010)

 

Statistické údaje o automatické výměně informací bez předchozí žádosti (přepracované nařízení Komise (EU) č. 79/2012)

19

Počet identifikačních čísel pro DPH přidělených osobám povinným k dani, které nejsou usazeny ve Vašem členském státě (čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 79/2012)

 

20

Objem informací o nových dopravních prostředcích (čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 79/2012) předaných jiným členským státům

 

Nepovinná pole (volný text)

21

Jiná (automatická) výměna informací nezahrnutá v předchozích polích

 

22

Přínosy a/nebo výsledky správní spolupráce

 
PŘÍLOHA V

Zrušená nařízení

Nařízení Komise (ES) č. 1925/2004
(Úř. věst. L 331, 5.11.2004, s. 13)
Nařízení Komise (ES) č. 1792/2006
(Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1)
Nařízení Komise (ES) č. 1174/2009
(Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 50)
PŘÍLOHA VISrovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1925/2004

Nařízení (ES) č. 1174/2009

Toto nařízení

Článek 1

 

Článek 1

Článek 2

 

Čl. 3 bod 1 a 2

 

Čl. 2 bod 1 a 2

Čl. 3 bod 3, 4 a 5

 

Čl. 4 odst. 1 a 2

 

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 3, 4 a 5

 

Čl. 5 první pododstavec

 

Článek 4

Čl. 5 druhý pododstavec

 

Článek 6

 

Článek 5

Článek 7

 

Článek 6

Článek 8

 

Článek 9

 

Článek 11

Článek 10

 

Článek 12

Článek 11

 

Článek 14

Příloha

 

Příloha IV

 

Článek 1

Článek 8

 

Článek 2

Článek 9

 

Článek 3

Článek 10

 

Příloha

Příloha III

▼M3
PŘÍLOHA VII

Společný soubor údajů a technické podrobnosti pro uchovávání celních informací a automatizovaný přístup k těmto informacím

Tabulka uvádí, které informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010 odpovídají jednotlivým datovým prvkům vyměňovaným prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.Informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 904/2010

Pořadové číslo datového prvku stanovené prováděcím nařízením (EU) 2015/2447

Název datového prvku a dodatečné informace stanovené prováděcím nařízením (EU) 2015/2447

Identifikační číslo dovozce pro účely DPH v zemi dovozu

3/40 FR1

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů (strana: dovozce)

Identifikační číslo daňového zástupce dovozce pro účely DPH v zemi dovozu

3/40 FR3

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů (strana: daňový zástupce)

Identifikační číslo zákazníka pro účely DPH v jiném členském státě

3/40 FR2

Identifikační číslo dodatečných daňových údajů (strana: zákazník)

Země původu

5/15 nebo 5/16

Země původu nebo země preferenčního původu

Země určení

5/8

Země určení

Zbožový kód

6/14

Zbožový kód – kód kombinované nomenklatury

Celková částka

4/4 B00

Základ pro vyměření poplatku (*1)

Cena položky

8/6

Statistická hodnota

Čistá hmotnost

6/1

Čistá hmotnost (kg)

(*1)   

Pokud je pro datový prvek č. 4/3 (Výpočet poplatků – druh poplatku) uveden kód Unie B00.

Měnou informací uložených v elektronickém systému uvedeném v čl. 56 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 je euro. Směnný kurz mezi měnou členského státu dovozu a eurem bude systémem poskytován automaticky.
PŘÍLOHA VIII

Společný soubor údajů a technické podrobnosti pro automatizované vyhledávání údajů o registraci vozidel

1.   POVINNOST

Všechny datové prvky uvedené v oddíle 4 této přílohy musí být sděleny, pokud jsou k dispozici ve vnitrostátním registru vozidel členského státu.

2.   VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDLA, VLASTNÍKA NEBO DRŽITELE

Údaje o registraci vozidel lze vyhledávat pěti různými způsoby:

1) 

podle čísla podvozku vozidla (VIN), referenčního data a času (nepovinné),

2) 

podle registrační značky, čísla podvozku vozidla (VIN) (nepovinné), referenčního data a času (nepovinné),

3) 

podle držitele vozidla, data narození (nepovinné), referenčního data a času (nepovinné),

4) 

podle vlastníka vozidla, data narození (nepovinné), referenčního data a času (nepovinné),

5) 

podle identifikačního čísla držitele/vlastníka vozidla pro účely DPH, referenčního data a času (nepovinné).

Aniž je dotčena povinnost stanovená v oddíle 1 této přílohy, členské státy se mohou rozhodnout, že nezpřístupní všechny uvedené způsoby vyhledávání, pokud mají za to, že jeden nebo více z nich nesplňuje potřeby kontaktních úředníků Eurofiscu (v případě odchozích žádostí), nebo když požadované informace nejsou dostupné ve vnitrostátním registru vozidel daného členského státu (v případě příchozích žádostí).

3.   TYPY ŽÁDOSTÍ

Na základě souboru údajů definovaného v oddíle 4 této přílohy a způsobů vyhledávání stanovených v oddíle 2 lze podat sedm různých typů žádostí:

1) 

Vyhledávání vlastníka/držitele vozidla:

Vyhledávání omezeného souboru informací o vozidle a vlastníkovi a/nebo držiteli vozidla na základě kódu země a registrační značky nebo čísla podvozku vozidla (VIN) a referenčního data/času. V případě vyhledávání podle čísla podvozku vozidla je možné žádost rozeslat několika nebo všem zúčastněným státům.

2) 

Rozšířené vyhledávání vlastníka/držitele vozidla:

Vyhledávání rozšířeného souboru technických informací o vozidle, registračních údajů a údajů o vlastníkovi a držiteli vozidla na základě kódu země a registrační značky nebo čísla podvozku vozidla (VIN) a referenčního data/času. V případě vyhledávání podle čísla podvozku vozidla (VIN) je možné žádost rozeslat několika nebo všem zúčastněným státům.

3) 

Vyhledávání historie vlastníků/držitelů vozidla:

Vyhledávání seznamu všech předchozích vlastníků/držitelů vozidla bez ohledu na země, kde bylo vozidlo v minulosti registrováno, prostřednictvím čísla podvozku vozidla (VIN) bez referenčního data/času. Žádost lze rozeslat několika nebo všem zúčastněným státům.

4) 

Vyhledávání vozidla podle vlastníka/držitele:

Vyhledávání na základě omezeného souboru identifikačních údajů všech vozidel zaevidovaných na jméno dané fyzické osoby podle jména, příjmení, data narození (nepovinné) nebo identifikačního čísla vlastníka/držitele (nepovinné), v případě právnické osoby podle názvu, pod kterým je daná společnost registrována.

5) 

Vyhledávání vozidla podle identifikačního čísla pro účely DPH:

Vyhledávání všech vozidel zaevidovaných na jméno dané fyzické nebo právnické osoby prostřednictvím identifikačního čísla pro účely DPH na základě omezeného souboru identifikačních údajů.

6) 

Dávková verze žádostí 1, 2, 3, 4 a 5 uvedených výše obsahující několik případů. Dávka se zašle vždy jednomu konkrétnímu státu.

7) 

Vyhledávání výskytů shody zahrnující několik čísel podvozků vozidel (VIN) se zašle několika státům. Žádající členský stát obdrží v odpovědi několik tabulek (jednu tabulku od každého odpovídajícího členského státu) s údaji o tom, která čísla podvozků vozidel (ne)byla nalezena. Tato funkce bude k dispozici pouze v dávkovém režimu.

Obvykle se při vyhledávání používá skutečné datum a čas, je však možné provádět vyhledávání na základě referenčního data a času v minulosti. Provádí-li se vyhledávání na základě referenčního data a času v minulosti a informace z minulých let nejsou v registru konkrétního členského státu k dispozici, protože žádné takové informace vůbec nejsou registrovány, lze poskytnout aktuální informace a uvést, že se jedná o aktuální informace.

Aniž je dotčena povinnost stanovená v oddíle 1 této přílohy, členské státy se mohou rozhodnout, že nezpřístupní všechny uvedené způsoby vyhledávání, pokud mají za to, že jeden nebo více z nich nesplňuje potřeby kontaktních úředníků Eurofiscu (v případě odchozích žádostí), nebo když požadované informace nejsou dostupné ve vnitrostátním registru vozidel daného členského státu (v případě příchozích žádostí).

4.   SOUBOR ÚDAJŮÚdaje o držiteli vozidla

Příjmení držitele registrace (případně název společnosti)

pro příjmení, dodatky za jménem, tituly atd. se použijí samostatné kolonky a příjmení/název se uvede v tisknutelném formátu

Jméno

pro jméno (jména) a iniciály se použijí samostatné kolonky a jméno se uvede v tisknutelném formátu

Adresa

pro ulici, číslo domu a dodatek, poštovní směrovací číslo, místo pobytu, zemi bydliště atd. se použijí samostatné kolonky a adresa se uvede v tisknutelném formátu

Datum narození

 

Právní subjekt

fyzická osoba, sdružení, společnost, firma atd.

Identifikační číslo

identifikační údaj, který jednoznačným způsobem identifikuje osobu nebo společnost

Typ identifikačního čísla

typ identifikačního čísla (např. číslo pasu)

Identifikační číslo pro účely DPH

 

Datum zahájení držby

datum zahájení držby vozidla. Toto datum bude zpravidla totožné s datem uvedeným v části I) osvědčení o registraci vozidla.

Datum ukončení držby

datum ukončení držby vozidla

Údaje o vlastníkovi vozidla

Příjmení vlastníka (případně název společnosti)

pro příjmení, dodatky za jménem, tituly atd. se použijí samostatné kolonky a příjmení/název se uvede v tisknutelném formátu

Jméno

pro jméno (jména) a iniciály se použijí samostatné kolonky a jméno se uvede v tisknutelném formátu

Adresa

pro ulici, číslo domu a dodatek, poštovní směrovací číslo, místo pobytu, zemi bydliště atd. se použijí samostatné kolonky a adresa se uvede v tisknutelném formátu

Datum narození

 

Právní subjekt

fyzická osoba, sdružení, společnost, firma atd.

Identifikační číslo

identifikační údaj, který jednoznačným způsobem identifikuje osobu nebo společnost

Typ identifikačního čísla

typ identifikačního čísla (např. číslo pasu)

Identifikační číslo pro účely DPH

 

Datum zahájení vlastnictví

datum zahájení vlastnictví vozidla. Toto datum bude zpravidla totožné s datem uvedeným v části I) osvědčení o registraci vozidla.

Datum ukončení vlastnictví

datum ukončení vlastnictví vozidla

Údaje o vozidlech

Registrační značka

 

Číslo podvozku/VIN

 

Země registrace

 

Značka

(D.1) např. Ford, Opel, Renault atd.

Model vozidla

(D.3) např. Focus, Astra, Megane

Druh vozidla/kód kategorie EU

např. moped, motocykl, automobil atd.

Barva

 

Počet ujetých kilometrů

 

Hmotnost

provozní hmotnost vozidla

Datum první registrace

datum první registrace vozidla kdekoli na světě

Datum zahájení (stávající) registrace

datum registrace, které je uvedeno v daném osvědčení o registraci vozidla

Datum ukončení registrace

datum ukončení registrace, které je uvedeno v osvědčení o registraci vozidla. Toto datum může označovat dobu platnosti uvedenou v daném osvědčení o registraci vozidla, pokud není neomezená (zkratka dokumentu = H).

Stav

sešrotované, odcizené, vyvezené atd.

Datum začátku stavu

 

Datum konce stavu

 ( 1 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

( 2 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

( 3 ) Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU