(EU) č. 1051/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o strukturu zpráv o kvalitě a předávání údajů Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 276, 21.10.2011, s. 13-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. října 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1051/2011

ze dne 20. října 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o strukturu zpráv o kvalitě a předávání údajů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 276, 21.10.2011, p.13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 81/2013 ze dne 29. ledna 2013,

  L 28

1

30.1.2013
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1051/2011

ze dne 20. října 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o strukturu zpráv o kvalitě a předávání údajů

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu ( 1 ), a zejména na čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 692/2011 stanoví společný rámec pro systematický rozvoj, tvorbu a šíření evropské statistiky cestovního ruchu.

(2)

Šířené informace jakož i správa stávajících statistických řad týkajících se cestovního ruchu by měly zachovávat přiměřenou úroveň kvality.

(3)

Měla by být stanovena pravidla pro zprávy o kvalitě a jejich struktuře, jakož i praktická opatření pro předávání údajů.

(4)

Evropskou statistiku cestovního ruchu je vhodné využívat co nejvíce, avšak zároveň je třeba respektovat důvěrnost samostatných záznamů.

(5)

Některé údaje by měly být zpřístupněny členským státům, aby bylo možné doplnit pokrytí statistik cestovního ruchu na vnitrostátní úrovni.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Pravidla pro zprávy o kvalitě a jejich strukturu jsou stanovena v příloze I.

Článek 2

Standard pro výměnu údajů pro agregované tabulky je stanoven v příloze II.

Článek 3

Standard pro výměnu souborů mikrodat je stanoven v příloze III.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Struktura zpráv o kvalitě

Pravidla a struktura pro poskytování metadat

Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) referenční metadata v souladu se strukturou pro metadata Euro SDMX, jak stanoví doporučení Komise 2009/498/ES ( 2 ) pro Evropský statistický systém.

Členské státy poskytnou požadovaná metadata (včetně metadat o kvalitě) v souladu se standardem pro výměnu údajů určeným Komisí (Eurostatem). Metadata musí být Eurostatu předána prostřednictvím jediného kontaktního místa nebo v takové podobě, aby je Komise (Eurostat) mohla získat elektronickými prostředky.

Obsah metadat a zpráv o kvalitě

Zpráva musí zahrnovat níže uvedené koncepty a pokrývat vnitřní cestovní ruch (příloha I nařízení (EU) č. 692/2011) a národní cestovní ruch (příloha II nařízení (EU) č. 692/2011):

1)  Relevance, včetně úplnosti s ohledem na potřeby uživatelů a úplnosti údajů s ohledem na požadavky a doporučení stanovená v článcích 2, 3, 4 a 10 nařízení (EU) č. 692/2011.

2)  Přesnost, včetně chyby pokrytí (přesahu pokrytí a neúplného pokrytí), zkreslení způsobeného pamětí, chyby v klasifikaci, neposkytnuté odpovědi na úrovni položky a na úrovni jednotky (rozdělené podle typu neposkytnuté odpovědi na úrovni jednotky), míry imputace (pro oddíl 2 přílohy II), výběrové chyby a variačních koeficientů pro soubor hlavních ukazatelů a členění (a rovněž popis vzorce nebo algoritmu použitého pro výpočet variačních koeficientů) a revize údajů (politika, praxe, dopad na hlavní ukazatele).

3)  Včasnost, včetně informací o kalendáři produkčního procesu od tvorby do zveřejnění výsledků (prvních výsledků, konečných a úplných výsledků).

4)  Dochvilnost, včetně informací o datech předání údajů Komisi (Eurostatu) s ohledem na lhůty uvedené v čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 692/2011 pro veškerá dodání údajů za referenční rok.

5)  Dostupnost a srozumitelnost, včetně informací o kalendáři uvolňování nejvýznamnějších publikací (tištěných a online) týkajících se referenčních období pro daný referenční rok.

6)  Srovnatelnost, včetně srovnatelnosti mezi zeměpisnými oblastmi, srovnatelnosti v čase (zlom v časové řadě) a srovnatelnosti statistických oblastí.

7)  Soudržnost, včetně soudržnosti v rámci jedné oblasti s údaji z dalších zdrojů, soudržnosti s ostatními statistickými oblastmi, soudržnosti mezi ročními statistikami a krátkodobými statistikami do jednoho roku.

8)  Náklady a zatížení, včetně (je-li k dispozici) kvantitativního/finančního a kvalitativního údaje o nákladech souvisejících se sběrem a tvorbou jakož i zatížením respondentů, a také popisu nedávných nebo plánovaných opatření na zlepšení nákladové efektivity a/nebo snížení zatížení respondentů.

9) Metadata pro prezentování statistických dat a statistické zpracování, včetně informací (jsou-li k dispozici) o použitých konceptech, definicích, klasifikacích a zdrojích, opoře výběru, cílové populaci, četnosti sběru údajů, typu šetření a metodách sběru údajů, rozsahu (a jeho omezení), koncepci plánu výběru a jeho metodice, postupech pro výpočet odhadů, zacházení s důvěrnými údaji a řízení rizika prozrazení údajů.
PŘÍLOHA II

Agregované tabulky pro předávání údajů uvedených v příloze I a v oddílech 1 a 3 přílohy II nařízení (EU) č. 692/2011

Struktura souboru a kodifikace

Členské státy poskytnou údaje požadované tímto nařízením v souladu se standardem pro výměnu údajů určeným Komisí (Eurostatem). Údaje musí být Eurostatu předány prostřednictvím jediného kontaktního místa nebo takovým způsobem, aby je Komise (Eurostat) mohla získat elektronickými prostředky.

Odkazuje-li se na „identifikátory“, rozumí se tím identifikátory stanovené Komisí (Eurostatem). Komise (Eurostat) poskytne podrobnou dokumentaci týkající se těchto identifikátorů a dodá doplňující pokyny týkající se standardu pro výměnu údajů. Údaje, které nejsou v souladu s ustanoveními o standardu pro výměnu údajů určené Komisí, budou považovány za nedodané.

Každý soubor údajů musí obsahovat pole uvedená v této příloze.

Záhlaví

Záhlaví má identifikovat řady předaných údajů a musí obsahovat tři pole:

  Referenční období sestává ze sedmi znaků, přičemž první čtyři označují rok a zbylé tři období v rámci daného roku. Příklady: 2012A00 (roční údaje za rok 2012) nebo 2012M01 (měsíční údaje za leden 2012).

  Kód země sestává ze dvou znaků obsahujících kód členského státu, který předává údaje. Příklady: BE (Belgie), BG (Bulharsko) apod.

  Předmět sestává z jednoho z níže uvedených identifikátorů souboru údajů:

 

int_cap_annual

vnitřní cestovní ruch – kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu;

údaje uvedené v oddíle 1 přílohy I nařízení (EU) č. 692/2011

int_occ_annual

vnitřní cestovní ruch – údaje o roční obsazenosti (včetně odhadu pro zařízení, která se nachází pod prahovými hodnotami);

údaje uvedené v oddíle 2bodě A přílohy I nařízení (EU) č. 692/2011

int_occ_mnight

vnitřní cestovní ruch – měsíční údaje o přenocování;

údaje uvedené v oddíle 2 bodě B přílohy I nařízení (EU) č. 692/2011

int_occ_marrno

vnitřní cestovní ruch – měsíční údaje o příjezdech a čisté míře obsazenosti;

údaje uvedené v oddíle 2 bodě B přílohy I nařízení (EU) č. 692/2011

int_non_rented

vnitřní cestovní ruch – roční údaje o přenocování v nepronajímaném ubytování;

údaje uvedené v oddíle 4 přílohy I nařízení (EU) č. 692/2011

nat_dem_partic

národní cestovní ruch – účast v cestovním ruchu;

údaje uvedené v oddíle 1 přílohy II nařízení (EU) č. 692/2011

nat_dem_sdvout

národní cestovní ruch – jednodenní návštěvy v rámci pasivního cestovního ruchu;

údaje uvedené v oddíle 3 bodě A přílohy II nařízení (EU) č. 692/2011

nat_dem_sdvdom

národní cestovní ruch – jednodenní návštěvy v rámci domácího cestovního ruchu;

údaje uvedené v oddíle 3 bodě B přílohy II nařízení (EU) č. 692/2011

Údaje

Tento oddíl obsahuje pro každý soubor údajů hodnoty pro proměnné a členění a sestává ze šesti polí:

  Proměnná obsahuje identifikátor proměnné,

  Členění obsahuje identifikátor kategorie členění, nebo v příslušných případech identifikátor kombinace kategorie členění,

  Jednotka obsahuje identifikátor měrné jednotky,

  Hodnota obsahuje odhadnutou hodnotu charakteristiky souboru populace týkající se uvedené proměnné a členění,

  Označení obsahuje označení pro „údaje jsou schváleny k šíření“, „údaje jsou nespolehlivé a nesmí být šířeny, avšak smějí být kombinovány s dalšími údaji v tabulkách s agregací na vyšší úroveň“ a pro „údaje podléhají primární a sekundární důvěrnosti“,

  Komentář obsahuje jakýkoli krátký komentář nebo metadata týkající se jedné určité hodnoty (komentáře nebo poznámky pod čarou týkající se proměnných nebo členění se uvádějí v oddíle Poznámky).

Poznámky

Tento oddíl obsahuje pro každý soubor údajů jakékoli vysvětlivky, poznámky pod čarou, metadata týkající se jedné nebo více proměnných nebo členění či obecné poznámky k celému souboru údajů a sestává ze tří polí:

  Proměnná obsahuje identifikátor proměnné, které se poznámka týká,

  Členění obsahuje identifikátor kategorie členění, nebo v příslušných případech identifikátor kombinace kategorie členění, které se poznámka týká,

  Komentář obsahuje volnou poznámku, kterou je možno zveřejnit jako metodickou poznámku nebo doplňující vysvětlení pro lepší porozumění předaným údajům.
PŘÍLOHA III

Soubory mikrodat pro předání údajů uvedených v oddíle 2 přílohy II nařízení (EU) č. 692/2011

Struktura souboru a kódování

Každá sledovaná cesta představuje v předávaném souboru mikrodat samostatný záznam. Soubor mikrodat musí být plně zkontrolován, editován a případně imputován a musí být v souladu se strukturou souboru a kódováním, které jsou uvedeny v tabulce níže. Komise (Eurostat) poskytne doplňující pokyny ohledně formátu předávání.

Údaje, které nejsou v souladu s ustanoveními o standardu pro výměnu údajů uvedené v této příloze, budou považovány za nezaslané.Položka

Identifikátor

Popis

Filtr/poznámky

1/6

000001-999999

Pořadové číslo cesty

 

CHARAKTERISTIKA CESTY

7/8

 

Měsíc odjezdu

 
 

01-24

Číslo měsíce (leden referenčního roku = 01, prosinec referenčního roku = 12; leden předchozího kalendářního roku = 13, prosinec předchozího kalendářního roku = 24)

 

9/11

 

Délka trvání cesty v počtu nocí

 
 

001-366

Počet nocí (3 číslice)

 

12/14

 

Délka trvání cesty: počet nocí strávených na domácím území

Pouze pro cesty v rámci pasivního cestovního ruchu

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

000-183

Počet nocí (3 číslice)

 

15/17

 

Hlavní země určení

 
 

001-999

Kód země, podle seznamu zemí v metodické příručce vypracované podle článku 10 nařízení (EU) č. 692/2011

 

18

 

Hlavní účel cesty

 
 

1

Soukromý/osobní účel: zábava, rekreace a dovolená

 
 

2

Soukromý/osobní účel: návštěva příbuzných a přátel

 
 

3

Soukromý/osobní účel: jiný (např. léčení, pouť)

 
 

4

Pracovní/obchodní účel

 

19/24

 

Typ destinace

Položka 18 = [1, 2, 3];

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

19

1

Město = Ano

 
 

2

Město = Ne

 
 

9

Město = Nepoužije se (položka 18 = 4)

 

20

1

Mořské pobřeží = Ano

 
 

2

Mořské pobřeží = Ne

 
 

9

Mořské pobřeží = Nepoužije se (položka 18 = 4)

 

21

1

Venkov (včetně jezer, řek atd.) = Ano

 
 

2

Venkov (včetně jezer, řek atd.) = Ne

 
 

9

Venkov (včetně jezer, řek atd.) = Nepoužije se (položka 18 = 4)

 

22

1

Výletní loď = Ano

 
 

2

Výletní loď = Ne

 
 

9

Výletní loď = Nepoužije se (položka 18 = 4)

 

23

1

Hory (vysočiny, vrchoviny atd.) = Ano

 
 

2

Hory (vysočiny, vrchoviny atd.) = Ne

 
 

9

Hory (vysočiny, vrchoviny atd.) = Nepoužije se (položka 18 = 4)

 

24

1

Jiné = Ano

 
 

2

Jiné = Ne

 
 

9

Jiné = Nepoužije se (položka 18 = 4)

 

25

 

Účast dětí

Položka 18 = [1, 2, 3];

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 
 

2

Ne

 
 

9

Nepoužije se (položka 18 = 4)

 

26

 

Hlavní dopravní prostředek

 
 

1

Letecká doprava (pravidelná nebo zvláštní letecká spojení nebo jiné letecké služby)

 
 

2

Vodní doprava (osobní linky a trajekty, okružní jízdy, rekreační loď, pronajímané plavidlo atd.)

 
 

3

Železnice

 
 

4

Autobusová, dálková autobusová doprava (pravidelná či nepravidelná)

 
 

5

Motorové vozidlo (soukromé nebo pronajaté)

 
 

6

Jiný (např. jízdní kolo)

 

27

 

Hlavní druh ubytování

 
 

1

Pronajímané ubytování: hotely a podobná ubytovací zařízení

 
 

2

Pronajímané ubytování: kempy nebo tábořiště (nikoli k trvalému bydlení)

 
 

3

Pronajímané ubytování: jiné pronajímané ubytování (zdravotnická zařízení, mládežnické ubytovny, malé přístavy atd.)

 
 

4

Nepronajímané ubytování: vlastní rekreační ubytování

 
 

5

Nepronajímané ubytování: ubytování zdarma u příbuzných nebo přátel

 
 

6

Nepronajímané ubytování: jiný druh nepronajímaného ubytování

 

28

 

Rezervace cesty: využití služeb cestovní kanceláře nebo cestovní agentury k rezervaci hlavního dopravního prostředku

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 
 

2

Ne

 
 

9

Nevím

 

29

 

Rezervace cesty: využití služeb cestovní kanceláře nebo cestovní agentury k rezervaci hlavního ubytování

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 
 

2

Ne

 
 

9

Nevím

 

30

 

Rezervace cesty (nezávisle)

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

Položka 28 = 2 a položka 29 = 2

 

1

Služby byly rezervovány přímo u poskytovatele daných služeb

 
 

2

Rezervace nebylo zapotřebí

 
 

9

Nepoužije se (položka 28 ≠ 2 nebo položka 29 ≠ 2)

 

31

 

Rezervace cesty: zájezd

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 
 

2

Ne

 

32

 

Rezervace cesty: rezervace hlavního dopravního prostředku pomocí internetu

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 
 

2

Ne

 
 

9

Nevím

 

33

 

Rezervace cesty: rezervace hlavního ubytování pomocí internetu

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 
 

2

Ne

 
 

9

Nevím

 

34/41

 

Výdaje na dopravu u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 
 

00000000-99999998

Částka v eurech (8 číslic)

 

42/49

 

Výdaje na ubytování u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 
 

00000000-99999998

Částka v eurech (8 číslic)

 

50/57

 

Výdaje na jídlo a pití v kavárnách a restauracích u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

00000000-99999998

Částka v eurech (8 číslic)

 

58/65

 

Ostatní výdaje jednotlivého účastníka cestovního ruchu (ostatní výdaje celkem, včetně zboží dlouhodobé spotřeby a cenného zboží)

 
 

00000000-99999998

Částka v eurech (8 číslic)

 

66/73

 

Zboží dlouhodobé spotřeby a cenné zboží (spadá pod kategorii Ostatní výdaje jednotlivého účastníka cestovního ruchu)

 
 

00000000-99999998

Částka v eurech (8 číslic)

 

PROFIL NÁVŠTĚVNÍKA

74

 

Pohlaví

 
 

1

Muž

 
 

2

Žena

 

75/77

 

Věk

 
 

000-198

Věk, v celých letech (3 číslice)

 

78/79

 

Země trvalého bydliště

 
 
 

Dvoumístný kód země (Belgie = BE, Bulharsko = BG, …)

 

▼M1

80

 

Úroveň dosaženého vzdělání

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

1

Nanejvýš nižší sekundární (ISCED 2011 úroveň 0–2)

 
 

2

Vyšší sekundární a postsekundární (neterciární) (ISCED 2011 úroveň 3 a 4)

 
 

3

Terciární (ISCED 2011 úroveň 5–8)

 

▼B

81

 

Situace ohledně zaměstnání

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

1

Zaměstnaný(á) (zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné)

 
 

2

Nezaměstnaný(á)

 
 

3

Student (nebo žák)

 
 

4

Jiný, nezapojen(a) do pracovního procesu

 

82

 

Příjem domácnosti, s použitím kvartilů

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

1

1. kvartil

 
 

2

2. kvartil

 
 

3

3. kvartil

 
 

4

4. kvartil

 

KOEFICIENT PRO VÝPOČET ODHADU

83/91

 

Koeficient pro výpočet odhadu charakteristiky populace

 
 

000000-999999

Položky 83 až 88 obsahují celá čísla

 
 

000-999

Položky 89 až 91 obsahují desetinná čísla

 ( 1 ) Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17.

( 2 ) Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 50.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU