(EU) č. 692/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17-32 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. července 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 692/2011

ze dne 6. července 2011

o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 192 22.7.2011, s. 17)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 253/2013 ze dne 15. ledna 2013,

  L 79

5

21.3.2013

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1681 ze dne 1. srpna 2019,

  L 258

1

9.10.2019

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1569 ze dne 23. července 2020,

  L 359

1

29.10.2020
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 692/2011

ze dne 6. července 2011

o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví společný rámec pro systematický rozvoj, tvorbu a šíření evropské statistiky cestovního ruchu.

Pro tento účel členské státy sbírají, sestavují, zpracovávají a předávají harmonizovanou statistiku nabídky a poptávky v oblasti cestovního ruchu.

Článek 2

Definice

1.  

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„referenčním obdobím“ období, kterého se údaje týkají;

b) 

„referenčním rokem“ referenční období v délce jednoho kalendářního roku;

c) 

„NACE revizí 2“ společná statistická klasifikace ekonomických činností v rámci Evropské unie, jak je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 1 );

d) 

„NUTS“ společná klasifikace územních jednotek pro tvorbu regionálních statistik v rámci Evropské unie, jak je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ( 2 );

e) 

„obvyklým prostředím“ zeměpisná oblast, nikoli nutně spojitá, v níž osoba běžně žije a která může být určena na základě následujících hledisek: překročení administrativních hranic nebo vzdálenost od místa obvyklého bydliště, délka návštěv, jejich frekvence a účel;

f) 

„cestovním ruchem“ činnost návštěvníků, kteří se zúčastní cesty na místo určení mimo své obvyklé prostředí, a to na dobu kratší jednoho roku a za jakýmkoli hlavním účelem, včetně služebního účelu, využití volného času nebo jiného soukromého účelu, jiným, než je získání zaměstnání u subjektu se sídlem v navštěvovaném místě;

g) 

„domácím cestovním ruchem“ návštěvy v členském státě osobami s bydlištěm v daném členském státě (dále jen „rezidenti“);

h) 

„aktivním cestovním ruchem“ návštěvy v členském státě osobami s bydlištěm v jiném členském státě (dále jen „nerezidenti“);

i) 

„pasivním cestovním ruchem“ návštěvy osobami s bydlištěm v jednom členském státě mimo tento členský stát;

j) 

„národním cestovním ruchem“ domácí a pasivní cestovní ruch;

k) 

„vnitřním cestovním ruchem“ domácí a aktivní cestovní ruch;

l) 

„ubytovacím zařízením cestovního ruchu“ místní činnostní jednotka, jak je definována v příloze nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství ( 3 ), která jako službu za úplatu – i když cena může být částečně nebo plně dotovaná – poskytuje služby krátkodobého ubytování, jak jsou popsány ve skupinách 55.1 (hotely a podobná ubytovací zařízení), 55.2 (rekreační a ostatní krátkodobé ubytování) a 55.3 (kempy a tábořiště) klasifikace NACE revize 2;

m) 

„nepronajímaným ubytováním“ zejména ubytování poskytované bezplatně rodinnými příslušníky nebo přáteli a ubytování osob v rekreačních nemovitostech jimi vlastněnými, včetně nemovitostí užívaných na časový úsek;

n) 

„jednodenními návštěvami“ návštěvy, které rezidenti uskuteční na místa mimo své obvyklé prostředí a které jsou vykonány z místa jejich obvyklého bydliště.

2.  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, pokud jde o změny definic stanovených v odstavci 1 tohoto článku za účelem jejich přizpůsobení změnám v mezinárodních definicích.

Článek 3

Zpracovávaná témata a charakteristiky požadovaných údajů

1.  

Pro účely tohoto nařízení se údaje předávané členskými státy v souladu s článkem 9 týkají těchto témat:

a) 

vnitřní cestovní ruch z hlediska kapacity a obsazenosti ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddílech 1, 2 a 3 přílohy I;

b) 

vnitřní cestovní ruch z hlediska přenocování v nepronajímaném ubytování podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddíle 4 přílohy I;

c) 

národní cestovní ruch z hlediska poptávky v oblasti cestovního ruchu, která se týká účasti na cestovním ruchu a charakteristik cest v oblasti cestovního ruchu a návštěvníků podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddílech 1 a 2 přílohy II.

d) 

národní cestovní ruch z hlediska poptávky v oblasti cestovního ruchu, která se týká charakteristik jednodenních návštěv podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddíle 3 přílohy II.

2.  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, pokud jde o nezbytné úpravy příloh, s výjimkou nepovinné povahy požadovaných údajů a omezení rozsahu, stanovené v přílohách, za účelem zohlednění hospodářského, sociálního nebo technologického vývoje. Při výkonu svých pravomocí podle tohoto ustanovení Komise zajistí, aby jakékoli přijaté akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další významnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.

Článek 4

Rozsah sledování

Rozsah sledování pro požadavky stanovené v:

a) 

čl. 3 odst. 1 písm. a) zahrnuje všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. l), není-li v příloze I uvedeno jinak;

b) 

čl. 3 odst. 1 písm. b) zahrnuje všechna přenocování, která rezidenti a nerezidenti strávili v nepronajímaném ubytování;

c) 

čl. 3 odst. 1 písm. c), pokud jde o údaje o účasti v cestovním ruchu, zahrnuje všechny osoby s bydlištěm na území daného členského státu, není-li v oddíle 1 přílohy II stanoveno jinak;

d) 

čl. 3 odst. 1 písm. c), pokud jde o údaje o charakteristikách cest v oblasti cestovního ruchu a návštěvníků, zahrnuje všechny cesty v oblasti cestovního ruchu s alespoň jedním přenocováním, které rezidenti uskuteční mimo obvyklé prostředí a které skončily během referenčního období, není-li v oddíle 2 přílohy II stanoveno jinak;

e) 

čl. 3 odst. 1 písm. d), pokud jde o charakteristiky jednodenních návštěv, zahrnuje veškeré jednodenní návštěvy ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. n), není-li v oddíle 3 přílohy II stanoveno jinak.

Článek 5

Pilotní studie

1.  
Komise vypracuje program pilotních studií, které členské státy mohou provést na dobrovolném základě s cílem připravit rozvoj, tvorbu a šíření harmonizovaných tabulek pro satelitní účty cestovního ruchu a posoudit přínosy ve vztahu k nákladům na sběr údajů.
2.  
Komise též vypracuje program pilotních studií, které členské státy mohou provést na dobrovolném základě za účelem rozvoje systému sběru údajů zachycujících dopady cestovního ruchu na životní prostředí.

Článek 6

Kritéria kvality a zprávy

1.  
Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.
2.  
Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.
3.  
Členské státy předloží každoročně Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě údajů týkajících se referenčních období v daném referenčním roce a o veškerých změnách v metodologii, které byly učiněny. Zpráva musí být předána do devíti měsíců po konci referenčního roku.
4.  
Na základě uplatnění kritérií hodnocení kvality uvedených v bodě 2 na údaje, na které se vztahuje toto nařízení, vymezí Komise formou prováděcích aktů pravidla pro zprávy o kvalitě a jejich strukturu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2.

Článek 7

Hodnotící zpráva

Do 12. srpna 2016 a poté každých pět let Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, zejména o jejich významu a zátěži pro podniky.

Článek 8

Zdroje údajů

Pokud jde o základ pro sběr údajů, přijmou členské státy veškerá opatření, která považují za vhodná pro zachování kvality výsledků. Členské státy mohou vytvářet nezbytné statistické údaje s použitím kombinace těchto různých zdrojů:

a) 

zjišťování, pokud se od přihlášených jednotek vyžadují aktuální, přesné a úplné údaje;

b) 

jiné vhodné zdroje včetně administrativních údajů, pokud jsou vhodné s ohledem na aktuálnost a důležitost;

c) 

vhodné postupy statistického odhadování.

Článek 9

Předávání údajů

1.  
Členské státy předávají údaje, včetně důvěrných údajů, Komisi (Eurostatu) v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 223/2009.
2.  
Členské státy předávají údaje uvedené v příloze I a oddílech 1 a 3 přílohy II v podobě agregovaných tabulek v souladu s normou pro vzájemnou výměnu údajů, kterou stanoví Komise (Eurostat). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Komisi (Eurostatu). Praktická opatření pro předávání údajů přijme Komise v podobě prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2.
3.  
Členské státy předávají údaje uvedené v oddíle 2 přílohy II v podobě souborů mikroúdajů – přičemž každá sledovaná cesta představuje samostatný záznam v předávaném souboru údajů –, které jsou plně zkontrolovány, editovány a případně imputovány v souladu s normou pro výměnu údajů, kterou stanoví Komise (Eurostat). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Komisi (Eurostatu). Praktická opatření pro předávání údajů přijme Komise v podobě prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2.

▼M2

4.  

Členské státy předávají:

a) 

ověřené roční údaje uvedené v oddílech 1 a 2 přílohy I do šesti měsíců po konci referenčního období, není-li v příloze I určeno jinak;

b) 

ověřené měsíční údaje uvedené v oddíle 2 přílohy I do osmi týdnů po konci referenčního období za referenční roky 2020 a 2021 a do šesti týdnů po konci referenčního období počínaje referenčním rokem 2022;

c) 

ověřené údaje uvedené v oddíle 4 přílohy I do devíti měsíců po konci referenčního období, pokud se dotčený členský stát rozhodl je předávat;

d) 

ověřené údaje uvedené v příloze II do šesti měsíců po konci referenčního období.

▼B

5.  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, pokud jde o změny lhůt pro předávání údajů stanovených v odstavci 4 tohoto článku za účelem zohlednění hospodářského, sociálního nebo technologického vývoje. Veškeré takové změny musí zohledňovat postupy sběru údajů uplatňované v členských státech.
6.  
Pro veškeré údaje požadované tímto nařízením začíná první referenční období, není-li stanoveno jinak, dnem 1. ledna 2012.

Článek 10

Metodická příručka

Komise (Eurostat) v úzké spolupráci s členskými státy vypracuje a pravidelně aktualizuje metodickou příručku, která obsahuje pokyny týkající se statistiky tvořené v souladu s tímto nařízením, včetně definic, které by měly být uplatňovány u charakteristik požadovaných údajů, a společných norem určených k zajištění kvality údajů.

Článek 11

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 11. srpna 2011. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12

Výbor

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 13

Zrušení

Směrnice 95/57/ES se zrušuje.

Členské státy poskytnou výsledky v souladu se směrnicí 95/57/ES pro všechna referenční období roku 2011.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

VNITŘNÍ CESTOVNÍ RUCH

Oddíl 1

KAPACITA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

A.   Předávané proměnné a členění1)  Roční údaje předávané na regionální úrovni NUTS 2 a úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet zařízení

Počet lůžek

Počet pokojů

Typ lokality a) a b)

NACE 55.2

Počet zařízení

Počet lůžek

Typ lokality a) a b)

NACE 55.3

Počet zařízení

Počet lůžek

Typ lokality a) a b)2)  (nepovinné) Roční údaje předávané na úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet zařízení

Počet lůžek

Počet pokojů

Třída velikosti3)  Údaje poskytované jednou za tři roky na úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet zařízení s jedním nebo více pokoji přístupnými pro osoby s omezenou pohyblivostí včetně osob na invalidním vozíku

 

B.   Omezení rozsahu

1) V případě „hotelů a podobných ubytovacích zařízení“ a „rekreačních a ostatních krátkodobých ubytování“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více lůžky.

2) V případě „kempů a tábořišť“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více místy.

3) Členské státy, které zaznamenají méně než 1 % z celkového ročního počtu přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v Evropské unii, mohou dále omezit rozsah pozorování a zahrnout pouze zařízení mající 20 či více lůžek (20 či více míst).

C.   Periodicita

Prvním referenčním rokem pro proměnnou poskytovanou jednou za tři roky uvedenou v bodě A položce 3 je rok 2015.

Oddíl 2

OBSAZENOST UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (DOMÁCÍ A AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH)

A.   Předávané proměnné a členění ročních údajů1)  Na regionální úrovni NUTS 2 a úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

▼M2

Celkem (všechny typy ubytovacích zařízení cestovního ruchu)

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Regiony úrovně NUTS 3

Měsíce referenčního roku [nepovinné, pokud úroveň NUTS 2 pokrývá území celého členského státu]

▼B

NACE 55.1

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

Čistá míra obsazenosti lůžek

Čistá míra obsazenosti pokojů

 

NACE 55.2

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

NACE 55.3

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 2)  Na úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

▼M2

Celkem (všechny typy ubytovacích zařízení cestovního ruchu)

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) kombinovaný s typem lokality b)

Velká města

▼B

NACE 55.1

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

(nepovinně) Třídy velikosti

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

Čistá míra obsazenosti lůžek

Čistá míra obsazenosti pokojů

(nepovinně) Třídy velikosti

NACE 55.2

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

NACE 55.3

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

B.   Předávané proměnné a členění měsíčních údajů na úrovni členského státuTyp ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

Čistá míra obsazenosti lůžek

Čistá míra obsazenosti pokojů

 

NACE 55.2

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

NACE 55.3

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

C.   Omezení rozsahu

1) V případě „hotelů a podobných ubytovacích zařízení“ a „rekreačních a ostatních krátkodobých ubytování“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více lůžky.

2) V případě „kempů a tábořišť“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více místy.

3) Členské státy, které zaznamenají méně než 1 % z celkového ročního počtu přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v Evropské unii, mohou dále omezit rozsah pozorování a zahrnout pouze zařízení mající 20 či více lůžek (20 či více míst).

4) V případech, kde se uplatňuje omezení rozsahu podle bodů 1, 2 a 3, se ročně předává odhad celkového počtu nocí strávených během referenčního roku rezidenty a nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, která jsou vyňata z rozsahu sledování.

5) Pokud jde o první referenční rok, pro který jsou vyžadovány údaje na základě tohoto nařízení, odhad uvedený v bodě 4 se předá do dvanácti měsíců po konci referenčního období.

6) Členské státy mohou dále omezit rozsah pozorování u čisté míry obsazenosti pokojů v hotelích a podobných ubytovacích zařízení a zahrnout alespoň všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu mající 25 či více pokojů.

▼M2 —————

▼B

Oddíl 3

KLASIFIKACE UPLATŇOVANÁ NA ODDÍL 1 A ODDÍL 2

A.   Typ ubytování

S odkazem na skupiny NACE 55.1, 55.2 a 55.3 se používají tyto tři typy ubytování:

— 
hotely a podobná ubytovací zařízení
— 
rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
— 
kempy a tábořiště.

B.   Typ lokality a)

Třemi kategoriemi uplatňovanými pro typ lokality a) podle stupně urbanizace obce (nebo rovnocenné místní správní jednotky), kde se ubytovací zařízení nacházejí, jsou:

— 
hustě osídlená oblast
— 
středně osídlená oblast
— 
řídce osídlená oblast.

C.   Typ lokality b)

Dvěma kategoriemi uplatňovanými pro typ lokality b) podle vzdálenosti obce (nebo rovnocenné místní správní jednotky), kde se ubytovací zařízení nacházejí, od moře jsou:

— 
pobřežní
— 
vnitrozemská.

D.   Třída velikosti

Třemi kategoriemi uplatňovanými pro třídu velikosti podle počtu pokojů v ubytovacím zařízení cestovního ruchu jsou:

— 
malá zařízení: méně než 25 pokojů
— 
středně velká zařízení: mezi 25 a 99 pokoji
— 
velká zařízení: nebo více pokojů; samostatně a nepovinně se vykazují: „mezi 100 a 249 pokoji“ a „250 či více pokojů“.

E.   Země a zeměpisné oblasti

Kategoriemi uplatňovanými pro zemi nebo zeměpisnou oblast trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacím zařízení cestovního ruchu jsou:

— 
Evropská unie (Unie); samostatně se vykazují: jednotlivé členské státy
— 
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); samostatně se vykazují: Island, Norsko, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska)

▼M3

— 
další evropské země (kromě EU nebo ESVO; mimo Spojené království, Rusko, Turecko, Ukrajinu)

▼M3

— 
Spojené království

▼B

— 
Rusko
— 
Turecko
— 
Ukrajina
— 
Afrika; samostatně se vykazuje: Jihoafrická republika
— 
Severní Amerika; samostatně se vykazují: Spojené státy americké, Kanada
— 
Jižní a Střední Amerika; samostatně se vykazuje: Brazílie
— 
Asie; samostatně se vykazují: Čínská lidová republika, Japonsko, Korejská republika
— 
Austrálie, Oceánie a ostatní území; samostatně se vykazuje: Austrálie.

▼M2

F.   Velká města

Údaje se předávají v souvislosti s velkými městy, které jsou v souladu s čl. 4b odst. 3 nařízení (ES) č. 1059/2003 a zahrnují přinejmenším:

— 
města, na která souhrnně připadá 90 % počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu ve velkých městech dané země za rok,
— 
hlavní město,
— 
všechna města s 200 000 nebo více obyvateli.

Pro tyto účely se za velká města považují místní správní jednotky (LAU), kde alespoň 50 % obyvatel žije v městských centrech; městské centrum je klastr spojitých buněk statistické sítě (gridů) o velikosti 1 km2 s hustotou zalidnění alespoň 1 500 obyvatel na km2 a celkem nejméně 50 000 obyvateli. Komise (Eurostat) společně s členskými státy pravidelně seznam velkých měst aktualizuje. Členské státy předávají údaje pro nejnovější seznam velkých měst, který je k dispozici ke dni 31. prosince daného referenčního roku.

▼B

Oddíl 4

VNITŘNÍ CESTOVNÍ RUCH V NEPRONAJÍMANÉM UBYTOVÁNÍ

A.   Předávané proměnné u ročních údajů

(nepovinně) Počet nocí v rámci cestovního ruchu strávených v nepronajímaném ubytování během referenčního roku.

B.   Členění

(nepovinně) Proměnná uvedená v bodě A se člení podle země bydliště návštěvníků, pokud jde o rezidenty Unie, zatímco návštěvníci s bydlištěm mimo Unii se uvádějí v jediné doplňkové kategorii.
PŘÍLOHA II

NÁRODNÍ CESTOVNÍ RUCH

Oddíl 1

ÚČAST V CESTOVNÍM RUCHU ZA SOUKROMÝM ÚČELEM

A.   Předávané proměnné a členění ročních údajůProměnné

Členění podle délky pobytu a destinace krátkých cest za soukromým účelem

Členění podle sociodemografických hledisek

1.  Počet rezidentů ve věku 15 let a vyšším, kteří se během referenčního roku účastnili cestovního ruchu za soukromým účelem

2.  Počet rezidentů ve věku 15 let a vyšším, kteří se během referenčního roku neúčastnili cestovního ruchu za soukromým účelem

a)  Jakákoli cesta (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty s alespoň 1 přenocováním)

b)  Pouze cesty v rámci domácího cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním, ale žádné cesty v rámci pasivního cestovního ruchu)

c)  Pouze cesty v rámci pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním, ale žádné cesty v rámci domácího cestovního ruchu)

d)  Cesty v rámci domácího a pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním a alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním)

e)  Krátké cesty (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty s 1 až 3 přenocováními)

f)  Dlouhé cesty (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty s 4 a více přenocováními)

g)  Dlouhé cesty, pouze v rámci domácího cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s 4 a více přenocováními a žádné cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s 4 a více přenocováními)

h)  Dlouhé cesty, pouze v rámci pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s 4 a více přenocováními a žádné cesty v rámci domácího cestovního ruchu s 4 a více přenocováními)

i)  Dlouhé cesty v rámci domácího a pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s 4 a více přenocováními a alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s 4 a více přenocováními)

1.  Pohlaví
2.  Věková skupina
3.  [nepovinně] Úroveň dosaženého vzdělání  ◄
4.  (nepovinně) Situace ohledně zaměstnání
5.  (nepovinně) Příjem domácnosti

Členění podle délky pobytu a destinace krátkých cest za soukromým účelem je kombinováno s členěním podle sociodemografických hledisek.

B.   Předávané proměnné a členění u údajů poskytovaných jednou za tři rokyProměnné

Členění podle hlavních důvodů pro neúčast v cestovním ruchu za soukromým účelem během referenčního roku (respondentům jsou nabídnuty různé možnosti odpovědi)

Členění podle sociodemografických hledisek

1.  Počet rezidentů ve věku 15 let a vyšším, kteří se během referenčního roku neúčastnili cestovního ruchu za soukromým účelem (nezúčastnili se během referenčního roku žádné cesty s alespoň 1 přenocováním za soukromým účelem)

a)  Finanční důvody (na rekreaci není dostupný rozpočet, rekreaci si nemohu dovolit)

b)  Nedostatek volného času kvůli rodinným závazkům

c)  Nedostatek volného času kvůli pracovním nebo studijním závazkům

d)  Zdravotní důvody nebo omezená pohyblivost

e)  Raději zůstávám doma, nemám motivaci cestovat

f)  Bezpečnost

g)  Jiné důvody

1.  Pohlaví
2.  Věková skupina ►M1  
3.  [nepovinně] Úroveň dosaženého vzdělání  ◄
4.  [nepovinně] Situace ohledně zaměstnání
5.  [nepovinně] Příjem domácnosti

Členění podle hlavních důvodů neúčasti osob v cestovním ruchu za soukromým účelem během referenčního roku je kombinováno s členěním podle sociodemografických hledisek.

Prvním referenčním rokem pro proměnné poskytované jednou za tři roky je rok 2013.

C.   Klasifikace podle sociodemografických hledisek

1)

Pohlaví : muž, žena.

2)

Věková skupina : do 15 let (nepovinně), 15–24 let, 25–34 let, 35–44 let, 45–54 let, 55–64 let, 65 let a více, s mezisoučtem pro věkové kategorie 25–44 let a 45–64 let.

3)

Úroveň dosaženého vzdělání : nanejvýš nižší sekundární, vyšší sekundární a postsekundární (neterciární), terciární.

4)

Situace ohledně zaměstnání : zaměstnaný (zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná), nezaměstnaný, student (nebo žák), jiný – nezapojený do pracovního procesu.

5)

Příjem domácnosti : s použitím kvartilů.

Oddíl 2

CESTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A NÁVŠTĚVNÍCI, KTEŘÍ SE JICH ZÚČASTNILI

A.   Předávané proměnné 

Proměnné

Předávané kategorie

Periodicita

1.

Měsíc odjezdu

 

Roční

2.

Délka trvání cesty v počtu nocí

 

Roční

3.

[Pouze pro cesty v rámci pasivního cestovního ruchu] Délka trvání cesty: počet nocí strávených na domácím území

 

Jednou za 3 roky

4.

Hlavní země určení

podle seznamu zemí v metodické příručce vypracované podle článku 10 tohoto nařízení

Roční

5.

Hlavní účel cesty

a)  Soukromý: zábava, rekreace a dovolená

b)  Soukromý: návštěva příbuzných a přátel

c)  Soukromý: jiný (např. pouť, léčení)

d)  Pracovní/obchodní účel

Roční

6.

(Pouze v případě cest za soukromým účelem) Typ destinace, s možností výběru z několika možností odpovědi

a)  Město

b)  Mořské pobřeží

c)  Venkov (včetně jezer, řek atd.)

d)  Výletní loď

e)  Hory (vysočiny, vrchoviny atd.)

f)  Jiné

Jednou za 3 roky

7.

(Pouze v případě cest za soukromým účelem) Účast dětí na cestě

a)  Ano

b)  Ne

Jednou za 3 roky

▼M2

8.

Hlavní dopravní prostředek

a)  Letecká doprava (pravidelná nebo zvláštní letecká spojení nebo jiné letecké služby)

b)  Vodní doprava (jako jsou osobní linky a trajekty, okružní jízdy, rekreační loď, pronajímané plavidlo)

c)  Železnice

d)  Autobusová, dálková autobusová doprava (linková/pravidelná či bez jízdního řádu/nepravidelná)

d1)  [nepovinně] Linková/pravidelná autobusová či dálková autobusová doprava

d2)  [nepovinně] Bez jízdního řádu/nepravidelná autobusová či dálková autobusová doprava

e)  Soukromé motorové vozidlo (vlastní nebo na leasing, včetně auta přátel/příbuzných)

f)  Pronajaté motorové vozidlo (včetně platforem pro spolujízdu nebo sdílení aut)

g)  Jiný (např. jízdní kolo)

Roční

9.

Hlavní druh ubytování

a)  Pronajímané ubytování: hotely a podobná ubytovací zařízení

b)  Pronajímané ubytování: kempy nebo tábořiště (nikoli k trvalému bydlení)

c)  Pronajímané ubytování: jako jsou dům, vila, byt; pronajímaný pokoj/pronajímané pokoje v domě nebo bytě

d)  Pronajímané ubytování: jiné pronajímané ubytování (jako jsou mládežnické ubytovny, malé přístavy, zdravotnická zařízení)

e)  Nepronajímané ubytování: vlastní rekreační ubytování

f)  Nepronajímané ubytování: ubytování zdarma u příbuzných nebo přátel

g)  Nepronajímané ubytování: jiný druh nepronajímaného ubytování

Roční

10.

Rezervace cesty: rezervace hlavního ubytování prostřednictvím internetu

a)  Ano

b)  Ne

Jednou za 3 roky

11.

Rezervace cesty: způsob rezervace hlavního ubytování

a)  Přímo u poskytovatele ubytování

b)  Prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu nebo agentury, která nabízí služby vícera poskytovatelů ubytování a zprostředkovává krátkodobé pronájmy nemovitostí či dovolené

c)  Rezervace nebylo zapotřebí

Jednou za 3 roky

11a.

[Pouze pro cesty, kdy byla rezervace ubytování provedena přes internet prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu nebo agentury, která zprostředkovává krátkodobé pronájmy nemovitostí či dovolené; pouze pro cesty, kde bylo hlavním ubytováním „pronajímané ubytování: jako jsou dům, vila, byt; pronajímaný pokoj/pronajímané pokoje v domě nebo bytě“]

Rezervace hlavního ubytování prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace, jako jsou Airbnb, Booking.com, Expedia či Homeway

a)  Ano

b)  Ne

Jednou za 3 roky

12.

Rezervace cesty: rezervace hlavního dopravního prostředku prostřednictvím internetu

a)  Ano

b)  Ne

Jednou za 3 roky

13.

Rezervace cesty: způsob rezervace hlavního dopravního prostředku

a)  Přímo u poskytovatele dopravních služeb

b)  Prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu

c)  Rezervace nebylo zapotřebí

Jednou za 3 roky

13a.

[nepovinně] [Pouze pro cesty, kdy byla rezervace dopravy provedena přes internet prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu]

Rezervace hlavního dopravního prostředku prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace, jako je BlaBlaCar

a)  Ano

b)  Ne

Jednou za 3 roky

14.

Rezervace cesty: zájezd

a)  Ano

b)  Ne

Jednou za 3 roky

15.

Rezervace cesty: rezervace souborných služeb prostřednictvím internetu

a)  Ano

b)  Ne

Jednou za 3 roky

15a.

Výdaje na souborné služby u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční

▼B

16.

Výdaje na dopravu u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční

17.

Výdaje na ubytování u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční

18.

(nepovinně) Výdaje na jídlo a pití v kavárnách a restauracích u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční

19.

Ostatní výdaje jednotlivého účastníka cestovního ruchu; (19a) samostatně se vykazuje zboží dlouhodobé spotřeby a cenné zboží

 

Roční

20.

Profil návštěvníka: pohlaví, s použitím těchto kategorií

a)  Muž

b)  Žena

Roční

21.

Profil návštěvníka: věk, v celých letech

 

Roční

22.

Profil návštěvníka: země trvalého bydliště

 

Roční

23.

►M1  (nepovinně) Profil návštěvníka: úroveň dosaženého vzdělání ◄

►M1  
a)  Nanejvýš nižší sekundární
b)  Vyšší sekundární a postsekundární (neterciární)
c)  Terciární  ◄

Roční

24.

(nepovinně) Profil návštěvníka: situace ohledně zaměstnání

a)  Zaměstnaný(á) (zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné)

b)  Nezaměstnaný(á)

c)  Student (nebo žák)

d)  Jiný, nezapojen(a) do pracovního procesu

Roční

25.

(nepovinně) Profil návštěvníka: příjem domácnosti, s použitím kvartil

 

Roční

B.   Omezení rozsahu

Rozsah sledování zahrnuje všechny cesty v rámci cestovního ruchu s alespoň jedním přenocováním mimo obvyklé prostředí, jichž se rezidenti starší 15 let zúčastnili a které skončily během referenčního období. Údaje pro obyvatele mladších 15 let lze předávat samostatně na nepovinném základě.

C.   Periodicita

1) Prvním referenčním rokem pro proměnné poskytované jednou za tři roky a kategorie uvedené v bodě A položkách 3, 6 a 7 je rok 2013.

2) Prvním referenčním rokem pro proměnné poskytované jednou za tři roky a kategorie uvedené v bodě A položkách 10 až 15 je rok 2014.

Oddíl 3

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVY

A.   Předávané proměnné a členění ročních údajů (jednodenní návštěvy v rámci pasivního cestovního ruchu)Proměnné

(nepovinně)

Členění

(nepovinně)

Členění podle sociodemografických hledisek

1)  Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci pasivního cestovního ruchu za soukromým účelem

2)  Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci pasivního cestovního ruchu z pracovních důvodů

a)  podle země určení

1.  Pohlaví
2.  Věková skupina
3.  Úroveň dosaženého vzdělání  ◄
4.  Situace ohledně zaměstnání
5.  Příjem domácnosti

3)  Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci pasivního cestovního ruchu za soukromým účelem

4)  Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci pasivního cestovního ruchu z pracovních důvodů

a)  podle země určení

b)  podle kategorie výdajů: doprava, nákupy, restaurace/kavárny, další

B.   Předávané proměnné a členění údajů poskytovaných jednou za tři roky (jednodenní návštěvy v rámci domácího cestovního ruchu)Proměnné

(nepovinně)

Členění

(nepovinně)

Členění podle sociodemografických hledisek

1)  Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci domácího cestovního ruchu za soukromým účelem

2)  Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci domácího cestovního ruchu z pracovních důvodů

 

1.  Pohlaví
2.  Věková skupina
3.  Úroveň dosaženého vzdělání  ◄
4.  Situace ohledně zaměstnání
5.  Příjem domácnosti

3)  Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci domácího cestovního ruchu za soukromým účelem

4)  Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci domácího cestovního ruchu z pracovních důvodů

a)  podle kategorie výdajů: doprava, nákupy, restaurace/kavárny, další

C.   Klasifikace podle sociodemografických hledisek

Klasifikace uplatňované na členění podle sociodemografických hledisek se provádějí podle klasifikace uvedené v oddíle 1 bodě C této přílohy.

D.   Omezení rozsahu

Rozsah sledování zahrnuje všechny jednodenní návštěvy mimo obvyklé prostředí uskutečněné rezidenty ve věku 15 a více let. Údaje o účastnících mladších 15 let mohou být poskytnuty samostatně a nejsou povinné.

E.   Periodicita a první referenční období

1) Charakteristiky jednodenních návštěv uvedených v bodě A jsou předávány ročně a vykazují se samostatně za každé čtvrtletí předchozího kalendářního roku. První referenční období začíná 1. ledna 2014.

2) Charakteristiky jednodenních návštěv uvedených v bodě B jsou předávány jednou za tři roky a vykazují se samostatně za každé čtvrtletí předchozího kalendářního roku. První referenční období začíná 1. ledna 2015. Pouze v případě prvního referenčního období je předání údajů nepovinné.( 1 ) Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU