(EU) č. 349/2010Nařízení Komise (EU) č. 349/2010 ze dne 23. dubna 2010 o povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 31-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. května 2010 Nabývá účinnosti: 14. května 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 13. srpna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2010

ze dne 23. dubna 2010

o povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 104 24.4.2010, s. 31)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1039 ze dne 23. července 2018

  L 186

3

24.7.2018
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2010

ze dne 23. dubna 2010

o povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1253/2008 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHAIdentifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Obsah prvku (Cu) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků.

3b4.10

Měďnatý chelát hydroxyanalogu methioninu

Charakteristika doplňkové látky:

Měďnatý chelát hydroxyanalogu methioninu s obsahem mědi 18 % a 79,5 % – 81 % 2-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanové kyseliny Minerální olej: ≤ 1 %

CAS: 292140-30-8

Analytická metoda (1):

AAS atomová absorpční spektrometrie

Všechny druhy

 

►M1  Skot:

— skot před začátkem přežvykování: 15 (celkem),

— ostatní skot: 30 (celkem).

Ovce: 15 (celkem).

Kozy: 35 (celkem).

Selata:

— sající a odstavená do 4 týdnů po odstavení: 150 (celkem),

— od 5. týdne po odstavení do 8 týdnů po odstavení: 100 (celkem).

Korýši: 50 (celkem).

Jiná zvířata: 25 (celkem). ◄

1.  Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.  Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

3.  Na štítku se uvedou tato slova:

— U krmiva pro ovce, pokud obsah mědi přesahuje 10 mg/kg:

— 

„Obsah mědi v tomto krmivu může způsobit u určitých plemen ovcí otravu.“

— U krmiva pro skot po začátku přežvykování, pokud je obsah mědi v krmivu nižší než 20 mg/kg:

— 

„Obsah mědi v tomto krmivu může u dobytka spásajícího pastviny s vysokým obsahem molybdenu nebo síry způsobit nedostatek mědi.“

14.5.2020

(1)   Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU