2010/44/EUSměrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010 , kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 28-41 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 1. července 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2010 Nabývá účinnosti: 30. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 10. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

►C1  SMĚRNICE KOMISE 2010/44/EU ◄

ze dne 1. července 2010,

kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 176 10.7.2010, s. 28)


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 179, 14.7.2010, s.  16 (2010/42/EU)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 260, 11.10.2019, s.  70 (2010/44/EU)
▼B

▼C1

SMĚRNICE KOMISE 2010/44/EU

▼B

ze dne 1. července 2010,

kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví prováděcí pravidla k čl. 43 odst. 5, čl. 60 odst. 6 písm. a) a c), čl. 61 odst. 3, čl. 62 odst. 4, čl. 64 odst. 4 písm. a) a čl. 95 odst. 1 směrnice 2009/65/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. „novým vyvážením portfolia“ významná změna ve složení portfolia SKIPCP;

2. „syntetickými ukazateli rizika a výnosů“ syntetické ukazatele ve smyslu článku 8 nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek ( 1 ).KAPITOLA II

FÚZE SKIPCPODDÍL 1

Obsah informací o fúzi

Článek 3

Obecná pravidla týkající se obsahu informací, jež mají být poskytnuty podílníkům

1.  Členské státy požadují, aby informace, jež mají být poskytnuty podílníkům podle čl. 43 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, byly sepsány stručně a neodborným jazykem, který podílníkům umožní informovaně posoudit dopad navrhované fúze na jejich investici.

V případě navrhované přeshraniční fúze vysvětlí zanikající SKIPCP a nástupnický SKIPCP jednoduchým jazykem veškeré termíny nebo postupy týkající se druhého SKIPCP, které se liší od termínů a postupů běžně používaných ve druhém členském státě.

2.  Informace, jež mají být poskytnuty podílníkům zanikajícího SKIPCP, vyhovují potřebám investorů, kteří dosud nemají žádné povědomí o základních rysech nástupnického SKIPCP ani o způsobu jeho fungování. Upozorňují je na klíčové informace pro investory nástupnického SKIPCP a zdůrazňují nutnost jejich prostudování.

3.  Informace, jež mají být poskytnuty podílníkům nástupnického SKIPCP, se zaměřují na provedení fúze a její možný dopad na nástupnický SKIPCP.

Článek 4

Zvláštní pravidla týkající se obsahu informací, jež mají být poskytnuty podílníkům

1.  Členské státy požadují, aby informace, jež mají být poskytnuty podílníkům zanikajícího SKIPCP v souladu s čl. 43 odst. 3 písm. b) směrnice 2009/65/ES, mimo jiné obsahovaly:

a) údaje o rozdílech v právech podílníků zanikajícího SKIPCP před nabytím a po nabytí účinnosti navrhované fúze;

b) pokud klíčové informace pro investory zanikajícího SKIPCP a nástupnického SKIPCP udávají syntetické ukazatele rizika a výnosů v různých kategoriích nebo v průvodním komentáři označují různá podstatná rizika, srovnání těchto rozdílů;

c) srovnání všech poplatků a nákladů obou SKIPCP na základě částek uveřejněných v jejich příslušných klíčových informacích pro investory;

d) pokud zanikající SKIPCP uplatňuje výkonnostní poplatek, popis toho, jak bude uplatňován do doby, než fúze nabude účinnosti;

e) pokud nástupnický SKIPCP uplatňuje výkonnostní poplatek, popis toho, jak bude následně uplatňován tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení s podílníky, kteří v zanikajícím SKIPCP dříve vlastnili podílové jednotky;

f) v případech, kdy článek 46 směrnice 2009/65/ES umožňuje účtovat náklady spojené s přípravou a provedením fúze na vrub zanikajícího nebo nástupnického SKIPCP nebo některého jejich podílníka, údaje o tom, jak se tyto náklady přerozdělí;

g) sdělení, zda správcovská nebo investiční společnost zanikajícího SKIPCP má v úmyslu provést předtím, než fúze nabude účinnosti, nové vyvážení portfolia.

2.  Členské státy požadují, aby informace, jež mají být poskytnuty v souladu s čl. 43 odst. 3 písm. b) směrnice 2009/65/ES podílníkům nástupnického SKIPCP, zahrnovaly také sdělení, zda správcovská nebo investiční společnost nástupnického SKIPCP předpokládá, že fúze bude mít nějaký podstatný dopad na portfolio nástupnického SKIPCP, a zda má v úmyslu předtím, než fúze nabude účinnosti, nebo až po tomto nabytí účinnosti provést nové vyvážení portfolia.

3.  Členské státy požadují, aby informace, jež mají být poskytnuty v souladu s čl. 43 odst. 3 písm. c) směrnice 2009/65/ES, mimo jiné obsahovaly:

a) údaje o tom, jak má být nakládáno s příjmy příštích období v příslušném SKIPCP;

b) upřesnění, jak lze získat zprávu nezávislého auditora nebo depozitáře uvedenou v čl. 42 odst. 3 směrnice 2009/65/ES.

4.  Členské státy požadují, aby v případě, kdy podmínky navrhované fúze zahrnují ustanovení o platbě v hotovosti v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) body i) a ii) směrnice 2009/65/ES, obsahovaly informace, jež mají být poskytnuty podílníkům zanikajícího SKIPCP, údaje o této navrhované platbě, včetně udání toho, kdy a jak podílníci zanikajícího SKIPCP tuto platbu v hotovosti obdrží.

5.  Členské státy požadují, aby informace, jež mají být poskytnuty v souladu s čl. 43 odst. 3 písm. d), obsahovaly:

a) pokud tak stanoví vnitrostátní právo příslušného SKIPCP, postup, jehož prostřednictvím budou podílníci požádáni o schválení návrhu fúze, a na základě jakých ujednání budou informováni o výsledku;

b) údaje o úmyslu pozastavit odkup a vyplácení podílových jednotek, aby bylo možné fúzi efektivně provést;

c) údaj o tom, kdy fúze nabude účinnosti v souladu s čl. 47 odst. 1 směrnice 2009/65/ES.

6.  Členské státy zajistí, aby v případech, kdy podle vnitrostátního práva příslušného SKIPCP musí návrh fúze schválit podílníci, mohly informace obsahovat doporučení příslušné správcovské společnosti nebo představenstva investiční společnosti týkající se vhodného postupu.

7.  Členské státy požadují, aby informace, jež mají být poskytnuty podílníkům zanikajícího SKIPCP, obsahovaly:

a) období, během kterého podílníci mohou v zanikajícím SKIPCP nadále upisovat podílové jednotky a požadovat jejich vyplacení;

b) dobu, kdy tito podílníci, kteří v rámci příslušné lhůty nevyužijí svých práv udělených podle čl. 45 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, mohou uplatnit svá práva podílníků nástupnického SKIPCP;

c) sdělení, že v případech, kdy návrh fúze musí podle vnitrostátního práva schválit podílníci zanikajícího SKIPCP a kdy návrh schvaluje potřebná většina, stanou se ti podílníci, kteří hlasují proti návrhu nebo kteří nehlasují vůbec a kteří nevyužijí svých práv udělených podle čl. 45 odst. 1 směrnice 2009/65/ES v rámci příslušné lhůty, podílníky nástupnického SKIPCP.

8.  Je-li na začátku sdělení informací uvedeno shrnutí klíčových bodů návrhů fúze, musí obsahovat křížové odkazy na ty části sdělení informací, ve kterých jsou uvedeny další informace.

Článek 5

Klíčové informace pro investory

1.  Členské státy zajistí, aby stávajícím podílníkům zanikajícího SKIPCP byla poskytnuta aktualizovaná verze klíčových informací pro investory nástupnického SKIPCP.

2.  Klíčové informace pro investory nástupnického SKIPCP se poskytují stávajícím podílníkům nástupnického SKIPCP, pokud byly pro účely navrhované fúze změněny.

Článek 6

Noví podílníci

Od data, kdy je sdělení informací podle čl. 43 odst. 1 směrnice 2009/65/ES poskytnuto podílníkům, do data, kdy fúze nabývá účinnosti, se sdělení informací a aktuální klíčové informace pro investory nástupnického SKIPCP poskytují každé osobě, která nakoupí nebo upíše podílové jednotky buď v zanikajícím, nebo v nástupnickém SKIPCP nebo která požádá o kopii statutu fondu či zakládacích dokumentů, prospektu nebo klíčových informací pro investory jednoho ze SKIPCP.ODDÍL 2

Metoda poskytování informací

Článek 7

Metoda poskytování informací podílníkům

1.  Členské státy zajistí, aby zanikající a nástupnický SKIPCP poskytly podílníkům informace podle čl. 43 odst. 1 směrnice 2009/65/ES na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.

2.  Mají-li být informace poskytnuty všem nebo některým podílníkům na jiném trvalém nosiči, než je papír, musí být splněny tyto podmínky:

a) poskytnutí informací je s ohledem na souvislosti, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi podílníkem a zanikajícím nebo nástupnickým SKIPCP, popř. příslušnou správcovskou společností, vhodné;

b) podílník, jemuž mají být informace poskytnuty a jemuž je nabídnuta volba mezi informacemi na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, konkrétně zvolí jiný trvalý nosič, než je papír.

3.  Pro účely odstavců 1 a 2 platí, že poskytování informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků se s ohledem na souvislosti, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi zanikajícím a nástupnickým SKIPCP nebo jejich příslušnou správcovskou společností a podílníkem, pokládá za vhodné, existuje-li důkaz, že podílník má pravidelný přístup k internetu. Za takový důkaz se považuje e-mailová adresa, kterou podílník poskytne pro účely uskutečnění daného obchodu.KAPITOLA III

STRUKTURY „MASTER-FEEDER“ODDÍL 1

Smlouva a vnitřní pravidla jednání mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCPPododdíl 1

Obsah smlouvy mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP

Článek 8

Přístup k informacím

Členské státy požadují, aby smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na přístup k informacím tyto údaje:

a) jak a kdy „master“ SKIPCP poskytne „feeder“ SKIPCP kopii svého statutu fondu nebo zakládacích dokumentů, prospektu a klíčových informací pro investory nebo jejich změny;

b) jak a kdy „master“ SKIPCP informuje „feeder“ SKIPCP o pověření třetích osob činnostmi spojenými se správou investic a řízením rizika v souladu s článkem 13 směrnice 2009/65/ES;

c) případně jak a kdy „master“ SKIPCP poskytne „feeder“ SKIPCP dokumenty o vnitřním provozu, např. své dokumenty o procesu řízení rizika a své zprávy o plnění požadavků;

d) jaké údaje o porušení práva, statutu fondu nebo zakládacích dokumentů a smlouvy mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, jehož se dopustí „master“ SKIPCP, „master“ SKIPCP oznámí „feeder“ SKIPCP a způsob a dobu tohoto oznámení;

e) pokud „feeder“ SKIPCP používá finanční derivátové nástroje pro potřeby obchodování za účelem snížení rizika („hedging“), jak a kdy „master“ SKIPCP poskytne „feeder“ SKIPCP informace o své skutečné expozici vůči finančním derivátovým nástrojům, aby umožnil „feeder“ SKIPCP vypočítat svou celkovou expozici, jak stanoví čl. 58 odst. 2 druhý pododstavec písm. a) směrnice 2009/65/ES;

f) prohlášení, že „master“ SKIPCP informuje „feeder“ SKIPCP o dalších ujednáních o sdílení informací uzavřených s třetími osobami, a případně jak a kdy „master“ SKIPCP tato další ujednání o sdílení informací zpřístupní „feeder“ SKIPCP.

Článek 9

Základ investice a snížení velikosti investice ze strany „feeder“ SKIPCP

Členské státy požadují, aby smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na základ investice a snížení velikosti investice ze strany „feeder“ SKIPCP tyto údaje:

a) uvedení druhů akcií „master“ SKIPCP, do jakých může „feeder“ SKIPCP investovat;

b) poplatky a náklady, které ponese „feeder“ SKIPCP, a údaje o srážkách nebo vratných částkách, jež se na poplatky či náklady vztahují, poskytovaných „master“ SKIPCP;

c) případně podmínky, za jakých lze uskutečnit první nebo následný převod nepeněžitého majetku z „feeder“ SKIPCP na „master“ SKIPCP.

Článek 10

Obvyklá obchodní ujednání

Členské státy požadují, aby smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na obvyklá obchodní ujednání tyto údaje:

a) koordinaci četnosti a doby výpočtu čisté hodnoty majetku a uveřejňování cen podílových jednotek;

b) koordinaci předání pokynů k vydání nebo odkupu podílových jednotek ze strany „feeder“ SKIPCP, případně včetně údajů o úloze osob zprostředkovávajících převody nebo jiné třetí osoby;

c) případně ujednání nezbytná k zohlednění toho, že jeden ze SKIPCP nebo oba SKIPCP jsou kotovány nebo obchodovány na sekundárním trhu;

d) v případě nutnosti další vhodná opatření k zajištění souladu s požadavky čl. 60 odst. 2 směrnice 2009/65/ES;

e) pokud jsou podílové jednotky „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP denominovány v odlišné měně, základ pro přepočet pokynů k vydání nebo odkupu podílových jednotek;

f) cykly vypořádání a údaje o platbách u nákupů nebo upsání a odkupů nebo vyplacení podílových jednotek „master“ SKIPCP, včetně podmínek (pokud se na nich strany dohodnou), za jakých „master“ SKIPCP může žádosti o vyplacení vypořádat převodem nepeněžitého majetku na „feeder“ SKIPCP, zejména v případech uvedených v čl. 60 odst. 4 a 5 směrnice 2009/65/ES;

g) postupy pro zajištění řádného vyřizování dotazů a stížností podílníků;

h) pokud statut fondu nebo zakládací dokumenty a prospekt „master“ SKIPCP přiznávají „master“ SKIPCP ve vztahu k podílníkům určitá práva nebo oprávnění a pokud se „master“ SKIPCP rozhodne všechna nebo některá tato práva a oprávnění ve vztahu k „feeder“ SKIPCP omezit nebo tato práva a oprávnění neuplatňovat, uvedení podmínek, za jakých tak může učinit.

Článek 11

Události ovlivňující obchodní ujednání

Členské státy požadují, aby smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na události ovlivňující obchodní ujednání tyto údaje:

a) způsob a dobu oznámení, které podává jeden ze SKIPCP a které se týká dočasného pozastavení a opětovného zahájení odkupu, vyplácení, nákupu nebo upisování podílových jednotek tohoto SKIPCP;

b) ujednání o oznamování a řešení chybného stanovení cen v „master“ SKIPCP.

Článek 12

Obvyklá ujednání pro zprávu o auditu

Členské státy požadují, aby smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na obvyklá ujednání pro zprávu o auditu tyto údaje:

a) jsou-li účetní období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, koordinaci vypracování jejich pravidelných zpráv;

b) nejsou-li účetní období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, ujednání, na jejichž základě „feeder“ SKIPCP získá od „master“ SKIPCP veškeré potřebné informace, které mu umožní vypracovávat pravidelné zprávy včas, a která zajistí, aby auditor „master“ SKIPCP mohl v souladu s čl. 62 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2009/65/ES vypracovat zprávu ad hoc ke stejnému datu účetní uzávěrky, které platí pro „feeder“ SKIPCP.

Článek 13

Změny trvalých ujednání

Členské státy požadují, aby smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na změny trvalých ujednání tyto údaje:

a) způsob a dobu oznámení, které má podat „master“ SKIPCP a které se týká navrhovaných a účinných změn jeho statutu fondu nebo zakládacích dokumentů, prospektu a klíčových informací pro investory, pokud se tyto údaje liší od obvyklých ujednání pro oznamování určená podílníkům, jež stanoví statut fondu, zakládací dokumenty nebo prospekt „master“ SKIPCP;

b) způsob a dobu oznámení, které podává „master“ SKIPCP a které se týká plánované nebo navrhované likvidace, fúze nebo rozdělení;

c) způsob a dobu oznámení, které podává jeden ze SKIPCP a v němž se uvádí, že tento SKIPCP přestal nebo přestane splňovat podmínky, jež jej opravňují vystupovat jako „feeder“ SKIPCP, resp. „master“ SKIPCP;

d) způsob a dobu oznámení, které podává jeden ze SKIPCP a v němž se uvádí, že tento SKIPCP má v úmyslu vyměnit svou správcovskou společnost, svého depozitáře, svého auditora nebo jinou třetí osobu pověřenou výkonem činností spojených se správou investic nebo řízením rizika;

e) způsob a dobu oznámení dalších změn trvalých ujednání, k jehož poskytnutí se „master“ SKIPCP zaváže.

Článek 14

Volba rozhodného práva

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy jsou „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP usazeni v tomtéž členském státě, stanovila smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES, že se na uvedenou smlouvu vztahuje právo tohoto členského státu a že obě strany souhlasí s výlučnou příslušností soudů tohoto členského státu.

2.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy jsou „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP usazeni v různých členských státech, stanovila smlouva mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES, že rozhodným právem je buď právo toho členského státu, v němž je usazen „feeder“ SKIPCP, nebo je jím právo toho členského státu, v němž je usazen „master“ SKIPCP, a že obě strany souhlasí s výlučnou příslušností soudů toho členského státu, jehož právo si ve vztahu ke smlouvě stanovily za rozhodné.Pododdíl 2

Obsah vnitřních pravidel jednání

Článek 15

Střety zájmů

Členské státy zajistí, aby vnitřní pravidla jednání správcovské společnosti uvedená v čl. 60 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala vhodná opatření k omezení střetů zájmů, které mohou vzniknout mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP nebo mezi „feeder“ SKIPCP a dalšími podílníky „master“ SKIPCP, pokud tyto střety dostatečně neřeší opatření, jež správcovská společnost uplatňuje s cílem splnit požadavky čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 2009/65/ES a kapitoly III směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností ( 2 ).

Článek 16

Základ investice a snížení velikosti investice ze strany „feeder“ SKIPCP

Členské státy zajistí, aby vnitřní pravidla jednání správcovské společnosti uvedená v čl. 60 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na základ investice a snížení velikosti investice ze strany „feeder“ SKIPCP alespoň tyto údaje:

a) uvedení druhů akcií „master“ SKIPCP, do jakých může „feeder“ SKIPCP investovat;

b) poplatky a náklady, které ponese „feeder“ SKIPCP, a údaje o srážkách nebo vratných částkách, jež se na poplatky či náklady vztahují, poskytovaných „master“ SKIPCP;

c) případně podmínky, za jakých lze uskutečnit první nebo následný převod nepeněžitého majetku z „feeder“ SKIPCP na „master“ SKIPCP.

Článek 17

Obvyklá obchodní ujednání

Členské státy zajistí, aby vnitřní pravidla jednání správcovské společnosti uvedená v čl. 60 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na obvyklá obchodní ujednání alespoň tyto údaje:

a) koordinaci četnosti a doby výpočtu čisté hodnoty majetku a uveřejňování cen podílových jednotek;

b) koordinaci předání pokynů k vydání nebo odkupu podílových jednotek ze strany „feeder“ SKIPCP, případně včetně údajů o úloze osob zprostředkovávajících převody nebo jiné třetí osoby;

c) případně ujednání nezbytná k zohlednění toho, že jeden ze SKIPCP nebo oba SKIPCP jsou kotovány nebo obchodovány na sekundárním trhu;

d) vhodná opatření k zajištění souladu s požadavky čl. 60 odst. 2 směrnice 2009/65/ES;

e) pokud jsou podílové jednotky „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP denominovány v odlišné měně, základ pro přepočet pokynů k vydání nebo odkupu podílových jednotek;

f) cykly vypořádání a údaje o platbách u nákupů a vyplacení podílových jednotek „master“ SKIPCP, včetně podmínek (pokud se na nich strany dohodnou), za jakých „master“ SKIPCP může žádosti o vyplacení vypořádat převodem nepeněžitého majetku na „feeder“ SKIPCP, zejména v případech uvedených v čl. 60 odst. 4 a 5 směrnice 2009/65/ES;

g) pokud statut fondu nebo zakládací dokumenty a prospekt „master“ SKIPCP přiznávají „master“ SKIPCP ve vztahu k podílníkům určitá práva nebo oprávnění a pokud se „master“ SKIPCP rozhodne všechna nebo některá tato práva a oprávnění ve vztahu k „feeder“ SKIPCP omezit nebo tato práva a oprávnění neuplatňovat, uvedení podmínek, za jakých tak může učinit.

Článek 18

Události ovlivňující obchodní ujednání

Členské státy zajistí, aby vnitřní pravidla jednání správcovské společnosti uvedená v čl. 60 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na události ovlivňující obchodní ujednání alespoň tyto údaje:

a) způsob a dobu oznámení, které podává jeden ze SKIPCP a které se týká dočasného pozastavení a opětovného zahájení odkupu, vyplácení nebo upisování podílových jednotek SKIPCP;

b) ujednání o oznamování a řešení chybného stanovení cen v „master“ SKIPCP.

Článek 19

Obvyklá ujednání pro zprávu o auditu

Členské státy zajistí, aby vnitřní pravidla jednání správcovské společnosti uvedená v čl. 60 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala s ohledem na obvyklá ujednání pro zprávu o auditu alespoň tyto údaje:

a) jsou-li účetní období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, koordinaci vypracování jejich pravidelných zpráv;

b) nejsou-li účetní období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, ujednání, na jejichž základě „feeder“ SKIPCP získá od „master“ SKIPCP veškeré potřebné informace, které mu umožní vypracovávat pravidelné zprávy včas, a která zajistí, aby auditor „master“ SKIPCP mohl v souladu s čl. 62 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2009/65/ES vypracovat zprávu ad hoc ke stejnému datu účetní uzávěrky, které platí pro „feeder“ SKIPCP.ODDÍL 2

Likvidace, fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCPPododdíl 1

Postupy v případě likvidace

Článek 20

Žádost o souhlas

1.  Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP předložil svým příslušným orgánům nejpozději dva měsíce od data, kdy jej „master“ SKIPCP informuje o závazném rozhodnutí o likvidaci, tyto údaje:

a) má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu investovat nejméně 85 % svého majetku do podílových jednotek jiného „master“ SKIPCP v souladu s čl. 60 odst. 4 písm. a) směrnice 2009/65/ES:

i) svou žádost o souhlas s touto investicí,

ii) svou žádost o souhlas s navrhovanými změnami svého statutu fondu nebo zakládacích dokumentů,

iii) změny svého prospektu a svých klíčových informací pro investory v souladu s články 74 a 82 směrnice 2009/65/ES,

iv) ostatní dokumenty požadované podle čl. 59 odst. 3 směrnice 2009/65/ES;

b) má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu začít investovat jako SKIPCP, který není „feeder“ SKIPCP, v souladu s čl. 60 odst. 4 písm. b) směrnice 2009/65/ES:

i) svou žádost o souhlas s navrhovanými změnami svého statutu fondu nebo zakládacích dokumentů,

ii) změny svého prospektu a svých klíčových informací pro investory v souladu s články 74 a 82 směrnice 2009/65/ES;

c) má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu vstoupit do likvidace, oznámení o tomto úmyslu.

2.  Odchylně od odstavce 1 platí, že pokud „master“ SKIPCP informuje „feeder“ SKIPCP o svém závazném rozhodnutí o likvidaci více než pět měsíců před datem, kdy má být likvidace zahájena, „feeder“ SKIPCP předloží svým příslušným orgánům žádost nebo oznámení v souladu s jedním z písmen a), b) nebo c) odstavce 1 nejpozději tři měsíce před uvedeným datem.

3.  „Feeder“ SKIPCP informuje o svém úmyslu vstoupit do likvidace své podílníky bez zbytečného odkladu.

Článek 21

Souhlas

1.  „Feeder“ SKIPCP musí být do 15 pracovních dnů od úplného předložení dokumentů uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. a) nebo b) informován o tom, zda příslušné orgány udělily požadované souhlasy.

2.  Po získání souhlasu příslušných orgánů podle odstavce 1 „feeder“ SKIPCP o této skutečnosti informuje „master“ SKIPCP.

3.  „Feeder“ SKIPCP přijme neprodleně poté, co příslušné orgány udělí potřebné souhlasy podle čl. 20 odst. 1 písm. a) této směrnice, nezbytná opatření k dodržení požadavků článku 64 směrnice 2009/65/ES.

4.  Má-li být platba výnosu z likvidace „master“ SKIPCP provedena před datem, kdy má „feeder“ SKIPCP začít investovat buď do jiného „master“ SKIPCP podle čl. 20 odst. 1 písm. a), nebo v souladu se svými novými investičními cíli a politikou podle čl. 20 odst. 1 písm. b), příslušné orgány „feeder“ SKIPCP udělí souhlas v závislosti na těchto podmínkách:

a) „feeder“ SKIPCP obdrží výnos z likvidace:

i) v hotovosti nebo

ii) část výnosu nebo celý výnos formou převodu nepeněžitého majetku, pokud si to „feeder“ SKIPCP přeje a pokud tak smlouva mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP nebo vnitřní pravidla jednání a závazné rozhodnutí o likvidaci stanoví;

b) hotovost drženou nebo získanou v souladu s tímto odstavcem lze reinvestovat pouze pro účely účinného řízení hotovosti před datem, kdy má „feeder“ SKIPCP začít investovat buď do jiného „master“ SKIPCP, nebo v souladu se svými novými investičními cíli a politikou.

Použije-li se první pododstavec písm. a) bod ii), může „feeder“ SKIPCP jakoukoliv část svého převedeného nepeněžitého majetku kdykoliv zpeněžit.Pododdíl 2

Postupy v případě fúze nebo rozdělení

Článek 22

Žádost o souhlas

1.  Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP předložil svým příslušným orgánům nejpozději jeden měsíc od data, kdy „feeder“ SKIPCP obdrží informace o plánované fúzi nebo rozdělení v souladu s čl. 60 odst. 5 druhým pododstavcem směrnice 2009/65/ES, tyto údaje:

a) má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu zůstat i nadále „feeder“ SKIPCP téhož „master“ SKIPCP:

i) svou žádost o souhlas s touto skutečností,

ii) případně svou žádost o souhlas s navrhovanými změnami svého statutu fondu nebo zakládacích dokumentů,

iii) případně změny svého prospektu a svých klíčových informací pro investory v souladu s články 74 a 82 směrnice 2009/65/ES;

b) má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu stát se „feeder“ SKIPCP jiného „master“ SKIPCP, který vznikne na základě navrhované fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP, nebo má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu investovat nejméně 85 % svého majetku do podílových jednotek jiného „master“ SKIPCP, který na základě fúze ani rozdělení nevznikne:

i) svou žádost o souhlas s touto investicí,

ii) svou žádost o souhlas s navrhovanými změnami svého statutu fondu nebo zakládacích dokumentů,

iii) změny svého prospektu a svých klíčových informací pro investory v souladu s články 74 a 82 směrnice 2009/65/ES,

iv) ostatní dokumenty požadované podle čl. 59 odst. 3 směrnice 2009/65/ES;

c) má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu začít investovat jako SKIPCP, který není „feeder“ SKIPCP, v souladu s čl. 60 odst. 4 písm. b) směrnice 2009/65/ES:

i) svou žádost o souhlas s navrhovanými změnami svého statutu fondu nebo zakládacích dokumentů;

ii) změny svého prospektu a svých klíčových informací pro investory v souladu s články 74 a 82 směrnice 2009/65/ES;

d) má-li „feeder“ SKIPCP v úmyslu vstoupit do likvidace, oznámení o tomto úmyslu.

2.  Pro účely použití odst. 1 písm. a) a b) je třeba zohlednit tyto skutečnosti:

Výraz „zůstává i nadále ‚feeder‘ SKIPCP téhož ‚master‘ SKIPCP“ odkazuje na případy, kdy:

a) „master“ SKIPCP je nástupnickým SKIPCP v navrhované fúzi;

b) „master“ SKIPCP má jako jeden ze SKIPCP, které vzniknou na základě navrhovaného rozdělení, nadále zůstat podstatně nezměněn.

Výraz „stává se ‚feeder‘ SKIPCP jiného ‚master‘ SKIPCP, který vznikne na základě fúze nebo rozdělení ‚master‘ SKIPCP“ odkazuje na případy, kdy:

a) „master“ SKIPCP je zanikajícím SKIPCP a kdy se „feeder“ SKIPCP v důsledku fúze stává podílníkem nástupnického SKIPCP;

b) „feeder“ SKIPCP se stává podílníkem SKIPCP, který vzniká na základě rozdělení a který je od „master“ SKIPCP podstatně odlišný.

3.  Odlišně od odstavce 1 platí, že v případech, kdy „master“ SKIPCP poskytl „feeder“ SKIPCP informace uvedené v článku 43 směrnice 2009/65/ES nebo informace s nimi srovnatelné více než čtyři měsíce před navrhovaným datem nabytí účinnosti, „feeder“ SKIPCP předloží svým příslušným orgánům žádost nebo oznámení v souladu s jedním z písmen a) až d) odstavce 1 tohoto článku nejpozději tři měsíce před navrhovaným datem nabytí účinnosti fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP.

4.  „Feeder“ SKIPCP informuje o svém úmyslu vstoupit do likvidace své podílníky a „master“ SKIPCP bez zbytečného odkladu.

Článek 23

Souhlas

1.  „Feeder“ SKIPCP musí být do 15 pracovních dnů od úplného předložení dokumentů uvedených v čl. 22 odst. 1 písm. a) až c) informován o tom, zda příslušné orgány udělily požadované souhlasy.

2.  Po získání informace, že příslušné orgány souhlas podle odstavce 1 udělily, „feeder“ SKIPCP o této skutečnosti informuje „master“ SKIPCP.

3.  Poté, co je „feeder“ SKIPCP informován, že příslušné orgány udělily potřebné souhlasy podle čl. 22 odst. 1 písm. b) této směrnice, „feeder“ SKIPCP přijme neprodleně nezbytná opatření k dodržení požadavků článku 64 směrnice 2009/65/ES.

4.  V případech uvedených v čl. 22 odst. 1 písm. b) a c) této směrnice „feeder“ SKIPCP uplatní právo požádat o odkup a vyplacení svých podílových jednotek v „master“ SKIPCP v souladu s čl. 60 odst. 5 třetím pododstavcem a s čl. 45 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, pokud příslušné orgány „feeder“ SKIPCP neudělí potřebné souhlasy požadované podle čl. 22 odst. 1 této směrnice do pracovního dne předcházejícího poslednímu dni, kdy „feeder“ SKIPCP může o odkup a vyplacení podílových jednotek v „master“ SKIPCP požádat předtím, než fúze nebo rozdělení nabude účinnosti.

„Feeder“ SKIPCP toto právo uplatní i k zajištění toho, aby nebylo ovlivněno právo jeho podílníků požádat o odkup nebo vyplacení svých podílových jednotek ve „feeder“ SKIPCP podle čl. 64 odst. 1 písm. d) směrnice 2009/65/ES.

Dříve než „feeder“ SKIPCP právo uvedené v prvním pododstavci uplatní, zváží dostupná alternativní řešení, jež by mohla přispět k tomu, aby se jeho podílníci vyhnuli transakčním nákladům či jiným negativním dopadům nebo je omezili.

5.  Pokud „feeder“ SKIPCP požádá o odkup nebo vyplacení svých podílových jednotek v „master“ SKIPCP, získá jednu z těchto položek:

a) výnos z odkupu nebo vyplacení v hotovosti;

b) část výnosu nebo celý výnos z odkupu nebo vyplacení formou převodu nepeněžitého majetku, pokud si to „feeder“ SKIPCP přeje a pokud tak smlouva mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP stanoví.

Použije-li se první pododstavec písm. b), může „feeder“ SKIPCP jakoukoliv část převedeného majetku kdykoliv zpeněžit.

6.  Příslušné orgány „feeder“ SKIPCP udělí souhlas pod podmínkou, že veškerou hotovost drženou nebo získanou v souladu s odstavcem 5 lze reinvestovat pouze pro účely účinného řízení hotovosti před datem, kdy má „feeder“ SKIPCP začít investovat buď do nového „master“ SKIPCP, nebo v souladu se svými novými investičními cíli a politikou.ODDÍL 3

Depozitáři a auditořiPododdíl 1

Depozitáři

Článek 24

Obsah smlouvy o sdílení informací mezi depozitáři

Smlouva o sdílení informací mezi depozitářem „master“ SKIPCP a depozitářem „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 61 odst. 1 směrnice 2009/65/ES obsahuje tyto údaje:

a) uvedení dokumentů a kategorií informací, jež mají oba depozitáři běžně sdílet, a toho, zda tyto informace nebo dokumenty poskytuje jeden depozitář druhému nebo zda se zpřístupňují na požádání;

b) způsob a dobu (včetně platných lhůt) předání informací depozitářem „master“ SKIPCP depozitáři „feeder“ SKIPCP;

c) koordinaci zapojení obou depozitářů v míře, jež je z hlediska jejich příslušných povinností podle vnitrostátního práva vhodná, do provozních záležitostí včetně:

i) postupu výpočtu čisté hodnoty majetku každého SKIPCP, včetně opatření vhodných k ochraně proti činnostem spojeným s praktikami „market timing“ v souladu s čl. 60 odst. 2 směrnice 2009/65/ES,

ii) pokynů zpracovaných „feeder“ SKIPCP, jež se týkají nákupu, upisování nebo žádosti o odkup či vyplacení podílových jednotek v „master“ SKIPCP a vypořádání těchto transakcí, včetně ujednání o převodu nepeněžitého majetku;

d) koordinaci postupů na konci účetního období;

e) typ údajů o porušení práva a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů ze strany „master“ SKIPCP, které depozitář „master“ SKIPCP poskytne depozitáři „feeder“ SKIPCP, a způsob a dobu jejich poskytnutí;

f) postup pro vyřizování žádostí ad hoc o pomoc jednoho depozitáře druhému;

g) popis konkrétních náhodných událostí, které by měl jeden depozitář oznamovat druhému ad hoc, a způsob a dobu podání těchto oznámení.

Článek 25

Volba rozhodného práva

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřely smlouvu v souladu s čl. 60 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi depozitáři „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, že právo členského státu vztahující se na uvedenou smlouvu v souladu s článkem 14 této směrnice se vztahuje i na smlouvu o sdílení informací mezi oběma depozitáři a že oba depozitáři souhlasí s výlučnou příslušností soudů uvedeného členského státu.

2.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy smlouva mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP byla nahrazena vnitřními pravidly jednání v souladu s čl. 60 odst. 1 třetím pododstavcem směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi depozitáři „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, aby právem vztahujícím se na smlouvu o sdílení informací mezi oběma depozitáři bylo buď právo toho členského státu, v němž je usazen „feeder“ SKIPCP, nebo právo toho členského státu, v němž je usazen „master“ SKIPCP, pokud se oba členské státy liší, a aby oba depozitáři souhlasili s výlučnou příslušností soudů toho členského státu, jehož právo je pro smlouvu o sdílení informací rozhodné.

Článek 26

Hlášení nesrovnalostí depozitářem „master“ SKIPCP

Nesrovnalosti uvedené v čl. 61 odst. 2 směrnice 2009/65/ES, které zjistí depozitář „master“ SKIPCP při výkonu své funkce podle vnitrostátního práva a které mohou mít negativní dopad na „feeder“ SKIPCP, zahrnují, ale neomezují se na:

a) chyby ve výpočtu čisté hodnoty majetku „master“ SKIPCP;

b) chyby v transakcích nebo ve vypořádání transakcí nákupu a upisování uskutečněných „feeder“ SKIPCP nebo chyby v žádostech a ve vypořádání žádostí o odkup či vyplacení podílových jednotek v „master“ SKIPCP podaných „„feeder“ SKIPCP;

c) chyby ve výplatě nebo kapitalizaci příjmu plynoucího z „master“ SKIPCP nebo ve výpočtu související srážkové daně;

d) porušení investičních cílů, politiky nebo strategie „master“ SKIPCP, popsané v jeho statutu fondu či zakládacích dokumentech, prospektu nebo klíčových informacích pro investory;

e) porušení investičních a úvěrových limitů stanovených ve vnitrostátním právu nebo ve statutu fondu či zakládacích dokumentech, prospektu nebo klíčových informacích pro investory.Pododdíl 2

Auditoři

Článek 27

Smlouva o sdílení informací mezi auditory

1.  Smlouva o sdílení informací mezi auditorem „master“ SKIPCP a auditorem „feeder“ SKIPCP uvedená v čl. 62 odst. 1 směrnice 2009/65/ES obsahuje tyto údaje:

a) uvedení dokumentů a kategorií informací, jež mají oba auditoři běžně sdílet;

b) uvedení toho, zda informace nebo dokumenty uvedené v písmenu a) poskytuje jeden depozitář druhému nebo zda se zpřístupňují na požádání;

c) způsob a dobu (včetně platných lhůt) předání informací auditorem „master“ SKIPCP auditorovi „feeder“ SKIPCP;

d) koordinaci zapojení každého auditora do postupů na konci účetního období příslušného SKIPCP;

e) uvedení záležitostí, s nimiž se pro účely čl. 62 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES nakládá jako s nesrovnalostmi uvedenými ve zprávě o auditu auditora „master“ SKIPCP;

f) způsob a dobu vyřizování žádostí ad hoc o pomoc jednoho auditora druhému, včetně žádostí o další informace týkající se nesrovnalostí uvedených ve zprávě o auditu auditora „master“ SKIPCP.

2.  Smlouva uvedená v odstavci 1 obsahuje ustanovení o vypracování zpráv o auditu uvedených v čl. 62 odst. 2 a v článku 73 směrnice 2009/65/ES, jakož i způsob a dobu poskytnutí zprávy o auditu týkající se „master“ SKIPCP a jejích návrhů auditorovi „feeder“ SKIPCP.

3.  Nejsou-li data konce účetního období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, smlouva uvedená v odstavci 1 obsahuje způsob a dobu vypracování zprávy o auditu ad hoc podle čl. 62 odst. 2 prvního pododstavce směrnice 2009/65/ES auditorem „master“ SKIPCP a poskytnutí této zprávy a jejích návrhů auditorovi „feeder“ SKIPCP.

Článek 28

Volba rozhodného práva

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřely smlouvu v souladu s čl. 60 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi auditory „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, že právo členského státu vztahující se na uvedenou smlouvu v souladu s článkem 14 této směrnice se vztahuje i na smlouvu o sdílení informací mezi oběma auditory a že oba auditoři souhlasí s výlučnou příslušností soudů uvedeného členského státu.

2.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy smlouva mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP byla nahrazena vnitřními pravidly jednání v souladu s čl. 60 odst. 1 třetím pododstavcem směrnice 2009/65/ES, stanovila smlouva mezi auditory „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, aby právem vztahujícím se na smlouvu o sdílení informací mezi oběma auditory bylo buď právo toho členského státu, v němž je usazen „feeder“ SKIPCP, nebo právo toho členského státu, v němž je usazen „master“ SKIPCP, pokud se oba členské státy liší, a aby oba auditoři souhlasili s výlučnou příslušností soudů toho členského státu, jehož právo je pro smlouvu o sdílení informací rozhodné.ODDÍL 4

Způsob poskytování informací podílníkům

Článek 29

Způsob poskytování informací podílníkům

Členské státy zajistí, aby „feeder“ SKIPCP poskytoval podílníkům informace podle čl. 64 odst. 1 směrnice 2009/65/ES stejným způsobem, jaký stanoví článek 7 této směrnice.KAPITOLA IV

POSTUP PRO OZNAMOVÁNÍ

Článek 30

Rozsah informací, jejichž dostupnost mají zajistit členské státy v souladu s čl. 91 odst. 3 směrnice 2009/65/ES

1.  Členské státy zajistí v souladu s čl. 91 odst. 3 směrnice 2009/65/ES dostupnost těchto kategorií informací o příslušných právních a správních předpisech:

▼C2

a) definice termínu „nabízení podílových jednotek SKIPCP“ nebo rovnocenného právního termínu tak, jak je uveden ve vnitrostátních právních předpisech, nebo jak se vyvinul v praxi;

b) požadavků na obsah, formát a způsob prezentace sdělení týkajících se nabízení, včetně všech povinných varování a omezení týkajících se používání některých slov nebo vět;

▼B

c) aniž je dotčena kapitola IX směrnice 2009/65/ES, údajů o doplňujících informacích, jež musí být sděleny investorům;

▼C2

d) údajů o výjimkách z pravidel nebo požadavků, jimiž se řídí ujednání týkající se nabízení a platná v daném členském státě pro některé SKIPCP, některé druhy akcií SKIPCP nebo některé kategorie investorů;

▼B

e) požadavků na podávání zpráv nebo předávání informací příslušným orgánům daného členského státu a postupu pro podávání aktualizovaných verzí požadovaných dokumentů;

▼C2

f) požadavků na poplatky nebo jiné částky splatné příslušným orgánům či jinému veřejnoprávnímu subjektu v daném členském státě buď při zahájení procesu nabízení, nebo pravidelně poté;

▼B

g) požadavků ve vztahu k možnostem, jež mají být podílníkům dostupné podle článku 92 směrnice 2009/65/ES;

▼C2

h) podmínek ukončení procesu nabízení podílových jednotek SKIPCP v daném členském státě ze strany SKIPCP umístěného v jiném členském státě;

▼B

i) podrobného obsahu informací požadovaných členským státem, jež mají být zahrnuty do části B oznámení uvedeného v článku 1 nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, používání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány ( 3 );

j) e-mailové adresy určené pro účely článku 32.

2.  Členské státy poskytnou informace uvedené v odstavci 1 formou souvislého popisu nebo kombinace souvislého popisu a několika bibliografických či internetových odkazů na zdrojové dokumenty.

Článek 31

Přístup hostitelského členského státu SKIPCP k dokumentům

1.  Členské státy požadují, aby SKIPCP zpřístupnil na internetových stránkách SKIPCP nebo na internetových stránkách správcovské společnosti, která tento SKIPCP spravuje, či na jiných internetových stránkách, které SKIPCP určí oznámením podaným v souladu s čl. 93 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, elektronickou kopii jednotlivých dokumentů uvedených v čl. 93 odst. 2 směrnice 2009/65/ES. Dokumenty zpřístupněné na internetových stránkách se dodávají v běžně používaném elektronickém formátu.

2.  Členské státy požadují, aby SKIPCP zajistil přístup k internetovým stránkám uvedeným v odstavci 1 i hostitelskému členskému státu SKIPCP.

Článek 32

Aktualizace dokumentů

1.  Příslušné orgány určí e-mailovou adresu pro účely přijímání oznámení aktualizací a změn dokumentů uvedených v čl. 93 odst. 2 směrnice 2009/65/ES, která se podávají v souladu s čl. 93 odst. 7 uvedené směrnice.

2.  Členské státy umožní SKIPCP oznamovat v souladu s čl. 93 odst. 7 směrnice 2009/65/ES aktualizace nebo změny dokumentů uvedených v čl. 93 odst. 2 směrnice 2009/65/ES e-mailem, který se zasílá na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci 1.

V e-mailu, jímž se aktualizace nebo změna oznamuje, lze provedenou aktualizaci nebo změnu popsat, nebo lze k tomuto e-mailu přiložit novou verzi dokumentu.

3.  Členské státy požadují, aby dokumenty přiložené k e-mailu uvedenému v odstavci 2 SKIPCP dodával v běžně používaném elektronickém formátu.

Článek 33

Tvorba společných systémů zpracování dat

1.  S cílem usnadnit přístup příslušných orgánů hostitelských členských států SKIPCP k informacím nebo dokumentům uvedeným v čl. 93 odst. 1, 2 a 3 směrnice 2009/65/ES mohou příslušné orgány členských států koordinovat pro účely čl. 93 odst. 7 uvedené směrnice tvorbu sofistikovaných systémů zpracování a centrálního ukládání elektronických dat, které jsou společné všem členským státům.

2.  Koordinace mezi členskými státy podle odstavce 1 probíhá v Evropském výboru regulátorů trhů s cennými papíry.KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Provedení do vnitrostátního práva

1.  Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2011.

Právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 7 a 29 však členské státy uvedou v platnost nejpozději do 31. prosince 2013.

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které v oblasti působnosti této směrnice přijmou.

Článek 35

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 36

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 2 ) Viz strana 42 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 3 ) Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU