2010/40/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. července 2010 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. srpna 2010 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. prosince 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU

ze dne 7. července 2010

o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 207 6.8.2010, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2380 ze dne 12. prosince 2017,

  L 340

1

20.12.2017

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2661 ze dne 22. listopadu 2023,

  L 

1

30.11.2023
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU

ze dne 7. července 2010

o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Tato směrnice stanoví rámec na podporu koordinovaného a soudržného zavádění a využívání inteligentních dopravních systémů (ITS) v rámci Unie, zejména přes hranice mezi členskými státy, a stanoví obecné podmínky nezbytné pro tento účel.
2.  
Tato směrnice stanoví vypracování specifikací pro akce v rámci prioritních oblastí uvedených v článku 2, jakož i pro případné vypracování nezbytných norem.

▼M2

2a.  
Tato směrnice stanoví dostupnost dat a zavádění služeb ITS v prioritních oblastech uvedených v článku 2, a to v případě dat se specifickým zeměpisným pokrytím uvedeným v příloze III a v případě služeb ITS se specifickým zeměpisným pokrytím uvedeným v příloze IV.

▼B

3.  
Tato směrnice se použije na aplikace a služby ITS v oblasti silniční dopravy a na jejich rozhraní s jinými druhy dopravy, aniž jsou dotčeny záležitosti týkající se národní bezpečnosti nebo záležitosti nezbytné v zájmu obrany.

Článek 2

Prioritní oblasti

▼M2

1.  

Pro účely této směrnice jsou prioritními oblastmi pro vypracování a použití specifikací a norem:

a) 

Prioritní oblast I: služby ITS v oblasti informací a mobility;

b) 

Prioritní oblast II: služby ITS v oblasti cestování, dopravy a řízení dopravy;

c) 

Prioritní oblast III: služby ITS v oblasti bezpečnosti silničního provozu a jeho ochrany před vnějšími hrozbami;

d) 

Prioritní oblast IV: služby ITS pro kooperativní, propojenou a automatizovanou mobilitu.

▼B

2.  
Rozsah prioritních oblastí je blíže určen v příloze II.

Článek 3

Prioritní akce

V rámci prioritních oblastí jsou prioritními akcemi pro vypracování a použití specifikací a norem, jak je stanoveno v příloze I:

a) 

poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii;

b) 

poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii;

c) 

údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům;

d) 

harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii;

e) 

poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla;

f) 

poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla.

Článek 4

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí

1) 

„inteligentními dopravními systémy“ nebo „ITS“ systémy, ve kterých jsou používány informační a komunikační technologie, v oblasti silniční dopravy, včetně infrastruktury, vozidel a uživatelů, a v oblasti řízení provozu a mobility, jakož i pro rozhraní s jinými druhy dopravy;

▼M2

2) 

„interoperabilitou“ schopnost systémů a základních obchodních procesů vyměňovat data a sdílet informace a znalosti, aby byla umožněna návaznost služeb ITS;

▼B

3) 

„aplikací ITS“ provozní nástroj pro používání ITS;

▼M2

4) 

„službou ITS“ poskytování aplikace ITS prostřednictvím jasně vymezeného organizačního a provozního rámce s cílem přispět k bezpečnosti, účinnosti, udržitelné mobilitě nebo pohodlí uživatelů anebo usnadnit či podpořit dopravu a cestování;

▼B

5) 

„poskytovatelem služeb ITS“ jakýkoliv poskytovatel služby ITS, ať již veřejný nebo soukromý;

6) 

„uživatelem ITS“ jakýkoliv uživatel aplikací nebo služeb ITS včetně cestujících, zranitelných účastníků silničního provozu, uživatelů a provozovatelů silniční dopravní infrastruktury, správců vozových parků a provozovatelů pohotovostních a záchranných služeb;

7) 

„zranitelnými účastníky silničního provozu“ nemotorizovaní účastníci silničního provozu, jako například chodci a cyklisté, stejně jako motocyklisté a osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace;

8) 

„přenosným zařízením“ přenosné komunikační nebo informační zařízení, které si řidič může vzít do vozidla a používat je při řízení nebo uskutečňování dopravy;

9) 

„platformou“ palubní jednotka nebo jiné zařízení umožňující zavádění, poskytování, využívání a integraci aplikací a služeb ITS;

10) 

„architekturou“ koncepční návrh, který stanoví strukturu, chování a začlenění daného systému do okolního prostředí;

11) 

„rozhraním“ zařízení mezi systémy, jehož prostřednictvím dochází k jejich propojení a interakci;

12) 

„kompatibilitou“ obecná schopnost zařízení nebo systému pracovat s jiným zařízením nebo systémem, a to bez úprav;

13) 

„návazností služeb“ schopnost zajistit v celé Unii plynule návazné služby na dopravních sítích;

▼M2

14. 

daty o silniční síti data o vlastnostech silniční infrastruktury, včetně pevných dopravních značek a jejich regulačních bezpečnostních prvků, jakož i infrastruktury pro dobíjení a pro čerpání alternativních paliv;

▼B

15) 

„daty o dopravním provozu“ historické údaje a údaje v reálném čase o chrakteristikách silničního provozu;

16) 

„daty o cestování“ základní údaje, jako jsou jízdní řády a tarify veřejné dopravy, nezbytné pro poskytování multimodálních informací o cestování před cestou a během ní s cílem usnadnit plánování cesty, rezervaci a úpravy;

17) 

„specifikací“ závazné opatření, kterým se ustanovují požadavky, postupy nebo jakákoliv jiná příslušná pravidla;

▼M2

18) 

„normou“ norma vymezená v čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ( 1 );

▼M2

19) 

„kooperativními inteligentními dopravními systémy“ nebo „C-ITS“ inteligentní dopravní systémy, které uživatelům ITS umožňují interakci a spolupráci prostřednictvím výměny zabezpečených a důvěryhodných zpráv, aniž by o sobě navzájem předem věděli, a nediskriminačním způsobem;

20) 

„službou C-ITS“ služba ITS poskytovaná prostřednictvím C-ITS;

21) 

„dostupností dat“ skutečnost, že data existují v digitálním strojově čitelném formátu;

22) 

„vnitrostátním přístupovým místem“ digitální rozhraní zřízené členským státem, které představuje jednotné přístupové místo k datům, vymezené ve specifikacích uvedených v článku 6;

23) 

„přístupností dat“ skutečnost, že je možné požadovat a obdržet data v digitálním strojově čitelném formátu;

24) 

„multimodální digitální službou v oblasti mobility“ služba poskytující informace o datech o dopravním provozu a cestování, například umístění dopravních zařízení, jízdní řády, dostupnost nebo tarify pro více než jeden druh dopravy, která může zahrnovat prvky umožňující provádění rezervací či plateb nebo vydávání přepravních dokladů;

25) 

„podkladovými informacemi“ informace spadající do oblasti působnosti této směrnice, které jsou označeny za relevantní pro informování uživatelů silnic a ITS, zejména ze strany silničních orgánů, pokud jsou za tyto informace odpovědné;

26) 

„hlavní silnicí“ se rozumí silnice mimo městské oblasti určená členským státem, která spojuje velká města nebo regiony, nebo obojí, a která není klasifikována jako součást globální transevropské silniční sítě nebo jako dálnice;

Článek 4a

Pracovní program

1.  

Do 21. prosince 2024 přijme Komise po konzultaci s Evropskou poradní skupinou pro ITS, zřízenou rozhodnutím Komise ze dne 4. května 2011 ( 2 ), a s příslušnými zúčastněnými stranami prováděcí akt, kterým stanoví pracovní program. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 4. Pracovní program obsahuje alespoň tyto prvky:

a) 

pro každý rok cíle a lhůty pro jeho provedení s uvedením toho, pro které pracovní položky mají být vypracovány specifikace v souladu s článkem 6;

b) 

druhy dat, které Komise zvažuje doplnit do přílohy III nebo z ní odstranit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 7 odst. 1a;

c) 

přípravné práce, které má provést Komise ve spolupráci se zúčastněnými stranami a členskými státy podle čl. 7 odst. 1.

2.  
Před každým dalším pětiletým prodloužením pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 12 odst. 2 přijme Komise prováděcí akty, jimiž stanoví nový pracovní program, který obsahuje alespoň prvky, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) až c). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 4.

▼M2

Článek 5

Použití specifikací při zavádění ITS

1.  
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby specifikace přijaté Komisí podle článku 6 byly použity na aplikace a služby ITS při jejich zavádění v souladu se zásadami stanovenými v příloze II. Tím není dotčeno právo jednotlivých členských států rozhodnout o vlastním zavedení těchto aplikací a služeb na svém území. Tímto právem není dotčen článek 6a.
2.  
V příslušných případech členské státy spolupracují, a to i s relevantními partnery, ohledně prioritních oblastí, pokud pro uvedené prioritní oblasti nebyly přijaty žádné specifikace.
3.  
Členské státy rovněž v případě potřeby spolupracují s příslušnými zúčastněnými stranami, například prostřednictvím koordinačních projektů podporovaných Unií, na provozních aspektech provádění specifikací přijatých Komisí, jako jsou normy a harmonizované profily Unie, společné definice, společná metadata, společné požadavky na kvalitu a aspekty týkající se interoperability architektur vnitrostátních přístupových míst, společné podmínky pro výměnu dat, bezpečný přístup a společné činnosti odborné přípravy a informační činnosti. Pokud jde o požadavky na poskytovatele dat, uživatele dat a poskytovatele služeb ITS stanovené ve specifikacích, členské státy rovněž spolupracují na postupech pro posuzování souladu s těmito požadavky, na vývoji mechanismů pro prosazování souladu a v otázkách týkajících se přeshraniční spolupráce.

▼B

Článek 6

Specifikace

1.  
Komise nejprve přijme specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti, pokud jde o zavádění a provozní využití ITS v případě prioritních akcí.
2.  
Komise usiluje o to, aby do 27. února 2013 přijala specifikace pro jednu nebo více prioritních akcí.

Do 12 měsíců po přijetí nezbytných specifikací pro prioritní akci Komise případně předloží, po provedení posouzení dopadů, včetně analýzy nákladů a přínosů, Evropskému parlamentu a Radě návrh na zavedení této prioritní akce v souladu s článkem 294 Smlouvy o fungování EU.

3.  
Komise po přijetí nezbytných specifikací pro prioritní akce přijme specifikace zajišťující kompatibilitu, interoperabilitu a návaznost, pokud jde o zavádění a provozní využití ITS v případě jiných akcí v rámci prioritních oblastí.
4.  

Specifikace v příslušných případech a závislosti na oblasti, na kterou se vztahují, zahrnují jeden nebo více druhů těchto ustanovení:

a) 

funkční ustanovení, jež popisují úlohy jednotlivých zúčastněných stran a informační tok mezi nimi;

b) 

technická ustanovení, jež stanovují technické prostředky pro splnění funkčních ustanovení;

c) 

organizační ustanovení, jež popisují procesní povinnosti jednotlivých zúčastněných stran;

d) 

ustanovení o službách, jež popisují různé úrovně služeb a jejich obsah pro aplikace a služby ITS.

▼M2

5.  
Aniž jsou dotčeny postupy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ( 3 ), ve specifikacích se případně uvedou situace, za nichž mohou členské státy po oznámení Komisi stanovit dodatečná pravidla pro poskytování služeb ITS na celém svém území či na jeho části. Tato pravidla nesmí narušovat interoperabilitu.
6.  
Specifikace vycházejí podle okolností z příslušných norem uvedených v článku 8.

Specifikace obsahují pravidla pro stanovení parametrů týkajících se kvality a vhodnosti pro použití. V příslušných případech, a zejména je-li to odůvodněno v zájmu bezpečnosti a interoperability, specifikace zahrnují pravidla pro posuzování shody a dozor nad trhem, včetně ochranné doložky, v souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES.

Členské státy mohou určit jeden nebo více subjektů příslušných k posuzování souladu s požadavky stanovenými ve specifikacích, s výhradou zvláštních pravidel pro posuzování, která jsou v nich stanovena.

Specifikace jsou v souladu se zásadami stanovenými v příloze II.

▼B

7.  
Komise před přijetím specifikací provede posouzení dopadů včetně analýzy nákladů a přínosů.

▼M2

8.  
Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, kterými stanoví specifikace uvedené v tomto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci se nevztahují na více než jednu prioritní oblast a přijmou se pro každou z prioritních akcí.

Článek 6a

Dostupnost dat a zavádění služeb ITS

1.  
Členské státy zajistí, aby v případě, že podkladové informace již existují, byla pro každý druh dat uvedený v příloze III k dispozici data pro zeměpisné pokrytí.

Členské státy zajistí, aby byla neprodleně zpřístupněna data odpovídající podkladovým informacím, které byly vytvořeny nebo aktualizovány v termínu uvedeném ve třetím sloupci přílohy III nebo po tomto termínu.

Členské státy rovněž zajistí, pokud není v příloze III stanoveno jinak, aby byla další data odpovídající všem stávajícím podkladovým informacím, které byly vytvořeny nebo aktualizovány před termínem uvedeným ve čtvrtém sloupci uvedené přílohy, zpřístupněna neprodleně po tomto termínu.

Není-li ve čtvrtém sloupci přílohy III uveden žádný termín, vymezí se použitelné termíny prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijatého podle článku 7.

Lhůty podle tohoto odstavce se vztahují pouze na stávající infrastrukturu. V případě infrastruktury dokončené v pozdějším termínu se těmito lhůtami rozumí termíny dokončení.

Členské státy ve stejném termínu zajistí přístupnost uvedených dat prostřednictvím vnitrostátních přístupových míst.

2.  
Členské státy zajistí, aby služby ITS uvedené v příloze IV byly zavedeny pro zeměpisné pokrytí co nejdříve a v každém případě nejpozději v příslušných termínech stanovených v uvedené příloze.

▼M2

Článek 7

Změny přílohy III

1.  
Před přijetím aktů v přenesené pravomoci podle tohoto článku Komise v rámci procesu opakovaných konzultací a společně s odborníky jmenovanými členskými státy a se zúčastněnými stranami ověří vyspělost popisů týkajících se digitálního obsahu druhů dat, které mají být zpřístupněny v souladu s článkem 6a, a zajistí dokončení příslušných přípravných prací.
1a.  

Na základě analýzy nákladů a přínosů a příslušných konzultací a s přihlédnutím k vývoji trhu a technologií v celé Unii je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, kterými se mění příloha III tím, že:

a) 

doplní druhy dat, které spadají do působnosti jedné z kategorií či podkategorií dat stanovených v příloze III a které jsou uvedeny ve specifikacích stanovených podle čl. 6 odst. 8, pokud dostupnost těchto druhů dat přináší podle analýzy nákladů a přínosů podstatné a jasně odůvodněné přínosy a zlepšení z hlediska udržitelnosti dopravy, bezpečnosti dopravy a jejího zabezpečení nebo účinnosti a řízení dopravy, a stanoví použitelné termíny;

b) 

v jasně odůvodněných případech vyjme určité druhy dat z přílohy III;

c) 

stanoví použitelné termíny pro druhy dat uvedené v příloze III v případech, kdy ke dni 20. prosince 2023 nebyly žádné termíny stanoveny.

2.  
Akty v přenesené pravomoci přijaté podle odstavce 1a tohoto článku musí být v souladu s druhy dat stanovenými v posledním pracovním programu přijatém podle článku 4a. Tyto akty v přenesené pravomoci se v relevantních případech týkají digitálního obsahu vymezeného v rámci přípravných prací uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci se nevztahují na více než jednu prioritní oblast.
3.  
Zeměpisné pokrytí pro druh dat uvedený v odst. 1a písm. a) a c) je buď stejné, nebo užší než pokrytí vymezené v příloze III pro kategorie nebo podkategorie, do nichž daný druh dat patří, přičemž se v relevantních případech uplatní postupný přístup.
4.  

Termíny stanovené v aktech v přenesené pravomoci uvedených v odst. 1a písm. a) a c):

a) 

pokud jde o třetí sloupec přílohy III, nemohou být stanoveny na dřívější dobu než dva roky od vstupu dotčeného aktu v přenesené pravomoci v platnost a v relevantních případech se v souvislosti s nimi uplatní postupný přístup;

b) 

pokud jde o čtvrtý sloupec přílohy III, nemohou být stanoveny na dřívější dobu než čtyři roky od vstupu dotčeného aktu v přenesené pravomoci v platnost.

V případě, že v příloze III je již uveden termín ve třetím sloupci, termín pro čtvrtý sloupec:

a) 

nesmí nastat dříve než dva roky po termínu uvedeném ve třetím sloupci a dříve než dva roky od vstupu dotčeného aktu v přenesené pravomoci v platnost,

b) 

pokud jde o statická data o multimodální dopravě pro multimodální informační služby o cestování v celé EU (umístění zjištěných přístupových uzlů) v rámci celé dopravní sítě Unie, nesmí nastat dříve než 31. prosince 2032.

Pokud se však dostupnost stávajících dat odpovídajících příslušným informacím, které byly vytvořeny nebo aktualizovány před termínem uvedeným ve třetím sloupci přílohy III, nepovažuje z důvodu, že odpovídající informace rychle zastarávají, za nezbytnou, mohou akty v přenesené pravomoci přijaté podle odst. 1a písm. a) a c) tohoto článku ve čtvrtém sloupci přílohy III uvést, že se povinnost stanovená v čl. 6a odst. 1 čtvrtém pododstavci na tato data nevztahuje.

5.  
Při přijímání aktů v přenesené pravomoci podle tohoto článku Komise zohlední požadavky nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES, a to zejména požadavky týkající se rizika zasahování do osobních údajů, jakož i náklady a lidské zdroje potřebné ke zpřístupnění příslušných údajů v dostatečné kvalitě, s cílem zajistit, aby toto zasahování, náklady a zdroje, a to zejména náklady a zdroje vzniklé orgánům veřejného sektoru, byly omezeny na minimum. Komise rovněž zváží náklady a administrativní zátěž soukromých provozovatelů, kteří mohou být požádáni o poskytnutí dat.

▼M2

Článek 7a

Předběžná opatření

1.  
Aniž jsou dotčeny mechanismy připravenosti a reakce na incidenty, jako jsou mechanismy stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ( 4 ), může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu v mimořádné situaci přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, kterými se stanoví protiopatření k řešení příčin a následků dané situace, jako je pozastavení platnosti povinností v rámci prioritních oblastí stanovených v článku 2. Pokud se Komise domnívá, že nastala mimořádná situace, informuje o tom co nejdříve členské státy.
2.  
Komise může přijmout prováděcí akty v souladu s odstavcem 1 pouze v případě nepředvídané mimořádné situace vyplývající z narušení dostupnosti nebo integrity služeb ITS, které jsou předmětem specifikací přijatých v souladu s článkem 6, pokud by taková situace mohla ohrozit bezpečné a řádné fungování dopravního systému Unie nebo mít nepříznivý dopad na bezpečnost silničního provozu a pouze pokud nelze očekávat, že použití mechanismu reakce na incidenty nebo změna specifikací v souladu s článkem 6 zajistí včasnou a účinnou reakci. Opatření přijatá Komisí jsou omezena výhradně na řešení příčin a následků těchto mimořádných situací.
3.  
Přijetím předběžných opatření v souladu s tímto článkem není dotčena pravomoc členských států přijmout opatření v mimořádné situaci související s otázkami národní bezpečnosti nebo obrany, které mají vliv na aplikace a služby ITS zavedené na jejich území.
4.  
Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají v souladu s postupem podle čl. 15 odst. 3. Doba platnosti těchto prováděcích aktů nepřekročí osm měsíců. Komise informuje členské státy, pokud se domnívá, že mimořádná situace skončila. Komise tyto prováděcí akty zruší, jakmile mimořádná situace skončila, nebo poté, co za účelem nápravy situace změní příslušné specifikace, podle toho, co nastane dříve.

▼M2

Článek 8

Normy

1.  
V prioritních oblastech a pro prioritní akce se vypracují normy nezbytné k zajištění interoperability, kompatibility a návaznosti pro zavádění a provozní využití ITS. Za tímto účelem Komise po konzultaci s výborem uvedeným v článku 15 požádá příslušné normalizační orgány postupem stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ( 5 ), aby vyvinuly veškeré nezbytné úsilí k rychlému přijetí těchto norem.
2.  
Při udělení mandátu normalizačním orgánům musí být dodrženy zásady stanovené v příloze II, jakož i veškerá funkční ustanovení zahrnutá ve specifikaci přijaté podle článku 6.

▼B

Článek 9

Nezávazná opatření

Komise může poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 přijmout pokyny a jiná nezávazná opatření k usnadnění spolupráce mezi členskými státy související s prioritními oblastmi.

▼M2

Článek 10

Pravidla ochrany údajů a soukromí

1.  
Data, která představují osobní údaje ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( 6 ), se zpracovávají podle této směrnice, pouze pokud je takové zpracování nezbytné pro provozování aplikací, služeb a akcí ITS uvedených v příloze I této směrnice s cílem zajistit bezpečnost silničního provozu nebo jeho ochranu před vnějšími hrozbami a zlepšit řízení provozu, mobility nebo incidentů.
2.  
Pokud se specifikace přijaté podle článku 6 týkají zpracování dat, která jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679, stanoví se v těchto specifikacích kategorie těchto údajů a dále vhodné záruky ochrany osobních údajů podle nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. V takových případech zahrnuje posouzení dopadů uvedené v čl. 6 odst. 7 této směrnice analýzu dopadu takového zpracování na ochranu fyzických osob, pokud jde o zpracování osobních údajů.
3.  
Je-li anonymizace technicky proveditelná a lze-li účelů zpracování dat dosáhnout pomocí anonymizovaných údajů, použijí se anonymizované údaje.
4.  
Není-li anonymizace technicky proveditelná nebo nelze-li účelů zpracování dat dosáhnout pomocí anonymizovaných údajů, údaje se pseudonymizují za předpokladu, že pseudonymizace je technicky proveditelná a účelů zpracování dat lze dosáhnout použitím pseudonymizovaných údajů.

▼M2

Článek 10a

Systém EU pro správu bezpečnostních oprávnění C-ITS

Specifikace pro prioritní oblast uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. d), které má Komise přijmout při výkonu svých pravomocí podle čl. 6 odst. 8, zahrnují systém EU pro správu bezpečnostních oprávnění C-ITS uvedený v bodě 4.3 přílohy I. Ve specifikacích pro tento systém se stanoví povinnosti pro:

a) 

orgán pro certifikační politiku C-ITS;

b) 

správce seznamu důvěryhodných subjektů C-ITS;

c) 

kontaktní místo C-ITS.

Za zajištění plnění těchto povinností odpovídá Komise.

▼B

Článek 11

Pravidla o odpovědnosti

Členské státy zajistí, aby záležitosti související s odpovědností, týkající se zavádění a využívání aplikací a služeb ITS uvedených ve specifikacích přijatých podle článku 6, byly řešeny v souladu s právem Unie, včetně zejména směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky ( 7 ), jakož i v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

▼M1

Článek 12

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

▼M2

2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 6 a 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 20. prosince 2023. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise o přenesené pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 6 a 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

▼M1

4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

▼M2

6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 6 nebo 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼M1 —————

▼M2

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Evropský výbor pro ITS. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 8 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 zmíněného nařízení.
4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 16

Evropská poradní skupina pro ITS

Komise zřídí Evropskou poradní skupinu pro ITS, která jí poskytuje poradenství k obchodním a technickým aspektům zavádění a využívání ITS v Unii. Skupina je složena ze zástupců na vysoké úrovni z řad příslušných poskytovatelů služeb ITS, sdružení uživatelů, podnikatelů v dopravě a provozovatelů dopravních zařízení, výrobního průmyslu, sociálních partnerů, profesních sdružení, místních orgánů a dalších příslušných fór.

▼M2

Článek 17

Podávání zpráv

1.  
Členské státy předloží Komisi do 21. března 2025 zprávu o provádění této směrnice a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jejím základě, jakož i o svých hlavních vnitrostátních činnostech a projektech týkajících se prioritních oblastí a ohledně dostupnosti dat a služeb uvedených v přílohách III a IV.
2.  
Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví vzor pro úvodní zprávu a zprávy o pokroku, včetně seznamu klíčových ukazatelů výkonnosti pro posouzení provádění této směrnice a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jejím základě. Tyto prováděcí akty s ohledem na zásadu proporcionality a na základě osvědčených postupů rozlišují mezi povinnými klíčovými ukazateli výkonnosti, které mají být do zpráv zahrnuty, a dodatečnými ukazateli, které mohou být do těchto zpráv zahrnuty ve vhodných případech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 4.
3.  
Po úvodní zprávě podávají členské státy každé tři roky zprávu o pokroku dosaženém při provádění této směrnice a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jejím základě. Komise zajistí, aby lhůty pro podávání zpráv stanovené v aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě článku 6 byly s touto četností sladěny.
4.  
Nejpozději dvanáct měsíců od uplynutí každé ze lhůt pro podávání zpráv členských států předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém při provádění této směrnice a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jejím základě. Ke zprávě přiloží analýzu fungování a provádění článků 5 až 11 a článku 16, včetně použitých a potřebných finančních zdrojů. Zpráva rovněž vyhodnotí, zda je třeba směrnici upravit.

▼B

Článek 18

Provádění

1.  
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. února 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu a jeho znění si stanoví členské státy.

2.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

▼M2

Článek 18a

Přezkum

Do 31. prosince 2028 Komise na základě své poslední zprávy vypracované v souladu s čl. 17 odst. 4 přezkoumá články 6a a 7 a přílohy III a IV a může případně předložit návrh na změnu. Komise zejména může na základě pokroku dosaženého v oblasti dostupnosti a přístupnosti dat a při zavádění služeb a s ohledem na jejich zvýšené využívání prostřednictvím aplikací ITS navrhnout úpravu zeměpisného pokrytí některých druhů dat a služeb a doplnit druhy dat a služby, které jsou pro další zavádění ITS považovány za klíčové.

▼B

Článek 19

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 20

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M2
PŘÍLOHA I

PRIORITNÍ OBLASTI

(uvedené v článku 2)

1.   Prioritní oblast I: Služby ITS v oblasti informací a mobility

Specifikace a normy pro služby ITS v oblasti informací a mobility pro cestující zahrnují:

1.1. 

Specifikace pro celoevropské multimodální digitální služby v oblasti mobility (včetně multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii)

Definice nezbytných požadavků k dosažení toho, aby celoevropské multimodální digitální služby v oblasti mobility a podobné služby poskytující informace, rezervace nebo nákupní funkce pro více než jednoho dopravce v rámci téhož druhu dopravy byly přesné a dostupné uživatelům ITS přes hranice, a to na základě:

1.1.1. 

dostupnosti a přístupnosti stávajících a přesných multimodálních dat o dopravním provozu a cestování používaných pro multimodální digitální služby v oblasti mobility pro poskytovatele služeb ITS, aniž by byla dotčena bezpečnost a omezení řízení dopravy;

1.1.2. 

usnadnění elektronické výměny dat mezi příslušnými orgány veřejné moci, zúčastněnými stranami a příslušnými poskytovateli služeb ITS přes hranice, zejména prostřednictvím standardizovaných rozhraní;

1.1.3. 

včasné aktualizace dostupných multimodálních dat o dopravním provozu a cestování, která se používají pro multimodální digitální služby v oblasti mobility, příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými stranami;

1.1.4. 

včasné aktualizace multimodálních informací o cestování, včetně, je-li to relevantní, informací týkajících se rezervace a nákupu dopravních služeb, poskytovateli služeb ITS.

1.2. 

Specifikace pro informační a navigační služby pro silniční provoz v celé Unii (včetně informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii)

Definice nezbytných požadavků k dosažení toho, aby informační a navigační služby pro silniční provoz v celé Unii byly přesné a dostupné uživatelům ITS přes hranice, a to na základě:

1.2.1. 

dostupnosti a přístupnosti stávajících a přesných dat o silniční síti a dopravním provozu, včetně dat v reálném čase, používaných k informacím o dopravním provozu v reálném čase pro poskytovatele služeb ITS a další příslušné zúčastněné strany a pro použití v digitálních mapách, aniž by byla dotčena bezpečnost a omezení řízení dopravy;

1.2.2. 

usnadnění elektronické výměny dat mezi příslušnými orgány veřejné moci, zúčastněnými stranami a příslušnými poskytovateli služeb ITS přes hranice, včetně zpětné vazby týkající se kvality dat;

1.2.3. 

včasné aktualizace dostupných dat o silniční síti a dopravním provozu používaných pro informace o dopravním provozu v reálném čase příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými stranami;

1.2.4. 

včasné aktualizace informací o dopravním provozu v reálném čase poskytovateli služeb ITS pro účastníky silničního provozu a další příslušné zúčastněné strany.

1.3. 

Specifikace pro multimodální digitální služby v oblasti mobility a informační a navigační služby pro silniční provoz v celé EU

1.3.1. 

Definice nezbytných požadavků pro sběr dat o silniční síti a dopravním provozu příslušnými orgány veřejné moci nebo případně soukromým sektorem (tj. plánů dispozičních řešení dopravních komunikací, dopravních omezení a doporučených tras, zejména pro těžká nákladní vozidla) a pro jejich poskytování poskytovatelům služeb ITS, a to na základě:

1.3.1.1. 

dostupnosti a přístupnosti stávajících dat o silniční síti a dopravním provozu (tj. plánů dispozičních řešení dopravních komunikací, dopravních omezení a doporučených tras), shromážděných příslušnými orgány veřejné moci nebo soukromým sektorem, pro poskytovatele služeb ITS;

1.3.1.2. 

usnadnění elektronické výměny dat mezi příslušnými orgány veřejné moci a poskytovateli služeb ITS a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami;

1.3.1.3. 

včasné aktualizace dat o silniční síti a dopravním provozu (tj. plánů dispozičních řešení dopravních komunikací, dopravních omezení a doporučených tras) příslušnými orgány veřejné moci nebo případně soukromým sektorem;

1.3.1.4. 

včasné aktualizace služeb a aplikací ITS poskytovateli služeb ITS pomocí těchto dat o silniční síti a dopravním provozu.

1.3.2. 

Definice nezbytných požadavků k dosažení toho, aby data o silniční síti, dopravním provozu a příslušné cestovní a multimodální infrastruktuře používaná pro digitální mapy byla přesná a pokud možno dostupná výrobcům digitálních map a poskytovatelům služeb, a to na základě:

1.3.2.1. 

dostupnosti a přístupnosti stávajících dat o silniční síti, dopravním provozu a příslušné cestovní a multimodální infrastruktuře, včetně určených přístupových uzlů, používaných pro digitální mapy pro výrobce digitálních map a poskytovatele služeb;

1.3.2.2. 

usnadnění elektronické výměny dat mezi příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými stranami a soukromými výrobci digitálních map a poskytovateli služeb;

1.3.2.3. 

včasné aktualizace dat o silniční síti a dopravním provozu pro digitální mapy příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými stranami;

1.3.2.4. 

včasné aktualizace digitálních map výrobci digitálních map a poskytovateli služeb.

2.   Prioritní oblast II: Služby ITS v oblasti cestování, dopravy a řízení dopravy

Specifikace a normy pro služby ITS v oblasti cestování, dopravy a řízení dopravy zahrnují:

2.1. 

Specifikace pro vyspělé služby řízení dopravy a mimořádných událostí

Definice nezbytných požadavků na podporu a harmonizaci vyspělých služeb řízení dopravy a mimořádných událostí, a to na základě:

2.1.1. 

dostupnosti a přístupnosti stávajících a přesných dat o silniční síti, dopravním provozu, nehodách a mimořádných událostech potřebných pro služby řízení dopravy a mimořádných událostí;

2.1.2. 

usnadnění elektronické výměny dat, včetně dat o nákladní dopravě, která jsou relevantní pro řízení provozu a mimořádných událostí (např. přeprava nebezpečného zboží, omezení přístupu v souvislosti se zbožím, přeprava nadměrného nákladu), mezi dopravními řídícími centry, dopravními informačními centry, zúčastněnými stranami a příslušnými poskytovateli služeb ITS přes hranice, zejména prostřednictvím standardizovaných rozhraní;

2.1.3. 

včasné aktualizace dostupných dat o silniční síti, dopravním provozu, nehodách a mimořádných událostech, která jsou potřebná pro vyspělé služby řízení dopravy a mimořádných událostí, příslušnými zúčastněnými stranami;

2.1.4. 

dostupnosti a přístupnosti dat a synergií s dalšími iniciativami zaměřenými na podporu multimodality, integraci druhů dopravy a usnadnění přechodu na jiné druhy dopravy v evropské dopravní síti směrem k nejudržitelnějším druhům dopravy prostřednictvím harmonizace a usnadnění sdílení dat ( 9 ).

2.2. 

Specifikace pro služby řízení mobility

Definice nezbytných požadavků na podporu rozvoje precizních služeb řízení mobility orgány veřejné dopravy, a to na základě:

2.2.1. 

dostupnosti a přístupnosti stávajících a přesných dat o silniční síti a multimodálních dat o cestování a dopravním provozu potřebných pro řízení mobility ve standardizovaném formátu pro příslušné orgány veřejné moci, aniž by byly dotčeny požadavky na ochranu údajů;

2.2.2. 

usnadnění elektronické výměny dat mezi příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými stranami a příslušnými poskytovateli služeb ITS přes hranice;

2.2.3. 

včasné aktualizace dostupných dat o silniční síti a multimodálních dat o cestování a dopravním provozu, která jsou potřebná pro řízení mobility, příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými stranami.

2.3. 

Rámec EU pro architekturu ITS

Definice nezbytných opatření pro vypracování rámcové architektury ITS Evropské unie, jež je zaměřena konkrétně na interoperabilitu spojenou s ITS, návaznost služeb a aspekty multimodality a v jejímž rámci mohou členské státy a jejich příslušné orgány ve spolupráci se soukromým sektorem vypracovat vlastní architekturu ITS pro mobilitu na celostátní, regionální či místní úrovni.

2.4. 

Aplikace ITS a logistika nákladní dopravy

Definice nezbytných požadavků na podporu realizace aplikací ITS pro logistiku nákladní dopravy, zejména sledování nákladu a další služby v oblasti viditelnosti během cesty a napříč různými druhy dopravy, a to na základě:

2.4.1. 

dostupnosti příslušných technologií ITS pro subjekty vyvíjející aplikace ITS a jejich využívání těmito subjekty;

2.4.2. 

dostupnosti dat týkajících se nákladu, přístupných prostřednictvím jiných specifických rámců pro sdílení dat ( 10 );

2.4.3. 

začlenění výsledků určování polohy do dopravních řídicích nástrojů a řídících center.

3.   Prioritní oblast III: Služby ITS v oblasti bezpečnosti silničního provozu a jeho ochrany před vnějšími hrozbami

Specifikace a normy pro služby ITS v oblasti bezpečnosti silničního provozu a jeho ochrany před vnějšími hrozbami zahrnují:

3.1. 

Specifikace pro interoperabilní službu eCall v celé Unii

Definice nezbytných opatření pro harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii, včetně:

3.1.1. 

dostupnosti požadovaných palubních dat ITS, která mají být vyměňována;

3.1.2. 

dostupnosti nezbytného zařízení v centrech pro tísňová volání, která přijímají data vysílaná z vozidel;

3.1.3. 

usnadnění elektronické výměny dat mezi vozidly a centry pro tísňová volání, včetně možné interakce s daty spadajícími do oblasti působnosti nařízení (EU) 2020/1056 a s elektronickým nákladním listem (e-CMR) ( 11 ), například v případě nebezpečného zboží.

3.2. 

Specifikace informačních a rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla

Definice nezbytných opatření pro poskytování informačních a, jsou-li k dispozici, rezervačních služeb na základě ITS pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla, zejména na místech pro poskytování služeb a na odpočívadlech na pozemních komunikacích, a to na základě:

3.2.1. 

dostupnosti informací o parkování na silniční síti pro uživatele;

3.2.2. 

usnadnění elektronické výměny dat mezi parkovišti a parkovacími prostory na silniční síti, centry a vozidly;

3.2.3. 

začlenění příslušných technologií ITS do vozidel i do zařízení pro parkování na silniční síti, které aktualizují informace o dostupném parkovacím prostoru pro účely rezervace.

3.3. 

Specifikace pro minimální univerzální informace o dopravním provozu související s bezpečností silničního provozu

Definice minimálních požadavků na „univerzální informace o dopravním provozu“ související s bezpečností silničního provozu, poskytované pokud možno bezplatně všem uživatelům, a jejich minimálního obsahu, a to na základě:

3.3.1. 

dostupnosti a přístupnosti přesných dat o událostech a podmínkách souvisejících s bezpečností potřebných pro informace o dopravním provozu související s bezpečností a služby řízení mimořádných událostí;

3.3.2. 

zavádění nebo používání prostředků ke zjištění nebo určení událostí a podmínek souvisejících s bezpečností;

3.3.3. 

určení a používání standardizovaného seznamu dopravních událostí souvisejících s bezpečností („univerzální dopravní zprávy“), které by měly být uživatelům ITS sdělovány bezplatně;

3.3.4. 

kompatibility a integrace „univerzálních dopravních zpráv“ do služeb ITS pro dopravní informace v reálném čase a multimodální informace o cestování.

3.4. 

Specifikace pro jiné akce

3.4.1. 

Definice nezbytných opatření na podporu bezpečnosti účastníků silničního provozu, pokud jde o jejich palubní rozhraní člověk-stroj a používání přenosných zařízení, včetně mobilních telefonů, na podporu řízení nebo přepravy, jakož i zabezpečení komunikace ve vozidle, jež nespadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ( 12 ), (EU) č. 168/2013 ( 13 ) ani (EU) 2018/858 ( 14 ).

3.4.2. 

Definice nezbytných opatření ke zlepšení bezpečnosti a pohodlí zranitelných účastníků silničního provozu u všech příslušných aplikací ITS, jež nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013 ani (EU) 2018/858.

3.4.3. 

Definice nezbytných opatření k integraci pokročilých informačních systémů na podporu řízení do vozidel a silniční infrastruktury, jež nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013 ani (EU) 2018/858.

3.4.4. 

Definice nezbytných opatření k usnadnění výměny informací mezi poskytovateli služeb v oblasti bezpečnostních aplikací ITS, například podpory pro navrácení odcizených vozidel nebo zboží, a příslušnými orgány veřejné moci, při náležitém zohlednění dalších stávajících a nově vznikajících rámců zaměřených na usnadnění sdílení dat v oblasti mobility a dopravy, jež nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013 ani (EU) 2018/858.

4.   Prioritní oblast IV: služby ITS pro kooperativní, propojenou a automatizovanou mobilitu

Specifikace a normy pro propojení vozidel s dopravní infrastrukturou, zvyšování povědomí a umožnění vysoce automatizovaných služeb v oblasti mobility zahrnují následující body, a to aniž by byly dotčeny specifikace a normy uvedené v nařízeních (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013 a (EU) 2018/858:

4.1. 

Definici nezbytných opatření pro dosažení dalšího pokroku ve vývoji a zavádění kooperativních (mezi vozidly, vozidlem a infrastrukturou a mezi infrastrukturami) inteligentních dopravních systémů, zejména za účelem podpory kooperativní, propojené a automatizované mobility, a to na základě:

4.1.1. 

usnadnění výměny dat nebo informací mezi vozidly, mezi infrastrukturami a mezi vozidly a infrastrukturami, jakož i mezi dalšími účastníky silničního provozu a vozidly a infrastrukturami;

4.1.2. 

dostupnosti příslušných dat nebo informací, které mají být vyměňovány, pro příslušné vozidlo nebo silniční infrastrukturu;

4.1.3. 

používání normalizovaného formátu zpráv pro výměnu dat nebo informací mezi vozidlem a infrastrukturou;

4.1.4. 

definice přesné a spolehlivé komunikační infrastruktury pro výměnu dat nebo informací mezi vozidly, mezi infrastrukturami a mezi vozidly a infrastrukturami;

4.1.5. 

využívání procesů normalizace k přijetí příslušných architektur.

4.2. 

Specifikace služeb

4.2.1. 

informační a výstražné služby C-ITS založené na stavových datech, které zvyšují povědomí uživatelů dopravy o nadcházejících dopravních situacích;

4.2.2. 

informační a výstražné služby C-ITS založené na pozorováních, které dále zvyšují povědomí uživatelů dopravy o nadcházejících dopravních situacích, včetně uživatelů dopravy, kteří nejsou propojeni;

4.2.3. 

služby C-ITS založené na záměrech, které vozidlům pomáhají řešit složité dopravní situace a umožňují vysoce automatizované řízení;

4.2.4. 

infrastrukturní služby C-ITS na podporu automatizovaného řízení.

4.3. 

Specifikace pro systém EU pro správu bezpečnostních oprávnění C-ITS

4.3.1. 

certifikační politika pro správu certifikátů veřejných klíčů pro služby C-ITS;

4.3.2. 

stanovení úlohy orgánu pro certifikační politiku C-ITS, správce seznamu důvěryhodných subjektů C-ITS a kontaktního místa C-ITS;

4.3.3. 

bezpečnostní politika pro řízení bezpečnosti informací v rámci C-ITS.
PŘÍLOHA II

ZÁSADY PRO SPECIFIKACE A ZAVÁDĚNÍ ITS

(uvedené v článcích 5, 6, 7 a 8)

Přijímání specifikací, udělování pověření k vypracování norem a výběr a zavádění aplikací a služeb ITS jsou založeny na posouzení potřeb zahrnujícím všechny příslušné zúčastněné strany a musí být v souladu s následujícími zásadami. Tato opatření musí:a)

být účinná

hmatatelně přispívají k řešení klíčových problémů, které ovlivňují silniční dopravu v Evropě (např. omezení kongesce, řešení mimořádných situací a meteorologické jevy, snížení emisí, zlepšení energetické účinnosti, dosažení vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany, včetně zranitelných účastníků silničního provozu);

b)

být nákladově efektivní

optimalizují poměr nákladů ve vztahu k výstupům s ohledem na plnění cílů;

c)

být přiměřená

při zohlednění místních, regionálních, vnitrostátních a evropských specifik případně umožňují různé úrovně dosažitelné kvality služeb a jejich zavádění;

d)

podporovat návaznost služeb

zajišťují plynule navazující služby v celé Unii, zejména pokud jde o transevropskou síť, a případně na jejích vnějších hranicích, při zavádění služeb ITS. Návaznost služeb by měla být zajištěna na úrovni přizpůsobené povaze dopravních sítí spojujících jednotlivé země, a případně jednotlivé regiony a města s venkovskými oblastmi;

e)

zajišťovat interoperabilitu

zajišťují, aby systémové aplikace, služby a základní obchodní procesy měly kapacitu pro výměnu dat a sdílení informací a znalostí ve standardizovaném formátu, aby tak umožnily účinné poskytování služeb ITS;

f)

podporovat zpětnou kompatibilitu

v odůvodněných případech zajišťují schopnost systémů ITS pracovat se stávajícími systémy, které mají stejný účel, aniž by bránily rozvoji nových technologií, a případně podporují doplňkovost s novými technologiemi nebo přechod na ně;

g)

vycházet z vlastností stávajících vnitrostátních infrastruktur a sítí

zohledňují základní rozdíly mezi vlastnostmi dopravních sítí, zejména ve velikosti objemu provozu a povětrnostních podmínkách na pozemních komunikacích a specifikách infrastruktury;

h)

podporovat rovnost přístupu

nebrání zranitelným účastníkům silničního provozu v přístupu k aplikacím a službám ITS ani je v přístupu k nim nediskriminují. V příslušných případech musí být zajištěna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením v souladu s požadavky na přístupnost uvedenými v příloze I směrnice (EU) 2019/882, mají-li aplikace a služby ITS sloužit ke zprostředkování nebo poskytování informací uživatelům ITS se zdravotním postižením; být uživatelsky vstřícné vůči osobám s omezenými digitálními znalostmi;

i)

podporovat vyspělost

po odpovídajícím posouzení rizik, případně včetně zkoušek v reálných podmínkách, u všech výrobců vozidel a zařízení a poskytovatelů infrastruktury, prokazují stabilitu inovativních systémů ITS prostřednictvím dostatečné úrovně technického rozvoje a provozního využití;

j)

zajistit kvalitu určování času a polohy

zajišťují kompatibilitu aplikací a služeb ITS, které jsou závislé na určování času nebo polohy, alespoň s navigačními službami poskytovanými systémem Galileo, včetně otevřené služby pro ověřování pravosti navigačních zpráv a dalších služeb systému Galileo, jako je vysoce přesná služba, jakmile bude tato služba k dispozici, a se systémy evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS).

Případně zajišťují, aby aplikace a služby ITS založené na údajích z pozorování Země využívaly data, informace nebo služby programu Copernicus. Kromě dat z programu Copernicus lze navíc použít i další data a služby;

k)

usnadnit intermodalitu

při zavádění ITS v příslušných případech zohledňují koordinaci různých druhů dopravy;

l)

dodržovat soudržnost

zohledňují stávající pravidla, politiky a činnosti Unie, které se týkají oblasti ITS, zejména v oblasti normalizace, a v případě specifikací zásadu technologické neutrality stanovenou ve směrnici (EU) 2018/1972;

m)

zajistit transparentnost a důvěru

zajišťují transparentnost, například zajištěním transparentnosti sestavování pořadí, a to i ohledně environmentálních dopadů, při navrhování možností mobility zákazníkům.

▼M2
PŘÍLOHA III

Seznam druhů datDruh dat

Zeměpisné pokrytí

Termín uvedený v čl. 6a odst. 1 druhém pododstavci

Termín uvedený v čl. 6a odst. 1 třetím pododstavci

1.  Data týkající se poskytování informačních a navigačních služeb pro silniční provoz v celé EU (jak jsou uvedeny v příloze I, prioritní oblast I, body 1.2 a 1.3):

1.1.  Kategorie: Statické a dynamické dopravní předpisy, jsou-li relevantní, týkající se:

Podkategorie:

— podmínek přístupu do tunelů

— podmínek přístupu na mosty

— omezení rychlosti

— zákazů předjíždění pro těžká nákladní vozidla

— omezení hmotnosti/délky/šířky/výšky

Hlavní transevropská silniční síť

31. prosince 2025

31. prosince 2027

Globální transevropská síť pro silnice, jiné dálnice a úseky hlavních silnic, na nichž je celkový roční průměrný provoz více než 8 500 vozidel za den, a všechny silnice ve městech tvořících střed jednotlivých městských uzlů, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. p) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (1) a uvedeny v daném nařízení, včetně uzlů spravovaných danými městy. Členský stát se může rozhodnout, že pokrytí ve městech tvořících střed městských uzlů omezí na ulice, na nichž je roční průměrný provoz vyšší než 7 000 vozidel za den. Členský stát, který toto rozhodnutí přijme, o tom do 31. prosince 2026 uvědomí Komisi.

31. prosince 2026

31. prosince 2028

Podkategorie:

— jednosměrné ulice

Silniční infrastruktura ve městech tvořících střed jednotlivých městských uzlů, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. p) nařízení (EU) č. 1315/2013

31. prosince 2025

31. prosince 2027

Podkategorie:

— předpisy pro nákladní dopravu

Silniční infrastruktura ve městech tvořících střed jednotlivých městských uzlů, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. p) nařízení o (EU) č. 1315/2013

31. prosince 2026

Akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty podle čl. 7 odst. 1a písm. a), b) a c)

Podkategorie:

— směr jízdy ve střídavých jízdních pruzích

Hlavní a globální transevropská síť pro silnice, jiné dálnice a úseky hlavních silnic, na nichž je celkový roční průměrný provoz více než 8 500 vozidel za den, a všechny silnice ve městech tvořících střed jednotlivých městských uzlů, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. p) nařízení (EU) č. 1315/2013 a uvedeny v daném nařízení, včetně uzlů spravovaných danými městy. Členský stát se může rozhodnout, že pokrytí ve městech tvořících střed městských uzlů omezí na ulice, na nichž je roční průměrný provoz vyšší než 7 000 vozidel za den. Členský stát, který toto rozhodnutí přijme, o tom do 31. prosince 2026 uvědomí Komisi.

31. prosince 2026

Akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty podle čl. 7 odst. 1a písm. a), b) a c)

Podkategorie:

— plány dispozičních řešení dopravních komunikací

Hlavní a globální transevropská síť pro silnice, jiné dálnice a úseky hlavních silnic, na nichž je celkový roční průměrný provoz více než 8 500 vozidel za den, a všechny silnice ve městech tvořících střed jednotlivých městských uzlů, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. p) nařízení (EU) č. 1315/2013 a uvedeny v daném nařízení, včetně uzlů spravovaných danými městy. Členský stát se může rozhodnout, že pokrytí ve městech tvořících střed městských uzlů omezí na ulice, na nichž je roční průměrný provoz vyšší než 7 000 vozidel za den. Členský stát, který toto rozhodnutí přijme, o tom do 31. prosince 2028 uvědomí Komisi.

31. prosince 2028

Akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty podle čl. 7 odst. 1a písm. a), b) a c)

Podkategorie:

— trvalá omezení přístupu

Hlavní a globální transevropská síť pro silnice, jiné dálnice a úseky hlavních silnic, na nichž je celkový roční průměrný provoz více než 8 500 vozidel za den, a všechny silnice ve městech tvořících střed jednotlivých městských uzlů, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. p) nařízení (EU) č. 1315/2013 a uvedeny v daném nařízení, včetně uzlů spravovaných danými městy. Členský stát se může rozhodnout, že pokrytí ve městech tvořících střed městských uzlů omezí na ulice, na nichž je roční průměrný provoz vyšší než 7 000 vozidel za den. Členský stát, který toto rozhodnutí přijme, o tom do 31. prosince 2026 uvědomí Komisi.

31. prosince 2026

Akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty podle čl. 7 odst. 1a písm. a), b) a c)

Podkategorie:

— hranice omezení, zákazů nebo povinností s platností pro danou zónu, aktuální přístupový status a podmínky pro provoz v regulovaných dopravních zónách

Hlavní a globální transevropská síť pro silnice, jiné dálnice a úseky hlavních silnic, na nichž je celkový roční průměrný provoz více než 8 500 vozidel za den, a všechny silnice ve městech tvořících střed jednotlivých městských uzlů, jak jsou vymezeny v čl. 3 písm. p) nařízení (EU) č. 1315/2013 a uvedeny v daném nařízení, včetně uzlů spravovaných danými městy. Členský stát se může rozhodnout, že pokrytí ve městech tvořících střed městských uzlů omezí na ulice, na nichž je roční průměrný provoz vyšší než 7 000 vozidel za den. Členský stát, který toto rozhodnutí přijme, o tom do 31. prosince 2026 uvědomí Komisi.

31. prosince 2026

Akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty podle čl. 7 odst. 1a písm. a), b) a c))

1.2.  Druhy dat o stavu sítě:

Podkategorie:

— uzavírky silnic

— uzavírky jízdních pruhů

— silniční práce

Hlavní transevropská silniční síť

31. prosince 2025

Není relevantní (poznámka 1)

Globální transevropská silniční síť

31. prosince 2026

Není relevantní (poznámka 1)

Podkategorie:

— dočasná opatření v oblasti řízení provozu

Hlavní a globální transevropská silniční síť

31. prosince 2028

Není relevantní (poznámka 1)

2.  Data týkající se informačních a rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla (jak jsou uvedeny v příloze I, prioritní oblast III, bod 3.2):

Kategorie: statická data

Podkategorie:

— statická data týkající se parkovacích ploch

— informace o bezpečnosti a vybavení parkovací plochy

Hlavní transevropská silniční síť

31. prosince 2025

31. prosince 2026

Globální transevropská silniční síť

31. prosince 2026

31. prosince 2027

Kategorie: dynamická data

Podkategorie:

— dynamická data o dostupnosti parkovacích míst, včetně uvedení, je-li parkoviště obsazené, uzavřené, nebo o počtu volných míst k dispozici

Hlavní a globální transevropská silniční síť

31. prosince 2027

Není relevantní (poznámka 1)

3.  Data o zjištěných událostech nebo podmínkách týkajících se minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu (jak jsou uvedeny v příloze I, prioritní oblast III, bod 3.3):

Kategorie: dynamická data

Podkategorie:

— dočasně kluzká vozovka

— zvířata, osoby, překážky, předměty na vozovce

— nezajištěné místo nehody

— krátkodobé práce na silnici

— vozidlo v protisměru

— nezajištěná zablokovaná silnice

Hlavní a globální transevropská silniční síť a jiné dálnice do uvedené sítě nezahrnuté

31. prosince 2025

Není relevantní (poznámka 1)

Podkategorie:

— snížená viditelnost

— mimořádné povětrnostní podmínky

Hlavní a globální transevropská síť pro silnice a jiné dálnice do uvedené sítě nezahrnuté

31. prosince 2026

Není relevantní (poznámka 1)

4.  Statická data o multimodální dopravě týkající se multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii (jak jsou uvedeny v příloze I, prioritní oblast I, body 1.1 a 1.3):

Kategorie

Umístění zjištěných přístupových uzlů pro všechny druhy pravidelné dopravy, včetně informací o přístupnosti přístupových uzlů a cest v místech přestupu (např. existence výtahů, eskalátorů)

Městské uzly vymezené čl. 3 písm. p) nařízení (EU) č. 1315/2013 a uvedené v daném nařízení, včetně uzlů spravovaných danými městy

31. prosince 2026

Akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty podle čl. 7 odst. 1a písm. a), b) a c)

Celá dopravní síť Unie

31. prosince 2028

Akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty podle čl. 7 odst. 1a písm. a), b) a c)

(1)   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Poznámka 1: „Není relevantní: neplatí žádná povinnost poskytnout data, která byla vytvořena nebo aktualizována před termínem uvedeným ve třetím sloupci této tabulky, k dispozici podle čl. 6a odst. 1“.
PŘÍLOHA IV

Seznam služeb ITSSlužba

Zeměpisné pokrytí

Datum

Služba minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu, jak je uvedena v příloze I, prioritní oblast III, bod 3.3

Hlavní a globální transevropská silniční síť

31. prosince 2026( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

( 2 ) Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2011 o zřízení Evropské poradní skupiny pro ITS (2011/C 135/03), (Úř. věst. C 135, 5.5.2011, s. 3).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

( 4 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

( 5 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

( 6 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 7 ) Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29.

( 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 9 ) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě (Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 33) a činnost Fóra pro digitální dopravu a logistiku (DTLF).

( 10 ) Například nařízení (EU) 2020/1056.

( 11 ) Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) ohledně elektronického nákladního listu.

( 12 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

( 13 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).

( 14 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU