(ES) č. 1185/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. listopadu 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. března 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1185/2009

ze dne 25. listopadu 2009

o statistice pesticidů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 324 10.12.2009, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 656/2011 ze dne 7. července 2011,

  L 180

3

8.7.2011

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/269 ze dne 16. února 2017,

  L 40

4

17.2.2017
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1185/2009

ze dne 25. listopadu 2009

o statistice pesticidů

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět, oblast působnosti a cíle

1.  Toto nařízení stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství o uvádění na trh a používání těch pesticidů, které jsou přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) bodě i).

2.  Předmětem statistik jsou

 množství pesticidů, která jsou ročně uvedena na trh (příloha I),

 množství pesticidů, která jsou ročně použita (příloha II).

3.  Tyto statistiky spolu s dalšími relevantními údaji plní zejména cíle článků 4 a 15 směrnice 2009/128/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „pesticidy“

i) přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009;

ii) biocidní přípravky, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 směrnice 98/8/ES;

b) „látkami“ látky, jak jsou definovány v čl. 3 bodě 2 nařízení (ES) č. 1107/2009, včetně účinných látek, safenerů a synergentů;

c) „účinnými látkami“ účinné látky, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009;

d) „safenery“ safenery, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009;

e) „synergenty“ synergenty, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1107/2009;

f) „uvedením na trh“ uvedení na trh, jak je definováno v čl. 3 bodě 9 nařízení (ES) č. 1107/2009,

g) „držitelem povolení“ držitel povolení, jak je definován v čl. 3 bodě 24 nařízení (ES) č. 1107/2009;

h) „zemědělským použitím“ každé použití přípravku na ochranu rostlin, které přímo nebo nepřímo souvisí s rostlinnou výrobou v rámci hospodářské činnosti zemědělského podniku;

i) „profesionálním uživatelem“ profesionální uživatel, jak je definován v čl. 3 bodě 1 směrnice 2009/128/ES;

j) „zemědělským podnikem“ zemědělský podnik, jak je definován v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby ( 1 ).

Článek 3

Shromažďování, předávání a zpracování údajů

1.  Členské státy shromažďují údaje nezbytné pro specifikaci znaků uvedených v příloze I každoročně a údaje nezbytné pro specifikaci znaků uvedených v příloze II každých pět let prostřednictvím

 zjišťování,

 zohlednění informací týkajících se uvádění pesticidů na trh a jejich používání, zejména povinností podle článku 67 nařízení (ES) č. 1107/2009,

 administrativních zdrojů, nebo

 kombinace těchto způsobů, včetně postupů statistického odhadu na základě odborných posudků nebo modelů.

2.  Členské státy předávají statistické výsledky včetně důvěrných údajů Komisi (Eurostatu) podle harmonogramu a v periodicitě uvedených v přílohách I a II. Údaje se předkládají podle klasifikace uvedené v příloze III.

3.  Členské státy předávají údaje v elektronické podobě v příslušném technickém formátu, který stanoví Komise (Eurostat) regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2.

4.  Z důvodu důvěrnosti agreguje Komise (Eurostat) údaje před zveřejněním podle chemických tříd nebo kategorií přípravků, jak jsou uvedeny v příloze III, a řádně zohlední ochranu důvěrných údajů na úrovni jednotlivých členských států. Vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) používají důvěrné údaje výlučně pro statistické účely v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 223/2009.

Článek 4

Hodnocení kvality

1.  Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.  Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě údajů předávaných podle příloh I a II. Komise (Eurostat) hodnotí kvalitu předávaných údajů.

Článek 5

Prováděcí opatření

1.  Vhodný technický formát pro předávání údajů se přijme regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2.

V případě potřeby může Komise změnit požadavky týkající se předkládání zpráv o kvalitě uvedené v oddíle 6 příloh I a II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

2.  Komise přijme definici „ošetřené plochy“ uvedené v oddíle 2 přílohy II. Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

3.  Komise pravidelně, avšak nejméně každých pět let, upraví seznam látek, které mají být sledovány, a jejich klasifikaci do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený článkem 7 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 7

Zpráva

Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě každých pět let zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V této zprávě se hodnotí především kvalita předávaných údajů, jak je uvedeno v článku 4, metody shromažďování údajů, zatížení podnikatelských subjektů, zemědělských podniků a vnitrostátních správních orgánů a užitečnost těchto statistických údajů v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů, zejména pokud jde o cíle stanovené v článku 1. Zpráva případně obsahuje návrhy zaměřené na další zlepšení kvality údajů a metod jejich shromažďování, čímž se zlepší rozsah a srovnatelnost údajů, a sníží zatížení podnikatelských subjektů, zemědělských podniků a vnitrostátních správních orgánů.

První zpráva se předloží do 31. prosince 2016.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

STATISTIKA UVÁDĚNÍ PESTICIDŮ NA TRH

Oddíl 1

Předmět zjišťování

Statistika zjišťuje látky uvedené v příloze III, které jsou obsaženy v pesticidech, jež jsou uváděny v jednotlivých členských státech na trh. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby se zabránilo dvojímu započítávání v případě obnovení přípravků nebo převodu povolení mezi držiteli povolení.

Oddíl 2

Proměnné

Uvádí se množství jednotlivých látek uvedených v příloze III, která jsou obsažena v pesticidech uvedených na trh v jednotlivých členských státech.

Oddíl 3

Vykazované jednotky

Údaje se vyjadřují v kilogramech látek.

Oddíl 4

Sledované období

Sledovaným obdobím je kalendářní rok.

Oddíl 5

První sledované období, periodicita a předávání výsledků

1. Prvním sledovaným obdobím je druhý kalendářní rok následující po 30. prosince 2009.

2. Členské státy poskytují údaje za každý kalendářní rok po prvním sledovaném období. Zveřejní je zejména na internetu v souladu s požadavky na ochranu statistické důvěrnosti, jak stanoví nařízení (ES) č. 223/2009 s cílem informovat veřejnost.

3. Údaje se Komisi (Eurostatu) předávají do dvanácti měsíců od skončení sledovaného roku.

Oddíl 6

Zpráva o kvalitě

Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě uvedenou v článku 4, v níž uvedou:

 metodiku použitou při shromažďování údajů,

 relevantní aspekty kvality podle metodiky použité při shromažďování údajů,

 popis použitých metod odhadu, agregace a vylučování.

Tato zpráva se Komisi (Eurostatu) předává do patnácti měsíců od skončení sledovaného roku.
PŘÍLOHA II

STATISTIKA ZEMĚDĚLSKÉHO POUŽITÍ PESTICIDŮ

Oddíl 1

Předmět zjišťování

1. Statistika zjišťuje látky uvedené v příloze III, které jsou obsaženy v pesticidech v jednotlivých členských státech u jednotlivých zvolených plodin.

2. Každý členský stát stanoví, které plodiny budou vybrány pro zjišťování během pětiletého období vymezeného v oddíle 5. Výběr se provádí tak, aby byl reprezentativní, pokud jde o plodiny pěstované v členském státě a používané látky.

Výběr plodin zohlední nejdůležitější plodiny z hlediska národních akčních plánů ve smyslu článku 4 směrnice 2009/128/ES.

Oddíl 2

Proměnné

Pro každou zvolenou plodinu se zpracovávají tyto proměnné:

a) množství jednotlivých látek uvedených v příloze III, která jsou obsažena v pesticidech použitých u této plodiny, a

b) plocha ošetřená každou z látek.

Oddíl 3

Vykazované jednotky

1. Množství látek se udává v kilogramech.

2. Plocha ošetřená každou z látek se udává v hektarech.

Oddíl 4

Sledované období

1. Sledovaným obdobím je zpravidla období nejvýše dvanácti měsíců, v němž jsou zjišťována veškerá použití v rámci ochrany rostlin týkající se přímo nebo nepřímo dané plodiny.

2. Sledované období se vykazuje jako rok, v němž začala sklizeň.

Oddíl 5

První sledované období, periodicita a předávání výsledků

1. Statistika o používání pesticidů se u každé zvolené plodiny v sledovaném období uvedeném v oddíle 4 sestavuje za každých pět let.

2. Sledované období si členské státy mohou zvolit kdykoliv během pětiletého období. Pro každou zvolenou plodinu může být stanoveno jiné sledované období.

3. První pětileté období začíná prvním kalendářním rokem následujícím po 30. prosince 2009.

4. Členské státy poskytují údaje za každé pětileté období.

5. Údaje se Komisi (Eurostatu) předávají do dvanácti měsíců po uplynutí každého pětiletého období a zveřejní se zejména na internetu v souladu s požadavky na ochranu statistické důvěrnosti, jak stanoví nařízení (ES) č. 223/2009 s cílem informovat veřejnost.

Oddíl 6

Zpráva o kv alitě

Předávají-li členské státy své výsledky, poskytnou Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě uvedenou v článku 4, v níž uvedou:

 popis metodiky stanovení výběrového souboru,

 metodiku použitou při shromažďování údajů,

 odhad relativního významu zahrnutých plodin s ohledem na celkové množství použitých pesticidů,

 relevantní aspekty kvality podle metodiky použité při shromažďování údajů,

 porovnání údajů o pesticidech, které byly během pětiletého období použity, a o pesticidech, které byly v odpovídajících pěti letech uvedeny na trh,

 souhrnný popis komerčního používání pesticidů pro jiné než zemědělské účely v rámci pilotních studií, které předloží Komise (Eurostat).

▼M2
PŘÍLOHA III

HARMONIZOVANÁ KLASIFIKACE LÁTEKHlavní skupiny

Kategorie přípravků

Kód

Chemická skupina

Obecné názvy látek

Společná nomenklatura

CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicidy a baktericidy

 

PES_F

 

 

 

 

 

Anorganické fungicidy

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

SLOUČENINY MĚDI

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

BORDEAUXSKÁ JÍCHA

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

HYDROXID MĚĎNATÝ

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OXID MĚĎNÝ

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OXYCHLORID MĚĎNATÝ

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TROJSYTNÝ SÍRAN MĚĎNATÝ

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

OSTATNÍ SOLI MĚDI

 

44

 

 

F01_02

ANORGANICKÁ SÍRA

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SÍRA

7704-34-9

18

 

 

F01_99

OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

POLYSULFID VÁPENATÝ

1344-81-6

17

 

 

F01_99_03

 

FOSFONÁTY DRASELNÉ (DŘÍVE FOSFORITAN DRASELNÝ)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_06

 

FOSFORITAN DISODNÝ

 

808

 

 

F01_99_07

 

HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

298-14-6

853

 

 

F01_99_99

 

OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

Fungicidy na bázi karbamátů a dithiokarbamátů

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGICIDY NA BÁZI KARBANILÁTU

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETHOFENKARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTHIAVALIKARB-ISOPROPYL

413615-35-7

177406-68-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGICIDY NA BÁZI DITHIOKARBAMÁTU

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

THIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ

 

 

 

Fungicidy na bázi benzimidazolů

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLU

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

THIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

THIOFANÁT-METHYL

23564-05-8

262

 

 

F03_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ

 

 

 

Fungicidy na bázi imidazolů a triazolů

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FUNGICIDY NA BÁZI KONAZOLU

 

 

 

 

 

F04_01_02

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAZOL

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MYKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTHIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_02

FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLU

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

 

 

F04_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOKTRADIN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ

 

 

 

Fungicidy na bázi morfolinů

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINU

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETHOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ

 

 

 

Fungicidy mikrobiologického nebo botanického původu

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

Mikrobiologické fungicidy

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS (KMEN AQ10)

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (KMENY DSM 14940-1)

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS (KMEN QST 713)

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM (KMEN J1446)

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS (KMEN MA342)

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (KMEN T-22, KMEN ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA (KMEN O)

 

946

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (NĚKOLIK KMENŮ)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. (KMEN DSMZ 13134)

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (KMEN M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (KMEN K61) (DŘÍVE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (KMEN ICC012, KMEN T25, KMEN TV1) (DŘÍVE T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (KMEN T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN IMI 206040, KMEN T11) (DŘÍVE T. HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN I-1237)

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (KMEN ICC080) (DŘÍVE T. VIRIDE)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (KMEN IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (KMEN WCS850) (DŘÍVE VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (KMEN MBI 600)

 

 

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (KMEN FZB24)

 

 

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE (KMEN LAS02)

 

 

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN SC1)

 

 

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM (KMEN D747)

 

 

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS (KMEN QST 2808)

 

 

 

 

F06_02

BOTANICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOL

97-53-0

 

 

 

F06_02_02

 

GERANIOL

106-24-1

 

 

 

F06_02_03

 

THYMOL

89-83-8

900

 

 

F06_02_04

 

VÝTAŽEK Z KAJEPUTU STŘÍDAVOLISTÉHO (TEA TREE)

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARIN

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO – PRÁŠEK ZE SEMEN (FEN 560)

 

858

 

 

F06_02_07

 

VÝTAŽEK Z KŘÍDLATKY SACHALINSKÉ

 

 

 

 

F06_99

OSTATNÍ FUNGICIDY MIKROBIOLOGICKÉHO NEBO BOTANICKÉHO PŮVODU

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISAN

 

980

 

Baktericidy

F07

 

 

 

 

 

 

F07_01

ANORGANICKÉ BACTERICIDY

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

CHLORNAN SODNÝ

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SÍRAN HLINITÝ

10043-01-3

849

 

 

F07_99

OSTATNÍ BACTERICIDY

 

 

 

 

Ostatní fungicidy a baktericidy

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

ALIFATICKÉ DUSÍKATÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODIN

2439-10-3

101

 

 

F99_02

FUNGICIDY NA BÁZI AMIDU

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CYFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPIKOLID

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTHIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ISOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBIN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

FUNGICIDY NA BÁZI ANILIDU

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

KARBOXIN

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXYL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ISOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFEN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXAN

874967-67-6

833

 

 

F99_05

AROMATICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CHLORTHALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_03

 

METHYLESTER KYSELINY 2,5-DICHLORBENZOOVÉ

2905-69-3

686

 

 

F99_06

FUNGICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODION

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FUNGICIDY NA BÁZI DINITROANILINU

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FUNGICIDY NA BÁZI DINITROFENOLU

 

 

 

 

 

F99_08_02

 

MEPTYLDINOKAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETYL-AL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLKLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FUNGICIDY NA BÁZI OXAZOLU

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_11

FUNGICIDY NA BÁZI FENYLPYRROLU

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FUNGICIDY NA BÁZI FTALIMIDU

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

KAPTAN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FUNGICIDY NA BÁZI PYRIMIDINU

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMÁT

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FUNGICIDY NA BÁZI CHINOLINU

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HYDROXYCHINOLIN SULFÁT (8-HYDROXYCHINOLIN VČETNĚ OXYCHINOLINU)

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

CHINOXYFEN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FUNGICIDY NA BÁZI CHINONU

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITHIANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FUNGICIDY NA BÁZI STROBILURINU

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PIKOXYSTROBIN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXYSTROBIN

141517-21-7

617

 

 

F99_17

FUNGICIDY NA BÁZI MOČOVINY

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCYKURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

MOČOVINA

57-13-6

913

 

Nezařazené fungicidy

F99_99

NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METHYL

126448-41-7

597

 

 

F99_99_04

 

KYSELINA ASKORBOVÁ

 

774

 

 

F99_99_05

 

KYSELINA BENZOOVÁ

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENON

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMIN

118134-30-8

572

 

 

F99_99_12

 

PROCHINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALÁT (DŘÍVE VALIFENAL)

 

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETHYL-DISULFID

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPYRAZAMIN

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

OSTATNÍ NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY

 

 

Herbicidy, desikanty a přípravky proti mechům

 

PES_H

 

 

 

 

 

Herbicidy na bázi fenoxy-fytohormonů

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

HERBICIDY NA BÁZI FENOXYKYSELIN

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi triazinů a triazinonů

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINU

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTHYLAZIN

5915-41-3

234

 

 

H02_03

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINONU

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRON

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi amidů a anilidů

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

HERBICIDY NA BÁZI AMIDU

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETHENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETHOXAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

HERBICIDY NA BÁZI ANILIDU

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_03

HERBICIDY NA BÁZI CHLORACETANILIDU

 

 

 

 

 

H03_03_02

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_04

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

 

 

H03_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi karbamátů a bis-karbamátů

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

HERBICIDY NA BÁZI BIS-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CHLORPROFAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

H04_02_02

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

 

 

H04_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

HERBICIDY NA BÁZI DINITROANILINU

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU

 

 

 

Herbicidy na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

HERBICIDY NA BÁZI SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON-METHYL

99283-01-9

83055-99-6

502

 

 

H06_01_04

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPYRSULFURON-METHYL

150315-10-9

144740-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

JODOSULFURON-METHYL SODNÝ

144550-36-7

634.501

 

 

H06_01_11

 

MESOSULFURON-METHYL

400852-66-6

208465-21-8

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON-METHYL

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

THIFENSULFURON-METHYL

79277-67-1

79227-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON-METHYL

106040-48-6

101200-48-0

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETHAMETSULFURON-METHYL

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURON-METHYL

100784-20-1

785

 

 

H06_02

HERBICIDY NA BÁZI URACILU

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACIL

2164-08-1

163

 

 

H06_03

HERBICIDY NA BÁZI MOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

 

H06_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

Ostatní herbicidy

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

HERBICIDY ZE SKUPINY FENOXYPYRIDINŮ

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

KLODINAFOP-PROPARGYL

114420-56-3

105512-06-9

683

 

 

H99_01_02

 

CYHALOFOP-BUTYL

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DIKLOFOP-METHYL

40843-25-2

257-141-8

358

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P-ETHYL

113158-40-0

71283-80-2

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

467

 

 

H99_01_06

 

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

CHIZALOFOP-P-ETHYL

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

CHIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

HERBICIDY NA BÁZI BENZOFURANU

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETHOFUMESÁT

26225-79-6

233

 

 

H99_03

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY BENZOOVÉ

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

HERBICIDY NA BÁZI BIPYRIDYLU

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIKVAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

HERBICIDY NA BÁZI CYKLOHEXANDIONU

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

KLETHODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CYKLOXYDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOXYDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

HERBICIDY NA BÁZI DIAZINU

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PYRIDÁT

55512-33-9

447

 

 

H99_07

HERBICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU

 

 

 

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

 

H99_08

HERBICIDY NA BÁZI DIFENYLETHERU

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

HERBICIDY NA BÁZI IMIDAZOLINONU

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

ANORGANICKÉ HERBICIDY

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SÍRAN ŽELEZNATÝ

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

HERBICIDY NA BÁZI ISOXAZOLU

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZON

210631-68-8

800

 

 

H99_13

HERBICIDY NA BÁZI NITRILU

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOXYNIL OKTANOÁT A/NEBO HEPTANOÁT

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

 

 

H99_13_03

 

IOXYNIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ORGANOFOSFOROVÉ HERBICIDY

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINÁT AMONNÝ

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLYFOSÁT

1071-83-6

284

 

 

H99_15

HERBICIDY NA BÁZI FENYLPYRAZOLU

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADEN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PYRAFLUFEN-ETHYL

129630-19-9

605

 

 

H99_16

HERBICIDY NA BÁZI PYRIDAZINONU

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

 

H99_17

HERBICIDY NA BÁZI PYRIDINKARBOXAMIDU

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDINKARBOXYLOVÉ

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

KLOPYRALID – MONOETHANOLAMINOVÁ SŮL

1702-17-6

57754-85-5

455

 

 

H99_18_02

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFEN-METHYL

943831-98-9

970

 

 

H99_18_04

 

AMINOPYRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_19

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVÉ

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRIKLOPYR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

HERBICIDY NA BÁZI CHINOLINU

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

CHINMERAK

90717-03-6

563

 

 

H99_21

HERBICIDY NA BÁZI THIADIAZINU

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZON

25057-89-0

366

 

 

H99_22

HERBICIDY NA BÁZI THIOKARBAMÁTU

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRIALLÁT

2303-17-5

97

 

 

H99_23

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLU

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROL

61-82-5

90

 

 

H99_24

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLINONU

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

KARFENTRAZON-ETHYL

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLONU

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOXYKARBAZON-NATRIUM

145026-81-9

181274-15-7

655

 

 

H99_25_02

 

THIENKARBAZON-METHYL

936331-72-5

317815-83-1

797

 

 

H99_26

HERBICIDY NA BÁZI TRIKETONU

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MESOTRION

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULKOTRION

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRION

335104-84-2

790

 

Nezařazené herbicidy

H99_99

NEZAŘAZENÉ HERBICIDY

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

KYSELINA OCTOVÁ

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAK SODNÝ

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

KLOMAZON

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCHLORIDON

61213-25-0

430

 

 

H99_99_06

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

KYSELINA PELARGONOVÁ

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

CHINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY, DESIKANTY A PŘÍPRAVKY PROTI MECHŮM

 

 

Insekticidy a akaricidy

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insekticidy na bázi pyrethroidů

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

AKRINATHRIN

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

 

I01_01_06

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ

 

 

 

Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSEKTICIDY NA BÁZI DIAMIDU KYSELINY ANTHRANILOVÉ

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

CYANTRANILIPROL

 

 

 

 

I02_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

 

 

 

Insekticidy na bázi karbamátů a oxim-karbamátů

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

INSEKTICIDY NA BÁZI OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METHOMYL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXYKARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANÁT-HYDROCHLORID

22259-30-9

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METHIOKARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

Insekticidy na bázi organofosfátů

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETHOÁT

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETHOPROFOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATHION

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOS-METHYL

29232-93-7

239

 

 

I04_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI ORGANOFOSFÁTŮ

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI ORGANOFOSFÁTŮ

 

 

 

Insekticidy mikrobiologického nebo botanického původu

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

MIKROBIOLOGICKÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

VIRUS GRANULÓZY OBALEČE ZIMOLÉZOVÉHO ADOXOPHYES ORANA (AoGV) (KMEN BV-0001)

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (KMEN AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE (KMEN BIPESCO 5F/52)

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (KMEN FE9901)

 

778

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI (KMENY ABTS-1857 A GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI (KMENY ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 A EG 2348)

 

951, 952, 953, 954, 955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS (KMEN NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (KMENY ATCC 74040 A GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

VIRUS GRANULÓZY OBALEČE JABLEČNÉHO CYDIA POMONELLA (CpGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE ČERNOPÁSKY BAVLNÍKOVÉ HELICOVERPA ARMIGERA (HaNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (KMEN VE6) (DŘÍVE VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE BLÝSKAVKY SPODOPTERA LITTORALIS (SlNPV)

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA (KMEN 147)

 

 

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA (KMEN NPP11B005)

 

 

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA (KMEN 97) (DŘÍVE PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE BLÝSKAVKY ČERVIVCOVÉ SPODOPTERA EXIGUA (SeNPV)

 

592

 

 

I05_02

BOTANICKÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

OLEJ Z POMERANČOVÉ KŮRY

 

902

 

 

I05_02_02

 

OLEJ Z AKSAMITNÍKU

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PYRETHRINY

8003-34-7

32

 

 

I05_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY MIKROBIOLOGICKÉHO NEBO BOTANICKÉHO PŮVODU

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY MIKROBIOLOGICKÉHO NEBO BOTANICKÉHO PŮVODU

 

 

 

Akaricidy

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

AKARICIDY NA BÁZI PYRAZOLU

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPYROXIMÁT

134098-61-6

695

 

 

I06_02

AKARICIDY NA BÁZI TETRAZINU

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

 

I06_99

OSTATNÍ AKARICIDY

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACECHINOCYL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMETOFEN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

OSTATNÍ AKARICIDY

 

 

 

Ostatní insekticidy

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSEKTICIDY VYROBENÉ FERMENTACÍ

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMEKTIN

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

INSEKTICIDY NA BÁZI BENZOYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_03

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAZÁTU

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

 

I99_05

INSEKTICIDY NA BÁZI DIAZYLHYDRAZINU

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METHOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CHROMAFENOZID

143807-66-3

775

 

 

I99_06

REGULÁTORY RŮSTU HMYZU

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CYROMAZIN

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

INSEKTICIDY NA BÁZI NITROGUANIDINU

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

KLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I99_10

INSEKTICIDY NA BÁZI OXADIAZINU

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

INSEKTICIDY NA BÁZI FENYLETHERU

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

 

I99_12

INSEKTICIDY NA BÁZI (FENYL-)PYRAZOLU

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CHLORANTRANILIPROL

500008-45-7

794

 

 

I99_13

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDINU

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PYMETROZIN

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONIKAMID

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDYLMETHYLAMINU

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

THIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURON

951659-40-8

 

 

 

I99_15

INSEKTICIDY ZE SKUPINY ESTERŮ KYSELINY SIŘIČITÉ

 

 

 

 

 

I99_17

INSEKTICIDY ZE SKUPINY BUTANOÁTŮ

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATRAKTANTY HMYZU LINEÁRNÍ MOTÝLÍ FEROMONY (SCLPS)

 

 

895

 

 

I99_18_01

 

(8E,10E)-DODEKA-8,10-DIEN-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

[(Z)-DODEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

[(Z)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

[(2E,13Z)-OKTADEKA-2,13-DIEN-1-YL]-ACETÁT

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

[(7E,9E)-DODEKA-7,9-DIEN-1-YL]-ACETÁT

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

[(7E,9Z)-DODEKA-7,9-DIEN-1-YL]-ACETÁT

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

[(7Z,11E)-HEXADEKA-7,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

[(7Z,11Z)-HEXADEKA-7,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

[(9Z,12E)-TETRADEKA-9,12-DIEN-1-YL]-ACETÁT

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

[(E)-TETRADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-DEC-5-EN-1-OL

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

[(E)-DEC-5-EN-1-YL]-ACETÁT

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

[(E)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

[(E/Z)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-HEXADEC-11-EN-1-OL

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

[(Z)-HEXADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-HEXADEC-11-ENAL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

[(Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-OKTADEC-13-ENAL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-TETRADEC-7-ENAL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-DODEC-8-EN-1-OL

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-HEXADEC-9-ENAL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

[(Z)-TETRADEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECYL-ACETÁT

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADEKAN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODEKAN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

[(E/Z)-DODEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

[(3E,8Z,11Z)-TETRADEKA-3,8,11-TRIEN-1-YL]-ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_29

 

[(3E,8Z)-TETRADEKA-3,8-DIEN-1-YL]-ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECYLACETÁT

 

 

 

 

I99_18_31

 

[(9Z,11E)-TETRADEKA-9,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

[(3E,13Z)-OKTADEKA-3,13-DIENYL]-ACETÁT

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

[(3Z,13Z)-OKTADEKA-3,13-DIENYL]-ACETÁT

53120-26-7

 

 

 

I99_19

OSTATNÍ ATRAKTANTY HMYZU

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

ACETÁT AMONNÝ

631-61-8

842

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCIN (BUTAN-1,4-DIAMIN)

110-60-1

854

 

 

I99_19_03

 

TRIMETHYLAMIN-HYDROCHLORID

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

[(Z)-HEXADEC-13-EN-11-YN-1-YL]-ACETÁT

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

[(7Z,13Z,16Z,19Z)-DOKOSA-7,13,16,19-TETRAEN-1-YL]-ISOBUTYRÁT

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESKALUR

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

HYDROLYZOVANÉ BÍLKOVINY

 

901

 

Nezařazené insekticidy-akaricidy

I99_99

NEZAŘAZENÉ INSEKTICIDY-AKARICIDY

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

MASTNÉ KYSELINY C7–C18 A DRASELNÉ SOLI NENASYCENÝCH KYSELIN C18 (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

METHYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN C8–C10 (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZACHIN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KŘEMELINA (HLINKA ZE SKOŘÁPEK ROZSIVEK)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

KYSELINA LAUROVÁ (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZON

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

METHYL-DEKANOÁT (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

METHYL-OKTANOÁT (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

KYSELINA OLEJOVÁ (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

FOSFAN

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PYRIDALYL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

SULFURYLFLUORID

2699-79-8

757

 

 

I99_99_23

 

MASTNÉ KYSELINY C7 AŽ C20

 

891

 

 

I99_99_27

 

FOSFID HLINITÝ

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

FOSFID HOŘEČNATÝ

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

OXID UHLIČITÝ

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODEXTRIN

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOVÁ SMĚS QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMID

272451-65-7

788

 

 

I99_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY-AKARICIDY

 

 

Moluskocidy

 

PES_M

 

 

 

 

 

Moluskocidy

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLUSKOCIDY

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

OSTATNÍ MOLUSKOCIDY

 

 

Regulátory růstu rostlin

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Fyziologické regulátory růstu rostlin

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METHYLCYKLOPROPEN

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CHLORMEKVAT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETHEFON

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_07

 

ETHYLEN

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

KYSELINA GIBERELOVÁ

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBERELIN

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZACHIN

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

MALEINHYDRAZID

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIKVAT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

PROHEXADION VÁPENATÝ

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

5-NITROGUAJAKOLÁT SODNÝ

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

O-NITROFENOLÁT SODNÝ

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

P-NITROFENOLÁT SODNÝ

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAK-ETHYL

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALIN

62924-70-3

971

 

 

PGR01_99

OSTATNÍ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

DEKAN-1-OL

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

2-(1-NAFTYL)ACETAMID (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADENIN

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_07

 

KYSELINA INDOLYLBUTANOVÁ

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFEN (TAKÉ JAKO CINTOFEN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETHYLNAFTALEN

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

SODNÁ SŮL THIOSULFÁTOVÝCH KOMPLEXŮ STŘÍBRA (I)

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

KYSELINA S-ABSCISOVÁ

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

OSTATNÍ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

Přípravky proti klíčení

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

KARVON

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ

 

 

 

Ostatní regulátory růstu rostlin

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

VÝTAŽEK Z MOŘSKÝCH ŘAS (DŘÍVE VÝTAŽEK Z MOŘSKÝCH ŘAS A CHALUHY)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

Ostatní přípravky na ochranu rostlin

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Minerální oleje

ZR01

 

 

 

 

 

 

ZR01_01

MINERÁLNÍ OLEJE

 

 

 

 

 

ZR01_01_01

 

MINERÁLNÍ OLEJE

 

 

 

Rostlinné oleje

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

ROSTLINNÉ OLEJE

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

ROSTLINNÉ OLEJE / OLEJ Z VOŇATKY NARDOVÉ

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

ROSTLINNÉ OLEJE / HŘEBÍČKOVÝ OLEJ

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

ROSTLINNÉ OLEJE / ŘEPKOVÝ OLEJ

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

ROSTLINNÉ OLEJE / MÁTOVÝ OLEJ

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

OSTATNÍ ROSTLINNÉ OLEJE

 

 

 

Prostředky pro sterilizaci půdy (vč. nematicidů)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_02

BIOLOGICKÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS (KMEN 251)

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS (KMEN I-1582)

 

 

 

 

ZR03_02_99

OSTATNÍ BIOLOGICKÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_03

ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTHIAZÁT

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

OSTATNÍ ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_99

OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY

 

 

 

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

METAM SODNÝ

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY

 

 

 

Rodenticidy

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICIDY

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

FOSFID VÁPENATÝ

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_04

 

FOSFID ZINEČNATÝ

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

OSTATNÍ RODENTICIDY

 

 

 

Všechny ostatní přípravky na ochranu rostlin

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

OSTATNÍ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

 

 

 

 

ZR99_02

REPELENTY

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

SÍRAN AMONNO-HLINITÝ

7784-26-1

840

 

 

ZR99_02_02

 

KŘEMIČITAN HLINITÝ (TAKÉ JAKO KAOLIN)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

KREVNÍ MOUČKA

68911-49-9

909

 

 

ZR99_02_04

 

KARBID VÁPENATÝ

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

UHLIČITAN VÁPENATÝ

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

DENATHONIUM-BENZOÁT

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

VÁPENEC

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

METHYL(NONYL)KETON

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

KŘEMENNÝ PÍSEK

14808-60-7

855

 

 

ZR99_02_10

 

PACHOVÉ REPELENTY / SUROVÝ TALOVÝ OLEJ

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

PACHOVÉ REPELENTY / DEHET Z TALOVÉHO OLEJE

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

KŘEMIČITAN SODNO-HLINITÝ

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

ZBYTKY Z DESTILACE TUKU

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

PACHOVÉ REPELENTY / RYBÍ OLEJ

 

918

 

 

ZR99_02_15

 

PACHOVÉ REPELENTY / OVČÍ LŮJ

 

919

 

 

ZR99_02_16

 

VÝTAŽEK Z ČESNEKU

 

916

 

 

ZR99_02_17

 

PEPŘ

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

OSTATNÍ REPELENTY

 

 

 

 

ZR99_99

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

KYSELINA KAPRINOVÁ

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

KYSELINA KAPRYLOVÁ

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

HEPTAMALOXYGLUKAN

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

VIRUS ŽLUTÉ MOZAIKY CUKETY, SLABÝ KMEN

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

VIRUS MOZAIKY PEPINA, KMEN CH2, IZOLÁT 1906

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

 

 

(1)   Registrační čísla Chemical Abstracts Service.

(2)   Collaborative International Pesticides Analytical Council.( 1 ) Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU