(ES) č. 1060/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. září 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 7. června 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1060/2009

ze dne 16. září 2009

o ratingových agenturách

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 302 17.11.2009, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 513/2011 ze dne 11. května 2011,

  L 145

30

31.5.2011

 M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/61/EU ze dne 8. června 2011

  L 174

1

1.7.2011

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013,

  L 146

1

31.5.2013

►M4

SMĚRNICE 2014/51/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. dubna 2014,

  L 153

1

22.5.2014

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017,

  L 347

35

28.12.2017

►M6

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2869 ze dne 13. prosince 2023,

  L 

1

20.12.2023


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 350, 29.12.2009, s.  59 (1060/2009)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1060/2009

ze dne 16. září 2009

o ratingových agenturách

(Text s významem pro EHP)HLAVA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

▼M3

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zavádí společný regulatorní přístup k posílení čestnosti a poctivosti, transparentnosti, odpovědnosti, řádné správy a řízení a nezávislosti ratingových činností a přispívá ke kvalitě ratingů vydávaných v Unii i k řádnému fungování vnitřního trhu při dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a investorů. Stanoví podmínky pro vydávání ratingů a pravidla organizace a jednání ratingových agentur, včetně jejich akcionářů a podílníků, s cílem podpořit nezávislost ratingových agentur, vyhnout se střetům zájmů a posílit ochranu spotřebitelů a investorů.

▼M5

Toto nařízení také stanoví emitentům a spřízněným třetím stranám usazeným v Unii povinnosti ve vztahu k sekuritizovaným nástrojům.

▼B

Článek 2

Oblast působnosti

1.  
Toto nařízení se vztahuje na ratingy vydávané ratingovými agenturami registrovanými ►M3  v Unii ◄ , které se uveřejňují nebo distribuují na základě předplatného.
2.  

Toto nařízení se nevztahuje na

a) 

soukromé ratingy, které jsou zpracovány na základě individuální objednávky a poskytnuty výhradně osobě, jež si jejich zpracování objednala, a které nejsou určeny ke uveřejnění nebo distribuci na základě předplatného;

b) 

úvěrová ohodnocení (credit scores), systémy úvěrového ohodnocení (credit scoring) nebo podobné typy hodnocení spojené se závazky vyplývajícími ze spotřebitelských, obchodních nebo dodavatelsko odběratelských vztahů;

c) 

ratingy vypracované exportními úvěrovými agenturami v souladu s částí 1 bodem 1.3 přílohy VI směrnice 2006/48/ES nebo

d) 

ratingy vypracované centrálními bankami, které

i) 

nejsou placeny hodnocenou osobou,

ii) 

se neuveřejňují,

iii) 

jsou vydávány v souladu se zásadami, standardy a postupy zajišťujícími odpovídající čestnost a poctivost a nezávislost ratingových činností, jak stanoví toto nařízení, a

iv) 

se nevztahují na finanční nástroje vydané příslušnými členskými státy těchto centrálních bank.

▼M4 —————

▼B

4.  

S cílem zajistit jednotné uplatňování odst. 2 písm. d) může Komise na žádost členského státu regulativním postupem podle čl. 38 odst. 3 a v souladu s odst. 2 písm. d) tohoto článku přijmout rozhodnutí, že centrální banka splňuje podmínky uvedeného písmene, a že jsou tedy její ratingy vyňaty z působnosti tohoto nařízení.

Komise na svých internetových stránkách zveřejní seznam centrálních bank, které splňují podmínky odst. 2 písm. d) tohoto článku.

Článek 3

Definice

1.  

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) 

„ratingem“ posouzení bonity osoby, dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru, prioritní akcie nebo jiného finančního nástroje, nebo emitenta tohoto dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru, prioritní akcie nebo jiného finančního nástroje, které se vydává za použití zavedeného a definovaného systému ratingových kategorií;

b) 

„ratingovou agenturou“ právnická osoba, jejíž podnikatelská činnost zahrnuje vydávání ratingů;

c) 

„domovským členským státem“ členský stát, ve kterém má ratingová agentura sídlo;

d) 

„ratingovým analytikem“ osoba, která vykonává analytické funkce nezbytné pro vydání ratingu;

e) 

„vedoucím ratingovým analytikem“ osoba, která nese hlavní odpovědnost za vypracování ratingu nebo za komunikaci s emitentem, pokud jde o konkrétní rating nebo obecně rating finančního nástroje vydaného tímto emitentem, a případně také za vypracování doporučení týkajících se tohoto ratingu a určených pro ratingový výbor;

f) 

„hodnocenou osobou“ právnická osoba, jejíž bonita je ratingem přímo nebo nepřímo hodnocena, bez ohledu na to, zda si rating vyžádala sama, či nikoliv nebo zda za účelem ratingu poskytla informace, či nikoliv;

▼M3

g) 

„regulatorním účelem“ použití ratingů ke zvláštnímu účelu dosažení souladu s právem Unie samotným nebo tak, jak je provedeno vnitrostátními právními předpisy členských států;

▼B

h) 

„ratingovou kategorií“ ratingový symbol, například symbol v podobě písmen nebo číselný symbol, který může být doplněn dodatečnými identifikačními znaky, který se používá v ratingu pro vyjádření relativní míry rizika nebo pro rozlišení různých rizikových parametrů u různých typů hodnocených osob, emitentů a finančních nástrojů nebo jiných aktiv;

i) 

„spřízněnou třetí osobou“ původce (originator), aranžér emise, sponzor, obsluhovatel (servicer) nebo jakákoli jiná třetí osoba, která vyvíjí součinnost s ratingovou agenturou jménem hodnocené osoby, včetně jakékoli osoby přímo nebo nepřímo s hodnocenou osobou spojené prostřednictvím kontroly;

j) 

„kontrolou“ vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem ve smyslu článku 1 směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách ( 1 ) anebo úzké propojení mezi jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou a podnikem;

k) 

„finančním nástrojem“ nástroj uvedený v oddílu C přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů ( 2 );

▼M5

l) 

„sekuritizovaným nástrojem“ finanční nástroj nebo jiná aktiva vyplývající ze sekuritizační transakce nebo systému ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (nařízení o sekuritizaci);

▼B

m) 

„skupinou ratingových agentur“ skupina podniků usazených ►M3  v Unii ◄ , která se skládá z mateřského podniku a jeho dceřiných podniků ve smyslu článků 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, jakož i podniků navzájem propojených vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS, jejichž činnost zahrnuje vydávání ratingů. Pro účely čl. 4 odst. 3 písm. a) zahrnuje skupina ratingových agentur také ratingové agentury usazené ve třetích zemích;

n) 

„vedoucí osobou nebo osobami“ osoba nebo osoby, které skutečně řídí činnost ratingové agentury, a člen nebo členové její správní nebo dozorčí rady;

o) 

„ratingovými činnostmi“ analýza dat a informací a vyhodnocování, schvalování, vydávání a přezkum ratingů;

▼M1

p) 

„příslušnými orgány“ orgány, které určí každý členský stát v souladu s článkem 22;

▼M3

pa) 

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice 2006/48/ES;

pb) 

„investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES;

pc) 

„pojišťovnou“ pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) ( 3 );

pd) 

„zajišťovnou“ zajišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 4 směrnice 2009/138/ES;

pe) 

„institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění“ instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) směrnice 2003/41/ES;

pf) 

„správcovskou společností“ správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ( 4 );

pg) 

„investiční společností“ investiční společnost zřízená podle směrnice 2009/65/ES;

ph) 

„správcem alternativního investičního fondu“ správce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů ( 5 );

pi) 

„ústřední protistranou“ ústřední protistrana ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů ( 6 ), která je povolena v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení;

pj) 

„prospektem“ prospekt zveřejněný podle směrnice 2003/71/ES a nařízení (ES) č. 809/2004;

▼M3

q) 

„odvětvovými právními předpisy“ legislativní akty Unie uvedené v písmenech pa) až pj);

r) 

„odvětvovými příslušnými orgány“ vnitrostátní příslušné orgány, které byly podle příslušných odvětvových právních předpisů pověřeny dohledem nad úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami a zajišťovnami, institucemi zaměstnaneckého penzijního připojištění, správcovskými společnostmi, investičními společnostmi, správci alternativních investičních fondů, ústředními protistranami a prospekty;

▼M3

s) 

„emitentem“ emitent ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/71/ES;

t) 

„původcem“ původce ve smyslu čl. 4 bodu 41 směrnice 2006/48/ES;

u) 

„sponzorem“ sponzor ve smyslu čl. 4 bodu 42 směrnice 2006/48/ES;

v) 

„ratingem státu“

i) 

rating, u něhož je hodnocenou osobou stát nebo regionální či místní orgán státu,

ii) 

rating, u něhož je emitentem dluhového nástroje nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru nebo jiného finančního nástroje stát nebo regionální či místní orgán státu nebo účelový subjekt pro stát nebo regionální či místní orgán,

iii) 

rating, u něhož je emitentem mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch členů této mezinárodní finanční instituce, kteří čelí vážným finančním problémům nebo jim takové problémy hrozí;

w) 

„ratingovým výhledem“ stanovisko týkající se pravděpodobného směru vývoje ratingu v krátkém, středním nebo obojím období;

x) 

„nevyžádaným ratingem“ a „nevyžádaným ratingem státu“ rating nebo rating státu, který vydá ratingová agentura jinak než na žádost;

y) 

„úvěrovým ohodnocením“ měřítko bonity odvozené od sumarizace a vyjádření údajů pouze na základě předem nastaveného statistického systému nebo modelu bez jakýchkoli podstatných dodatečných analytických vstupů ratingového analytika týkajících se ratingu;

z) 

„regulovaným trhem“ regulovaný trh ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, který je usazen v Unii;

aa) 

„resekuritizací“ resekuritizace ve smyslu čl. 4 bodu 40a směrnice 2006/48/ES.

▼B

2.  

Pro účely odst. 1 písm. a) se za ratingy nepovažují

a) 

doporučení ve smyslu čl. 1 bodu 3 směrnice Komise 2003/125/ES ( 7 );

b) 

investiční výzkum ve smyslu čl. 24 odst. 1 směrnice 2006/73/ES ( 8 ) a další formy obecných doporučení typu „koupit“, „prodat“ nebo „držet“ týkající se transakcí s finančními nástroji nebo finančními závazky nebo

c) 

názory na hodnotu finančního nástroje nebo finančního závazku.

▼M3

3.  
Pro účely tohoto nařízení pojem „akcionář“ zahrnuje skutečné vlastníky ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ( 9 ).

▼B

Článek 4

Použití ratingů

▼M3

1.  
Úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny, zajišťovny, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovské společnosti, investiční společnosti, správci alternativních investičních fondů a ústřední protistrany mohou k regulatorním účelům používat pouze ratingy vydané ratingovými agenturami usazenými v Unii a registrovanými v souladu s tímto nařízením.

Pokud prospekt obsahuje odkaz na rating nebo ratingy, zajistí emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura usazená v Unii a registrovaná podle tohoto nařízení.

▼B

2.  
Má se za to, že ratingová agentura usazená ►M3  v Unii ◄ a registrovaná v souladu s tímto nařízením rating vydala, jestliže byl rating uveřejněn na internetových stránkách ratingové agentury nebo byl uveřejněn jiným způsobem nebo jestliže byl distribuován na základě předplatného a prezentován a uveřejněn v souladu s povinnostmi podle článku 10, s jasným označením přejatého ratingu podle odstavce 3 tohoto článku.
3.  

Ratingová agentura usazená ►M3  v Unii ◄ a registrovaná v souladu s tímto nařízením může přejmout rating vydaný ve třetí zemi, pouze pokud ratingové činnosti vedoucí k vydání tohoto ratingu splňují tyto podmínky:

a) 

ratingové činnosti vedoucí k vydání ratingu, který má být přejat, vykonává zcela nebo zčásti přejímající ratingová agentura nebo ratingové agentury patřící do stejné skupiny;

▼M3

b) 

ratingová agentura ověřila a může Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ( 10 ) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) průběžně dokládat, že ratingovou činnost vedoucí k vydání ratingu, který má být přejat, vykonávala ratingová agentura ze třetí země způsobem, jenž splňuje požadavky alespoň stejně přísné, jako jsou požadavky stanovené v článcích 6 až 12 a v příloze I, s výjimkou článků 6a, 6b, 8a, ►M5  ————— ◄ 8c a 11a a oddílu B bodu 3 písm. ba) a bodů 3a a 3b přílohy I.

▼M1

c) 

není omezena schopnost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy posuzovat a sledovat, zda ratingová agentura usazená ve třetí zemi plní požadavky stanovené v písmenu b);

d) 

ratingová agentura poskytne na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy všechny informace nezbytné k tomu, aby tento orgán mohl průběžně dohlížet na plnění požadavků stanovených v tomto nařízení;

▼B

e) 

existuje objektivní důvod k tomu, aby byl rating vypracován ve třetí zemi;

f) 

ratingová agentura usazená ve třetí zemi má v této třetí zemi povolení nebo registraci a podléhá tam dohledu;

g) 

regulatorní režim třetí země brání příslušným orgánům a dalším orgánům veřejné správy dané třetí země, aby zasahovaly do obsahu ratingů a metodik, a

▼M1

h) 

existují odpovídající ujednání o spolupráci mezi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a příslušným orgánem dohledu ratingové agentury se sídlem ve třetí zemi. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zajistí, aby tato ujednání o spolupráci obsahovala alespoň:

i) 

způsob výměny informací mezi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a příslušným orgánem dohledu ratingové agentury se sídlem ve třetí zemi a

ii) 

postupy týkající se koordinace činnosti v oblasti dohledu s cílem umožnit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy průběžně sledovat ratingovou činnost vedoucí k vydání přejatého ratingu.

▼B

4.  

Rating přejatý podle odstavce 3 se považuje za rating vydaný ratingovou agenturou usazenou ►M3  v Unii ◄ a registrovanou v souladu s tímto nařízením.

Ratingová agentura usazená ►M3  v Unii ◄ a registrovaná v souladu s tímto nařízením nesmí takové přejímání použít s cílem vyhnout se požadavkům tohoto nařízení.

5.  
Ratingová agentura, která přejala rating vydaný ve třetí zemi v souladu s odstavcem 3, zůstává plně odpovědná za tento rating i za splnění podmínek stanovených ve zmíněném odstavci.
6.  
Pokud Komise v souladu s čl. 5 odst. 6 uznala rovnocennost právního rámce a rámce dohledu třetí země s požadavky tohoto nařízení a existují-li ujednání o spolupráci podle čl. 5 odst. 7, není ratingová agentura přejímající ratingy vydané v dané třetí zemi nadále povinna ověřovat, popřípadě prokazovat, že je splněna podmínka stanovená v odst. 3 písm. g) tohoto článku.

Článek 5

Rovnocennost a certifikace na základě rovnocennosti

1.  

Ratingy osob usazených nebo finančních nástrojů vydaných ve třetích zemích, které vydala ratingová agentura usazená ve třetí zemi, lze ►M3  v Unii ◄ používat v souladu s čl. 4 odst. 1, aniž by musely být přejaty podle čl. 4 odst. 3, a to za předpokladu, že

a) 

ratingová agentura má v této třetí zemi povolení nebo registraci a podléhá zde dohledu;

b) 

Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti v souladu s odstavcem 6 tohoto článku, kterým uznává rovnocennost právního rámce a rámce dohledu dané třetí země s požadavky tohoto nařízení;

c) 

existují ujednání o spolupráci podle odstavce 7 tohoto článku;

d) 

ratingy vydané danou ratingovou agenturou a její ratingová činnost nejsou systémově významné pro finanční stabilitu či řádné fungování finančních trhů jednoho nebo více členských států a

e) 

ratingová agentura získala certifikaci v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

▼M1

2.  
Ratingová agentura uvedená v odstavci 1 může požádat o certifikaci. Tuto žádost předloží Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souladu s příslušnými ustanoveními článku 15.
3.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy žádost o certifikaci posoudí a rozhodne o ní postupem podle článku 16. Rozhodnutí o certifikaci vychází z kritérií stanovených v odst. 1 písm. a) až d) tohoto článku.

▼B

Rozhodnutí o certifikaci se oznámí a zveřejní v souladu s článkem 18.

▼M1

4.  

Ratingová agentura uvedená v odstavci 1 může také požádat:

a) 

v konkrétních případech o udělení výjimky z povinnosti plnit některé nebo všechny požadavky stanovené v oddílu A přílohy I a čl. 7 odst. 4, pokud je ratingová agentura schopna prokázat, že vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti své činnosti a vzhledem k povaze a rozsahu ratingů, které vydává, nejsou tyto požadavky přiměřené;

b) 

o udělení výjimky z požadavku na fyzickou přítomnost v Unii, pokud by byl takový požadavek příliš zatěžující a nepřiměřený vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a vzhledem k povaze a rozsahu ratingů, které vydává.

Žádost o udělení výjimky podle prvního pododstavce písm. a) nebo b) podává ratingová agentura společně s žádostí o certifikaci. Při posuzování této žádosti zohlední Evropský orgán pro cenné papíry a trhy velikost ratingové agentury uvedené v odstavci 1, která žádost podala, vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a vzhledem k povaze a rozsahu ratingů, které vydává, a dopad ratingů vydaných touto ratingovou agenturou na finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů jednoho nebo více členských států. Na základě tohoto posouzení může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy tuto výjimku ratingové agentuře uvedené v odstavci 1 udělit.

▼M1 —————

▼B

6.  

Komise může přijmout rozhodnutí o rovnocennosti regulativním postupem podle čl. 38 odst. 3, v němž prohlásí, že právní rámec a rámec dohledu třetí země zajišťuje, aby ratingové agentury, které mají povolení nebo registraci v této třetí zemi splňovaly právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům vyplývajícím z tohoto nařízení a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá účinnému dohledu a jejich dodržování je v ní účinně vymáháno.

Právní a dohledový rámec třetí země může být považován za rovnocenný tomuto nařízení, pokud tento rámec splňuje alespoň následující podmínky:

a) 

ratingové agentury podléhají v této třetí zemi povolení či registraci a je nad nimi průběžně vykonáván účinný dohled a je vymáháno, aby dodržovaly stanovené požadavky;

▼M3

b) 

ratingové agentury v této třetí zemi jsou povinny dodržovat právně závazná pravidla, která jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v článcích 6 až 12 a v příloze I, s výjimkou článků 6a, 6b, 8a, ►M5  ————— ◄ 8c a 11a a oddílu B bodu 3 písm. ba) a bodů 3a a 3b přílohy I, a

▼B

c) 

regulatorní režim v dané třetí zemi brání orgánům dohledu a dalším orgánům veřejné správy dané třetí země, aby zasahovaly do obsahu ratingů a metodik.

▼M1

S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c opatření k dalšímu upřesnění nebo úpravě kritérií stanovených v tomto odstavci druhém pododstavci písm. a), b) a c).

7.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje ujednání o spolupráci s příslušnými orgány dohledu třetích zemí, jejichž právní a dohledový rámec byl shledán rovnocenným s tímto nařízením v souladu s odstavcem 6. V těchto ujednáních se stanoví alespoň:

a) 

způsob výměny informací mezi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a příslušnými orgány dohledu dotčených třetích zemí a

b) 

postupy koordinace dohledu.

▼M3

8.  
Články 20, 23b a 24 se vztahují na ratingové agentury certifikované v souladu s čl. 5 odst. 3 a jimi vydávané ratingy.

▼M3

Článek 5a

Nadměrné spoléhání se finančních institucí na ratingy

1.  
Subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci provádějí vlastní hodnocení úvěrového rizika a nespoléhají se pro účely posouzení bonity osoby nebo finančního nástroje výhradně nebo mechanicky na ratingy.
2.  
Odvětvové příslušné orgány pověřené dohledem nad subjekty uvedenými v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci sledují, s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti činností těchto subjektů, přiměřenost jejich postupů hodnocení úvěrového rizika, posuzují používání smluvních odkazů na ratingy a případně je v souladu s odvětvovými právními předpisy vybízejí ke zmírňování dopadu těchto odkazů, aby tak omezily výhradní a mechanické spoléhání se na ratingy.

Článek 5b

Spoléhání se evropských orgánů dohledu a Evropské rady pro systémová rizika na ratingy

1.  
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ( 11 ), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ( 12 ) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nebudou ve svých pokynech, doporučeních a návrzích technických norem odkazovat na ratingy, jestliže by tyto odkazy u příslušných orgánů, odvětvových příslušných orgánů nebo subjektů uvedených v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci nebo jiných účastníků finančního trhu mohly vést k výhradnímu nebo mechanickému spoléhání se na ratingy. V souladu s tím do 31. prosince 2013 Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ve stávajících pokynech a doporučeních přezkoumají a případně odstraní všechny takové odkazy na ratingy.
2.  
Evropská rada pro systémová rizika zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika ( 13 ) nebude ve svých varováních a doporučeních odkazovat na ratingy, jestliže by tyto odkazy mohly vést k výhradnímu nebo mechanickému spoléhání se na ratingy.

Článek 5c

Nadměrné spoléhání se na ratingy v právních předpisech Unie

Aniž je dotčeno její právo legislativní iniciativy, pokračuje Komise v přezkumu toho, zda odkazy na ratingy v právních předpisech Unie vedou nebo by mohly vést k tomu, že by se příslušné orgány, odvětvové příslušné orgány, subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci či jiní účastníci finančního trhu výhradně nebo mechanicky spoléhali na ratingy, a to s cílem odstranit všechny odkazy na ratingy pro regulatorní účely v právních předpisech Unie do 1. ledna 2020 za předpokladu, že budou určeny a zavedeny vhodné alternativní způsoby hodnocení úvěrového rizika.

▼BHLAVA II

VYDÁVÁNÍ RATINGŮ

Článek 6

Nezávislost a předcházení střetu zájmů

▼M3

1.  
Ratingová agentura přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že vydání ratingu nebo ratingového výhledu není ovlivněno žádnými stávajícími nebo potenciálními střety zájmů ani obchodním vztahem ratingové agentury, která rating nebo ratingový výhled vydává, jejích akcionářů, řídících pracovníků, ratingových analytiků, zaměstnanců či jiných fyzických osob, které poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů, nebo jakékoli osoby s ratingovou agenturou přímo či nepřímo spojené prostřednictvím kontroly.

▼B

2.  
Pro zajištění souladu s odstavcem 1 musí ratingová agentura splnit požadavky stanovené v oddílech A a B přílohy I.

▼M3

3.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může ratingové agentuře na její žádost udělit výjimku z povinnosti plnit požadavky stanovené v oddíle A bodech 2, 5, 6 a 9 přílohy I a v čl. 7 odst. 4, pokud tato ratingová agentura prokáže, že vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti i vzhledem k povaze a rozsahu vydávaných ratingů nejsou tyto požadavky přiměřené, a pokud

▼B

a) 

má ratingová agentura méně než 50 zaměstnanců;

b) 

ratingová agentura zavedla opatření a postupy, zejména mechanismy vnitřní kontroly, pravidla pro oznamování a opatření zajišťující nezávislost ratingových analytiků a osob schvalujících ratingy, čímž je zajištěno účinné dosahování cílů tohoto nařízení, a

c) 

velikost ratingové agentury není vytvořena tak, aby se ratingová agentura nebo skupina ratingových agentur vyhnula plnění požadavků stanovených tímto nařízením.

▼M1

V případě skupiny ratingových agentur Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zajistí, aby alespoň jedné ratingové agentuře ve skupině nebyla udělena výjimka z plnění požadavků stanovených v oddíle A bodech 2, 5 a 6 přílohy I a v čl. 7 odst. 4.

▼M3

4.  
Ratingové agentury vytvářejí, udržují, prosazují a dokumentují účinnou strukturu vnitřní kontroly pro uplatňování politik a postupů pro předcházení a zmírňování možných střetů zájmů a jejich kontrolu a pro zajištění nezávislosti ratingů, ratingových analytiků a ratingových týmů na akcionářích, správních a řídících orgánech a prodejních a marketingových činnostech. Ratingové agentury zavedou standardní provozní postupy pro podnikovou správu, organizaci a řešení střetů zájmů. Tyto postupy pravidelně sledují a přezkoumávají za účelem posouzení jejich účinnosti a potřeby jejich aktualizace.

Článek 6a

Střety zájmů týkající se investic do ratingových agentur

1.  

Akcionář nebo podílník ratingové agentury, který drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv v ratingové agentuře nebo ve společnosti, jež má faktickou moc vykonávat nad ní kontrolu nebo dominantní vliv, nesmí

a) 

držet 5 % nebo více kapitálu žádné jiné ratingové agentury;

b) 

mít právo nebo faktickou moc vykonávat 5 % nebo více hlasovacích práv v žádné jiné ratingové agentuře;

c) 

mít právo nebo faktickou moc jmenovat nebo odvolávat členy správní nebo dozorčí rady žádné jiné ratingové agentury;

d) 

být členem správní nebo dozorčí rady žádné jiné ratingové agentury;

e) 

vykonávat nebo mít faktickou moc vykonávat kontrolu nebo dominantní vliv nad jinou ratingovou agenturou.

Zákaz uvedený v prvním pododstavci písm. a) se nevztahuje na podíly na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování, včetně spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění, za předpokladu, že podíly na těchto osobách nebo fondech nestaví akcionáře nebo podílníka ratingové agentury do pozice s významným vlivem na obchodní činnosti těchto osob nebo fondů.

2.  
Tento článek se nevztahuje na investice do jiných ratingových agentur, které patří do téže skupiny ratingových agentur.

Článek 6b

Maximální doba trvání smluvního vztahu s ratingovou agenturou

1.  
Jestliže ratingová agentura uzavřela smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, nesmí vydávat ratingy nových resekuritizací, jejichž podkladová aktiva pocházejí od stejného původce, po dobu delší než čtyři roky.
2.  

Jestliže ratingová agentura uzavře smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, požaduje, aby uvedený emitent

a) 

stanovil počet ratingových agentur, které uzavřely smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, jejichž podkladová aktiva pocházejí od stejného původce;

b) 

vypočítal v procentním vyjádření celkový počet nevypořádaných ratingem hodnocených resekuritizací, jejichž podkladová aktiva pocházejí od stejného původce, ke kterému vydává každá ratingová agentura ratingy.

Jestliže alespoň čtyři ratingové agentury vydávají rating k více než 10 % celkového počtu nevypořádaných ratingem hodnocených resekuritizací, omezení uvedená v odstavci 1 se nepoužijí.

Výjimka stanovena ve druhém pododstavci platí nejméně do doby, kdy ratingová agentura uzavře novou smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, jejichž podkladová aktiva pocházejí od stejného původce. Pokud při uzavírání takové smlouvy nejsou splněna kritéria uvedená ve druhém pododstavci, počítá se doba uvedená v odstavci 1 ode dne uzavření nové smlouvy.

3.  
Po uplynutí doby platnosti smlouvy podle odstavce 1 nesmí ratingová agentura uzavřít novou smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, jejichž podkladová aktiva pocházejí od stejného původce, po dobu rovnající se době trvání ukončené smlouvy, avšak nejdéle po dobu čtyř let.

První pododstavec se použije také na

a) 

ratingovou agenturu, která náleží do stejné skupiny ratingových agentur jako ratingová agentura uvedená v odstavci 1;

b) 

ratingovou agenturu, která je akcionářem nebo podílníkem ratingové agentury uvedené v odstavci 1;

c) 

ratingovou agenturu, v níž je akcionářem nebo podílníkem ratingová agentura uvedená v odstavci 1.

4.  
Bez ohledu na odstavec 1, pokud byl rating resekuritizace vydán před koncem maximální doby trvání smluvního vztahu uvedené v odstavci 1, může ratingová agentura tyto ratingy na vyžádání dále sledovat a aktualizovat po dobu trvání resekuritizace.
5.  
Tento článek se nevztahuje na ratingové agentury, které mají na úrovni skupiny méně než 50 zaměstnanců zapojených do výkonu ratingových činností, ani na agentury, jejichž roční obrat z ratingových činností na úrovni skupiny nedosahuje 10 milionů EUR.
6.  
Jestliže ratingová agentura uzavře smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací před 20. červnem 2013, doba uvedená v odstavci 1 se počítá od zmíněného dne.

▼B

Článek 7

Ratingoví analytici, zaměstnanci a další osoby účastnící se vydávání ratingů

1.  
Ratingová agentura zajistí, aby ratingoví analytici, její zaměstnanci a jiné fyzické osoby, které poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů, kteří se podílejí na výkonu ratingových činností, měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro jim přidělované úkoly.
2.  
Ratingová agentura zajistí, aby osoby uvedené v odstavci 1 nesměly vyvolat a ani se účastnit jednání o poplatcích nebo platbách s jakoukoli hodnocenou osobou, spřízněnou třetí osobou nebo jakoukoli osobou přímo či nepřímo spojenou s hodnocenou osobou prostřednictvím kontroly.
3.  
Ratingová agentura zajistí, aby osoby uvedené v odstavci 1 splňovaly požadavky stanovené v oddíle C přílohy I.
4.  
Ratingová agentura zavede vhodný mechanismus postupného pravidelného střídání ratingových analytiků a osob schvalujících ratingy ve smyslu oddílu C přílohy I. Pravidelné střídání probíhá ve fázích, přičemž jsou obměňováni jednotlivci, nikoli celý tým.

▼M3

5.  
Odměňování a hodnocení výkonu zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do výkonu ratingových činností nebo do zpracování ratingových výhledů, a osob schvalujících ratingy nebo ratingové výhledy nesmí záviset na výši příjmů, které ratingové agentuře plynou od hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob.

▼B

Článek 8

Metodiky, modely a klíčové předpoklady pro vydávání ratingů

1.  
Ratingová agentura uveřejňuje metodiky, modely a klíčové předpoklady pro vydání ratingu, které používá při svých ratingových činnostech, jak jsou definovány v oddílu E části I bodu 5 přílohy I.

▼M3

2.  
Ratingová agentura přijímá, uplatňuje a prosazuje vhodná opatření k zajištění toho, aby ratingy a ratingové výhledy, které vydává, byly založeny na důkladné analýze veškerých informací, které má k dispozici a které jsou podle příslušných metodik pro vydávání ratingů z hlediska jí prováděné analýzy relevantní. Přijme veškerá nezbytná opatření, aby informace, které při udělování ratingů a ratingových výhledů využívá, byly dostatečně kvalitní a pocházely ze spolehlivých zdrojů. Ratingová agentura při vydávání ratingů a ratingových výhledů uvádí, že rating je stanoviskem agentury a že by se na něj mělo spoléhat v omezené míře.
2a.  
Změny ratingů se vydávají v souladu se zveřejněnými metodikami pro vydávání ratingů ratingové agentury.

▼B

3.  
Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, které jsou přesné a důsledné, systematické, stabilní a které podléhají vyhodnocování založenému na zkušenostech z minulosti, včetně zpětného testování.
4.  

Jestliže ratingová agentura používá pro hodnocení podkladových aktiv nebo ►M5  sekuritizovaného nástroje ◄ existující rating vypracovaný jinou ratingovou agenturou, nesmí odmítnout vydat rating osoby nebo finančního nástroje proto, že k části této osoby nebo finančního nástroje již byl dříve vydán rating jinou ratingovou agenturou.

Ratingová agentura zaznamená všechny případy, kdy se při zpracování ratingu odchýlí od existujícího ratingu vypracovaného jinou ratingovou agenturou pro podkladová aktiva nebo ►M5  sekuritizované nástroje ◄ , a uvede důvod odlišného hodnocení.

5.  
Ratingová agentura sleduje ratingy a své ratingy a metodiky průběžně, nejméně jednou ročně, přezkoumává, a to zejména pokud dojde k významným změnám, které by mohly mít na rating vliv. Ratingová agentura zavede interní opatření pro sledování vlivu změn makroekonomických faktorů a podmínek na finančních trzích na ratingy.

▼M3

Ratingy států se přezkoumávají nejméně každých šest měsíců.

5a.  
Ratingová agentura, která zamýšlí významně změnit stávající nebo používat případné nové ratingové metodiky, modely nebo klíčové předpoklady pro vydávání ratingů, které by mohly ovlivnit rating, na svých internetových stránkách zveřejní navrhované významné změny nebo navrhované nové metodiky pro vydávání ratingů, společně s podrobným vysvětlením důvodů pro navrhované významné změny nebo navrhované nové metodiky pro vydávání ratingů a jejich důsledků a vyzve zúčastněné osoby k podání připomínek ve lhůtě jednoho měsíce.

▼M3

6.  

Jsou-li v souladu s čl. 14 odst. 3 změněny metodiky pro vydávání ratingů, modely nebo klíčové předpoklady pro vydávání ratingů používané při ratingových činnostech, ratingová agentura:

▼B

a) 

neprodleně uveřejní pravděpodobný rozsah dotčených ratingů stejným způsobem, jaký byl použit pro jejich distribuci;

▼M3

aa) 

neprodleně uvědomí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a na svých internetových stránkách zveřejní výsledky připomínkování a nové metodiky pro vydávání ratingů společně s jejich podrobným vysvětlením a s datem, od něhož budou používány;

ab) 

neprodleně na svých internetových stránkách zveřejní odpovědi na připomínky uvedené v odstavci 5a s výjimkou případů, kdy ten, kdo připomínky podal, požádal o zachování důvěrnosti;

▼B

b) 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od příslušné změny, přezkoumá dotčené ratingy a v mezidobí tyto ratingy sleduje a

c) 

přehodnotí všechny ratingy, které byly na těchto metodikách, modelech nebo klíčových předpokladech pro vydávání ratingů založeny, pokud přezkum ukáže, že tyto změny mají obecně ve svém úhrnu vliv na tyto ratingy.

▼M3

7.  

Jestliže ratingová agentura zjistí chyby ve svých metodikách pro vydávání ratingů nebo v jejich uplatňování, neprodleně

a) 

tyto chyby oznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a všem dotčeným hodnoceným osobám a vysvětlí jejich vliv na své ratingy, včetně případné nutnosti přezkoumat vydané ratingy;

b) 

mají-li některé chyby vliv na její ratingy, zveřejní tyto chyby na svých internetových stránkách;

c) 

opraví tyto chyby v metodikách pro vydávání ratingů a

d) 

použije opatření uvedená v odst. 6 písm. a), b) a c).

Článek 8a

Ratingy států

1.  
Ratingy států se vydávají způsobem, který zaručuje, že byla provedena analýza konkrétní zvláštnosti daného členského státu. Ohlášení revize určité skupiny zemí je zakázáno, pokud není doplněno o zprávy o jednotlivých zemích. Tyto zprávy se zveřejní.
2.  
Veřejná sdělení jiná než ratingy, ratingové výhledy nebo doprovodná tisková prohlášení nebo zprávy uvedené v oddíle D části I bodě 5 přílohy I, která se týkají případných změn v ratingu státu, se nesmějí zakládat na informacích v dosahu hodnocené osoby, jež byly zveřejněny bez jejího souhlasu, ledaže lze tyto informace získat z obecně dostupných zdrojů nebo hodnocená osoba nemá žádný oprávněný důvod k tomu, aby s jejich zveřejněním nesouhlasila.
3.  
Ratingová agentura s přihlédnutím k čl. 8 odst. 5 druhému pododstavci na konci prosince každého roku zveřejní na svých internetových stránkách v souladu s oddílem D částí III bodem 3 přílohy I a zašle Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy harmonogram na příštích dvanáct měsíců, v němž stanoví nejvýše tři termíny pro uveřejnění nevyžádaných ratingů států a souvisejících ratingových výhledů a dále termíny pro uveřejnění vyžádaných ratingů států a souvisejících ratingových výhledů. Tyto termíny zvolí tak, aby připadaly na pátek.
4.  
Od termínů stanovených v harmonogramu pro zveřejnění ratingů států nebo souvisejících ratingových výhledů se ratingová agentura může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné ke splnění jejích povinností podle čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 1 a čl. 11 odst. 1. V takovém případě podrobně vysvětlí, proč se od oznámeného harmonogramu odchýlila.

▼M5 —————

▼M3

Článek 8c

Dvojitý rating ►M5  sekuritizovaných nástrojů ◄

1.  
Jestliže emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlí požádat o rating ►M5  sekuritizovaného nástroje ◄ , pověří alespoň dvě ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating.
2.  

Emitent nebo spřízněná třetí osoba podle odstavce 1 zajistí, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tyto podmínky:

a) 

nepatří do stejné skupiny ratingových agentur;

b) 

nejsou akcionářem nebo podílníkem žádné z ostatních ratingových agentur;

c) 

nemají právo nebo faktickou moc vykonávat hlasovací právo v žádné z ostatních ratingových agentur;

d) 

nemají právo nebo faktickou moc jmenovat či odvolávat členy správní nebo dozorčí rady žádné z ostatních ratingových agentur;

e) 

žádný z členů jejich správní nebo dozorčí rady není členem správní nebo dozorčí rady žádné z ostatních ratingových agentur;

f) 

nevykonávají ani nemají faktickou moc vykonávat kontrolu nebo dominantní vliv nad žádnou z ostatních ratingových agentur.

Článek 8d

Využívání více ratingových agentur

1.  
Zamýšlí-li emitent nebo spřízněná třetí osoba pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň dvě ratingové agentury, zváží možnost pověřit tímto úkolem alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu, je-li na základě seznamu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy uvedeného v odstavci 2 taková ratingová agentura k dispozici. Pokud emitent nebo spřízněná třetí osoba ratingem nepověří alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž celkový podíl na trhu nepřesahuje 10 %, je jeho rozhodnutí zaznamenáno.
2.  
S cílem usnadnit emitentovi nebo spřízněné třetí osobě vyhodnocení podle odstavce 1 zveřejňuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy každoročně na svých internetových stránkách seznam registrovaných ratingových agentur s uvedením jejich celkového podílu na trhu a typů ratingů, které vydávají. Tento seznam může emitent použít jako východisko pro své vyhodnocení.
3.  
Pro účely tohoto článku se celkový tržní podíl měří ve vztahu k ročnímu obratu z činnosti a doplňkových služeb ratingové agentury na úrovni skupiny.

▼M1

Článek 9

Outsourcing

Outsourcing důležitých provozních funkcí nesmí být vykonáván způsobem, který by významně snížil kvalitu vnitřní kontroly ratingové agentury a schopnost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy vykonávat dohled nad plněním povinností uložených ratingové agentuře tímto nařízením.

▼B

Článek 10

Uveřejňování a prezentace ratingů

▼M3

1.  
Ratingová agentura neselektivně a včas uveřejní každý rating nebo ratingový výhled i každé rozhodnutí o ukončení vydávání ratingu. V případě rozhodnutí o ukončení vydávání ratingu obsahuje uveřejněná informace také plné odůvodnění takového rozhodnutí.

První pododstavec se vztahuje také na ratingy, které jsou distribuovány na základě předplatného.

2.  
Ratingové agentury zajistí, aby byly ratingy a ratingové výhledy prezentovány a zpracovávány v souladu s požadavky stanovenými v oddíle D přílohy I a aby obsahovaly výlučně faktory, které se vztahují k dotčeným ratingům.
2a.  
Ratingy, ratingové výhledy a související informace se až do svého zveřejnění na trhu považují za důvěrné informace ve smyslu směrnice 2003/6/ES a v souladu s ní.

Na ratingové agentury se obdobně použije zejména čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice v souvislosti s jejich povinností zachovávat důvěrnost a vést seznam osob, které mají přístup k jejím ratingům, ratingovým výhledům nebo souvisejícím informacím před jejich zveřejněním.

Seznam osob, jimž jsou ratingy, ratingové výhledy nebo související informace sdělovány před jejich zveřejněním, by měl být omezen na osoby, které za tímto účelem každá hodnocená osoba určí.

▼B

3.  
Pokud ratingová agentura vydává ratingy pro ►M5  sekuritizované nástroje ◄ , zajistí, aby jim přiřazené ratingové kategorie, byly jasně odlišeny pomocí dodatečného symbolu, jenž je odliší od ratingových kategorií používaných pro jiné osoby, finanční nástroje nebo finanční závazky.
4.  
Ratingová agentura uveřejní svá pravidla a postupy pro nevyžádané ratingy.

▼M3

5.  

Pokud ratingová agentura vydává nevyžádaný rating, zřetelně a s použitím jasně rozeznatelného barevného odlišení pro ratingovou kategorii v něm uvede, zda byla hodnocená osoba nebo spřízněná třetí osoba zapojena do procesu udělování ratingu a zda ratingová agentura měla přístup k účetnictví, řízení a dalším významným interním dokumentům hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby.

▼B

Nevyžádané ratingy musí být jako nevyžádané označeny.

▼M1

6.  
Ratingová agentura nesmí použít název Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ani žádného příslušného orgánu způsobem, který by naznačoval nebo vzbuzoval dojem, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nebo příslušný orgán přejímá či schvaluje její ratingy nebo schvaluje její ratingovou činnost.

▼B

Článek 11

Všeobecné a pravidelné uveřejňování informací

1.  
Ratingová agentura v plném rozsahu uveřejňuje a bezodkladně aktualizuje informace stanovené v oddílu E části I přílohy I.

▼M3

2.  
Každá registrovaná nebo certifikovaná ratingová agentura poskytne do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy informace o své historické výkonnosti, včetně četnosti přenosu ratingů, a informace o ratingových hodnoceních vydaných v minulosti a jejich změnách. Tato ratingová agentura poskytuje informace do tohoto archivu na standardním formuláři, který poskytne Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Ten je zpřístupní veřejnosti a každoročně zveřejní souhrnné informace o hlavních aspektech vývoje.

▼M1

3.  
Ratingová agentura každoročně do 31. března poskytuje Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy informace stanovené v příloze I oddílu E části II bodu 2.

▼M3

Článek 11a

Evropská ratingová platforma

1.  
Každá registrovaná nebo certifikovaná ratingová agentura poskytne při vydávání ratingu či ratingového výhledu Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy ratingové informace včetně ratingu a ratingového výhledu hodnoceného nástroje, informace o druhu ratingu, druhu ratingové činnosti a datu a hodině zveřejnění.

▼M6

2.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní jednotlivé ratingy, které mu byly předloženy podle odstavce 1, na internetové stránce („Evropská ratingová platforma“).

Součástí Evropské ratingové platformy je centrální archiv uvedený v čl. 11 odst. 2.

Funkce Evropské ratingové platformy může plnit jednotné evropské přístupové místo zřízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2859 ( 14 )

▼M3

3.  
Tento článek se nevztahuje na ratingy a ratingové výhledy, které jsou za poplatek zpracovány a zpřístupněny výlučně investorům.

▼B

Článek 12

Zpráva o transparentnosti

Ratingová agentura každoročně uveřejní zprávu o transparentnosti, která obsahuje informace stanovené v oddílu E části III přílohy I. Ratingová agentura tuto zprávu o transparentnosti uveřejní nejpozději tři měsíce po skončení každého účetního období a zajistí, aby byla přístupná na jejích internetových stránkách po dobu nejméně pěti let.

Článek 13

Poplatky za uveřejnění

Ratingová agentura nesmí za informace poskytnuté v souladu s články 8 až 12 požadovat žádné poplatky.

▼M6

Článek 13a

Zpřístupnění informací v jednotném evropském přístupovém místě

1.  
Od 10. ledna 2028 ratingové agentury při zveřejňování jakýchkoli informací uvedených v čl. 8 odst. 1, 6 a 7, čl. 8a odst. 1 a 3, čl. 10 odst. 1 a 4, čl. 11 odst. 1 a článku 12 tohoto nařízení předkládají tyto informace za účelem jejich zpřístupnění v jednotném evropském přístupovém místě současně orgánu shromažďujícímu informace, který je uveden v odstavci 3 tohoto článku.

Tyto informace musí splňovat tyto požadavky:

a) 

předkládají se ve formátu, ze kterého lze získat údaje, ve smyslu čl. 2 bodu 3 nařízení (EU) 2023/2859, nebo, vyžaduje-li to právo Unie, ve strojově čitelném formátu, ve smyslu čl. 2 bodu 4 uvedeného nařízení;

b) 

jsou k nim připojena tato metadata:

i) 

všechny názvy ratingové agentury, jíž se informace týkají;

ii) 

identifikační kód právnické osoby patřící ratingové agentuře upřesněný podle čl. 7 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2023/2859;

iii) 

velikost ratingové agentury podle kategorií uvedených v čl. 7 odst. 4 písm. d) uvedeného nařízení;

iv) 

druh informací klasifikovaných podle čl. 7 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení;

v) 

poznámka, zda informace obsahují osobní údaje;

vi) 

země, v níž má sídlo ratingová agentura, jíž se informace týkají, podle čl. 7 odst. 3 písm. g) uvedeného nařízení;

vii) 

průmyslová odvětví hospodářských činností ratingové agentury, jíž se informace týkají, upřesněná podle čl. 7 odst. 4 písm. e) uvedeného nařízení.

2.  
Pro účely odst. 1 písm. b) bodu ii) získají ratingové agentury identifikační kód právnické osoby.
3.  
Pro účely zpřístupnění informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku v jednotném evropském přístupovém místě je orgánem shromažďujícím informace ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2023/2859 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
4.  
Od 10. ledna 2028 jsou informace uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 8d odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 11a odst. 1 a 2, čl. 18 odst. 3, čl. 24 odst. 5 a čl. 36d odst. 1 tohoto nařízení zpřístupněny v jednotném evropském přístupovém místě. Za tímto účelem je orgánem shromažďujícím informace ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2023/2859 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

Tyto informace musí splňovat tyto požadavky:

a) 

předkládají se ve formátu, ze kterého lze získat údaje, ve smyslu čl. 2 bodu 3 nařízení (EU) 2023/2859;

b) 

jsou k nim připojena tato metadata:

i) 

všechny názvy ratingové agentury a hodnocené osoby, jichž se informace týkají;

ii) 

je-li k dispozici, identifikační kód právnické osoby patřící ratingové agentuře a hodnocené osobě upřesněný podle čl. 7 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2023/2859;

iii) 

druh informací klasifikovaných podle čl. 7 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení;

iv) 

poznámka, zda informace obsahují osobní údaje.

5.  

Pro účely zajištění účinného shromažďování a správy informací předkládaných v souladu s odstavcem 1 vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy prováděcích technických norem, v nichž upřesní:

a) 

všechna ostatní metadata, která mají být připojena k informacím;

b) 

strukturování údajů v informacích;

c) 

informace, pro které je vyžadován strojově čitelný formát, a to, jaký strojově čitelný formát se má v takovýchto případech používat.

Pro účely písmene c) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy posoudí výhody a nevýhody různých strojově čitelných formátů a provede vhodné praktické zkoušky.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy tyto návrhy prováděcích technických norem předloží Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

6.  
V případě potřeby přijme Evropský orgán pro cenné papíry a trhy obecné pokyny k zajištění správnosti metadat předkládaných v souladu s odst. 5 prvním pododstavcem písm. a).

▼BHLAVA III

DOHLED NAD RATINGOVÝMI ČINNOSTMIKAPITOLA I

Postup registrace

Článek 14

Požadavek registrace

1.  
Ratingová agentura požádá o registraci pro účely čl. 2 odst. 1, pokud se jedná o právnickou osobu usazenou ►M3  v Unii ◄ .

▼M1

2.  
Registrace je účinná na celém území Unie, jakmile nabylo účinku rozhodnutí o registraci ratingové agentury přijaté Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 16 odst. 3 nebo čl. 17 odst. 3.

▼B

3.  

Registrovaná ratingová agentura musí trvale splňovat podmínky nezbytné pro registraci.

▼M1

Ratingová agentura informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci, včetně zahájení nebo ukončení provozu pobočky na území Unie.

▼M3

Aniž je dotčen druhý pododstavec, oznámí ratingová agentura Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy zamýšlené významné změny metodik pro vydávání ratingů nebo navrhované nové metodiky pro vydávání ratingů, když je zveřejní na svých internetových stránkách v souladu s čl. 8 odst. 5a. Po uplynutí lhůty pro podávání připomínek oznámí ratingová agentura Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy veškeré změny vyplývající z těchto připomínek.

▼M1

4.  
Aniž jsou dotčeny články 16 nebo 17, provede Evropský orgán pro cenné papíry a trhy registraci ratingové agentury, pokud na základě posouzení žádosti dojde se zřetelem k článkům 4 a 6 k závěru, že ratingová agentura splňuje podmínky pro vydávání ratingů stanovené v tomto nařízení.
5.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nesmí registraci podmínit požadavky, které nejsou stanoveny v tomto nařízení.

Článek 15

Žádost o registraci

1.  
Ratingová agentura podá žádost o registraci Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Žádost obsahuje informace stanovené v příloze II.
2.  
Pokud o registraci žádá skupina ratingových agentur, členové skupiny pověří jednoho z jejích členů, aby podal Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy všechny žádosti jménem skupiny. Pověřená ratingová agentura poskytne informace stanovené v příloze II za každého člena skupiny.
3.  
Ratingová agentura podává svou žádost v kterémkoli z úředních jazyků orgánů Unie. Na veškerou další komunikaci mezi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a ratingovými agenturami a jejich zaměstnanci se obdobně použije ustanovení nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství ( 15 ).
4.  
Do 20 pracovních dní od obdržení žádosti Evropský orgán pro cenné papíry a trhy posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví Evropský orgán pro cenné papíry a trhy lhůtu, v níž ratingová agentura musí poskytnout doplňující informace.

Posoudí-li Evropský orgán pro cenné papíry a trhy žádost jako úplnou, oznámí to ratingové agentuře.

Článek 16

Posouzení žádosti o registraci ratingové agentury Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy posoudí do 45 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádost o registraci ratingové agentury v závislosti na tom, zda ratingová agentura splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení.
2.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může lhůtu pro posouzení prodloužit o 15 pracovních dní, zejména pokud ratingová agentura:

a) 

zamýšlí přejímat ratingy, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3;

b) 

zamýšlí využívat outsourcingu; nebo

c) 

žádá o výjimku z povinnosti plnit požadavky podle čl. 6 odst. 3.

3.  
Do 45 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 60 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.
4.  
Rozhodnutí, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme podle odstavce 3, nabývá účinnosti pátým pracovním dnem po jeho přijetí.

Článek 17

Posouzení žádosti o registraci skupiny ratingových agentur Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy posoudí do 55 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádosti o registraci skupiny ratingových agentur v závislosti na tom, zda ratingové agentury splňují podmínky stanovené v tomto nařízení.
2.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může lhůtu pro posouzení prodloužit o 15 pracovních dní, zejména pokud některá z ratingových agentur ve skupině:

a) 

zamýšlí přejímat ratingy, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3;

b) 

zamýšlí využívat outsourcing; nebo

c) 

žádá o výjimku z povinnosti plnit požadavky podle čl. 6 odst. 3.

3.  
Do 55 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 70 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme pro každou z ratingových agentur ve skupině jednotlivé řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.
4.  
Rozhodnutí přijaté Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle odstavce 3 nabývá účinnosti pátým pracovním dnem po přijetí.

Článek 18

Oznámení rozhodnutí o registraci, o zamítnutí žádosti o registraci nebo o zrušení registrace a zveřejnění seznamu registrovaných ratingových agentur

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy oznámí do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 toto rozhodnutí dotyčné ratingové agentuře. Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat nebo zruší její registraci, své rozhodnutí řádně odůvodní.

▼M3

2.  
Každé rozhodnutí podle článku 16, 17 nebo 20 oznámí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy Komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, příslušným orgánům a odvětvovým příslušným orgánům.

▼M1

3.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní na svých internetových stránkách seznam ratingových agentur registrovaných v souladu s tímto nařízením. Tento seznam se aktualizuje do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20. Komise zveřejní tento aktualizovaný seznam do 30 dní od aktualizace v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 19

Poplatky za registraci a dohled

▼M3

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy účtuje ratingovým agenturám poplatky v souladu s tímto nařízením a nařízením Komise uvedeným v odstavci 2. Tyto poplatky plně pokrývají nezbytné výdaje Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy související s registrací a certifikací ratingových agentur a dohledem nad nimi a s náhradami veškerých nákladů, jež mohou vzniknout příslušným orgánům při plnění úkolů na základě tohoto nařízení, zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 30.

▼M1

2.  
Komise přijme nařízení o poplatcích. Uvedené nařízení stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků, způsob jejich úhrady a způsob, jakým Evropský orgán pro cenné papíry a trhy poskytne příslušným orgánům náhradu nákladů, jež jim mohou vzniknout na základě tohoto nařízení, zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 30.

Výše poplatku účtovaného ratingové agentuře pokrývá veškeré správní náklady a je přiměřená obratu dotyčné ratingové agentury.

Nařízení o poplatcích uvedené v prvním pododstavci přijme Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c.

Článek 20

Zrušení registrace

1.  

Aniž je dotčen článek 24, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zruší registraci ratingové agentury, jestliže ratingová agentura:

a) 

se výslovně vzdá registrace nebo nevydala za předchozích šest měsíců žádný rating;

b) 

získala registraci na základě nepravdivých informací nebo jakýchkoli jiných neregulérních prostředků; nebo

c) 

již nesplňuje podmínky, za nichž byla zaregistrována.

2.  
Příslušný orgán členského státu, v němž se používají ratingy vydané dotyčnou ratingovou agenturou a který se domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace dotyčné ratingové agentury. Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy rozhodne, že registraci dotyčné ratingové agentury nezruší, své rozhodnutí řádně odůvodní.
3.  
Rozhodnutí o zrušení registrace nabývá účinnosti okamžitě v celé Unii s výhradou přechodných období pro používání ratingů podle čl. 24 odst. 4.KAPITOLA II

Dohled zajišťovaný evropským orgánem pro cenné papíry a trhy

Článek 21

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

1.  
Aniž je dotčen článek 25a, zajišťuje uplatňování tohoto nařízení Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
2.  
V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vydává a aktualizuje obecné pokyny pro spolupráci mezi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, příslušnými orgány a odvětvovými příslušnými orgány pro účely tohoto nařízení a pro účely příslušných odvětvových právních předpisů, včetně postupů a podrobných podmínek souvisejících s přenášením úkolů.
3.  
V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vydá a aktualizuje obecné pokyny pro přejímání ratingů podle čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení do 7. června 2011.

▼M3

4.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění

▼M1

a) 

informací, které má ratingová agentura uvést ve své žádosti o registraci, jak je uvedeno v příloze II;

b) 

informací, které ratingová agentura musí předložit společně se žádostí o certifikaci a se žádostí o posouzení jejího systémového významu pro finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů podle článku 5;

c) 

uvádění informací, které ratingové agentury uveřejňují v souladu s čl. 11 odst. 2 a oddílem E částí II bodem 1 přílohy I, a to včetně struktury, formátu, způsobu a doby předkládání zpráv;

d) 

posuzování toho, zda jsou metodiky pro vydávání ratingů v souladu s požadavky stanovenými v čl. 8 odst. 3;

▼M3

e) 

obsahu a formátu pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy od registrovaných a certifikovaných ratingových agentur požadovat pro účely průběžného dohledu.

▼M3

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 21. června 2014.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem stanoveným v článcích 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4a.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění

a) 

obsahu a prezentace informací, včetně struktury, formátu, metody a časového rozvrhu předkládání zpráv, které mají ratingové agentury poskytovat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle čl. 11a odst. 1, a

b) 

obsahu a formátu pravidelných výkazů poplatků účtovaných ratingovými agenturami a předkládaných Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy pro účely průběžného dohledu.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 21. června 2014.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem stanoveným v článcích 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4b.  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy podá Komisi do 21. června 2015 zprávu o možnosti zavést jednu nebo více kategorizací ratingů poskytnutých v souladu s čl. 11a odst. 1 stupňům úvěrové kvality (mapping). Zpráva zejména vyhodnotí

a) 

možnost, náklady a přínosy zavedení jedné nebo více kategorizací;

b) 

jak lze jednu nebo více kategorizací provést, aniž by byly ratingy vzhledem k různým metodikám pro vydávání ratingů nesprávně vykládány;

c) 

veškeré dopady, které by kategorizace mohla mít na regulační technické normy vypracované do té doby v souvislosti s čl. 21 odst. 4a písm. a) a b).

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy konzultuje ohledně údajů uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) s Evropským orgánem pro bankovnictví a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

▼M3

5.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní každoročně zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva obsahuje zejména posouzení toho, jak ratingové agentury registrované podle tohoto nařízení uplatňují přílohu I a jak je uplatňován mechanismus přejímání ratingů podle čl. 4 odst. 3.

▼M1

6.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy každoročně předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o opatřeních v oblasti dohledu a sankcích uložených orgánem pro cenné papíry podle tohoto nařízení, včetně pokut a penále.
7.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy spolupracuje při plnění svých úkolů s Evropským orgánem pro bankovnictví a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a konzultuje tyto orgány před vydáním a aktualizací obecných pokynů a předložením návrhů regulačních technických norem uvedených v odstavcích 2, 3 a 4.

▼B

Článek 22

Příslušné orgány

1.  
Každý členský stát určí do 7. června 2010 příslušný orgán pro účely tohoto nařízení.
2.  
Příslušné orgány musí být vybaveny dostatečnými personálními zdroji, co do množství a odborných znalostí, aby byly schopny uplatňovat toto nařízení.

▼M1

Článek 22a

▼M3

Posuzování dodržování metodických požadavků

▼M1

1.  
Při provádění průběžného dohledu nad ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení Evropský orgán pro cenné papíry a trhy pravidelně posuzuje dodržování čl. 8 odst. 3.
2.  

Aniž je dotčen článek 23, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v rámci posuzování uvedeného v odstavci 1 rovněž:

a) 

ověřuje, že ratingové agentury provádějí zpětné testování;

b) 

analyzuje výsledky tohoto zpětného testování a

c) 

ověřuje, že ratingové agentury zavedly postupy, jimiž promítnou výsledky zpětného testování do svých metodik pro vydávání ratingů.

▼M1

Článek 23

Nezasahování do obsahu ratingů nebo metodik

Při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Komise ani žádné orgány veřejné správy členských států nezasahují do obsahu ratingů či metodik.

Článek 23a

Výkon pravomocí uvedených v článcích 23b až 23d

Pravomoci svěřené podle článků 23b až 23d Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy či kterémukoli z jeho úředníků nebo dalším osobám pověřeným Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nesmějí být užity k tomu, aby se vyžadovalo zpřístupnění informací nebo dokumentů, na něž se vztahuje právní výsada.

Článek 23b

Žádosti o informace

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy si může prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od ratingových agentur, osob podílejících se na ratingové činnosti, hodnocených osob a spřízněných třetích osob, třetích osob, které ratingové agentury využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí nebo činnosti, a osob s jinou úzkou podstatnou vazbou na ratingové agentury nebo ratingovou činnost, poskytnutí veškerých informací, které jsou nezbytné pro provádění jeho povinností podle tohoto nařízení.
2.  

V případě prosté žádosti o informace podle odstavce 1 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy:

a) 

odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti;

b) 

uvede účel žádosti;

c) 

upřesní, jaké informace jsou požadovány;

d) 

stanoví lhůtu, ve které mají být informace poskytnuty;

e) 

upozorní osobu, od níž informace žádá, že nemá povinnost informace poskytnout, avšak rozhodne-li se dobrovolně žádosti vyhovět, nesmějí být poskytnuté informace nepravdivé nebo zavádějící;

f) 

upozorní na pokutu stanovenou v článku 36a ve spojení s přílohou III oddílem II bodem 7, jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící.

3.  

V případě žádosti o poskytnutí informací podle odstavce 1 na základě rozhodnutí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy:

a) 

odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti;

b) 

uvede účel žádosti;

c) 

upřesní, jaké informace jsou požadovány;

d) 

stanoví lhůtu, ve které mají být informace poskytnuty;

e) 

upozorní na penále stanovená v článku 36b, jestliže jsou poskytnuté informace neúplné;

f) 

upozorní na pokutu stanovenou v článku 36a ve spojení s přílohou III oddílem II bodem 7, jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící, a

g) 

upozorní na možnost podat odvolání proti rozhodnutí k odvolacímu senátu a nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem Evropské unie v souladu s články 60 a 61 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.  
Požadované informace poskytují osoby uvedené v odstavci 1 nebo jejich zástupci a v případě právnických osob nebo sdružení bez právní subjektivity osoby zmocněné je zastupovat podle zákona nebo podle stanov. Za své klienty mohou sdělit informace řádně zmocnění právní zástupci. Ti však nesou i nadále plnou odpovědnost, jsou-li poskytnuté informace neúplné, nepravdivé či zavádějící.
5.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zašle neprodleně kopii prosté žádosti nebo svého rozhodnutí příslušnému orgánu členského státu, na jehož území mají bydliště nebo sídlo osoby uvedené v odstavci 1, jichž se žádost o informace týká.

Článek 23c

Obecná šetření

1.  

V zájmu plnění povinností podle tohoto nařízení může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy provádět veškerá nezbytná šetření osob uvedených v čl. 23b odst. 1. Za tímto účelem jsou úředníci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a další osoby tímto orgánem pověřené zmocněni:

a) 

zkoumat jakékoli záznamy, údaje, postupy a jakékoli jiné materiály, které mají význam pro plnění jeho úkolů, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uchovávány;

b) 

pořizovat nebo získávat ověřené kopie takových záznamů, údajů, postupů a jiných materiálů nebo výpisy z nich;

c) 

předvolat jakoukoli osobu uvedenou v čl. 23b odst. 1 nebo její zástupce či zaměstnance a požádat je o ústní nebo písemné vysvětlení skutečností nebo dokumentů, které se týkají předmětu a účelu kontroly, a odpovědi zaznamenat;

d) 

vyslechnout jakoukoli jinou fyzickou či právnickou osobu, která s tím souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;

e) 

požadovat výpisy telefonních hovorů a datových přenosů.

2.  
Úředníci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a další osoby tímto orgánem pověřené pro účely šetření podle odstavce 1 vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel šetření. V tomto pověření jsou také uvedena penále stanovená v článku 36b, jestliže požadované záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné materiály či odpovědi osob uvedených v čl. 23b odst. 1 na položené otázky nejsou poskytnuty nebo jsou poskytnuty neúplné, a pokuty stanovené v článku 36a ve spojení s přílohou III oddílem II bodem 8, jestliže jsou odpovědi osob uvedených v čl. 23b odst. 1 na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící.
3.  
Osoby uvedené v čl. 23b odst. 1 se podrobí šetřením zahájeným na základě rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. V rozhodnutí jsou uvedeny předmět a účel šetření, penále stanovená v článku 36b, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010 a právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem Evropské unie.
4.  
S dostatečným předstihem před šetřením Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o šetření a o totožnosti pověřených osob informuje příslušný orgán členského státu, na jehož území má šetření probíhat. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského státu poskytují na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy těmto pověřeným osobám součinnost při plnění jejich povinností. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského státu se mohou na požádání šetření také účastnit.
5.  
Jestliže požadavek poskytnout výpisy telefonních hovorů a datových přenosů podle odst. 1 písm. e) vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů povolení justičního orgánu, musí být o takové povolení požádáno. O toto povolení lze také žádat jako o předběžné opatření.
6.  
Pokud je podána žádost o povolení podle odstavce 5, vnitrostátní justiční orgán přezkoumá, zda je rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy pravé a zda navrhovaná donucovací opatření nejsou vzhledem k předmětu šetření svévolná ani nepřiměřená. Při přezkoumávání přiměřenosti těchto donucovacích opatření může vnitrostátní justiční orgán požádat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o podrobné vysvětlení, zejména pokud jde o důvody, na jejichž základě má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy podezření, že došlo k porušení tohoto nařízení, jakož i závažnosti tohoto údajného porušení a povahy účasti osoby, jíž se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí přezkoumávat nezbytnost kontroly ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Zákonnost rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy přezkoumává pouze Soudní dvůr Evropské unie v souladu postupem stanoveným nařízením (EU) č. 1095/2010.

Článek 23d

Kontroly na místě

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení provádět veškeré nezbytné kontroly na místě v provozních prostorách právnických osob uvedených v čl. 23b odst. 1. Vyžaduje-li to řádné provedení a účinnost kontroly, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy provést kontrolu na místě bez předchozího ohlášení.
2.  
Úředníci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a další osoby tímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě smějí vstupovat do všech provozních prostor a na pozemky právnických osob, kterých se rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy týká, a mají veškeré pravomoci stanovené v čl. 23c odst. 1. Zároveň jsou oprávněni zapečetit jakékoli provozní prostory a účetní knihy nebo záznamy na dobu a v rozsahu, které jsou pro kontrolu nezbytné.
3.  
Úředníci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a další osoby tímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel kontroly a také penále stanovená v článku 36b pro případ, že se dotyčné osoby kontrole nepodrobí. S dostatečným předstihem před kontrolou informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o kontrole příslušný orgán členského státu, na jehož území má probíhat.
4.  
Osoby uvedené v čl. 23b odst. 1 se podrobí kontrolám na místě nařízeným na základě rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel kontroly, datum, kdy má být kontrola zahájena, penále stanovená v článku 36b, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010 a dále právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem Evropské unie. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijímá taková rozhodnutí po konzultaci příslušného orgánu členského státu, na jehož území má kontrola probíhat.
5.  
Úředníci příslušného orgánu členského státu, na jehož území má kontrola probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované poskytují na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy aktivní součinnost úředníkům Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a dalším osobám tímto orgánem pověřeným. Za tímto účelem mají pravomoci stanovené v odstavci 2. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského státu se mohou na požádání kontrol na místě také účastnit.
6.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy také může požádat, aby příslušné orgány provedly určité vyšetřovací úkoly a kontroly na místě jeho jménem, jak je stanoveno v tomto článku a v čl. 23c odst. 1. Za tímto účelem mají příslušné orgány stejné pravomoci jako Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, jak je uvedeno v tomto článku a v čl. 23c odst. 1.
7.  
Pokud úředníci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a další doprovázející osoby tímto orgánem pověřené zjistí, že určitá osoba odmítá kontrolu nařízenou podle tohoto článku, příslušný orgán dotyčného členského státu jim poskytne nezbytnou pomoc a podle potřeby požádá o pomoc policii nebo rovnocenný donucovací orgán, který jim provedení kontroly na místě umožní.
8.  
Pokud kontrola na místě stanovená v odstavci 1 nebo pomoc stanovená v odstavci 7 vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů povolení justičního orgánu, musí být o takové povolení požádáno. O toto povolení lze žádat jako o předběžné opatření.
9.  
Pokud je podána žádost o povolení podle odstavce 8, vnitrostátní justiční orgán přezkoumá, zda je rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy pravé a zda navrhovaná donucovací opatření nejsou vzhledem k předmětu kontroly svévolná ani nepřiměřená. Při přezkoumávání přiměřenosti těchto donucovacích opatření může vnitrostátní justiční orgán požádat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o podrobné vysvětlení, zejména důvodů, na jejichž základě má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy podezření, že došlo k porušení tohoto nařízení, a závažnosti tohoto údajného porušení a povahy účasti osoby, jíž se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí přezkoumávat nezbytnost kontroly ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Zákonnost rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy přezkoumává pouze Soudní dvůr Evropské unie postupem stanoveným v nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 23e

Procesní pravidla pro přijímání opatření v oblasti dohledu a ukládání pokut

1.  
Zjistí-li Evropský orgán pro cenné papíry a trhy při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat jeden či více případů porušení povinností uvedených v příloze III, určí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ve svém rámci nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc vyšetřil. Určený úředník se nesmí účastnit ani se neúčastnil přímého nebo nepřímého dohledu nad dotyčnou ratingovou agenturou ani postupu registrace této ratingové agentury a své funkce plní nezávisle na radě orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.
2.  
Vyšetřující úředník vyšetří údajná porušení povinnosti, přičemž vezme v úvahu veškeré připomínky vyšetřovaných osob a kompletní spis se svým nálezem předá radě orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.

Za účelem plnění svých úkolů může vyšetřující úředník využívat svou pravomoc požádat o informace podle článku 23b a provádět šetření a kontroly na místě podle článků 23c a 23d. Při uplatňování těchto pravomocí dodržuje vyšetřující úředník článek 23a.

Při plnění svých úkolů má vyšetřující úředník přístup ke všem dokumentům a informacím, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy shromáždil v rámci své činnosti v oblasti dohledu.

3.  
Jakmile vyšetřující úředník vyšetřování dokončí a předtím, než spis se svým nálezem předá radě orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, poskytne vyšetřovaným osobám příležitost se k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Svůj nález zakládá pouze na skutečnostech, ke kterým měly vyšetřované osoby příležitost se vyjádřit.

V průběhu vyšetřování jsou plně respektována práva dotčených osob na obhajobu podle tohoto článku.

4.  
Předává-li vyšetřující úředník spis s nálezem radě orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, uvědomí o tom vyšetřované osoby. Ty mají právo do spisu nahlížet s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace, jež mají vliv na třetí osoby.
5.  
Na základě spisu obsahujícího nález vyšetřujícího úředníka, a pokud o to dotyčné osoby požádají, rozhodne rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy po vyslechnutí vyšetřovaných osob v souladu s články 25 a 36c, zda se vyšetřované osoby dopustily případu jednoho či více porušení povinností uvedených v příloze III, a pokud je tomu tak, přijme opatření v oblasti dohledu podle článku 24 a uloží pokutu podle článku 36a.
6.  
Vyšetřující úředník se jednání rady orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy neúčastní ani do jejího rozhodování jinak nezasahuje.
7.  
Komise přijme další procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty a penále, včetně ustanovení o právu na obhajobu, ustanovení o lhůtách a o výběru pokut a penále, a přijme podrobná pravidla o promlčecích lhůtách týkajících se ukládání a výkonu sankcí.

Pravidla uvedená v prvním pododstavci se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c.

8.  
Zjistí-li Evropský orgán pro cenné papíry a trhy při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky možné existence skutečností, jež mohou představovat trestný čin, postoupí věc příslušným vnitrostátním orgánům činným v trestním řízení. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy dále neuloží pokuty nebo penále v případech, kdy stejné skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v rámci trestního řízení podle vnitrostátního práva k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které nabylo právní moci.

Článek 24

Opatření v oblasti dohledu přijímaná Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy

1.  

Pokud v souladu s čl. 23e odst. 5 rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zjistí, že se ratingová agentura dopustila některého z porušení povinností uvedených v příloze III, přijme jedno nebo více z těchto rozhodnutí:

a) 

zrušit registraci této ratingové agentury;

b) 

dočasně zakázat této ratingové agentuře vydávání ratingů s účinkem v celé Unii, dokud není porušování povinnosti ukončeno;

c) 

pozastavit používání ratingů vydaných touto ratingovou agenturou pro regulatorní účely s účinkem v celé Unii, dokud není porušování povinnosti ukončeno;

d) 

požadovat, aby ratingová agentura porušování povinnosti ukončila;

e) 

vydat veřejná oznámení.

2.  

Při přijímání rozhodnutí uvedených v odstavci 1 rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zohlední povahu a závažnost porušení povinnosti, přičemž vezme v úvahu tato kritéria:

a) 

trvání a četnost případů porušení povinnosti;

b) 

zda porušení povinnosti odhalilo závažné nebo systémové nedostatky v postupech podniku nebo v jeho systémech řízení či vnitřních kontrolách;

c) 

zda porušení povinnosti usnadnilo či umožnilo spáchání finančního trestného činu nebo zda lze takový trestný čin danému porušení jakýmkoliv jiným způsobem přičíst;

d) 

zda k porušení povinnosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti.

3.  
Před přijetím rozhodnutí podle odst. 1 písm. a), b) a c) o tom rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy uvědomí Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.
4.  

Byla-li přijata rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) a c), lze ratingy používat pro regulatorní účely i nadále, a to po dobu nepřesahující:

a) 

deset pracovních dní ode dne zveřejnění rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy podle odstavce 5, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt existují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení, nebo

b) 

tři měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy podle odstavce 5, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt neexistují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení.

Za mimořádných okolností souvisejících s případným narušením trhu nebo finanční nestabilitou může rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy lhůtu uvedenou v prvním pododstavci písm. b) mimo jiné i na žádost Evropského orgánu pro bankovnictví a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění prodloužit o další tři měsíce.

5.  
Rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy oznámí veškerá rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu dotyčné ratingové agentuře a sdělí tato rozhodnutí příslušným orgánům a odvětvovým příslušným orgánům, Komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Veškerá tato rozhodnutí zveřejní na svých internetových stránkách do 10 pracovních dní ode dne jejich přijetí.

Při zveřejňování svých rozhodnutí ve smyslu prvního pododstavce zveřejní rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy rovněž informace o tom, že dotyčná ratingová agentura má právo proti rozhodnutí podat odvolání, případně i o tom, že odvolání bylo podáno, a uvede, že toto odvolání nemá odkladný účinek, a zveřejní dále informace o možnosti odvolacího senátu pozastavit uplatňování napadeného rozhodnutí podle čl. 60 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 25

Vyjádření dotyčných osob

1.  
Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí podle čl. 24 odst. 1 poskytne rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy účastníkům řízení příležitost vyjádřit se ke zjištění Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy založí svá rozhodnutí pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

První pododstavec se nevztahuje na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření s cílem zabránit významnému a bezprostřednímu poškození finančního systému. V takovém případě může rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy přijmout prozatímní rozhodnutí s tím, že co nejdříve po přijetí svého rozhodnutí musí dát dotyčným osobám příležitost k vyjádření.

2.  
V průběhu řízení musí být plně respektována práva na obhajobu účastníků řízení. Mají právo nahlížet do spisu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně jejich obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace.

▼M3

Článek 25a

Odvětvové příslušné orgány zodpovědné za dohled nad čl. 4 odst. 1 a nad články 5a, ►M5  ————— ◄ 8c a 8d a za jejich prosazování

Odvětvové příslušné orgány zodpovídají za dohled nad čl. 4 odst. 1 a nad články 5a, ►M5  ————— ◄ 8c a 8d a za jejich prosazování v souladu s příslušnými odvětvovými právními předpisy.

▼M1KAPITOLA III

Spolupráce mezi evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, příslušnými orgány a odvětvovými příslušnými orgány

Článek 26

Povinnost spolupracovat

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, příslušné orgány a odvětvové příslušné orgány spolupracují, pokud je to nutné pro účely tohoto nařízení a pro účely příslušných odvětvových právních předpisů.

Článek 27

Výměna informací

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, příslušné orgány a odvětvové příslušné orgány si bez zbytečného odkladu poskytují navzájem informace požadované pro účely výkonu svých povinností podle tohoto nařízení a podle příslušných odvětvových právních předpisů.
2.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může centrálním bankám, Evropskému systému centrálních bank a Evropské centrální bance jakožto měnovým orgánům, Evropské radě pro systémová rizika a případně dalším orgánům veřejné správy odpovědným za dohled nad platebními systémy a systémy vypořádání předávat důvěrné informace určené k plnění jejich úkolů. Obdobně těmto orgánům ani subjektům nelze bránit v tom, aby Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy předávaly informace, které tento orgán může potřebovat pro účely plnění svých povinností podle tohoto nařízení.

▼M1 —————

▼M1

Článek 30

Přenášení úkolů z Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na příslušné orgány

1.  
Je-li to nezbytné k řádnému splnění úkolu v oblasti dohledu, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy konkrétní úkoly v oblasti dohledu přenést na příslušný orgán členského státu v souladu s obecnými pokyny vydanými Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 21 odst. 2. Mezi tyto konkrétní úkoly v oblasti dohledu mohou patřit zejména pravomoc žádat o informace podle článku 23b a provádět šetření a kontroly na místě podle čl. 23d odst. 6.
2.  

Před přenesením úkolu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy konzultuje s dotčeným příslušným orgánem. Tato konzultace se týká:

a) 

rozsahu úkolu, jenž má být přenesen;

b) 

harmonogramu pro splnění úkolu, jenž má být přenesen, a

c) 

předávání potřebných informací mezi příslušným orgánem a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

3.  
V souladu s nařízením o poplatcích, které Komise přijme podle čl. 19 odst. 2, poskytne Evropský orgán pro cenné papíry a trhy příslušnému orgánu náhradu nákladů, jež mu v důsledku výkonu přenesených úkolů vzniknou.
4.  
Přenesení úkolu podle odstavce 1 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v náležitých intervalech přezkoumává. Přenesení úkolů lze kdykoliv odvolat.

Přenesení úkolů nemá vliv na odpovědnost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a neomezuje jeho schopnost provádět přenesenou činnost a dohlížet na ni. Úkoly v oblasti dohledu podle tohoto nařízení, včetně rozhodnutí o registraci, závěrečného posouzení a navazujících rozhodnutí týkajících se porušení povinnosti přenést nelze.

Článek 31

Oznámení a žádosti o pozastavení od příslušných orgánů

1.  
Pokud je příslušný orgán určitého členského státu přesvědčen, že na území jeho členského státu nebo na území jiného členského státu dochází nebo došlo k jednání, které je v rozporu s tímto nařízením, oznámí tuto skutečnost co nejpřesněji Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Má-li příslušný orgán za to, že je to za účelem šetření vhodné, může rovněž Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy navrhnout, aby posoudil, zda je třeba vůči ratingové agentuře podílející se na tomto jednání využít pravomoce podle článků 23b a 23c.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme vhodná opatření. Informuje oznamující příslušný orgán o výsledku, a pokud je to možné, o veškerých významných mezitimních změnách ve vývoji situace.

2.  
Aniž je dotčena oznamovací povinnost stanovená v odstavci 1, platí, že pokud se oznamující příslušný orgán členského státu domnívá, že registrovaná ratingová agentura, jejíž ratingy jsou používány na území tohoto členského státu, porušuje povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a že toto porušení je dostatečně závažné a trvalé na to, aby mělo významný dopad na ochranu investorů nebo stabilitu finančního systému v uvedeném členském státě, může oznamující příslušný orgán požadovat, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy pozastavil používání ratingů dotyčné ratingové agentury pro regulatorní účely finančními institucemi a dalšími subjekty uvedenými v čl. 4 odst. 1. Oznamující příslušný orgán svou žádost Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy úplně zdůvodní.

Pokud se Evropský orgán pro cenné papíry a trhy domnívá, že žádost není oprávněná, vyrozumí o tom písemně oznamující příslušný orgán s uvedením důvodů. Pokud se Evropský orgán pro cenné papíry a trhy domnívá, že žádost oprávněná je, přijme vhodná opatření k vyřešení dané záležitosti.

Článek 32

Mlčenlivost

1.  
Povinnost mlčenlivosti platí pro Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, příslušné orgány a všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, pro příslušné orgány nebo pro jakoukoli jinou osobu, na niž Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přenesl úkoly, včetně auditorů a odborníků smluvně zavázaných Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nesmějí být zpřístupněny žádným osobám ani orgánům s výjimkou případů, kdy je toto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.
2.  
Veškeré informace, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, příslušné orgány, odvětvové příslušné orgány a jiné orgány a subjekty uvedené v čl. 27 odst. 2 obdržely podle tohoto nařízení a které si vyměňují, jsou považovány za důvěrné s výjimkou případů, kdy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nebo příslušný orgán nebo jiný dotčený orgán či subjekt v okamžiku jejich sdělení uvede, že dané informace mohou být zpřístupněny, nebo kdy je toto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA IV

Spolupráce se třetími zeměmi

▼M1

Článek 34

Dohoda o výměně informací

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může uzavírat dohody o spolupráci týkající se výměny informací s orgány dohledu třetích zemí pouze v případě, že zpřístupněné informace podléhají zárukám zachování mlčenlivosti, které jsou alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v článku 32.

Tato výměna informací musí být určena pro plnění úkolů těchto orgánů dohledu.

Pro předávání osobních údajů třetím zemím použije Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ( 16 ).

Článek 35

Zpřístupnění informací získaných ze třetích zemí

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může zpřístupnit informace, které obdržel od orgánů dohledu třetích zemí, pouze pokud on nebo příslušný orgán obdržel výslovný souhlas orgánu dohledu, který informace poskytl, přičemž tyto informace lze případně zpřístupnit výhradně pro účely, pro které tento orgán dohledu vydal souhlas, nebo pokud je toto zpřístupnění informací nezbytné pro soudní řízení.

▼M3HLAVA IIIa

OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST RATINGOVÝCH AGENTUR

Článek 35a

Občanskoprávní odpovědnost

1.  
Jestliže se ratingová agentura úmyslně či z hrubé nedbalosti dopustí kteréhokoliv z porušení povinnosti uvedených v příloze III, jež má vliv na rating, vzniká investorovi nebo emitentovi vůči ratingové agentuře nárok na náhradu škody, která mu v důsledku tohoto porušení vznikla.

Investor může požadovat náhradu škody podle tohoto článku, pokud prokáže, že se v souladu s čl. 5a odst. 1 nebo jinak s náležitou péčí důvodně spoléhal na daný rating v souvislosti s rozhodnutím, zda má do finančního nástroje, který byl předmětem tohoto ratingu, investovat, zda jej má držet nebo se jej má zbavit.

Emitent může požadovat náhradu škody podle tohoto článku, pokud prokáže, že on sám nebo jeho finanční nástroje byly předmětem daného ratingu a že k porušení povinnosti nedošlo v důsledku zavádějících a nepřesných informací poskytnutých emitentem ratingové agentuře, ať přímo nebo prostřednictvím veřejně přístupných informací.

2.  
Je na investorovi nebo emitentovi, aby předložil přesné a podrobné informace, které dokládají, že ratingová agentura porušila některou povinnost podle tohoto nařízení a že dotyčné porušení ovlivnilo vydaný rating.

Otázku, co představuje přesné a podrobné informace, posoudí příslušný vnitrostátní soud s přihlédnutím k tomu, že investor nebo emitent nemusí mít přístup k informacím, které jsou výlučně v dosahu ratingové agentury.

3.  

Občanskoprávní odpovědnost ratingových agentur uvedená v odstavci 1 je předem omezena pouze tehdy, je-li toto omezení

a) 

rozumné a přiměřené a současně;

b) 

možné podle použitelného vnitrostátního práva určeného v souladu s odstavcem 4.

Omezení občanskoprávní odpovědnosti, které je v rozporu s prvním pododstavcem, nebo její vyloučení nemá žádný právní účinek.

4.  
Pojmy jako „škoda“, „úmysl“, „hrubá nedbalost“, „důvodné spoléhání“, „náležitá péče“, „vliv“, „rozumné“ a „přiměřené“ uvedené v tomto článku, jež toto nařízení nevymezuje, se vykládají a uplatňují v souladu s použitelným vnitrostátním právem určeným příslušnými normami mezinárodního práva soukromého. Otázky občanskoprávní odpovědnosti ratingové agentury, jež toto nařízení neupravuje, se řídí použitelným vnitrostátním právem určeným příslušnými normami mezinárodního práva soukromého. Soud příslušný k rozhodnutí o nároku z občanskoprávní odpovědnosti uplatněném investorem nebo emitentem se určí v souladu s příslušnými normami mezinárodního práva soukromého.
5.  
Tento článek nevylučuje další nároky z občanskoprávní odpovědnosti v souladu s vnitrostátním právem.
6.  
Právo na náhradu škody stanovené v tomto článku nebrání Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, aby plně vykonával své pravomoci stanovené v článku 36a.

▼BHLAVA IV

SANKCE, POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORU, PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV A PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍKAPITOLA I

▼M1

Sankce, pokuty, penále, postup projednávání ve výboru, přenesené pravomoci a předkládání zpráv

▼B

Článek 36

Sankce

▼M1

Členské státy stanoví sankce za porušení čl. 4 odst. 1 a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy zajistí, aby odvětvový příslušný orgán uveřejnil každou sankci, která byla za porušení čl. 4 odst. 1 uložena, ledaže by toto uveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným subjektům.

▼B

Pravidla uvedená v prvním pododstavci oznámí členské státy do 7. prosince 2010 Komisi. Neprodleně jí také oznámí všechny následné změny těchto pravidel.

▼M1

Článek 36a

Pokuty

1.  
Pokud v souladu s čl. 23e odst. 5 rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zjistí, že se ratingová agentura úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení povinnosti uvedených v příloze III, přijme rozhodnutí o uložení pokuty podle odstavce 2.

Porušení povinnosti ratingovou agenturou se považuje za úmyslné, pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zjistí objektivní skutečnosti, které prokazují, že ratingová agentura či její užší vedení jednaly s cílem porušit povinnost.

2.  

Základní výše pokut uvedených v odstavci 1 se stanovuje v těchto rozmezích:

▼M3

a) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodech 1 až 5, 11 až 15, 19, 20, 23, 26a až 26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 a 55 až 62 oddílu I přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 500 000 EUR, přičemž nepřesáhne 750 000 EUR;

b) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodech 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22a, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 až 40, 42, 42a, 42b, 45 až 49a, 52, 53 a 54 oddílu I přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 300 000 EUR, přičemž nepřesáhne 450 000 EUR;

▼M1

c) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodech 9, 10, 26, 36, 44 a 53 oddílu I přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 100 000 EUR, přičemž nepřesáhne 200 000 EUR;

▼M3

d) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodech 1, 6, 7, 8 a 9 oddílu II přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 50 000 EUR, přičemž nepřesáhne 150 000 EUR;

e) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodech 2 a 3a až 5 oddílu II přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 25 000 EUR, přičemž nepřesáhne 75 000 EUR;

▼M1

f) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodě 3 oddílu II přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 10 000 EUR, přičemž nepřesáhne 50 000 EUR;

g) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodech 1 až 3 a 11 oddílu III přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 150 000 EUR, přičemž nepřesáhne 300 000 EUR;

▼M3

h) 

v případě porušení povinnosti uvedených v bodě 20a oddílu I přílohy III a v bodech 4 až 4c, 6, 8 a 10 oddílu III přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 90 000 EUR, přičemž nepřesáhne 200 000 EUR;

▼M1

i) 

v případech porušení povinnosti uvedených v bodech 5, 7 a 9 oddílu III přílohy III dosahuje výše pokuty nejméně 40 000 EUR, přičemž nepřesáhne 100 000 EUR.

Při rozhodování o tom, zda by základní výše pokuty měla být stanovena u dolní hranice, uprostřed, či u horní hranice rozmezí stanovených v prvním pododstavci, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přihlédne k ročnímu obratu dotyčné ratingové agentury za předcházející hospodářský rok. V případě ratingových agentur, jejichž roční obrat nedosahuje 10 milionů EUR, se základní výše pokuty stanovuje u dolní hranice stanovených rozmezí, v případě ratingových agentur, jejichž roční obrat činí 10 až 50 milionů EUR, se základní výše pokuty stanovuje uprostřed stanovených rozmezí a v případě ratingových agentur, jejichž roční obrat přesahuje 50 milionů EUR, se základní výše pokuty stanovuje u horní hranice stanovených rozmezí.

3.  
Základní výše pokuty stanovená v rozmezích podle odstavce 2 se v případě potřeby upraví s ohledem na přitěžující nebo polehčující okolnosti podle příslušných koeficientů uvedených v příloze IV.

Příslušné přitěžující koeficienty se na základní výši pokuty použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden přitěžující koeficient, k základní výši pokuty se postupně přičte každý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých přitěžujících koeficientů.

Příslušné polehčující koeficienty se na základní výši pokuty použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden polehčující koeficient, od základní výše pokuty se postupně odečte každý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých polehčujících koeficientů.

4.  
Bez ohledu na odstavce 2 a 3 výše pokuty nepřekročí 20 % ročního obratu dotyčné ratingové agentury za předchozí hospodářský rok a pokud ratingová agentura získala přímo či nepřímo z porušení povinností finanční prospěch, je výše pokuty rovna přinejmenším tomuto finančnímu prospěchu.

Jestliže se ratingová agentura svým jednáním nebo opominutím dopustila více než jednoho případu porušení povinnosti uvedených v příloze III, uplatní se pouze nejvyšší z pokut vypočtených podle odstavců 2 a 3, vztahujících se k jednomu těchto porušení.

Článek 36b

Penále

1.  

Rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy může svým rozhodnutím uložit penále s cílem donutit:

a) 

ratingovou agenturu, aby v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 24 odst. 1 písm. d) porušování povinnosti ukončila;

b) 

osobu uvedenou v čl. 23b odst. 1, aby poskytla úplné informace, o které byla požádána na základě rozhodnutí podle článku 23b;

c) 

osobu uvedenou v čl. 23b odst. 1, aby se podrobila šetření, a zejména předložila úplné záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné požadované materiály a doplnila a opravila další informace poskytnuté při šetření zahájeném na základě rozhodnutí podle článku 23c;

d) 

osobu uvedenou v čl. 23b odst. 1, aby se podrobila kontrole na místě, nařízené rozhodnutím podle článku 23d.

2.  
Penále musí být účinné a přiměřené. Penále se ukládá na denním základě, dokud ratingová agentura nebo dotčená osoba nevyhoví příslušnému rozhodnutí podle odstavce 1.
3.  
Bez ohledu na odstavec 2 činí výše penále 3 % průměrného denního obratu v předchozím hospodářském roce nebo v případě fyzických osob 2 % průměrného denního příjmu v předchozím kalendářním roce. Penále se vypočítá ode dne určeného v rozhodnutí, kterým se ukládá.
4.  
Penále lze uložit na dobu, která nepřekročí šest měsíců ode dne oznámení rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.

Článek 36c

Vyjádření účastníků řízení

1.  
Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále podle článku 36a nebo čl. 36b odst. 1 písm. a) až d) poskytne rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy účastníkům řízení příležitost vyjádřit se ke zjištěním Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy založí svá rozhodnutí pouze na zjištěních, ke kterým se měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.
2.  
V průběhu řízení musejí být plně respektována práva na obhajobu účastníků řízení. Mají právo nahlížet do spisu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně jejich obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace a interní přípravné dokumenty Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.

Článek 36d

Zveřejňování, povaha a alokace pokut a penále a výkon rozhodnutí

1.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 36a a 36b s výjimkou případů, kdy by jejich zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným subjektům.
2.  
Pokuty a penále uložené podle článků 36a a 36b jsou správní povahy.
3.  
Pokuty a penále uložené podle článků 36a a 36b jsou podkladem pro výkon rozhodnutí.

Výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského procesního práva toho státu, na jehož území se provádí. Doložku vykonatelnosti připojí po přezkoumání rozhodnutí, omezeném jen na ověření pravosti, vnitrostátní orgán, který k tomu určí vláda každého členského státu; jeho určení dá na vědomí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a Soudnímu dvoru Evropské unie.

Jsou-li na žádost oprávněné strany splněny tyto formální náležitosti, může tato strana v souladu s vnitrostátním právem požádat o výkon rozhodnutí přímo příslušný subjekt.

Výkon rozhodnutí může být zastaven pouze na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Kontrola řádného provádění výkonu rozhodnutí však spadá do pravomoci vnitrostátních soudních orgánů.

4.  
Pokuty a penále jsou příjmem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 36e

Přezkum Soudním dvorem Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie má neomezenou pravomoc přezkoumat rozhodnutí, jimiž Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uložil pokutu nebo penále. Uloženou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.

▼M1

Článek 37

Změny příloh

S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích, včetně mezinárodního vývoje, zejména v souvislosti s novými finančními nástroji, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c přijmout opatření ke změně příloh, s výjimkou přílohy III.

▼B

Článek 38

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES ( 17 ).

▼M1 —————

▼B

3.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M1

Článek 38a

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 23e odst. 7 a článku 37 je svěřena Komisi na dobu čtyř let počínaje 1 června 2011. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada v souladu s článkem 38b nezruší.
2.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
3.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 38b a 38c.

Článek 38b

Zrušení přenesení pravomoci

1.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 23e odst. 7 a článku 37 kdykoli zrušit.
2.  
Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jež by se mohly stát předmětem zrušení.
3.  
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí uvedených v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 38c

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  
Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

2.  
Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, akt se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3.  
Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1. V souladu s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské unie uvede orgán, který vznáší námitku, důvody pro vyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci.

▼B

Článek 39

Zprávy

▼M3 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

4.  

Komise po obdržení technického poradenství Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy přezkoumá situaci na ratingovém trhu pro ►M5  sekuritizované nástroje ◄ , především na trhu s ratingem resekuritizací. V návaznosti na tento přezkum předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do 1. července 2016 zprávu, případně doprovázenou legislativním návrhem, v níž posoudí zejména

a) 

dostupnost dostatečné volby ke splnění požadavků stanovených v článcích 6b a 8c;

b) 

zda je vhodné zkrátit nebo prodloužit maximální dobu trvání smluvního vztahu uvedenou v čl. 6b odst. 1 a minimální lhůtu, než může ratingová agentura znovu uzavřít smlouvu s emitentem nebo se spřízněnou třetí osobou za účelem vydání ratingů resekuritizací uvedených v čl. 6b odst. 3;

c) 

zda je vhodné pozměnit výjimku uvedenou v čl. 6b odst. 2 druhém pododstavci.

5.  

Komise po obdržení technického poradenství Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy přezkoumá situaci na ratingovém trhu. V návaznosti na tento přezkum předloží do 1. ledna 2016 Evropskému parlamentu a Radě zprávu, případně doprovázenou legislativním návrhem, v níž posoudí zejména:

a) 

zda je nutné rozšířit povinnosti uvedené v článku 8b a zahrnout do nich další finanční úvěrové produkty;

b) 

zda požadavky uvedené v článcích 6, 6a a 7 dostatečně zmírnily střety zájmů;

c) 

zda by oblast působnosti mechanismu rotace uvedeného v článku 6b měla být rozšířena na další druhy aktiv a zda je vhodné používat pro různé druhy aktiv různě dlouhá období;

d) 

vhodnost stávajících a alternativních modelů odměňování;

e) 

zda je nutné provádět další opatření na podporu hospodářské soutěže na ratingovém trhu;

f) 

zda je vhodné zavést dodatečná opatření na podporu hospodářské soutěže na ratingovém trhu s ohledem na vývoj struktury tohoto odvětví;

g) 

zda je nutné navrhnout opatření, která by řešila nadměrné spoléhání na ratingy ve smlouvách;

h) 

míru koncentrace trhu, rizika plynoucí z vysoké koncentrace a vliv na celkovou stabilitu finančního sektoru.

6.  
Komise alespoň jednou ročně informuje Evropský parlament a Radu o veškerých nových rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 5 odst. 6, která byla přijata během vykazovaného období.

▼M3

Článek 39a

Lidské a finanční zdroje Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy do 21. června 2014 posoudí své potřeby lidských a finančních zdrojů, které vyplývají z převzetí pravomocí a povinností podle tohoto nařízení, a předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi související zprávu.

▼M3

Článek 39b

Oznamovací povinnosti

1.  

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2015 zprávu o

a) 

opatřeních přijatých k odstranění odkazů na ratingy, které vedou nebo by mohly vést k výhradnímu nebo mechanickému spoléhání na rating; a

b) 

alternativních nástrojích, které by investorům umožnily vypracovávat vlastní hodnocení úvěrového rizika emitentů a finančních nástrojů,

s cílem odstranit všechny odkazy na ratingy v právních předpisech Unie pro regulatorní účely do 1. ledna 2020 za předpokladu, že budou určeny a zavedeny vhodné alternativy. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy poskytuje Komisi technické poradenství pro účely tohoto odstavce.

2.  
Komise s přihlédnutím k situaci na trhu předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2014 zprávu o tom, zda je vhodné vypracovat evropský systém pro posuzování bonity státního dluhu.

Komise s přihlédnutím ke zjištěním obsaženým ve zprávě uvedené v prvním pododstavci a k situaci na trhu předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2016 zprávu o tom, zda je vhodné a proveditelné ustavit evropskou ratingovou agenturu, která by hodnotila bonitu státního dluhu členských států, nebo evropskou ratingovou nadaci pro všechny ostatní ratingy.

3.  
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2013 zprávu o tom, zda je proveditelné vytvořit síť malých ratingových agentur s cílem posílit na trhu hospodářskou soutěž. V této zprávě posoudí finanční a nefinanční podporu vytvoření takové sítě a zváží potenciální střety zájmů vycházející z takového veřejného financování. Na základě zjištění obsažených v této zprávě a technického poradenství poskytnutého Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy může Komise znovu posoudit článek 8d a navrhnout jeho změnu.

▼BKAPITOLA II

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 40

Přechodná ustanovení

Ratingové agentury, které působily ve Společenství před 7.červnem 2010 (dále jen „stávající ratingové agentury“) a které mají v úmyslu požádat o registraci podle tohoto nařízení, přijmou veškerá opatření potřebná pro dosažení souladu s jeho ustanoveními do 7. září 2010.

Ratingové agentury podají žádost o registraci nejdříve 7. června 2010. Stávající ratingové agentury podají žádost o registraci do 7. září 2010.

▼M1

Stávající ratingové agentury mohou pokračovat ve vydávání ratingů, které mohou být pro regulatorní účely používány finančními institucemi a dalšími subjekty uvedenými v čl. 4 odst. 1, pokud není žádost o registraci zamítnuta. V případě zamítnutí žádosti o registraci se použije čl. 24 odst. 4 a 5.

▼M1

Článek 40a

Přechodná opatření týkající se Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

1.  
Všechny kompetence a povinnosti související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, které byly svěřeny příslušným orgánům, ať už působícím jako příslušné orgány domovského členského státu či nikoli, a kolegiím, pokud byla zřízena, budou ukončeny dne 1. července 2011.

Žádost o registraci, kterou příslušné orgány domovského členského státu nebo příslušné kolegium obdržely do 7. září 2010, se však Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nepostupují a rozhodnutí o registraci či o zamítnutí žádosti o registraci přijmou tyto orgány či kolegia.

2.  
Aniž je dotčen odst. 1 druhý pododstavec, převezme Evropský orgán pro cenné papíry a trhy do dne uvedeného v odstavci 1 veškeré spisy a pracovní dokumenty související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, včetně jakýchkoli probíhajících přezkumů a donucovacích opatření, nebo jejich ověřené kopie.
3.  
Příslušné orgány a kolegia uvedená v odstavci 1 zajistí, aby byly veškeré stávající záznamy a pracovní dokumenty nebo jejich ověření kopie předány co nejdříve, nejpozději však do 1. července 2011 Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Tyto příslušné orgány a kolegia rovněž poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy veškerou nezbytnou pomoc a rady, jež umožní účinné a účelné předání a převzetí činnosti v oblasti dohledu a prosazování pravidel v oblasti ratingových agentur.
4.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy jedná jako právní nástupce příslušných orgánů a kolegií uvedených v odstavci 1 v jakýchkoli správních nebo soudních řízeních, která vyplývají z dohledové a donucovací činnosti vykonávané těmito příslušnými orgány a kolegii ve vztahu k záležitostem, na něž se vztahuje toto nařízení.
5.  
Registrace ratingové agentury, kterou v souladu s kapitolou I hlavy III provádí příslušný orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku, zůstává v platnosti i po převodu pravomocí na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
6.  
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy do 1. července 2014 provede v rámci probíhajícího dohledu alespoň jedno ověření všech ratingových agentur, na něž se vztahuje jeho pravomoc dohledu.

▼B

Článek 41

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu v platnost. Nicméně

— 
čl. 4 odst. 1 se použije od 7. prosince 2010 a
— 
čl. 4 odst. 3 písm. f), g) a h) se použije od 7. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

NEZÁVISLOST A PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Oddíl A

Organizační požadavky

1.

Ratingová agentura má správní nebo dozorčí radu. Její vedoucí osoba či osoby zajistí

a) 

nezávislost ratingových činností, včetně nezávislosti na veškerých politických a ekonomických vlivech nebo omezeních;

b) 

řádné zjišťování, řízení a uveřejňování střetů zájmů;

c) 

splnění ostatních požadavků na ratingové agentury plynoucích z tohoto nařízení.

2.

Ratingová agentura je organizována tak, aby bylo zajištěno, že její obchodní zájmy neohrozí nezávislost a přesnost ratingových činností.

Vedoucí osoba či osoby ratingové agentury musí mít dobrou pověst a dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a musí zajistit řádné a obezřetné vedení ratingové agentury.

Alespoň jedna třetina, avšak nejméně dva členové správní nebo dozorčí rady ratingové agentury musí být nezávislými členy, kteří se ratingových činností neúčastní.

Odměna nezávislých členů správní nebo dozorčí rady není závislá na obchodních výsledcích ratingové agentury a musí být stanovena tak, aby byla zajištěna nestrannost jejich úsudku. Funkční období nezávislých členů správní nebo dozorčí rady je stanoveno na předem dohodnutou dobu nejvýše pěti let a není obnovitelné. Nezávislí členové správní nebo dozorčí rady mohou být odvoláni jen v případě pochybení nebo nedostatečné odborné výkonnosti.

Většina členů správní nebo dozorčí rady včetně jejích nezávislých členů musí mít dostatečnou odbornost v oblasti finančních služeb. Pokud ratingová agentura vydává ratingy pro ►M5  sekuritizované nástroje ◄ , alespoň jeden nezávislý člen a jeden další člen správní nebo dozorčí rady by měli mít podrobné znalosti a zkušenosti pracovníka na vedoucí úrovni v oblasti trhů se ►M5  sekuritizovanými nástroji ◄ .

Vedle celkové odpovědnosti správní nebo dozorčí rady mají nezávislí členové této rady zvláštní úkol sledovat

a) 

vývoj ratingové strategie a metodik, které ratingová agentura používá při svých ratingových činnostech;

b) 

účinnost vnitřního systému kontroly kvality uplatňovaného ratingovou agenturou ve vztahu k ratingovým činnostem;

c) 

účinnost opatření a postupů zavedených s cílem zajistit, aby střety zájmů byly zjišťovány, odstraňovány nebo řízeny a uveřejňovány, a

d) 

činnost compliance a procesy správy a řízení, včetně účinnosti útvaru pro přezkum podle bodu 9 tohoto oddílu.

▼M1

Stanoviska nezávislých členů správní nebo dozorčí rady k otázkám uvedeným v písmenech a) až d) se pravidelně předkládají správní nebo dozorčí radě a poskytují se na žádost Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

▼B

3.

Ratingová agentura zavede přiměřená pravidla a postupy pro zajištění souladu s povinnostmi, které pro ni vyplývají z tohoto nařízení.

4.

Ratingová agentura používá řádné administrativní a účetní postupy, mechanismy vnitřní kontroly, účinné postupy hodnocení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémy zpracování informací.

Mechanismy vnitřní kontroly musí být nastaveny tak, aby zajistily soulad s rozhodnutími a postupy na všech úrovních ratingové agentury.

Ratingová agentura zavede a udržuje rozhodovací postupy a organizační struktury, které jasným a zdokumentovaným způsobem určují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a rozdělení funkcí a odpovědnosti.

5.

Ratingová agentura zřídí a udržuje stálý, efektivní a nezávislý útvar zajišťující průběžnou kontrolu dodržování předpisů (dále jen „útvar compliance“). Útvar compliance sleduje, zda ratingová agentura a její zaměstnanci řádně dodržují povinnosti ratingové agentury podle tohoto nařízení a podává o tom zprávy. Útvar compliance má za úkol

a) 

sledovat a pravidelně vyhodnocovat přiměřenost a účinnost opatření a postupů přijatých podle bodu 3 a kroků učiněných za účelem řešení nedostatků v plnění povinností ratingovou agenturou;

b) 

poskytovat poradenství a napomáhat vedoucím pracovníkům, ratingovým analytikům, zaměstnancům a jiným fyzickým osobám, které poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů, nebo osobám s ní přímo či nepřímo spojeným prostřednictvím kontroly, kteří jsou odpovědni za výkon ratingových činností, pokud jde o dodržování povinností, které pro ratingovou agenturu vyplývají z tohoto nařízení.

6.

Aby mohl útvar compliance řádně a nezávisle plnit své úkoly, zajistí ratingová agentura splnění těchto podmínek:

a) 

útvar compliance má nezbytné pravomoci, zdroje, odbornost a přístup ke všem potřebným informacím;

b) 

je jmenována osoba pověřená výkonem činnosti compliance, která odpovídá za výkon této činnosti a za podávání zpráv o zajišťování souladu s právními předpisy podle bodu 3;

c) 

vedoucí pracovníci, ratingoví analytici, zaměstnanci a jiné fyzické osoby, které poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů, nebo osoby s ní přímo či nepřímo spojené prostřednictvím kontroly, kteří jsou zapojeni do výkonu činnosti compliance, se nesmějí podílet na výkonu ratingových činností, jež sledují;

d) 

odměna osoby pověřené výkonem činnosti compliance není závislá na obchodních výsledcích ratingové agentury a je sjednána tak, aby byla zajištěna nestrannost úsudku této osoby.

Osoba pověřená výkonem činnosti compliance zajistí, aby byly řádně zjištěny a odstraněny střety zájmů v souvislosti s osobami, které se podílejí na výkonu činnosti compliance.

Osoba pověřená výkonem činnosti compliance podává vedoucí osobě nebo osobám a nezávislým členům správní nebo dozorčí rady pravidelné zprávy o plnění svých úkolů.

7.

Ratingová agentura zavede přiměřená a účinná organizační a administrativní opatření pro prevenci, zjišťování, odstraňování nebo řízení a uveřejňování střetů zájmů podle oddílu B bodu 1. Zajistí vedení evidence závažných ohrožení nezávislosti ratingových činností, včetně ohrožení pravidel týkajících se ratingových analytiků uvedených v oddíle C, a bezpečnostní opatření pro zmírnění těchto hrozeb.

8.

Ratingová agentura používá vhodné systémy, zdroje a postupy pro zajištění nepřetržitého a řádného výkonu svých ratingových činností.

9.

Ratingová agentura zřídí útvar, který bude odpovědný za pravidelný přezkum jejích metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů, jako jsou matematické a korelační předpoklady, a jejich významných změn nebo modifikací, jakož i vhodnosti těchto metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů v případě jejich aktuálního nebo zamýšleného použití pro hodnocení nových finančních nástrojů (dále jen „útvar pro přezkum“).

Útvar pro přezkum je nezávislý na obchodních útvarech, které jsou odpovědné za výkon ratingových činností, a je podřízen členům správní nebo dozorčí rady podle bodu 2 tohoto oddílu.

10.

Ratingová agentura sleduje a hodnotí přiměřenost a účinnost svých systémů, mechanismů vnitřní kontroly a opatření zavedených v souladu s tímto nařízením a přijímá vhodná opatření pro odstranění veškerých nedostatků.

Oddíl B

Provozní požadavky

▼M3

1.

Ratingová agentura zjišťuje, odstraňuje nebo řídí a jasně a zřetelně uveřejňuje veškeré skutečné nebo potenciální střety zájmů, které by mohly ovlivnit analýzy a úsudky jejích ratingových analytiků, zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, kteří poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů a kteří se přímo podílejí na výkonu ratingových činností, a dále osob, které ratingy a ratingové výhledy schvalují.

▼B

2.

Ratingová agentura uveřejní jména hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob, od nichž získává více než 5 % svých ročních příjmů.

3.

▼M3

Ratingová agentura nevydá rating nebo ratingový výhled za následujících okolností, nebo v případě stávajícího ratingu nebo ratingového výhledu neprodleně oznámí, že tento rating nebo ratingový výhled mohl být potenciálně ovlivněn těmito skutečnostmi:

▼B

a) 

ratingová agentura nebo osoby uvedené v bodě 1 přímo nebo nepřímo vlastní finanční nástroje hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby nebo má jinou přímou nebo nepřímou majetkovou účast v těchto osobách, s výjimkou podílů na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování, včetně spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění;

▼M3

aa) 

akcionář nebo podílník ratingové agentury držící 10 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv dané ratingové agentury nebo se jinak nacházející v pozici s významným vlivem na obchodní činnosti ratingové agentury drží 10 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby nebo má jakýkoliv jiný majetkový zájem na hodnocené osobě nebo třetí osobě, s výjimkou podílů na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování a spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění, které jej nestaví do pozice s významným vlivem na obchodní činnosti těchto osob nebo fondů;

▼B

b) 

rating se vydává pro hodnocenou osobu nebo spřízněnou třetí osobu, které jsou s ratingovou agenturou přímo či nepřímo propojené prostřednictvím kontroly;

▼M3

ba) 

rating se vydává pro hodnocenou osobu nebo spřízněnou třetí osobu, které drží 10 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv dané ratingové agentury;

▼B

c) 

osoba uvedená v bodě 1 je členem správních nebo dozorčích orgánů hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby nebo

▼M3

ca) 

akcionář nebo podílník ratingové agentury držící 10 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv dané ratingové agentury nebo se jinak nacházející v pozici s významným vlivem na obchodní činnosti ratingové agentury je členem správní nebo dozorčí rady hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby;

▼B

d) 

ratingový analytik, který se podílel na stanovení ratingu, nebo osoba, která rating schválila, měla vztah k hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě, který může zapříčinit střet zájmů.

▼M3

Ratingová agentura rovněž ihned vyhodnotí, zda existují důvody pro vydání nového ratingu nebo pro stažení stávajícího ratingu nebo ratingového výhledu.

▼M3

3a.

Ratingová agentura zveřejní, zda je stávající rating nebo ratingový výhled potenciálně ovlivněn některou z těchto skutečností:

a) 

akcionář nebo podílník ratingové agentury držící 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv dané ratingové agentury nebo se jinak nacházející v pozici s významným vlivem na obchodní činnosti ratingové agentury drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby nebo jakýkoliv jiný majetkový podíl na hodnocené osobě nebo třetí osobě. To vylučuje podíly na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování a spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění, které jej nestaví do pozice s významným vlivem na obchodní činnosti těchto osob nebo fondů;

b) 

akcionář nebo podílník ratingové agentury držící 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv dané ratingové agentury nebo se jinak nacházející v pozici s významným vlivem na obchodní činnosti ratingové agentury je členem správní nebo dozorčí rady hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby.

3b.

Pokud jsou tyto informace ratingové agentuře známy nebo by jí měly být známy, vztahují se povinnosti uvedené v bodě 3 písm. aa), ba) a ca) a v bodě 3a také na:

a) 

nepřímé akcionáře, na které se vztahuje článek 10 směrnice 2004/109/ES, a

b) 

společnosti, které ratingovou agenturou přímo či nepřímo kontrolují nebo nad ní mají přímý či nepřímý vliv a na které se vztahuje článek 10 směrnice 2004/109/ES.

3c.

Ratingová agentura zajistí, aby poplatky účtované klientům za poskytnutí ratingu a doplňkových služeb nebyly diskriminační a aby se zakládaly na skutečných nákladech. Poplatky účtované za ratingové služby nesmějí záviset na úrovni ratingu vydaného ratingovou agenturou ani na jakémkoliv jiném výsledku nebo důsledku vykonané práce.

4.

▼M3

Ratingová agentura ani jakákoliv osoba držící přímo nebo nepřímo 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv ratingové agentury nebo se jinak nacházející v pozici s významným vlivem na obchodní činnosti ratingové agentury nesmí hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě poskytovat konzultační nebo poradenské služby týkající se její organizační nebo právní struktury, majetku, závazků nebo činností.

▼B

Ratingová agentura může poskytovat jiné služby než vydávání ratingů (dále jen „doplňkové služby“). Doplňkové služby nejsou součástí ratingové činnosti, tvoří je prognózy trhu, odhad hospodářského vývoje, cenové analýzy a další obecné analýzy údajů a rovněž související služby distribuce.

Ratingová agentura zajistí, aby poskytování doplňkových služeb nepředstavovalo střet zájmů s jejími ratingovými činnostmi, a uveřejní ve zprávách o ratinzích všechny doplňkové služby poskytnuté hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě.

5.

Ratingová agentura zajistí, aby ratingoví analytici nebo osoby, které schvalují rating, neposkytovali návrhy ani doporučení, a to formální ani neformální, týkající se konstrukce ►M5  sekuritizovaných nástrojů ◄ , o kterých se předpokládá, že pro ně ratingová agentura bude vydávat rating.

6.

Ratingová agentura vytvoří informační a komunikační kanály tak, aby zajistila nezávislost osob uvedených v bodě 1 na ostatních činnostech ratingové agentury vykonávaných za účelem zisku.

7.

Ratingová agentura zajistí uchování relevantních záznamů a případně příslušných kontrolních záznamů o ratingové činnosti. Tyto záznamy zahrnují

▼M3

a) 

u každého rozhodnutí o ratingu a ratingovém výhledu totožnost ratingových analytiků, kteří se podíleli na stanovení ratingu nebo ratingového výhledu, totožnost osob, které rating nebo ratingový výhled schválily, informace o tom, zda byl rating vyžádaný či nevyžádaný, a datum, kdy bylo ratingové hodnocení provedeno;

▼B

b) 

účetní záznamy vztahující se k poplatkům obdrženým od hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby nebo od uživatele ratingu;

c) 

účetní záznamy každého odběratele (předplatitele) ratingu či souvisejících služeb;

▼M3

d) 

záznamy dokládající zavedené postupy a metodiky, jež ratingová agentura pro vypracování ratingů a ratingových výhledů použila;

e) 

vnitřní záznamy a dokumenty, včetně neveřejných informací a pracovních dokumentů, které byly použity jako základ pro rozhodnutí o vydání ratingu a ratingového výhledu;

▼B

f) 

úvěrové analýzy, zprávy o úvěrovém hodnocení a ratingové zprávy o soukromém ratingu a vnitřní záznamy, včetně neveřejných informací a pracovních dokumentů, které byly použity jako podklad pro stanoviska vyjádřená v těchto zprávách;

g) 

záznamy o postupech a opatřeních, která ratingová agentura přijala pro zajištění souladu s požadavky tohoto nařízení, a

h) 

kopie vnitřních i vnějších sdělení, včetně elektronických sdělení, která se týkají ratingové činnosti a která ratingová agentura a její zaměstnanci přijali či odeslali.

▼M1

8.

Záznamy a kontrolní záznamy podle bodu 7 se uchovávají v prostorách registrované ratingové agentury po dobu nejméně pěti let a na požádání musejí být předloženy Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

▼B

V případě zrušení registrace ratingové agentury jsou záznamy uchovávány po dobu dalších nejméně tří let.

9.

Záznamy, které vymezují příslušná práva a povinnosti ratingové agentury a hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob na základě dohody o poskytování ratingových služeb, jsou uchovávány nejméně po dobu trvání vztahu s touto hodnocenou osobu nebo s ní spřízněnými třetími osobami.

Oddíl C

Pravidla pro ratingové analytiky a další osoby přímo se podílející na výkonu ratingových činností

1.

Ratingoví analytici, zaměstnanci ratingové agentury a jiné fyzické osoby, které poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů a které se přímo podílejí na výkonu ratingových činností, jakož i osoby s nimi úzce propojené ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice 2004/72/ES ( 18 ), nesmějí koupit či prodat finanční nástroj vydaný, zaručený nebo jinak podporovaný jakoukoli hodnocenou osobou v rámci jejich primární analytické odpovědnosti, s výjimkou podílů na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování, včetně spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění, ani se nesmějí podílet na jakékoli transakci s takovým finančním nástrojem spojené.

2.

▼M3

Osoby uvedené v bodě 1 se nesmějí podílet na stanovení ratingu nebo ratingového výhledu hodnocené osoby, ani je jakkoli ovlivňovat, pokud:

▼B

a) 

vlastní finanční nástroje hodnocené osoby, s výjimkou podílů na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování;

b) 

vlastní finanční nástroje jakéhokoli subjektu spřízněného s hodnocenou osobou, jejichž vlastnictví může zapříčinit střet zájmů nebo může být všeobecně vnímáno jako příčina střetu zájmů, s výjimkou podílů na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování;

c) 

byly v poslední době s hodnocenou osobou v zaměstnaneckém, obchodním nebo jiném vztahu, který může zapříčinit střet zájmů nebo může být všeobecně vnímán jako příčina střetu zájmů.

3.

Ratingové agentury zajistí, aby osoby uvedené v bodě 1

a) 

přijaly veškerá přiměřená opatření na ochranu majetku a záznamů v držení ratingové agentury před podvodem, krádeží nebo zneužitím, s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti jejich obchodních činností a k povaze a rozsahu jejich ratingových činností;

▼M3

b) 

nezpřístupňovaly žádné informace o ratingu, možném budoucím ratingu nebo ratingovém výhledu ratingové agentury, s výjimkou zpřístupnění hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě;

▼B

c) 

neposkytovaly důvěrné informace svěřené ratingové agentuře ratingovým analytikům ani zaměstnancům osoby s ní přímo či nepřímo spojené prostřednictvím kontroly ani jiným fyzickým osobám, které poskytují služby pro osobu přímo či nepřímo spojenou s ratingovou agenturou prostřednictvím kontroly nebo podle jejích příkazů ►C1  a které se přímo nepodílejí na výkonu ratingových činností; ◄

d) 

nepoužívaly ani neposkytovaly důvěrné informace pro účely obchodování s finančními nástroji ani pro jiný účel kromě výkonu ratingových činností.

4.

Osoby uvedené v bodě 1 nesmějí vyžadovat ani přijímat peníze, dárky nebo jiné výhody od osob, se kterými je ratingová agentura v obchodním vztahu.

5.

Pokud se osoba uvedená v bodě 1 domnívá, že se kterákoli jiná taková osoba dopustila jednání, které považuje za protiprávní, tuto informaci neprodleně sdělí osobě pověřené výkonem činnosti compliance; tento postup nesmí mít pro tuto informující osobu negativní důsledky.

6.

Pokud ratingový analytik ukončí svůj pracovní poměr a začne pracovat pro hodnocenou osobu, na jejímž ratingu se podílel, nebo pro finanční společnost, s níž jednal v rámci svých povinností v ratingové agentuře, ratingová agentura prověří příslušnou práci tohoto ratingového analytika za období dvou let před jeho odchodem.

▼M3

7.

Osoba uvedená v bodě 1 nesmí přijmout klíčovou vedoucí pozici v hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě dříve než po uplynutí šesti měsíců od vydání příslušného ratingu nebo ratingového výhledu.

8.

Pro účely čl. 7 odst. 4:

a) 

ratingové agentury zajistí, aby vedoucí ratingoví analytici nebyli zapojeni do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby po dobu delší než čtyři roky;

b) 

ratingové agentury jiné než ty, které pověřil emitent nebo spřízněná třetí osoba, a všechny ratingové agentury vydávající ratingy států zajistí, aby

i) 

ratingoví analytici nebyli zapojeni do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob po dobu delší než pět let,

ii) 

osoby schvalující ratingy nebyly zapojeny do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob po dobu delší než sedm let.

Osoby uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) nesmějí být zapojeny do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby podle uvedených písmen dříve než po uplynutí dvou let od konce dob stanovených v uvedených písmenech.

▼B

Oddíl D

▼M3

Pravidla pro prezentaci ratingů a ratingových výhledů

▼B

I.   Všeobecné povinnosti

▼M3

1.

Ratingová agentura zajistí, aby v každém ratingu a ratingovém výhledu bylo jasně a výrazně uvedeno jméno a pracovní zařazení vedoucího ratingového analytika v rámci dané ratingové činnosti a jméno a postavení osoby, která byla primárně odpovědná za schválení ratingu nebo ratingového výhledu.

▼B

2.

Ratingová agentura zajistí alespoň, aby

▼M3

a) 

byly uvedeny všechny důležité zdroje použité pro přípravu ratingu nebo ratingového výhledu, včetně hodnocené osoby nebo s ní spřízněné třetí osoby, spolu s údajem, zda byl rating nebo ratingový výhled před vydáním zpřístupněn hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě a zda byl po tomto zpřístupnění následně před vydáním změněn;

▼B

b) 

byla jasně uvedena hlavní metodika nebo verze metodiky, která byla použita při stanovení ratingu, s odkazem na její podrobný popis; pokud je rating založen na více než jedné metodice nebo pokud by odkaz pouze na hlavní metodiku mohl způsobit, že by investoři přehlédli jiné důležité aspekty ratingu včetně důležitých úprav a odchylek, ratingová agentura v ratingu tuto skutečnost vysvětlí a uvede, jakým způsobem jsou odlišné metodiky nebo tyto jiné aspekty v ratingu zohledněny;

c) 

byl vysvětlen význam každé ratingové kategorie, definice selhání nebo výtěžnosti a každého příslušného upozornění na rizika, včetně analýzy citlivosti příslušných klíčových předpokladů pro vydání ratingu, jako jsou matematické nebo korelační předpoklady, spolu s ratingy pro nejhorší a nejlepší varianty vývoje ratingů;

▼M3

d) 

bylo jasně a výrazně uvedeno datum, kdy byl rating poprvé uveřejněn a kdy byl naposledy aktualizován, včetně případných ratingových výhledů;

e) 

byla uvedena informace o tom, zda se rating týká nově vydaného finančního nástroje a zda ratingová agentura hodnotí tento finanční nástroj poprvé, a

f) 

v případě ratingového výhledu byl poskytnut časový horizont, během kterého se očekává změna ratingu.

Ratingové agentury při zveřejňování ratingů nebo ratingových výhledů uvedou i odkaz na historické podíly selhání, které v souladu s čl. 11 odst. 2 zveřejnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v centrálním archivu, společně s prohlášením, v němž vysvětlí význam těchto podílů selhání.

▼M3

2a.

Ratingová agentura uveřejní spolu s metodikami, modely a klíčovými předpoklady pro vydávání ratingů poučení, v němž vysvětlí předpoklady, parametry, omezení a nejasnosti týkající se modelů a metodik pro vydávání ratingů, včetně simulací výjimečných zátěžových situací, které ratingová agentura při stanovování ratingů provádí, ratingových informací o analýze finančních toků, kterou provedla nebo o niž se opírá, a případně údaj o očekávané změně ratingu. Toto poučení musí být jasné a snadno srozumitelné.

▼M3

3.

Ratingová agentura informuje hodnocenou osobu v pracovní době hodnocené osoby a alespoň jeden celý pracovní den před uveřejněním ratingu nebo ratingového výhledu. Tyto informace zahrnují hlavní skutečnosti, na kterých je rating nebo ratingový výhled založen, aby měla hodnocená osoba možnost upozornit ratingovou agenturu na případné věcné chyby.

4.

Ratingová agentura při uveřejňování ratingů nebo ratingových výhledů jasně a výrazně uvede všechny znaky nebo všechna omezení daného ratingu nebo ratingového výhledu. Při uveřejňování každého ratingu nebo ratingového výhledu ratingová agentura zejména výrazně uvede, zda považuje kvalitu dostupných informací o hodnocené osobě za uspokojivou a v jakém rozsahu prověřila informace, které jí hodnocená osoba nebo s ní spřízněná třetí osoba poskytla. Jestliže se rating nebo ratingový výhled týká typu osoby nebo finančního nástroje, pro který jsou historické údaje omezené, ratingová agentura toto omezení na viditelném místě jasně uvede.

▼B

Jestliže nedostatek spolehlivých dat, složitost struktury nového typu finančního nástroje nebo neuspokojivá kvalita dostupných informací vede k vážným pochybnostem, zda je ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating, ratingová agentura od vydání ratingu upustí nebo již vydaný rating stáhne.

5.

▼M3

Při oznámení ratingu nebo ratingového výhledu ratingová agentura vysvětlí v tiskových prohlášeních nebo zprávách klíčové faktory, na nichž je rating nebo ratingový výhled postaven.

▼B

Pokud by informace uvedené v bodech 1, 2 a 4 byly nepřiměřené vzhledem k délce distribuované zprávy, postačí uvést přímo ve zprávě jasný a výrazný odkaz na místo, kde jsou takovéto informace přímo a snadno dostupné, včetně přímého internetového odkazu na tyto informace na příslušných internetových stránkách ratingové agentury.

▼M3

6.

Ratingová agentura průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách a oznamuje Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy informace o veškerých osobách nebo dluhových nástrojích, které jí byly předloženy k úvodnímu ohodnocení nebo předběžnému ratingu. Informace se zveřejní bez ohledu na to, zda emitent s ratingovou agenturou uzavře smlouvu na konečný rating.

▼B

II.   Další povinnosti související s ratingy ►M5  sekuritizovaných nástrojů ◄

1.

Pokud ratingová agentura hodnotí ►M5  sekuritizovaný nástroj ◄ , poskytne v ratingu všechny informace o analýze ztrát a finančních toků, kterou provedla nebo o niž se opírá, a údaj o případné očekávané změně ratingu.

2.

Ratingová agentura uvede, jakou úroveň hodnocení vykonala, pokud jde o postupy hloubkové analýzy (due diligence) provedené na úrovni podkladových finančních nástrojů nebo jiných aktiv ►M5  sekuritizovaných nástrojů ◄ . Ratingová agentura uveřejní, zda provedla hodnocení těchto postupů hloubkové analýzy nebo zda se spolehla na hodnocení provedené třetí osobou, a uvede, jak výsledek tohoto hodnocení ovlivňuje rating.

▼M3 —————

▼M3

III.   Další povinnosti související s ratingem států

1. Vydá-li ratingová agentura rating státu nebo související ratingový výhled, vydá současně podrobnou hodnotící zprávu vysvětlující veškeré předpoklady, parametry, omezení a nejasnosti a jakékoliv jiné informace, k nimž bylo při stanovení daného ratingu státu nebo souvisejícího ratingového výhledu přihlédnuto. Tato zpráva musí být veřejně přístupná, jasná a snadno srozumitelná.

2. Veřejně přístupná hodnotící zpráva vydaná spolu se změnou dřívějšího ratingu státu nebo souvisejícího ratingového výhledu zahrnuje alespoň:

a) 

podrobné hodnocení změn kvantitativního předpokladu dokládající důvody pro změnu ratingu a jejich relativní váhu. Podrobné hodnocení by mělo zahrnovat popis těchto prvků: národní důchod v přepočtu na jednoho obyvatele, růst HDP, inflaci, rozpočtové saldo, vnější saldo, zahraniční dluh, ukazatel ekonomického rozvoje, ukazatel neplnění závazků a jakýkoliv jiný relevantní faktor, k němuž bylo přihlédnuto. To by mělo být doplněno relativní vahou každého faktoru;

b) 

podrobné hodnocení změn kvalitativního předpokladu dokládající důvody pro změnu ratingu a jejich relativní váhu;

c) 

podrobný popis rizik, omezení a nejasností týkajících se změny ratingu a

d) 

shrnutí zápisů ze schůze ratingového výboru, který rozhodl o změně ratingu.

3. Aniž je dotčen oddíl D část I bod 3 přílohy I, vydává ratingová agentura ratingy států nebo související ratingové výhledy v souladu s článkem 8a až po uzavření obchodování regulovaných trhů a nejméně jednu hodinu před jejich otevřením.

4. Aniž je dotčen oddíl D část I bod 5 přílohy I, v souladu s nímž má ratingová agentura při oznámení ratingu v tiskových prohlášeních nebo zprávách vysvětlit klíčové faktory, na nichž je rating postaven, a ačkoli vnitrostátní politiky mohou sloužit jako podkladový faktor pro rating státu, součástí ratingů států nebo ratingových výhledů nesmějí být doporučení k politikám, předpisy nebo pokyny pro hodnocené osoby, včetně států nebo jejich regionálních či místních orgánů.

▼B

Oddíl E

Uveřejňování informací

I.   Uveřejňování obecných informací

Ratingová agentura uveřejní skutečnost, že je registrována v souladu s tímto nařízením, a tyto informace:

1.

jakékoli nastalé a potenciální střety zájmů podle oddílu B bodu 1;

2.

seznam poskytovaných doplňkových služeb;

▼M3

3.

pravidla ratingové agentury pro uveřejňování ratingů a dalších souvisejících sdělení včetně ratingových výhledů;

▼B

4.

všeobecnou povahu systému odměňování;

5.

metodiky a popisy modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů, jako jsou matematické a korelační předpoklady, které používá při ratingových činnostech, a jejich zásadní změny;

6.

všechny zásadní změny svých systémů, zdrojů nebo postupů, a

7.

případně svůj kodex jednání.

II.   Pravidelné uveřejňování informací

Ratingová agentura pravidelně uveřejňuje tyto informace:

1.

každých šest měsíců údaje o historické míře selhání u jednotlivých ratingových kategorií s rozlišením podle hlavních zeměpisných oblastí emitentů a informace o tom, zda se míra selhání u těchto kategorií postupem času měnila;

▼M1

2.

jednou ročně tyto informace:

▼M3

a) 

seznam poplatků účtovaných každému klientovi za individuální ratingy a veškeré doplňkové služby;

aa) 

svou cenovou politiku, včetně struktury poplatků a cenových kritérii ve vztahu k ratingům pro různé druhy aktiv;

▼M1

b) 

seznam klientů ratingové agentury, jejichž přínos k tempu růstu tržeb ratingové agentury za předešlé účetní období překročil tempo růstu celkových tržeb ratingové agentury za uvedený rok více než 1,5krát. Každý takový klient je do tohoto seznamu zahrnut pouze v případě, že v tomto období představoval více než 0,25 % celkových celosvětových tržeb ratingové agentury, a

c) 

soupis ratingů vypracovaných v průběhu roku, z něhož vyplývá, jak velký byl podíl nevyžádaných ratingů.

▼B

Pro účely tohoto bodu se „klientem“ rozumí osoba, její dceřiné podniky a přidružené osoby, v nichž tato osoba drží více než 20 % podíl, jakož i veškeré jiné osoby, které pro klienta vyjednaly strukturování vydaného dluhového nástroje, přičemž byl ratingové agentuře přímo či nepřímo zaplacen honorář za rating tohoto dluhového nástroje.

III.   Zpráva o průhlednosti

Ratingová agentura každoročně uveřejní tyto informace:

1.

podrobné informace o právní struktuře a vlastnictví ratingové agentury, včetně informací o účastech ve smyslu článků 9 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ( 19 );

2.

popis mechanismů vnitřní kontroly, které zajišťují kvalitu ratingových činností;

▼M3

3.

statistiku přidělení zaměstnanců ke zpracování nových ratingů, přezkumy ratingů, hodnocení metodik a modelů a k vedoucím osobám a statistiku přidělení osob k výkonu ratingových činností s ohledem na různé druhy aktiv (podnikové nástroje – strukturované finanční produkty – státy);

▼B

4.

popis pravidel pro uchovávání záznamů;

5.

výsledek roční vnitřní prověrky splnění požadavku na nezávislost útvaru compliance;

6.

popis pravidel pro pravidelné střídání vedoucích pracovníků a ratingových analytiků;

▼M3

7.

finanční informace o tržbách ratingové agentury, včetně celkového obratu, v členění na poplatky za rating a za doplňkové služby s úplným popisem obou, včetně tržeb z doplňkových služeb poskytnutých klientům ratingových služeb a přidělení poplatků k ratingům různých druhů aktiv. Informace o celkovém obratu zahrnují též zeměpisné rozdělení daného obratu na tržby vytvořené na území Unie a tržby vytvořené po celém světě;

▼B

8.

výkaz o správě a řízení společnosti ve smyslu čl. 46a odst. 1 směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností ( 20 ). Pro účely tohoto výkazu ratingová agentura poskytne informace podle čl. 46a odst. 1 písm. d) uvedené směrnice bez ohledu na to, zda se na ni vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí ( 21 ).
PŘÍLOHA II

INFORMACE, KTERÉ SE UVÁDĚJÍ V ŽÁDOSTI O REGISTRACI

1.

Celý název ratingové agentury, adresa sídla ►M3  v Unii ◄ ;

2.

jméno a údaje kontaktní osoby a osoby pověřené výkonem činnosti compliance;

3.

právní forma;

4.

typy ratingů, pro které se chce ratingová agentura registrovat;

5.

vlastnická struktura;

6.

organizační struktura a správa a řízení podniku;

7.

finanční zdroje pro výkon ratingových činností;

8.

personální obsazení ratingové agentury a odbornost personálu;

9.

informace týkající se dceřiných podniků ratingové agentury;

10.

popis postupů a metodik používaných pro vydávání a přezkum ratingů;

11.

pravidla a postupy identifikace, řízení a uveřejňování střetů zájmů;

12.

informace týkající se ratingových analytiků;

13.

systém odměňování a ohodnocení výkonnosti;

14.

jiné služby než ratingové činnosti, které má ratingová agentura v úmyslu poskytovat;

15.

plán obchodní činnosti včetně údajů o místech, kde se předpokládá výkon hlavních podnikatelských činností, o pobočkách, které mají být založeny, a vymezení zamýšleného druhu činnosti;

16.

dokumenty a podrobné informace týkající se očekávaného využívání přejímání ratingů;

17.

dokumenty a podrobné informace týkající se očekávaných ujednání o outsourcingu, včetně informací o osobách, které budou využívány v rámci outsourcingu.

▼M1
PŘÍLOHA III

Seznam porušení povinnosti podle čl. 24 odst. 1 a čl. 36a odst. 1

I.    Porušení povinnosti související se střetem zájmů a organizačními nebo provozními požadavky

1) 

Ratingová agentura porušuje čl. 4 odst. 3 tím, že převezme rating vydaný ve třetí zemi, aniž by dodržela podmínky uvedené ve zmíněném odstavci, pokud se příčina tohoto porušení povinností nenachází mimo její poznatky nebo kontrolu.

2) 

Ratingová agentura porušuje čl. 4 odst. 4 druhý pododstavec tím, že převezme rating vydaný ve třetí zemi s cílem vyhnout se požadavkům tohoto nařízení.

3) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 1 přílohy I tím, že nezřídí správní nebo dozorčí radu.

4) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 prvním pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby její obchodní zájmy neohrozily nezávislost a přesnost ratingové činnosti.

5) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 druhým pododstavcem přílohy I tím, že jmenuje vedení, které nemá dobrou pověst a dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a které nemůže zajistit řádné a obezřetné vedení ratingové agentury.

6) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 třetím pododstavcem přílohy I tím, že do správní nebo dozorčí rady nejmenuje požadovaný počet nezávislých členů.

7) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 čtvrtým pododstavcem přílohy I tím, že vytvoří takový systém odměňování nezávislých členů správní nebo dozorčí rady, který je závislý na obchodních výsledcích ratingové agentury nebo jím není zajištěna nestrannost jejich úsudku; nebo že stanoví funkční období nezávislých členů správní nebo dozorčí rady, které je delší než pět let nebo které je obnovitelné; nebo že odvolá nezávislého člena správní nebo dozorčí rady z jiného důvodu než v případě pochybení nebo nedostatečné odborné výkonnosti.

8) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 pátým pododstavcem přílohy I tím, že jmenuje členy správní nebo dozorčí rady, kteří nemají dostatečnou odbornost v oblasti finančních služeb; nebo že v případě, kdy ratingová agentura vydává ratingy pro ►M5  sekuritizované nástroje ◄ , nejmenuje alespoň jednoho nezávislého člena a jednoho dalšího člena rady, kteří mají podrobné znalosti a zkušenosti pracovníka na vedoucí úrovni v oblasti trhů se ►M5  sekuritizovanými nástroji ◄ .

9) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 šestým pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby nezávislí členové správní nebo dozorčí rady vykonávali úkoly spojené se sledováním záležitostí uvedených ve zmíněném bodu šestém pododstavci.

10) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 2 sedmým pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby nezávislí členové správní nebo dozorčí rady předkládali správní nebo dozorčí radě svá stanoviska k záležitostem uvedeným ve zmíněném bodu šestém pododstavci a na požádání tato stanoviska poskytli Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

11) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 3 přílohy I tím, že nezavede přiměřená pravidla a postupy pro zajištění souladu s povinnostmi, které pro ni vyplývají z tohoto nařízení.

12) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 4 přílohy I tím, že nemá řádné administrativní a účetní postupy, mechanizmy vnitřní kontroly, účinné postupy hodnocení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémy zpracování informací; nebo že nezavede či neudržuje rozhodovací postupy či organizační struktury, jak vyžaduje zmíněný bod.

13) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 5 přílohy I tím, že nezřídí či neudržuje stálý, efektivní a nezávislý útvar zajišťující průběžnou kontrolu dodržování předpisů (útvar compliance).

14) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s přílohou I oddílem A bodem 6 prvním pododstavcem tím, že nezajistí, aby byly splněny podmínky umožňující útvaru compliance plnit řádně a nezávisle své úkoly, jak je stanoveno ve zmíněném bodu prvním pododstavci.

15) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 7 přílohy I tím, že nezavede přiměřená a účinná organizační a administrativní opatření pro prevenci, zjišťování, odstraňování nebo řízení a uveřejňování střetů zájmů podle přílohy I oddílu B bodu 1 nebo nezajistí vedení evidence všech závažných případů ohrožení nezávislosti ratingové činnosti, včetně ohrožení pravidel týkajících se ratingových analytiků uvedených v příloze I oddíle C, a bezpečnostní opatření pro zmírnění těchto hrozeb.

16) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 8 přílohy I tím, že nepoužívá vhodné systémy, zdroje a postupy pro zajištění nepřetržitého a řádného výkonu své ratingové činnosti.

17) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 9 přílohy I tím, že nezřídí útvar pro přezkum, který:

a) 

je odpovědný za pravidelný přezkum jejích metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů či jejich významných změn nebo modifikací, jakož i vhodnosti těchto metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů v případě jejich aktuálního nebo zamýšleného použití pro hodnocení nových finančních nástrojů;

b) 

je nezávislý na obchodních útvarech, které jsou odpovědné za výkon ratingových činností, a

c) 

je podřízen členům správní nebo dozorčí rady.

18) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem A bodem 10 přílohy I tím, že nesleduje a nehodnotí přiměřenost a účinnost svých systémů, mechanizmů vnitřní kontroly a opatření zavedených v souladu s tímto nařízením a nepřijímá vhodná opatření pro odstranění veškerých nedostatků.

▼M3

19) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 1 přílohy I tím, že nezjišťuje, neodstraňuje nebo neřídí a jasně a zřetelně nezveřejňuje veškeré skutečné nebo potenciální střety zájmů, které by mohly ovlivnit analýzy nebo úsudky jejích ratingových analytiků, zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, kteří poskytují služby ratingové agentuře nebo podle jejích příkazů a kteří se přímo podílejí na výkonu ratingových činností, či osob, které ratingy nebo ratingové výhledy schvalují.

20) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 3 prvním pododstavcem přílohy I tím, že vydá rating nebo ratingový výhled v případech uvedených v prvním pododstavci zmíněného bodu nebo v případě stávajícího ratingu nebo ratingového výhledu neprodleně neoznámí, že rating či ratingový výhled mohl být uvedenými případy potenciálně ovlivněn.

20a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 3a přílohy I tím, že nezveřejní, že stávající rating nebo ratingový výhled je potenciálně ovlivněn některou ze skutečností uvedených v písmenech a) a b) uvedeného bodu.

21) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 3 druhým pododstavcem přílohy I tím, že ihned nevyhodnotí, zda existují důvody pro vydání nového ratingu nebo pro stažení stávajícího ratingu či ratingového výhledu.

22) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 4 prvním pododstavcem přílohy I tím, že vydává ratingy osobám a přitom ona sama nebo jakákoliv osoba držící přímo nebo nepřímo 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv ratingové agentury nebo se jinak nacházející v pozici s významným vlivem na obchodní činnosti ratingové agentury poskytuje dané hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě konzultační nebo poradenské služby týkající se její organizační nebo právní struktury, majetku, závazků nebo činností.

▼M3

22a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6a odst. 1 tím, že některý její akcionář nebo podílník, který drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv v ratingové agentuře nebo ve společnosti, jež má faktickou moc vykonávat nad ní kontrolu nebo dominantní vliv, porušuje některý ze zákazů stanovených v písmenech a) až e) uvedeného odstavce, s výjimkou zákazu v písmenu a) v případě podílů na osobách nebo fondech diverzifikovaného kolektivního investování, včetně spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění, za předpokladu, že podíly na těchto osobách nestaví akcionáře nebo podílníka ratingové agentury do pozice s významným vlivem na obchodní činnosti těchto osob nebo fondů.

▼M1

23) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 4 třetím pododstavcem první částí přílohy I tím, že nezajistí, aby poskytování doplňkové služby nepředstavovalo střet zájmů s její ratingovou činností.

24) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 5 přílohy I tím, že nezajistí, aby ratingoví analytici nebo osoby, které schvalují rating, neposkytovali návrhy ani doporučení týkající se konstrukce ►M5  sekuritizovaných nástrojů ◄ , o kterých se předpokládá, že pro ně ratingová agentura bude vydávat rating.

25) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 6 přílohy I tím, že nevytvoří informační a komunikační kanály, tak aby zajistila nezávislost osob uvedených v oddílu B bodě 1 na ostatních činnostech ratingové agentury vykonávaných za účelem zisku.

26) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 8 druhým pododstavcem přílohy I tím, že po zrušení své registrace neuchovává záznamy po dobu dalších nejméně tří let.

▼M3

26a) 

Ratingová agentura, která uzavřela smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, porušuje čl. 6b odst. 1 tím, že vydává ratingy nových resekuritizací, jejichž podkladová aktiva pocházejí od stejného původce, po dobu delší než čtyři roky.

26b) 

Ratingová agentura, která uzavřela smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, porušuje čl. 6b odst. 3 tím, že uzavře novou smlouvu na vydávání ratingů resekuritizací, jejichž podkladová aktiva pocházejí od stejného původce, v době rovnající se době trvání ukončené smlouvy uvedené v čl. 6b odst. 1 a 2, ale nepřekračující čtyři roky.

▼M1

27) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 1 tím, že nezajistí, aby ratingoví analytici, její zaměstnanci a jiné fyzické osoby, které poskytují služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů a které se podílejí na výkonu ratingové činnosti, měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro jim přidělované úkoly.

28) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 2 tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v čl. 7 odst. 1 nevyvolala nebo se neúčastnila jednání o poplatcích nebo platbách s jakoukoli hodnocenou osobou, spřízněnou třetí osobou nebo jakoukoli osobou přímo či nepřímo spojenou s hodnocenou osobou prostřednictvím kontroly.

29) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 3 písm. a) přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v bodě 1 uvedeného oddílu přijala veškerá přiměřená opatření na ochranu majetku a záznamů v držení ratingové agentury před podvodem, odcizením nebo zneužitím, s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a k povaze a rozsahu její ratingové činnosti.

30) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 5 přílohy I tím, že negativními důsledky postihne osobu uvedenou v oddílu C bodě 1, která informuje osobu pověřenou výkonem činnosti compliance o tom, že se domnívá, že se jiná osoba uvedená v bodě 1 zmíněného oddílu dopustila jednání, které považuje za protiprávní.

31) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 6 přílohy I tím, že neprověří příslušnou práci ratingového analytika za období dvou let před jeho odchodem, pokud tento ratingový analytik ukončí svůj pracovní poměr a začne pracovat pro hodnocenou osobu, na jejímž ratingu se podílel, nebo pro finanční společnost, s níž jednal v rámci svých povinností v ratingové agentuře.

32) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 1 přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba uvedená ve zmíněné bodě nekupovala či neprodávala finanční nástroj popsaný v uvedeném bodě ani se nepodílela na žádné transakci spojené s tímto finančním nástrojem.

▼M3

33) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 2 přílohy I tím, že nezajistí, aby se osoba uvedená v bodě 1 zmíněného oddílu nepodílela na stanovení ratingu nebo ratingového výhledu ani je jakkoli neovlivňovala, jak stanoví bod 2 zmíněného oddílu.

▼M1

34) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 se spojení s oddílem C bodem 3 písm. b), c) a d) přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v bodě 1 zmíněného oddílu nezpřístupnila, nepoužívala ani neposkytovala důvěrné informace, jak stanoví zmíněná ustanovení.

35) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 4 přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v oddíle C bodě 1 nevyžadovala ani nepřijímala peníze, dárky nebo jiné výhody od osob, s nimiž je ratingová agentura v obchodním vztahu.

▼M3

36) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 ve spojení s oddílem C bodem 7 přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v oddíle C bodě 1 nepřijala klíčovou vedoucí pozici v hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě dříve než po uplynutí šesti měsíců od vydání příslušného ratingu či ratingového výhledu.

▼M1

37) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 prvním pododstavcem písm. a) přílohy I tím, že nezajistí, aby vedoucí ratingový analytik nebyl po dobu delší než čtyři roky zapojen do výkonu ratingové činnosti týkající se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob.

▼M3

38) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 prvním pododstavcem písm. b) podbodem i) přílohy I tím, že nezajistí, aby ratingový analytik v případě, že poskytuje nevyžádané ratingy nebo ratingy států, nebyl po dobu delší než pět let zapojen do výkonu ratingové činnosti týkající se téže hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby.

39) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 prvním pododstavcem písm. b) podbodem ii) přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba schvalující ratingy v případě, že poskytuje nevyžádané ratingy nebo ratingy států, nebyla po dobu delší než sedm let zapojena do výkonu ratingové činnosti týkající se téže hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby.

40) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 ve spojení s oddílem C bodem 8 druhým pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba uvedená v prvním pododstavci písm. a) a b) zmíněného bodu nebyla zapojena do výkonu ratingových činností týkajících se hodnocené osoby nebo spřízněné třetí osoby zmíněných v uvedených písmenech dříve než po uplynutí dvou let od konce dob stanovených v uvedených písmenech.

▼M1

41) 

Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 5 tím, že zavede odměňování a hodnocení výkonu závislé na výši výnosu, který ratingová agentura získá od hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob.

▼M3

42) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 2 tím, že nepřijímá, neuplatňuje nebo neprosazuje vhodná opatření k zajištění toho, aby ratingy a ratingové výhledy, které vydává, byly založeny na důkladné analýze veškerých informací, které má k dispozici a které jsou podle příslušných metodik pro vydávání ratingů relevantní z hlediska jí prováděné analýzy.

▼M3

42a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 2 tím, že používá informace, které nespadají do působnosti čl. 8 odst. 2.

42b) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 2a tím, že změny jejího ratingu neodpovídají jejím zveřejněným metodikám pro vydávání ratingů.

▼M1

43) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 3 tím, že nepoužívá metodiky pro vydávání ratingů, které jsou přesné, systematické a stabilní a které podléhají vyhodnocování založenému na zkušenostech z minulosti, včetně zpětného testování.

44) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 4 první pododstavec tím, že odmítne vydat rating osoby nebo finančního nástroje, protože k části této osoby nebo finančního nástroje již dříve vydala rating jiná ratingová agentura.

45) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 4 druhý pododstavec tím, že nezaznamená všechny případy, kdy se při zpracování ratingu odchýlí od existujícího ratingu vypracovaného jinou ratingovou agenturou pro podkladová aktiva nebo ►M5  sekuritizované nástroje ◄ , nebo neuvede důvod odlišného hodnocení.

▼M3

46) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 5 první pododstavec první větu tím, že nesleduje své ratingy s výjimkou ratingů států nebo že své ratingy, s výjimkou ratingů států, a metodiky průběžně nebo nejméně jednou ročně nepřezkoumává.

▼M3

46a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 5 druhý pododstavec ve spojení s čl. 8 odst. 5 prvním pododstavcem první větou tím, že nesleduje své ratingy států nebo že své ratingy států průběžně nebo nejméně jednou za šest měsíců nepřezkoumává.

▼M1

47) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 5 druhou větu tím, že nezavede interní opatření pro sledování vlivu změn makroekonomických faktorů a podmínek na finančních trzích na ratingy.

48) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. b) tím, že při změně metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů používaných při ratingových činnostech nepřezkoumá dotyčné ratingy v souladu se zmíněným písmenem nebo je v mezidobí nesleduje.

49) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. c) tím, že nepřehodnotí rating, který byl založen na metodikách, modelech nebo klíčových předpokladech pro vydávání ratingů, jež se změnily, jestliže tyto změny mají obecně ve svém úhrnu vliv na tento rating.

▼M3

49a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 7 písm. c) tím, že nevydá nový rating v případech, kdy zmíněný rating ovlivňují chyby v metodice pro vydávání ratingů či jejím uplatňování.

▼M1

50) 

Ratingová agentura porušuje článek 9 tím, že outsourcing důležitých provozních funkcí vykonává způsobem, který významně snižuje kvalitu vnitřní kontroly ratingové agentury a schopnost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy vykonávat dohled nad plněním povinností uložených ratingové agentuře tímto nařízením.

51) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí I bodem 4 druhým pododstavcem přílohy I tím, že vydá rating nebo nestáhne již vydaný rating v případě, že nedostatek spolehlivých údajů, složitost struktury nového typu finančního nástroje nebo neuspokojivá kvalita dostupných informací vede k vážným pochybnostem, zda je ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating.

52) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 6 tím, že použije název Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nebo příslušného orgánu způsobem, který by naznačoval nebo vzbuzoval dojem, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nebo příslušný orgán přejímá či schvaluje její ratingy nebo schvaluje její ratingovou činnost.

53) 

Ratingová agentura porušuje článek 13 tím, že požaduje poplatek za informace poskytnuté v souladu s články 8 až 12.

54) 

Ratingová agentura porušuje čl. 14 odst. 1 tím, že nepožádá o registraci pro účely čl. 2 odst. 1, pokud se jedná o právnickou osobu usazenou v Unii.

▼M3

55) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8a odst. 3 tím, že na konci prosince každého roku nezveřejní na svých internetových stránkách v souladu s oddílem D částí III bodem 3 přílohy I nebo nezašle Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy harmonogram na příštích dvanáct měsíců, v němž by stanovila nejvýše tři termíny připadající na pátek pro uveřejnění nevyžádaných ratingů států a souvisejících ratingových výhledů a termíny připadající na pátek pro uveřejnění vyžádaných ratingů států a souvisejících ratingových výhledů.

56) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8a odst. 4 tím, že se odchýlí od oznámeného harmonogramu, aniž by to bylo nutné ke splnění jejích povinností podle čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 1, nebo tím, že podrobně nevysvětlí, proč se od oznámeného harmonogramu odchýlila.

57) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí III bodem 3 přílohy I tím, že zveřejní rating státu nebo související ratingový výhled během obchodování regulovaných trhů nebo méně než jednu hodinu před jejich otevřením.

58) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí III bodem 4 přílohy I tím, že do ratingu státu nebo souvisejícího ratingového výhledu zahrne doporučení k politikám, předpisy nebo pokyny pro hodnocené osoby, včetně států nebo jejich regionálních či místních orgánů.

59) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8a odst. 2 tím, že svá veřejná sdělení, která se týkají změn ratingu státu a která nejsou ratingy, ratingovými výhledy nebo doprovodnými tiskovými zprávami uvedenými v oddíle D části I bodě 5 přílohy I, zakládá na informacích v dosahu hodnocené osoby, jež byly zveřejněny bez jejího souhlasu, ledaže lze tyto informace získat z obecně dostupných zdrojů nebo hodnocená osoba nemá žádný oprávněný důvod k tomu, aby s jejich zveřejněním nesouhlasila.

60) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8a odst. 1 tím, že ohlásí revizi určité skupiny zemí, aniž by vydala veřejně přístupné zprávy o jednotlivých zemích.

61) 

Ratingová agentura porušuje oddíl D část III bod 1 přílohy I tím, že vydá rating státu nebo související ratingový výhled bez podrobné hodnotící zprávy, v níž by jasně a srozumitelně vysvětlila veškeré předpoklady, parametry, omezení a nejasnosti a jakékoliv jiné informace, k nimž bylo při stanovení daného ratingu státu nebo ratingového výhledu přihlédnuto, nebo tím, že tuto zprávu nezpřístupní veřejnosti, a to v jasné a srozumitelné formě.

62) 

Ratingová agentura porušuje oddíl D část III bod 2 přílohy I tím, že spolu se změnou dřívějšího ratingu státu nebo souvisejícího ratingového výhledu současně nevydá veřejně přístupnou hodnotící zprávu, nebo tím, že do této zprávy nezahrne alespoň informace uvedené v oddíle D části III bodě 2 písm. a) až d) přílohy I.

▼M1

II.    Porušení povinnosti týkající se překážek, jež brání provádění dohledu

1) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 7 přílohy I tím, že nezajistí uchování záznamů nebo kontrolních záznamů o ratingové činnosti, jak stanoví zmíněná uvedená ustanovení.

2) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 8 prvním pododstavcem přílohy I tím, že záznamy nebo kontrolní záznamy uvedené v bodě 7 zmíněného oddílu neuchovává ve svých prostorách po dobu nejméně pěti let nebo je na požádání nepředloží Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

3) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 9 přílohy I tím, že neuchovává záznamy, které vymezují příslušná práva a povinnosti ratingové agentury a hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob na základě dohody o poskytování ratingových služeb, po dobu trvání vztahu s touto hodnocenou osobu nebo s ní spřízněnými třetími osobami.

▼M3

3a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 14 odst. 3 třetí pododstavec tím, že neoznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy zamýšlené významné změny stávajících metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů nebo navrhované nové metodiky, modely či klíčové předpoklady pro vydávání ratingů současně se zveřejněním metodik pro vydávání ratingů na svých internetových stránkách v souladu s čl. 8 odst. 5a.

3b) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 5a první pododstavec tím, že na svých internetových stránkách nezveřejní navrhované nové metodiky pro vydávání ratingů nebo jejich navrhované významné změny, které by mohly ovlivnit rating, a vysvětlení důvodů pro navržené změny a jejich důsledků.

3c) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 7 písm. a) tím, že neoznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy zjištěné chyby ve svých metodikách pro vydávání ratingů nebo jejich uplatňování, nebo tím, že nevysvětlí jejich vliv na své ratingy, včetně případné nutnosti přezkoumat vydané ratingy.

▼M1

4) 

Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 2 tím, že neposkytne požadované informace nebo je neposkytne v požadovaném formátu podle zmíněného odstavce.

▼M3

4a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 11a odst. 1 tím, že neposkytne požadované informace nebo je neposkytne v požadovaném formátu podle zmíněného odstavce.

▼M1

5) 

Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 3 ve spojení s oddílem E částí I bodem 2 přílohy I tím, že Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy neposkytne seznam poskytovaných doplňkových služeb.

6) 

Ratingová agentura porušuje čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec tím, že neinformuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci v souladu s uvedeným pododstavcem.

▼M3

7) 

Ratingová agentura porušuje čl. 23b odst. 1 tím, že neposkytne informace jako odpověď na rozhodnutí vyžadující informace podle čl. 23b odst. 3, anebo tím, že jako odpověď na prostou žádost o informace nebo na rozhodnutí poskytne nepravdivé či zavádějící informace.

8) 

Ratingová agentura porušuje čl. 23c odst. 1 písm. c) tím, že neuvede vysvětlení nebo uvede nepravdivé či zavádějící vysvětlení skutečností nebo dokumentů, které se týkají předmětu a účelu kontroly.

▼M1

III.    Porušení povinnosti týkající se ustanovení o uveřejňování informací

1) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 2 přílohy I tím, že neuveřejní jména hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob, od nichž získává více než 5 % svých ročních příjmů.

2) 

Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 ve spojení s oddílem B bodem 4 druhou částí třetího pododstavce přílohy I tím, že neuveřejní ve zprávách o ratinzích všechny doplňkové služby poskytnuté hodnocené osobě nebo spřízněné třetí osobě.

3) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 1 tím, že neuveřejní metodiky, modely a klíčové předpoklady pro vydání ratingu, které používá při své ratingové činnosti, jak je uvedena v oddílu E části I bodu 5 přílohy I.

4) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. a) tím, že při změně metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů používaných při ratingových činnostech neprodleně neuveřejní pravděpodobný rozsah dotčených ratingů nebo je uveřejní, ovšem nikoli stejným způsobem, jaký byl použit pro jejich distribuci.

▼M3

4a) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. aa) tím, že pokud zamýšlí použít nové metodiky pro vydávání ratingů, neinformuje o tom Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nebo výsledky připomínkování a tyto nové metodiky pro vydávání ratingů neprodleně nezveřejní na svých internetových stránkách společně s jejich podrobným vysvětlením a s datem, od něhož budou používány.

4b) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 7 písm. a) tím, že neoznámí dotčeným hodnoceným osobám zjištěné chyby v metodikách pro vydávání ratingů či jejich uplatňování nebo nevysvětlí vliv těchto chyb na své ratingy, včetně případné nutnosti přezkoumat vydané ratingy.

4c) 

Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 7 písm. b) tím, že nezveřejní na svých internetových stránkách zjištěné chyby v metodikách pro vydávání ratingů či jejich uplatňování, mají-li vliv na její ratingy.

▼M1

5) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 1 tím, že neuveřejní neselektivně a včas rozhodnutí o ukončení vydávání ratingu včetně plného odůvodnění takového rozhodnutí.

▼M3

6) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí I bodem 1 nebo 2, bodem 4 prvním pododstavcem či body 5 nebo 6 přílohy I nebo ve spojení s oddílem D částí II nebo III přílohy I tím, že při prezentaci ratingu či ratingového výhledu neposkytne informace požadované v uvedených ustanoveních.

7) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 ve spojení s oddílem D částí I bodem 3 přílohy I tím, že neinformuje hodnocenou osobu o vydání ratingu či ratingového výhledu v pracovní době hodnocené osoby nejméně jeden celý pracovní den před jejich uveřejněním.

▼M1

8) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 3 tím, že nezajistí, aby ratingové kategorie přiřazené ►M5  sekuritizovaným nástrojům ◄ byly jasně označeny pomocí dodatečného symbolu, jenž by je odlišil od ratingových kategorií používaných pro jiné subjekty, finanční nástroje nebo finanční závazky.

9) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 4 tím, že neuveřejní svá pravidla a postupy pro nevyžádané ratingy.

10) 

Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 5 tím, že při vydání nevyžádaného ratingu neposkytne informace požadované ve zmíněném odstavci nebo že nevyžádaný rating neoznačí jako nevyžádaný.

11) 

Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 1 tím, že v plném rozsahu neuveřejní nebo bezodkladně neaktualizuje informace stanovené v oddílu E části I přílohy I.
PŘÍLOHA IV

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi pro účely použití čl. 36a odst. 3.

Na základě každé z následujících přitěžujících nebo polehčujících okolností se na základní výši pokuty podle čl. 36a odst. 2 použijí kumulativně níže uvedené koeficienty:

I.    Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi

1) 

Pokud se jedná o opakované porušování povinnosti, za každý případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient ve výši 1,1.

2) 

Pokud docházelo k porušování povinnosti po dobu delší než 6 měsíců, použije se koeficient ve výši 1,5.

3) 

Pokud byly na základě porušování povinnosti zjištěny systémové nedostatky v organizaci ratingové agentury, zejména v jejích postupech, řídících systémech či vnitřní kontrole, použije se koeficient ve výši 2,2.

4) 

Má-li porušení povinnosti negativní vliv na kvalitu ratingů vypracovaných dotyčnou ratingovou agenturou, použije se koeficient ve výši 1,5.

5) 

Došlo-li k porušení povinnosti úmyslně, použije se koeficient ve výši 2.

6) 

Nebyla-li od okamžiku, kdy bylo porušení povinnosti zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient ve výši 1,7.

7) 

Nespolupracuje-li vedení ratingové agentury s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy při výkonu jeho šetření, použije se koeficient ve výši 1,5.

II.    Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi

1) 

Pokud se porušení povinnosti týká protiprávního jednání uvedeného v příloze III oddíle II nebo III a docházelo k němu po dobu kratší než 10 pracovních dní, použije se koeficient ve výši 0,9.

2) 

Pokud může vedení ratingové agentury prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zabránilo porušení povinnosti, použije se koeficient ve výši 0,7.

3) 

Upozornila-li ratingová agentura rychle, účinně a v plném rozsahu na porušení povinnosti Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, použije se koeficient ve výši 0,4.

4) 

Přijala-li ratingová agentura dobrovolně opatření, která by zajistila, že k obdobnému porušení povinnosti nebude moci v budoucnu dojít, použije se koeficient ve výši 0,6.( 1 ) Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

( 5 ) Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 73.

( 8 ) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26).

( 9 ) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

( 10 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 11 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

( 12 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

( 13 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.

( 14 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2859 ze dne 13. prosince 2023, kterým se zřizuje jednotné evropské přístupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti (Úř. věst. L, 2023/2859, 20.12.2023 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

( 15 ) Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385.

( 16 ) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 17 ) Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.

( 18 ) Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 70).

( 19 ) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 20 ) Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

( 21 ) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU