(ES) č. 767/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. července 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. září 2009 Nabývá účinnosti: 21. září 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. prosince 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009

ze dne 13. července 2009

o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 229 1.9.2009, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 568/2010 ze dne 29. června 2010,

  L 163

30

30.6.2010

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 939/2010 ze dne 20. října 2010,

  L 277

4

21.10.2010

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2279 ze dne 11. prosince 2017,

  L 328

3

12.12.2017

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1903 ze dne 5. prosince 2018,

  L 310

22

6.12.2018
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009

ze dne 13. července 2009

o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je v souladu s obecnými zásadami stanovenými v nařízení (ES) č. 178/2002 harmonizovat podmínky pro uvádění na trh a používání krmiv, aby se zajistila vysoká úroveň bezpečnosti krmiv, a tím i vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví, jakož i náležitá informovanost uživatelů a spotřebitelů, a aby se posílilo účinné fungování vnitřního trhu.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro uvádění krmiv pro zvířata určená k produkci potravin i pro zvířata neurčená k produkci potravin na trh a jejich používání ve Společenství, včetně požadavků na označování, balení a obchodní úpravu.

2.  Tímto nařízením nejsou dotčeny ostatní předpisy Společenství použitelné v oblasti výživy zvířat, zejména:

a) směrnice 90/167/EHS;

b) směrnice 2002/32/ES;

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( 1 );

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu ( 2 );

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech ( 3 );

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů ( 4 );

g) nařízení (ES) č. 1831/2003 a

h) nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů ( 5 ).

3.  Toto nařízení se nevztahuje na vodu přímo přijímanou zvířaty nebo cíleně zapracovanou do krmiva. Vztahuje se však na krmiva, která jsou určena k podávání ve vodě.

Článek 3

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se použijí:

a) definice „krmiva“, „krmivářského podniku“ a „uvádění na trh“ stanovené v nařízení (ES) č. 178/2002;

b) definice „doplňkové látky“, „premixu“, „pomocných technických látek“ a „denní krmné dávky“ stanovené v nařízení (ES) č. 1831/2003 a

c) definice „provozu“ a „příslušného orgánu“ stanovené v nařízení (ES) č. 183/2005.

2.  Kromě toho se pro účely tohoto nařízení rozumí:

a) „provozovatelem krmivářského podniku“ fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků tohoto nařízení v krmivářském podniku, který řídí;

b) „krmením zvířat orální cestou“ perorální podávání krmiv do trávícího ústrojí zvířete s cílem uspokojit nutriční potřebu zvířete nebo udržet produktivitu obvykle zdravých zvířat;

c) „zvířetem určeným k produkci potravin“ zvíře, které je krmeno, chováno nebo drženo pro produkci potravin pro lidskou spotřebu, včetně zvířat, která nejsou používána pro lidskou spotřebu, avšak náleží ke druhům, které jsou ve Společenství běžně používány pro lidskou spotřebu;

d) „zvířetem neurčeným k produkci potravin“ zvíře krmené, chované nebo držené, avšak nepoužívané pro lidskou spotřebu, například kožešinová zvířata, zvířata v zájmovém chovu a zvířata držená v laboratořích, zoologických zahradách nebo cirkusech;

e) „kožešinovým zvířetem“ zvíře krmené, chované nebo držené k výrobě kožešin a nepoužívané pro lidskou spotřebu, které není určeno k produkci potravin;

f) „zvířetem v zájmovém chovu“ zvíře neurčené k produkci potravin náležející k druhu, který je ve Společenství krmen, chován nebo držen, avšak běžně nepoužíván pro lidskou spotřebu;

g) „krmnými surovinami“ produkty rostlinného nebo živočišného původu, jejichž hlavním účelem je uspokojit nutriční potřebu zvířat, v přírodním stavu, čerstvé nebo konzervované, a výrobky získané jejich průmyslovým zpracováním, jakož i organické nebo anorganické látky, obsahující doplňkové látky či nikoliv, které jsou určeny ke krmení zvířat orální cestou, ať již jako takové, po zpracování, pro přípravu krmných směsí nebo jako nosiče do premixů;

h) „krmnou směsí“ směs alespoň dvou krmných surovin, obsahující doplňkové látky či nikoliv, která je určena ke krmení zvířat orální cestou v podobě kompletního nebo doplňkového krmiva;

i) „kompletním krmivem“ krmná směs, která vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku;

j) „doplňkovým krmivem“ krmná směs, která má vysoký obsah určitých látek, ale vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku pouze tehdy, je-li použita v kombinaci s jinými krmivy;

k) „minerálním krmivem“ doplňkové krmivo obsahující alespoň 40 % hrubého popela;

l) „mléčnou krmnou směsí“ krmná směs podávaná v suchém stavu nebo po rozpuštění v předepsaném množství tekutiny, určená ke krmení mladých zvířat jako doplněk nebo náhrada postkolostrálního mléka anebo pro mladá zvířata, například pro krmení telat, jehňat nebo kůzlat určených k porážce;

m) „nosičem“ látka, která se používá k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné fyzikální úpravě doplňkové látky s cílem usnadnit manipulaci s ní, její aplikaci nebo použití, aniž přitom ovlivňuje její technologickou funkci a aniž vykazuje jakýkoli vlastní technologický účinek;

n) „zvláštním účelem výživy“ účel uspokojení zvláštních nutričních potřeb zvířat, jejichž proces trávení, absorpce nebo metabolismus jsou nebo mohou být dočasně či nezvratně narušeny, a kterým tudíž může prospět požití krmiv odpovídajících jejich stavu;

o) „krmivem určeným ke zvláštním účelům výživy“ krmivo, které může uspokojit zvláštní účel výživy z důvodu svého zvláštního složení nebo způsobu výroby, kterými se zřetelně odlišuje od běžného krmiva. Krmivo určené ke zvláštním účelům výživy nezahrnuje medikovaná krmiva ve smyslu směrnice 90/167/EHS;

p) „kontaminovaným krmivem“ krmivo, které obsahuje nežádoucí látky s obsahem vyšším, než je přijatelné podle směrnice 2002/32/ES;

q) „dobou minimální trvanlivosti“ doba, během níž osoba odpovědná za označování zaručuje, že si krmivo v náležitých skladovacích podmínkách uchová své deklarované vlastnosti; uvedena smí být pouze jedna doba minimální trvanlivosti krmiva jako celku a stanoví se na základě doby minimální trvanlivosti každé jednotlivé složky krmiva;

r) „šarží“ nebo „partií“ identifikovatelné množství krmiva, které má vykazovat jednotné vlastnosti, jako je původ, druh, typ balení, balírna, dodavatel nebo označení; a v případě výrobního procesu jednotka vyrobeného množství z jednoho výrobního zařízení za použití jednotných výrobních parametrů nebo řada takových jednotek, pokud jsou vyráběny kontinuálně a skladovány společně;

s) „označením“ opatření krmiva jakýmikoli slovy, údaji, ochrannými známkami, obchodní značkou, vyobrazením nebo symbolem s umístěním této informace na jakémkoliv prostředku, který na takové krmivo odkazuje nebo ho provází, jako například na obalu, nádobě, sdělení, etiketě, dokladu, krčku, objímce nebo na internetu, a to i pro účely reklamy;

t) „etiketou“ jakýkoli štítek, značka, známka, obrazový nebo jiný způsob popisu, napsané, vytištěné, natištěné pomocí šablony, vyznačené, vyražené nebo vytlačené na obalu krmiva nebo na nádobě s krmivem nebo k nim připevněné, a

u) „obchodní úpravou“ tvar, vzhled nebo balení a obalové materiály použité pro krmivo, způsob jeho úpravy a předkládání.KAPITOLA 2

OBECNÉ POŽADAVKY

Článek 4

Požadavky na bezpečnost a uvádění na trh

1.  Krmivo smí být uváděno na trh a používáno, pouze pokud:

a) je bezpečné a

b) nemá přímý nepříznivý vliv na životní prostředí ani na životní podmínky zvířat.

Požadavky stanovené v článku 15 nařízení (ES) č. 178/2002 se použijí obdobně na krmivo pro zvířata neurčená k produkci potravin.

2.  Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku provozovatelé krmivářských podniků, kteří uvádějí krmivo na trh, zajistí, aby krmivo:

a) bylo nezávadné, pravé, nefalšované, vhodné pro daný účel a běžné obchodní jakosti a

b) bylo označeno, zabaleno a obchodně upraveno v souladu s tímto nařízením a dalšími platnými právními předpisy Společenství.

Požadavky stanovené v článku 16 nařízení (ES) č. 178/2002 se použijí obdobně na krmivo pro zvířata neurčená k produkci potravin.

3.  Krmivo musí splňovat technická ustanovení týkající se nečistot a dalších chemických znaků stanovených v příloze I.

Článek 5

Odpovědnost a povinnosti krmivářských podniků

1.  Provozovatelé krmivářských podniků jsou povinni obdobně plnit povinnosti stanovené v článcích 18 a 20 nařízení (ES) č. 178/2002 a v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 183/2005 ve vztahu ke krmivu pro zvířata neurčená k produkci potravin.

2.  Osoba odpovědná za označování krmiva zpřístupní příslušným orgánům veškeré informace o složení nebo deklarovaných vlastnostech krmiva, které tato osoba uvádí na trh, což umožní ověřit správnost informací uvedených v označení, včetně přesných hmotnostních procentních podílů krmných surovin použitých v krmných směsích.

3.  V případě jakékoli naléhavé situace týkající se lidského zdraví či zdraví zvířat nebo životního prostředí, a aniž je dotčena směrnice 2004/48/ES, může příslušný orgán poskytnout kupujícímu informace, které má k dispozici podle odstavce 2, jestliže po zvážení oprávněných zájmů výrobce i kupujícího shledá, že je poskytnutí těchto informací odůvodněné. Příslušný orgán může případně podmínit poskytnutí informací tím, že kupující podepíše doložku mlčenlivosti.

Článek 6

Omezení a zákaz

1.  Krmivo nesmí obsahovat materiály, jejichž uvádění na trh nebo použití pro účely výživy zvířat je omezeno nebo zakázáno, nebo z nich sestávat. Seznam těchto materiálů je obsažen v příloze III.

2.  Komise mění seznam materiálů, jejichž uvádění na trh nebo použití pro účely výživy zvířat je omezeno nebo zakázáno, s přihlédnutím zejména k vědeckým důkazům, technologickému vývoji, oznámením v rámci systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) nebo výsledkům úředních kontrol podle nařízení (ES) č. 882/2004.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise k přijetí těchto opatření použít postup pro naléhavé případy podle čl. 28 odst. 5.KAPITOLA 3

UVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH DRUHŮ KRMIV NA TRH

Článek 7

Vlastnosti druhů krmiv

1.  Komise může regulativním postupem podle čl. 28 odst. 3 přijmout pokyny objasňující rozlišení mezi krmnými surovinami, doplňkovými látkami a jinými produkty, jako jsou například veterinární léčiva.

2.  Je-li to nezbytné, může Komise přijmout opatření s cílem objasnit, zda je určitý produkt pro účely tohoto nařízení krmivem.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.

Článek 8

Obsah doplňkových látek

1.  Aniž jsou dotčeny podmínky použití stanovené v příslušném právním předpise, kterým se povoluje daná doplňková látka, nesmějí krmné suroviny a doplňkové krmivo obsahovat úrovně doplňkových látek, které více než stonásobně nebo v případě kokcidiostatik a histomonostatik více než pětinásobně překračují příslušný stanovený maximální obsah v kompletním krmivu.

2.  Úroveň stonásobku příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu, uvedenou v odstavci 1, je možné překročit pouze tehdy, odpovídá-li složení dotyčného produktu zvláštnímu účelu výživy s ohledem na příslušné určené užití podle článku 10 tohoto nařízení. Podmínky použití tohoto krmiva se dále stanoví v seznamu určených užití. Provozy řízené výrobcem tohoto krmiva, které používají doplňkové látky uvedené v kapitole 2 přílohy IV nařízení (ES) č. 183/2005, musí být schváleny v souladu s čl. 10 bodem 1 písm. b) uvedeného nařízení.

Článek 9

Uvádění krmiva určeného ke zvláštním účelům výživy na trh

Krmivo určené ke zvláštním účelům výživy smí být uváděno na trh jako takové pouze tehdy, je-li jeho určené užití uvedeno na seznamu určených užití sestaveném v souladu s článkem 10 a má-li hlavní nutriční vlastnosti pro příslušný zvláštní účel výživy stanovené v uvedeném seznamu.

Článek 10

Seznam určených užití krmiva určeného ke zvláštním účelům výživy

1.  Komise může aktualizovat seznam určených užití, jenž je stanoven ve směrnici 2008/38/ES, doplněním nebo zrušením určeného užití nebo doplněním, odstraněním nebo změnou podmínek, které se zvláštním určeným užitím souvisejí.

2.  Řízení o aktualizaci seznamu určených užití lze zahájit na žádost podanou fyzickou nebo právnickou osobou usazenou ve Společenství nebo členským státem Komisi. Platná žádost musí obsahovat dokumentaci prokazující, že specifické složení krmiva vyhovuje zvláštnímu účelu výživy, k němuž je určeno, a že nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví, životní prostředí ani na životní podmínky zvířat.

3.  Komise žádost včetně dokumentace neprodleně zpřístupní členským státům.

4.  Pokud má Komise na základě dostupných vědeckých a technologických informací důvody se domnívat, že užití konkrétního krmiva případně nevyhovuje zvláštnímu účelu výživy, k němuž je určeno, nebo může mít nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví, životní prostředí nebo životní podmínky zvířat, požádá do tří měsíců od obdržení platné žádosti o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad stanovisko vydá do šesti měsíců od požádání. Tato lhůta se prodlouží, kdykoli si úřad od žadatele vyžádá doplňkové informace.

5.  Do šesti měsíců po obdržení platné žádosti nebo popřípadě po obdržení stanoviska úřadu přijme Komise nařízení, kterým se aktualizuje seznam určených užití, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 6.

6.  Odchylně od odstavce 5 zastaví Komise řízení do šesti měsíců od obdržení platné žádosti nebo případně po obdržení stanoviska úřadu a rozhodne se neprovést aktualizaci, a to v jakékoli fázi řízení, pokud se domnívá, že tato aktualizace není důvodná. Komise tak učiní regulativním postupem podle čl. 28 odst. 3.

V těchto případech Komise vyrozumí přímo případného žadatele a členské státy a ve svém vyjádření uvede důvody, na jejichž základě se domnívá, že aktualizace není důvodná.

7.  Komise může regulativním postupem podle čl. 28 odst. 3 přijmout prováděcí opatření týkající se vypracovávání a podávání žádostí.KAPITOLA 4

OZNAČOVÁNÍ, OBCHODNÍ ÚPRAVA A BALENÍ

Článek 11

Zásady označování a obchodní úpravy

1.  Označení a obchodní úprava krmiva nesmějí uživatele uvádět v omyl, zejména:

a) pokud jde o určené užití nebo vlastnosti krmiva, zejména povahu, způsob výroby nebo produkce, složení, množství, trvanlivost, druhy nebo kategorie zvířat, pro které je určeno, a jiné vlastnosti;

b) tím, že přisuzují krmivu účinky nebo vlastnosti, které nemá, nebo vyvolávají představu, že má zvláštní vlastnosti, ačkoli ve skutečnosti mají tyto vlastnosti všechna podobná krmiva, nebo

c) pokud jde o soulad označení s katalogem Společenství a kodexy Společenství uvedenými v článcích 24 a 25.

2.  Ke krmným surovinám nebo krmným směsím, které jsou uváděny na trh volně ložené nebo v neuzavřených obalech nebo nádobách v souladu s čl. 23 odst. 2, se přiloží doklad obsahující všechny údaje povinného označení požadované tímto nařízením.

3.  Pokud je krmivo nabízeno k prodeji komunikačními prostředky na dálku ve smyslu článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku ( 6 ), uvádějí se údaje povinného označení požadované tímto nařízením kromě údajů uvedených v čl. 15 písm. b), d), e) a čl. 16 odst. 2 písm. c) nebo čl. 17 odst. 1 písm. d) na materiálu podporujícím prodej na dálku anebo se před uzavřením smlouvy na dálku poskytují jinými vhodnými prostředky. Údaje uvedené v čl. 15 písm. b), d), e) a čl. 16 odst. 2 písm. c) nebo čl. 17 odst. 1 písm. d) se poskytují nejpozději v okamžiku dodání krmiva.

4.  Příloha II obsahuje ustanovení o označování, která doplňují ustanovení uvedená v této kapitole.

5.  Povolené tolerance pro odchylky mezi hodnotami složení krmné suroviny nebo krmné směsi uvedenými v označení a hodnotami analyzovanými při úředních kontrolách v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004 jsou stanoveny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 12

Odpovědnost

1.  Osoba odpovědná za označování zajišťuje přítomnost a věcnou přesnost údajů v označení.

2.  Osobou odpovědnou za označování je provozovatel krmivářského podniku, který uvádí krmivo poprvé na trh, nebo případně provozovatel krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh.

3.  Provozovatelé krmivářských podniků zajišťují v míře, v níž mají jejich činnosti vliv na označování v rámci podniku, který řídí, aby informace poskytnuté jakýmikoli prostředky splňovaly požadavky tohoto nařízení.

4.  Provozovatelé krmivářských podniků odpovědní za maloobchodní nebo distribuční činnosti, které nemají na označování vliv, jednají s náležitou péčí s cílem pomoci zajistit plnění požadavků na označování, zejména nedodávají krmivo, o němž na základě informací, které mají k dispozici, a jako povolané osoby vědí nebo by měli předpokládat, že uvedené požadavky nesplňuje.

5.  Provozovatelé krmivářských podniků zajišťují v podnicích, které řídí, aby údaje povinného označení byly předávány v rámci celého potravinového řetězce, aby se umožnilo poskytnutí informací konečnému uživateli krmiva v souladu s tímto nařízením.

Článek 13

Tvrzení

1.  Označení a obchodní úprava krmných surovin a krmných směsí může upozornit na přítomnost nebo nepřítomnost určité látky v krmivu, specifickou nutriční vlastnost nebo proces nebo specifickou funkci související s výše uvedeným, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) tvrzení je objektivní, ověřitelné příslušnými orgány a srozumitelné pro uživatele krmiva a

b) osoba odpovědná za označování poskytne na žádost příslušného orgánu vědecké odůvodnění pravdivosti tvrzení, a to buď tak, že odkáže na veřejně dostupné vědecké důkazy, nebo prostřednictvím doloženého podnikového výzkumu. Vědecké odůvodnění musí být k dispozici v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh. Kupující mají právo upozornit příslušný orgán na své pochybnosti o pravdivosti daného tvrzení. Jestliže se ukáže, že tvrzení není dostatečně podložené, považuje se označení s ohledem na dané tvrzení za klamavé pro účely článku 11. Má-li příslušný orgán pochybnosti, zda je pravdivost daného tvrzení vědecky odůvodněná, může tento problém předložit Komisi. Komise může přijmout rozhodnutí, případně po obdržení stanoviska úřadu, poradním postupem podle čl. 28 odst. 2.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, jsou tvrzení týkající se optimalizace výživy a podpory nebo ochrany fyziologických podmínek povolena, pokud neobsahují tvrzení uvedené v odst. 3 písm. a).

3.  Označení ani obchodní úprava krmných surovin a krmných směsí nesmějí obsahovat tvrzení, že krmná surovina nebo krmná směs:

a) zabraňuje určitému onemocnění, zmírňuje ho nebo odstraňuje, s výjimkou kokcidiostatik a histomonostatik, jak je povoleno nařízením (ES) č. 1831/2003; toto písmeno se však nevztahuje na tvrzení týkající se nutriční nerovnováhy za předpokladu, že nejsou vztahována k patologickým příznakům;

b) vykazuje zvláštní účel výživy, jak je stanoveno v seznamu určených užití podle článku 9, pokud nesplňuje požadavky v něm stanovené.

4.  Specifikace týkající se požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 mohou být zařazeny do kodexů Společenství uvedených v článku 25.

Článek 14

Uvádění údajů v označení

1.  Údaje povinného označení se uvádějí v úplnosti na nápadném místě na obalu, na nádobě, na etiketě k nim připevněné nebo v průvodním dokladu podle čl. 11 odst. 2 viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně, v jazyce nebo alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu nebo regionu, v němž je krmivo uváděno na trh.

2.  Údaje povinného označení musí být snadno identifikovatelné a nesmějí být zakryty žádnou jinou informací. Musí být znázorněny v barvě, písmu a ve velikosti, které nezakrývají ani nezdůrazňují žádnou část informací, s výjimkou případů, kdy je cílem takového odlišení upozornit na pokyny pro bezpečné zacházení.

3.  Specifikace týkající se požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 a uvádění údajů dobrovolného označování podle článku 22 mohou být zařazeny do kodexů Společenství uvedených v článku 25.

Článek 15

Obecné požadavky na povinné označování

Krmná surovina nebo krmná směs nesmí být uvedena na trh, pokud nejsou prostřednictvím označení uvedeny tyto údaje:

a) druh krmiva: „krmná surovina“, „kompletní krmivo“ nebo „doplňkové krmivo“;

 místo „kompletní krmivo“ lze použít název „kompletní mléčná krmná směs“,

 místo „doplňkové krmivo“ lze použít název „minerální krmivo“ nebo „doplňková mléčná krmná směs“,

 pro zvířata v zájmovém chovu kromě psů a koček lze místo „kompletní krmivo“ nebo „doplňkové krmivo“ použít název „krmná směs“;

b) jméno nebo obchodní firma a adresa provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování;

c) je-li osobě odpovědné za označování přiděleno, schvalovací číslo provozu udělené v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1774/2002 v případě provozů povolených podle čl. 23 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1774/2002, podle článku 17 nařízení (ES) č. 1774/2002 nebo podle článku 10 nařízení (ES) č. 183/2005. Pokud má osoba odpovědná za označování několik schvalovacích čísel, použije číslo udělené v souladu s nařízením (ES) č. 183/2005;

d) referenční číslo šarže nebo partie;

e) u pevných produktů čistá hmotnost a u tekutých produktů čistá hmotnost nebo čistý objem;

f) seznam doplňkových látek uvedený pod záhlavím „doplňkové látky“ v souladu s kapitolou I přílohy VI nebo popřípadě přílohy VII, aniž jsou dotčena ustanovení o označení podle právního předpisu, kterým se příslušná doplňková látka povoluje, a

g) obsah vlhkosti v souladu s bodem 6 přílohy I.

Článek 16

Zvláštní požadavky na povinné označování krmných surovin

1.  Vedle požadavků stanovených v článku 15 musí označení krmných surovin také obsahovat:

a) název krmné suroviny; název se používá v souladu s čl. 24 odst. 5, a

b) povinnou deklaraci odpovídající příslušné kategorii, jak je uvedeno v seznamu v příloze V; povinná deklarace může být nahrazena údaji stanovenými v katalogu Společenství uvedeném v článku 24, které se vztahují k jednotlivým krmným surovinám příslušné kategorie.

2.  Vedle požadavků uvedených v odstavci 1 musí označení krmných surovin, pokud v nich jsou obsaženy doplňkové látky, obsahovat:

a) druhy nebo kategorie zvířat, pro které je krmivo určeno, jestliže příslušné doplňkové látky nebyly povoleny pro všechny druhy zvířat nebo byly povoleny, avšak s maximálními limity pro některé druhy;

b) návod ke správnému použití v souladu s bodem 4 přílohy II v případě, že je stanoven maximální obsah dané doplňkové látky, a

c) dobu minimální trvanlivosti u jiných než technologických doplňkových látek.

Článek 17

Zvláštní požadavky na povinné označování krmných směsí

1.  Vedle požadavků stanovených v článku 15 musí označení krmné směsi také obsahovat:

a) druhy nebo kategorie zvířat, kterým je krmná směs určena;

b) návod ke správnému použití s uvedením účelu, k němuž je krmivo určeno; tento návod musí být v souladu s bodem 4 přílohy II, pokud se na něj uvedený bod vztahuje;

c) v případech, kdy výrobce není osobou odpovědnou za označování:

 jméno nebo obchodní firmu a adresu výrobce, nebo

 schvalovací číslo výrobce uvedené v čl. 15 písm. c) nebo identifikační číslo podle článku 9, 23 nebo 24 nařízení (ES) č. 183/2005; pokud takové číslo není k dispozici, identifikační číslo přidělené na žádost výrobce nebo dovážejícího provozovatele krmivářského podniku v souladu s formátem stanoveným v kapitole II přílohy V nařízení (ES) č. 183/2005;

d) dobu minimální trvanlivosti v souladu s těmito požadavky:

 slova „Spotřebujte do …“, za nimiž následuje datum uvádějící určitý den u krmiv snadno podléhajících zkáze v důsledku rozkladných procesů,

 slova „Minimální trvanlivost do …“, za nimiž následuje datum uvádějící určitý měsíc u ostatních krmiv.

Pokud je v označení uvedeno datum výroby, může být toto datum označující dobu minimální trvanlivosti uvedeno také jako „… (lhůta ve dnech nebo měsících) od data výroby“;

e) seznam krmných surovin, z nichž je krmivo složeno, pod záhlavím „složení“, v němž je uveden název každé krmné suroviny v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. a) a jsou vyjmenovány uvedené krmné suroviny v sestupném pořadí podle hmotnosti vypočítané na základě obsahu vlhkosti v krmné směsi; uvedený seznam může obsahovat hmotnostní procentní podíly, a

f) povinné deklarace stanovené v kapitole II přílohy VI nebo popřípadě přílohy VII.

2.  Pro seznam uvedený v odst. 1 písm. e) platí tyto požadavky:

a) uvádí se název a hmotnostní procentní podíl krmné suroviny, pokud je její přítomnost zdůrazněna v označení slovy, obrázky nebo graficky;

b) nejsou-li hmotnostní procentní podíly krmných surovin obsažených v krmné směsi pro zvířata určená k produkci potravin uvedeny v označení, poskytne osoba odpovědná za označování kupujícímu na požádání informace o kvantitativním složení s odchylkou ± 15 % od hodnoty podle receptury krmiva, aniž je dotčena směrnice 2004/48/ES, a

c) je-li krmná směs určena pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, může se uvedení specifického názvu krmné suroviny nahradit názvem kategorie, do které krmné suroviny patří.

3.  V případě jakékoli naléhavé situace týkající se lidského zdraví či zdraví zvířat nebo životního prostředí, a aniž je dotčena směrnice 2004/48/ES, může příslušný orgán poskytnout kupujícímu informace, které má k dispozici podle čl. 5 odst. 2, jestliže po zvážení oprávněných zájmů výrobce i kupujícího shledá, že je poskytnutí těchto informací odůvodněné. Příslušný orgán může případně podmínit poskytnutí informací tím, že kupující podepíše doložku mlčenlivosti.

4.  Pro účely odst. 2 písm. c) Komise sestaví seznam kategorií krmných surovin, které lze uvést místo jednotlivých krmných surovin v označení krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.

Článek 18

Doplňkové povinné požadavky na označování krmiva určeného ke zvláštním účelům výživy

Vedle obecných povinných požadavků stanovených v článcích 15, 16 a 17, jsou-li použitelné, musí označení krmiva určeného ke zvláštním účelům výživy také obsahovat:

a) upřesňující výraz „dietní“, výhradně v případě krmiva určeného ke zvláštním účelům výživy, vedle názvu krmiva podle čl. 15 písm. a);

b) údaje předepsané pro příslušné určené užití ve sloupcích 1 až 6 seznamu určených užití podle článku 9 a

c) údaj o tom, že by před použitím krmiva nebo před prodloužením jeho doby použití mělo být vyžádáno vyjádření odborníka na výživu nebo veterinárního lékaře.

Článek 19

Doplňkové povinné požadavky na označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Na etiketě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu se uvádí bezplatné telefonní číslo nebo jiný vhodný kontakt, aby kupující mohl vedle povinných údajů získat informace:

a) o doplňkových látkách obsažených v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu a

b) o krmných surovinách v něm obsažených, které jsou označeny podle kategorií, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 písm. c).

Článek 20

Doplňkové povinné požadavky na označování nevyhovujícího krmiva

1.  Vedle požadavků stanovených v článcích 15, 16, 17 a 18 musí označení krmiva, které nesplňuje požadavky práva Společenství uvedené v příloze VIII, jako jsou například kontaminovaná krmiva, obsahovat údaje stanovené v uvedené příloze.

2.  Komise může pozměnit přílohu VIII tak, aby odpovídala vývoji právních předpisů, pokud jde o vývoj norem.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.

Článek 21

Odchylky

1.  Údaje podle čl. 15 písm. c), d), e) a g) a čl. 16 odst. 1 písm. b) se nevyžadují, pokud kupující před každou transakcí písemně potvrdí, že tyto informace nevyžaduje. Transakce může sestávat z několika zásilek.

2.  Na zabaleném krmivu mohou být údaje podle čl. 15 písm. c), d) a e) a čl. 16 odst. 2 písm. c) nebo čl. 17 odst. 1 písm. c), d) a e) uvedeny na obalu mimo umístění etikety podle čl. 14 odst. 1. V takových případech se uvede, kde se tyto údaje nacházejí.

3.  Aniž je dotčena příloha I nařízení (ES) č. 183/2005, nejsou údaje podle čl. 15 písm. c), d), e) a g) a čl. 16 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení povinné pro krmné suroviny, které neobsahují doplňkové látky, s výjimkou konzervantů nebo doplňkových látek k silážování, a které jsou vyrobeny a dodány provozovatelem krmivářského podniku v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 183/2005 uživateli krmiva v prvovýrobě pro použití v jeho vlastním hospodářství.

4.  Povinné deklarace podle čl. 17 odst. 1 písm. f) se nevyžadují u směsí z celých zrn, semen a plodů rostlin.

5.  V případě krmných směsí složených nejvýše ze tří krmných surovin se údaje podle čl. 17 odst. 1 písm. a) a b) nevyžadují, pokud jsou použité krmné suroviny jasně uvedeny v označení.

6.  U množství nepřesahujících 20 kg krmných surovin nebo krmných směsí určených pro konečného uživatele a prodávaných jako volně ložené může být kupující o údajích podle článku 15, 16 a 17 informován prostřednictvím vhodného sdělení v místě prodeje. V tomto případě se údaje podle čl. 15 písm. a) a čl. 16 odst. 1 nebo popřípadě čl. 17 odst. 1 písm. a) a b) poskytnou kupujícímu nejpozději na faktuře nebo společně s ní.

7.  U množství krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které se prodává v baleních s několika nádobami, se údaje podle čl. 15 písm. b), c), f) a g) a čl. 17 odst. 1 písm. b), c), e) a f) mohou popřípadě uvést pouze na vnějším obalu namísto na každé nádobě za předpokladu, že úhrnná hmotnost balení nepřesáhne 10 kg.

8.  Odchylně od tohoto nařízení mohou členské státy použít vnitrostátní předpisy pro krmivo určené pro zvířata chovaná pro vědecké nebo pokusné účely pod podmínkou, že je tento účel zřetelně uveden na etiketě. Členské státy tyto předpisy neprodleně oznámí Komisi.

Článek 22

Dobrovolné označování

1.  Kromě požadavků na údaje povinného označení může označení krmné suroviny nebo krmné směsi také obsahovat údaje dobrovolného označení za předpokladu, že jsou dodrženy obecné zásady tohoto nařízení.

2.  Další podmínky vztahující se na dobrovolné označení mohou být stanoveny v kodexech Společenství uvedených v článku 25.

Článek 23

Balení

1.  Krmné suroviny a krmné směsi se smějí uvádět na trh jen v uzavřených obalech nebo v uzavřených nádobách. Obaly nebo nádoby musí být uzavřeny tak, aby při jejich otevření došlo k porušení uzávěru a tento uzávěr nemohl být již znovu použit.

2.  Odchylně od odstavce 1 se mohou na trh uvádět jako volně ložená nebo v neuzavřených obalech nebo nádobách tato krmiva:

a) krmné suroviny;

b) krmné směsi získané výhradně mícháním zrn nebo celých plodů;

c) dodávky mezi výrobci krmných směsí;

d) dodávky krmných směsí od výrobce přímo uživateli krmiva;

e) dodávky od výrobců krmných směsí balírnám;

f) množství krmných směsí určených konečnému uživateli, jejichž hmotnost nepřesahuje 50 kg a které se odebírají přímo z uzavřeného obalu nebo z uzavřené nádoby, a

g) krmné bloky nebo lizy.KAPITOLA 5

KATALOG SPOLEČENSTVÍ PRO KRMNÉ SUROVINY A KODEXY SPOLEČENSTVÍ PRO SPRÁVNOU PRAXI OZNAČOVÁNÍ

Článek 24

Katalog Společenství pro krmné suroviny

1.  Vytvoří se Katalog Společenství pro krmné suroviny (dále jen „katalog“) jako nástroj pro zlepšení označování krmných surovin a krmných směsí. Tento katalog usnadní výměnu informací o vlastnostech produktu a poskytne neuzavřený výčet krmných surovin. U každé zařazené krmné suroviny se uvedou alespoň tyto údaje:

a) název;

b) identifikační číslo;

c) popis krmné suroviny, případně včetně informací o výrobním procesu;

d) údaje nahrazující povinnou deklaraci pro účely čl. 16 odst. 1 písm. b) a

e) glosář s definicemi různých postupů a použitých technických výrazů.

2.  První verze katalogu Společenství se přijme do 21. března 2010 poradním postupem podle čl. 28 odst. 2 a do katalogu budou zařazeny položky uvedené v části B přílohy směrnice 96/25/ES a ve sloupcích 2 až 4 přílohy směrnice 82/471/EHS. Bod IV části A přílohy směrnice 96/25/ES tvoří glosář.

3.  Na změny katalogu se použije postup stanovený v článku 26.

4.  Tento článek se použije, aniž jsou dotčeny požadavky na bezpečnost stanovené v článku 4.

5.  Používání katalogu provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné. Název krmné suroviny uvedené v katalogu však může být použit pouze tehdy, jestliže jsou splněna všechna příslušná ustanovení katalogu.

6.  Osoba uvádějící na trh poprvé krmnou surovinu, která není uvedena v katalogu, její použití okamžitě oznámí zástupcům evropských krmivářských odvětví podle čl. 26 odst. 1. Zástupci evropských krmivářských odvětví zveřejní na internetu rejstřík těchto oznámení a pravidelně jej aktualizují.

Článek 25

Kodexy Společenství pro správnou praxi označování

1.  Komise podpoří vypracování dvou kodexů Společenství pro správnou praxi označování (dále jen „kodexy“), jednoho pro krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a jednoho pro krmné směsi pro zvířata určená k produkci potravin, jehož součástí může být i oddíl věnovaný krmným směsím pro kožešinová zvířata.

2.  Kodexy mají zlepšovat patřičnost označování. Obsahují zejména ustanovení o uvádění údajů v označení podle článku 14, dobrovolného označování podle článku 22 a používání tvrzení podle článku 13.

3.  Na sestavení a veškeré změny kodexů se použije postup stanovený v článku 26.

4.  Používání kodexů provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné. Avšak použití kteréhokoli z kodexů může být uvedeno v označení pouze za předpokladu, že jsou splněna všechna příslušná ustanovení daného kodexu.

Článek 26

Sestavení kodexů a změny katalogu Společenství a kodexů Společenství

1.  Návrhy změn katalogu Společenství a návrhy kodexů, jakož i veškeré návrhy jejich změn vypracovávají a mění všichni příslušní zástupci evropských krmivářských odvětví:

a) po konzultaci s jinými dotčenými stranami, jako jsou uživatelé krmiv;

b) ve spolupráci s příslušnými orgány členských států a popřípadě s úřadem;

c) s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných úřadem a k vědeckému nebo technologickému vývoji.

2.  Aniž je dotčen odstavec 3, přijímá Komise opatření pro účely tohoto článku poradním postupem podle čl. 28 odst. 2.

3.  Přijmou se změny katalogu Společenství, jimiž se stanoví maximální obsah chemických nečistot podle bodu 1 přílohy I, úrovně botanické čistoty podle bodu 2 přílohy I, úrovně obsahu vlhkosti podle bodu 6 přílohy I nebo údaje nahrazující povinnou deklaraci podle čl. 16 odst. 1 písm. b). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.

4.  Opatření podle tohoto článku se přijmou pouze za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) byla vypracována v souladu s odstavcem 1;

b) jejich obsah může být použit v odvětvích, kterých se týkají, v celém Společenství a

c) jsou vhodná pro splnění cílů tohoto nařízení.

5.  Katalog se zveřejní v řadě L Úředního věstníku Evropské unie. Názvy kodexů a odkazy na ně se zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.KAPITOLA 6

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

Prováděcí opatření

1.  Komise může změnit přílohy za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technologickému vývoji.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.

2.  Jiná prováděcí opatření nezbytná k uplatňování tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 28 odst. 3, není-li výslovně stanoveno jinak.

Článek 28

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen „výbor“).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě čl. 5a odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

Článek 29

Změna nařízení (ES) č. 1831/2003

Článek 16 nařízení (ES) č. 1831/2003 se mění takto:

1) Odstavec 1 se mění takto:

a) písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d) případně schvalovací číslo provozu, který doplňkovou látku nebo premix vyrábí nebo uvádí na trh, podle článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv ( *1 ), nebo případně podle článku 5 směrnice 95/69/ES;

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„V případě premixů se písmena b), d), e) a g) nevztahují na zapracované doplňkové látky.“

2) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Vedle informací uvedených v odstavci 1 musí obal nebo nádoba s doplňkovou látkou patřící do funkční skupiny uvedené v příloze III nebo s premixem obsahujícím doplňkovou látku patřící do funkční skupiny uvedené v příloze III obsahovat viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné informace stanovené v uvedené příloze.“

3) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  V případě premixů musí být na etiketě uvedeno slovo ‚premix‘. V případě krmných surovin musí být uvedeny nosiče, v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv ( *2 ), a pokud je jako nosič používána voda, musí být uveden obsah vlhkosti v premixu. U každého premixu jako celku může být uvedena pouze jedna doba minimální trvanlivosti, stanovená na základě dob minimální trvanlivosti jednotlivých složek krmiva.

Článek 30

Zrušovací ustanovení

Článek 16 směrnice 70/524/EHS, směrnice 79/373/EHS, 80/511/EHS, 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí 2004/217/ES se zrušují s účinkem od 1. září 2010.

Odkazy na zrušené směrnice a zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX.

Článek 31

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 1. září 2010 a neprodleně jí oznámí veškeré pozdější změny, které se jich dotýkají.

Článek 32

Přechodná opatření

1.  Odchylně od čl. 33 druhého pododstavce může být krmivo uvedené na trh nebo označené v souladu se směrnicemi 79/373/EHS, 82/471/EHS, 93/74/EHS a 96/25/ES před 1. zářím 2010 uváděno na trh nebo zůstat na trhu až do vyčerpání zásob.

2.  Odchylně od čl. 8 odst. 2 mohou být druhy krmiva uvedené v tomto článku, které již byly zákonně uvedeny na trh před 1. zářím 2010, uváděny na trh nebo zůstat na trhu až do přijetí rozhodnutí o žádosti o aktualizaci seznamu určených užití podle článku 10 za předpokladu, že tato žádost byla podána před 1. zářím 2010.

3.  Odchylně od bodu 1 přílohy I tohoto nařízení mohou být krmné suroviny uváděny na trh a používány až do doby, kdy je stanoven specifický maximální obsah chemických nečistot pocházejících z výrobního procesu a pomocných technických látek, za předpokladu, že splňují alespoň podmínky stanovené v hlavě II části A bodě 1 přílohy směrnice 96/25/ES. Tato odchylka však pozbývá platnosti dne 1. září 2012.

4.  Mohou být přijata opatření, která usnadní přechod k používání tohoto nařízení. Zejména mohou být určeny podmínky, za kterých je možné označovat krmivo podle tohoto nařízení ještě přede dnem jeho použitelnosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.

Článek 33

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2010.

Avšak články 31 a 32 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Technická ustanovení o nečistotách, mléčných krmných směsích, krmných surovinách použitých jako denaturační látky nebo pojiva, obsahu popela a obsahu vlhkosti podle článku 4

1. V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 183/2005 nesmějí být v krmných surovinách přítomny chemické nečistoty pocházející z výrobního procesu ani pomocné technické látky, pokud není stanoven specifický maximální obsah v katalogu uvedeném v článku 24.

2. Botanická čistota krmných surovin nesmí být nižší než 95 %, pokud není v katalogu uvedeném v článku 24 stanovena jiná hodnota. Botanické nečistoty zahrnují nečistoty rostlinných materiálů, které nemají nepříznivé účinky na zvířata, například sláma a semena jiných pěstovaných druhů nebo plevelů. Botanické nečistoty, jako například zbytky jiných olejnatých semen nebo plodů, pocházející z předchozího procesu zpracování nesmějí překročit 0,5 % pro každý druh olejnatého semene nebo plodu.

3. Obsah železa v mléčných krmných směsích pro telata o živé hmotnosti nejvýše 70 kilogramů musí být nejméně 30 miligramů na kilogram kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

4. Použijí-li se krmné suroviny jako denaturační látky nebo pojiva pro jiné krmné suroviny, lze výrobek stále považovat za krmnou surovinu. V označení musí být uveden název, druh a množství krmné suroviny použité jako denaturační látka nebo pojivo. Je-li do krmné suroviny použita jiná krmná surovina jako pojivo, nesmí procentní podíl této jiné krmné suroviny překročit 3 % celkové hmotnosti.

5. Obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nesmí překročit 2,2 % v sušině. Obsah 2,2 % však může být překročen v případě:

 krmných surovin,

 krmných směsí obsahujících povolená minerální pojiva,

 minerálních krmiv,

 krmných směsí obsahujících více než 50 % vedlejších výrobků z rýže nebo cukrové řepy,

 krmných směsí určených pro chovy ryb s obsahem rybí moučky vyšším než 15 %,

pokud je obsah uveden na etiketě.

6. Pokud není v příloze V nebo v katalogu uvedeném v článku 24 stanovena jiná hodnota, musí být obsah vlhkosti v krmivu uveden, pokud přesahuje:

 5 % u minerálních krmiv neobsahujících organické látky,

 7 % u mléčných krmných směsí a jiných krmných směsí s obsahem mléčných výrobků vyšším než 40 %,

 10 % u minerálních krmiv s obsahem organických látek,

 14 % u ostatních krmiv.
PŘÍLOHA II

Obecná ustanovení o označování podle čl. 11 odst. 4

1. Není-li uvedeno jinak, vztahují se obsahy nebo hodnoty, které jsou uvedeny nebo mají být deklarovány, k hmotnosti krmiva.

2. Data se číselně uvádějí v pořadí den, měsíc a rok a jejich formát se na etiketě uvádí zkratkou: „DD/MM/RR“.

3. Synonymní výrazy v některých jazycích:

a) V češtině lze případně název „krmiva“ nahradit názvem „produkty ke krmení“; v němčině lze název „Einzelfuttermittel“ nahradit názvem „Futtermittel-Ausgangserzeugnis“; v řečtině lze název „πρώτη ύλη ζωοτροφών“ nahradit názvem „απλή ζωοτροφή“; v italštině lze název „materia prima per mangimi“ nahradit názvem „mangime semplice“;

▼M3

b) Při označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu se povolují tyto výrazy: v bulharštině „храна“; ve španělštině „alimento“; v češtině může být název „kompletní krmná směs“ nahrazen názvem „kompletní krmivo“ a název „doplňková krmná směs“ může být nahrazen názvem „doplňkové krmivo“; v angličtině „pet food“; v italštině „alimento“; v maďarštině „állateledel“; v nizozemštině „samengesteld voeder“; v polštině „karma“; ve slovinštině „hrana za hišne živali“; ve finštině „lemmikkieläinten ruoka“; v estonštině „lemmikloomatoit“; v chorvatštině „hrana za kućne ljubimce“.

▼B

4. V návodu ke správnému použití doplňkového krmiva a krmných surovin s obsahem doplňkových látek, který překračuje maximální hodnoty stanovené pro kompletní krmivo, se uvádí maximální množství:

 v gramech nebo kilogramech anebo v jednotkách objemu doplňkového krmiva a krmných surovin na zvíře a den, nebo

 procentním podílem denní krmné dávky, nebo

 na kilogram kompletního krmiva nebo procentním podílem v kompletním krmivu,

aby se zajistilo dodržování příslušného maximálního obsahu doplňkových látek v denní krmné dávce.

5. Aniž jsou dotčeny analytické metody, lze v případě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu výraz „hrubý protein“ nahradit výrazem „protein“, výraz „ ►M4  hrubý tuk ◄ “ lze nahradit výrazem „obsah tuku“ a výraz „hrubý popel“ lze nahradit výrazem „zbytek po spálení“ nebo „obsah anorganických látek“.
PŘÍLOHA III

Seznam materiálů, jejichž uvádění na trh nebo použití pro účely výživy zvířat je omezeno nebo zakázáno podle článku 6

Kapitola 1: Zakázané materiály

1) Výkaly, moč a obsah zažívacího traktu získaný jeho vyprázdněním nebo oddělením, bez ohledu na způsob jejich zpracování nebo přimíchání.

2) Kůže ošetřené tříslovinami a jejich odpady.

3) Semena a jiný rostlinný rozmnožovací materiál, které byly s ohledem na své určené užití (rozmnožování) ošetřeny po sklizni přípravky na ochranu rostlin, a vedlejší produkty získané z těchto materiálů.

4) Dřevo ošetřené přípravky na ochranu dřeva podle přílohy V směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh ( 7 ), včetně pilin nebo jiných materiálů získaných z takto ošetřeného dřeva.

▼M1

5) Veškerý odpad získaný z různých fází čištění městských a průmyslových odpadních vod a splašků podle článku 2 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ( 8 ), bez ohledu na další zpracování těchto odpadů a také bez ohledu na původ odpadních vod ( 9 ).

6) Pevný komunální odpad ( 10 ), jako je domovní odpad.

▼B

7) Obaly z použití produktů zemědělského a potravinářského průmyslu a jejich části.

▼M1

8) Bílkoviny z kvasnic rodu „Candida“ kultivovaných na n-alkanech.

▼B

Kapitola 2: Materiály podléhající omezení

▼M2
PŘÍLOHA IV

Povolené tolerance pro označování složení krmných surovin nebo krmných směsí podle čl. 11 odst. 5

▼M3

Část A: Tolerance pro analytické složky uvedené v přílohách I, V, VI a VII

1) Tolerance stanovené v této části zahrnují technické a analytické odchylky. Jakmile budou na úrovni Unie stanoveny analytické tolerance zahrnující nejistoty měření a rozdíly v postupech, měly by se hodnoty uvedené v bodu 2 odpovídajícím způsobem přizpůsobit, aby zahrnovaly pouze technické tolerance.

2) Pokud se zjistí, že se složení krmné suroviny nebo krmné směsi odchyluje od v označení uvedených hodnot analytických složek stanovených v přílohách I, V, VI a VII, použijí se tyto tolerance:Složka

Deklarovaný obsah složky

Tolerance (1)

 

[%]

Nižší než hodnota uvedená v označení

Vyšší než hodnota uvedená v označení

hrubý tuk

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

hrubý tuk, krmivo pro zvířata neurčená k produkci potravin

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

hrubý protein (dusíkaté látky)

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

hrubý protein (dusíkaté látky), krmivo pro zvířata neurčená k produkci potravin

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

hrubý popel

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

hrubá vláknina

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

cukr

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

škrob

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

vápník

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

hořčík

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

sodík

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

celkový fosfor

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové

< 1

bez limitu

0,3

►M4  1–5 ◄

30 %

> 5

1,5

draslík

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

vlhkost

< 2

bez limitu

0,4

2 – < 5

20 %

5–12,5

1

> 12,5

8 %

energetická hodnota (2)

 

5 %

10 %

hodnota proteinu (2)

 

10 %

20 %

(1)   Tolerance se uvádějí buď jako absolutní procentuální hodnota (tato hodnota musí být odečtena od deklarovaného obsahu, nebo k němu přičtena), nebo jako relativní hodnota, za niž se umístí symbol „%“ (tato procentuální hodnota se musí použít u deklarovaného obsahu pro výpočet přijatelné odchylky).

(2)   Tolerance se uplatňují, pokud nebyla stanovena tolerance podle metody EU nebo podle úřední vnitrostátní metody v členském státě, kde se krmivo uvádí na trh, nebo podle metody, která byla schválena Evropským výborem pro normalizaci. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).

▼M2

Část B:     Tolerance pro doplňkové látky označené podle příloh I, V, VI a VII

1) Tolerance stanovené v této části zahrnují pouze technické odchylky. Použijí se na doplňkové látky na seznamu doplňkových látek a na seznamu analytických složek.

Pokud jde o doplňkové látky uvedené na seznamu jako analytické složky, použijí se tolerance na celkové množství uvedené v označení jako zaručené množství na konci doby minimální trvanlivosti krmiva.

Zjistí-li se, že je obsah doplňkové látky v krmné surovině nebo krmné směsi nižší než deklarovaný obsah, použijí se tyto tolerance ( 11 ):

a) 10 % deklarovaného obsahu, pokud je deklarovaný obsah 1 000 jednotek nebo více;

b) 100 jednotek, pokud je deklarovaný obsah nižší než 1 000 jednotek, ale ne nižší než 500 jednotek;

c) 20 % deklarovaného obsahu, pokud je deklarovaný obsah nižší než 500 jednotek, ale ne nižší než 1 jednotka;

d) 0,2 jednotek, pokud je deklarovaný obsah nižší než 1 jednotka, ale ne nižší než 0,5 jednotek;

e) 40 % deklarovaného obsahu, pokud je deklarovaný obsah nižší než 0,5 jednotky.

2) Pokud je stanoven v příslušném právním předpise pro povolení některé doplňkové látky minimální a/nebo maximální obsah v krmivu, technické tolerance stanovené v bodě 1 se uplatní pouze nad minimálním obsahem nebo pod maximálním obsahem, jak je třeba.

3) Pokud stanovený maximální obsah doplňkové látky uvedené v bodě 2 není překročen, odchylka nad deklarovaný obsah může dosáhnout trojnásobku tolerance stanovené v bodě 1. Pokud je však pro doplňkové látky patřící do skupiny mikroorganismů stanoven maximální obsah v příslušném právním předpise pro povolení uvedené doplňkové látky, je maximální obsah dán horní povolenou hodnotou.

▼B
PŘÍLOHA VPovinná deklarace krmných surovin podle čl. 16 odst. 1 písm. b)

 

Krmná surovina ze skupiny

Povinná deklarace

1.

pícniny a objemná krmiva

hrubý protein, pokud > 10 %

hrubá vláknina

2.

zrna obilovin

 

3.

výrobky a vedlejší výrobky ze zrn obilovin

škrob, pokud > 20 %

hrubý protein, pokud > 10 %

►M4  hrubý tuk ◄ , pokud > 5 %

hrubá vláknina

4.

olejnatá semena, olejnaté plody

 

5.

výrobky a vedlejší výrobky z olejnatých semen a olejnatých plodů

hrubý protein, pokud > 10 %

►M4  hrubý tuk ◄ , pokud > 5 %

hrubá vláknina

6.

semena luskovin

 

7.

výrobky a vedlejší výrobky ze semen luskovin

hrubý protein, pokud > 10 %

hrubá vláknina

8.

hlízy, kořeny

 

9.

výrobky a vedlejší výrobky z hlíz a kořenů

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

10.

výrobky a vedlejší výrobky z průmyslového zpracování cukrovky

hrubá vláknina, pokud > 15 %

veškerý cukr vypočtený jako sacharosa

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

11.

výrobky a vedlejší výrobky z průmyslového zpracování cukrové třtiny

hrubá vláknina, pokud > 15 %

veškerý cukr vypočtený jako sacharosa

12.

ostatní semena a plody, výrobky a vedlejší výrobky z nich, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodech 2–7

hrubý protein

hrubá vláknina

►M4  hrubý tuk ◄ , pokud > 10 %

13.

ostatní rostliny, výrobky a vedlejší výrobky z nich, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodech 8–11

hrubý protein, pokud > 10 %

hrubá vláknina

14.

mléčné výrobky a vedlejší výrobky z nich

hrubý protein

vlhkost, pokud > 5 %

laktosa, pokud > 10 %

15.

výrobky ze suchozemských zvířat a vedlejší výrobky z nich

hrubý protein, pokud > 10 %

►M4  hrubý tuk ◄ , pokud > 5 %

vlhkost, pokud > 8 %

16.

ryby, ostatní mořští živočichové, výrobky a vedlejší výrobky z nich

hrubý protein, pokud > 10 %

►M4  hrubý tuk ◄ , pokud > 5 %

vlhkost, pokud > 8 %

17.

minerální látky

vápník

sodík

fosfor

ostatní příslušné minerální látky

18.

různé

hrubý protein, pokud > 10 %

hrubá vláknina

►M4  hrubý tuk ◄ , pokud > 10 %

škrob, pokud > 30 %

veškerý cukr, jako sacharosa, pokud > 10 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

▼M3
PŘÍLOHA VI

Údaje v označení krmných surovin a krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin

Kapitola I: Povinné a dobrovolné označování doplňkových látek podle čl. 15 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1. Následující doplňkové látky se uvádějí společně se svými specifickými názvy, identifikačními čísly, přidaným množstvím a s názvem funkční skupiny stanoveným v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 nebo s kategorií uvedenou v čl. 6 odst. 1 zmíněného nařízení:

a) doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah nejméně pro jeden druh zvířat určených k produkci potravin;

b) doplňkové látky patřící do kategorií „zootechnické doplňkové látky“ a „kokcidiostatika a histomonostatika“;

c) doplňkové látky, u nichž je překročen maximální doporučený obsah stanovený v právním předpise, kterým se povoluje příslušná doplňková látka.

Údaje v označení se uvádějí v souladu s právním předpisem, kterým se povoluje daná doplňková látka.

Přidané množství uvedené v prvním pododstavci se vyjádří jako množství doplňkové látky, kromě případů, kdy je v právním předpise, kterým se příslušná doplňková látka povoluje, uváděna látka ve sloupci „minimální/maximální obsah“. V takovém případě se přidané množství vyjádří jako množství této látky.

2. Pokud jde o doplňkové látky z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem, které se musí uvádět v souladu s bodem 1, může se v označení uvést celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti pod záhlavím „analytické složky“, místo aby se pod záhlavím „doplňkové látky“ uvedlo přidané množství.

3. Název funkční skupiny uvedené v bodech 1, 4 a 6 se může nahradit níže uvedeným zkráceným názvem, pokud příslušný zkrácený název není stanoven v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003:Funkční skupina

Název a popis

Zkrácený název

bod 1 písmeno h)

látky pro kontrolu kontaminace radionuklidy: látky, které potlačují absorpci radionuklidů nebo podporují jejich vyloučení

regulátory radionuklidů

bod 1 písmeno m)

látky ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny: látky, které mohou potlačit nebo snížit absorpci mykotoxinů, podpořit jejich vyloučení nebo měnit způsob jejich účinku

vyvazovače mykotoxinů

bod 1 písmeno n)

látky zlepšující hygienické podmínky: látky nebo případně mikroorganismy, které příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti krmiva tím, že omezují specifickou mikrobiologickou kontaminaci

látky zlepšující hygienické vlastnosti

bod 2 písmeno b)

zchutňující látky: látky, které přidáním do krmiv zvyšují jejich vůni a chutnost

zchutňující látky

bod 3 písmeno a)

vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

vitaminy

bod 3 písmeno b)

sloučeniny stopových prvků

stopové prvky

bod 3 písmeno c)

aminokyseliny, jejich soli a analogy

aminokyseliny

bod 3 písmeno d)

močovina a její deriváty

močovina

bod 4 písmeno c)

látky, které příznivě působí na životní prostředí

látky působící příznivě na životní prostředí

4. Doplňkové látky zdůrazněné v označení slovy, obrázky nebo graficky se uvádějí v souladu s body 1 nebo 2.

5. Osoba odpovědná za označování sdělí kupujícímu na jeho vyžádání názvy, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek neuvedených v bodech 1, 2 a 4. Toto ustanovení se nepoužije na zchutňující látky.

6. Doplňkové látky neuvedené v bodech 1, 2 a 4 lze uvést dobrovolně alespoň jejich názvem nebo, v případě zchutňujících látek, alespoň jejich funkční skupinou.

▼M4

7. Aniž je dotčen bod 6, pokud je senzorická nebo nutriční doplňková látka označena dobrovolně, uvede se přidané množství v souladu s bodem 1 nebo v případě doplňkových látek z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem se uvede celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti v souladu s bodem 2.

▼M3

8. Pokud doplňková látka patří do více než jedné funkční skupiny, uvede se funkční skupina nebo kategorie relevantní pro její hlavní funkci v daném krmivu.

9. V označení se uvedou údaje týkající se správného použití krmných surovin a krmných směsí, které jsou stanoveny v právním předpise, jímž se povoluje daná doplňková látka.

Kapitola II: Označování analytických složek podle čl. 17 odst. 1 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1. Analytické složky krmné směsi pro zvířata určená k produkci potravin se v označení uvedou pod záhlavím „analytické složky“ ( 12 ) a označují se takto:Krmné směsi

Cílové druhy

Analytické složky a obsahy

kompletní krmivo

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

prasata a drůbež

prasata a drůbež

— hrubý protein (dusíkaté látky)

— hrubá vláknina

— hrubý tuk

— hrubý popel

— vápník

— sodík

— fosfor

— lysin

— methionin

doplňkové krmivo – minerální

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

prasata a drůbež

prasata a drůbež

přežvýkavci

— vápník

— sodík

— fosfor

— lysin

— methionin

— hořčík

doplňkové krmivo – ostatní

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

prasata a drůbež

prasata a drůbež

přežvýkavci

— hrubý protein (dusíkaté látky)

— hrubá vláknina

— hrubý tuk

— hrubý popel

— vápník ≥ 5 %

— sodík

— fosfor ≥ 2 %

— lysin

— methionin

— hořčík ≥ 0,5 %

2. Látky uvedené pod tímto záhlavím, které jsou rovněž senzorickými nebo nutričními doplňkovými látkami, se uvedou spolu s jejich celkovým množstvím.

3. Je-li uvedena energetická hodnota a/nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 882/2004.
PŘÍLOHA VII

Údaje v označení krmných surovin a krmných směsí pro zvířata neurčená k produkci potravin

Kapitola I: Povinné a dobrovolné označování doplňkových látek podle čl. 15 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1. Následující doplňkové látky se uvádějí společně se svými specifickými názvy a/nebo identifikačními čísly, přidaným množstvím a s názvem funkční skupiny stanoveným v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 nebo s kategorií uvedenou v čl. 6 odst. 1 zmíněného nařízení:

a) doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah nejméně pro jeden druh zvířat neurčených k produkci potravin;

b) doplňkové látky patřící do kategorií „zootechnické doplňkové látky“ a „kokcidiostatika a histomonostatika“;

c) doplňkové látky, u nichž je překročen maximální doporučený obsah stanovený v právním předpise, kterým se povoluje příslušná doplňková látka.

Údaje v označení se uvádějí v souladu s právním předpisem, kterým se příslušná doplňková látka povoluje.

Přidané množství uvedené v prvním pododstavci se vyjádří jako množství doplňkové látky, kromě případů, kdy je v právním předpise, kterým se příslušná doplňková látka povoluje, uváděna látka ve sloupci „minimální/maximální obsah“. V takovém případě se přidané množství vyjádří jako množství zmíněné látky.

2. Pokud jde o doplňkové látky z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem, které se musí uvádět v souladu s bodem 1, může se v označení uvést celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti pod záhlavím „analytické složky“, místo aby se pod záhlavím „doplňkové látky“ uvedlo přidané množství.

3. Názvy funkčních skupin uvedených v bodech 1, 5 a 7 se mohou nahradit zkráceným názvem podle tabulky v bodě 3 přílohy VI, pokud příslušný zkrácený název není stanoven v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003.

4. Doplňkové látky zdůrazněné v označení slovy, obrázky nebo graficky se uvádějí v souladu s body 1 nebo 2.

5. Odchylně od bodu 1 je u doplňkových látek funkčních skupin „konzervanty“, „antioxidanty“, „barviva“ a „zchutňující látky“ možné uvádět pouze dané funkční skupiny. V tomto případě sdělí informace podle bodů 1 a 2 kupujícímu na jeho vyžádání osoba odpovědná za označování.

6. Osoba odpovědná za označování sdělí kupujícímu na jeho vyžádání názvy, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek neuvedených v bodech 1, 2 a 4. Toto ustanovení se nepoužije na zchutňující látky.

7. U doplňkových látek neuvedených v bodech 1, 2 a 4 mohou být dobrovolně uvedeny alespoň jejich názvy, nebo, v případě zchutňujících látek, alespoň jejich funkční skupina.

▼M4

8. Aniž je dotčen bod 7, pokud je senzorická nebo nutriční doplňková látka označena dobrovolně, uvede se přidané množství v souladu s bodem 1 nebo v případě doplňkových látek z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem se uvede celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti v souladu s bodem 2.

▼M3

9. Pokud doplňková látka patří do více než jedné funkční skupiny, uvede se funkční skupina nebo kategorie relevantní pro její hlavní funkci v daném krmivu.

10. V označení se uvedou údaje týkající se správného použití krmných surovin a krmných směsí, které jsou stanoveny v právním předpise, jímž se povoluje daná doplňková látka.

Kapitola II: Označování analytických složek podle čl. 17 odst. 1 písm. f) a čl. 22 odst. 1

1. Analytické složky krmné směsi pro zvířata neurčená k produkci potravin se uvedou pod záhlavím „analytické složky“ ( 13 ) a označují se takto:Krmné směsi

Cílové druhy

Analytické složky

Kompletní krmiva

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

— hrubý protein (dusíkaté látky)

— hrubá vláknina

— hrubý tuk

— hrubý popel

doplňkové krmivo – minerální

všechny druhy

všechny druhy

všechny druhy

— vápník

— sodík

— fosfor

doplňkové krmivo – ostatní

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

kočky, psi a kožešinová zvířata

— hrubý protein (dusíkaté látky)

— hrubá vláknina

— hrubý tuk

— hrubý popel

2. Látky uvedené pod tímto záhlavím, které jsou rovněž senzorickými nebo nutričními doplňkovými látkami, se uvedou spolu s jejich celkovým množstvím.

3. Je-li uvedena energetická hodnota a/nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 882/2004.

▼B
PŘÍLOHA VIII

Zvláštní ustanovení o označování krmiva, které nesplňuje požadavky práva společenství na bezpečnost a uvádění na trh, uvedená v čl. 20 odst. 1

▼M3

1. Kontaminovaná krmiva musí být označena slovy „krmivo s nadlimitním obsahem … (název nežádoucí látky nebo látek v souladu s přílohou I směrnice 2002/32/ES), jako krmivo lze použít pouze po detoxifikaci ve schválených provozech“. Schválení uvedených provozů musí být v souladu s čl. 10 odst. 2 nebo 3 nařízení (ES) č. 183/2005.

▼B

2. Pokud má být kontaminace snížena nebo eliminována vyčištěním, musí být označení kontaminovaných krmiv doplněno o slova: „krmivo s nadlimitním obsahem … (název nežádoucí látky nebo látek v souladu s přílohou I směrnice 2002/32/ES), jako krmivo lze použít pouze po odpovídajícím vyčištění“.

▼M3

3. Aniž jsou dotčeny body 1 a 2, musí být zmetkové potraviny, jež je třeba zpracovat, než mohou být použity jako krmivo, označeny takto: „zmetková potravina, jako krmnou surovinu lze použít pouze po … (název odpovídajícího postupu v souladu s částí B přílohy nařízení (EU) č. 68/2013)“.

▼B
PŘÍLOHA IXSROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 79/373/EHS

Směrnice 96/25/ES

Ostatní předpisy: směrnice 80/511/EHS (1), 82/471/EHS (2), 93/74/EHS (3), 93/113/ES (4), nebo rozhodnutí 2004/217/ES (5)

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 1

(2), (4): článek 1

(3): článek 4

Článek 2

Článek 2

Článek 2

(2), (3): článek 2

Článek 3

čl. 4 odst. 1

Článek 3

Článek 3

(3): čl. 1 odst. 2

čl. 4 odst. 2

 

Článek 4

 

čl. 4 odst. 3

čl. 5 odst. 1

Článek 12

 

(3): čl. 10 odst. 2

čl. 5 odst. 2

čl. 10a odst. 3

čl. 11 písm. b)

(2): článek 8

Článek 6

Článek 7

Článek 8

 

 

(3): článek 3

Článek 9

 

 

(3): článek 6

Článek 10

Článek 5e

 

 

čl. 11 odst. 1

čl. 5 odst. 2

čl. 5 odst. 1

(2): čl. 5 odst. 2

čl. 11 odst. 2

čl. 11 odst. 3

čl. 5 odst. 6

Článek 4 a čl. 6 odst. 4

 

čl. 11 odst. 4

Článek 6

Článek 4

 

čl. 11 odst. 5

čl. 5 odst. 1

čl. 5 odst. 1

 

Článek 12

Článek 5e

čl. 5 odst. 2

(3): čl. 5 odst. 6

Článek 13

čl. 5 odst. 1 a článek 11

čl. 5 odst. 1 a článek 9

 

Článek 14

čl. 5 odst. 1 a odst. 5 písm. c)

čl. 5 odst. 1

(4): čl. 7 odst. 1 bod E a směrnice 70/524/EHS: článek 16

Článek 15

 

čl. 5 odst. 1 písm. c) a d) a článek 7

 

Článek 16

čl. 5 odst. 1 a články 5c a 5d

 

 

čl. 17 odst. 1

čl. 17 odst. 2

čl. 5c odst. 3

 

 

čl. 17 odst. 3

 

 

(3): čl. 5 odst. 1, 4, 7 a čl. 6 písm. a)

Článek 18

Článek 19

 

Článek 8

 

Článek 20

 

čl. 6 odst. 1 písm. a)

 

čl. 21 odst. 1

čl. 5 odst. 5 písm. d)

 

 

čl. 21 odst. 2

 

čl. 6 odst. 3 písm. a)

 

čl. 21 odst. 3

čl. 5 odst. 5 písm. b)

 

 

čl. 21 odst. 4

čl. 5 odst. 5 písm. a)

 

 

čl. 21 odst. 5

čl. 5 odst. 2

čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 písm. b)

 

čl. 21 odst. 6

čl. 21 odst. 7

čl. 14 písm. c)

 

 

čl. 21 odst. 8

čl. 5 odst. 3, čl. 5c odst. 4 a článek 5e

čl. 5 odst. 2

 

Článek 22

čl. 4 odst. 1

 

(1): článek 1

Článek 23

Článek 24

Článek 25

Článek 26

Článek 10

Článek 11

 

Článek 27

Článek 13

Článek 13

(2): články 13 a 14

(3): článek 9

Článek 28

Článek 29

Článek 30

Článek 31

Článek 32

Článek 33

příloha, část A body 2, 3, 4

příloha, část A oddíly II a VI

 

příloha I

příloha, část A oddíl 1

čl. 5 odst. 6

čl. 6 odst. 4

 

příloha II

 

 

(5): příloha

příloha III

příloha, část A body 5 a 6

příloha, část A oddíl VII

 

příloha IV

 

příloha, část C

 

příloha V

příloha, část B

 

 

příloha VI

příloha, část B

 

 

příloha VII( 1 ) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

( 5 ) Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.

( *1 ) Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.“;

( *2 ) Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.“.

( 7 ) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.

( 9 ) Výrazem „odpadní voda“ se nerozumí „provozní voda“, to znamená voda z nezávislých potrubí používaných v potravinářském a krmivářském průmyslu; vodu z těchto potrubí nelze použít ve výživě zvířat, ledaže se jedná o zdravou a čistou vodu podle článku 4 směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32). V odvětví zpracování ryb může být zmíněným potrubím vedena také čistá mořská voda definovaná v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1). Provozní voda se nesmí používat ve výživě zvířat, ledaže přivádí krmný nebo potravinářský materiál a je technicky prostá čistících a desinfekčních prostředků nebo jiných látek, které právní předpisy pro výživu zvířat nepovolují.

( 10 ) Výrazem „tuhý městský odpad“ se nerozumí kuchyňský odpad definovaný nařízením (ES) č. 1774/2002.

( 11 ) 1 jednotka v tomto bodě znamená 1 mg, 1 000 IU, 1 × 109 CFU nebo 100 enzymových jednotek aktivity příslušné doplňkové látky na kilogram krmiva, podle daných případů.

( 12 ) V němčině lze slovní spojení „analytische Bestandteile“ nahradit spojením „Inhaltsstoffe“. Ve švédštině lze slovní spojení „Analytiska beståndsdelar“ nahradit spojením „Analyserat innehåll“.

( 13 ) V němčině lze slovní spojení „analytische Bestandteile“ nahradit spojením „Inhaltsstoffe“. Ve švédštině lze slovní spojení „Analytiska beståndsdelar“ nahradit spojením „Analyserat innehåll“.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU