(ES) č. 684/2009Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Publikováno: Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24-64 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. července 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

(Úř. věst. L 197 29.7.2009, s. 24)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1221/2012 ze dne 12. prosince 2012,

  L 349

9

19.12.2012

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 76/2014 ze dne 28. ledna 2014,

  L 26

4

29.1.2014

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/379 ze dne 11. března 2016,

  L 72

13

17.3.2016

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/503 ze dne 7. března 2018,

  L 86

1

28.3.2018

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018,

  L 91

13

9.4.2018

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2222 ze dne 12. prosince 2019,

  L 333

56

27.12.2019

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1811 ze dne 1. prosince 2020,

  L 404

3

2.12.2020


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daněČlánek 1

Předmět

Toto nařízení stanovuje opatření týkající se:

a) 

struktury a obsahu elektronických zpráv vyměňovaných pomocí elektronického systému uvedeného v čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES pro účely článků 21 až 25 uvedené směrnice;

b) 

pravidel a postupů, jež mají být při výměně zpráv podle bodu a) dodržovány;

c) 

struktury listinných dokladů uvedených v článcích 26 a 27 směrnice 2008/118/ES.

Článek 2

Povinnosti týkající se zpráv vyměňovaných pomocí elektronického systému

Struktura a obsah zpráv vyměňovaných pro účely článků 21 až 25 směrnice 2008/118/ES musí být v souladu s přílohou I tohoto nařízení. Jsou-li pro vyplnění některých datových polí v daných zprávách požadovány kódy, použijí se kódy uvedené v příloze II.

Článek 3

Náležitosti před zahájením přepravy zboží podléhajícího spotřební dani

1.  
Návrh elektronického správního dokladu předkládaného podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES a elektronický správní doklad, kterému byl přidělen správní referenční kód podle čl. 21 odst. 3 třetího pododstavce uvedené směrnice, musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení.
2.  
Návrh elektronického správního dokladu se předkládá nejdříve 7 dní před datem, které je v tomto dokladu uvedeno jako den odeslání dotčeného zboží podléhajícího spotřební dani.

Článek 4

Zrušení elektronického správního dokladu

1.  
Odesílatel, který chce elektronický správní doklad zrušit, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 7 směrnice 2008/118/ES, vyplní pole návrhu zprávy o zrušení a předá jej příslušným orgánům v členském státě odeslání. Návrh zprávy o zrušení musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 2 přílohy I tohoto nařízení.
2.  
Příslušné orgány členského státu odeslání elektronicky ověří údaje v návrhu zprávy o zrušení.

Jsou-li tyto údaje správné, orgány připojí ke zprávě o zrušení datum a čas ověření, uvědomí o tom odesílatele a zašlou zprávu o zrušení příslušným orgánům v členském státě určení. Nejsou-li tyto údaje správné, neprodleně o tom vyrozumí odesílatele.

3.  
Příslušné orgány členského státu určení zašlou zprávu o zrušení po jejím přijetí příjemci, je-li tento v postavení oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce.

Článek 5

Zprávy o změně místa určení při přepravě zboží podléhajícího spotřební dani

1.  
Odesílatel, který chce změnit místo určení v souladu s čl. 21 odst. 8 směrnice 2008/118/ES nebo vyplnit místo určení podle čl. 22 odst. 2 uvedené směrnice, vyplní pole návrhu zprávy o změně místa určení a předá jej příslušným orgánům členského státu odeslání. Návrh zprávy o změně místa určení musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení.
2.  
Příslušné orgány členského státu odeslání elektronicky ověří údaje uvedené v návrhu zprávy o změně místa určení.

Jsou-li tyto údaje správné, příslušné orgány členského státu odeslání:

a) 

připojí ke zprávě o změně místa určení datum a čas ověření, pořadové číslo a vyrozumí o tom odesílatele;

b) 

aktualizují původní elektronický správní doklad podle údajů ve zprávě o změně místa určení.

Obsahuje-li aktualizace údajů změnu členského státu určení nebo změnu příjemce, použijí se pro aktualizovaný elektronický správní doklad ustanovení čl. 21 odst. 4 a 5 směrnice 2008/118/ES.

3.  
Obsahuje-li aktualizace uvedená v bodu 2 písm. b) změnu členského státu určení, příslušné orgány členského státu odeslání zašlou zprávu o změně místa určení příslušným orgánům členského státu určení uvedeném v původním elektronickém správním dokladu.

Příslušné orgány členského státu určení vyrozumí příjemce uvedeného v původním elektronickém správním dokladu o změně místa určení a použijí k tomu „oznámení o změně místa určení“, které je v souladu s požadavky uvedenými v tabulce 4 přílohy I.

4.  
Obsahuje-li aktualizace uvedená v bodu 2 písm. b) změnu místa dodání uvedeného v datové skupině 7 elektronického správního dokladu, nikoli však změnu členského státu určení ani změnu příjemce, zašlou příslušné orgány členského státu odeslání zprávu o změně místa určení příslušným orgánům členského státu určení uvedeném v původním elektronickém správním dokladu.

Příslušné orgány členského státu určení zašlou zprávu o změně místa určení příjemci.

5.  
Nejsou-li tyto údaje správné, neprodleně o tom vyrozumí odesílatele.
6.  
Obsahuje-li aktualizovaný elektronický správní doklad nového příjemce ve stejném členském státě určení jako v původním elektronickém správním dokladu, vyrozumí příslušné orgány daného členského státu příjemce uvedeného v původním elektronickém správním dokladu o změně místa určení a použijí k tomu „oznámení o změně místa určení“, které splňuje požadavky uvedené v tabulce 4 přílohy I.

Článek 6

Zprávy o rozdělení přepravy zboží podléhajícího spotřební dani

1.  
Odesílatel, který chce rozdělit přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v souladu s článkem 23 směrnice 2008/118/ES, vyplní pole návrhu zprávy o rozdělení přepravy pro každé místo určení a předá jej příslušným orgánům členského státu odeslání. Návrh zprávy o rozdělení přepravy musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 5 přílohy I tohoto nařízení.
2.  
Příslušné orgány členského státu odeslání elektronicky ověří údaje uvedené v návrhu zpráv o rozdělení přepravy.

Jsou-li tyto údaje správné, příslušné orgány členského státu odeslání:

a) 

vyhotoví nový elektronický správní doklad pro každé místo určení, který nahradí původní elektronický správní doklad;

b) 

vyhotoví pro původní elektronický správní doklad „oznámení o rozdělení“, které splňuje požadavky uvedené v tabulce 4 přílohy I tohoto nařízení;

c) 

zašlou oznámení o rozdělení odesílateli a příslušným orgánům členského státu určení uvedeného v původním elektronickém správním dokladu.

Pro každý nový elektronický správní doklad uvedený v bodě a) se použijí ustanovení čl. 21 odst. 3 třetího pododstavce a čl. 21 odst. 4, 5 a 6 směrnice 2008/118/ES.

3.  
Příslušné orgány členského státu určení uvedeného v původním elektronickém správním dokladu zašlou oznámení o rozdělení příjemci uvedenému v původním elektronickém správním dokladu, pokud je tento oprávněným skladovatelem nebo registrovaným příjemcem.
4.  
Nejsou-li tyto údaje správné, neprodleně o tom vyrozumí odesílatele.

Článek 7

Náležitosti na konci přepravy zboží podléhajícího spotřební dani

Oznámení o přijetí zboží předkládané podle článku 24 směrnice 2008/118/ES a oznámení o vývozu zboží podle článku 25 uvedené směrnice musí splňovat požadavky stanovené v tabulce 6 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 8

Záložní postupy

1.  
Listinný doklad uvedený v čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/118/ES ponese označení „Záložní průvodní doklad pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně“. Požadované údaje se zobrazí formou datových prvků vyjádřených stejným způsobem jako v elektronickém správním dokladu. Všechny datové prvky i datové skupiny či podskupiny, do kterých patří, se označí čísly a písmeny ve sloupcích A a B tabulky 1 přílohy I tohoto nařízení.
2.  
Informace uvedené v čl. 26 odst. 5 směrnice 2008/118/ES, které má odesílatel sdělit příslušným orgánům členského státu odeslání, se uvedou formou datových prvků vyjádřených stejným způsobem jako ve zprávě o změně místa určení nebo zprávě o rozdělení podle toho, o kterou zprávu se jedná. Všechny datové prvky i datové skupiny či podskupiny, do kterých patří, se označí čísly a písmeny ve sloupcích A a B tabulky 3 nebo tabulky 5 přílohy I tohoto nařízení.
3.  
Listinný doklad uvedený v čl. 27 odst. 1 a 2 směrnice 2008/118/ES ponese označení „Záložní oznámení o přijetí/vývozu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně“. Požadované údaje se zobrazí formou datových prvků vyjádřených stejným způsobem jako v oznámení o přijetí nebo oznámení o vývozu zboží. Všechny datové prvky i datové skupiny či podskupiny, do kterých patří, se označí čísly a písmeny ve sloupcích A a B tabulky 6 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 9

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 2719/92 se zrušuje od 1. dubna 2010. Použije se nicméně i nadále pro přepravu podle článku 46 směrnice 2008/118/ES.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2010 s výjimkou článku 6, který se použije ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

ELEKTRONICKÉ ZPRÁVY POUŽÍVANÉ PRO ÚČELY PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI V REŽIMU S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD DANĚ

VYSVĚTLIVKY

1. Datové prvky elektronických zpráv používaných pro účely elektronického systému uvedeného v čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES jsou strukturovány do datových skupin a případně do datových podskupin. Podrobnosti o datech a jejich použití jsou uvedeny v tabulkách 1 až 6, v nichž:

a) 

sloupec A uvádí numerický kód (číslo) přidělený každé datové skupině a podskupině; každou podskupinu označuje pořadové číslo datové (pod)skupiny, jejíž je součástí (např. je-li číslo datové skupiny 1, jedna datová podskupina této skupiny je 1.1 a jedna datová podskupina této podskupiny je 1.1.1);

b) 

sloupec B uvádí alfabetický kód (písmeno) přidělený každému datovému prvku v datové (pod)skupině;

c) 

sloupec C označuje datovou (pod)skupinu nebo datový prvek;

d) 

sloupec D uvádí pro každou datovou (pod)skupinu nebo každý datový prvek hodnotu, jež indikuje, zda je vyplnění příslušného údaje:

— 
„R“ (required = povinné), což znamená, že údaj musí být poskytnut. Je-li datová (pod)skupina „O“ (nepovinná) nebo „C“ (podmíněná), mohou být datové prvky v rámci takové skupiny stále „R“ (povinné), pokud se příslušné orgány členského státu rozhodnou, že údaje v této (pod)skupině musí být vyplněny nebo jsou-li uplatňovány určité podmínky;
— 
„O“ (optional = nepovinné), což znamená, že vyplnění tohoto údaje je pro osobu předkládající zprávu (odesílatel nebo příjemce) nepovinné s výjimkou případu, kdy členský stát stanoví, že jsou tyto údaje podle varianty stanovené ve sloupci E požadovány pro některé nepovinné datové (pod)skupiny nebo datové prvky;
— 
„C“ (conditional = podmíněné), což znamená, že použití datové (pod)skupiny nebo datového prvku je závislé na jiných datových (pod)skupinách nebo datových prvcích ve stejné zprávě;
— 
„D“ (dependent = závislé), což znamená, že použití této datové (pod)skupiny nebo datového prvku závisí na podmínce, kterou elektronický systém nemůže zkontrolovat, jak je uvedeno ve sloupcích E a F;
e) 

sloupec E uvádí podmínku nebo podmínky pro údaje, jejichž vyplnění je podmíněné, upřesňuje použití nepovinných a případně závislých údajů a uvádí, které údaje musejí příslušné orgány poskytnout;

f) 

sloupec F uvádí vysvětlivky k vyplnění zprávy, pokud je to nutné;

g) 

sloupec G uvádí:

— 
u některých datových (pod)skupin číslo, za nímž následuje písmeno „x“, které uvádí, kolikrát může být datová (pod)skupina ve zprávě uvedena (standardně = 1) a
— 
u každého datového prvku, kromě datových prvků uvádějících čas a/nebo datum, písmena uvádějící typ a délku údaje. Kódy pro tyto typy údajů jsou:
— 
a alfabetický
— 
n numerický
— 
an alfanumerický

Číslo za kódem uvádí povolenou délku údajů pro dotčený datový prvek. Dvě tečky uvedené případně před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, může však maximálně obsahovat počet znaků stanovený identifikátorem. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že atribut může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou celkový počet desetinných míst.

— 
„date“ (datum), „time“ nebo „dateTime“ (datum/čas) u datových prvků označujících čas a/nebo datum, což znamená, že musí být uvedeno datum, čas nebo datum a čas podle normy ISO 8601.

2. V tabulkách 1 až 6 jsou použity následující zkratky:

— 
e-AD (electronic administrative document): elektronický správní doklad
— 
ARC (administrative reference code): správní referenční kód
— 
SEED (System for Exchange of Excise Data): Systém na výměnu údajů o spotřební dani (elektronická databáze podle čl. 22 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2073/2004) ( 1 )
— 
Kód KN: kód kombinované nomenklatury

▼M7Tabulka 1

(uvedená v čl. 3 odst. 1 a čl. 8 odst. 1)

Návrh elektronického správního dokladu a elektronický správní doklad

A

B

C

D

E

F

G

 

 

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Druh zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1 = standardní předložení (použije se ve všech případech s výjimkou předložení při vývozu s místním celním řízením)

2 = předložení při vývozu s místním celním řízením

Tento druh zprávy se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení.

n1

 

b

Indikátor asynchronního předání

D

„R“ pro předložení e-AD při přepravě, která započala za použití listinného dokladu uvedeného v čl. 8 odst. 1

Možné hodnoty:

0 = ne

1 = ano

Standardně je nastavena hodnota „ne“.

Tento datový prvek se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu podle čl. 8 odst. 1.

n1

1

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI e-AD

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1 = daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2 = registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3 = dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4 = přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5 = příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6 = vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8 = neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

n1

 

b

Doba přepravy

R

 

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna možným hodnotám maximální doby přepravy podle kódu způsobu dopravy v příloze II, seznam kódů 13.

an3

 

c

Sjednání dopravy

R

 

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1 = odesílatel

2 = příjemce

3 = vlastník zboží

4 = jiný subjekt

n1

 

d

ARC

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

 

e

Datum a čas ověření e-AD

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

 

f

Pořadové číslo

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD a při každé změně místa určení

Při prvním ověření zadejte 1 a potom zvyšujte o 1 v každém dalším e-AD, který příslušné orgány členského státu odeslání vyhotoví při každé změně místa určení.

n..2

 

g

Datum a čas ověření změny

C

Datum a čas ověření zprávy o změně místa určení v tabulce 3, které poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání v případě změny místa určení

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

SUBJEKT Odesílatel

R

 

 

 

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

R

 

Uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného odesílatele.

an13

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3

SUBJEKT Místo odeslání

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „1“

 

 

 

a

Reference daňového skladu

R

 

Uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu odeslání.

an13

 

b

Jméno subjektu

O

 

 

an..182

 

c

Název ulice

O

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

O

 

 

an..10

 

f

Město

O

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

4

ÚŘAD odeslání – dovoz

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „2“

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód celního úřadu odpovědného za propuštění zboží do volného oběhu. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

5

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ kromě typu zprávy „2 – předložení při vývozu s místním celním řízením“ nebo typového kódu místa určení 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

— „O“ pro typový kód místa určení 6

— Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Pro typové kódy místa určení:

— 1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

— 6: uveďte identifikační číslo pro účely DPH osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

— „O“ pro typový kód místa určení 6

— Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4, 5 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

6

SUBJEKT DOPLNĚNÍ Příjemce

C

„R“ pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

Uveďte členský stát určení a použijte kód členského státu v příloze II, seznam kódů 3.

a2

 

b

Pořadové číslo potvrzení o osvobození od spotřební daně

D

„R“, je-li pořadové číslo uvedeno v potvrzení o osvobození od spotřební daně zavedeném nařízením Komise (ES) č. 31/96

 

an..255

7

SUBJEKT Místo dodání

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

— „O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani.

Pro typový kód místa určení 2 datová skupina:

— je „O“ pro e-AD, jelikož členský stát odeslání může v této kolonce uvést adresu registrovaného příjemce uvedeného v SEED,

— neplatí pro návrh e-AD.

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typový kód místa určení 1

— „O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Pro typové kódy místa určení:

— 1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

— 2, 3 a 5: uveďte identifikační číslo pro účely DPH nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 5

— „O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 7c, 7e a 7f:

— „R“ pro typové kódy místa určení 2, 3, 4 a 5

— „O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

8

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Místní referenční číslo

R

 

Jedinečné pořadové číslo přidělené pro e-AD odesílatelem za účelem identifikace zásilky v záznamech odesílatele.

an..22

 

b

Číslo faktury

R

 

Uveďte číslo faktury vztahující se na zboží. Není-li faktura ještě vyhotovena, uveďte číslo dodacího listu nebo jiného dopravního dokladu.

an..35

 

c

Datum faktury

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Datum dokladu uvedeného v kolonce 9b.

Date

 

d

Typový kód původu

R

 

Možné hodnoty původu přepravy:

1 = původ – daňový sklad (v situacích uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/118/ES)

2 = původ – dovoz (v situacích uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES)

n1

 

e

Datum odeslání

R

 

Datum, kdy je přeprava zahájena podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/118/ES. Toto datum nesmí být pozdější než 7 dní po datu předložení návrhu e-AD. V případě uvedeném v článku 26 směrnice 2008/118/ES může být datem odeslání uplynulé datum.

Date

 

f

Čas odeslání

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Čas, kdy je přeprava zahájena podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/118/ES. Uvedený čas je místní čas.

Time

 

g

Předcházející ARC

D

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření nových e-AD a po ověření zprávy o „rozdělení přepravy“ (tabulka 5)

Je třeba uvést kód ARC nahrazeného e-AD.

an21

9.1

DOVOZ JSD

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „2“ (dovoz)

 

9x

 

a

Číslo JSD při dovozu

R

Číslo JSD poskytne buď odesílatel v okamžiku předložení návrhu e-AD, nebo příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Uveďte číslo jednotného správního dokladu použitého pro propuštění dotčeného zboží do volného oběhu, příp. čísla použitých JSD.

an..21

10

ÚŘAD Příslušný orgán v místě odeslání

R

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu příslušných orgánů v členském státě odeslání odpovědného za kontrolu spotřební daně v místě odeslání. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

11

ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY

R

 

 

 

 

a

Typový kód ručitele

R

 

Označte osobu nebo osoby odpovědné za poskytnutí zajištění a použijte typový kód ručitele v příloze II, seznam kódů 6.

n..4

12

SUBJEKT Ručitel

C

„R“, použije-li se jeden z následujících typových kódů ručitele: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 nebo 1234

(Viz typový kód ručitele v příloze II, seznam kódů 6)

Označte dopravce a/nebo vlastníka zboží, poskytují-li zajištění.

2x

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Uveďte platné registrační číslo SEED nebo identifikační číslo pro účely DPH dopravce nebo vlastníka zboží podléhajícího spotřební dani.

an13

 

b

DIČ

O

an..14

 

c

Jméno subjektu

C

V kolonkách 12c, d, f a g:

„O“, je-li uvedeno číslo subjektu pro účely spotřební daně, jinak „R“

 

an..182

 

d

Název ulice

C

 

an..65

 

e

Číslo domu

O

 

an..11

 

f

PSČ

C

 

an..10

 

g

Město

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

13

DOPRAVA

R

 

 

 

 

a

Kód způsobu dopravy

R

 

Uveďte způsob dopravy v okamžiku zahájení přepravy a použijte kódy v příloze II, seznam kódů 7.

Je-li typový kód ručitele „Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje“, kód způsobu dopravy musí být „námořní doprava“ nebo „pevná přepravní zařízení“.

n..2

 

b

Doplňující informace

C

„R“, je-li kód způsobu dopravy „jiný“

V ostatních případech „O“

Popište způsob dopravy.

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

14

SUBJEKT Objednavatel dopravy

C

„R“ při označení osoby odpovědné za sjednání první dopravy, je-li hodnota v kolonce 1c „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

15

SUBJEKT První dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Identifikace osoby uskutečňující první dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

16

ÚDAJE O DOPRAVĚ

R

 

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku vztahující se ke způsobu dopravy uvedenému v kolonce 13a.

Viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 16a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku/dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17

Tělo e-AD

R

 

Pro každý výrobek, který tvoří zásilku, musí být použita zvláštní datová skupina.

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné pořadové číslo, které začíná 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

Je-li typový kód ručitele „Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje“, kód výrobku podléhajícího spotřební dani musí být kód energetického výrobku.

an4

 

c

Kód KN

R

 

Uveďte kód KN platný k datu odeslání.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n8

 

d

Množství

R

 

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

U přepravy registrovanému příjemci podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je oprávněn přijmout.

U přepravy určené organizaci osvobozené od spotřební daně podle článku 12 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je množství uvedené v potvrzení o osvobození od spotřební daně.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnost

R

 

Uveďte hrubou hmotnost zásilky (zboží podléhající spotřební dani včetně obalu).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

f

Čistá hmotnost

R

 

Uveďte hmotnost zboží podléhajícího spotřební dani bez obalu (u alkoholu a alkoholických nápojů, energetických výrobků a všech tabákových výrobků kromě cigaret).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu v % objemových

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně obsah alkoholu (objemové procento při teplotě 20 °C) podle přílohy II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hodnota této datové položky musí být větší než 0,5 a menší nebo rovna 100.

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

„R“, jestliže členský stát odeslání a/nebo členský stát určení zdaňuje pivo podle stupně Plato

U piva uveďte stupeň Plato, jestliže členský stát odeslání a/nebo členský stát určení zdaňuje pivo na tomto základě. Viz příloha II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..5,2

 

i

Daňové značení

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se daňových značení požadované členským státem určení.

an..350

 

j

Daňové značení_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

k

Indikátor použitého daňového značení

D

„R“, je-li použito daňové značení

Uveďte „1“, jestliže zboží nese nebo obsahuje daňové značení, nebo „0“, jestliže je zboží nemá.

n1

 

l

Označení původu

O

 

Tuto kolonku je možné použít pro osvědčení:

1.  v případě některých vín ve vztahu k chráněnému označení původu nebo chráněnému zeměpisnému označení (CHOP nebo CHZO) a roku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd v souladu s články 24 a 31 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 (2). Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (3) a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty“. Pokud má výrobek CHOP nebo CHZO, za uvedeným zněním následuje název (názvy) CHOP nebo CHZO a jeho registrační číslo (čísla), jak je stanoveno v článku 18 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (4);

2.  v případě některých lihovin, jejichž uvádění na trh souvisí s kategorií nebo kategoriemi lihovin, zeměpisným označením nebo stářím výrobku, podle příslušných právních předpisů Unie o lihovinách (zejména článku 4, čl. 12 odst. 3 a článku 15 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (5)). Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek (výrobky) byl (byly) uveden(y) na trh a označen(y) v souladu s požadavky článku 4, čl. 12 odst. 3 a článku 15 a přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.“;

3.  u piva vyráběného v malých nezávislých pivovarech, jak je stanoveno ve směrnici Rady 92/83/EHS (6), u něhož se zamýšlí požadovat sníženou sazbu spotřební daně v členském státě určení. Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben malým nezávislým pivovarem.“;

4.  u ethanolu vyrobeného malými lihovary podle definice uvedené ve směrnici Rady 92/83/EHS, u něhož se zamýšlí požadovat sníženou sazbu spotřební daně v členském státě určení. Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben malým lihovarem.“

an..350

 

m

Označení původu_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

n

Velikost výrobce

O

 

U piva nebo lihovin, u kterých je v kolonce 17 l uvedeno osvědčení (Označení původu), uveďte roční výstav v předcházejícím roce v hektolitrech piva nebo čistého alkoholu v případě lihovin.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..15

 

o

Hustota

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně hustotu při teplotě 15 °C podle přílohy II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..5,2

 

p

Obchodní název

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný

Uveďte obchodní název zboží za účelem identifikace dopravovaných výrobků.

Při dopravě nebalených vín uvedených v bodech 1 až 9, 15 a 16 části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 označení produktu obsahuje nepovinné údaje podle článku 120 uvedeného nařízení, za předpokladu, že jsou nebo mají být uvedeny na etiketě.

an..350

 

q

Obchodní název_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

r

Obchodní značka výrobků

D

„R“, má-li zboží podléhající spotřební dani obchodní značku. Členský stát může rozhodnout, že u dopravovaných výrobků není třeba uvádět obchodní značku, je-li uvedena na faktuře či jiném obchodním dokladu uvedeném v kolonce 9b

Uveďte obchodní značku zboží, je-li k dispozici.

an..350

 

s

Obchodní značka výrobků_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17.1

OBALY

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalů

R

 

Uveďte druh obalů a použijte jeden z kódů v příloze II, seznam kódů 9.

an2

 

b

Počet obalů

C

„R“, jsou-li označeny jako „počitatelné“

Uveďte počet obalů, jsou-li počitatelné, podle přílohy II, seznam kódů 9.

Je-li „počet obalů“ nastaven na „0“, měl by existovat alespoň jeden OBAL se stejnými „dopravními označeními obalu“ a „počtem obalů“ o hodnotě větší než „0“.

n..15

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jsou-li na obalech použity.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Dopravní označení obalu

C

— „R“, je-li počet obalů 0

„O“ v ostatních případech

 

an..999

17.2

VINAŘSKÉ VÝROBKY

D

„R“ u vinařských výrobků obsažených v části XII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

a

Kategorie vinařského výrobku

R

 

U vinařských výrobků obsažených v části XII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 uveďte jednu z těchto hodnot:

1 = víno bez CHOP/CHZO

2 = odrůdové víno bez CHOP/CHZO

3 = víno s CHOP nebo CHZO

4 = dovážené víno

5 = jiné

n1

 

b

Kód vinařské oblasti

D

„R“ pro volně ložené vinařské výrobky (jmenovitý objem vyšší než 60 litrů)

Uveďte vinařskou oblast, ze které pochází dopravovaný výrobek, podle dodatku 1 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013.

n..2

 

c

Třetí země původu

C

„R“, je-li kategorie vinařského výrobku v kolonce 17.2a „4“ (dovážené víno)

►M8  Uveďte kód země, který se liší od kódů zemí členských států. ◄

a2

 

d

Další informace

O

 

 

an..350

 

e

Další informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17.2.1

Kód OPERACE PŘI ZPRACOVÁNÍ VÍNA

D

„R“ pro volně ložené vinařské výrobky (jmenovitý objem vyšší než 60 litrů)

 

99x

 

a

Kód operace při zpracování vína

R

 

Uveďte jeden nebo více „kódů operace při zpracování vína“ podle seznamu v bodě 1.4 písm. b) části B přílohy VI nařízení (ES) č. 436/2009.

n..2

18

DOKLAD Osvědčení

O

 

 

9x

 

a

Stručný popis dokladu

C

„R“, není-li použito datové pole 18c nebo 18e

Uveďte popis jakéhokoli osvědčení, které se vztahuje k dopravovanému zboží, například osvědčení týkající se označení původu uvedeného v kolonce 17 l.

an..350

 

b

Stručný popis dokladu_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

c

Odkaz na doklad

C

„R“, není-li použito datové pole 18a nebo 18e

Uveďte odkaz na jakékoli osvědčení vztahující se k dopravovanému zboží.

an..350

 

d

Odkaz na doklad_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

e

Typ dokladu

C

„R“, není-li použito datové pole 18a nebo 18c

Uveďte kód typu dokladu uvedený v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/323, seznam kódů 15.

an..4

 

f

Reference dokladu

C

„R“, je-li použit typ dokladu v kolonce 18e

 

an..35

(1)   

Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 8, 11.1.1996, s. 11).

(2)   

Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(3)   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)   

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).

(5)   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(6)   

Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

▼M4Tabulka 2

(uvedená v čl. 4 odst. 1)

Zrušení

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum a čas ověření zrušení

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu zprávy o zrušení

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC elektronického správního dokladu, pro který je požadováno zrušení.

an21

3

ZRUŠENÍ

R

 

 

 

 

a

Důvod zrušení

R

 

Uveďte důvod zrušení e-AD a použijte kódy v příloze II, seznam kódů 10.

n1

 

b

Doplňující informace

C

— „R“, je-li kód důvodu zrušení 0

— „O“, je-li kód zrušení 1, 2, 3 nebo 4

(Viz kolonka 3a)

Uveďte všechny další informace týkající se zrušení e-AD.

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

▼M5Tabulka 3

(uvedená v čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 2)

Změna místa určení

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum a čas ověření změny místa určení

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu zprávy o změně místa určení

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

Aktualizace e-AD

R

 

 

 

 

a

Pořadové číslo

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu zprávy o změně místa určení

Při prvním ověření e-AD nastavte 1 a potom zvyšujte o 1 při každé další změně místa určení.

n..2

 

b

ARC

R

 

Uveďte ARC dokladu e-AD, jehož místo určení se změnilo.

an21

 

c

Doba přepravy

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění doba přepravy

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna možným hodnotám maximální doby přepravy podle kódu způsobu dopravy v příloze II, seznam kódů 13.

an3

 

d

Změna sjednání dopravy

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění osoba odpovědná za sjednání dopravy

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy za použití jedné z následujících hodnot:

1 = odesílatel

2 = příjemce

3 = vlastník zboží

4 = jiný subjekt.

n1

 

e

Číslo faktury

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění číslo faktury

Uveďte číslo faktury vztahující se na zboží. Není-li faktura ještě vyhotovena, uveďte číslo dodacího listu nebo jiného přepravního dokladu.

an..35

 

f

Datum faktury

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“), jestliže se při změně místa určení mění číslo faktury

Datum dokladu uvedeného v kolonce 2e.

date

 

g

Kód způsobu dopravy

C

„R“, jestliže se při změně místa určení mění způsob dopravy

„R“, je-li typový kód ručitele uveden a zní „Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje“

„O“ v ostatních případech

Uveďte způsob dopravy a použijte kódy v příloze II, seznam kódů 7.

Je-li typový kód ručitele v kolonce 7a (je-li uveden) nebo v posledním e-AD (kolonka 11a tabulky 1) nebo případně v poslední zprávě o „změně místa určení“ (kolonka 7b) uvádějící změnu místa dodání „Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje“, kód způsobu dopravy musí být „Námořní doprava“ nebo „Pevná přepravní zařízení“.

n..2

 

h

Doplňující informace

C

„R“, je-li kód způsobu dopravy uveden a je „jiný“

Popište způsob dopravy.

an..350

 

i

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3

ZMĚNĚNÉ Místo určení

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1 = daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2 = registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3 = dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4 = přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

6 = vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

n1

4

SUBJEKT Nový příjemce

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění příjemce

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

— „O“ pro typový kód místa určení 6

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Pro typové kódy místa určení:

— 1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

— 6: uveďte daňové identifikační číslo osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

— „O“ pro typový kód místa určení 6

— Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2,3 a 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovědné za podání vývozního celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

5

SUBJEKT Místo dodání

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

— „O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani.

Pro typový kód místa určení 2 datová skupina:

— je „O“ po úspěšném ověření návrhu změny místa určení, jelikož členský stát odeslání může v této kolonce uvést adresu registrovaného příjemce uvedeného v SEED,

— neplatí pro návrh změny místa určení.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typový kód místa určení 1

— „O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Pro typové kódy místa určení:

— 1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

— 2 a 3: uveďte daňové identifikační číslo nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2 a 3

— „O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 5c, 5e a 5f:

— „R“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 4

— „O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

6

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení podle čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. Viz příloha II, seznam kódů 5.

Zadejte kód celního úřadu, který figuruje na seznamu celních úřadů ve funkci úřadu vývozu.

an8

7

ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY

O

 

 

 

 

a

Typový kód ručitele

R

 

Označte osobu nebo osoby odpovědné za poskytnutí zajištění a použijte typový kód ručitele v příloze II, seznam kódů 6.

Je-li typový kód ručitele „Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje“, kód výrobku podléhajícího spotřební dani uvedený v posledním e-AD (kolonka 17b tabulky 1), případně v poslední zprávě o oznámení o „přijetí/oznámení o vývozu zboží“ (kolonka 7d tabulky 6) obsahující částečné odmítnutí, musí být energetický produkt.

n..4

7.1

SUBJEKT Ručitel

C

„R“, použije-li se jeden z následujících typových kódů ručitele:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 nebo 1234

(Viz typový kód ručitele v příloze II, seznam kódů 6.

Označte dopravce a/nebo vlastníka zboží, poskytují-li zajištění.

2x

 

a

Číslo spotřební daně subjektu

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Uveďte platné registrační číslo SEED nebo daňové identifikační číslo dopravce nebo vlastníka zboží podléhajícího spotřební dani.

an13

 

b

DIČ

O

 

 

an..14

 

c

Jméno subjektu

C

V kolonkách 7c, d, f a g:

„O“, je-li uvedeno číslo spotřební daně subjektu, jinak „R“

 

an..182

 

d

Název ulice

C

 

 

an..65

 

e

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

f

PSČ

C

 

 

an..10

 

g

Město

C

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

8

SUBJEKT Nový sjednavatel dopravy

C

„R“ k identifikaci osoby odpovědné za sjednání dopravy, jestliže hodnota v kolonce 2d je „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

9

SUBJEKT Nový dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“), jestliže se při změně místa určení mění dopravce

Identifikace nového subjektu, který uskutečňuje dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

10

ÚDAJE O DOPRAVĚ

D

„R“, jestliže se při změně místa určení změnily údaje o dopravě

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku vztahující se na způsob dopravy uvedený v kolonce 2g, viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 10 a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku / dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Uveďte kód jazyka, viz příloha II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

▼M4Tabulka 4

(uvedená v čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 6 a čl. 6 odst. 2 písm. b))

Oznámení o změně místa určení/oznámení o rozdělení přepravy

A

B

C

D

E

F

G

1

 

OZNÁMENÍ O ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍM SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

Druh oznámení

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uveďte důvod oznámení a použijte jednu z následujících hodnot:

1 = změna místa určení

2 = rozdělení přepravy

n1

 

b

Datum a čas oznámení

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

 

c

ARC

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uveďte ARC u e-AD, na který se vztahuje oznámení.

an21

 

d

Pořadové číslo

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uveďte pořadové číslo e-AD.

Při prvním ověření e-AD nastavte 1 a potom zvyšujte o 1 při každé další změně místa určení.

n..2

2

 

NAVAZUJÍCÍ ARC

C

„R“, je-li druh oznámení v kolonce 1a „2“.

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání.

 

9x

 

a

ARC

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání.

 

an21

▼M7Tabulka 5

(uvedená v čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 2)

Rozdělení přepravy

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Rozdělení přepravy

R

 

 

 

 

a

Předcházející ARC

R

 

Uveďte kód ARC elektronického správního dokladu, u kterého dochází k rozdělení.

Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

2

Členský stát rozdělení přepravy

R

 

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

Uveďte členský stát, na jehož území dochází k rozdělení přepravy, a použijte kód členského státu uvedený v příloze II, seznam kódů 3.

a2

3

e-AD Podrobnosti k rozdělení přepravy

R

 

K rozdělení přepravy dochází úplným nahrazením příslušného e-AD dvěma nebo více novými doklady.

9x

 

a

Místní referenční číslo

R

 

Jedinečné pořadové číslo přidělené pro e-AD odesílatelem za účelem identifikace zásilky v záznamech odesílatele.

an..22

 

b

Doba přepravy

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy mění doba přepravy

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna možným hodnotám maximální doby přepravy podle kódu způsobu dopravy v příloze II, seznam kódů 13.

an3

 

c

Změna sjednání dopravy

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy mění osoba odpovědná za sjednání dopravy

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1 = odesílatel

2 = příjemce

3 = vlastník zboží

4 = jiný subjekt

n1

3.1

ZMĚNĚNÉ Místo určení

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1 = daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2 = registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3 = dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4 = přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

6 = vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8 = neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

n1

3.2

SUBJEKT Nový příjemce

C

„O“, je-li typový kód místa určení jiný než 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3, 4 a 6: změna příjemce při rozdělení přepravy mění tuto datovou skupinu na „R“.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

— „O“ pro typový kód místa určení 6

— Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

— 1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

— 6: uveďte identifikační číslo pro účely DPH osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

— „O“ pro typový kód místa určení 6

— Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

3.3

SUBJEKT Místo dodání

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

— „O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typový kód místa určení 1

— „O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

— 1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

— 2 a 3: uveďte identifikační číslo pro účely DPH nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2 a 3

— „O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 3.3c, 3.3e a 3.3f:

— „R“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 4

— „O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.4

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód změněného místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení podle čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

3.5

SUBJEKT Nový sjednavatel dopravy

C

„R“ k identifikaci osoby odpovědné za sjednání dopravy, jestliže hodnota v kolonce 3c je „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.6

SUBJEKT Nový dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“), jestliže se při rozdělení přepravy mění dopravce

Identifikace osoby, která uskutečňuje novou dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.7

ÚDAJE O DOPRAVĚ

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy změnily údaje o dopravě

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku. Viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 3.7a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku/dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.8

Tělo e-AD

R

 

Pro každý výrobek, který tvoří zásilku, musí být použita zvláštní datová skupina.

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné referenční číslo oznámení výrobku v původním rozděleném e-AD. Jedinečné referenční číslo oznámení musí být pro každý „e-AD podrobnosti k rozdělení přepravy“ jedinečné.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..3

 

b

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

an..4

 

c

Kód KN

R

 

Uveďte kód KN platný v den oznámení rozdělení přepravy.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n8

 

d

Množství

R

 

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

U přepravy registrovanému příjemci podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je oprávněn přijmout.

U přepravy určené organizaci osvobozené od spotřební daně podle článku 12 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je množství uvedené v potvrzení o osvobození od spotřební daně.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnost

R

 

Uveďte hrubou hmotnost zásilky (zboží podléhající spotřební dani včetně obalu).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

f

Čistá hmotnost

R

 

Uveďte hmotnost zboží podléhajícího spotřební dani bez obalu.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

i

Daňové značení

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se daňových značení požadované členským státem určení.

an..350

 

j

Daňové značení_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

k

Indikátor použitého daňového značení

D

„R“, je-li použito daňové značení

Uveďte „1“, jestliže zboží nese nebo obsahuje daňové značení, nebo „0“, jestliže je zboží nemá.

n1

 

o

Hustota

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně hustotu při teplotě 15 °C podle tabulky v příloze II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..5,2

 

p

Obchodní název

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný

Uveďte obchodní název zboží za účelem identifikace dopravovaných výrobků.

an..350

 

q

Obchodní název_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

r

Obchodní značka výrobků

D

„R“, má-li zboží podléhající spotřební dani obchodní značku

Uveďte obchodní značku zboží, je-li k dispozici.

an..350

 

s

Obchodní značka výrobků_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.8.1

OBALY

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalů

R

 

Uveďte druh obalů a použijte jeden z kódů v příloze II, seznam kódů 9.

an2

 

b

Počet obalů

C

„R“, jsou-li označeny jako „počitatelné“

Uveďte počet obalů, jsou-li počitatelné, podle přílohy II, seznam kódů 9.

Je-li „počet obalů“ nastaven na „0“, měl by existovat alespoň jeden OBAL se stejnými „dopravními označeními obalu“ a „počtem obalů“ o hodnotě větší než „0“.

n..15

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jsou-li na obalech použity.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Dopravní označení obalu

C

— „R“, je-li počet obalů 0

— „O“ v ostatních případech

 

an..999

▼M4Tabulka 6

(uvedená v článku 7 a čl. 8 odst. 3)

Oznámení o přijetí/Oznámení o vývozu zboží

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum a čas ověření oznámení o přijetí/vývozu zboží

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení/vývozu po ověření oznámení o přijetí/oznámení o vývozu zboží

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC dokladu e-AD. Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

Uveďte pořadové číslo e-AD.

Při prvním ověření e-AD nastavte 1 a potom zvyšujte o 1 při každé další změně místa určení.

n..2

3

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ kromě případů, kdy je datový prvek Druh zprávy v odpovídajícím elektronickém správním dokladu nastaven na „2 – předložení při vývozu s místním celním řízením“

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

— „O“ pro typový kód místa určení 6

— Nepoužije se pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Pro typové kódy místa určení:

— 1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

— 6: uveďte daňové identifikační číslo osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

— „O“ pro typový kód místa určení 6

— Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4, 5 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovědné za podání vývozního celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

4

SUBJEKT Místo dodání

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

— „O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

— „R“ pro typový kód místa určení 1

— „O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Pro typové kódy místa určení:

— 1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

— 2, 3 a 5: uveďte daňové identifikační číslo nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

— „R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 5

— „O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 4c, 4e a 4f:

— „R“ pro typové kódy místa určení 2, 3, 4 a 5

— „O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

5

ÚŘAD Místo určení

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3, 4 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu příslušných orgánů členského státu určení odpovědného za kontrolu zboží podléhajícího spotřební dani v místě určení. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

6

OZNÁMENÍ o přijetí/vývozu zboží

R

 

 

 

 

a

Datum doručení zboží podléhajícího spotřební dani

R

 

Datum, kdy je ukončena přeprava v souladu s čl. 20 odst. 2 směrnice 2008/118/ES.

Date

 

b

Obecný závěr přijetí

R

 

Možné hodnoty jsou:

1 = Přijato a vyhovuje

2 = Přijato, i když nevyhovuje

3 = Přijetí odmítnuto

4 = Přijetí částečně odmítnuto

21 = Výstup přijat a vyhovuje

22 = Výstup přijat, i když nevyhovuje

23 = Výstup odmítnut

n..2

 

c

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se přijetí zboží podléhajícího spotřební dani.

an..350

 

d

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

7

TĚLO OZNÁMENÍ o přijetí/vývozu zboží

C

„R“, je-li hodnota kódu obecného závěru přijetí jiná než 1 a 21

(Viz kolonka 6b)

 

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné referenční číslo příslušného e-AD (kolonka 17a tabulky 1) vztahujícího se na stejné zboží podléhající spotřební dani jako v příslušném e-AD, pro které se použije jiný kód než 1 a 21.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..3

 

b

Indikátor nedostatečného nebo nadměrného množství

D

„R“, je-li u dotčeného záznamu v těle oznámení zjištěno nedostatečné nebo nadměrné množství

Možné hodnoty jsou:

S = nedostatečné množství

E = nadměrné množství

a1

 

c

Vysledované nedostatečné nebo nadměrné množství

C

„R“, je-li uveden indikátor v kolonce 7b

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz seznamy kódů 11 a 12).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,3

 

d

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

an4

 

e

Odmítnuté množství

C

„R“, je-li hodnota kódu obecného závěru přijetí 4

(Viz kolonka 6b)

Uveďte množství u každého záznamu v těle oznámení, u kterého došlo k odmítnutí zboží podléhajícího spotřební dani (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,3

7.1

DŮVOD, PROČ NEVYHOVUJE

D

„R“ pro každý záznam v těle oznámení, pro který se použije kód obecného závěru přijetí 2, 3, 4, 22 nebo 23

(Viz kolonka 6b)

 

9x

 

a

Důvod, proč nevyhovuje

R

 

Možné hodnoty jsou:

0 = Jiný

1 = Nadměrné množství

2 = Nedostatečné množství

3 = Poškozené zboží

4 = Porušená závěra

5 = Oznámeno v rámci režimu ECS („Export Control System“, systém řízení vývozu)

7 = Množství převyšuje množství uvedené v dočasném povolení

n1

 

b

Doplňující informace

C

— „R“, je-li kód důvodu, proč nevyhovuje, 0

— „O“ při použití kódů důvodu, proč nevyhovuje, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 7

(Viz kolonka 7.1a)

Uveďte všechny další informace týkající se přijetí zboží podléhajícího spotřební dani.

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

▼B
PŘÍLOHA II

(uvedená v článku 2)

Seznamy kódů

1.   KÓDY JAZYKŮ

Tyto kódy jsou vybrány z normy ISO 639.1 (kódy alfa-2); kromě toho byly přidány dva kódy, které v normě nejsou a které mají být použity ve spojení s verzí v latince u jazyků, jež latinku nepoužívají, tedy:

— 
bt – bulharština (latinka)
— 
gr – řečtina (latinka)Kód

Popis

bg

bulharština

bt

bulharština (latinka)

▼C1

hr

chorvatština

▼B

cs

čeština

da

dánština

nl

nizozemština

en

angličtina

et

estonština

fi

finština

fr

francouzština

ga

keltština

gr

řečtina (latinka)

de

němčina

el

řečtina

hu

maďarština

it

italština

lv

lotyština

lt

litevština

mt

maltština

pl

polština

pt

portugalština

ro

rumunština

sk

slovenština

sl

slovinština (slovinský)

es

španělština

sv

švédština

2.   SPRÁVNÍ REFEREČNÍ KÓDPole

Obsah

Typ pole

Příklady

1

Rok

numerický 2

05

2

Identifikátor členského státu, ve kterém byl e-AD původně předložen

alfabetický 2

ES

3

Specifický kód přiřazený jednotlivým zemím

►M3  alfanumerický 16 (číslice a velká písmena) ◄

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrolní znak

numerický 1

9

V poli 1 jsou uvedeny poslední dvě číslice roku formálního přijetí přepravy.

▼M1

Pole 2 se přebírá ze seznamu ČLENSKÉ STÁTY (seznam kódů 3)

▼B

V poli 3 je nutno vyplnit jedinečný identifikátor pro přepravu v rámci systému EMCS. O způsobu, jakým se toto pole použije, rozhodují orgány členských států, každá přeprava v rámci systému EMCS však musí mít specifické číslo.

V poli 4 je uveden kontrolní znak pro celý ARC, který pomůže zjistit chybu při zadávání ARC.

▼M8

3.   KÓDY ZEMÍ

Kódy musí být shodné s kódy stanovenými v klasifikaci zemí a území pro evropskou statistiku mezinárodního obchodu se zbožím uvedené v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1470 ( 2 ), kromě:

— 
Řecka, kdy je nutné použít EL namísto GR.

▼M8 —————

▼M8

5.   REFERENČNÍ ČÍSLO CELNÍHO ÚŘADU (COR)

COR se skládá z identifikátoru kódu země členského státu, po němž následuje šestimístné alfanumerické národní číslo, například IT0830AB.

▼B

6.   TYPOVÝ KÓD RUČITELEKód

Popis

1

Odesílatel

2

Dopravce

3

Vlastník výrobků podléhajících spotřební dani

4

Příjemce

▼M3

5

Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje

▼B

12

Společné zajištění odesílatelem a dopravcem

13

Společné zajištění odesílatelem a vlastníkem výrobků podléhajících spotřební dani

14

Společné zajištění odesílatelem a příjemcem

23

Společné zajištění dopravcem a vlastníkem výrobků podléhajících spotřební dani

24

Společné zajištění dopravcem a příjemcem

34

Společné zajištění vlastníkem výrobků podléhajících spotřební dani a příjemcem

123

Společné zajištění odesílatelem, dopravcem a vlastníkem výrobků podléhajících spotřební dani

124

Společné zajištění odesílatelem, dopravcem a příjemcem

134

Společné zajištění odesílatelem, vlastníkem výrobků podléhajících spotřební dani a příjemcem

234

Společné zajištění dopravcem, vlastníkem výrobků podléhajících spotřební dani a příjemcem

1234

Společné zajištění odesílatelem, dopravcem, vlastníkem výrobků podléhajících spotřební dani a příjemcem

7.   KÓD ZPŮSOBU DOPRAVYKód

Popis

0

Jiný

1

Námořní doprava

2

Železniční doprava

3

Silniční doprava

4

Letecká doprava

5

Poštovní zásilky

7

Pevná přepravní zařízení

8

Vnitrozemská vodní doprava

8.   KÓD DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKUKód

Popis

1

Kontejner

2

Vozidlo

3

Návěs

4

Tahač

▼M1

5

Pevné přepravní zařízení

▼B

9.   KÓDY OBALŮ

Použijte kódy v příloze 38, kolonka 31 nařízení (EHS) č. 2454/93.

10.   KÓD DŮVODU ZRUŠENÍKód

Popis

0

Jiný

1

Překlep

2

Přerušená obchodní transakce

3

Duplicitní e-AD

4

Přeprava nebyla zahájena v den odeslání

11.   VÝROBKY PODLÉHAJÍCÍ SPOTŘENÍ DANIEPC

KAT

UNIT

Popis

A

P

D

T200

T

4

►M4  cigarety podle článku 3 směrnice Rady 2011/64/EU (1), a produkty, které se považují za cigarety podle čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice ◄

N

N

N

T300

T

4

►M4  Doutníky a doutníčky podle článku 4 směrnice 2011/64/EU ◄

N

N

N

T400

T

1

►M4  Jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/64/EU ◄

N

N

N

T500

T

1

►M4  Tabák ke kouření podle čl. 5 odst. 1 směrnice 2011/64/EU, jiný než jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice, a produkty považované za tabák ke kouření jiný než jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret v souladu s čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice ◄

N

N

N

B000

B

3

Pivo podle článku 2 směrnice 92/83/EHS

A

A

N

W200

W

3

Tiché víno a šumivé kvašené nápoje jiné než víno a pivo, jak jsou vymezeny v čl. 8 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 směrnice 92/83/EHS

A

N

N

W300

W

3

Jiné šumivé víno a šumivé kvašené nápoje než víno a pivo podle čl. 8 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 směrnice 92/83/EHS

A

N

N

I000

I

3

Meziprodukty podle článku 17 směrnice 92/83/EHS

A

N

N

S200

S

3

Lihoviny podle první, druhé a třetí odrážky článku 20 směrnice 92/83/EHS

A

N

N

S300

S

3

Líh podle první odrážky článku 20 směrnice 92/83/EHS kódů KN 2207 a 2208 jiný než lihoviny (S200)

A

N

N

S400

S

3

Částečně denaturovaný alkohol podle článku 20 směrnice 92/83/EHS, který byl denaturován, nesplňuje však podmínky pro osvobození od daně uvedené v čl. 27 odst. 1 písm.a) nebo b) uvedené směrnice, jiný než lihoviny (S200)

A

N

N

S500

S

3

Výrobky s obsahem lihu podle první odrážky článku 20 směrnice 92/83/EHS jiných kódů KN než 2207 a 2208

A

N

N

E200

E

2

Rostlinné a živočišné oleje – výrobky kódů KN 1507 až 1518 , pokud jsou tyto výrobky určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota (čl. 20 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2003/96/ES (2))

N

N

A

E300

E

2

Minerální oleje (energetické výrobky) – výrobky kódů KN 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 a 2707 50 (čl. 20 odst. 1 písm. b) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

▼M6

E410

E

2

Olovnatý benzín kódů KN 2710 12 31 , 2710 12 51 a 2710 12 59 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E420

E

2

Bezolovnatý benzín kódů KN 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 a 2710 12 49 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E430

E

2

Plynový olej neznačený kódů KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E440

E

2

Plynový olej značený kódů KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E450

E

2

Petrolej (kerosen) kódu KN 2710 19 21 a neznačený petrolej (kerosen) kódu 2710 19 25 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E460

E

2

Petrolej (kerosen) značený kódu 2710 19 25 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E470

E

1

Těžký topný olej kódů KN 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 a 2710 20 39 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

N

E480

E

2

Produkty kódů KN 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86)) při obchodní přepravě volně loženého zboží (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E490

E

2

Produkty kódů KN 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 a 2710 19 55 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

▼B

E500

E

1

Zkapalněné ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky (LPG) kódů KN 2711 12 11 až 2711 19 00 (čl. 20 odst. 1 písm. d) směrnice 2003/96/ES)

N

N

N

E600

E

1

Nasycené acyklické uhlovodíky kódu KN 2901 10 (čl. 20 odst. 1 písm. e) směrnice 2003/96/ES)

N

N

N

E700

E

2

Cyklické uhlovodíky kódů KN 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 a 2902 44 (čl. 20 odst. 1 písm. f) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E800

E

2

Výrobky kódu KN 2905 11 00 (methanol (methylalkohol)), které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota (čl. 20 odst. 1 písm. g) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

▼M6

E910

E

2

Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů (FAMAE) kódu KN 3826 00 10 (čl. 20 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E920

E

2

Produkty kódů KN 3824 99 86 , 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky), 3824 99 93 , 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty) a 3826 00 90 , pokud jsou určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota (čl. 20 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

▼M1

E930

E

2

Přísady zařazené do kódů KN 3811 11 , 3811 19 00 a 3811 90 00

N

N

N

▼B

(1)   

Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 24).

(2)   

Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

Poznámka: Kódy KN uvedené v tabulce jsou kódy použité v tabulce energetických produktů v nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (Úř. věst. L 279, 23.10.2001).

Popis sloupců:

EPCKód výrobku podléhajícího spotřební dani

KATKategorie výrobku podléhajícího spotřební dani

UNITMěrná jednotka (ze seznamu 12)

A:Obsah alkoholu musí být uveden (Ano/Ne)

P:Stupeň Plato musí být uveden (Ano/Ne)

D:Hustota při teplotě 15 °C musí být uvedena (Ano/Ne)

12.   MĚRNÉ JEDNOTKYKód měrné jednotky

Popis

1

Kg

2

litr (teplota 15 °C)

3

litr (teplota 20 °C)

4

1 000 položek

▼M5

13.   MAXIMÁLNÍ DOBA PŘEPRAVY PODLE ZPŮSOBU DOPRAVYKód způsobu dopravy

Maximální doba přepravy

0

D45

1

D45

2

D35

3

D35

4

D20

5

D30

7

D15

8

D35

Poznámka 1:  Hodnota „0“ označuje multimodální dopravu (součástí je vykládka a překládka nákladu) a zahrnuje případy skupinových zásilek, vývozu, rozdělení přepravy a změny místa určení.

Poznámka 2:  V případě vývozu se dobou přepravy rozumí odhadovaná doba přepravy do okamžiku výstupu z celního území Unie.( 1 ) Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 1.

( 2 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, s. 2).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU