(ES) č. 607/2009Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

Publikováno: Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60-139 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. července 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/33 Pozbývá platnosti: 14. ledna 2019
Konsolidované znění předpisu s účinností od 14. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 607/2009

ze dne 14. července 2009,

kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

(Úř. věst. L 193, 24.7.2009, p.60)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018,

L 9

2

11.1.2019

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R0607-20180303
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU