(ES) č. 479/2009Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. května 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. června 2009 Nabývá účinnosti: 30. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. září 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 479/2009

ze dne 25. května 2009

o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 145, 10.6.2009, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 679/2010 ze dne 26. července 2010,

  L 198

1

30.7.2010

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 220/2014 ze dne 7. března 2014,

  L 69

101

8.3.2014
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 479/2009

ze dne 25. května 2009

o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

(kodifikované znění)RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 14 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství ( 3 ) bylo několikrát podstatně změněno ( 4 ). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Definice pojmů „veřejný“, „schodek“ a „investice“ jsou v Protokolu o postupu při nadměrném schodku stanoveny s odkazem na Evropský systém integrovaných hospodářských účtů (ESA), nahrazený Evropským systémem národních a regionálních účtů ve Společenství (přijatý rozhodnutím Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, dále jen ►M2  „ESA 2010“ ◄  ( 5 ). Jsou zapotřebí přesné definice odkazující na klasifikační kódy ►M2  ESA 2010 ◄ . Tyto definice mohou být v rámci nezbytné harmonizace vnitrostátních statistik nebo z jiných důvodů měněny. O všech revizích ESA rozhodne Rada v souladu s ustanoveními Smlouvy týkajícími se pravomocí a postupů.

(3)

Podle ►M2  ESA 2010 ◄ se úrokové toky na základě swapových dohod a dohod o budoucích úrokových sazbách (forward rate agreements) klasifikují ve finančním účtu a vyžadují zvláštní zacházení v případě údajů předávaných podle postupu při nadměrném schodku.

(4)

Definici pojmu „zadlužení“ stanovenou v Protokolu o postupu při nadměrném schodku je třeba zpřesnit odkazem na klasifikační kódy ►M2  ESA 2010 ◄ .

(5)

V případě finančních derivátů vymezených ►M2  ESA 2010 ◄ neexistuje nominální hodnota, která je totožná s hodnotou jiných dluhových nástrojů. Je proto nezbytné, aby se finanční deriváty nezahrnovaly do závazků, které pro účely Protokolu o postupu při nadměrném schodku tvoří veřejné zadlužení. U závazků podléhajících dohodám o stanovení směnného kurzu je třeba tento kurz vzít v úvahu při přepočtu do národní měny.

(6)

►M2  ESA 2010 ◄ obsahuje podrobnou definici hrubého domácího produktu v tržních cenách, která je vhodná pro výpočet poměru schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu a poměru veřejného zadlužení k hrubému domácímu produktu podle článku 104 Smlouvy.

(7)

Konsolidované veřejné výdaje na úroky jsou důležitým ukazatelem pro sledování rozpočtové situace v členských státech. Výdaje na úroky jsou neoddělitelně spojeny s veřejným zadlužením. Výše veřejného zadlužení sdělovaná členskými státy Komisi musí být konsolidována v rámci sektoru vládních institucí. Výše veřejného zadlužení a výdajů na úroky by měly být vzájemně konsistentní. Metodika ►M2  ESA 2010 ◄ (bod 1.58) uznává, že pro určité druhy analýz jsou konsolidované agregáty mnohem významnější než celkové hrubé údaje. J

(8)

V souladu s podmínkami Protokolu o postupu při nadměrném schodku poskytuje statistické údaje potřebné pro použití při uvedeném postupu Komise.

(9)

Úlohu Komise jako statistického úřadu v tomto kontextu zajišťuje jménem Komise Eurostat. Jako útvar Komise odpovědný za provádění úkolů náležejících Komisi, pokud jde o tvorbu statistik Společenství, je Eurostat povinen plnit své úkoly v souladu se zásadami nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti, efektivnosti nákladů, statistické důvěrnosti a transparentnosti, které jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 97/281/ES ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství ( 6 ). Provádění doporučení Komise ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních úřadů a statistického úřadu Společenství vnitrostátními statistickými úřady a statistickým úřadem Společenství by mělo posílit zásadu profesionální nezávislosti, přiměřenosti zdrojů a kvality statistických údajů.

(10)

Eurostat je odpovědný jménem Komise za hodnocení kvality údajů a poskytování údajů, které jsou používány v rámci postupu při nadměrném schodku v souladu s rozhodnutím 97/281/ES.

(11)

Mezi Komisí a statistickými úřady členských států by se měl zavést stálý dialog za účelem zajištění jak kvality skutečných údajů oznamovaných členskými státy, tak i souvisejících účtů sektoru vládních institucí sestavených v souladu s ►M2  ESA 2010 ◄ .

(12)

Pro okamžité a pravidelné informování Komise (Eurostatu) členskými státy o jejich plánovaném a skutečném schodku a o výši jejich zadlužení je zapotřebí přijmout podrobná pravidla.

(13)

V souladu s čl. 104c odst. 2 a 3 Smlouvy má Komise sledovat vývoj rozpočtové situace a výši veřejného zadlužení členských států a zkoumat dodržování rozpočtové kázně na základě kritérií souvisejících se schodkem veřejných financí a veřejným zadlužením. Pokud některý členský stát nesplňuje požadavky podle jednoho kritéria nebo podle obou kritérií, je nezbytné, aby Komise zohlednila všechny rozhodující faktory. Komise musí zkoumat, zda v některém členském státě neexistuje riziko nadměrného schodku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

1.   ►M2  Pro účely Protokolu o postupu při nadměrném schodku a tohoto nařízení jsou pojmy uvedené v odstavcích 2 až 6 definovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (dále jen „ESA 2010“). Kódy v závorkách odkazují na ESA 2010. ◄

2.  Pojmem „veřejný“ se rozumí sektor „vládních institucí“ (S.13), tj. „centrální vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314), s vyloučením komerčních operací, jak jsou definovány v ►M2  ESA 2010 ◄ .

Vyloučením komerčních operací se rozumí, že sektor „vládních institucí“ (S.13) zahrnuje pouze institucionální jednotky, jejichž hlavní činností je poskytování netržních služeb.

3.  „Schodkem (přebytkem) veřejných financí“ se rozumí čisté výpůjčky (čisté půjčky) (1 ►M2  B.9 ◄ ) sektoru „vládních institucí“ (S.13), jak jsou definovány v ►M2  ESA 2010 ◄ . Úrokem zahrnutým do schodku veřejných financí je úrok ( ►M2  D.41 ◄ ), jak je definován v ►M2  ESA 2010 ◄ .

4.  „Veřejnými investičními výdaji“ se rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51) sektoru „vládních institucí“ (S.13), jak je definována v ►M2  ESA 2010 ◄ .

5.  „Veřejným zadlužením“ se rozumí jmenovitá hodnota celkového hrubého dluhu nesplaceného ke konci roku v sektoru „vládních institucí“ (S.13), s výjimkou závazků, proti nimž sektor „vládních institucí“ (S.13) drží odpovídající finanční aktiva.

▼M2

Veřejné zadlužení tvoří závazky vládních institucí v těchto kategoriích: oběživo a vklady (AF.2), dluhové cenné papíry (AF.3) a úvěry (AF.4), jak jsou definovány v ESA 2010.

▼B

Jmenovitou hodnotou závazku nesplaceného ke konci roku se rozumí jeho nominální hodnota.

Jmenovitá hodnota závazku vázaného na index odpovídá jeho nominální hodnotě upravené o změnu hodnoty jistiny v důsledku indexace, zjištěnou ke konci roku.

Závazky denominované v zahraniční měně nebo směňované z jedné zahraniční měny prostřednictvím smluvních dohod na jednu nebo více jiných zahraničních měn se přepočítají na tyto zahraniční měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách a na národní měnu se přepočítají na základě reprezentativního tržního směnného kurzu, který platí poslední pracovní den každého roku.

Závazky denominované v národní měně, směňované na základě smluvních dohod do zahraniční měny, se přepočítají do této zahraniční měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách a do národní měny se přepočítají na základě reprezentativního tržního směnného kurzu, který platí poslední pracovní den každého roku.

Závazky denominované v zahraniční měně a směňované prostřednictvím smluvních dohod do národní měny se přepočítají do této národní měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách.

6.  „Hrubým domácím produktem“ se rozumí hrubý domácí produkt v tržních cenách (HDPtc) (B.1*g), jak je definován v ►M2  ESA 2010 ◄ .

Článek 2

1.  „Údaji o úrovni plánovaného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení“ se rozumějí údaje, které členské státy stanovily pro běžný rok. Musí se jednat o nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující nejaktuálnější rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti. Měly by být sestaveny v co nejkratší době před oznamovací lhůtou.

2.  „Údaji o úrovni skutečného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení se rozumějí odhadované, předběžné, částečně finalizované nebo konečné výsledky za minulý rok. Plánované údaje spolu se skutečnými údaji tvoří souvislou časovou řadu, pokud jde o definice a koncepce.“

▼M1

Článek 2a

„Přístupem“ se rozumí, že příslušné dokumenty a jiné informace musí být poskytnuty na požádání buď okamžitě, nebo co nejrychleji poté ve lhůtě odpovídající času potřebnému ke shromáždění požadovaných informací.

▼BKAPITOLA II

PRAVIDLA A ROZSAH OZNAMOVÁNÍ

Článek 3

1.  Členské státy oznamují Komisi (Eurostatu) dvakrát ročně výši svého plánovaného a skutečného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení, a to poprvé před 1. dubnem běžného roku (rok n) a podruhé před 1. říjnem roku n.

Členské státy oznámí Komisi (Eurostatu), které vnitrostátní orgány mají zpravodajskou povinnost, pokud jde o postup při nadměrném schodku.

2.  Před 1. dubnem roku n členské státy:

a) oznámí Komisi (Eurostatu) výši plánovaného schodku veřejných financí pro rok n, aktualizovaný odhad skutečného schodku veřejných financí za rok n-1 a výši skutečného schodku veřejných financí v letech n-2, n-3 a n-4;

b) sdělí Komisi (Eurostatu) současně své plánované údaje pro rok n a skutečné údaje za léta n-1, n-2, n-3 a n-4 týkající se příslušných schodků v rozpočtech veřejného sektoru v souladu s definicí, která je v daném státě nejobvyklejší, jakož i údaje vysvětlující přepočet mezi schodkem v rozpočtu veřejného sektoru a schodkem veřejných financí pro subsektor S.1311;

c) sdělí Komisi (Eurostatu) současně své skutečné údaje za léta n-1, n-2, n-3 a n-4 o příslušných pracovních bilancích, jakož i údaje vysvětlující přepočet mezi pracovní bilancí každého veřejného subsektoru a schodkem veřejných financí pro subsektory S.1312, S.1313 a S.1314;

d) oznámí Komisi (Eurostatu) výši plánovaného schodku veřejných financí na konci roku n a skutečnou výši veřejného zadlužení ke konci roků n-1, n-2, n-3 a n-4;

e) poskytnou současně Komisi (Eurostatu) za roky n-1, n-2, n-3 a n-4 údaje vysvětlující příspěvek schodku veřejných financí a jiných faktorů týkajících se změn výše jejich veřejného zadlužení v jednotlivých subsektorech.

3.  Před 1. říjnem roku n oznámí členské státy Komisi (Eurostatu):

a) aktualizovanou výši plánovaného schodku veřejných financí pro rok n a výši skutečného schodku veřejných financí za roky n-1, n-2, n-3 a n-4 a dodrží požadavky odst. 2 písm. b) a c);

b) aktualizovanou výši plánovaného veřejného zadlužení ke konci roku n a svou výši skutečného veřejného zadlužení ke konci roků n-1, n-2, n-3 a n-4 a dodrží požadavky odst. 2 písm. e).

4.  Údaje o plánovaném schodku veřejných financí oznámené Komisi (Eurostatu) v souladu s odstavci 2 a 3 se vyjadřují v národní měně a v rozpočtových letech.

Údaje o skutečném schodku veřejných financí a skutečné výši veřejného zadlužení oznámené Komisi (Eurostatu) v souladu s odstavci 2 a 3 se vyjadřují v národní měně a v kalendářních letech, s výjimkou aktualizovaných odhadů pro rok n-1, které mohou být vyjádřeny v rozpočtových letech.

Pokud není rozpočtový rok totožný s kalendářním rokem, oznámí členské státy Komisi (Eurostatu) rovněž údaje o skutečném schodku veřejných financí a skutečné výši veřejného zadlužení ve dvou rozpočtových letech, které předcházejí běžnému rozpočtovému roku.

Článek 4

Postupem podle čl. 3 odst. 1, 2 a 3 poskytnou členské státy Komisi (Eurostatu) údaje o veřejných investičních výdajích a o výdajích na úroky (konsolidované).

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi (Eurostatu) ve lhůtách stanovených v čl. 3 odst. 1 předpokládanou výši hrubého domácího produktu za rok n a skutečnou výši hrubého domácího produktu v letech n-1, n-2, n-3 a n-4.

Článek 6

1.  Členské státy informují Komisi (Eurostat) o jakékoli podstatné revizi svých dříve oznámených údajů o skutečném a plánovaném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení, jakmile je k dispozici.

2.  Podstatné revize dříve oznámených údajů o skutečném schodku a zadlužení musí být řádně doloženy. Revize, jejichž výsledkem je překročení doporučených hodnot uvedených v Protokolu o postupu při nadměrném schodku, nebo revize, které znamenají, že údaje členského státu již doporučené hodnoty nepřekračují, jsou v každém případě oznámeny a řádně doloženy.

Článek 7

Členské státy zveřejní údaje o skutečném schodku a zadlužení a jiné údaje za minulé roky oznámené Komisi (Eurostatu) v souladu s články 3 až 6.KAPITOLA III

KVALITA ÚDAJŮ

Článek 8

1.  Komise (Eurostat) pravidelně vyhodnotí kvalitu jak skutečných údajů oznámených členskými státy, tak i souvisejících účtů sektoru vládních institucí sestavených podle ►M2  ESA 2010 ◄ (dále jen „veřejné účty“). Kvalitou skutečných údajů se rozumí soulad s účetními pravidly, úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistence statistických údajů. Hodnocení se zaměří na oblasti uvedené v seznamech členských států, např. vymezení sektoru vládních institucí, klasifikace vládních transakcí a závazků a čas zanesení informace.

▼M1

2.  Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve příslušné statistické informace požadované pro potřeby hodnocení kvality údajů, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice ( 7 ) týkající se statistické důvěrnosti.

„Statistické informace“ uvedené v prvním pododstavci se omezí na informace naprosto nezbytné pro ověření dodržování pravidel ESA. Statistickými informacemi se rozumějí zejména:

a) údaje z národních účtů;

b) soupisy;

c) tabulky pro oznámení předkládaná v rámci postupu při nadměrném schodku;

d) další dotazníky a objasnění týkající se oznámení.

Podobu těchto dotazníků vymezí Komise (Eurostat) po konzultaci s Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (dále jen „CMFB“).

▼B

3.  Komise (Eurostat) předloží pravidelně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o kvalitě skutečných údajů oznamovaných členskými státy. Zpráva se týká celkového hodnocení skutečných údajů oznamovaných členskými státy, pokud jde o soulad s účetními pravidly, úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistenci údajů.

Článek 9

1.  Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) podrobný soupis metod, postupů a zdrojů používaných k sestavení údajů o skutečném schodku a zadlužení a podkladových veřejných účtů.

2.  Tyto soupisy se vypracují v souladu s pokyny přijatými Komisí (Eurostatem) po konzultaci s CMFB.

3.  Soupisy se aktualizují v návaznosti na revize metod, postupů a zdrojů provedené členskými státy za účelem sestavení jejich statistických údajů.

4.  Členské státy své soupisy zveřejní.

5.  Záležitosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 lze řešit v rámci návštěv podle článku 11.

Článek 10

1.  Při pochybnostech o správném provádění účetních pravidel ►M2  ESA 2010 ◄ požádá dotyčný členský stát Komisi (Eurostat) o objasnění. Komise (Eurostat) neprodleně prošetří danou záležitost a své vysvětlení sdělí dotyčnému členskému státu a případně CMFB.

2.  Ve složitých případech nebo v případech, které jsou podle názoru Komise nebo dotyčného členského státu obecného zájmu, přijme Komise (Eurostat) rozhodnutí po konzultaci s CMFB. Komise (Eurostat) svá rozhodnutí zveřejňuje společně s případným stanoviskem CMFB, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 322/97 týkající se statistické důvěrnosti.

▼M1

Článek 11

1.  Komise (Eurostat) zajistí stálý dialog se statistickými úřady členských států. Za tímto účelem Komise (Eurostat) uskutečňuje pravidelné návštěvy členských států zaměřené na dialog a případné metodické inspekce.

2.  Při uskutečňování návštěv zaměřených na dialog a metodických inspekcí předá Komise (Eurostat) dotyčným členským státům svá předběžná zjištění k vyjádření.

▼M1

Článek 11a

Účelem návštěv zaměřených na dialog je přezkum skutečných údajů oznámených podle článku 8, prověření metodických otázek, diskuse o statistických postupech a zdrojích uvedených v soupisech a posouzení, zda jsou dodržována účetní pravidla. Návštěvy zaměřené na dialog se provádějí za účelem zjištění rizika nebo možných problémů týkajících se kvality oznamovaných údajů.

Článek 11b

1.  Účelem metodických inspekcí je dohlédnout nad postupy a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů podle čl. 8 odst. 1.

2.  Metodické inspekce se provádějí pouze ve výjimečných případech, kdy byla jasně zjištěna podstatná rizika nebo problémy týkající se kvality údajů.

3.  Pro účely tohoto nařízení lze mít za to, že podstatná rizika nebo problémy týkající se kvality údajů oznámených členským státem existují například v těchto případech:

a) existují časté a rozsáhlé revize schodku nebo dluhu, které nejsou jasně a odpovídajícím způsobem vysvětleny;

b) dotyčný členský stát nezasílá Komisi (Eurostatu) veškeré statistické informace požadované v souvislosti s procesem objasňování oznámení předkládaných v rámci postupu při nadměrném schodku nebo požadované v návaznosti na návštěvu zaměřenou na dialog, a to ve lhůtách dohodnutých mezi členským státem a Komisí (Eurostatem), a nevysvětlil jasně a odpovídajícím způsobem důvod prodlení nebo nedodání údajů;

c) dotyčný členský stát jednostranně a bez jasného vysvětlení mění zdroje a metody pro odhadování schodku veřejných financí a veřejného zadlužení stanovené v soupisu, a to s významným dopadem na odhady;

d) existují metodické otázky, jež mají pravděpodobně významný dopad na statistické údaje týkající se dluhu a schodku, jež nebyly mezi příslušným členským státem a Komisí (Eurostatem) vyřešeny a jež vyplývají z procesu objasňování nebo předchozích návštěv zaměřených na dialog, což vedlo k výhradám Komise (Eurostatu) ve dvou po sobě jdoucích oznámeních předložených v rámci postupu při nadměrném schodku;

e) přetrvávají nezvykle vysoké korekce stavu a toků, jež nebyly jasně vysvětleny.

4.  Komise informuje CMFB a rozhodne o provedení metodické inspekce zejména s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 3.

5.  Komise by měla poskytnout Hospodářskému a finančnímu výboru úplné informace o důvodech, na nichž se zakládají metodické inspekce.

▼B

Článek 12

▼M1

1.  Očekává se, že členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) a na základě dobrovolnosti pomoc odborníků na národní účty, včetně pomoci při přípravě a konání metodických inspekcí. Při výkonu svých povinností poskytnou tito odborníci nezávislé odborné posudky. Seznam odborníků na národní účty musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány příslušnými pro oznamování v rámci nadměrného schodku.

Komise stanoví pravidla a postupy související s výběrem odborníků a přitom zohlední vhodné rozdělení a vhodnou rotaci odborníků mezi členskými státy, úpravu jejich pracovních podmínek a podrobné postupy týkající se finančních otázek. Komise se s členskými státy podílí na úhradě plných nákladů vynaložených členskými státy, pokud jde o pomoc jejich odborníků.

2.  V rámci metodických inspekcí má Komise (Eurostat) právo na přístup k účtům všech vládních institucí na ústřední, národní a místní úrovni a úrovni fondů sociálního zabezpečení, včetně získání existujících souvisejících podrobných účetních a rozpočtových informací.

Účetní a rozpočtové informace v této souvislosti zahrnují:

 transakce a rozvahy,

 příslušná statistická šetření a dotazníky vládních institucí a další související informace, jako jsou analytické dokumenty,

 informace příslušných národních, regionálních a místních orgánů týkající se plnění rozpočtu všech subsektorů vládních institucí,

 účty mimorozpočtových subjektů, korporací a neziskových organizací a dalších podobných subjektů, které jsou součástí sektoru vládních institucí v národních účtech,

 účty fondů sociálního zabezpečení.

Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k usnadnění metodických inspekcí. Inspekce mohou být vykonávány ve vnitrostátních orgánech, které se podílejí na oznamování v rámci nadměrného schodku, a rovněž ve všech útvarech, které se přímo nebo nepřímo podílejí na sestavování veřejných účtů a údajů o veřejném dluhu. V obou případech podporují národní statistické úřady jako vnitrostátní koordinátoři podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009 Komisi (Eurostat) při organizování a koordinaci inspekcí. Členské státy zajistí, aby tyto vnitrostátní orgány a útvary, a v případě nutnosti jejich vnitrostátní orgány věcně příslušné pro kontrolu veřejných účtů, poskytly úředníkům Komise nebo jiným odborníkům uvedeným v odstavci 1 pomoc nezbytnou ke splnění jejich povinností, včetně poskytnutí dostupných podkladů za účelem odůvodnění oznamovaných údajů o skutečném schodku a dluhu a souvisejících veřejných účtů. Důvěrné záznamy ze statistického systému členského státu a jiné důvěrné údaje by měly být poskytovány Komisi (Eurostatu) pouze pro účely hodnocení jejich kvality. Před získáním přístupu k takovým důvěrným záznamům nebo údajům podepíší odborníci v oblasti národních účtů pomáhající Komisi (Eurostatu) v rámci metodických inspekcí závazek o dodržení důvěrnosti.

▼B

3.  Komise (Eurostat) zajistí, aby úředníci a odborníci, kteří se účastní těchto inspekcí, splňovali veškeré záruky s ohledem na technickou způsobilost, odbornou nezávislost a zachování důvěrnosti.

Článek 13

Komise (Eurostat) oznámí Hospodářskému a finančnímu výboru své poznatky z návštěv zaměřených na dialog a z metodických inspekcí, včetně vyjádření učiněných k těmto poznatkům dotyčnými členskými státy. Po předání těchto zpráv Hospodářskému a finančnímu výboru se tyto zprávy společně s případným vyjádřením dotyčného členského státu zveřejní, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 322/97 týkající se statistické důvěrnosti.KAPITOLA IV

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ KOMISÍ

(EUROSTATEM)

Článek 14

1.  Komise (Eurostat) poskytne údaje o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení pro účely použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku do tří týdnů od uplynutí oznamovací lhůty uvedené v čl. 3 odst. 1 nebo od provedení revizí podle čl. 6 odst. 1. Údaje se poskytují formou zveřejnění.

2.  Komise (Eurostat) nebude zdržovat poskytnutí údajů o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení členských států v případě, že členský stát neoznámí své údaje.

Článek 15

1.  Komise (Eurostat) může vyjádřit výhrady ke kvalitě skutečných údajů oznámených členskými státy. Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Hospodářského a finančního výboru výhrady, které zamýšlí vznést a zveřejnit. V případě, že bude záležitost vyřešena po zveřejnění údajů a výhrad, zveřejní se bezprostředně poté odvolání výhrad.

2.  Komise (Eurostat) může změnit skutečné údaje oznámené členskými státy a poskytnout pozměněné údaje a odůvodnění změn, existuje-li důkaz, že skutečné údaje oznámené členskými státy nesplňují požadavky čl. 8 odst. 1. Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Hospodářského a finančního výboru pozměněné údaje a důvody tohoto pozměnění.KAPITOLA V

OBECNÁ USTANOVENÍ

▼M1

Článek 16

1.  Členské státy zajistí, aby skutečné údaje oznámené Komisi (Eurostatu) byly poskytovány v souladu se zásadami stanovenými v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009. V tomto ohledu národní statistické úřady odpovídají za zabezpečení souladu oznamovaných údajů s článkem 1 tohoto nařízení a souvisejícími účetními pravidly ►M2  ESA 2010 ◄ . Členské státy zajistí, aby národní statistické úřady měly přístup ke všem relevantním informacím nezbytným pro splnění těchto úkolů.

2.  Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření zajišťující, aby instituce a úředníci příslušní pro oznamování skutečných údajů Komisi (Eurostatu) a souvisejících veřejných účtů nesli odpovědnost a jednali v souladu se zásadami stanovenými v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009.

▼B

Článek 17

V případě, že dojde k revizi ►M2  ESA 2010 ◄ nebo ke změně její metodiky, o níž Evropský parlament a Rada nebo Komise rozhodnou v souladu s ustanoveními týkajícími se pravomocí a postupů, jež jsou stanovena ve Smlouvě a v nařízení (ES) č. 2223/96, začlení Komise do článků 1 a 3 tohoto nařízení nové odkazy na ►M2  ESA 2010 ◄ .

Článek 18

Nařízení (ES) č. 3605/93 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 19

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IZrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES) č. 3605/93

(Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7).

Nařízení Rady (ES) č. 475/2000

(Úř. věst. L 58, 3.3.2000, s. 1).

Nařízení Komise (ES) č. 351/2002

(Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).

Nařízení Rady (ES) č. 2103/2005

(Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 1).
PŘÍLOHA IISROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 3605/93

Toto nařízení

Oddíl 1

Kapitola I

Čl. 1 odst. 1 až 5

Čl. 1 odst. 1 až 5

Článek 2

Čl. 1 odst. 6

Článek 3

Článek 2

Oddíl 2

Kapitola II

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 první až pátá odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. a) až e)

Čl. 4 odst. 3 první a druhá odrážka

Čl. 3 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 4

Čl. 3 odst. 4

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Oddíl 2a

Kapitola III

Čl. 8a odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8a odst. 2 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec

Čl. 8a odst. 2 druhý pododstavec, první až čtvrtá odrážka

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec písm. a) až d)

Čl. 8a odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 8a odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Článek 8b

Článek 9

Článek 8c

Článek 10

Čl. 8d první pododstavec první a druhá věta

Čl. 11 odst. 1

Čl. 8d první pododstavec třetí věta

Čl. 11 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 8d druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 11 odst. 2

Čl. 8d druhý pododstavec třetí věta

Čl. 11 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 8d druhý pododstavec čtvrtá a pátá věta

Čl. 11 odst. 3 první pododstavec

Čl. 8d třetí pododstavec

Čl. 11 odst. 4

Článek 8e

Článek 12

Článek 8f

Článek 13

Oddíl 2b

Kapitola IV

Článek 8g

Článek 14

Článek 8h

Článek 15

Oddíl 2c

Kapitola V

Článek 8i

Článek 16

Článek 8j

Článek 17

Článek 18

Článek 19

Příloha I

Příloha II( 1 ) Stanovisko ze dne 21. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Úř. věst. C 88, 9.4.2008, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7.

( 4 ) Viz příloha I.

( 5 ) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 112, 29.4.1997, s. 56.

( 7 ) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU