(ES) č. 219/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část druhá

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109-154 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1157 Pozbývá platnosti: 20. května 2024
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. října 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009

ze dne 11. března 2009

o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES

Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část druhá

(Úř. věst. L 087 31.3.2009, s. 109)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011

  L 347

7

30.12.2011

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012

  L 172

3

30.6.2012

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ze dne 25. října 2012

  L 315

1

14.11.2012

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013

  L 178

1

28.6.2013

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014

  L 60

1

28.2.2014

►M6

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/28/EU ze dne 26. února 2014

  L 96

1

29.3.2014

►M7

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016

  L 132

58

21.5.2016

►M8

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018

  L 112

1

2.5.2018

►M9

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019

  L 91

45

29.3.2019

►M10

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019

  L 169

45

25.6.2019
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009

ze dne 11. března 2009

o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES

Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část druháČlánek 1

Akty uvedené v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.

Článek 2

Odkazy na ustanovení aktů uvedených v příloze se považují za odkazy na zmíněná ustanovení ve znění upraveném tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

1.   HUMANITÁRNÍ POMOC

Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci ( 1 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1257/96, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření provádějících uvedené nařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1257/96 jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1257/96 se proto mění takto:

1) 

V článku 13 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí pokračovat v akcích přijatých mimořádným postupem přijímá Komise řídícím postupem podle čl. 17 odst. 2 v mezích stanovených v čl. 15 odst. 2 druhé odrážce.“

2) 

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.  
Komise přijímá prováděcí opatření k tomuto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 4.
2.  

Regulativním postupem podle čl. 17 odst. 3 Komise:

— 
rozhoduje o financování ochranných akcí uvedených v čl. 2 písm. c) v rámci humanitární pomoci Společenstvím,
— 
rozhoduje o uskutečnění přímé akce Komise nebo o financování akce specializovaných subjektů členských států.
3.  

Řídícím postupem podle čl. 17 odst. 2 Komise:

— 
schvaluje celkové plány akcí v určité zemi nebo regionu, kde je složitost a rozsah humanitární krize takový, že je pravděpodobné, že krize bude pokračovat, a finanční rámce pro tyto plány. V této souvislosti Komise a členské státy posoudí priority, které mají být stanoveny při provádění těchto celkových plánů,
— 
rozhoduje o projektech přesahujících 2 miliony ECU, aniž je dotčen článek 13.“
3) 

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.   PODNIKÁNÍ

2.1   Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů ( 2 )

Pokud jde o směrnici 75/324/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přijetí nezbytných technických úprav uvedené směrnice a změn potřebných pro přizpůsobení přílohy technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 75/324/EHS, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 75/324/EHS se proto mění takto:

1) 

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Komise přijímá změny potřebné pro přizpůsobení přílohy této směrnice technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.“

2) 

Článek 7 se mění takto:

a) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
b) 

odstavec 3 se zrušuje.

3) 

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  

Komise může přijmout nezbytné technické úpravy této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.

V takovém případě členský stát, který ochranná opatření zavedl, je může ponechat v platnosti, dokud příslušné úpravy nevstoupí v platnost.“

▼M6 —————

▼B

2.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí ( 3 )

Pokud jde o směrnici 2000/14/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijímání prováděcích opatření k přizpůsobení přílohy III technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/14/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2000/14/ES se proto mění takto:

1) 

Článek 18 se mění takto:

a) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
b) 

odstavec 3 se zrušuje.

2) 

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18a

Komise přijímá prováděcí opatření s cílem přizpůsobit přílohu III technickému pokroku za předpokladu, že nemají přímý dopad na měřenou hladinu akustického výkonu zařízení uvedeného v článku 12, zejména pak zahrnutím odkazů na příslušné evropské normy.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 2.“

3) 

V článku 19 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) 

napomáhá Komisi při přizpůsobování přílohy III technickému pokroku;“.

2.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech ( 4 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2003/2003, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jeho příloh technickému pokroku, k úpravě metod měření, odběru vzorků a analýzy, k přijetí pravidel týkající se kontrolních opatření a k zařazení nových typů hnojiv ES. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2003/2003, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2003/2003 se proto mění takto:

1) 

V článku 29 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  
Komise přizpůsobuje a modernizuje metody měření, odběru vzorků a analýzy a pokud možno využívá evropské normy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3. Shodným postupem se přijímají prováděcí pravidla nezbytná pro bližší určení kontrolních opatření stanovených v tomto článku a v článcích 8, 26 a 27. Tato pravidla se zabývají zejména četností, s jakou mají být zkoušky opakovány, ale i opatřeními, jimiž se má zajistit, že hnojiva uváděná na trh jsou shodná se zkoušenými hnojivy.“
2) 

Článek 31 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  
O zařazení nových typů hnojiva do přílohy I rozhoduje Komise.“;
b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Komise upravuje přílohy s ohledem na technický pokrok.“;
c) 

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.  
Opatření uvedená v odstavcích 1 a 3, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 32 odst. 3.“
3) 

Článek 32 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (kodifikované znění) ( 5 )

Pokud jde o směrnici 2004/9/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení přílohy I technickému pokroku a ke změně formulace uvedené v čl. 2 odst. 2. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/9/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/9/ES se proto mění takto:

1) 

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  

Dospěje-li Komise k názoru, že za účelem vyřešení záležitosti uvedené v odstavci 1 je nezbytné změnit tuto směrnici, přijme dané změny.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

2) 

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 29 odst. 1 směrnice Rady 67/548/EHS ( *1 ) (dále jen ‚výbor‘).
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
3) 

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  

Komise přijímá provádějící opatření pro

a) 

úpravu formulace uvedené v čl. 2 odst. 2;

b) 

přizpůsobení přílohy I technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

2.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek (kodifikované znění) ( 6 )

Pokud jde o směrnici 2004/10/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení přílohy I technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/10/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/10/ES se proto mění takto:

1) 

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Komise může přizpůsobit přílohu technickému pokroku s ohledem na zásady SLP.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 4 odst. 2.“

2) 

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 29 odst. 1 směrnice Rady 67/548/EHS ( *2 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
3) 

V čl. 5 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může přijmout prováděcí opatření s cílem provést nezbytné technické úpravy této směrnice.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 4 odst. 2.

V případě uvedeném ve třetím pododstavci může členský stát ponechat v platnosti ochranná opatření, která přijal, dokud uvedené úpravy nevstoupí v platnost.“

2.7   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog ( 7 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 273/2004, je třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích opatření. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 273/2004, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 273/2004 se proto mění takto:

1) 

Článek 14 se mění takto:

a) 

uvozující věta se nahrazuje tímto:

„V případě potřeby Komise přijme tato prováděcí opatření:“;

b) 

doplňují se nové pododstavce, které znějí:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. a) až e), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 3.

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. f) se přijímají řídícím postupem podle čl. 15 odst. 2.“

2) 

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 30 nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ( *3 ).
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2.8   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech ( 8 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 648/2004, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jeho příloh a k přijetí všech změn nebo doplnění nezbytných pro uplatňování pravidel uvedeného nařízení pro detergenty na bázi rozpouštědel. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 648/2004, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 648/2004 se proto mění takto:

1) 

Bod odůvodnění 27 se vypouští.

2) 

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“
3) 

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Úprava příloh

1.  
Komise přijímá změny nezbytné pro úpravu příloh a tam, kde je to možné, použije evropské normy.
2.  
Komise přijímá změny nebo doplnění nezbytné zejména pro uplatňování pravidel tohoto nařízení pro detergenty na bázi rozpouštědel.
3.  
Opatření uvedená v odstavci 1 a 2, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“
4) 

V bodě A přílohy VII se šestý odstavec nahrazuje tímto:

„Jestliže následně SCCNFP stanoví individuální koncentrační limity pro alergenní vonné látky založené na riziku, Komise navrhne přijetí takových limitů, které nahradí výše zmíněný limit 0,01  %. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2.9   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky ( 9 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 726/2004, je třeba zmocnit Komisi k úpravě některých ustanovení a příloh, k přijetí nových opatření a ke stanovení zvláštních podmínek používání. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 726/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 726/2004 se proto mění takto:

1) 

V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  

Po konzultaci s příslušným výborem agentury může Komise přílohu přizpůsobit vědeckému a technickému pokroku a může přijmout veškeré nezbytné změny, avšak bez rozšiřování působnosti centralizovaného postupu.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“

2) 

V čl. 14 odst. 7 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme nařízení, které stanoví pravidla pro udělování takové registrace. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“

3) 

V článku 16 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  
Komise po konzultaci s agenturou přijme nařízení, které stanoví vhodná pravidla pro posuzování změn registrace. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“
4) 

Článek 24 se mění takto:

a) 

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Držitel rozhodnutí o registraci humánního léčivého přípravku zajistí, aby byla veškerá podezření na závažné neočekávané nežádoucí účinky a veškerá podezření na přenos jakéhokoli infekčního agens prostřednictvím léčivého přípravku, ke kterým došlo na území třetí země, neprodleně hlášena členským státům a agentuře, nejpozději 15 dnů po obdržení takové informace. Komise přijme pravidla pro hlášení podezření na neočekávané nežádoucí účinky, které nejsou závažné, ať už k nim došlo ve Společenství nebo ve třetí zemi. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“;

b) 

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  
Komise může stanovit změny odstavce 3 s ohledem na zkušenosti získané při jeho uplatňování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“
5) 

Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Komise může přijmout veškeré změny, které se ukáží nezbytné pro aktualizaci této kapitoly s cílem přihlédnout k vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“

6) 

V článku 41 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.  
Komise po konzultaci s agenturou přijme nařízení, které stanoví vhodná pravidla pro posuzování změn registrace. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“
7) 

Článek 49 se mění takto:

a) 

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Držitel rozhodnutí o registraci veterinárního léčivého přípravku zajistí, aby byla veškerá podezření na závažné neočekávané nežádoucí účinky a veškerá podezření na přenos jakéhokoli infekčního agens prostřednictvím léčivého přípravku, ke kterým došlo na území třetí země, neprodleně hlášena členským státům a agentuře, nejpozději 15 dnů po obdržení takové informace. Komise přijme pravidla pro hlášení podezření na neočekávané nežádoucí účinky, které nejsou závažné, ať už k nim došlo ve Společenství nebo ve třetí zemi. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“;

b) 

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  
Komise může stanovit změny odstavce 3 s ohledem na zkušenosti získané při jeho uplatňování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají postupem podle čl. 87 odst. 2a.“
8) 

Článek 54 se nahrazuje tímto:

„Článek 54

Komise může přijmout veškeré změny, které se ukáží nezbytné pro aktualizaci této kapitoly s cílem přihlédnout k vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“

9) 

V článku 70 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  
Komise přijímá pravidla, která stanoví okolnosti, za kterých mohou malé a střední podniky platit snížené poplatky, odložit platbu poplatku nebo obdržet správní pomoc. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“
10) 

V čl. 84 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Na žádost agentury může Komise uložit pokuty držitelům rozhodnutí o registraci udělených podle tohoto nařízení, pokud nedodrží určité povinnosti stanovené v souvislosti s registrací. Komise stanoví maximální částky i podmínky a způsoby vybírání těchto pokut. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 2a.“

11) 

Článek 87 se mění takto:

a) 

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
b) 

odstavec 4 se zrušuje.

3.   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3.1   Směrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním ( 10 )

Pokud jde o směrnici 82/883/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení obsahu příloh vědeckému a technickému pokroku, pokud se týče ukazatelů uvedených ve sloupci „Ukazatele, jejichž stanovení je nezávazné“ a referenčních měřicích metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 82/883/EHS, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 82/883/EHS se proto mění takto:

1) 

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Komise přijímá změny nutné k přizpůsobování obsahu příloh vědeckému a technickému pokroku, pokud se týče ukazatelů uvedených ve sloupci ‚Ukazatele, jejichž stanovení je nezávazné‘ a referenčních měřicích metod.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.“

2) 

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.2   Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství ( 11 )

Pokud jde o směrnici 86/278/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení příloh vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 86/278/EHS, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 86/278/EHS se proto mění takto:

1) 

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Komise přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku ustanovení příloh této směrnice, s výjimkou ukazatelů a hodnot uvedených v přílohách IA, IB a IC, jakýchkoli faktorů, které mohou ovlivnit hodnocení těchto hodnot, a ukazatelů rozborů uvedených v přílohách IIA a IIB.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

2) 

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech ( 12 )

Pokud jde o směrnici 94/62/ES, je třeba zmocnit Komisi k posouzení a podle potřeby k revizi názorných příkladů pro definici obalu, ke stanovení podmínek, za kterých se hladiny koncentrace těžkých kovů přítomných v obalech nebo jejich součástech nebudou vztahovat na některé materiály a okruhy výrobků, druhů obalů, které jsou vyňaty z požadavku na hladinu koncentrace, a technických opatření nezbytných pro řešení jakýchkoli obtíží při uplatňování uvedené směrnice. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 94/62/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 94/62/ES se proto mění takto:

1) 

V čl. 3 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise případně posoudí názorné příklady pro definici obalu uvedené v příloze I a podle potřeby je reviduje. Přednostně se zabývá těmito předměty: pouzdry na CD a videokazety, květináči, trubicemi a válci, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, podkladovým papírem samolepicích štítků a balicím papírem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

2) 

V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  

Komise určí podmínky, za kterých se hladiny koncentrace uvedené v odstavci 1 nebudou vztahovat na recyklované materiály a okruhy výrobků, které tvoří uzavřený a kontrolovaný řetězec, a na druhy obalů, na které se nevztahuje požadavek uvedený v odst. 1 třetí odrážce.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

3) 

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Aby byly harmonizovány parametry a prezentace získaných údajů a zajištěna slučitelnost údajů z členských států, poskytují členské státy Komisi své dostupné údaje pomocí formátů, které budou přijaty na základě přílohy III regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.“
4) 

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku

1.  
Změny nutné k přizpůsobení identifikačního systému uvedeného v čl. 8 odst. 2 a v čl. 10 druhém pododstavci poslední odrážce a formátů souvisejících s databázovým systémem uvedeným v čl. 12 odst. 3 a v příloze III vědeckému a technickému pokroku se přijímají regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.
2.  
Komise přijímá změny potřebné pro přizpůsobení názorných příkladů pro definici obalu (obsažených v příloze I) vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“
5) 

V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  
Komise určí technická opatření nezbytná k řešení jakýchkoli obtíží, které nastanou při uplatňování této směrnice, zejména u inertních obalových materiálů uváděných na trh ve Společenství ve velmi malých množstvích (tzn. přibližně 0,1  % hmotnostní), u primárních obalů zdravotnických prostředků a farmaceutických výrobků, drobných obalů a luxusních obalů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“
6) 

V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

▼M7 —————

▼B

3.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší ( 13 )

Pokud jde o směrnici 2001/81/ES, je třeba zmocnit Komisi k aktualizaci metodik, které je nutno používat podle přílohy III. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedené směrnice, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/81/ES se proto mění takto:

1) 

V článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  
Komise přijímá každou aktualizaci metod, které je nutno používat podle přílohy III. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“
2) 

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ( 14 )

Pokud jde o směrnici 2003/87/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijetí předpisů nezbytných k provedení čl. 11b odst. 5, k přijetí pokynů pro monitorování a vykazování emisí, k přijetí nařízení týkajícího se normalizovaného a bezpečného systému registrů včetně ustanovení o používání a identifikaci CER a ERU v systému Společenství a ustanovení o monitorování úrovně tohoto používání, ke změně přílohy III podle článku 22, ke schválení zahrnutí činností a skleníkových plynů, které nejsou uvedeny v příloze I, k vypracování veškerých nezbytných předpisů pro vzájemné uznávání povolenek podle dohod s třetími zeměmi a k přijetí normalizovaných nebo zavedených metod pro monitorování emisí jiných skleníkových plynů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/87/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2003/87/ES se proto mění takto:

1) 

V článku 11b se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.  
Komise přijímá prováděcí předpisy k odstavcům 3 a 4, zejména s ohledem na zamezení dvojího započtení, regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2. Komise přijímá veškeré další předpisy nezbytné k provedení odstavce 5, splní-li hostící strana všechny požadavky způsobilosti pro projektové činnosti JI. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“
2) 

V čl. 14 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Komise přijme pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů vznikajících v důsledku činností uvedených v příloze I a specifikovaných ve vztahu k těmto činnostem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

3) 

V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
K provedení této směrnice přijme Komise nařízení týkající se normalizovaného a bezpečného systému registrů ve formě standardizovaných elektronických databází obsahujících společné datové prvky ke sledování vydávání, držení, převádění a rušení povolenek, k zajištění přístupu veřejnosti a přiměřené důvěrnosti údajů a k zajištění toho, aby nedocházelo k žádným převodům neslučitelným s povinnostmi vyplývajícími z Kjótského protokolu. Uvedené nařízení rovněž zahrne ustanovení o používání a identifikaci CER a ERU v systému Společenství a ustanovení o monitorování úrovně tohoto používání. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“
4) 

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Změny přílohy III

S přihlédnutím ke zprávám stanoveným v článku 21 a zkušenostem z uplatňování této směrnice může Komise změnit přílohu III, s výjimkou kritérií 1, 5 a 7, pro období od roku 2008 do roku 2012. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

5) 

V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“
6) 

Článek 24 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  

Od roku 2008 mohou členské státy používat obchodování s povolenkami na emise v souladu s touto směrnicí s přihlédnutím ke všem relevantním kritériím, zejména vlivům na vnitřní trh, možným narušením hospodářské soutěže, environmentálnímu dopadu úpravy a spolehlivosti plánovaného systému monitorování a vykazování, pro

a) 

zařízení, která nejsou uvedena v příloze I, pokud zahrnutí těchto zařízení schválí Komise regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2, a

b) 

činnosti a skleníkové plyny, které nejsou uvedeny v příloze I, pokud zahrnutí těchto činností a skleníkových plynů schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Od roku 2005 mohou členské státy za stejných podmínek používat obchodování s povolenkami na emise pro zařízení provádějící činnosti stanovené v příloze I, u kterých se nedosahuje mezních hodnot stanovených v uvedené příloze.“;

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  

Komise může z vlastního podnětu nebo musí na žádost členského státu přijmout pokyny pro monitorování a vykazování emisí z činností, zařízení a skleníkových plynů, které nejsou uvedeny v příloze I, pokud monitorování a vykazování těchto emisí může být prováděno s dostatečnou přesností.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

7) 

V článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  
Pokud byla uzavřena dohoda uvedená v odstavci 1, vypracuje Komise nezbytné předpisy pro vzájemné uznávání povolenek podle uvedené dohody. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“
8) 

V příloze IV se odstavec nazvaný „Monitorování emisí jiných skleníkových plynů“ nahrazuje tímto:

„Používají se normalizované nebo zavedené metody, které byly vypracovány Komisí ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

▼M10 —————

▼B

3.8   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší ( 15 )

Pokud jde o směrnici 2004/107/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení některých ustanovení a příloh vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/107/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/107/ES se proto mění takto:

1) 

Článek 4 se mění takto:

a) 

odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.  
Bez ohledu na koncentrace se zřídí jedno pozaďové místo odběru vzorků na každých 100 000  km2 pro orientační měření arsenu, kadmia, celkové plynné rtuti, niklu, benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v odstavci 8 ve vnějším ovzduší a pro orientační měření celkové depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu, benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v odstavci 8. Každý členský stát zřídí alespoň jednu měřicí stanici. Členské státy však mohou po dohodě a v souladu s pokyny, které budou vypracovány regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2, zřídit jednu nebo více společných měřicích stanic pokrývajících sousedící zóny v sousedících členských státech v zájmu dosažení nezbytného prostorového rozlišení. Doporučuje se rovněž měření částicové a plynné dvojmocné rtuti. Pokud to je vhodné, mělo by být monitorování koordinováno s programem spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP). Místa odběru vzorků pro tyto znečišťující látky by měla být vybrána tak, aby bylo možné rozpoznat zeměpisné rozdíly a dlouhodobé směry vývoje. Použije se příloha III oddíly I, II a III.“;
b) 

odstavec 15 se nahrazuje tímto:

„15.  
Komise přijímá veškeré změny potřebné pro přizpůsobení tohoto článku, oddílu II přílohy II a příloh III, IV a V vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3. Nesmějí však způsobit žádné přímé či nepřímé změny cílových hodnot.“
2) 

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  
Komise přijme regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2 případnou podrobnou úpravu předávání informací poskytovaných podle odstavce 1 tohoto článku.“
3) 

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“
4) 

V příloze V se bod V nahrazuje tímto:

„V.   Referenční metody modelování kvality ovzduší

Referenční metody modelování kvality ovzduší nelze v současnosti stanovit. Komise může provést změny s cílem přizpůsobit tento bod vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.“

3.9   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů ( 16 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1013/2006, je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh podle článku 58 nařízení (ES) č. 1013/2006 a k přijetí některých dodatečných opatření podle článku 59 nařízení (ES) č. 1013/2006. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1013/2006, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1013/2006 se proto mění takto:

1) 

V čl. 11 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud není nalezeno uspokojivé řešení, může kterýkoli členský stát předložit záležitost Komisi. Komise o otázce rozhodne regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.“

2) 

Článek 58 se nahrazuje tímto:

„Článek 58

Změny příloh

1.  

Komise může změnit přílohy s cílem přihlédnout k vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 59a odst. 3. Kromě toho se

a) 

změní přílohy I, II, III, IIIA, IV a V, aby se zohlednily změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy a rozhodnutí OECD;

b) 

nezařazené odpady mohou prozatímně doplnit do přílohy IIIB, IV nebo V, dokud nebude rozhodnuto o jejich zařazení do příslušných příloh Basilejské úmluvy nebo rozhodnutí OECD;

c) 

na základě žádosti podané členským státem může zvážit prozatímní zahrnutí směsí dvou nebo více odpadů uvedených v příloze III do přílohy IIIA v případech uvedených v čl. 3 odst. 2, dokud nebude rozhodnuto o jejich zařazení do příslušných příloh Basilejské úmluvy nebo rozhodnutí OECD. Příloha IIIA může obsahovat výhradu, že jednu nebo více jejích položek nelze použít na vývozy do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD;

d) 

stanoví výjimečné případy podle čl. 3 odst. 3 a tyto odpady se případně doplní do příloh IVA a V a odstraní z přílohy III;

e) 

změní příloha V, aby se zohlednily dohodnuté změny seznamu nebezpečných odpadů přijaté podle čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS;

f) 

změní příloha VIII, aby se zohlednily příslušné mezinárodní úmluvy a dohody.

2.  
Při změnách přílohy IX se jednání plně účastní výbor zřízený směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí ( *4 ).
3) 

Článek 59 se nahrazuje tímto:

„Článek 59

Dodatečná opatření

1.  

Komise může k provedení tohoto nařízení přijmout regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2 tato dodatečná opatření:

a) 

pokyny pro uplatňování čl. 12 odst. 1 písm. g);

b) 

pokyny pro uplatňování článku 15, pokud jde o identifikaci a sledování odpadů, u kterých při předběžném využívání nebo odstraňování dochází k podstatným změnám;

c) 

pokyny pro spolupráci příslušných orgánů, pokud jde o nedovolené přepravy podle článku 24;

d) 

technické a organizační požadavky pro praktické provádění elektronické výměny údajů k poskytování dokladů a informací podle čl. 26 odst. 4;

e) 

další pokyny týkající se používání jazyků podle článku 27;

f) 

další vyjasnění procedurálních požadavků hlavy II, pokud jde o jejich použití na vývozy odpadů ze Společenství, dovozy odpadů do Společenství a tranzity odpadů přes Společenství;

g) 

další doporučení týkající se nedefinovaných právních pojmů.

2.  

Komise může přijmout tato prováděcí opatření:

a) 

způsob výpočtu finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění podle článku 6;

b) 

další podmínky a požadavky týkající se zařízení k využití odpadů s předchozím souhlasem podle článku 14.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 59a odst. 3.“

4) 

Vkládá se nový článek 59a, který zní:

„Článek 59a

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 18 odst. 1 směrnice 2006/12/ES.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“
5) 

Článek 63 se mění takto:

a) 

v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou odpadního skla, odpadního papíru a odpadních pneumatik může být toto období prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2012 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.“;

b) 

v odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2012 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.“,

c) 

odstavec 5 se mění takto:

i) 

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2015 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.“;

ii) 

pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Toto období může být prodlouženo nejdéle do 31. prosince 2015 regulativním postupem podle čl. 59a odst. 2.“

4.   EUROSTAT

4.1   Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství ( 17 )

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 3924/91, je třeba zmocnit Komisi k aktualizaci seznamu výrobků, kterých se toto nařízení týká. Rovněž ji je třeba zmocnit k přijetí podrobných pravidel týkajících se reprezentativnosti a periodicity u některých výrobků a ke stanovení podmínek pro obsah statistického zjišťování a k přijetí prováděcích opatření včetně opatření pro přizpůsobení technickému pokroku týkající se sběru údajů a zpracování výsledků. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (EHS) č. 3924/91, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (EHS) č. 3924/91 se proto mění takto:

1) 

V článku 2 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.  
Komise aktualizuje seznam Prodcom a informace shromažďované pro jednotlivé položky. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“
2) 

Článek 3 se mění takto:

a) 

v odstavci 2 se slova „postupem podle článku 10“ nahrazují slovy „řídícím postupem podle čl. 10 odst. 2“;

b) 

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  
Komise přijímá podrobná prováděcí pravidla k odstavci 3 včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“
3) 

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Periodicita

Statistické zjišťování zahrnuje roční období jednoho kalendářního roku.

U některých položek seznamu Prodcom však může Komise rozhodnout o konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

4) 

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  
Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“
5) 

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Zpracování výsledků

Členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3 v souladu s pravidly, které přijala Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

6) 

V čl. 7 odst. 2 se slova „postupem podle článku 10“ nahrazují slovy „řídícím postupem podle čl. 10 odst. 2“.

7) 

Článek 9 se zrušuje.

8) 

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ( *5 ).
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.2   Směrnice Rady 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích ( 18 )

Pokud jde o směrnici 96/16/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijetí definic týkajících se zemědělských podniků, ve kterých členské státy provedou zjišťování o produkci mléka a jeho spotřebě, k přijetí seznamu mléčných výrobků pokrytých zjišťováním a k vypracování standardních definic používaných pro sdělování výsledků, které mají být zasílány Komisi. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/16/ES jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/16/ES se proto mění takto:

1) 

V článku 1 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.  
provedou roční zjišťování o produkci mléka a jeho spotřebě v zemědělských podnicích v souladu s definicí Komise. Opatření týkající se definování zemědělských podniků a opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“
2) 

V článku 3 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.  
Seznam mléčných výrobků zahrnutých do zjišťování přijímá Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.
3.  
Standardní definice používané při sdělování výsledků za různé produkty vypracuje Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“
3) 

V čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 se slova „postupem podle článku 7“ nahrazují slovy „regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2“.

4) 

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.  
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku, zřízený rozhodnutím 72/279/EHS.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

▼M1 —————

▼M8 —————

▼B

4.5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek ( 19 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 437/2003, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení norem přesnosti a datových souborů a k přijetí některých prováděcích opatření. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 437/2003, včetně jeho doplněním, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 437/2003 se proto mění takto:

1) 

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Přesnost statistik

Sběr údajů se provádí vyčerpávajícím způsobem, nestanoví-li Komise jiné normy přesnosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“

2) 

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  

Výsledky se předávají v podobě datových souborů podle přílohy I. Datové soubory stanoví Komise. Tato opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

Prostředky používané pro předávání stanoví Komise regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.“

3) 

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Prováděcí opatření

1.  

Následující prováděcí opatření se přijímají regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2:

— 
seznam letišť Společenství podle čl. 3 odst. 2,
— 
popis kódů a prostředků používaných pro předávání výsledků Komisi (článek 7),
— 
šíření statistických výsledků (článek 8).
2.  

Komise přijímá tato prováděcí opatření:

— 
přizpůsobení specifikací v přílohách tohoto nařízení,
— 
přizpůsobení charakteristik sběru údajů (článek 3),
— 
přesnost statistik (článek 5),
— 
popis datových souborů (článek 7).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“

4) 

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. a) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4.6   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009 ( 20 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 48/2004, je třeba zmocnit Komisi k aktualizaci seznamu ukazatelů, kterých se uvedené nařízení týká. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 48/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 48/2004 se proto mění takto:

1) 

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Prováděcí opatření

1.  
Opatření k provedení tohoto nařízení týkající se formátů předávání a prvního období pro předávání se přijímají regulativním postupem podle čl. 8 odst. 2.
2.  
Opatření k provedení tohoto nařízení týkající se aktualizace seznamu ukazatelů, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3 za předpokladu, že se významně nezvýší zatížení členských států.“
2) 

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.   VNITŘNÍ TRH

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí ( 21 )

Pokud jde o směrnici 2004/25/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích pravidel k čl. 6 odst. 3 týkajících se nabídkového dokumentu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/25/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/25/ES vymezovala dobu, po kterou mohla Komise provádět pravomoci, které jí byly svěřeny. Ve společném prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES, které mění rozhodnutí 1999/468/ES, Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Po zavedení regulativního postupu s kontrolou by měla být zrušena ustanovení, která ve směrnici 2004/25/ES upravují toto časové omezení.

Směrnice 2004/25/ES se proto mění takto:

1) 

V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  
Komise může přijmout pravidla pozměňující seznam v odstavci 3. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 2.“
2) 

Článek 18 se mění takto:

a) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
b) 

odstavec 3 se zrušuje.

6.   ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE

6.1   Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o oběhu krmných směsí ( 22 )

Pokud jde o směrnici 79/373/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přijetí odchylek od požadavků na balení krmiv a ke změně příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 79/373/EHS, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 79/373/EHS se proto mění takto:

1) 

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  
Komise přijímá odchylky od zásady stanovené v odstavci 1, které je nutno připustit na úrovni Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3, za podmínky, že zůstane zaručena identifikace a jakost krmných směsí.“
2) 

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

S ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků Komise

a) 

stanoví kategorie sdružující několik krmných surovin;

b) 

stanoví metody pro výpočet energetické hodnoty krmných směsí;

c) 

přijímá změny přílohy.

Všechna výše uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

3) 

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.2   Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat ( 23 )

Pokud jde o směrnici 82/471/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přijetí změn a ke stanovení kritérií umožňujících charakterizovat produkty uvedené ve zmíněné směrnici. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 82/471/EHS jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí změn směrnice postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 82/471/EHS se proto mění takto:

1) 

Článek 6 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  

Komise přijímá změny přílohy s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. V případě produktů uvedených v bodech 1.1 a 1.2 přílohy Komise věc projedná s Vědeckým výborem pro výživu zvířat a s Vědeckým výborem pro potraviny.

U produktů získaných z kvasinek rodu Candida kultivovaných na n-alkanech a uvedených v čl. 4 odst. 1 však Komise rozhodne ve lhůtě dvou let ode dne oznámení této směrnice a po projednání s Vědeckým výborem pro výživu zvířat a s Vědeckým výborem pro potraviny.“;

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Komise může stanovit kritéria umožňující charakterizovat produkty uvedené v této směrnici, především jejich složení, čistota, fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti, s ohledem na vědecké a technické poznatky. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“
2) 

V čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci se slova „postupem podle článku 13“ nahrazují slovy „regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2“.

3) 

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Pokud Komise usoudí, že k překonání těžkostí uvedených v odstavci 1 a k zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat je nutno tuto směrnici změnit, přijme taková opatření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají postupem pro naléhavé případy podle čl. 13 odst. 4. V takovém případě může členský stát, který ochranná opatření přijal, tato opatření zachovat až do doby, než změny vstoupí v platnost.“
4) 

Článek 13 se mění takto:

a) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
b) 

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“
5) 

Článek 14 se zrušuje.

6.3   Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu a užití krmných surovin ( 24 )

Pokud jde o směrnici 96/25/ES, je třeba zmocnit Komisi k vypracování a změnám seznamu látek, jejichž oběh nebo používání je pro účely výživy zvířat omezen nebo zakázán, a ke změně přílohy s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/25/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí změny seznamu látek, jejichž oběh nebo používání je pro účely výživy zvířat omezen nebo zakázán, postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí změn v příloze s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků zkráceny.

Směrnice 96/25/ES se proto mění takto:

1) 

V čl. 5 odst. 1 písm. g) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

— 
„— 

opatření Společenství uvedených na seznamu, který sestaví Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3;“.

2) 

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

1.  
Regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2 může být přijat numerický kódovací systém pro krmné suroviny uvedené v seznamu, založený na katalogu, v němž je uveden původ, použité části produktu/vedlejšího produktu, zpracování a zralost/jakost krmných surovin vhodných ke krmení, který umožní identifikaci krmných surovin na mezinárodní úrovni, zejména pomocí názvu a popisu.
2.  
Komise stanoví seznam látek, jejichž oběh nebo používání je pro účely výživy zvířat omezen nebo zakázán, aby se zajistil jejich soulad s článkem 3. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.
3.  
Komise mění seznam uvedený v odstavci 2 s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise k přijetí těchto opatření použít postup pro naléhavé případy podle čl. 13 odst. 5.
4.  
Komise přijímá změny přílohy s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 4.“
3) 

Článek 13 se mění takto:

a) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
b) 

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„4.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech ( 25 )

Pokud jde o směrnici 2002/32/ES, je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh I a II a k jejich úpravě s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků a k definování doplňkových kritérií přípustnosti pro dekontaminační postupy. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/32/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k úpravě příloh I a II s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/32/ES se proto mění takto:

1) 

V čl. 7 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.  
Neprodleně se rozhodne o tom, zda musí být přílohy I a II změněny. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají postupem pro naléhavé případy podle čl. 11 odst. 4.“
2) 

V čl. 8 se odst. 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.  
S ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků Komise upraví přílohy I a II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise k přijetí těchto změn použít postup pro naléhavé případy podle čl. 11 odst. 4.
2.  

Dále Komise

— 
regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2 pravidelně přijímá konsolidované verze příloh I a II zahrnující úpravy provedené v souladu s odstavcem 1,
— 
může definovat kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy jako doplněk ke kritériím stanoveným pro produkty určené ke krmení zvířat, jež byly těmto postupům podrobeny. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.“
3) 

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

1.  
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro krmiva, zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 70/372/EHS ( *6 ).
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
4) 

Článek 12 se zrušuje.

▼M4 —————

▼B

6.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců ( 26 )

Pokud jde o směrnici 2003/99/ES, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení koordinovaných programů sledování pro jednu nebo více zoonóz a/nebo jejich původců. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/99/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z naléhavých důvodů je k přijetí změn v příloze I směrnice 2003/99/ES s cílem doplnit v seznamu, který je v ní obsažen, zoonózy a jejich původce nebo je z něj vypustit, nezbytné použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2003/99/ES se proto mění takto:

1) 

V článku 4 se odstavec 4 mění takto:

a) 

návětí se nahrazuje tímto:

„Komise může změnit přílohu I, a tím doplnit v seznamu zoonózy a jejich původce nebo je z něj vypustit, zejména s ohledem na tato kritéria:“;

b) 

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají postupem pro naléhavé případy podle čl. 12 odst. 4.“

2) 

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  
Nejsou-li údaje sebrané při běžném sledování podle článku 4 dostačující, může Komise stanovit pro jednu nebo více zoonóz a/nebo jejich původců koordinované programy sledování. Koordinované programy sledování lze stanovit, zejména jsou-li zjištěny konkrétní potřeby pro hodnocení rizik nebo ke stanovení základních hodnot týkajících se zoonóz nebo jejich původců na úrovni členských států nebo na úrovni Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“
3) 

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Změny příloh a přechodná nebo prováděcí opatření

Komise může změnit přílohy II, III a IV. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Přechodná opatření obecného významu, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených v této směrnici, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Jiná prováděcí nebo přechodná opatření je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.“

4) 

Článek 12 se mění takto:

a) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
b) 

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.7   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ( 27 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 852/2004, je třeba zmocnit Komisi k přijetí ustanovení týkajících se zvláštních hygienických opatření, schvalování provozoven a za určitých podmínek udělování výjimek z příloh I a II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 852/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 852/2004 se proto mění takto:

1) 

V článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  
Komise přijímá kritéria, požadavky a úkoly podle odstavce 3 a související metody odběru vzorků a analýzy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“
2) 

V čl. 6 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) 

rozhodnutím Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3) 

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Přechodná opatření obecného významu, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Jiná prováděcí nebo přechodná opatření je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2.“

4) 

Článek 13 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se mění takto:

i) 

návětí se nahrazuje tímto:

„Komise může přizpůsobit nebo aktualizovat přílohy I a II, přičemž přihlíží“,

ii) 

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

b) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  
S přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům může Komise udělit výjimky z příloh I a II, zejména za účelem usnadnit malým podnikům provádění článku 5, pokud tyto výjimky nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“
5. 

V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.8   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ( 28 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 853/2004, je třeba zmocnit Komisi k přijetí ustanovení týkajících se obecných povinností provozovatelů potravinářských podniků a zvláštních záruk pro prodej potravin ve Švédsku a Finsku a k udělování výjimek z příloh za určitých podmínek. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 853/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 853/2004 se proto mění takto:

1) 

V čl. 3 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto:

„Provozovatelé potravinářských podniků nepoužijí k odstranění povrchového znečištění produktů živočišného původu žádnou jinou látku než pitnou vodu, nebo povoluje-li to nařízení (ES) č. 852/2004 nebo toto nařízení, čistou vodu, pokud Komise použití dotyčné látky neschválila. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2) 

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
a) 

Komise může aktualizovat požadavky odstavců 1 a 2 s cílem zohlednit zejména změny v kontrolních programech členských států nebo přijetí mikrobiologických kritérií v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

b) 

Regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 mohou být pravidla, která jsou stanovena v odstavci 2 tohoto článku pro potraviny uvedené v odstavci 1 tohoto článku, částečně nebo plně rozšířena na jakýkoli členský stát nebo region členského státu, který má kontrolní program uznaný za rovnocenný programu schválenému pro Švédsko a Finsko, pokud jde o dotyčné potraviny živočišného původu.“

3) 

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Přechodná opatření obecného významu, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Jiná prováděcí nebo přechodná opatření je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.“

4) 

Článek 10 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se mění takto:

i) 

návětí se nahrazuje tímto:

„Komise může přizpůsobit nebo aktualizovat přílohy II a III, přičemž přihlíží“,

ii) 

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“;

b) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  
Komise může udělit výjimky z příloh II a III, pokud nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“
5) 

V článku 11 se návětí nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčena všeobecná působnost článku 9 a čl. 10 odst. 1, mohou být regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 stanovena prováděcí opatření a regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 přijaty změny přílohy II nebo III jakožto opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, s cílem“.

6) 

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.9   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě ( 29 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 854/2004, je třeba zmocnit Komisi ke změně nebo úpravě jeho příloh a k přijetí přechodných opatření zejména k dalšímu upřesnění požadavků stanovených v uvedeném nařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 854/2004, včetně jeho doplěním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 854/2004 se proto mění takto:

1) 

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Přechodná opatření obecného významu, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Jiná prováděcí nebo přechodná opatření je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2.“

2) 

V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.  
Komise může změnit nebo doplnit přílohy I, II, III, IV, V a VI za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.
2.  
Komise může udělit výjimky z příloh I, II, III, IV, V a VI, pokud nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“
3) 

V článku 18 se návětí nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčena všeobecná působnost článku 16 a čl. 17 odst. 1, mohou být regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 stanovena prováděcí opatření a regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3 přijaty změny příloh I, II, III, IV, V nebo VI jakožto opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, s cílem upřesnit“.

4) 

V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.10   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv ( 30 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 183/2005, je třeba zmocnit Komisi k definování mikrobiologických kritérií a zvláštních cílů, které mají provozovatelé krmivářských podniků plnit, k přijetí opatření týkajících se schvalování provozoven, ke změně příloh I, II a III a ke schvalování odchylek od uvedených příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 183/2005, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 183/2005 se proto mění takto:

1) 

V čl. 5 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise stanoví kritéria a cíle uvedené v písmenech a) a b). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 31 odst. 3.“

2) 

V článku 10 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.  
schválení je vyžadováno nařízením přijatým Komisí. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 31 odst. 3.“
3) 

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Změny příloh I, II a III

Přílohy I, II a III lze změnit tak, aby se zohlednily:

a) 

vývoj zásad správné praxe;

b) 

zkušenosti získané z provádění systémů založených na HACCP podle článku 6;

c) 

technologický rozvoj;

d) 

vědecké poradenství, zejména nová hodnocení rizik;

e) 

stanovení cílů v oblasti bezpečnosti krmiv

a

f) 

vývoj požadavků týkajících se zvláštních operací.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 31 odst. 3.“

4) 

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Odchylky od příloh I, II a III

Komise může z konkrétních důvodů schválit odchylky od příloh I, II a III, pokud neovlivní dosažení cílů tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 31 odst. 3.“

5) 

V článku 31 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

7.   ENERGETIKA A DOPRAVA

▼M5 —————

▼B

7.2   Směrnice Rady 97/70/ES ze dne 11. prosince 1997, kterou se stanoví harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů ( 31 )

Pokud jde o směrnici 97/70/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijetí ustanovení týkajících se na jedné straně harmonizovaného výkladu některých ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos a na druhé straně provádění směrnice. Rovněž je třeba zmocnit Komisi ke změně některých ustanovení směrnice a jejích příloh s cílem uplatnit pro účely uvedené směrnice navazující změny protokolu z Torremolinos, které vstoupí v platnost po přijetí uvedené směrnice. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 97/70/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 97/70/ES se proto mění takto:

1) 

V čl. 4 odst. 4 písm. b) se slova „postupem podle článku 9“ nahrazují slovy „regulativním postupem podle čl. 9 odst. 2“.

2) 

V článku 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Následující úpravy, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3:

a) 

mohou být přijata a začleněna ustanovení pro

— 
harmonizovaný výklad ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, který byl ponechán na vůli správám jednotlivých smluvních stran, pokud je to nezbytné k zajištění důsledného uplatňování těchto ustanovení ve Společenství,
— 
provedení této směrnice bez rozšiřování její oblasti působnosti;
b) 

články 2, 3, 4, 6 a 7 této směrnice mohou být upraveny a její přílohy mohou být změněny s cílem uplatnit pro účely této směrnice navazující změny protokolu z Torremolinos, které vstoupí v platnost po přijetí této směrnice.“

3) 

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( *7 ).
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( *8 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

7.3   Směrnice Rady 1999/35/ES ze dne 29. dubna 1999 o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly ( 32 )

Pokud jde o směrnici 1999/35/ES, je třeba zmocnit Komisi k úpravě příloh, definic a odkazů na nástroje Společenství a Mezinárodní námořní organizace (IMO), aby byly uvedeny do souladu s opatřeními Společenství nebo IMO, které vstoupí v platnost po přijetí uvedené směrnice. Rovněž je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh, pokud to je nezbytné ke zdokonalení opatření zavedených uvedenou směrnicí. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/35/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/35/ES se proto mění takto:

1) 

V poslední větě čl. 4 odst. 1 písm. d), v čl. 11 odst. 6 a 8 a v druhé a poslední větě čl. 13 odst. 3 se slova „postupem podle článku 16“ nahrazují slovy „regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2“.

2) 

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( *9 ).
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
3) 

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Postup změn

Přílohy této směrnice, definice, odkazy na právní akty Společenství a odkazy na rezoluce IMO mohou být upraveny v míře nezbytné k jejich uvedení do souladu s opatřeními Společenství nebo IMO, která vstoupila v platnost, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti této směrnice.

Přílohy této směrnice mohou být rovněž upraveny, pokud to je nezbytné ke zdokonalení opatření zavedených touto směrnicí, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti této směrnice.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3.

Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002.“

▼M2 —————

▼B

7.5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech ( 33 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 782/2003, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení harmonizovaného postupu prohlídek a udělování osvědčení pro některá plavidla, k přijetí některých opatření týkajících se plavidel plujících pod vlajkou třetího státu, ke stanovení postupů pro státní přístavní inspekci a ke změně některých odkazů a příloh za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, a zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), nebo ke zvýšení účinnosti uvedeného nařízení na základě zkušeností. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 782/2003, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 782/2003 se proto mění takto:

1) 

Článek 6 se mění takto:

a) 

v odst. 1 písm. b) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě potřeby může Komise pro tato plavidla stanovit harmonizovaný postup prohlídek a udělování osvědčení. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.“;

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Jestliže úmluva AFS nevstoupí v platnost do dne 1. ledna 2007, přijme Komise vhodná opatření s cílem umožnit plavidlům plujícím pod vlajkou třetího státu prokázat soulad s článkem 5. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.“
2) 

V článku 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jestliže úmluva AFS nevstoupí v platnost do dne 1. ledna 2007, stanoví Komise vhodné postupy pro tyto kontroly. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.“

3) 

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Ke zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, a zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), nebo ke zvýšení účinnosti tohoto nařízení na základě zkušeností může Komise změnit odkazy na úmluvu AFS, na osvědčení AFS, na prohlášení AFS a na prohlášení AFS o shodě a přílohy tohoto nařízení včetně odpovídajících řídících zásad IMO vztahujících se k článku 11 úmluvy AFS. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.“

4) 

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( *10 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼M3 —————

▼M9 —————

▼B

7.8   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení ( 34 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 725/2004, je třeba zmocnit Komisi k rozhodování o tom, zda se mají změny příloh, které se týkají některých zvláštních opatření s cílem zvýšit námořní bezpečnost podle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a Mezinárodního předpisu o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení, které se automaticky uplatňují na mezinárodní dopravu, uplatňovat také na lodě provozující vnitrostátní námořní dopravu a obslužná přístavní zařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 725/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 2004/468/ES.

Nařízení (ES) č. 725/2004 stanoví požadavky a opatření bezpečnosti a vychází z mezinárodních nástrojů, které podléhají změnám. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 725/2004 se proto mění takto:

1) 

V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  
O začlenění změn mezinárodních nástrojů uvedených v článku 2, pokud jde o lodě provozující vnitrostátní námořní dopravu a obslužná přístavní zařízení, na které se toto nařízení vztahuje, představují-li tyto změny technickou aktualizaci ustanovení úmluvy SOLAS a předpisu ISPS, rozhoduje Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 4; ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 11 odst. 5. Postup pro kontrolu shody stanovený v článku 5 se na tyto případy nepoužije.“
2) 

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  

Komise může přijmout předpisy, které definují harmonizované postupy pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 4.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 11 odst. 5.“

3) 

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 6 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doby stanovené v čl. 6 písm. b) a c) rozhodnutí 1999/468/ES jsou jeden měsíc.

4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
5.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

7.9   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství ( 35 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 789/2004, je třeba zmocnit Komisi ke změně některých definic, aby bylo přihlédnuto k vývoji na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), a zlepšení účinnosti nařízení s přihlédnutím k získaným zkušenostem a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 789/2004, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 789/2004 se proto mění takto:

1) 

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( *11 ).
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
2) 

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  
Komise může změnit definice uvedené v článku 2 s cílem přihlédnout k vývoji na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), a zlepšit účinnost tohoto nařízení na základě získaných zkušeností a s ohledem na technický pokrok, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

7.10   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství ( 36 )

Pokud jde o směrnici 2005/44/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení příloh technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/44/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2005/44/ES se proto mění takto:

1) 

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Postup pro přijímání změn

Přílohy I a II lze změnit na základě zkušeností získaných při uplatňování této směrnice a přizpůsobit je technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 4.“

2) 

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 7 směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách ( *12 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
3.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
5.  
Komise pravidelně konzultuje zástupce odvětví.

7.11   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů ( 37 )

Pokud jde o směrnici 2005/65/ES, je třeba zmocnit Komisi ke změně jejích příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/65/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2005/65/ES stanoví požadavky na bezpečnost a bezpečnostní opatření a vychází z mezinárodních nástrojů, které se mohou měnit. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Články 14 a 15 směrnice 2005/65/ES se nahrazují tímto:

„Článek 14

Úpravy

Komise může upravit přílohy I až IV, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 15 odst. 3.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor zřízený nařízením (ES) č. 725/2004.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“
Chronologický index

1. Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

2. Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o oběhu krmných směsí

3. Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat

4. Směrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním

5. Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

6. Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

7. Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství

8. Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití

9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech

10. Směrnice Rady 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích

11. Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu a užití krmných surovin

12. Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci

13. Směrnice Rady 97/70/ES ze dne 11. prosince 1997, kterou se stanoví harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů

14. Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech

15. Směrnice Rady 1999/35/ES ze dne 29. dubna 1999 o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly

16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí

17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší

18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES ze dne 19. prosince 2001 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů

19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2978/94

20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech

21. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy

22. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek

23. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech

24. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu

25. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech

26. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

27. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců

28. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009

29. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog

30. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií

31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (kodifikované znění)

32. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek (kodifikované znění)

33. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

34. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004, o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení

35. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky

36. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004, o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

37. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí

38. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

39. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

40. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

41. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

42. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství

43. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší

44. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

45. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

46. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů

47. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů( ) Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.

( ) Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

( ) Úř. věst. L 162, 3.7.2000, s. 1.

( ) Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

( ) Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 28.

( *1 ) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.“

( ) Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 44.

( *2 ) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.“

( ) Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1.

( *3 ) Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 1.“

( ) Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

( ) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

( ) Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 1.

( ) Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6.

( ) Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

( ) Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22.

( ) Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

( ) Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 3.

( ) Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

( *4 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.“

( ) Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.

( *5 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.“

( ) Úř. věst. L 78, 28.3.1996, s. 27.

( ) Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1.

( ) Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 1.

( ) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.

( ) Úř. věst. L 86, 6.4.1979, s. 30.

( ) Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8.

( ) Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35.

( ) Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

( *6 ) Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 1.“

( ) Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31.

( ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

( ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

( ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

( ) Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.

( ) Úř. věst. L 34, 9.2.1998, s. 1.

( *7 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

( *8 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

( ) Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 1.

( *9 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( ) Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 1.

( *10 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( ) Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6.

( ) Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 19.

( *11 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( ) Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.

( *12 ) Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.“

( ) Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU