2009/65/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32-96 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. července 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

ze dne 13. července 2009

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 302 17.11.2009, s. 32)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010,

  L 331

120

15.12.2010

 M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/61/EU ze dne 8. června 2011

  L 174

1

1.7.2011

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/14/EU ze dne 21. května 2013,

  L 145

1

31.5.2013

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/91/EU ze dne 23. července 2014,

  L 257

186

28.8.2014

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017,

  L 347

35

28.12.2017

►M6

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019,

  L 188

106

12.7.2019

►M7

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019

  L 314

64

5.12.2019

►M8

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019

  L 328

29

18.12.2019

►M9

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2261 ze dne 15. prosince 2021,

  L 455

15

20.12.2021


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 081, 23.3.2018, s.  85 (2009/65/ES)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 154, 12.6.2019, s.  48 (2009/65/ES)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 154, 12.6.2019, s.  55 (2010/78/EU)

►C4

Oprava, Úř. věst. L 154, 12.6.2019, s.  55 (2014/91/EU)

►C5

Oprava, Úř. věst. L 251, 29.9.2022, s.  18 (2009/65/ES)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

ze dne 13. července 2009

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)OBSAH

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

KAPITOLA II

POVOLOVÁNÍ SKIPCP

KAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVCOVSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

ODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

ODDÍL 2

Vztahy se třetími zeměmi

ODDÍL 3

Podmínky provozování činnosti

ODDÍL 4

Svoboda usazování a volný pohyb služeb

KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE DEPOZITÁŘŮ

KAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ

ODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

ODDÍL 2

Podmínky provozování činnosti

KAPITOLA VI

FÚZE SKIPCP

ODDÍL 1

Zásady, povolení a schválení

ODDÍL 2

Kontrola třetími osobami, informace pro podílníky a další práva podílníků

ODDÍL 3

Náklady a nabytí účinnosti

KAPITOLA VII

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍ POLITIKY SKIPCP

KAPITOLA VIII

STRUKTURY„MASTER-FEEDER“

ODDÍL 1

Oblast působnosti a schválení

ODDÍL 2

Společná ustanovení pro „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP

ODDÍL 3

Depozitáři a auditoři

ODDÍL 4

Povinné údaje a propagační sdělení „feeder“ SKIPCP

ODDÍL 5

Přeměna stávajícího SKIPCP na „feeder“ SKIPCP a změna „master“ SKIPCP

ODDÍL 6

Povinnosti a příslušné orgány

KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH INVESTORŮM

ODDÍL 1

Zveřejnění prospektu a pravidelné zprávy

ODDÍL 2

Zveřejňování dalších informací

ODDÍL 3

Klíčové informace pro investory

KAPITOLA X

OBECNÉ POVINNOSTI SKIPCP

KAPITOLA XI

►C2  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ NABÍZEJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY ◄

KAPITOLA XII

USTANOVENÍ O ORGÁNECH PŘÍSLUŠNÝCH K POVOLOVÁNÍ A DOHLEDU

KAPITOLA XIII

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A VÝKONNÉ PRAVOMOCI

KAPITOLA XIV

ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Zvláštní ustanovení

ODDÍL 2

Přechodná a závěrečná ustanovení

PŘÍLOHA I

Seznam A a B

PŘÍLOHA II

Funkce, které jsou součástí činnosti kolektivní správy portfolia

PŘÍLOHA III

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a pro použití

PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulkaKAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

1.  
Tato směrnice se vztahuje na subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „SKIPCP“), které jsou usazeny na území členských států.
2.  

Pro účely této směrnice a s výhradou článku 3 se za SKIPCP považují subjekty:

a) 

jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů nebo do jiných likvidních finančních aktiv podle čl. 50 odst. 1 a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika a

b) 

jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z aktiv těchto subjektů. Za rovnocenné odkupu nebo vyplacení se považuje jednání ze strany SKIPCP k zajištění toho, aby se hodnota jejich podílových jednotek na burze významně nelišila od čisté hodnoty jejich aktiv.

Členské státy mohou povolit, aby byly SKIPCP tvořeny více podfondy.

3.  

Subjekty uvedené v odstavci 2 mohou být zřizovány podle smluvního práva (jako podílové fondy spravované správcovskou společností) nebo podle trustového práva (jako „unit trusts“) nebo podle práva společností (jako investiční společnosti).

Pro účely této směrnice

a) 

se „podílovými fondy“ rozumí rovněž „unit trusts“;

b) 

se „podílovými jednotkami“ SKIPCP rozumí rovněž akcie SKIPCP.

4.  
Tato směrnice se nevztahuje na investiční společnosti, jejichž aktiva jsou investována prostřednictvím dceřiných společností převážně jinak než do převoditelných cenných papírů.
5.  
Členské státy zakážou SKIPCP, na něž se vztahuje tato směrnice, aby se přeměnily na subjekty kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje.

▼C2

6.  
S výhradou ustanovení práva Společenství o pohybu kapitálu a článků 91 a 92 a čl. 108 odst. 1 druhého pododstavce nesmí žádný hostitelský členský stát SKIPCP uplatňovat na SKIPCP, které jsou usazeny v jiném členském státě, ani pro podílové jednotky emitované těmito SKIPCP žádné další předpisy v oblasti působnosti této směrnice, pokud tyto SKIPCP nabízejí své podílové jednotky na území uvedeného hostitelského členského státu.

▼B

7.  
Aniž je dotčena tato kapitola, může kterýkoli členský stát stanovit pro SKIPCP, které jsou usazeny na jeho území, přísnější nebo dodatečné požadavky, než které jsou stanoveny v této směrnici, za podmínky, že jsou obecně závazné a nejsou v rozporu s touto směrnicí.

Článek 2

1.  

Pro účely této směrnice se rozumí

a) 

„depozitářem“ instituce pověřená povinnostmi stanovenými v článcích 22 a 32, a na niž se vztahují ostatní ustanovení kapitoly IV a oddílu 3 kapitoly V;

b) 

„správcovskou společností“ společnost, jejíž obvyklou činností je správa SKIPCP ve formě podílových fondů nebo investičních společností (kolektivní správa portfolií SKIPCP);

c) 

„domovským členským státem správcovské společnosti“ členský stát, v němž má správcovská společnost své sídlo;

d) 

„hostitelským členským státem správcovské společnosti“ členský stát, jiný než domovský členský stát, na jehož území má správcovská společnost pobočku nebo poskytuje služby;

e) 

„domovským členským státem SKIPCP“ členský stát, v němž je SKIPCP povolen podle článku 5;

▼C2

f) 

„hostitelským členským státem SKIPCP“ členský stát, jiný než domovský členský stát SKIPCP, v němž jsou nabízeny podílové jednotky SKIPCP;

▼B

g) 

„pobočkou“ provozovna, která je součástí správcovské společnosti, nemá právní subjektivitu a poskytuje služby, pro něž správcovská společnost získala povolení;

h) 

„příslušnými orgány“ orgány, které každý členský stát určí podle článku 97;

i) 

„úzkými vazbami“ stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny

i) 

účastí, čímž se rozumí držení, přímé nebo kontrolou, nejméně 20 % hlasovacích práv nebo základního kapitálu některého podniku, nebo

ii) 

kontrolou, čímž se rozumí vztah mezi „mateřským“ a „dceřiným“ podnikem, jak je stanoveno v článcích 1 a 2 sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách ( 1 ), a ve všech případech uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, nebo obdobný vztah mezi fyzickou či právnickou osobou a podnikem;

j) 

„kvalifikovanou účastí“ přímá či nepřímá účast ve správcovské společnosti, která představuje alespoň 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo umožňuje uplatnění podstatného vlivu na řízení správcovské společnosti, v níž je tato účast držena;

k) 

„počátečním kapitálem“ prostředky vymezené v čl. 57 písm. a) a b) směrnice 2006/48/ES;

l) 

„kapitálem“ kapitál, jak je vymezen v hlavě V kapitole 2 oddílu 1 směrnice 2006/48/ES;

▼C1

m) 

„trvalým nosičem“ každý nástroj, který umožňuje investorovi uchovávat informace určené jemu osobně způsobem vhodným pro jejich pozdější využití po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje reprodukci uchovávaných informací v nezměněném stavu;

▼B

n) 

„převoditelnými cennými papíry“

i) 

akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností (akcie),

ii) 

dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů (dluhové cenné papíry) a

iii) 

všechny ostatní obchodovatelné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo nabýt takové převoditelné cenné papíry upisováním nebo výměnou;

o) 

„nástroji peněžního trhu“ ty typy nástrojů, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu, jež jsou likvidní a mají hodnotu, kterou je možno kdykoli přesně stanovit;

p) 

„fúzemi“ operace:

i) 

při níž dochází k převodu všech aktiv a pasiv jednoho nebo více SKIPCP či jejich podfondů rušených bez likvidace (dále jen „zanikající SKIPCP“) na jiný existující SKIPCP nebo jeho podfond (dále jen „nástupnický SKIPCP“) proti vydání podílových jednotek nástupnického SKIPCP podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně proti platbě nepřekračující 10 % čisté hodnoty aktiv připadajících na dané podílové jednotky,

ii) 

při níž dochází k převodu všech aktiv a pasiv dvou nebo více SKIPCP či jejich podfondů rušených bez likvidace (dále jen „zanikající SKIPCP“) na jimi zřizovaný SKIPCP nebo podfond (dále jen „nástupnický SKIPCP“) proti vydání podílových jednotek nástupnického SKIPCP podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně proti platbě nepřekračující 10 % čisté hodnoty aktiv připadajících na dané podílové jednotky,

iii) 

při níž dochází k převodu aktiv dvou nebo více SKIPCP či jejich podfondů rušených bez likvidace (dále jen „zanikající SKIPCP“), které budou i nadále existovat do okamžiku vypořádání jejich závazků, na jiný podfond stejného SKIPCP, na SKIPCP, který zřizují, nebo na jiný existující SKIPCP nebo jeho podfond (dále jen „nástupnický SKIPCP“);

q) 

„přeshraniční fúzí“ fúze SKIPCP:

i) 

z nichž nejméně dva jsou usazeny v různých členských státech, nebo

ii) 

usazených v témže členském státě do nově zakládaného SKIPCP usazeného v jiném členském státě;

r) 

„vnitrostátní fúzí“ fúze SKIPCP uskutečněná v témže členském státě, pokud alespoň jeden ze zúčastněných SKIPCP byl oznámen podle článku 93;

▼M4

s) 

„vedoucím orgánem“ orgán, jenž má ve správcovské společnosti, investiční společnosti či depozitáři nejvyšší rozhodovací pravomoc, která zahrnuje kontrolní i řídící funkci, nebo pouze řídící funkci, jsou-li obě funkce odděleny. Pokud má správcovská společnost, investiční společnost či depozitář v souladu s vnitrostátním právem zřízeny různé orgány se zvláštními funkcemi, vztahují se požadavky stanovené v této směrnice směřující na vedoucí orgán nebo vedoucí orgán v rámci jeho výkonu dohledu rovněž nebo místo něj na ty členy dalších orgánů správcovské společnosti, investiční společnosti nebo depozitáře, jimž příslušné vnitrostátní právní předpisy tyto funkce svěřují;

t) 

„finančním nástrojem“ finanční nástroje ve smyslu přílohy I oddílu C směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 2 ).

▼B

2.  
Pro účely odst. 1 písm. b) patří k obvyklé činnosti správcovské společnosti funkce uvedené v příloze II.
3.  
Pro účely odst. 1 písm. g) se všechny provozovny zřízené v témže členském státě správcovskou společností se správním ústředím v jiném členském státě považují za jedinou pobočku.
4.  

Pro účely odst. 1 písm. i) bodu ii) se použijí tato ustanovení:

a) 

jakýkoli dceřiný podnik dceřiného podniku se rovněž považuje za dceřiný podnik mateřského podniku, který stojí nad těmito podniky;

b) 

stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob trvale vázány k téže osobě vztahem kontroly, se rovněž považuje za úzké vazby mezi těmito osobami.

5.  
Pro účely odstavce 1 písm. j) se berou v úvahu hlasovací práva podle článků 9 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ( 3 ).
6.  
Pro účely odst. 1 písm. l) se použijí obdobně články 13 až 16 směrnice 2006/49/ES.
7.  
Pro účely odst. 1 písm. n) se za převoditelné cenné papíry nepovažují postupy a nástroje uvedené v článku 51.

Článek 3

Tato směrnice se nevztahuje na

a) 

subjekty kolektivního investování uzavřeného typu;

b) 

subjekty kolektivního investování získávající kapitál bez propagace prodeje svých podílových jednotek veřejnosti ve Společenství nebo kterékoli jeho části;

c) 

subjekty kolektivního investování, jejichž podílové jednotky mohou být podle statutu fondu nebo podle zakládacích dokumentů investiční společnosti prodávány výhradně veřejnosti ve třetích zemích;

d) 

kategorie subjektů kolektivního investování stanovené právními předpisy členských států, v nichž jsou dané subjekty kolektivního investování usazeny, pro něž jsou pravidla stanovená v kapitole VII a článku 83 nepřiměřená z důvodu jejich investiční a úvěrové politiky.

Článek 4

Pro účely této směrnice se má za to, že SKIPCP je usazen ve svém domovském členském státě.KAPITOLA II

POVOLOVÁNÍ SKIPCP

Článek 5

1.  

Aby mohl SKIPCP provozovat svou činnost, musí být povolen v souladu s touto směrnicí.

Toto povolení je platné ve všech členských státech.

2.  
Podílový fond se povolí pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jeho domovského členského státu schválí žádost správcovské společnosti, jež má tento podílový fond spravovat, statut fondu a volbu depozitáře. Investiční společnost se povolí pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jejího domovského členského státu schválí zakládací dokumenty i volbu depozitáře, případně také žádost ustanovené správcovské společnosti, která má tuto investiční společnost spravovat.
3.  
Aniž je dotčen odstavec 2, jestliže SKIPCP není usazen v domovském členském státě správcovské společnosti, rozhodují o žádosti správcovské společnosti, jež má spravovat SKIPCP, podle článku 20 příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP. Podmínkou povolení nesmí být, aby SKIPCP byl spravován správcovskou společností se sídlem v domovském členském státě SKIPCP ani aby správcovská společnost v domovském členském státě SKIPCP vykonávala jakékoli činnosti nebo jimi v tomto státě někoho pověřila.
4.  

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neudělí povolení SKIPCP, pokud

a) 

tyto orgány konstatují, že investiční společnost nesplňuje podmínky stanovené v kapitole V, nebo

b) 

správcovská společnost nemá povolení ke správě SKIPCP ve svém domovském členském státě.

Aniž je dotčen článek 29 odst. 2, správcovská společnost, nebo případně investiční společnost, obdrží do dvou měsíců po předložení úplné žádosti informaci o tom, zda bylo nebo nebylo povolení SKIPCP uděleno.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nepovolí SKIPCP, pokud ředitelé depozitáře nemají dostatečně dobrou pověst nebo nemají dostatečné zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který má být spravován. Za tímto účelem se jména ředitelů depozitáře, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělí příslušným orgánům.

„Řediteli“ se rozumějí osoby, které podle zákona nebo zakládacích dokumentů zastupují depozitáře nebo které skutečně určují směr činnosti depozitáře.

▼C2

5.  
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nevydají povolení, pokud SKIPCP nemůže ze zákonných důvodů (například podle statutu fondu nebo zakládacích dokumentů) nabízet své podílové jednotky ve svém domovském členském státě.

▼B

6.  
Změna správcovské společnosti nebo depozitáře nebo změna statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti musí být schválena příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP.
7.  
Členské státy zajistí snadnou dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech provádějících tuto směrnici ve vnitrostátním právu, které se týkají zřízení a fungování SKIPCP, a to prostřednictvím dálkového přístupu nebo elektronickými prostředky. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné alespoň v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, aby byly poskytovány jasným a jednoznačným způsobem a aby byly průběžně aktualizovány.

▼M1

8.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ( 4 ) vypracovat návrhy regulačních technických norem k upřesnění informací, které mají být příslušným orgánům poskytnuty v žádosti o povolení SKIPCP.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010.

▼BKAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVCOVSKÝCH SPOLEČNOSTÍODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

Článek 6

1.  
Přístup k činnosti správcovských společností podléhá předchozímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti. Povolení vydané správcovské společnosti v souladu s touto směrnicí je platné pro všechny členské státy.

▼M1

Veškerá udělená povolení se oznamují Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy), jenž na svých internetových stránkách zveřejní a aktualizuje seznam správcovských společností, jimž bylo vydáno povolení.

▼C2

2.  

Správcovská společnost nesmí vykonávat jiné činnosti než správu SKIPCP povolených podle této směrnice, s výjimkou další správy jiných subjektů kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje a v souvislosti s nimiž podléhá správcovská společnost obezřetnostnímu dohledu, jejichž podílové jednotky však nemohou být podle této směrnice nabízeny v jiných členských státech.

▼B

Správa SKIPCP zahrnuje pro účely této směrnice funkce uvedené v příloze II.

3.  

Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy vydat správcovské společnosti povolení k tomu, aby vedle správy SKIPCP poskytovala tyto služby:

a) 

správu jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů, s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů, pokud taková portfolia zahrnují jeden nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2004/39/ES, a

b) 

jako vedlejší služby

i) 

investiční poradenství ohledně jednoho nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2004/39/ES,

ii) 

úschovu a správu v souvislosti s podílovým jednotkami subjektů kolektivního investování.

Správcovským společnostem nesmí být v žádném případě podle této směrnice povoleno poskytovat pouze služby uvedené v tomto odstavci nebo poskytovat vedlejší služby bez povolení k poskytování služeb podle prvního pododstavce písm. a).

4.  
Ustanovení čl. 2 odst. 2 a články 12, 13 a 19 směrnice 2004/39/ES se použijí na poskytování služeb uvedených v odstavci 3 tohoto článku správcovskými společnostmi.

Článek 7

1.  

Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátním právem, vydají příslušné orgány správcovské společnosti povolení, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

správcovská společnost má počáteční kapitál alespoň ve výši 125 000  EUR, přičemž se zohledňují následující skutečnosti:

i) 

jestliže hodnota portfolií správcovské společnosti přesahuje 250 000 000  EUR, musí správcovská společnost zajistit dodatkový kapitál, který se rovná 0,02 % částky, o niž hodnota portfolií správcovské společnosti přesahuje částku 250 000 000  EUR; požadovaná celková výše počátečního kapitálu a dodatkového kapitálu však nesmí přesáhnout 10 000 000  EUR,

ii) 

pro účely tohoto odstavce se za portfolia správcovské společnosti považují tato portfolia:

— 
podílové fondy spravované správcovskou společností včetně portfolií, jejichž správou pověřila třetí osobu, avšak s výjimkou portfolií, která na základě pověření třetí osoby spravuje sama,
— 
investiční společnosti, pro které je správcovská společnost ustanovenou správcovskou společností,
— 
jiné subjekty kolektivního investování spravované správcovskou společností včetně portfolií, jejichž správou pověřila třetí osobu, avšak s výjimkou portfolií, která na základě pověření třetí osoby spravuje sama,

▼M7

iii) 

bez ohledu na výši těchto požadavků nesmí být kapitál správcovské společnosti nikdy nižší, než jak je stanoveno v článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ( 5 )

▼B

b) 

osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který správcovská společnost spravuje; za tímto účelem musí být jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;

c) 

k žádosti o povolení je přiložen plán obchodních činností, který stanovuje alespoň organizační strukturu správcovské společnosti;

d) 

jak správní ústředí, tak i sídlo správcovské společnosti se nacházejí ve stejném členském státě.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) mohou členské státy správcovským společnostem povolit, že nemusí zajistit až 50 % dodatkového kapitálu podle písm. a) bodu i), pokud mají k dispozici záruku ve stejné výši, kterou poskytla úvěrová instituce nebo pojišťovna, které mají své sídlo v členském státě nebo ve třetí zemi, pokud zde podléhají pravidlům obezřetnostního dohledu, jež příslušné orgány považují za rovnocenná s pravidly, která stanovuje právo Společenství.

2.  

Pokud existují mezi správcovskou společností a jinými fyzickými či právnickými osobami úzké vazby, vydají příslušné orgány povolení pouze tehdy, pokud jim tyto úzké vazby nebudou bránit v účinném provádění dohledu.

Příslušné orgány rovněž odmítnou vydat povolení, pokud právní a správní předpisy třetí země, jimiž se řídí jedna nebo více fyzických či právnických osob, s nimiž má správcovská společnost úzké vazby, anebo potíže při jejich uplatňování brání účinnému provádění dohledu.

Příslušné orgány stanoví, aby jim správcovské společnosti poskytovaly údaje, jež vyžadují k průběžnému sledování plnění podmínek uvedených v tomto odstavci.

3.  
Příslušné orgány sdělí žadateli do šesti měsíců od podání úplné žádosti, zda mu bylo povolení vydáno. Zamítnutí žádosti musí být odůvodněno.
4.  
Správcovská společnost může zahájit činnost, jakmile získá povolení.
5.  

Příslušné orgány mohou správcovské společnosti, na kterou se tato směrnice vztahuje, odejmout povolení pouze v případě, kdy tato společnost

a) 

nevyužije povolení do dvanácti měsíců, výslovně se povolení vzdá nebo více než šest měsíců nevykonává činnost, na niž se tato směrnice vztahuje, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že povolení v takových případech zaniká;

b) 

získala povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků;

c) 

nadále již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení vydáno;

d) 

nadále již nesplňuje ustanovení směrnice 2006/49/ES, pokud se její povolení vztahuje i na správu portfolií na základě vlastní úvahy podle čl. 6 odst. 3 písm. a) této směrnice;

e) 

závažným způsobem nebo systematicky porušila ustanovení přijatá podle této směrnice nebo

f) 

nastane případ, pro který vnitrostátní právní předpisy stanovují odnětí povolení.

▼M1

6.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem k upřesnění:

a) 

informací, které jsou příslušným orgánům poskytovány v žádosti o povolení správcovské společnosti, včetně programu činností;

b) 

požadavků na správcovskou společnost podle čl. 7 odst. 2 a informací pro oznamování stanovených v odstavci 3;

c) 

požadavků na akcionáře a společníky s kvalifikovanou účastí a upřesnění překážek, jež mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu ve smyslu čl. 8 odst. 1 této směrnice a čl. 10 odst. 1 až 2 směrnice 2004/39/ES v souladu s článkem 11 této směrnice.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrh prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle písmen a) a b) prvního pododstavce.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 8

1.  

Příslušné orgány nevydají povolení k zahájení činnosti správcovským společnostem, dokud nebudou informovány o totožnosti přímých či nepřímých akcionářů nebo společníků, kteří jako fyzické nebo právnické osoby mají ve správcovské společnosti kvalifikovanou účast, a o výši těchto účastí.

Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, pokud s přihlédnutím k potřebě zajistit řádné a obezřetné řízení správcovské společnosti nejsou přesvědčeny o vhodnosti akcionářů nebo společníků uvedených v prvním pododstavci.

2.  
V případě poboček správcovských společností, které mají sídlo mimo území Společenství a zahajují činnost nebo ji již vykonávají, neuplatňují členské státy ustanovení, jejichž výsledkem je příznivější zacházení než zacházení s pobočkami správcovských společností, které mají sídlo v členských státech.
3.  

Před vydáním povolení správcovské společnosti musí být konzultovány příslušné orgány jiného dotčeného členského státu, pokud je tato správcovská společnost jedním z těchto podniků nebo společností:

a) 

dceřiným podnikem jiné správcovské společnosti, investičního podniku, úvěrové instituce nebo pojišťovny, které jsou povoleny v jiném členském státě;

b) 

dceřiným podnikem mateřského podniku jiné správcovské společnosti, investičního podniku, úvěrové instituce nebo pojišťovny, které jsou povoleny v jiném členském státě, nebo

c) 

společností kontrolovanou týmiž fyzickými nebo právnickými osobami jako jiná správcovská společnost, investiční podnik, úvěrová instituce nebo pojišťovna, které jsou povoleny v jiném členském státě.ODDÍL 2

Vztahy se třetími zeměmi

Článek 9

1.  

Vztahy se třetími zeměmi se řídí příslušnými pravidly, která jsou stanovena v článku 15 směrnice 2004/39/ES.

Pro účely této směrnice se výrazy „investiční podnik“ a „investiční podniky“ uvedenými v článku 15 směrnice 2004/39/ES rozumějí výrazy „správcovská společnost“ a „správcovské společnosti“; výrazem „poskytování investičních služeb“ uvedeným v čl. 15 odst. 1 směrnice 2004/39/ES se rozumí výraz „poskytování služeb“.

▼C3

2.  

Členské státy informují Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a Komisi o všech obecných obtížích, kterým musí SKIPCP čelit při nabízení svých podílových jednotek v třetí zemi.

▼M1

Komise tyto obtíže co nejdříve prošetří v zájmu nalezení vhodného řešení. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) jí bude při plnění tohoto úkolu nápomocen.

▼BODDÍL 3

Podmínky provozování činnosti

Článek 10

1.  

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti požadují, aby správcovská společnost, které vydaly povolení, vždy splňovala podmínky stanovené v článku 6 a čl. 7 odst. 1 a 2.

Kapitál správcovské společnosti nesmí klesnout pod úroveň určenou v čl. 7 odst. 1 písm. a). Pokud se tak však stane, mohou příslušné orgány, pokud to okolnosti ospravedlňují, poskytnout takovým společnostem přesně vymezenou lhůtu, během níž mají svou situaci napravit anebo ukončit činnost.

2.  
Za obezřetnostní dohled nad správcovskou společností odpovídají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti bez ohledu na to, zda tato správcovská společnost zřizuje pobočku nebo poskytuje služby v jiném členském státě, aniž jsou tím dotčena ta ustanovení této směrnice, která svěřují odpovědnost příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Článek 11

1.  
Kvalifikované účasti ve správcovských společnostech se řídí pravidly, která jsou stanovena v článcích 10, 10a a 10b směrnice 2004/39/ES.
2.  
Pro účely této směrnice se výrazy „investiční podnik“ a „investiční podniky“ uvedenými v článku 10 směrnice 2004/39/ES rozumějí výrazy „správcovská společnost“ a „správcovské společnosti“.

▼M1

3.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace této směrnice může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem pro stanovení seznamu všech informací uvedených v tomto článku, s odkazem na čl. 10b odst. 4 směrnice 2004/39/ES, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do svého oznámení, aniž je dotčen čl. 10a odst. 2 uvedené směrnice.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrh prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy ke konzultačnímu procesu mezi příslušnými orgány uvedenými v tomto článku, s odkazem na čl. 10 odst. 4 směrnice 2004/39/ES.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 12

1.  

Každý členský stát stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která musí správcovské společnosti povolené v daném členském státě v souvislosti se správou SKIPCP povolených podle této směrnice za všech okolností dodržovat.

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti rovněž s ohledem na charakter SKIPCP řízeného správcovskou společností zejména vyžadují, aby každá taková společnost

a) 

používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní transakce prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do finančních nástrojů s cílem investovat na vlastní účet, a které přinejmenším zajišťují, aby každá transakce, do níž je SKIPCP zapojen, mohla být rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva SKIPCP spravovaná správcovskou společností byla investována v souladu se statutem fondu nebo zakládacími dokumenty a platnými právními předpisy;

b) 

byla strukturována a organizována tak, aby se minimalizovalo riziko střetu zájmů mezi společností a jejími klienty, mezi klienty společnosti navzájem, mezi jedním z jejích klientů a SKIPCP nebo mezi dvěma SKIPCP.

2.  

Správcovská společnost, jejíž povolení se vztahuje rovněž na správu portfolií na základě volné úvahy podle čl. 6 odst. 3 písm. a):

a) 

nesmí investovat celé portfolio investora nebo jeho část do podílových jednotek subjektu kolektivního investování, které spravuje, pokud k tomu klient předem nedal všeobecný souhlas;

b) 

se řídí, pokud jde o služby podle čl. 6 odst. 3, ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů ( 6 ).

▼M1

3.  

Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, jimiž stanoví postupy a opatření uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a), a požadavky na strukturu a organizaci, jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem písm. b).

▼M1 —————

▼M1

4.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění podmínek pro uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se postupů, opatření, struktur a organizačních požadavků uvedených v odstavci 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy provádění technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 13

1.  

Pokud právní předpisy domovského členského státu správcovské společnosti umožňují správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých činností třetí osobu, musí být splněny všechny tyto podmínky:

a) 

správcovská společnost musí příslušné orgány svého domovského členského státu náležitým způsobem informovat; příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti tyto informace neprodleně předají příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP;

b) 

pověření nesmí mařit účinnost dohledu nad správcovskou společností, a zejména nesmí správcovské společnosti bránit v jednání a v řízení SKIPCP v zájmu jejích investorů;

c) 

jestliže se pověření týká správy investic, mohou být jejím výkonem pověřeny pouze podniky, které jsou povoleny nebo zaregistrovány pro účely správy majetku a podléhají obezřetnostnímu dohledu; pověření musí být v souladu s kritérii rozložení investic, která správcovské společnosti pravidelně stanovují;

d) 

pokud se pověření týká správy investic a je uděleno podnikům ze třetích zemí, musí být zajištěna spolupráce mezi příslušnými orgány dohledu;

e) 

pověření ohledně základní funkce správy investic nesmí být uděleno depozitáři nebo jinému podniku, jejichž zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správcovské společnosti nebo podílníků;

f) 

existují opatření umožňující osobám, které řídí činnost správcovské společnosti, kdykoli náležitě sledovat činnost podniku, jemuž bylo dáno pověření;

g) 

pověření nesmí bránit osobám, které řídí činnost správcovské společnosti, aby kdykoli daly podniku, který byl pověřen určitými činnostmi, další pokyny a aby v zájmu investorů s okamžitou účinností pověření zrušily;

h) 

s ohledem na povahu činností, které jsou přenášeny, musí být podnik, který má být pověřen výkonem určitých činností, kvalifikován a schopen provádět dotyčné činnosti;

i) 

prospekty SKIPCP musí uvádět činnosti, jejichž přenesení na třetí osobu je v souladu s tímto článkem správcovské společnosti umožněno.

2.  
Odpovědnost správcovské společnosti ani depozitáře není ovlivněna skutečností, že správcovská společnost pověřila jakoukoli činností třetí osoby. Správcovská společnost nesmí přenášet své činnosti v takovém rozsahu, aby se stala subjektem typu „poštovní schránka“.

Článek 14

1.  

Každý členský stát stanoví pravidla jednání, která správcovské společnosti povolené v daném členském státě za všech okolností dodržují. Tato pravidla musí přinejmenším provádět zásady stanovené v tomto odstavci. Uvedené zásady zajišťují, aby správcovská společnost

a) 

jednala čestně a spravedlivě při provozování svých obchodních činností v nejlepším zájmu SKIPCP, který spravuje, a v zájmu integrity trhu;

b) 

jednala s patřičnou dovedností, péčí a opatrností v nejlepším zájmu SKIPCP, který či které spravuje, a v zájmu integrity trhu;

c) 

měla a skutečně využívala prostředky a postupy, které jsou nezbytné pro řádný výkon obchodní činnosti;

d) 

se snažila vyhnout střetům zájmů, a v případě, že se jim vyhnout nelze, aby zajistila, že SKIPCP, který spravuje, bude poskytnuto spravedlivé zacházení a

e) 

dodržovala všechny předpisy vztahující se na provozování její obchodní činnosti v nejlepším zájmu svých investorů a integrity trhu.

▼M1

2.  

Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, jimiž zajistí, aby správcovská společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:

▼B

a) 

stanoví příslušná kritéria pro čestné a spravedlivé jednání v nejlepším zájmu SKIPCP vyznačující se patřičnou dovedností, péčí a opatrností;

b) 

stanoví zásady nezbytné k zajištění toho, že správcovské společnosti skutečně využijí prostředky a postupy, které jsou pro řádný výkon jejich obchodních činností nezbytné, a

c) 

vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je nebo zveřejňovat, ale také stanovit příslušná kritéria, kterými se určí takové typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP.

▼M1 —————

▼M1

3.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií, zásad a opatření uvedených v odst. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M4

Článek 14a

1.  
Členské státy vyžadují, aby správcovské společnosti zavedly a uplatňovaly zásady a postupy odměňování, které jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik, toto řízení rizik podporují a také nepovzbuzují k podstupování rizik, která nejsou slučitelná s rizikovým profilem, statutem nebo zakládacími dokumenty jimi spravovaných SKIPCP, ani nenarušují plnění povinnosti správcovské společnosti jednat v nejlepším zájmu SKIPCP.
2.  
Zásady a postupy odměňování zahrnují pevnou i pohyblivou složku platů a zvláštní penzijní výhody.
3.  
Zásady a postupy odměňování se vztahují na ty kategorie pracovníků, zahrnující mimo jiné členy vrcholného vedení, zaměstnance odpovědné za činnosti spojené s podstupováním rizik, zaměstnance v kontrolních funkcích a všechny zaměstnance, jimž je vyplácena celková odměna na úrovni příjmů vrcholného vedení nebo zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž pracovní činnosti mají významný dopad na rizikový profil správcovských společností nebo jimi spravovaných SKIPCP.
4.  
Orgán ESMA vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 příslušným orgánům nebo účastníkům finančního trhu obecné pokyny týkající se osob uvedených v odstavci 3 tohoto článku a uplatňování principů uvedených v článku 14b. V těchto obecných pokynech se zohlední principy řádných zásad odměňování stanovené v doporučení Komice 2009/384/ES ( 7 ), velikost správcovské společnosti a jí spravovaného SKIPCP, její vnitřní organizace a povaha, rozsah a složitost jejích činnosti. Při vypracovávání těchto obecných pokynů orgán ESMA úzce spolupracuje s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví) (dále jen „orgán EBA“) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ( 8 ), aby byl zajištěn soulad s požadavky vypracovanými pro jiná odvětví finančních služeb, zejména úvěrové instituce a investiční podniky.

Článek 14b

1.  

Při vytváření a uplatňování zásad odměňování podle článku 14a dodržují správcovské společnosti následující principy způsobem a v rozsahu, který je přiměřený jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností:

a) 

zásady odměňování jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik, toto řízení rizik podporují a nepovzbuzují k podstupování rizik, která nejsou slučitelná s rizikovým profilem, statutem nebo zakládacími dokumenty SKIPCP, které spravuje správcovská společnost;

b) 

zásady odměňování jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy správcovské společnosti a spravovaných SKIPCP a jejich investorů a zahrnují opatření pro předcházení střetům zájmů;

c) 

zásady odměňování přijímá vedoucí orgán správcovské společnosti v rámci výkonu dohledu a tento orgán přijímá a nejméně jednou ročně přezkoumává obecné principy zásad odměňování, odpovídá za jejich provádění a na jejich provádění dohlíží. Úkoly uvedené v tomto písmenu provádějí pouze ti členové vedoucí orgánu, kteří v této správcovské společnosti nezastávají žádné výkonné funkce a mají odborné znalosti v oboru řízení rizik a odměňování;

d) 

uplatňování zásad odměňování je nejméně jednou ročně podrobeno centrální a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit se, zda jsou dodržovány zásady a postupy odměňování přijaté vedoucím orgánem v rámci výkonu dohledu;

e) 

zaměstnanci v kontrolních funkcích jsou odměňováni podle míry plnění úkolů souvisejících s jejich funkcemi, nezávisle na výsledcích obchodních útvarů, které kontrolují;

f) 

na odměňování výše postavených zaměstnanců odpovědných za řízení rizik a dodržování předpisů dohlíží přímo výbor pro odměňování, pokud existuje;

g) 

je-li odměna vázána na výsledky, měla by být celková částka odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce a obchodního útvaru nebo SKIPCP a jejich rizik a posouzení celkových výsledků správcovské společnosti, přičemž při posuzování výsledků daného jednotlivce se přihlíží ke kritériím finanční i nefinanční povahy;

h) 

posuzování výsledků je zasazeno do víceletého rámce přiměřeného době držení doporučované investorům SKIPCP spravovaného správcovskou společností, aby se zajistilo, že proces posuzování bude založen na dlouhodobějších výsledcích SKIPCP a s ním spojených investičních rizicích a že skutečně vyplacené výkonnostní složky odměny budou rovnoměrně rozloženy do stejného období;

i) 

smluvně zaručená pohyblivá složka odměny je poskytována výjimečně a pouze v souvislosti s náborem nových zaměstnanců a je omezena na první rok zaměstnání;

j) 

pevná a pohyblivá složka celkové odměny jsou přiměřeně vyváženy, přičemž pevná složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provádění plně flexibilního systému vyplácení pohyblivé složky odměny, včetně možnosti nevyplacení pohyblivé složky odměny;

k) 

platby spojené s předčasným ukončením smlouvy odrážejí výsledky dosažené v průběhu doby a jsou koncipovány tak, aby nebyly odměnou za selhání;

l) 

měření výsledků používané jako základ pro výpočet pohyblivých složek odměny nebo celkových pohyblivých složek odměny zahrnuje komplexní mechanismus úprav zohledňující všechny relevantní typy stávajících i budoucích rizik;

m) 

v závislosti na právní struktuře SKIPCP a jeho statutu nebo zakládacích dokumentech se sestává podstatná část, nejméně však 50 % pohyblivé složky odměny, z podílových jednotek dotčeného SKIPCP, odpovídající majetkové účasti či nástrojů vázaných na podíly nebo obdobných nepeněžitých nástrojů s rovnocennými motivačními účinky, jako má kterýkoli z nástrojů uvedených v tomto písmenu; pokud ale správa SKIPCP představuje méně než 50 % celkového portfolia spravovaného správcovskou společností, 50 % minimální požadavek se nepoužije.

Nástroje uvedené v tomto písmeni podléhají vhodné „zadržovací“ politice, jejímž účelem je přizpůsobit pobídky zájmům správcovské společnosti, jí spravovaných SKIPCP a investorů SKIPCP. Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou druhy a podobu těchto nástrojů omezit či případně některé nástroje zakázat. Toto písmeno se vztahuje jak na část pohyblivé složky odměny, jež byla v souladu s písmenem n) odložena, tak na část pohyblivé složky odměny, jež odložena nebyla;

n) 

výplata podstatné části, nejméně však 40 % pohyblivé složky odměny se odkládá na dobu, která je přiměřená z hlediska doby držení doporučované investorům do SKIPCP a náležitým způsobem odpovídá povaze rizik spojených s příslušným SKIPCP.

Období uvedené v tomto písmeni činí nejméně tři roky; odměna splatná podle odkládacích ustanovení se nevyplácí rychleji, než kdyby byla vyplácena poměrně; v případě pohyblivé složky odměny představující zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 60 % této částky;

o) 

pohyblivá složka odměny, včetně části s odloženou splatností, se vyplácí či převádí pouze v případě, že je to udržitelné vzhledem k finanční situaci správcovské společnosti jako celku a odůvodněné vzhledem k výsledkům daného obchodního útvaru, daného SKIPCP a daného jednotlivce.

V případě slabých či záporných finančních výsledků správcovské společnosti nebo daného SKIPCP je obvykle celková pohyblivá složka odměny podstatně snížena, s přihlédnutím ke stávajícím odměnám a k snížením výplat již dříve vydělaných částek, včetně systému malusů nebo zpětného vymáhání částek;

p) 

důchodová politika je v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy správcovské společnosti a jí spravovaných SKIPCP.

Pokud zaměstnanec opustí správcovskou společnost před odchodem do důchodu, správcovská společnost zadrží jeho zvláštní penzijní výhody po dobu pěti let v podobě nástrojů uvedených v písmenu m). Pokud zaměstnanec odejde do důchodu, vyplatí se zvláštní penzijní výhody tomuto zaměstnanci v podobě nástrojů uvedených v písmenu m), s výhradou zadržení po dobu pěti let;

q) 

zaměstnanci se musí zavázat, že nebudou používat osobní zajišťovací strategie či pojištění spojené s odměnou či odpovědností, jimiž by mohli ohrozit účinky usměrňování rizik zakotveného v systémech jejich odměňování;

r) 

pohyblivá složka odměny není vyplácena s využitím nástrojů či metod, které umožňují obejít požadavky stanovené v této směrnici.

2.  
V souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010 si může orgán ESMA od příslušných orgánů vyžádat informace o zásadách a postupech odměňování uvedených v článku 14a této směrnice.

Orgán ESMA, v úzké spolupráci s orgánem EBA, uvede ve svých obecných pokynech k zásadám odměňování, jak mají být uplatňovány různé odvětvové principy odměňování, které stanoví například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ( 9 ) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ( 10 ), pokud zaměstnanci nebo jiné kategorie pracovníků vykonávají činnost, na kterou se vztahují odlišné odvětvové principy odměňování.

3.  
Principy stanovené v odstavci 1 se vztahují na všechny druhy benefitů vyplácených správcovskou společností, na veškeré částky vyplácené přímo ze strany SKIPCP, včetně výkonnostních odměn, a na veškeré převody podílových jednotek nebo akcií SKIPCP, a to vyplácených ve prospěch těch kategorií pracovníků včetně vrcholného vedení, zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s podstupováním rizik, zaměstnanců v kontrolních funkcích a všech zaměstnanců, kterým je vyplácena celková odměna, díky níž spadají do příjmové skupiny vrcholného vedení a zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž činnosti mají podstatný vliv na jejich rizikový profil nebo na rizikový profil SKIPCP, které spravují.
4.  
Správcovské společnosti, které jsou významné z hlediska své velikosti nebo z hlediska velikosti SKIPCP, které spravují, jakož i z hlediska své vnitřní organizace a povahy, rozsahu a složitosti svých činností, zřídí výbor pro odměňování. Výbor pro odměňování je složen tak, aby mohl kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a postupy odměňování a rovněž pobídky vytvořené pro řízení rizik.

Výbor pro odměňování, zřízený, pokud je to vhodné, v souladu s obecnými pokyny orgánu ESMA uvedenými v čl. 14a odst. 4, odpovídá za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko a řízení dotyčné správcovské společnosti nebo SKIPCP a rozhodnutí, která mají být přijata vedoucím orgánem v rámci výkonu dohledu. Výboru pro odměňování předsedá člen vedoucího orgánu, jenž v dotyčné správcovské společnosti nezastává žádnou výkonnou funkci. Členy výboru pro odměňování jsou členové vedoucího orgánu, kteří v dotyčné správcovské společnosti nezastávají žádné výkonné funkce.

Jestliže je vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, je členem výboru pro odměňování jeden nebo více zástupců zaměstnanců. Při přípravě svých rozhodnutí zohlední výbor pro odměňování dlouhodobé zájmy investorů a dalších zúčastněných stran a veřejný zájem.

▼B

Článek 15

Správcovské společnosti, nebo případně investiční společnosti, přijmou opatření v souladu s článkem 92 a stanoví vhodné postupy a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění veškerých omezení pro investory při uplatňování jejich práv v případě, že správcovská společnost získala povolení v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP. Tato opatření musí investorům umožnit podávat stížnosti v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků jejich členského státu.

Správcovské společnosti by měly rovněž stanovit vhodné postupy a opatření k podávání informací, které si vyžádá veřejnost nebo příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP.ODDÍL 4

Svoboda usazování a volný pohyb služeb

Článek 16

1.  

Členské státy zajistí, aby správcovská společnost povolená svým domovským členským státem mohla vykonávat svou činnost, pro kterou získala povolení, na jejich území buď zřízením pobočky, nebo v rámci volného pohybu služeb.

▼C2

Pokud takto povolená správcovská společnost pouze navrhne nabízet podílové jednotky SKIPCP, jež spravuje v souladu s přílohou II, v jiném než domovském členském státě SKIPCP, aniž by zřídila pobočku nebo aniž by navrhla, že bude vykonávat další činnosti či služby, mělo by se toto nabízení řídit pouze požadavky uvedenými v kapitole XI.

▼B

2.  
Členské státy nesmějí zřízení pobočky nebo poskytování služeb podmiňovat žádnými požadavky na vydání povolení či požadavky na dotační kapitál ani jinými opatřeními s rovnocenným účinkem.
3.  

Na základě splnění podmínek uvedených v tomto článku si SKIPCP může volně určovat správcovskou společnost nebo se nechat spravovat jakoukoli správcovskou společností povolenou v jiném členském státě než v domovském členském státě SKIPCP v souladu s příslušnými ustanoveními této směrnice v případě, že tato správcovská společnost dodržuje ustanovení

a) 

článku 17 nebo článku 18 a

b) 

článků 19 a 20.

Článek 17

1.  
Kromě splnění podmínek podle článků 6 a 7 oznámí každá správcovská společnost, která má v úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského státu za účelem provozování činností, pro něž získala povolení, tuto skutečnost příslušným orgánům svého domovského členského státu.
2.  

Členské státy vyžadují, aby každá správcovská společnost, která má v úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského státu, poskytla v oznámení podle odstavce 1 tyto údaje a dokumenty:

a) 

členský stát, na jehož území hodlá správcovská společnost zřídit pobočku;

b) 

plán obchodní činnosti, v němž jsou uvedeny předpokládané činnosti a služby podle čl. 6 odst. 2 a 3 a organizační struktura pobočky, která obsahuje popis postupu pro řízení rizik stanoveného správcovskou společností. Dále obsahuje popis postupů a opatření přijatých podle článku 15;

c) 

adresu v hostitelském členském státě správcovské společnosti, na které lze obdržet dokumentaci, a

d) 

jména osob odpovědných za vedení pobočky.

3.  

Pokud příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti nemají s přihlédnutím k plánované činnosti žádný důvod pochybovat o přiměřenosti řídící struktury nebo finanční situaci správcovské společnosti, sdělí tuto skutečnost do dvou měsíců ode dne, kdy obdrží veškeré údaje uvedené v odstavci 2, příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti a informují v tomto smyslu dotyčnou správcovskou společnost. Rovněž sdělí podrobnosti o případných systémech pro odškodnění určených na ochranu investorů.

Odmítnou-li příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti sdělit údaje uvedené v odstavci 2 příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti, zdůvodní své odmítnutí dotyčné správcovské společnosti do dvou měsíců ode dne, kdy obdržely veškeré údaje. V případě takového odmítnutí nebo neposkytnutí odpovědi se lze obracet na soudy v domovském členském státě správcovské společnosti.

Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti osvědčení o tom, že správcovské společnosti bylo uděleno povolení v souladu s ustanoveními této směrnice, a popis oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti, včetně podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

4.  
Správcovská společnost, která vykonává činnosti prostřednictvím pobočky na území hostitelského členského státu, postupuje v souladu s pravidly hostitelského členského státu správcovské společnosti podle článku 14.
5.  
Příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti odpovídají za dohled nad dodržováním odstavce 4.

▼C5

6.  
Dříve než pobočka správcovské společnosti zahájí svou činnost, připraví se příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti do dvou měsíců od obdržení údajů uvedených v odstavci 2 na provádění dohledu nad tím, jak správcovská společnost dodržuje pravidla spadající do působnosti těchto orgánů.

▼B

7.  
Po obdržení sdělení příslušných orgánů hostitelského členského státu správcovské společnosti nebo, nebylo-li takové sdělení obdrženo, po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 6 může být pobočka zřízena a může zahájit činnost.
8.  
V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 2 písm. b), c) nebo d) uvědomí správcovská společnost o této změně písemně příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu správcovské společnosti nejméně jeden měsíc před uskutečněním této změny tak, aby příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti mohly o této změně rozhodnout podle odstavce 3 a příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti tak mohly rozhodnout podle odstavce 6.

▼M6

Pokud v důsledku změny uvedené v prvním pododstavci správcovská společnost již nebude v souladu s touto směrnicí, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti uvědomí do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci správcovskou společnost o tom, že uvedenou změnu nesmí provést. V tomto případě příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti náležitě informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Pokud změna uvedená v prvním pododstavci byla provedena po předání informace podle druhého pododstavce a v důsledku uvedené změny již správcovská společnost není v souladu s touto směrnicí, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti veškerá vhodná opatření v souladu s článkem 98 a bez zbytečného odkladu oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti přijatá opatření.

▼B

9.  

V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 3 prvního pododstavce uvědomí o této skutečnosti příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti aktualizují informace obsažené v osvědčení uvedeném v odst. 3 třetím pododstavci a informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, jakmile dojde ke změně týkající se oblasti působnosti povolení správcovské společnosti nebo podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

▼M1

10.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrh regulačních technických norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány v souladu s odstavci 1, 2, 3, 8 a 9.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3 a 9.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 18

1.  

Každá správcovská společnost, která hodlá provozovat činnosti, pro které získala povolení, na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb poprvé, sdělí příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti tyto údaje:

a) 

členský stát, na jehož území hodlá správcovská společnost působit, a

b) 

plán obchodní činnosti, v němž jsou uvedeny předpokládané činnosti a služby podle čl. 6 odst. 2 a 3, který obsahuje popis postupu pro řízení rizik stanoveného správcovskou společností. Dále obsahuje popis postupů a opatření přijatých v souladu s článkem 15.

2.  

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti předají údaje uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti rovněž sdělí podrobnosti o případných systémech pro odškodnění určených na ochranu investorů.

Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti osvědčení, že správcovská společnost byla povolena v souladu s ustanoveními této směrnice, popis oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti a podrobnosti ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Bez ohledu na články 20 a 93 může správcovská společnost poté zahájit činnost v hostitelském členském státě správcovské společnosti.

3.  
Správcovská společnost, která vykonává činnosti v rámci volného pohybu služeb, postupuje v souladu s pravidly domovského členského státu správcovské společnosti podle článku 14.
4.  
V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 1 písm. b) uvědomí správcovská společnost o této změně písemně příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu správcovské společnosti před uskutečněním této změny. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti aktualizují informace obsažené v osvědčení uvedeném v odstavci 2 a informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, jakmile dojde ke změně týkající se oblasti působnosti povolení správcovské společnosti nebo podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

▼M1

5.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány, v souladu s odstavci 1, 2 a 4.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 2 a 4.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 19

1.  
Správcovská společnost, která vykonává přeshraniční činnost kolektivní správy portfolií zřízením pobočky nebo v rámci volného pohybu služeb, postupuje v souladu s pravidly domovského členského státu správcovské společnosti, která se týkají organizace správcovské společnosti, včetně pověřovacích opatření, postupů pro řízení rizik, pravidel obezřetnostního dohledu, postupů uvedených v článku 12 a požadavků na podávání zpráv správcovské společnosti. Tato pravidla nesmí být přísnější než pravidla vztahující se na správcovské společnosti, které své činnosti provozují pouze ve svém domovském členském státě.
2.  
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou odpovědné za dohled nad dodržováním odstavce 1.
3.  

Správcovská společnost, která vykonává přeshraniční činnost kolektivní správy portfolií zřízením pobočky nebo v rámci volného pohybu služeb, postupuje v souladu s pravidly domovského členského státu SKIPCP, která se týkají zřízení a fungování SKIPCP a vztahují se na

a) 

založení a povolení SKIPCP;

b) 

emise a vyplácení podílových jednotek a akcií;

c) 

investiční politiky a omezení investic, včetně výpočtu celkového rizika a pákového efektu;

d) 

omezení týkající se výpůjček, půjček a nekrytých prodejů;

e) 

oceňování aktiv a účetnictví SKIPCP;

f) 

výpočet emisní ceny nebo ceny vyplacení, a na chyby ve výpočtu čistého obchodního jmění a související odškodnění investorů;

g) 

rozdělení nebo zpětnou investici výnosů;

h) 

požadavky na zveřejňování a na podávání zpráv SKIPCP, včetně prospektů, klíčových informací pro investory a pravidelných zpráv;

▼C2

i) 

opatření týkající se nabízení;

▼B

j) 

vztahy s podílníky;

k) 

fúze a restrukturalizace SKIPCP;

l) 

rušení a likvidaci SKIPCP;

m) 

případně na obsah registru podílníků;

n) 

poplatky za udělení licence a za dohled týkající se SKIPCP a

o) 

uplatnění hlasovacích práv podílníků a dalších jejich práv v souvislosti s písmeny a) až m).

4.  
Správcovská společnost plní povinnosti stanovené ve statutu fondu nebo zakládacích dokumentech a povinnosti stanovené v prospektu, jež jsou v souladu s příslušnými právními předpisy, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 3.
5.  
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou odpovědné za dohled nad dodržováním odstavců 3 a 4.
6.  
Správcovská společnost rozhoduje o přijetí a provádění opatření a organizačních rozhodnutí, která jsou nezbytná k zajištění souladu s pravidly, která se týkají zřízení a fungování SKIPCP, s povinnostmi stanovenými ve statutu fondu nebo v zakládacích dokumentech a povinnostmi stanovenými v prospektu, a za tato opatření a rozhodnutí nese odpovědnost.
7.  
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti odpovídají za dohled nad přiměřeností těchto opatření a nad organizací správcovské společnosti, aby tak správcovská společnost byla schopna plnit povinnosti a dodržovat pravidla týkající se zřízení a fungování všech SKIPCP, které spravuje.
8.  
Nestanoví-li tato směrnice výslovně jinak, zajistí členské státy, aby jakákoli správcovská společnost povolená v členském státě nepodléhala žádným dalším požadavkům stanoveným v domovském členském státě SKIPCP, pokud jde o skutečnosti, na které se vztahuje tato směrnice.

Článek 20

1.  

Aniž je dotčen článek 5, správcovská společnost, která žádá o správu SKIPCP usazeného v jiném členském státě, poskytne příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP následující dokumentaci:

▼M4

a) 

písemnou smlouvu s depozitářem podle čl. 22 odst. 2;

▼B

b) 

informace o pověřovacích opatřeních v případě činnosti správy investic a administrativních činností uvedených v příloze II.

Jestliže správcovská společnost již v domovském členském státě SKIPCP spravuje stejný druh SKIPCP, postačí odkaz na již poskytnutou dokumentaci.

2.  
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou v míře nezbytné pro zajištění dodržování pravidel, za něž jsou odpovědné, vyžadovat od příslušných orgánů domovského členského státu správcovské společnosti vysvětlení a informace týkající se dokumentů uvedených v odstavci 1, a na základě osvědčení uvedeného v článcích 17 a 18, také informaci o tom, zda druh SKIPCP, pro který je povolení žádáno, spadá do oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti. V takovém případě vydají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti své stanovisko do deseti pracovních dnů od obdržení první žádosti.
3.  

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou zamítnout žádost správcovské společnosti pouze v případě, že

a) 

správcovská společnost nedodržuje pravidla, která se na ni podle článku 19 vztahují;

b) 

správcovská společnost nezískala povolení příslušných orgánů svého domovského státu ke správě takového typu SKIPCP, pro který se žádá o povolení, nebo

c) 

správcovská společnost neposkytla dokumentaci uvedenou v odstavci 1.

Dříve než žádost odmítnou, konzultují příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti.

4.  
Správcovská společnost oznámí příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP každé následné podstatné změny v dokumentaci uvedené v odstavci 1.

▼M1

5.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem pro stanovení informací, které se poskytují příslušným orgánům spolu se žádostí o správu SKIPCP zřízeného v jiném členském státě.

Komise může přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 21

1.  
Hostitelský členský stát správcovské společnosti může pro statistické účely vyžadovat od všech správcovských společností s pobočkami na svém území, aby o své činnosti vykonávané v tomto hostitelském členském státě podávaly příslušným orgánům tohoto hostitelského členského státu pravidelně zprávy.
2.  

Hostitelský členský stát správcovské společnosti může od správcovských společností provozujících činnost na jeho území v rámci volného pohybu služeb nebo zřízením pobočky vyžadovat, aby rovněž poskytovaly údaje nezbytné ke kontrole dodržování pravidel v rámci odpovědnosti hostitelského členského státu správcovské společnosti, která se na ně vztahují.

Tyto požadavky nesmí být přísnější než ty, které tentýž členský stát ukládá správcovským společnostem povoleným v daném členském státě při kontrole dodržování stejných norem.

Správcovské společnosti zajistí, aby postupy a opatření uvedené v článku 15 umožňovaly příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP získávat informace uvedené v tomto odstavci přímo od správcovské společnosti.

3.  
Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti shledají, že správcovská společnost, která má pobočku nebo poskytuje služby na jeho území, porušuje některá z pravidel, která se na ni vztahují, vyžadují tyto orgány, aby dotčená správcovská společnost toto porušování ukončila, a informují příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti.
4.  
Pokud dotčená správcovská společnost odmítne poskytnout hostitelskému členskému státu správcovské společnosti informace, které má poskytnout, nebo neučiní nezbytné kroky k ukončení porušování uvedeného v odstavci 3, sdělí tuto skutečnost příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti. Příslušné orgány domovského státu správcovské společnosti učiní při nejbližší příležitosti veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotčená správcovská společnost bude poskytovat informace požadované hostitelským členským státem správcovské společnosti podle odstavce 2 nebo uvedené porušování ukončí. Povaha těchto opatření bude oznámena příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti.

▼M1

5.  

Pokud i přes opatření přijatá příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti, nebo proto, že se tato opatření ukážou v daném členském státě jako nedostatečná nebo neproveditelná, správcovská společnost i nadále odmítá poskytovat informace požadované hostitelským členským státem správcovské společnosti podle odstavce 2 nebo nadále porušuje právní nebo správní předpisy uvedené v tomtéž odstavci, platné v hostitelském členském státě správcovské společnosti, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti přijmout kterékoli z následujících opatření:

a) 

poté, co informují příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti, přijmout příslušná opatření k zabránění nebo postižení dalšího porušování, mimo jiné i podle článků 98 a 99, a pokud je to nutné, k zabránění správcovské společnosti uskutečnit další transakce na svém území. Členské státy zajistí, aby na jejich území mohly být správcovským společnostem doručeny právní dokumenty nezbytné k těmto opatřením. Pokud je službou poskytovanou v hostitelském členském státě správcovské společnosti správa SKIPCP, může hostitelský členský stát správcovské společnosti požadovat, aby správcovská společnost od správy tohoto SKIPCP odstoupila; nebo

b) 

usoudí-li, že příslušný orgán domovského členského státu správcovské společnosti nepřijal odpovídající opatření, upozornit na záležitost Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), jenž může jednat v souladu s pravomocemi, které mu jsou svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

6.  
Každé opatření přijaté podle odstavců 4 nebo 5, jež zahrnuje opatření či sankce, musí být řádně odůvodněno a oznámeno dané správcovské společnosti. Proti každému takovému opatření se lze obracet na soud v členském státě, který opatření přijal.

▼M1

7.  

V naléhavých případech mohou příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti před zahájením postupu podle odstavců 3, 4 nebo 5 učinit předběžná opatření nezbytná k ochraně zájmů investorů a dalších osob, kterým jsou služby poskytovány. Komise, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a příslušné orgány ostatních dotčených členských států jsou o těchto opatřeních co nejdříve informovány.

Po konzultaci s příslušnými orgány dotyčných členských států může Komise rozhodnout, že dotčený členský stát musí tato opatření pozměnit či zrušit, aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) podle článku 17 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

8.  

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti konzultují příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předtím, než správcovské společnosti odejmou povolení. V takových případech přijmou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP příslušná opatření, aby ochránily zájmy investorů. Tato opatření mohou zahrnovat rozhodnutí, která zabrání dotčené správcovské společnosti v uskutečnění dalších transakcí na jeho území.

Každé dva roky vydá Komise zprávu o takových případech.

▼M1

9.  

Členské státy informují Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a Komisi o počtu a druhu případů, v nichž neudělily povolení podle článku 17 nebo zamítly žádost podle článku 20, a o opatřeních přijatých v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

▼B

Každé dva roky vydá Komise zprávu o takových případech.KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE DEPOZITÁŘŮ

▼M4

Článek 22

1.  
Investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, zajistí, že v souladu s touto kapitolou bude jmenován pouze jeden depozitář.
2.  
Jmenování depozitáře musí být doloženo písemnou smlouvou.

Tato smlouva upravuje mimo jiné předávání informací nezbytných k tomu, aby mohl depozitář plnit své úkoly ve vztahu k SKIPCP, ke kterému byl jmenován depozitářem, stanovené touto směrnicí a s dalšími příslušnými právními a správními předpisy.

3.  

Depozitář:

a) 

zajišťuje, aby byly prodej, emise, odkup, vyplácení a zrušení podílových jednotek SKIPCP prováděny v souladu s příslušným vnitrostátním právem a statutem fondu nebo zakládacími dokumenty;

b) 

zajišťuje, aby hodnota podílových jednotek SKIPCP byla vypočítávána v souladu s příslušným vnitrostátním právem a se statutem fondu nebo zakládacími dokumenty;

c) 

plní pokyny správcovské společnosti nebo investiční společnosti, pokud nejsou v rozporu s příslušným vnitrostátním právem nebo se statutem fondu či zakládacími dokumenty;

d) 

zajišťuje, aby u operací s aktivy SKIPCP byla protiplnění pro SKIPCP poskytována v obvyklých lhůtách;

e) 

zajišťuje, aby byly příjmy SKIPCP využity v souladu s příslušným vnitrostátním právem a se statutem fondu nebo zakládacími dokumenty.

4.  

Depozitář zajišťuje, aby byly řádně sledovány peněžní toky SKIPCP, a zejména to, aby všechny platby učiněné investory nebo jejich jménem při upisování podílových jednotek SKIPCP byly doručeny a aby veškeré peněžní prostředky SKIPCP byly vloženy na peněžní účty, které:

a) 

jsou vedeny na jméno SKIPCP nebo na jméno správcovské společnosti, která jménem SKIPCP jedná, nebo na jméno depozitáře, který jménem SKIPCP jedná;

b) 

jsou vedeny u subjektu uvedeného v čl. 18 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice Komise 2006/73/ES ( 11 ) a

c) 

jsou vedeny v souladu se zásadami stanovenými v článku 16 směrnice 2006/73/ES.

Pokud jsou peněžní účty zřízeny na jméno depozitáře, který jedná jménem SKIPCP, nesmí být na tyto účty vkládány žádné peněžní prostředky subjektu uvedeného v prvním pododstavci písm. b) ani žádné vlastní peněžní prostředky depozitáře.

5.  

Aktiva SKIPCP musí být dána depozitáři do úschovy takto:

a) 

v případě finančních nástrojů, které lze mít v opatrování, depozitář:

i) 

má v opatrování veškeré finanční nástroje, které lze zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, a veškeré finanční nástroje, které lze depozitáři fyzicky předat;

ii) 

zajistí, aby všechny finanční nástroje, které lze zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, byly v souladu se zásadami stanovenými v článku 16 směrnice 2006/73/ES v jeho evidenci zapsány na oddělených účtech, které jsou vedeny na jméno SKIPCP, nebo na jméno správcovské společnosti, jež jedná jménem SKIPCP, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy zřejmé, že nástroje patří neustále danému SKIPCP;

b) 

v případě ostatních aktiv depozitář:

i) 

ověří, že tato aktiva vlastní SKIPCP nebo správcovská společnost, která jedná jménem SKIPCP, tak, že na základě informací či dokumentů předložených SKIPCP nebo správcovskou společností a na základě dostupných vnějších podkladů posoudí, zda SKIPCP nebo správcovská společnost, která jedná jménem SKIPCP, je vlastníkem aktiv;

ii) 

vede v evidenci ta aktiva, u nichž je prokázáno, že jsou ve vlastnictví SKIPCP, nebo správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP, a průběžně tuto evidenci aktualizuje.

6.  
Depozitář pravidelně poskytuje správcovské společnosti či investiční společnosti úplný přehled všech aktiv SKIPCP.
7.  
Aktiva, která má depozitář v opatrování, nesmějí být tímto depozitářem ani žádnou třetí osobou, která byla výkonem opatrování pověřena, znovuužívána na vlastní účet. Znovuužitím se rozumí jakákoli transakce s aktivy, jež jsou v opatrování, mimo jiné převod, zastavení, prodej a zapůjčení.

Aktiva, která má depozitář v opatrování, mohou být znovuužita pouze pokud:

a) 

je jejich znovuužití provedeno na účet SKIPCP;

b) 

depozitář plní pokyny správcovské společnosti jménem SKIPCP;

c) 

se znovuužití uskutečňuje ve prospěch SKIPCP a v zájmu podílníků a

d) 

je transakce kryta vysoce kvalitním a likvidním kolaterálem, který SKIPCP obdržel na základě dohody o zpětném převodu finančního kolaterálu po splnění závazku, při kterém dochází k převodu vlastnického práva k finančnímu kolaterálu.

Tržní hodnota kolaterálu musí být vždy přinejmenším rovna tržní hodnotě znovuužitých aktiv zvýšené o přirážku.

8.  
Členské státy zajistí, aby v případě, že u depozitáře nebo kterékoli třetí osoby nacházející se v Unii, která byla pověřena opatrováním aktiv SKIPCP, dojde k platební neschopnosti, nebyla aktiva SKIPCP, jež jsou v jejich opatrování, k dispozici pro účely rozdělení věřitelům daného depozitáře nebo dané třetí osoby nebo pro účely jejich zpeněžení ve prospěch těchto věřitelů.

▼M4

Článek 22a

1.  
Úkoly uvedenými v čl. 22 odst. 3 a 4 nesmí depozitář pověřit třetí osoby.
2.  

Úkoly uvedenými v čl. 22 odst. 5 může depozitář pověřit třetí osoby pouze za těchto podmínek:

a) 

třetí osoby nejsou pověřeny těmito úkoly s cílem vyhnout se požadavkům této směrnice;

b) 

depozitář je schopen doložit objektivní důvod pro pověření těmito úkoly;

c) 

depozitář při výběru a jmenování třetí osoby, kterou hodlá pověřit plněním některých svých úkolů, jedná s patřičnou dovedností, péčí a opatrností a s patřičnou dovedností, péčí a opatrností rovněž provádí pravidelné kontroly a průběžné sledování třetí osoby, kterou pověřil plněním některých svých úkolů, a jednání této třetí osoby v souvislosti s úkoly, kterými byla pověřena.

3.  

Úkoly uvedenými v čl. 22 odst. 5 může depozitář pověřit pouze tu třetí osobu, která po celou dobu plnění úkolů, kterými byla pověřena,

a) 

má k dispozici odpovídající struktury a odborné znalosti, jež jsou úměrné povaze a složitosti do úschovy daných aktiv SKIPCP nebo správcovské společnosti, která jedná jménem SKIPCP;

b) 

pokud jde o činnosti opatrování podle čl. 22 odst. 5 písm. a), trvale podléhá:

i) 

účinné obezřetnostní regulaci, včetně minimálních kapitálových požadavků, a účinnému dohledu ze strany příslušných orgánů;

ii) 

pravidelnému vnějšímu auditu, který ověřuje, že jsou příslušné finanční nástroje v jejím vlastnictví;

c) 

vždy odděluje aktiva klientů depozitáře od svých vlastních aktiv a od aktiv depozitáře tak, aby bylo vždy zřejmé, že daná aktiva patří klientům příslušného depozitáře;

d) 

činí všechny nezbytné kroky, aby zajistila, že v případě platební neschopnosti třetí osoby nebudou aktiva SKIPCP, která má tato třetí osoba v opatrování, k dispozici pro účely rozdělení jejím věřitelům nebo zpeněžení v jejich prospěch; a

e) 

bez výjimky splňuje obecné povinnosti a dodržuje zákazy stanovené v čl. 22 odst. 2, 5 a 7 a v článku 25.

Bez ohledu na první pododstavec písm. b) bod i), pokud právní předpisy třetí země vyžadují, aby určité finanční nástroje měl v opatrování místní subjekt, a neexistují žádné místní subjekty, které splňují požadavky týkající se pověření stanovené v písmeni b), může depozitář svými úkoly takový místní subjekt pověřit pouze v rozsahu požadovaném podle právních předpisů této třetí země a pouze dokud neexistuje žádný místní subjekt, který požadavky týkající se pověření splňuje, a pouze:

a) 

pokud byli investoři příslušného SKIPCP před vložením svých investic řádně informováni o skutečnosti, že je vyžadováno toto pověření, které je nezbytné vzhledem k omezením vyplývajícím z právních předpisů třetí země, a o okolnostech odůvodňujících toto pověření a rizicích s ním spojených;

b) 

pokud investiční společnost nebo správcovská společnost jednající jménem SKIPCP daly depozitáři pokyn, aby opatrováním finančních nástrojů pověřil takový místní subjekt.

Třetí osoba může těmito úkoly dále pověřit jinou osobu, pokud jsou splněny stejné požadavky. V takovém případě se na příslušné osoby obdobně použije čl. 24 odst. 2.

4.  
Pro účely tohoto článku se poskytování služeb, jak je stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ( 12 ) prostřednictvím systémů vypořádání obchodů s cennými papíry, jak jsou vymezeny pro účely směrnice 98/26/ES, nebo poskytování podobných služeb systémem vypořádání obchodů s cennými papíry ze třetích zemí nepovažuje za pověření výkonem opatrování.

▼B

Článek 23

1.  
Depozitář musí mít sídlo v domovském členském státě SKIPCP nebo v něm musí být usazen.

▼M4

2.  

Depozitářem se rozumí:

a) 

národní centrální banka;

b) 

úvěrová instituce povolená v souladu se směrnicí 2013/36/EU; nebo

c) 

jiný právní subjekt, který může na základě povolení příslušného orgánu podle práva členského státu vykonávat činnosti depozitářů podle této směrnice, podléhá požadavkům na kapitálovou přiměřenost, jež jsou přinejmenším stejné jako požadavky vypočítané v závislosti na zvoleném přístupu v souladu s článkem 315 nebo 317 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 13 ), a který má kapitál přinejmenším ve výši počátečního kapitálu podle čl. 28 odst. 2 směrnice 2013/36/EU.

Právní subjekt uvedený v prvním pododstavci písm. c) musí podléhat obezřetnostní regulaci a průběžnému dohledu a musí splňovat tyto minimální požadavky:

a) 

má infrastrukturu nezbytnou k opatrování finančních nástrojů, které lze zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře;

b) 

má zavedeny vhodné strategie a postupy umožňující zajistit, že on sám i jeho řídící pracovníci a zaměstnanci budou plnit povinnosti podle této směrnice;

c) 

má řádné administrativní a účetní postupy, mechanismy vnitřní kontroly, účinné postupy k posouzení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémy zpracovávání dat;

d) 

udržuje a používá účinné organizační a administrativní postupy, aby mohl přijmout veškerá přiměřená opatření k předcházení střetům zájmů;

e) 

zajistí, aby o všech jím prováděných službách, činnostech a transakcích, byly vedeny dostatečné záznamy, které příslušnému orgánu umožní plnit své úkoly v oblasti dohledu a provádět donucovací opatření stanovená touto směrnicí;

f) 

přijme přiměřená opatření k zajištění nepřetržitého a řádného výkonu svých úkolů depozitáře za využití vhodných a přiměřených systémů, zdrojů a postupů, a to i pro plnění svých úkolů depozitáře;

g) 

všichni členové jeho vedoucího orgánu a vrcholného vedení musí mít bez výjimky dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti;

h) 

vedoucí orgán disponuje dostatečnými kolektivními znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, aby rozuměl činnostem depozitáře, včetně hlavních rizik;

i) 

každý člen vedoucího orgánu a vrcholného vedení jedná čestně a bezúhonně.

3.  
Členské státy určí kategorie institucí uvedených v odst. 2 prvním pododstavci, které jsou způsobilé být depozitářem.
4.  
Pokud investiční společnosti nebo správcovské společnosti jednající jménem SKIPCP, který spravují, jmenovaly před 18. březnem 2016 depozitářem instituci, která nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 2, musí před 18. březnem 2018 jmenovat depozitáře splňujícího uvedené požadavky.

▼M4 —————

▼M4

Článek 24

1.  
Členské státy zajistí, aby byl depozitář odpovědný SKIPCP a podílníkům SKIPCP za ztrátu, kterou způsobil on nebo třetí osoba, která byla pověřena opatrováním finančních nástrojů, které jsou v opatrování v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. a).

Členské státy zajistí, aby v případě ztráty finančního nástroje svěřeného do opatrování depozitář neprodleně vrátil SKIPCP nebo správcovské společnosti jednající jménem SKIPCP finanční nástroj stejného typu nebo odpovídající částku. Depozitáře nelze činit odpovědným, prokáže-li, že ke ztrátě došlo vlivem vnějších okolností, jež nebylo možné rozumně ovlivnit a jejichž následkům by se nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého přiměřeného úsilí.

Členské státy zajistí, aby depozitář byl SKIPCP a investorům SKIPCP odpovědný rovněž za veškeré další ztráty, které jim vzniknou v důsledku toho, že z nedbalosti nebo úmyslně neplnil řádným způsobem své povinnosti vyplývající z této směrnice.

2.  
Odpovědnost depozitáře podle odstavce 1 není dotčena pověřením další osoby podle článku 22a.
3.  
Odpovědnost depozitáře podle odstavce 1 nelze vyloučit nebo omezit smlouvou.
4.  
Všechny smlouvy, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 3, jsou neplatné.
5.  
Podílníci SKIPCP mohou uplatnit nároky z odpovědnosti depozitáře přímo, nebo nepřímo prostřednictvím správcovské společnosti nebo investiční společnosti, pokud to nevede ke zdvojování nápravy nebo k nerovnému zacházení s podílníky.

Článek 25

1.  
Žádná společnost nesmí působit jako správcovská společnost a zároveň jako depozitář. Žádná společnost nesmí působit jako investiční společnost a zároveň jako depozitář.
2.  
Při plnění svých úkolů jednají správcovská společnost a depozitář čestně, spravedlivě, odborně, nezávisle a výhradně v zájmu SKIPCP a jeho investorů. Při plnění svých úkolů jednají investiční společnost a depozitář čestně, spravedlivě, odborně, nezávisle a výhradně v zájmu investorů SKIPCP.

Depozitář nesmí s ohledem na SKIPCP nebo správcovskou společnost, která jedná jménem SKIPCP, vykonávat činnost, při níž může docházet ke střetu zájmů mezi SKIPCP, investory SKIPCP, správcovskou společností a jím samotným, pokud není výkon činnosti depozitáře funkčně a hierarchicky oddělen od ostatních činností, u nichž může hrozit střet zájmů, a pokud nejsou potenciální střety zájmů řádně rozpoznány, řešeny, sledovány a oznamovány investorům SKIPCP.

Článek 26

1.  
Podmínky pro změnu správcovské společnosti a depozitáře a pravidla pro zajištění ochrany podílníků v případě takové změny stanoví zákon nebo statut podílového fondu.
2.  
Podmínky pro změnu správcovské společnosti a depozitáře a pravidla pro zajištění ochrany podílníků v případě změny stanoví zákon nebo zakládací dokumenty investiční společnosti.

▼M4

Článek 26a

Depozitář poskytne svým příslušným orgánům na požádání všechny informace, které získal při plnění svých povinností a které mohou jeho příslušné orgány či příslušné orgány SKIPCP nebo správcovské společnosti potřebovat.

Jsou-li příslušné orgány SKIPCP nebo správcovské společnosti odlišné od příslušných orgánů depozitáře, předají příslušné orgány depozitáře informace, které obdržely, neprodleně příslušným orgánům SKIPCP a správcovské společnosti.

Článek 26b

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 112a, které stanoví:

a) 

údaje, které mají být uvedeny v písemné smlouvě podle čl. 22 odst. 2;

b) 

podmínky pro výkon činnosti depozitáře podle čl. 22 odst. 3, 4 a 5 včetně:

i) 

typů finančních nástrojů, které jsou zahrnuty do rozsahu povinností depozitáře spojených s opatrováním podle čl. 22 odst. 5 písm. a);

ii) 

podmínek, za nichž může depozitář plnit své povinnosti spojené s opatrováním finančních nástrojů registrovaných u centrálního depozitáře;

iii) 

podmínek, za nichž depozitář zajišťuje v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. b) bezpečnou úschovu finančních nástrojů vydaných na jméno a registrovaných u emitenta nebo registrátora;

c) 

povinnosti depozitářů jednat s náležitou péčí podle čl. 22a odst. 2 písm. c);

d) 

povinnost oddělit aktiva podle čl. 22a odst. 3 písm. c);

e) 

kroky, které má učinit třetí osoba podle čl. 22a odst. 3 písm. d);

f) 

podmínky a okolnosti, za nichž se finanční nástroje svěřené do opatrování považují pro účely článku 24 za ztracené;

g) 

co se rozumí vnějšími okolnostmi podle čl. 24 odst. 1, jež nebylo možné rozumně ovlivnit a jejichž následkům by se nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého přiměřeného úsilí;

h) 

podmínky pro plnění požadavku na nezávislost podle čl. 25 odst. 2.

▼BKAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

Článek 27

Přístup k činnosti investiční společnosti podléhá předchozímu úřednímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti.

Členské státy stanoví právní formu, kterou investiční společnost musí mít.

Investiční společnost musí mít sídlo v domovském členském státě investiční společnosti.

Článek 28

Investiční společnost smí vykonávat výhradně činnosti uvedené v čl. 1 odst. 2.

Článek 29

1.  

Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, vydají příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti povolení investiční společnosti, pouze pokud stanovila správcovskou společnost nebo pokud má dostatečný počáteční kapitál alespoň ve výši 300 000  EUR.

Kromě toho, pokud investiční společnost nestanovila správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, uplatní se tyto podmínky:

a) 

povolení se nevydá, pokud k žádosti o povolení není přiložen plán obchodních činností, který přinejmenším stanoví organizační strukturu investiční společnosti;

b) 

ředitelé investiční společnosti musí mít dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem činnosti, kterou investiční společnost vykonává; za tímto účelem musí být jména ředitelů, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti investiční společnosti musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují; řediteli se rozumějí osoby, které na základě zákona nebo zakládacích dokumentů investiční společnost zastupují nebo které skutečně určují směr činnosti společnosti;

c) 

jestliže mezi investiční společností a jinými fyzickými či právnickými osobami existují úzké vazby, vydají příslušné orgány povolení pouze tehdy, pokud jim tyto úzké vazby nebudou bránit v účinném provádění dohledu.

Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti rovněž odmítnou vydat povolení, pokud právní a správní předpisy třetí země, jimiž se řídí jedna nebo více fyzických či právnických osob, s nimiž má investiční společnost úzké vazby, anebo potíže při jejich uplatňování brání účinnému provádění dohledu.

Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti stanoví, aby jim investiční společnosti poskytovaly údaje, jež potřebují.

2.  
V případě, že investiční společnost nestanovila správcovskou společnost, je investiční společnosti do šesti měsíců od podání úplné žádosti sděleno, zda bylo povolení vydáno. Zamítnutí žádosti musí být zdůvodněno.
3.  
Investiční společnost může zahájit činnost, jakmile získá povolení.
4.  

Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti mohou investiční společnosti, na kterou se tato směrnice vztahuje, odejmout povolení pouze v případě, kdy tato společnost

a) 

nevyužije povolení do dvanácti měsíců, výslovně se povolení vzdá nebo více než šest měsíců nevykonává činnost, na niž se tato směrnice vztahuje, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že povolení v takových případech zaniká;

b) 

získala povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků;

c) 

nadále již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení vydáno;

d) 

závažným způsobem nebo systematicky porušila ustanovení přijatá podle této směrnice nebo

e) 

nastane případ, pro který vnitrostátní právní předpisy stanovují odnětí povolení.

▼M1

5.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace této směrnice může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem k upřesnění:

a) 

informací, které jsou příslušným orgánům poskytovány v žádosti o povolení investiční společnosti, včetně programu činností, a

b) 

překážek, které mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c).

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

6.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro poskytování informací uvedených v odst. 5 prvním pododstavci písm. a).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼BODDÍL 2

Podmínky provozování činnosti

Článek 30

▼M4

Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13, 14, 14a a 14b.

▼B

Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem „správcovská společnost“ rozumí výraz „investiční společnost“.

Investiční společnosti mohou spravovat pouze aktiva svého vlastního portfolia a za žádných okolností nesmějí přijímat pověření ke správě aktiv pro třetí strany.

Článek 31

Každý domovský členský stát investiční společnosti stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která musí investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, za všech okolností dodržovat.

Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti, rovněž s ohledem na charakter investiční společnosti, zejména stanoví, aby taková společnost používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní transakce prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do finančních nástrojů s cílem investovat kapitál, a které přinejmenším zajišťují, aby každá transakce, do níž je společnost zapojena, mohla být rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva investiční společnosti byla investována v souladu se zakládacími dokumenty a platnými právními předpisy.

▼M4 —————

▼BKAPITOLA VI

FÚZE SKIPCPODDÍL 1

Zásady, povolení a schválení

Článek 37

Pro účely této kapitoly se výrazem „SKIPCP“ rozumí také podfondy SKIPCP.

Článek 38

1.  
Za podmínek vymezených v této kapitole a bez ohledu na způsob zřízení SKIPCP stanovený v čl. 1 odst. 3 umožní členské státy přeshraniční a vnitrostátní fúze, jak jsou stanoveny v čl. 2 odst. 1 písm. q) a r), v souladu s jednou či více formami fúze uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. p).
2.  

Formy fúze používané pro přeshraniční fúze, jak jsou vymezeny v čl. 2 odst. 1 písm. q), musí být upraveny právními předpisy domovského členského státu zanikajícího SKIPCP.

Formy fúze použité pro vnitrostátní fúze, jak jsou vymezeny v čl. 2 odst. 1 písm. r), musí být upraveny právními předpisy členského státu, v kterém jsou dotčené SKIPCP usazeny.

Článek 39

1.  
Fúze podléhají předchozímu povolení příslušných orgánů domovského členského státu zanikajícího SKIPCP.
2.  

Zanikající SKIPCP poskytne příslušným orgánům svého domovského členského státu níže uvedené informace:

a) 

společný návrh podmínek fúze řádně schválený zanikajícím i nástupnickým SKIPCP;

b) 

aktuální znění prospektu a klíčových informací pro investory nástupnického SKIPCP podle článku 78, je-li usazen v jiném členském státě;

c) 

prohlášení každého z depozitářů zanikajícího a nástupnického SKIPCP, že v souladu s článkem 41 ověřili soulad údajů stanovených v čl. 40 odst. 1 písm. a), f) a g) s požadavky této směrnice a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů jejich SKIPCP, a

d) 

informace o navrhované fúzi, které hodlá zanikající a nástupnický SKIPCP poskytnout svým příslušným podílníkům.

Tyto informace jsou poskytovány tak, aby je příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího i nástupnického SKIPCP mohly číst v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků tohoto členského státu nebo těchto členských států nebo v jazyce odsouhlaseném příslušnými orgány.

3.  

Jakmile je dokumentace úplná, příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP bezodkladně předají kopie informací uvedených v odstavci 2 příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického SKIPCP. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a nástupnického SKIPCP posoudí možný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího i nástupnického SKIPCP a zhodnotí, zda jsou podílníkům poskytnuty dostatečné informace.

Považují-li to příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP za nezbytné, mohou písemně požadovat objasnění informací pro podílníky zanikajícího SKIPCP.

Pokud to příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP považují za nezbytné, mohou nejpozději do patnácti pracovních dnů po obdržení kopií úplných informací uvedených v odstavci 2 písemně požadovat, aby nástupnický SKIPCP upravil informace poskytnuté jeho podílníkům.

V takovém případě zašlou příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP informaci o své nespokojenosti příslušným orgánům domovského členského státu zanikajícího SKIPCP. Do dvaceti pracovních dnů od oznámení upravených informací, které mají být poskytnuty podílníkům nástupnického SKIPCP, informují příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP, zda jsou s těmito informacemi spokojeny.

4.  

Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP povolí navrhovanou fúzi, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

navrhovaná fúze vyhovuje všem požadavkům článků 39 až 42;

▼C2

b) 

nástupnický SKIPCP byl podle článku 93 oznámen k nabízení svých podílových jednotek ve všech členských státech, v nichž bylo zanikajícímu SKIPCP buď uděleno povolení, nebo v nichž byl SKIPCP oznámen podle článku 93 k nabízení svých podílových jednotek, a

▼B

c) 

příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a nástupnického SKIPCP považují informace navržené k poskytnutí podílníkům za dostatečné, nebo příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP neprojevily žádnou známku nespokojenosti podle odst. 3 čtvrtého pododstavce.

5.  

Pokud se příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP domnívají, že dokumentace není úplná, požadují dodatečné informace nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení informací uvedených v odstavci 2.

Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP oznámí zanikajícímu SKIPCP nejpozději do dvaceti pracovních dnů od obdržení úplných informací uvedených v odstavci 2, zda byla fúze povolena či nikoliv.

Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP své rozhodnutí oznámí rovněž příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického SKIPCP.

6.  
Členské státy mohou v souladu s čl. 57 odst. 1 druhým pododstavcem povolit nástupnickým SKIPCP výjimku z článků 52 až 55.

Článek 40

1.  

Členské státy požadují, aby zanikající a nástupnické SKIPCP vypracovaly společný návrh podmínek fúze.

Společný návrh podmínek fúze stanoví tyto údaje:

a) 

určení formy fúze a dotyčných SKIPCP;

b) 

okolnosti a důvody navrhované fúze;

c) 

očekávaný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího i nástupnického SKIPCP;

d) 

přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k datu pro výpočet směnného poměru, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 1;

e) 

metodu výpočtu směnného poměru;

f) 

plánované datum účinnosti fúze;

g) 

pravidla pro přenos aktiv a směnu jednotek a

h) 

v případě fúze podle čl. 2 odst. 1 písm. p) bodu ii) nebo případně podle čl. 2 odst. 1 písm. p) bodu iii) statut fondu nebo zakládací dokumenty nově zřízeného nástupnického SKIPCP.

Příslušné orgány nesmí požadovat, aby do společného návrhu podmínek fúze byly začleněny jakékoli dodatečné informace.

2.  
Společný návrh podmínek fúze může obsahovat další údaje na základě rozhodnutí zanikajícího a nástupnického SKIPCP.ODDÍL 2

Kontrola třetími osobami, informace pro podílníky a další práva podílníků

Článek 41

Členské státy požadují, aby depozitáři zanikajícího a nástupnického SKIPCP ověřili soulad údajů stanovených v čl. 40 odst. 1 písm. a), f) a g) s požadavky této směrnice a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů svých SKIPCP.

Článek 42

1.  

Právní předpisy domovských členských států zanikajících SKIPCP pověří buď depozitáře, nebo nezávislého auditora schváleného v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek ( 14 ), aby ověřil

a) 

přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k datu pro výpočet směnného poměru podle čl. 47 odst. 1;

b) 

případně platby v hotovosti za jednu podílovou jednotku;

c) 

metodu výpočtu směnného poměru a rovněž aktuálního směnného poměru stanoveného k datu pro výpočet tohoto poměru uvedenému v čl. 47 odst. 1.

2.  
Pro účely odstavce 1 se auditoři provádějící povinný audit zanikajícího SKIPCP a auditoři provádějící povinný audit nástupnického SKIPCP považují za nezávislé auditory.
3.  
Kopie zpráv nezávislého auditora či případně depozitáře musí být bezplatně na žádost poskytnuta podílníkům zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP a jejich příslušným orgánům.

Článek 43

1.  
Členské státy požadují, aby zanikající a nástupnický SKIPCP poskytl svým příslušným podílníkům náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby mohli informovaně posoudit dopad návrhu na svou investici.
2.  

Podílníci zanikajícího i nástupnického SKIPCP obdrží tyto informace poté, co příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP navrhovanou fúzi podle článku 39 povolí.

Informace budou poskytnuty nejméně 30 dní před posledním dnem pro uplatnění práva na bezplatný odkup nebo vyplacení nebo, je-li to umožněno, na jejich výměnu, podle čl. 45 odst. 1.

3.  

Informace poskytnuté podílníkům zanikajícího a nástupnického SKIPCP obsahují náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby mohli podílníci na základě těchto informací posoudit možný dopad fúze na svou investici a uplatnit svá práva podle článků 44 a 45.

Informace zahrnují

a) 

okolnosti a důvody navrhované fúze;

b) 

možný dopad navrhované fúze na podílníky, mimo jiné informace o případných podstatných rozdílech v investiční politice a strategii, nákladech, očekávaném výsledku, pravidelném podávání zpráv, možném zeslabení výkonnosti investice, a případně výrazné upozornění pro investory o možném dopadu fúze na jejich daňovou úpravu;

c) 

zvláštní práva podílníků v souvislosti s navrhovanou fúzí, mimo jiné právo na dodatečné informace, právo obdržet na žádost kopii zprávy nezávislého auditora nebo depozitáře a právo podat žádost o odkup nebo vyplacení či případně přeměnu podílových jednotek bez poplatku v souladu s čl. 45 odst. 1 včetně lhůty pro uplatnění tohoto práva;

d) 

příslušné procesní otázky a plánované datum účinnosti fúze;

e) 

kopie klíčových informací pro investory, uvedených v článku 78, týkajících se nástupnického SKIPCP.

4.  
Jestliže byl zanikající nebo nástupnický SKIPCP oznámen podle článku 93, poskytují se informace uvedené v odstavci 3 v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků hostitelského členského státu příslušného SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány. Překlad zajistí SKIPCP, který má poskytnout informace. Překlad musí věrně zachycovat obsah originálu.

▼M1

5.  

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ přijmout opatření, která stanoví podrobný obsah, formu a způsob poskytnutí informací uvedených v odstavcích 1 a 3.

▼M1 —————

▼M1

6.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se obsahu, formátu a způsobu, jakým mají být poskytovány informace uvedené v odstavcích 1 a 3 tohoto článku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 44

Pokud vnitrostátní právní předpisy členských států vyžadují schvalování fúzí mezi SKIPCP podílníky, zajistí členské státy, aby k takovému schválení nebylo třeba více než 75 % hlasů skutečně odevzdaných podílníky přítomnými nebo zastoupenými na shromáždění podílníků.

Prvním pododstavcem není dotčeno kvorum stanovené vnitrostátními právními předpisy. Členské státy nesmí stanovit, pokud jde o přítomnost, přísnější kvorum pro přeshraniční fúze než pro vnitrostátní fúze ani přísnější kvorum pro fúze SKIPCP než pro fúze korporací.

Článek 45

1.  
Právní předpisy členských států stanoví, že podílníci zanikajícího i nástupnického SKIPCP mají bez jakéhokoli poplatku, kromě poplatku, který si ponechává SKIPCP ke krytí nákladů snížení míry investic, právo na odkup nebo výplatu podílových jednotek, případně jejich přeměnu na podílové jednotky jiného SKIPCP s podobnými investičními politikami a spravovaného toutéž správcovskou společností nebo jakoukoli jinou společností, s níž je správcovská společnost spjata prostřednictvím společného řízení nebo kontroly nebo přímé či nepřímé kvalifikované účasti. Toto právo lze uplatnit od okamžiku, kdy byli podílníci zanikajícího nebo nástupnického SKIPCP informováni o chystané přeměně podle článku 43, a lze ho uplatnit nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy se vypočítává směnný poměr podle čl. 47 odst. 1
2.  
Aniž je dotčen odstavec 1 a odchylně od čl. 84 odst. 1 mohou členské státy v případě fúzí mezi SKIPCP povolit příslušným orgánům, aby požadovaly nebo povolily dočasné pozastavení upisování, odkupu nebo výplaty podílových jednotek, je-li takové pozastavení odůvodněno ochranou podílníků.ODDÍL 3

Náklady a nabytí účinnosti

Článek 46

S výjimkou případů, kdy si SKIPCP nestanovily vlastní správcovskou společnost, členské státy zajistí, aby náklady na právní a poradenské služby a administrativní náklady spojené s přípravou a provedením fúze nebyly účtovány na vrub zanikajícího ani nástupnického SKIPCP ani žádného jejich podílníka.

Článek 47

1.  

U vnitrostátních fúzí stanoví právní předpisy členských států datum, ke kterému fúze nabývá účinnosti, a rovněž datum rozhodné pro výpočet směnného poměru pro výměnu podílových jednotek zanikajícího SKIPCP za podílové jednotky nástupnického SKIPCP, a případně pro určení příslušné čisté hodnoty aktiv pro platby v hotovosti.

U přeshraničních fúzí stanoví tato data právní předpisy domovského členského státu nástupnického SKIPCP. Členské státy zajistí, že tato data budou případně stanovena poté, co fúzi schválí podílníci nástupnického SKIPCP nebo zanikajícího SKIPCP.

2.  
Nabytí účinnosti fúze se zveřejní všemi vhodnými prostředky způsobem předepsaným právními předpisy domovského členského státu nástupnického SKIPCP a oznámí se příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického i zanikajícího SKIPCP.
3.  
Fúzi, která nabyla účinnosti podle odstavce 1, nelze prohlásit na neplatnou.

Článek 48

1.  

Fúze provedená v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) bodem i) má tyto důsledky:

a) 

všechna aktiva a pasiva zanikajícího SKIPCP jsou převedena na nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

b) 

podílníci zanikajícího SKIPCP se stávají podílníky nástupnického SKIPCP a mají případně nárok na platbu v hotovosti nepřevyšující 10 % čisté hodnoty aktiv jejich podílových jednotek v zanikajícím SKIPCP a

c) 

zanikající SKIPCP přestává existovat nabytím účinnosti fúze.

2.  

Fúze provedená v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) bodem ii) má tyto důsledky:

a) 

všechna aktiva a pasiva zanikajícího SKIPCP jsou převedena na nově zřízený nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

b) 

podílníci zanikajícího SKIPCP se stávají podílníky nově zřízeného nástupnického SKIPCP a mají případně nárok na platbu v hotovosti nepřevyšující 10 % čisté hodnoty aktiv jejich podílových jednotek v zanikajícím SKIPCP;

c) 

zanikající SKIPCP přestává existovat nabytím účinnosti fúze.

3.  

Fúze provedená v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) bodem iii) má tyto důsledky:

a) 

veškerá čistá aktiva zanikajícího SKIPCP jsou převedena na nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

b) 

podílníci zanikajícího SKIPCP se stávají podílníky nástupnického SKIPCP a

c) 

zanikající SKIPCP existuje do okamžiku vypořádání veškerých závazků.

4.  
Členské státy se zasadí o zavedení postupu, jímž správcovská společnost nástupnického SKIPCP stvrzuje depozitáři nástupnického SKIPCP, že převod aktiv, a případně pasiv, byl dokončen. Pokud nástupnický SKIPCP neurčil správcovskou společnost, vydá toto potvrzení depozitáři nástupnického SKIPCP.KAPITOLA VII

POVINNOSTI V OBLASTI INVESTIČNÍ POLITIKY SKIPCP

Článek 49

V případě SKIPCP, které jsou tvořeny více než jedním podfondem, je pro účely této kapitoly každý podfond považován za samostatný SKIPCP.

Článek 50

1.  

Investice SKIPCP musí být tvořeny výhradně jedním nebo více z těchto nástrojů:

a) 

převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých k obchodování nebo obchodovaných na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES;

b) 

převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu obchodovaných na jiném regulovaném trhu v členském státě, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost;

c) 

převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých ke kótování na burze cenných papírů ve třetí zemi nebo obchodovaných na jiném regulovaném trhu ve třetí zemi, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost, jestliže výběr burzy nebo trhu schválily příslušné orgány nebo jej stanoví zákon, statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti;

d) 

nově emitovaných převoditelných cenných papírů, za předpokladu, že

i) 

podmínky emise zahrnují závazek, že bude podána žádost o přijetí ke kótování na burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost, jestliže výběr burzy nebo trhu schválily příslušné orgány nebo jej stanoví zákon, statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti, a

ii) 

přijetí podle bodu i) se uskuteční do jednoho roku od emise;

e) 

podílových jednotek SKIPCP povolených podle této směrnice nebo jiných subjektů kolektivního investování ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a b), ať jsou usazeny v členském státě či nikoliv, za předpokladu, že

i) 

jsou tyto jiné subjekty kolektivního investování povoleny podle právních předpisů, které stanovují, že podléhají dohledu považovanému příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP za rovnocenný dohledu podle právních předpisů Společenství a že je dostatečně zajištěna spolupráce mezi orgány,

ii) 

úroveň ochrany podílníků v jiných subjektech kolektivního investování je rovnocenná úrovni jejich ochrany v SKIPCP, a zejména že pravidla pro oddělení aktiv, přijímání a poskytování úvěrů nebo půjček a nekryté prodeje převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům této směrnice,

iii) 

obchodní činnost jiných subjektů kolektivního investování je vykazována v pololetních a výročních zprávách, jež umožňují hodnotit aktiva a pasiva, příjmy a operace během vykazovaného období, a

iv) 

SKIPCP nebo jiné subjekty kolektivního investování, jejichž podíly mají být pořízeny, mohou v souladu se svým statutem fondu nebo zakládacími dokumenty investovat do podílových jednotek jiných SKIPCP nebo subjektů kolektivního investování celkem nejvýše 10 % svých aktiv;

f) 

vkladů splatných na požádání nebo vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle dvanáct měsíců u úvěrových institucí, pokud má tato úvěrová instituce sídlo v členském státě nebo, má-li sídlo ve třetí zemi, pokud podléhá pravidlům obezřetnostního dohledu, která příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP považují za rovnocenná pravidlům podle právních předpisů Společenství;

g) 

finančních derivátových nástrojů, včetně rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu podle písmen a), b) a c); nebo finančních derivátových nástrojů, s nimiž se neobchoduje na regulovaných trzích (dále jen „OTC deriváty“), za předpokladu, že

i) 

podkladovým aktivem jsou nástroje podle tohoto odstavce, finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do kterých může SKIPCP investovat v souladu se svými investičními cíli uvedenými v jeho statutu nebo v zakládacích dokumentech,

ii) 

protistranami transakcí s OTC deriváty jsou instituce, které podléhají obezřetnostnímu dohledu a které patří do kategorií schválených příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP, a

iii) 

OTC deriváty podléhají spolehlivému a ověřitelnému ocenění, které se provádí každý den, a mohou být z podnětu SKIPCP kdykoli za spravedlivou cenu prodány, zrušeny nebo uzavřeny vzájemným započtením, nebo

h) 

nástrojů peněžního trhu, s nimiž se neobchoduje na regulovaném trhu a na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1 písm. o), pokud jsou emise nebo emitent takových nástrojů sami regulováni za účelem ochrany investorů a úspor, a za předpokladu, že

i) 

je emitoval nebo se za ně zaručil ústřední, regionální nebo místní orgán nebo centrální banka členského státu, Evropská centrální banka, Společenství nebo Evropská investiční banka, třetí země nebo, v případě federativního státu, jeden z členů federace či veřejná mezinárodní instituce, k níž náleží jeden nebo více členských států,

ii) 

je emitoval podnik, jehož cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích podle písmen a), b) nebo c),

iii) 

je emitoval nebo se za ně zaručil subjekt, který v souladu s kritérii stanovenými právními předpisy Společenství podléhá obezřetnostnímu dohledu, nebo subjekt, který podléhá pravidlům obezřetnostního dohledu, která jsou podle názoru příslušných orgánů alespoň stejně přísná jako pravidla stanovená právními předpisy Společenství, a dodržuje je nebo

iv) 

je emitovali jiní emitenti patřící do kategorií, které schválily příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, za předpokladu, že se na investice do takových nástrojů vztahuje ochrana investorů rovnocenná ochraně investorů podle bodů i), ii) nebo iii) a že emitentem je společnost, jejíž základní kapitál a rezervy činí nejméně 10 000 000  EUR a která sestavuje a zveřejňuje svou roční účetní závěrku v souladu se čtvrtou směrnicí Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností ( 15 ), nebo subjekt, který v rámci skupiny společností zahrnující jednu nebo několik společností kótovaných na burze odpovídá za financování skupiny, nebo subjekt, který má financovat zajištění závazků pomocí úvěrové linky poskytnuté bankou.

2.  

SKIPCP však nesmí

a) 

investovat více než 10 % svých aktiv do jiných převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, ani

b) 

získávat drahé kovy ani certifikáty, které je zastupují.

SKIPCP mohou držet doplňková likvidní aktiva.

3.  
Investiční společnost smí získávat movitý a nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje pro přímé provozování své činnosti.

▼M1

4.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění ustanovení týkajících se kategorií aktiv, do nichž SKIPCP mohou investovat v souladu s tímto článkem a s akty v přenesené pravomoci, které přijímá Komise a které se týkají těchto ustanovení.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M5

Článek 50a

Správcovské společnosti SKIPCP nebo samosprávné SKIPCP s expozicí vůči sekuritizaci, která již nesplňuje požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ( 16 ), jednají v nejlepším zájmu investorů do daného SKIPCP a případně přijmou nápravná opatření.

▼B

Článek 51

▼M3

1.  

Správcovská nebo investiční společnost musí uplatňovat postupy pro řízení rizik, které jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko otevřených pozic a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu portfolia SKIPCP. Při hodnocení bonity aktiv SKIPCP se společnost především nespoléhá výhradně nebo mechanicky na ratingy vydávané ratingovými agenturami, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách ( 17 ).

▼B

Musí uplatňovat postupy pro přesné a nezávislé ohodnocování OTC derivátů.

Příslušným orgánům svého domovského členského státu musí pravidelně sdělovat za každý SKIPCP, který spravuje, typy derivátových nástrojů, podkladová rizika, kvantitativní omezení a metody, které byly vybrány k provedení odhadu rizika spojeného s derivátovými transakcemi.

▼M1

Příslušné orgány zajistí, aby k veškerým informacím obdrženým podle třetího odstavce, které se týkají všech správcovských a investičních společností, na něž dohlížejí, měl přístup Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010 a Evropská rada pro systémová rizika zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika ( 18 ) v souladu s článkem 15 uvedeného nařízení za účelem sledování systémových rizik na úrovni Unie.

▼B

2.  

Členské státy mohou SKIPCP povolit, aby za podmínek a v mezích, které stanoví, využívaly techniky a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu, pokud jsou takové techniky a nástroje využívány k účinné správě portfolia.

Pokud se tyto operace týkají používání derivátových nástrojů, musí být tyto podmínky a limity v souladu s ustanoveními této směrnice.

Za žádných okolností nesmějí tyto operace způsobit, že se SKIPCP odkloní od svých investičních cílů určených ve statutu fondu, zakládacích dokumentech nebo prospektu SKIPCP.

3.  

SKIPCP zajistí, že celkové riziko spojené s derivátovými nástroji nepřekročí celkovou čistou hodnotu jeho portfolia.

Při výpočtu rizika se bere v úvahu současná hodnota podkladových aktiv, riziko selhání protistrany, budoucí pohyby na trhu a doba potřebná k uzavření pozic. To platí rovněž pro třetí a čtvrtý pododstavec.

SKIPCP může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v čl. 52 odst. 5 investovat do finančních derivátových nástrojů za předpokladu, že riziko spojené s podkladovými aktivy nepřekročí souhrnně investiční limity podle článku 52. Členské státy mohou stanovit, aby v případě, kdy SKIPCP investuje do finančních derivátových nástrojů založených na indexu, nemusely být tyto investice započítávány do limitů podle článku 52.

Pokud převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu zahrnují derivát, je tento derivát brán v úvahu při plnění požadavků tohoto článku.

▼M3

3a.  
Příslušné orgány s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti činností SKIPCP sledují přiměřenost postupů úvěrového hodnocení správcovských nebo investičních společností, hodnotí používání odkazů na ratingy, jak je uvedeno v odst. 1 prvním pododstavci, v investičních politikách SKIPCP a tam, kde je to vhodné, podporují zmírňování dopadu těchto odkazů s cílem omezit výhradní a mechanické spoléhání se na tyto ratingy.

▼M1

4.  

Aniž je dotčen článek 116, Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, která podrobněji stanoví:

▼M3

a) 

kritéria pro posouzení přiměřenosti postupů pro řízení rizik uplatňovaných správcovskou nebo investiční společností v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem;

▼M1

b) 

podrobná pravidla pro přesný a nezávislý odhad hodnoty OTC derivátů; a

c) 

podrobná pravidla pro obsah a způsob sdělování informací uvedených v odst. 1 třetím pododstavci příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti.

▼M3

Kritéria uvedená v prvním pododstavci písm. a) zajišťují, aby se správcovská nebo investiční společnost při hodnocení bonity aktiv SKIPCP nespoléhala výhradně nebo mechanicky na ratingy, jak je uvedeno v odst. 1 prvním pododstavci.

▼M1

5.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií a pravidel uvedených v odstavci 4.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 52

1.  

SKIPCP může investovat nejvýše

a) 

5 % svých aktiv do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu téhož emitenta nebo

b) 

20 % svých aktiv do vkladů u téhož subjektu.

Riziko selhání protistrany při transakcích SKIPCP s OTC deriváty nesmí překročit ani jeden z těchto procentních podílů:

a) 

10 % jeho aktiv, pokud je protistranou úvěrová instituce podle čl. 50 odst. 1 písm. f), nebo

b) 

5 % jeho aktiv v ostatních případech.

2.  

Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním pododstavci zvýšit nejvýše na 10 %. Pokud tak učiní, nesmí celková hodnota převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které SKIPCP drží v emitentech, do nichž investuje více než 5 % svých aktiv, překročit 40 % hodnoty jeho aktiv. Toto omezení se netýká vkladů nebo transakcí s OTC deriváty, které se realizují s finančními institucemi podléhajícími obezřetnostnímu dohledu.

Bez ohledu na jednotlivé meze stanovené v odstavci 1 nesmí SKIPCP jakkoli kombinovat níže uvedené, jestliže by tím investoval u jednoho subjektu více než 20 % svých aktiv:

a) 

investice do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které tento subjekt emitoval;

b) 

vklady u tohoto subjektu nebo

c) 

rizika vyplývající z transakcí s OTC deriváty s tímto subjektem.

3.  
Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním pododstavci zvýšit nejvýše na 35 %, pokud jsou převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu emitovány nebo zaručeny členským státem, orgány jeho územní samosprávy, třetí zemí nebo veřejnou mezinárodní organizací, k níž náleží jeden nebo více členských států.

▼M8

4.  

Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním pododstavci zvýšit nejvýše na 25 % v případě dluhopisů, které byly vydány před 8. červencem 2022 a splňovaly požadavky stanovené v tomto odstavci ve znění platném ke dni svého vydání, nebo v případě dluhopisů odpovídajících definici krytých dluhopisů podle čl. 3 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ( 19 ).

▼B

Pokud SKIPCP investuje více než 5 % svých aktiv do dluhopisů podle prvního pododstavce, které emitoval jeden emitent, nesmí celková hodnota těchto investic překročit 80 % hodnoty aktiv SKIPCP.

▼M8 —————

▼B

5.  

Pro účely uplatnění meze 40 % stanovené v odstavci 2 se neberou v úvahu převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v odstavcích 3 a 4.

Meze stanovené v odstavcích 1 až 4 nesmí být kombinovány, a tudíž investice do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu emitovaných týmž subjektem nebo do vkladů u tohoto subjektu či do derivátových nástrojů tohoto subjektu, uskutečněné v souladu s odstavci 1 až 4, nesmí překročit celkem 35 % aktiv SKIPCP.

Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky, ve smyslu směrnice 83/349/EHS, nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu limitů uvedených v tomto článku považují za jeden subjekt.

Členské státy mohou povolit kumulované investice do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu v rámci téže skupiny až do výše 20 %.

Článek 53

1.  

Aniž jsou dotčena omezení stanovená v článku 56, mohou členské státy zvýšit limity podle článku 52 až na 20 % u investic do akcií nebo dluhových cenných papírů téhož emitenta, pokud v souladu se statutem fondu nebo zakládacími dokumenty je účelem investiční politiky SKIPCP kopírovat složení určitého akciového indexu a indexu dluhových cenných papírů, které uznávají příslušné orgány, a to za předpokladu, že

a) 

složení indexu je v dostatečné míře diverzifikováno;

b) 

index představuje odpovídající vztažný bod pro trh, na který se vztahuje, a

c) 

index je náležitým způsobem zveřejňován.

2.  
Členské státy mohou mez stanovenou v odstavci 1 zvýšit nejvýše na 35 %, pokud to ospravedlňují mimořádné tržní podmínky zejména na regulovaných trzích, kde silně převládají určité převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. Investice až do výše této meze je povolena pouze pro jediného emitenta.

Článek 54

1.  

Odchylně od článku 52 mohou členské státy povolit SKIPCP investovat podle zásady rozložení rizika až 100 % jejich aktiv do různých převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu emitovaných nebo zaručených členským státem, jeho jedním nebo více územními samosprávnými celky, třetí zemí nebo veřejnou mezinárodní organizací, k níž jeden nebo více členských států náleží.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP povolí tuto výjimku pouze tehdy, mají-li za to, že podílníci SKIPCP požívají ochrany rovnocenné ochraně podílníků SKIPCP, které dodržují omezení stanovená v článku 52.

Tyto SKIPCP musí držet cenné papíry z alespoň šesti různých emisí a cenné papíry kterékoli z nich nesmí přesáhnout 30 % jejich celkových aktiv.

2.  

SKIPCP uvedené v odstavci 1 výslovně uvedou ve statutu fondu nebo v zakládacích dokumentech investiční společnosti, které členské státy, územní samosprávné celky nebo veřejné mezinárodní organizace emitují nebo zaručují cenné papíry, do nichž zamýšlejí investovat více než 35 % svých aktiv.

Takový statut fondu nebo zakládací dokumenty společnosti musí být schváleny příslušnými orgány.

3.  
SKIPCP uvedené v odstavci 1 ve svém prospektu a propagačních sděleních výrazně uvedou prohlášení o takovém schválení a uvedou členské státy, územní samosprávné celky nebo veřejné mezinárodní organizace, do jejichž cenných papírů zamýšlejí investovat nebo investovaly více než 35 % svých aktiv.

Článek 55

1.  
SKIPCP může nabývat podílové jednotky jiného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. e) za předpokladu, že do podílových jednotek jednoho SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování investuje nejvýše 10 % svých aktiv. Členské státy mohou tuto mez zvýšit nejvýše na 20 %.
2.  

Investice do podílových jednotek subjektů kolektivního investování jiných než SKIPCP nesmí překročit celkem 30 % aktiv SKIPCP.

Členské státy mohou povolit, aby v případě, kdy SKIPCP nabyl podílové jednotky jiného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování, nemusela být aktiva příslušného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování zohledňována pro účely limitů podle článku 52.

3.  

Jestliže SKIPCP investuje do podílových jednotek jiných SKIPCP nebo subjektů kolektivního investování, které spravuje přímo nebo na základě pověření tatáž správcovská společnost nebo jakákoli jiná společnost, s níž je správcovská společnost spjata prostřednictvím společného řízení nebo kontroly nebo přímé či nepřímé kvalifikované účasti, nesmí si tato správcovská společnost nebo jiná společnost účtovat za investici SKIPCP do podílových jednotek takových jiných SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování poplatky za upsání nebo vyplacení.

SKIPCP, který investuje podstatnou část svých aktiv do jiných SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování, zveřejní ve svém prospektu maximální výši poplatků za správu, které mohou být účtovány jak samotnému SKIPCP, tak i jiným SKIPCP nebo jiným subjektům kolektivního investování, do nichž hodlá investovat. Ve své výroční zprávě uvede maximální podíl poplatků za správu účtovaných jak samotnému SKIPCP, tak i jiným SKIPCP nebo subjektům kolektivního investování, do nichž investuje.

Článek 56

1.  

Investiční společnost nebo správcovská společnost jednající za všechny podílové fondy, které spravuje a na které se vztahuje tato směrnice, nesmí nabýt akcie s hlasovacími právy, které by jí umožňovaly uplatňovat významný vliv na řízení emitenta.

Až do doby další koordinace členské státy přihlížejí ke stávajícím právním předpisům ostatních členských států, které vymezují zásadu uvedenou v prvním pododstavci.

2.  

SKIPCP nesmějí nabýt více než

a) 

10 % akcií bez hlasovacích práv téhož emitenta;

b) 

10 % dluhových cenných papírů téhož emitenta;

c) 

25 % podílových jednotek téhož SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) nebo

d) 

10 % nástrojů peněžního trhu téhož emitenta.

Omezení stanovená v písmenech b), c) a d) nemusí být dodržena v okamžiku nabytí, pokud v té době nelze vypočítat hrubý objem dluhových cenných papírů či nástrojů peněžního trhu nebo čistý objem emitovaných cenných papírů.

3.  

Členský stát nemusí trvat na uplatňování odstavců 1 a 2, pokud se jedná o

a) 

převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované nebo zaručené členským státem nebo jeho územními samosprávnými celky;

b) 

převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované nebo zaručené třetí zemí;

c) 

převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované veřejnou mezinárodní organizací, k níž jeden nebo více členských států náleží;

d) 

podíly držené SKIPCP na základním kapitálu společnosti se sídlem ve třetí zemi, která investuje svá aktiva převážně do cenných papírů emitentů se sídlem v dané zemi, pokud podle právních předpisů dané země představuje taková majetková účast jediný způsob, jak může SKIPCP investovat do cenných papírů emitentů dané země, nebo

e) 

podíly držené investiční společností, případně investičními společnostmi, na základním kapitálu dceřiných společností, které provozují řídící, poradenskou nebo obchodní činnost v zemi, kde je tato dceřiná společnost usazena, v souvislosti s odkupem podílových jednotek na žádost podílníků výhradně ve prospěch dané investiční společnosti, případně investičních společností.

Odchylná úprava uvedená v prvním pododstavci písm. d) se však uplatní pouze za podmínky, že investiční politika společnosti ze třetí země dodržuje omezení stanovená v článcích 52 a 55 a v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Pokud jsou omezení stanovená v článcích 52 a 55 překročena, použije se obdobně článek 57.

Článek 57

1.  

SKIPCP nemusí dodržovat omezení stanovená v této kapitole při výkonu upisovacích práv spojených s převoditelnými cennými papíry nebo nástroji peněžního trhu, které tvoří součást jejich aktiv.

Zajistí-li dohled nad dodržováním zásady rozložení rizika, mohou členské státy dovolit, aby nově povolené SKIPCP jednaly odchylně od článků 52 až 55 po dobu šesti měsíců od jejich povolení.

2.  
Pokud jsou omezení uvedená v odstavci 1 překročena nezávisle na vůli SKIPCP nebo v důsledku uplatňování upisovacích práv, stanoví SKIPCP jako přednostní cíl pro své prodejní operace nápravu tohoto stavu, přičemž vezme v úvahu zájmy svých podílníků.KAPITOLA VIII

STRUKTURY „MASTER-FEEDER“ODDÍL 1

Oblast působnosti a schvalování

Článek 58

1.  
„Feeder“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho podfond, jemuž bylo povoleno investovat, odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. a), článků 50, 52 a 55 a čl. 56 odst. 2 písm. c), nejméně 85 % aktiv do podílových jednotek jiného SKIPCP nebo jeho podfondu (dále jen „master“ SKIPCP).
2.  

„Feeder“ SKIPCP může držet až 15 % svých aktiv v jedné nebo více z následujících forem:

a) 

doplňková likvidní aktiva v souladu s čl. 50 odst. 2;

b) 

finanční derivátové nástroje, které lze použít pouze pro účely zajištění („hedging“), v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. g) a čl. 51 odst. 2 a 3, nebo

c) 

movitý a nemovitý majetek, který „feeder“ SKIPCP nezbytně potřebuje pro přímé provozování své činnosti, je-li investiční společností.

Pro účely souladu s čl. 51 odst. 3 musí „feeder“ SKIPCP vypočítat svou celkovou expozici vůči finančním derivátovým nástrojům součtem své vlastní přímé expozice podle prvního pododstavce písm. b) buď se

a) 

skutečnou expozicí „master“ SKIPCP vůči finančním derivátovým nástrojům, a to poměrně k výši investice „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP, nebo

b) 

maximální možnou expozicí vůči finančním derivátovým nástrojům, stanovenou ve statutu nebo v zakládacích listinách „master“ SKIPCP, a to poměrně k výši investice „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP.

3.  

„Master“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho podfond, jenž

a) 

má mezi svými podílníky alespoň jeden „feeder“ SKIPCP;

b) 

není sám „feeder“ SKIPCP a

c) 

nedrží podílové jednotky žádného „feeder“ SKIPCP.

4.  

Pro „master“ SKIPCP se použijí tyto výjimky:

a) 

pokud má „master“ SKIPCP mezi svými podílníky nejméně dva „feeder“ SKIPCP, čl. 1 odst. 2 písm. a) a čl. 3 písm. b) se nepoužijí, přičemž „master“ SKIPCP se může rozhodnout, zda získá kapitál od dalších investorů;

b) 

pokud „master“ SKIPCP nezískává kapitál od veřejnosti v jiném členském státě, než kde je usazen, ale má v tomto členském státě pouze jeden nebo více „feeder“ SKIPCP, nepoužije se kapitola XI a čl. 108 odst. 1 druhý pododstavec.

Článek 59

1.  
Členské státy zajistí, aby investice „feeder“ SKIPCP do určitého „master“ SKIPCP, které přesahují omezení stanovené v čl. 55 odst. 1 pro investice do jiných SKIPCP, podléhaly předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.
2.  
Příslušné orgány sdělí „feeder“ SKIPCP do patnácti pracovních dnů od předložení úplné dokumentace, zda jeho investici do „master“ SKIPCP schválily či nikoliv.
3.  

Pokud „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor, jakož i „master“ SKIPCP splňují všechny požadavky této kapitoly, udělí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP souhlas. Za tímto účelem poskytne „feeder“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto dokumenty:

a) 

statut nebo zakládací dokumenty „feeder“ a „master“SKIPCP;

b) 

prospekt a klíčové informace pro investory podle článku 78 za „feeder“ SKIPCP i za „master“ SKIPCP;

c) 

smlouvu mezi „feeder“ a „master“ SKIPCP nebo vnitřní pravidla jednání podle čl. 60 odst. 1;

d) 

případně informace, které mají být poskytnuty podílníkům podle čl. 64 odst. 1;

e) 

mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé depozitáře, smlouvu o výměně informací mezi jejich depozitáři podle čl. 61 odst. 1, a

f) 

mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé auditory, smlouvu o sdílení informací mezi jejich auditory podle čl. 62 odst. 1.

Pokud je „feeder“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než v domovském členském státě „master“ SKIPCP, „feeder“ SKIPCP předloží také osvědčení příslušných orgánů domovského členského státu „master“ SKIPCP, že tento „master“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho investičním oborem, který splňuje podmínky stanovené v čl. 58 odst. 3 písm. b) a c). Dokumenty předkládá „feeder“ SKIPCP v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků domovského členského státu „feeder“ SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány.ODDÍL 2

Společná ustanovení pro „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP

Článek 60

1.  

Členské státy musí požadovat, aby „master“ SKIPCP poskytl „feeder“ SKIPCP veškeré dokumenty a informace nezbytné k tomu, aby mohl „feeder“ SKIPCP splnit požadavky stanovené touto směrnicí. Za tímto účelem uzavřou „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP smlouvu.

„Feeder“ SKIPCP nesmí investovat do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP v míře přesahující omezení podle čl. 55 odst. 1, dokud smlouva podle prvního pododstavce nenabude účinnosti. K této smlouvě musí mít na žádost a bezplatně přístup všichni podílníci.

Pokud jsou „master“ a „feeder“ SKIPCP spravovány stejnou správcovskou společností, může být smlouva nahrazena vnitřními pravidly jednání zajišťujícími plnění požadavků uvedených v tomto odstavci.

2.  
„Master“ a „feeder“ SKIPCP přijmou vhodná opatření, na jejichž základě budou časově koordinovat výpočet a zveřejnění čisté hodnoty svých aktiv s cílem zabránit načasování nákupu a prodeje („market timing“) svých podílových jednotek a předejít tak možnostem svévolných operací.
3.  
Aniž je dotčen článek 84, pokud „master“ SKIPCP z vlastní vůle nebo na žádost příslušných orgánů dočasně pozastaví odkup, vyplácení nebo upisování svých podílových jednotek, může každý z jeho „feeder“ SKIPCP pozastavit odkup, vyplácení nebo upisování svých podílových jednotek bez ohledu na podmínky stanovené v čl. 84 odst. 2 na stejnou dobu jako „master“ SKIPCP.
4.  

Je-li „master“ SKIPCP v likvidaci, musí být zrušen s likvidací také „feeder“ SKIPCP, ledaže příslušné orgány jeho domovského členského státu schválí

a) 

investici ve výši nejméně 85 % aktiv „feeder“ SKIPCP do podílových jednotek jiného „master“ SKIPCP nebo

b) 

změnu statutu nebo zakládacích dokumentů „feeder“ SKIPCP tak, aby se „feeder“ SKIPCP mohl přeměnit na SKIPCP, který není „feeder“ SKIPCP.

Aniž jsou dotčena specifická vnitrostátní ustanovení o nuceném zrušení společnosti s likvidací, může „master“ SKIPCP vstoupit do likvidace až tři měsíce poté, co oznámil všem svým podílníkům a příslušným orgánům domovského členského státu svého „feeder“ SKIPCP existenci závazného rozhodnutí o zrušení s likvidací.

5.  

Dojde-li k fúzi „master“ SKIPCP s jiným SKIPCP nebo k rozdělení „master“ SKIPCP na dva či více SKIPCP, vstoupí „feeder“ SKIPCP do likvidace, ledaže příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP vydají souhlas, aby „feeder“ SKIPCP

a) 

zůstal nadále „feeder“ SKIPCP svého „master“ SKIPCP nebo jiného SKIPCP vzniklého na základě této fúze či rozdělení „master“ SKIPCP;

b) 

investoval nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek jiného „master“ SKIPCP, který nevznikl na základě této fúze či rozdělení, nebo

c) 

změnil svůj statut nebo zakládací dokumenty tak, aby se mohl přeměnit na SKIPCP, který není „feeder“ SKIPCP.

Fúze ani rozdělení „master“ SKIPCP nesmí nabýt účinnosti, pokud „master“ SKIPCP neposkytne všem svým podílníkům a příslušným orgánům domovských členských států svého „feeder“ SKIPCP informace uvedené v článku 43 nebo informace s nimi srovnatelné, a to nejméně 60 dnů před navrhovaným datem účinnosti fúze.

Pokud příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP nevydaly souhlas podle prvního pododstavce písm. a), „master“ SKIPCP umožní „feeder“ SKIPCP odkoupení nebo vyplacení všech podílových jednotek v „master“ SKIPCP předtím, než fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP nabude účinnosti.

▼M1

6.  

Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, kterými stanoví:

▼B

a) 

obsah smlouvy nebo vnitřních pravidel jednání podle odstavce 1;

b) 

která opatření podle odstavce 2 se považují za vhodná, a

c) 

postupy pro vydání souhlasu podle odstavců 4 a 5 v případě likvidace, fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP.

▼M1 —————

▼M1

7.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku, může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se smlouvy, jakož i opatření a postupů uvedených v odstavci 6.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼BODDÍL 3

Depozitáři a auditoři

Článek 61

1.  

Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ SKIPCP a „feeder““ SKIPCP mají různé depozitáře, tito depozitáři uzavřeli smlouvu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou depozitářů.

„Feeder“ SKIPCP nesmí investovat do podílových jednotek „master“ SKIPCP, dokud tato smlouva nenabude účinnosti.

Plněním požadavků stanovených v této kapitole neporušuje depozitář „master“ SKIPCP ani depozitář „feeder“ SKIPCP pravidla omezující zveřejňování informací nebo pravidla o ochraně osobních údajů stanovená ve smlouvě nebo v právním nebo správním předpise. Plnění těchto požadavků nemůže ani založit žádnou formu odpovědnosti těchto depozitářů ani osob jednajících jejich jménem.

Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP nebo případně správcovská společnost „feeder“ SKIPCP sdělovaly depozitáři „feeder“ SKIPCP všechny informace o „master“ SKIPCP, jež jsou požadovány pro splnění povinností depozitáře „feeder“ SKIPCP.

2.  
Depozitář „master“ SKIPCP neprodleně informuje příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP, „feeder“ SKIPCP, případně správcovskou společnost a depozitáře „feeder“ SKIPCP, o skutečnostech zjištěných ve vztahu k „master“ SKIPCP, o nichž se domnívá, že by mohly mít negativní dopad na „feeder“ SKIPCP.

▼M1

3.  

Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, která podrobněji stanoví:

a) 

informace, které mají být uvedeny ve smlouvě podle odstavce 1; a

b) 

druhy nesrovnalostí podle odstavce 2, které se považují za nesrovnalosti s nepříznivým dopadem na „feeder“ SKIPCP.

▼M1

4.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se smluv, opatření a druhů nesrovnalostí uvedených v odstavci 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 62

1.  

Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ a „feeder“ SKIPCP mají různé auditory, auditoři uzavřeli smlouvu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou auditorů, včetně opatření přijatých s cílem splnit požadavky odstavce 2.

„Feeder“ SKIPCP nesmí investovat do podílových jednotek „master“ SKIPCP, dokud tato smlouva nenabude účinnosti.

2.  

Auditor „feeder“ SKIPCP ve své zprávě o auditu zohlední zprávu o auditu „master“ SKIPCP. Nejsou-li účetní období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, vypracuje auditor „master“ SKIPCP ad hoc zprávu ke stejnému dni účetní závěrky, který platí pro „feeder“ SKIPCP.

Auditor „feeder“ SKIPCP upozorní zejména na nesrovnalosti uvedené ve zprávě o auditu „master“ SKIPCP a na jejich dopad na „feeder“ SKIPCP.

3.  
Plněním požadavků stanovených v této kapitole neporušuje auditor „master“ SKIPCP ani auditor „feeder“ SKIPCP pravidla omezující zveřejňování informací nebo pravidla o ochraně osobních údajů stanovená ve smlouvě nebo v právním či správním předpise. Plnění těchto požadavků nemůže ani založit žádnou formu odpovědnosti těchto auditorů ani osob jednajících jejich jmény.

▼M1

4.  
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ přijmout opatření, kterými se podrobněji stanoví obsah smlouvy podle odst. 1 prvního pododstavce.

▼BODDÍL 4

Povinné údaje a propagační sdělení „feeder“ SKIPCP

Článek 63

1.  

Členské státy požadují, aby prospekt „feeder“ SKIPCP kromě údajů stanovených v seznamu A přílohy I obsahoval následující údaje:

a) 

prohlášení, že „feeder“ SKIPCP je „feeder“ SKIPCP určitého „master“ SKIPCP a jako takový trvale investuje 85 % či více svých aktiv do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP;

b) 

informace o cíli a politice investování, včetně rizikového profilu, a o tom, zda se výkonnost „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP shodují, nebo do jaké míry a z jakých důvodů se liší, včetně popisu investicí učiněných v souladu s čl. 58 odst. 2;

c) 

stručný popis „master“ SKIPCP, jeho vnitřní organizace, cíle a politiky investování včetně rizikového profilu a informace o tom, kde lze získat prospekt „master“ SKIPCP;

d) 

shrnutí smlouvy mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP nebo vnitřního uplatňování obchodních pravidel podle čl. 60 odst. 1;

e) 

způsob, jakým podílníci mohou obdržet další informace o „master“ SKIPCP a smlouvě mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP podle čl. 60 odst. 1;

f) 

popis všech odměn nebo náhrad nákladů, které platí „feeder“ SKIPCP v souvislosti s investicí do podílových jednotek „master“ SKIPCP, a celkové náklady „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP;

g) 

popis daňových dopadů investování do „master“ SKIPCP pro „feeder“ SKIPCP.

2.  

Kromě informací uvedených v seznamu B přílohy I obsahuje výroční zpráva „feeder“ SKIPCP výkaz celkových poplatků „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP.

Ve výroční a pololetní zprávě „feeder“ SKIPCP se uvede, kde lze získat výroční a pololetní zprávu „master“ SKIPCP.

3.  
Kromě požadavků stanovených v článcích 74 a 82 zašle „feeder“ SKIPCP prospekt, klíčové informace pro investory podle článku 78 a jejich případné změny, jakož i výroční a pololetní zprávu „master“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu.
4.  
„Feeder“ SKIPCP uvádí ve všech významných propagačních sděleních, že trvale investuje 85 % či více svých aktiv do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP.
5.  
Na vyžádání poskytne „feeder“ SKIPCP investorům bezplatně papírovou kopii prospektu a výroční a pololetní zprávy „master“ SKIPCP.ODDÍL 5

Přeměna stávajícího SKIPCP na „feeder“ SKIPCP a změna „master“ SKIPCP

Článek 64

1.  

Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP, který již vykonává činnost jako SKIPCP, případně i jako „feeder“ SKIPCP jiného „master“ SKIPCP, poskytl všem svým podílníkům následující informace:

a) 

prohlášení, že příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP schválily investici „feeder“ SKIPCP do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP;

b) 

klíčové informace pro investory podle článku 78 týkající se „feeder“ i „master“ SKIPCP;

c) 

datum, od kterého má „feeder“ SKIPCP zahájit investování v „master“ SKIPCP, nebo pokud v „master“ SKIPCP již investuje, datum, kdy jeho investice překročí omezení podle čl. 55 odst. 1;

d) 

prohlášení, že podílníci mají právo požádat do 30 dnů o odkup nebo vyplacení svých podílových jednotek bez jakéhokoli poplatku, s výjimkou poplatku, jejž si ponechává SKIPCP na pokrytí nákladů za snížení velikosti investic; toto právo lze uplatnit od okamžiku poskytnutí informací podle tohoto odstavce.

Informace musí být poskytnuty nejméně 30 dní před datem uvedeným v prvním pododstavci písm. c).

2.  
Jestliže byl „feeder“ SKIPCP oznámen podle článku 93, budou informace uvedené v odstavci 1 poskytnuty v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků hostitelského členského státu „feeder“ SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány. Za vyhotovení překladu odpovídá „feeder“ SKIPCP. Tento překlad musí věrně zachycovat obsah originálu.
3.  
Členské státy zajistí, aby „feeder“ SKIPCP neinvestoval do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP v míře překračující omezení podle čl. 55 odst. 1 před uplynutím třicetidenní lhůty uvedené v odst. 1 druhém pododstavci.

▼M1

4.  

Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, kterými podrobněji stanoví:

a) 

formu a způsob poskytnutí informací podle odstavce 1 nebo

b) 

pro případ, že „feeder“ SKIPCP převádí všechna svá aktiva nebo část svých aktiv na „master“ SKIPCP výměnou za podílové jednotky, postup ocenění a auditu takového majetkového vkladu a úlohu depozitáře „feeder“ SKIPCP v tomto procesu.

▼M1

5.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek, za kterých jsou informace poskytovány, může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se formátu a způsobu jejich poskytování a postupu uvedených v odstavci 4.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼BODDÍL 6

Povinnosti a příslušné orgány

Článek 65

1.  
„Feeder“ SKIPCP musí náležitě sledovat činnost „master“ SKIPCP. Při plnění této povinnosti může „feeder“ SKIPCP vycházet z informací a dokumentů získaných od „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře a auditora, ledaže existuje důvod pochybovat o přesnosti těchto informací a dokumentů.
2.  
Pokud v souvislosti s investováním do podílových jednotek „master“ SKIPCP obdrží „feeder“ SKIPCP, jeho správcovská společnost nebo jiná osoba jednající jménem „feeder“ SKIPCP nebo jeho správcovské společnosti poplatek za distribuci, provizi nebo jiné finanční plnění, jsou tento poplatek, provize nebo jiné finanční plnění vloženy do aktiv „feeder“ SKIPCP.

Článek 66

1.  
„Master“ SKIPCP neprodleně sdělí příslušným orgánům svého domovského členského státu totožnost každého „feeder“ SKIPCP, který investuje do jeho podílových jednotek. Je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP neprodleně o takovém investování uvědomí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.
2.  
„Master“ SKIPCP si neúčtuje za investici „feeder“ SKIPCP do svých podílových jednotek ani za snížení velikosti této investice poplatky za upsání nebo vyplacení.
3.  
„Master“ SKIPCP zajistí, aby byly „feeder“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, a příslušným orgánům, depozitáři a auditorovi „feeder“ SKIPCP včas dostupné veškeré informace požadované podle této směrnice, jiného právního předpisu Společenství, příslušného vnitrostátního práva, statutu nebo zakládacích dokumentů „feeder“ SKIPCP.

Článek 67

1.  
Je-li „master“ SKIPCP usazen ve stejném členském státě jako „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 106 odst. 1, které se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora.
2.  
Je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP neprodleně uvědomí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 106 odst. 1, které se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora. Příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP následně neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP.KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ INVESTORŮMODDÍL 1

Zveřejnění prospektu a pravidelné zprávy

Článek 68

1.  

Investiční společnost a správcovská společnost pro každý z podílových fondů, které spravuje, zveřejní

a) 

prospekt;

b) 

výroční zprávu za každé finanční období a

c) 

pololetní zprávu zahrnující prvních šest měsíců finančního období.

2.  

Výroční a pololetní zprávy jsou zveřejňovány v těchto lhůtách, počítáno od konce období, ke kterému se vztahují:

a) 

čtyři měsíce v případě výroční zprávy nebo

b) 

dva měsíce v případě pololetní zprávy.

Článek 69

1.  

Prospekt musí obsahovat informace nezbytné pro investory, aby mohli zasvěceně posoudit investici, jež je jim nabízena, a zejména rizika s ní spojená.

Prospekt musí, bez ohledu na nástroje, do nichž se investuje, obsahovat jasné a srozumitelné vysvětlení rizikového profilu fondu.

▼M4

Prospekt musí obsahovat:

a) 

buď podrobné informace o aktuálních zásadách odměňování, jejichž součástí jsou mimo jiné popis toho, jak se odměny a benefity vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání odměn a benefitů, včetně složení výboru pro odměňování, pokud existuje; nebo

b) 

shrnutí zásad odměňování a sdělení, že podrobné informace o aktuálních zásadách odměňování, jejichž součástí jsou mimo jiné popis toho, jak se odměny a benefity vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání odměn a výhod, včetně složení výboru pro odměňování, pokud existuje, jsou k dispozici prostřednictvím internetové stránky (a odkaz na tuto internetovou stránku) a že jejich vyhotovení v papírové podobě bude bezplatně poskytnuto na požádání.

▼B

2.  
Prospekt musí obsahovat alespoň údaje uvedené v seznamu A přílohy I, pokud tyto údaje neobsahuje již statut fondu nebo zakládací dokumenty připojené k prospektu v souladu s čl. 71 odst. 1.
3.  
Výroční zpráva musí obsahovat rozvahu nebo výkaz aktiv a pasiv, podrobný rozpis příjmů a výdajů za finanční období, zprávu o činnosti v daném finančním období a ostatní údaje uvedené v seznamu B přílohy I, jakož i všechny významné údaje, které umožní investorům zasvěceně posoudit vývoj činností SKIPCP a jeho výsledky.

▼M4

Výroční zpráva musí obsahovat:

a) 

celkovou výši odměn za účetní období rozdělenou na pevnou a pohyblivou složku odměny vyplacenou správcovskou společností a investiční společností svým zaměstnancům, počet příjemců a případně jakoukoli částku, kterou přímo vyplatil samotný SKIPCP, včetně výkonnostní odměny;

b) 

souhrnnou výši odměn rozčleněnou podle kategorií zaměstnanců nebo jiných pracovníků uvedených v čl. 14a odst. 3;

c) 

popis toho, jakým způsobem byly vypočteny odměny a benefity;

d) 

výsledky přezkumů uvedených v čl. 14b odst. 1 písm. c) a d) včetně veškerých nesrovnalostí, které nastaly;

e) 

významné změny v přijatých zásadách odměňování.

▼B

4.  
Pololetní zpráva musí obsahovat alespoň údaje uvedené v oddílech I až IV seznamu B přílohy I. Pokud SKIPCP vyplácely nebo nabízejí vyplacení záloh na dividendy, musí vyjádřit v číslech výsledky po zdanění za dané pololetí a vyplácené nebo navržené zálohy na dividendy.

▼M1

5.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem k upřesnění ustanovení týkajících se obsahu prospektu, výroční a pololetní zprávy, jak je stanoveno v příloze I, a formátu těchto dokumentů.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 70

1.  
V prospektu musí být uvedeno, do jakých kategorií aktiv je SKIPCP oprávněn investovat. Dále v něm musí být uvedeno, zda jsou povoleny transakce s finančními derivátovými nástroji; v takovém případě je v prospektu výrazně uvedeno, zda mohou být tyto operace prováděny za účelem zajištění nebo za účelem splnění investičních cílů a jaký může být výsledek uplatnění finančních derivátových nástrojů na rizikový profil.
2.  
Jestliže SKIPCP investuje v první řadě do některé kategorie aktiv podle článku 50, které nejsou převoditelnými cennými papíry ani nástroji peněžního trhu, nebo kopíruje akciový index nebo index dluhových cenných papírů v souladu s článkem 53, jeho prospekt a případně propagační sdělení musí výrazně upozornit na jeho investiční politiku.
3.  
Je-li pravděpodobné, že se čistá hodnota aktiv SKIPCP bude z důvodu složení jeho portfolia nebo postupů správy portfolia, jež mohou být uplatňovány, vyznačovat značnou kolísavostí, jeho prospekt a případně propagační sdělení musí na tento jev výrazně upozornit.
4.  
Na žádost investora správcovská společnost rovněž poskytne doplňkové informace týkající se kvantitativních omezení, která se uplatňují při řízení rizik SKIPCP, metod zvolených za tímto účelem a posledního vývoje rizik a výnosů hlavních kategorií nástrojů.

Článek 71

1.  
Statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti tvoří nedílnou součást prospektu a jsou k němu připojeny.

▼C2

2.  
Dokumenty uvedené v odstavci 1 však nemusí být připojeny k prospektu, je-li investor informován, že mu tyto dokumenty budou na požádání zaslány, nebo je-li mu známo místo, kde do nich může v každém členském státě, v němž jsou podílové jednotky nabízeny, nahlédnout.

▼B

Článek 72

Podstatné náležitosti prospektu musí být průběžně aktualizovány.

Článek 73

Účetní údaje obsažené ve výroční zprávě musí být auditovány jednou nebo více osobami zmocněnými zákonem pro provádění auditu účtů podle směrnice 2006/43/ES. Zpráva auditora včetně případných výhrad se přetiskuje v plném znění v každé výroční zprávě.

Článek 74

SKIPCP zasílá svůj prospekt, jakékoli jeho změny a své výroční a pololetní zprávy příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP. SKIPCP poskytne tuto dokumentaci příslušným orgánům členského státu správcovské společnosti, které o ni požádají.

Článek 75

1.  
Prospekt a poslední zveřejněná výroční a pololetní zpráva jsou na požádání bezplatně poskytnuty investorům.
2.  
Prospekt může být poskytnut na trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek. Na vyžádání se investorům bezplatně poskytne papírová kopie.
3.  
Výroční zpráva a pololetní zpráva je investorům dána k dispozici způsobem stanoveným v prospektu a v klíčových informacích pro investory podle článku 78. Na vyžádání se investorům bezplatně poskytne papírová kopie výroční a pololetní zprávy.

▼M1

4.  
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ přijmout opatření, kterými se stanoví konkrétní podmínky, jež musí být splněny při poskytnutí prospektu na jiném než papírovém nosiči trvalého charakteru nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou nosičem trvalého charakteru.

▼BODDÍL 2

Zveřejňování dalších informací

Článek 76

SKIPCP vhodným způsobem zveřejňuje ceny emise, prodeje, odkupu nebo vyplacení svých podílových jednotek, kdykoli je emituje, prodává, odkupuje nebo vyplácí, nejméně však dvakrát měsíčně.

Příslušné orgány však mohou povolit, aby SKIPCP snížil tuto četnost na jedenkrát měsíčně za předpokladu, že snížení nepoškodí zájmy podílníků.

▼M6 —————

▼BODDÍL 3

Klíčové informace pro investory

Článek 78

1.  
Členské státy požadují, aby investiční společnost a správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, vyhotovily krátký dokument obsahující klíčové informace pro investory. V této směrnici se tento dokument označuje jako „klíčové informace pro investory“. Slova „klíčové informace pro investory“ musí být v tomto dokumentu jasně uvedena v jednom z jazyků uvedených v čl. 94 odst. 1 písm. b).
2.  
Klíčové informace pro investory musí obsahovat náležité informace o základní charakteristice příslušného SKIPCP a jsou poskytovány investorům, aby byli v přiměřeném rozsahu schopni pochopit povahu a rizika nabízeného investičního produktu a poté činit investiční rozhodnutí na informovaném základě.
3.  

Klíčové informace pro investory poskytují informace o následujících klíčových charakteristikách příslušného SKIPCP:

▼M4

a) 

označení SKIPCP a příslušného orgánu SKIPCP;

▼B

b) 

krátký popis jeho investičních cílů a investiční politiky;

c) 

přehled dosavadní výkonnosti fondu, nebo případně budoucí výkonnostní scénáře;

d) 

náklady a související poplatky;

e) 

poměr rizika a výnosů u dané investice včetně přiměřených vysvětlení a upozornění týkajících se rizik spojených s investicí do příslušného SKIPCP.

Tyto podstatné charakteristiky musí být pro investora srozumitelné, aniž by nahlížel do dalších dokumentů.

4.  
Klíčové informace pro investory musí jasně uvádět, kde a jakým způsobem lze získat další informace o navrhované investici, mimo jiné také kde a jak lze bezplatně a kdykoli získat na žádost prospekt a výroční a pololetní zprávu, jakož i v jakém jazyce jsou tyto informace a dokumenty pro investory k dispozici.

▼M4

Klíčové informace pro investory musí rovněž obsahovat sdělení, že podrobné informace o aktuálních zásadách odměňování, jejichž součástí jsou mimo jiné popis toho, jak se odměny a benefity vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání odměn a benefitů, včetně složení výboru pro odměňování, pokud existuje, jsou k dispozici prostřednictvím internetové stránky (a odkaz na tuto internetovou stránku) a že jejich vyhotovení v papírové podobě bude bezplatně poskytnuto na požádání.

▼B

5.  
Klíčové informace pro investory musí být psány stručně a v obecně srozumitelném, nikoli odborném jazyce. Musí být vypracovány ve společném formátu, umožňujícím srovnání, a koncipovány tak, aby jim běžní investoři snadno porozuměli.

▼C2

6.  
Klíčové informace pro investory se používají beze změn nebo dodatků, za které se nepovažují překlady, ve všech členských státech, kde je podle článku 93 oznámeno nabízení podílových jednotek SKIPCP.

▼M1

7.  

Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, kterými se stanoví:

a) 

podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům podle odstavců 2, 3 a 4;

b) 

podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům v těchto specifických případech:

i) 

v případě SKIPCP tvořených více podfondy obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím určitý podfond včetně informace, jak přejít z jednoho podfondu do druhého a jaké náklady jsou s tím spojeny,

ii) 

v případě SKIPCP s různými třídami akcií obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím konkrétní třídu akcií,

iii) 

v případě fondu fondů obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím SKIPCP, který sám investuje do jiného SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování uvedeného v čl. 50 odst. 1 písm. e),

iv) 

v případě „master-feeder“ struktur obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům upisujícím „feeder“ SKIPCP a

v) 

v případě strukturovaných SKIPCP, SKIPCP s ochranou kapitálu nebo jiných srovnatelných SKIPCP obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům, pokud jde o zvláštní charakteristiku těchto SKIPCP; a

c) 

podrobnosti o formátu a prezentování klíčových informací pro investory poskytovaných investorům podle odstavce 5.

▼M1

8.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu s odstavcem 7 týkajících se informací uvedených v odstavci 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 79

1.  
Klíčové informace pro investory představují předsmluvní informace. Musí být pravdivé, jasné a nezavádějící. Musí odpovídat příslušným částem prospektu.
2.  
Členské státy zajistí, že žádné osobě nevznikne občanskoprávní odpovědnost pouze na základě klíčových informací pro investory včetně jejich překladu, pokud nejsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu. Klíčové informace pro investory musí obsahovat v tomto směru jasné upozornění.

Článek 80

1.  
Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, prodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, která jedná jejím jménem a na její plnou a nepodmíněnou odpovědnost, poskytla investorům klíčové informace pro investory daného SKIPCP v dostatečném časovém předstihu před navrženým upisováním podílových jednotek daného SKIPCP.
2.  
Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, neprodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, která jedná jejím jménem a na její plnou a nepodmíněnou odpovědnost, na vyžádání poskytla klíčové informace pro investory tvůrcům produktů a zprostředkovatelům, kteří investorům prodávají nebo doporučují potenciální investice do daného SKIPCP. Členské státy stanoví požadavek, aby zprostředkovatelé, kteří investorům prodávají nebo doporučují potenciální investice do SKIPCP, poskytli svým stávajícím nebo potenciálním klientům klíčové informace pro investory.
3.  
Klíčové informace pro investory se investorům poskytují bezplatně.

Článek 81

1.  

Členské státy povolí investičním společnostem a správcovským společnostem pro každý podílový fond, který spravují, poskytovat klíčové informace pro investory na trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek. Na vyžádání se investorovi bezplatně poskytne papírová kopie.

Aktuální verze klíčových informací pro investory musí být zároveň k dispozici na internetových stránkách investiční nebo správcovské společnosti.

▼M1

2.  
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ přijmout opatření stanovující konkrétní podmínky, jež musí být splněny při poskytnutí klíčových informací pro investory na jiném než papírovém trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou trvalým nosičem.

▼B

Článek 82

1.  
SKIPCP zašle klíčové informace pro investory a všechny jejich případné změny příslušným orgánům svého domovského členského státu.
2.  
Podstatné náležitosti klíčových informací pro investory musí být průběžně aktualizovány.

▼M9

Článek 82a

1.  
Členské státy zajistí, že pokud investiční společnost nebo správcovská společnost pro některý z podílových fondů, které spravuje, vypracuje, poskytne, upraví a přeloží sdělení klíčových informací, které splňuje požadavky na sdělení klíčových informací stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ( 20 ), mají příslušné orgány za to, že sdělení klíčových informací splňuje požadavky, jež se vztahují na klíčové informace pro investory, jak jsou stanoveny v článcích 78 až 82 a v článku 94 této směrnice.
2.  
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány od investiční společnosti nebo správcovské společnosti pro jakýkoli z podílových fondů, které spravuje, nevyžadovaly vypracování klíčových informací pro investory podle článků 78 až 82 a článku 94 této směrnice, pokud vypracuje, poskytne, upraví a přeloží sdělení klíčových informací, které splňuje požadavky na sdělení klíčových informací stanovené v nařízení (EU) č. 1286/2014.

▼BKAPITOLA X

OBECNÉ POVINNOSTI SKIPCP

Článek 83

1.  

Přijmout úvěr nebo půjčku nesmí

a) 

investiční společnost, ani

b) 

správcovská společnost, ani depozitář, pokud jedná jménem podílového fondu.

SKIPCP však může získávat cizí měnu pomocí úvěru mezi spojenými osobami („back-to-back“ úvěru).

2.  

Odchylně od odstavce 1 může členský stát umožnit SKIPCP čerpat úvěry:

a) 

jedná-li se o dočasný úvěr:

— 
až do výše 10 % jejich aktiv v případě investiční společnosti nebo
— 
až do výše 10 % hodnoty fondu v případě podílového fondu nebo
b) 

až do výše 10 % jejich aktiv v případě investiční společnosti, pokud má úvěr umožnit nabytí nemovitého majetku, který nezbytně potřebuje pro přímé provozování své činnosti.

Může-li SKIPCP čerpat úvěry podle písmen a) nebo b), nesmí souhrn těchto úvěrů překročit 15 % jeho aktiv.

▼M1

3.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem k upřesnění požadavků tohoto článku týkajících se půjček.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 84

1.  
SKIPCP na požádání odkoupí nebo vyplatí své podílové jednotky od kteréhokoli podílníka.
2.  

Odchylně od odstavce 1

a) 

může SKIPCP v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, statutem fondu nebo zakládacími dokumenty investiční společnosti dočasně pozastavit odkup nebo vyplácení svých podílových jednotek;

b) 

může domovský členský stát SKIPCP povolit svým příslušným orgánům, aby požadovaly pozastavení odkupu nebo vyplacení podílových jednotek v zájmu podílníků nebo veřejnosti.

K dočasnému pozastavení uvedenému v prvním pododstavci písm. a) může dojít pouze ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují a pokud je pozastavení oprávněné vzhledem k zájmům podílníků.

▼C2

3.  
V případě dočasného pozastavení podle odst. 2 písm. a) SKIPCP bezodkladně sdělí své rozhodnutí příslušným orgánům svého domovského členského státu a orgánům ostatních členských států, ve kterých nabízí své podílové jednotky.

▼M1

4.  

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem k upřesnění podmínek, které SKIPCP musí splnit po přijetí dočasného pozastavení odkupu nebo vyplácení podílových jednotek SKIPCP uvedené v odst. 2 písm. a), pokud bylo přijato rozhodnutí o pozastavení.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 85

Pravidla pro oceňování aktiv a pravidla pro výpočet prodejní nebo emisní ceny a ceny odkupu nebo vyplacení podílových jednotek SKIPCP stanoví příslušné vnitrostátní právní předpisy, statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti.

Článek 86

Rozdělení nebo zpětná investice výnosů SKIPCP se provádí podle zákona a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti.

Článek 87

Podílové jednotky SKIPCP nesmí být emitovány, není-li ekvivalent čisté emisní ceny vložen do aktiv SKIPCP v obvyklých lhůtách. To nevylučuje rozdělování bonusových podílových jednotek.

Článek 88

1.  

Aniž je dotčeno uplatňování článků 50 a 51, nesmí poskytovat úvěry nebo vystupovat jako ručitel třetí osoby

a) 

investiční společnost, ani

b) 

správcovská společnost, ani depozitář, pokud jednají jménem podílového fondu.

2.  
Odstavec 1 nebrání tomu, aby tyto subjekty nabývaly převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu či jiné finanční nástroje uvedené v čl. 50 odst. 1 písm. e), g) a h), které nejsou plně splaceny.

Článek 89

Nekrytý prodej převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu či jiných finančních nástrojů uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. e), g) a h) nesmí provádět

a) 

investiční společnost, ani

b) 

správcovská společnost, ani depozitář jednající jménem podílového fondu

Článek 90

Zákon nebo statut fondu domovského členského státu SKIPCP musí stanovit odměny a výdaje, které může správcovská společnost účtovat podílovému fondu, a způsob jejich výpočtu.

Zákon nebo zakládací dokumenty investiční společnosti předepisují druh nákladů, které nese společnost.KAPITOLA XI

▼C2

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ NABÍZEJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY

▼B

Článek 91

▼C2

1.  
Hostitelský členský stát SKIPCP zajistí, aby SKIPCP mohl nabízet své podílové jednotky na území tohoto státu po oznámení podle článku 93.

▼B

2.  
Hostitelský členský stát SKIPCP neklade na SKIPCP v případě podle odstavce 1 žádné další požadavky ani nestanoví další administrativní postupy v oblasti působnosti této směrnice.

▼M6 —————

▼B

4.  
Pro účely této kapitoly se výrazem „SKIPCP“ rozumí také podfondy SKIPCP.

▼M6

Článek 92

1.  

Členské státy zajistí, aby SKIPCP v každém členském státě, ve kterém zamýšlí nabízet své podílové jednotky, zpřístupnil zařízení k plnění těchto úkolů:

a) 

zpracovávat pokyny k úpisu, odkupu a vyplacení podílových jednotek SKIPCP a provádět další platby ve prospěch držitelů podílových jednotek v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentech požadovaných podle kapitoly IX;

b) 

poskytovat investorům informace, jak mohou být pokyny uvedené v písmenu a) prováděny a jak se vyplácí výnosy z odkupu a vyplacení;

c) 

usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů a přístup k souvisejícím postupům a opatřením podle článku 15 vyplývajícím z jejich investic do SKIPCP v členském státě, ve kterém jsou podílové jednotky SKIPCP nabízeny;

d) 

zpřístupňovat investorům ke kontrole a k získání kopií informace a dokumenty vyžadované podle kapitoly IX za podmínek stanovených v článku 94;

e) 

poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které zařízení plní, na trvalém nosiči; a

f) 

působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušnými orgány.

2.  
Členské státy po SKIPCP nepožadují, aby pro účely odstavce 1 byl v hostitelském členském státě fyzicky přítomen nebo aby jmenoval třetí osobu.
3.  

SKIPCP zajistí, aby zařízení k plnění úkolů uvedených v odstavci 1, včetně plnění elektronickými prostředky, bylo zajištěno:

a) 

v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, ve kterém je SKIPCP nabízen, či v jazyce schváleném příslušnými orgány uvedeného členského státu;

b) 

samotným SKIPCP nebo třetí osobou podléhající předpisům a dohledu týkajícím se úkolů, které mají být plněny, nebo oběma těmito subjekty.

Pro účely písmene b) v případě, kdy úkoly vykonává třetí osoba, musí být jmenování třetí osoby doloženo písemnou smlouvou, která stanoví, které z úkolů uvedených v odstavci 1 neprovádí SKIPCP, a že třetí osoba obdrží veškeré relevantní informace a dokumenty od SKIPCP.

▼B

Článek 93

▼C2

1.  
Pokud SKIPCP navrhuje nabízet své podílové jednotky v jiném než ve svém domovském členském státě, nejprve to oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Oznámení obsahuje informace o opatřeních přijatých pro nabízení podílových jednotek SKIPCP v hostitelském členském státě a případně také o třídách akcií. V případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 obsahuje také informaci o tom, že SKIPCP je nabízen správcovskou společností, která jej spravuje.

▼M6

Oznámení obsahuje také potřebné údaje, včetně adresy pro fakturaci nebo pro sdělování veškerých použitelných regulačních poplatků a uplatnitelných nákladů ze strany příslušných orgánů hostitelského členského státu a informací o zařízeních pro plnění úkolů podle čl. 92 odst. 1.

▼B

2.  

K oznámení podle odstavce 1 připojí SKIPCP aktuální znění těchto dokumentů:

a) 

svůj statut fondu nebo zakládací dokumenty, svůj prospekt a případně svou poslední výroční zprávu nebo jakoukoli následnou pololetní zprávu přeložené podle čl. 94 odst. 1 písm. c) a d);

b) 

klíčové informace pro investory podle článku 78 přeložené podle čl. 94 odst. 1 písm. b) a d).

3.  

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP ověří úplnost dokumentace předložené SKIPCP podle odstavce 1 a 2.

▼C2

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají úplnou dokumentaci podle odstavců 1 a 2 příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje nabízet své podílové jednotky, a to nejdéle deset pracovních dnů po přijetí oznámení, k němuž byla přiložena úplná dokumentace podle odstavce 2. K dokumentaci připojí osvědčení, že SKIPCP splňuje podmínky uložené touto směrnicí.

▼B

Bezprostředně po předání dokumentace příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP oznámí SKIPCP její předání. SKIPCP smí vstoupit na trh v hostitelském členském státě ode dne tohoto oznámení o předání dokumentace.

4.  
Členské státy zajistí, aby oznámení podle odstavce 1 a osvědčení podle odstavce 3 byla vyhotovena v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, ledaže se domovský a hostitelský členský stát SKIPCP dohodnou na tom, že toto oznámení a osvědčení budou vyhotoveny v úředním jazyce obou členských států.
5.  
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány umožnily předávání a uchovávání dokumentů podle odstavce 3 v elektronické podobě.

▼C2

6.  
Pro účely postupu pro oznamování stanoveného tímto článkem nepožadují příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje nabízet své podílové jednotky, žádné další dokumenty, potvrzení či informace, než které stanoví tento článek.

▼B

7.  
Domovský členský stát SKIPCP zajistí, aby příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP měly elektronický přístup k dokumentům podle odstavce 2 a případně k jejich překladům. Tento stát zajistí, aby SKIPCP tyto dokumenty a překlady aktualizoval. SKIPCP oznámí veškeré změny dokumentů uvedených v odstavci 2 příslušnému orgánu hostitelského členského státu SKIPCP a uvede, kde lze tyto dokumenty získat v elektronické podobě.

▼M6

8.  
V případě změny informací v oznámení podle odstavce 1 nebo změny ohledně tříd akcií, které mají být nabízeny, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány jak domovského, tak hostitelského členského státu SKIPCP nejpozději jeden měsíc před provedením uvedené změny.

Pokud v důsledku změny uvedené v prvním pododstavci SKIPCP již není v souladu s touto směrnicí, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP uvědomí SKIPCP do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci o tom, že uvedenou změnu nesmí provést. V takovém případě příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP náležitě informují příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP.

Pokud byla změna uvedená v prvním pododstavci provedena po předání informace podle druhého pododstavce a v důsledku uvedené změny SKIPCP již není v souladu s touto směrnicí, přijmou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP veškerá vhodná opatření v souladu s článkem 98, včetně výslovného zákazu nabízení SKIPCP, pokud je to nezbytné, a bez zbytečného odkladu oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP přijatá opatření.

▼M6

Článek 93a

1.  

Členské státy zajistí, aby SKIPCP mohl zrušit oznámení o opatřeních učiněných za účelem nabízení svých podílových jednotek, včetně v příslušných případech tříd akcií, v členském státě, ohledně kterých učinil oznámení v souladu s článkem 93, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) 

je učiněna paušální nabídka na odkup nebo vyplacení, bez jakýchkoli poplatků, nákladů nebo srážek, všech takových podílových jednotek držených investory v uvedeném členském státě, která je zveřejněna po dobu nejméně 30 pracovních dnů a je přímo nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů adresována jednotlivě všem investorům v uvedeném členském státě, jejichž totožnost je známa;

b) 

úmysl zrušit opatření přijatá za účelem nabízení takových podílových jednotek v uvedeném členském státě se zveřejní, mimo jiné elektronickými prostředky, ve veřejně dostupném médiu, které je běžně používáno pro nabízení SKIPCP a vhodné pro typického investora SKIPCP;

c) 

veškerá smluvní ujednání s finančními zprostředkovateli nebo zástupci jsou pozměněna nebo zrušena s účinností ode dne zrušení oznámení, aby se zabránilo jakémukoli novému nebo dalšímu přímému či nepřímému nabízení nebo umístění podílových jednotek, jichž se týká oznámení uvedené v odstavci 2.

V informaci podle prvního pododstavce písmen a) a b) jsou jasně popsány důsledky pro investory, jestliže nepřijmou nabídku na odkup nebo vyplacení jejich podílových jednotek.

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) se poskytují v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, ohledně nějž SKIPCP učinil oznámení v souladu s článkem 93, nebo v jazyce schváleném příslušnými orgány uvedeného členského státu. Ode dne uvedeného v prvním pododstavci písm. c) SKIPCP ukončí veškeré nové či další přímé i nepřímé nabízení nebo umisťování svých podílových jednotek, na které se vztahuje zrušení oznámení, v uvedeném členském státě.

2.  
SKIPCP zašle příslušným orgánům svého domovského členského státu oznámení obsahující informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c).
3.  
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP ověří úplnost oznámení, které SKIPCP předložil podle odstavce 2. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají oznámení příslušným orgánům členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 a orgánu ESMA, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy úplné oznámení obdržely.

Bezprostředně po předání oznámení podle prvního pododstavce příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP oznámí SKIPCP toto předání.

4.  
SKIPCP musí investorům, kteří v něm stále mají své investice, jakož i příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, poskytovat informace vyžadované podle článků 68 až 82 a podle článku 94.
5.  
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají příslušným orgánům členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku informace o veškerých změnách v dokumentech uvedených v čl. 93 odst. 2.
6.  
Příslušné orgány členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku mají stejná práva a povinnosti jako příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP podle čl. 21 odst. 2, čl. 97 odst. 3 a článku 108. Aniž jsou dotčeny jiné kontrolní činnosti a dohledové pravomoci uvedené v čl. 21 odst. 2 a v článku 97, nepožadují příslušné orgány členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku ode dne předání podle odstavce 5 tohoto článku po dotčeném SKIPCP, aby prokázal soulad s vnitrostátními právními a správními předpisy upravujícími požadavky na nabízení podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ( 21 ).
7.  
Pro účely odstavce 4 členské státy umožní používat elektronické nebo jiné prostředky komunikace na dálku, pokud jsou informační a komunikační prostředky investorům dostupné v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž se investor nachází, nebo v jazyce schváleném příslušnými orgány uvedeného členského státu.

▼B

Článek 94

▼C2

1.  

Pokud SKIPCP nabízí své podílové jednotky ve svém hostitelském členském státě, poskytne investorům na území tohoto členského státu veškeré informace a dokumenty, které je povinen poskytnout podle kapitoly IX investorům ve svém domovském členském státě.

▼B

Tyto informace a dokumenty jsou investorům poskytnuty v souladu s těmito podmínkami:

a) 

aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly IX, jsou tyto informace nebo dokumenty investorům poskytnuty způsobem, který ukládají právní a správní předpisy hostitelského členského státu SKIPCP;

b) 

klíčové informace pro investory podle článku 78 se poskytují v překladu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo do jazyka, který příslušné orgány uvedeného členského státu schválily;

c) 

informace nebo dokumenty jiné než klíčové informace pro investory podle článku 78 se poskytují v překladu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo do jazyka, který příslušné orgány uvedeného členského státu schválily, nebo jazyka obvyklého v oblasti mezinárodních financí, a to podle volby SKIPCP, a

d) 

za vyhotovení překladu informací nebo dokumentů podle písmen b) a c) odpovídá SKIPCP, přičemž překlad věrně zachycuje obsah originálu.

2.  
Požadavky stanovené odstavcem 1 se vztahují rovněž na veškeré změny informací a dokumentů uvedených v daném odstavci.
3.  
Četnost zveřejňování cen emise, prodeje, odkupu nebo vyplacení podílových jednotek SKIPCP podle článku 76 se řídí právními a správními předpisy domovského členského státu SKIPCP.

▼M1

Článek 95

1.  

Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ opatření, kterými stanoví:

▼M6 —————

▼M1

b) 

umožnění přístupu příslušných orgánů hostitelského členského státu SKIPCP k informacím nebo dokumentům podle čl. 93 odst. 1, 2 a 3, v souladu s čl. 93 odst. 7.

2.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování článku 93 může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění:

a) 

formy a obsahu standardního vzorového oznámení, které použije SKIPCP pro účely oznámení podle čl. 93 odst. 1, včetně informace o tom, k jakým dokumentům se překlady vztahují;

b) 

formy a obsahu standardního vzorového osvědčení, které použijí příslušné orgány členských států podle čl. 93 odst. 3;

c) 

postupu pro výměnu informací a používání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování podle článku 93.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 96

Pro účely provozování své činnosti mohou SKIPCP používat v hostitelském členském státě ve svém označení stejný odkaz na svou právní formu (například investiční společnost nebo podílový fond), jaký používají v domovském členském státě.KAPITOLA XII

USTANOVENÍ O ORGÁNECH PŘÍSLUŠNÝCH K POVOLOVÁNÍ A DOHLEDU

Článek 97

▼M1

1.  
Členské státy určí příslušné orgány příslušné k plnění úkolů stanovených v této směrnici. Uvědomí o tom Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení jejich působnosti.

▼B

2.  
Příslušné orgány jsou orgány veřejné správy nebo orgány jimi určené.
3.  
Orgány domovského členského státu SKIPCP jsou příslušné k dohledu nad tímto SKIPCP, a to případně i podle článku 19. Orgány hostitelského členského státu SKIPCP jsou však příslušné k dohledu nad dodržováním ustanovení spadajících mimo oblast působnosti této směrnice a požadavků stanovených v článcích 92 a 94.

Článek 98

1.  

Příslušným orgánům musí být svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné. Pravomoci jsou vykonávány těmito způsoby:

a) 

přímo;

b) 

ve spolupráci s dalšími orgány;

c) 

v rámci odpovědnosti příslušných orgánů přenesením na subjekty, na které byly přeneseny úkoly, nebo

d) 

prostřednictvím dožádání u příslušných soudních orgánů.

2.  

Příslušné orgány musí mít podle odstavce 1 alespoň tato oprávnění:

a) 

mít přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet jeho kopii;

b) 

požadovat od kterékoli osoby, aby poskytla informace, a v případě nutnosti ji předvolat a vyslechnout za účelem získání informací;

c) 

provádět kontroly na místě;

▼M4

d) 

požadovat:

i) 

v rozsahu povoleném vnitrostátním právem existující záznamy o datovém provozu uchovávané telekomunikačním operátorem, jestliže existuje důvodné podezření na porušení předpisů a jestliže tyto záznamy mohou být relevantními podklady pro vyšetřování porušení této směrnice;

ii) 

existující záznamy telefonních hovorů nebo elektronické komunikace nebo jiné záznamy o datovém provozu, které uchovávají SKIPCP, správcovské společnosti, investiční společnosti, depozitáři či jakékoli jiné subjekty, na něž se vztahuje tato směrnice;

▼B

e) 

požadovat ukončení jakéhokoli jednání, které je v rozporu s předpisy přijatými k provedení této směrnice;

f) 

požadovat zmrazení nebo obstavení majetku;

g) 

požadovat dočasný zákaz výkonu profesionální činnosti;

h) 

požadovat, aby povolené investiční společnosti, správcovské společnosti a depozitáři poskytovali informace;

i) 

přijmout jakýkoli druh opatření k zajištění, aby investiční společnosti, správcovské společnosti nebo depozitáři nadále splňovali požadavky této směrnice;

j) 

požadovat pozastavení emise, odkupu nebo vyplacení podílových jednotek v zájmu podílníků nebo veřejnosti;

k) 

odejmout povolení udělené SKIPCP, správcovské společnosti nebo depozitáři;

l) 

postoupit věci k trestnímu stíhání a

m) 

umožnit auditorům nebo odborníkům provádět ověřování či vyšetřování.

▼M4

Článek 99

1.  
Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů podle článku 98 a právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro správní sankce a jiná správní opatření ukládané společnostem a osobám v případě porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená pravidla uplatňována.

Pokud se členské státy rozhodnou, že nestanoví pravidla pro správní sankce za porušení předpisů, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná trestněprávní ustanovení.

Správní sankce a jiná správní opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Do 18. března 2016 oznámí členské státy Komisi a orgánu ESMA právní a správní předpisy, jimiž se provádí tento článek, včetně veškerých relevantních trestněprávních předpisů. Dále Komisi a orgánu ESMA bez zbytečného odkladu oznámí jakékoli následné změny těchto předpisů.

2.  
Pokud se členské státy v souladu s odstavcem 1 rozhodly, že stanoví trestní sankce pro případ porušení ustanovení, na něž se v uvedeném odstavci odkazuje, zajistí, aby byla k dispozici vhodná opatření, jejichž prostřednictvím budou mít příslušné orgány veškeré nezbytné pravomoci k tomu, aby se spolupracovaly s justičními orgány v rámci jejich jurisdikce a mohly od nich získat příslušné informace týkající se trestního vyšetřování či řízením, které bylo zahájeno z důvodu možného porušení této směrnice, a tyto informace dále poskytly ostatním příslušným orgánům a orgánu ESMA v zájmu naplnění závazku vzájemné spolupráce a spolupráce s orgánem ESMA pro účely této směrnice.

Příslušné orgány mohou též spolupracovat s příslušnými orgány jiných členských států v zájmu snazšího vymáhání peněžitých sankcí.

3.  
V rámci celkového přezkumu fungování této směrnice Komise nejpozději do 18. září 2017 přezkoumá uplatňování správních a trestních sankcí, a zejména potřebu další harmonizace správních sankcí za porušení požadavků stanovených touto směrnicí.
4.  

Příslušný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o informace či žádosti o spolupráci při vyšetřování pouze za těchto výjimečných okolností, totiž pokud:

a) 

by sdělení relevantních informací mohlo nepříznivě ovlivnit bezpečnost dožádaného členského státu, zejména co se týče boje proti terorismu a jiným závažným trestným činům;

b) 

vyhovění žádosti pravděpodobně nepříznivě ovlivní vlastní vyšetřování, vymáhání práva či případně trestní vyšetřování;

c) 

v souvislosti se stejnými činy a proti stejným osobám bylo již zahájeno soudní řízení před orgány dožádaného členského státu; nebo

d) 

v dožádaném členském státě byl již vydán pravomocný rozsudek ve vztahu k těmto osobám za stejné činy.

5.  
Členské státy zajistí, aby v případech, kdy SKIPCP, správcovským společnostem, investičním společnostem nebo depozitářům vznikají povinnosti, mohly být v případě porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato směrnice, uloženy v souladu s vnitrostátním právem správní sankce nebo jiná správní opatření členům vedoucího orgánu a jiným fyzickým osobám odpovědným za porušení předpisů podle vnitrostátního práva.
6.  

Členské státy v souladu s vnitrostátním právem zajistí, aby ve všech případech uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná správní opatření, jež mohou být uloženy, zahrnovaly alespoň:

a) 

veřejné prohlášení uvádějící odpovědnou osobu a povahu porušení předpisů;

b) 

příkaz požadující, aby odpovědná osoba jednání ukončila a aby takové jednání neopakovala;

c) 

v případě správcovské společnosti nebo SKIPCP, pozastavení platnosti nebo odnětí povolení SKIPC nebo správcovské společnosti;

d) 

dočasný nebo v případě opakovaného závažného porušení předpisů trvalý zákaz výkonu vedoucí funkce ve správcovské společnosti či investiční společnosti nebo jiných takových společnostech uložený členovi vedoucího orgánu těchto společností nebo jiné fyzické osobě, která nese odpovědnost;

e) 

v případě právnické osoby maximální správní peněžitou sankci ve výši nejméně 5 000 000  EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 17. září 2014 nebo 10 % jejího celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky schválené vedoucím orgánem; je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 22 ), je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů podle příslušných ustanovení unijního práva v oblasti účetnictví vyplývající z poslední dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku;

f) 

v případě fyzické osoby maximální správní peněžitou sankci ve výši nejméně 5 000 000  EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 17. září 2014; nebo

g) 

coby alternativa k písmenům e) a f) maximální správní peněžitou sankci ve výši nejméně dvojnásobku prospěchu, který byl porušením předpisů získán, pokud lze tento prospěch stanovit, a to i v případě, že tato částka převyšuje maximální částky stanovené v písmenech e) a f).

7.  
Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním právem zmocnit příslušné orgány k ukládání dalších druhů sankcí vedle těch, které jsou uvedeny v odstavci 6, nebo k ukládání peněžitých sankcí převyšujících částky uvedené v odst. 6 písm. e), f) a g).

▼M4

Článek 99a

Členské státy zajistí, aby v jejich právních a správních předpisech provádějících tuto směrnici byly sankce, zejména pokud:

a) 

činnosti SKIPCP jsou vykonávány bez uděleného povolení, což znamená porušení článku 5;

b) 

správcovská společnost vykonává svou činnost bez předchozího udělení povolení, což znamená porušení článku 6;

c) 

investiční společnost vykonává svou činnost bez předchozího povolení, což znamená porušení článku 27;

d) 

dojde k přímému či nepřímému nabytí kvalifikované účasti ve správcovské společnosti nebo nabyvatel kvalifikovanou účast ve správcovské společnosti dále zvýší tak, že jeho podíl na hlasovacích právech nebo kapitálový podíl dosáhne či přesáhne 20 %, 30 % nebo 50 % anebo se správcovská společnost stane jeho dceřiným podnikem (dále jen „navrhované nabytí“), aniž by o tom byly písemně informovány příslušné orgány správcovské společnosti, ve které zamýšlí kvalifikovanou účast nabýt nebo zvýšit, což znamená porušení čl. 11 odst. 1;

e) 

dojde k přímému nebo nepřímému zcizení kvalifikované účasti ve správcovské společnosti nebo snížení kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích práv nebo kapitálový podíl poklesne pod 20 %, 30 % anebo 50 % anebo tak, že správcovská společnost přestane být dceřiným podnikem, aniž by o tom byly písemně informovány příslušné orgány, což znamená porušení čl. 11 odst. 1;

f) 

správcovská společnost získala povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků, což znamená porušení čl. 7 odst. 5 písm. b);

g) 

investiční společnost získala povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků, což znamená porušení čl. 29 odst. 4 písm. b);

h) 

správcovská společnost, když se dozvěděla o nabytí či zcizení účasti na svém kapitálu, které způsobuje nárůst nebo pokles účasti nad nebo pod některou z prahových hodnot uvedených v čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, neinformuje příslušné orgány o tomto nabytí či zcizení, což znamená porušení čl. 11 odst. 1 této směrnice;

i) 

správcovská společnost neinformuje alespoň jednou ročně příslušný orgán o totožnosti akcionářů a členů s kvalifikovanou účastí a o velikosti těchto účastí, což znamená porušení čl. 11 odst. 1;

j) 

správcovská společnost nedodržuje postupy a opatření, které jí ukládají vnitrostátní předpisy provádějící čl. 12 odst. 1 písm. a);

k) 

správcovská společnost neplní požadavky týkající se její struktury a organizace, které jí ukládají vnitrostátní předpisy provádějící čl. 12 odst. 1 písm. b);

l) 

investiční společnost nedodržuje postupy a opatření, které jí ukládají vnitrostátní předpisy provádějící článek 31;

m) 

správcovská společnost nebo investiční společnost při pověření třetích osob svými úkoly neplní požadavky, které jí ukládají vnitrostátní předpisy provádějící články 13 a 30;

n) 

správcovská společnost nebo investiční společnost nedodržuje pravidla jednání, která jsou jí uložena v souladu s vnitrostátními předpisy provádějícími články 14 a 30;

o) 

depozitář neplní své úkoly, které mu ukládají vnitrostátní předpisy provádějící čl. 22 odst. 3 až 7;

p) 

investiční společnost nebo správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, opakovaně neplní povinnosti týkající se investiční politiky SKIPCP stanovené vnitrostátními předpisy provádějícími kapitolu VII;

q) 

správcovská společnost nebo investiční společnost neuplatňuje postup pro řízení rizik a postupy pro přesný a nezávislý odhad hodnoty OTC derivátů stanovené vnitrostátními předpisy provádějícími čl. 51 odst. 1;

r) 

investiční společnost nebo správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, opakovaně neplní povinnosti týkající se poskytování informací investorům, které jí ukládají vnitrostátní předpisy provádějící články 68 až 82;

▼C4

s) 

správcovská společnost nebo investiční společnost, jež nabízí podílové jednotky SKIPCP, který spravuje, v jiném než domovském členském státu SKIPCP, nesplní oznamovací povinnost stanovenou v čl. 93 odst. 1.

▼M4

Článek 99b

1.  
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejňovaly každé rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření za porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici, proti němuž již není možné podat odvolání, na svých oficiálních internetových stránkách bez zbytečného odkladu poté, co byla o tomto rozhodnutí informována osoba, jíž byla sankce nebo opatření uloženy. Při zveřejnění se uvedou alespoň informace o druhu a povaze porušení předpisů a totožnost odpovědných osob. Tato povinnost se nevztahuje na rozhodnutí ukládající opatření vyšetřovací povahy.

Pokud však má příslušný orgán na základě individuálního posouzení přiměřenosti zveřejnění totožnosti právnických osob nebo osobních údajů fyzických osob za to, že by zveřejnění těchto údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, zajistí členské státy, aby příslušné orgány provedly jednu z těchto možností:

a) 

zveřejnění rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření odložily, dokud důvody pro nezveřejnění nepominou;

b) 

rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření zveřejnily anonymně a způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem, pokud toto anonymní zveřejnění zajistí skutečnou ochranu dotyčných osobních údajů; nebo

c) 

rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření nezveřejnily, pokud se má za to, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují,

i) 

že nebude ohrožena stabilita finančních trhů;

ii) 

přiměřenost zveřejňování takových rozhodnutí ve vztahu k opatřením, jež jsou považována za méně významná.

V případě rozhodnutí zveřejnit sankci nebo opatření anonymně může být zveřejnění příslušných údajů o přiměřenou dobu odloženo, pokud se předpokládá, že důvody pro anonymní zveřejnění po uplynutí této doby pominou.

2.  
Příslušné orgány informují orgán ESMA o všech uložených správních sankcích, které nebyly zveřejněny v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem písm. c), i o jakémkoli případném odvolání, které vůči nim bylo podáno, a o výsledku tohoto odvolání. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány obdržely informace a konečné rozhodnutí ve věci uložení jakýchkoli trestních sankcí a předaly je orgánu ESMA. Orgán ESMA vede centrální databázi oznámených sankcí výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze se zpřístupní pouze příslušným orgánům a aktualizuje se na základě informací poskytnutých příslušnými orgány.
3.  
Je-li rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření předmětem odvolání k příslušnému soudnímu či jinému orgánu, příslušné orgány rovněž tuto informaci neprodleně zveřejní na svých oficiálních internetových stránkách, stejně jako veškeré následné informace týkající se výsledku takového odvolání. Je zveřejněno i jakékoliv rozhodnutí, kterým se ruší předchozí rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření.
4.  
Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli zveřejnění v souladu s tímto článkem na jejich oficiálních internetových stránkách zůstalo po dobu nejméně pěti let od zveřejnění. Osobní údaje uvedené v rámci zveřejnění se ponechají na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu pouze po dobu, která je nezbytně nutná v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů.

Článek 99c

1.  

Členské státy zajistí, aby při určování druhu správních sankcí či opatření a výše správních peněžitých sankcí příslušné orgány zajistily, že tyto sankce jsou účinné přiměřené a odrazující, a zohlednily přitom všechny relevantní okolnosti, v příslušných případech včetně:

a) 

závažnosti a doby trvání porušení předpisů;

b) 

míry odpovědnosti dotyčné osoby odpovědné za porušení předpisů;

c) 

finanční situace osoby odpovědné za porušení předpisů, vyplývající například z celkového obratu v případě právnické osoby nebo z ročního příjmu v případě fyzické osoby;

d) 

výše zisků, které osoba odpovědná za porušení předpisů získala, nebo ztrát, kterým předešla, škody způsobené jiným osobám a případně škody týkající se fungování trhů nebo ekonomiky jako takové, pokud je možné je stanovit;

e) 

míry spolupráce osoby odpovědné za porušení předpisů s příslušným orgánem;

f) 

předchozích porušení předpisů ze strany osoby odpovědné za porušení;

g) 

opatření přijatých po porušení předpisů osobu odpovědnou za porušení předpisů s cílem zabránit jeho opakování.

2.  
Při výkonu svých pravomocí ukládat sankce podle článku 99 příslušné orgány úzce spolupracují s cílem zajistit, aby uplatňování dohledových a vyšetřovacích pravomocí a správních sankcí dosáhlo výsledků v souladu s cíli této směrnice. V souladu s článkem 101 rovněž koordinují svůj postup, aby se vyhnuly případnému zdvojování a překrývání činností při uplatňování dohledových a vyšetřovacích pravomocí a správních sankcí a opatření v rámci přeshraničních případů.

Článek 99d

1.  
Členské státy zavedou účinné a spolehlivé mechanismy na podporu hlášení potenciálních nebo skutečných případů porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici příslušným orgánům, včetně bezpečných komunikačních kanálů pro hlášení těchto případů porušení předpisů.
2.  

Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň:

a) 

zvláštní postupy pro přijímání hlášení o případech porušení předpisů a jejich následné vyřízení;

b) 

vhodnou ochranu pro zaměstnance investičních společností, správcovských společností a depozitářů, kteří případy porušení předpisů uvnitř těchto subjektů nahlásí, alespoň před odvetou, diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení;

c) 

ochranu osobních údajů týkajících se osoby, která ohlásí porušení předpisů, i fyzické osoby, která je údajně odpovědná za porušení předpisů, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ( 23 );

d) 

jasná pravidla, která zajistí ve všech případech důvěrnost osoby, která ohlásí porušení předpisů, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

3.  
Orgán ESMA stanoví jeden nebo více bezpečných komunikačních kanálů pro hlášení případů porušení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato směrnice. Zajistí, aby byly tyto komunikační kanály v souladu s odst. 2 písm. a) až d).
4.  
Členské státy zajistí, aby hlášení ze strany zaměstnanců investičních společností, správcovských společností a depozitářů podle odstavce 1 a 3 nebyla považována za porušení zákazu zveřejňování informací uloženého smlouvou nebo právními či správními předpisy a aby osobě, která oznámení učinila, nevznikla v souvislosti s tímto oznámením žádná odpovědnost.
5.  
Členské státy požadují, aby měly správcovské společnosti, investiční společnosti a depozitáři pro své zaměstnance zavedeny vhodné postupy pro interní hlášení případů porušení prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Článek 99e

1.  
Příslušné orgány poskytnou každoročně orgánu ESMA souhrnné informace týkající se všech sankcí a opatření uložených v souladu s článkem 99. Orgán ESMA tyto informace zveřejní ve své výroční zprávě.
2.  
Pokud příslušný orgán zveřejnil správní sankce nebo opatření, oznámí tuto skutečnost zároveň orgánu ESMA. V případě, že se zveřejněná sankce nebo opatření týkají správcovské společnosti nebo investiční společnosti, orgán ESMA vloží odkaz na zveřejněnou sankci nebo opatření do seznamu správcovských společností zveřejněného podle čl. 6 odst. 1.
3.  
Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro určení postupů a forem předkládání informací uvedených v tomto článku.

Orgán ESMA předloží návrhy prováděcích technických norem Komisi do 18. září 2015.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 100

1.  
Členské státy zajistí zavedení účinných a účelných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy pro účely mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s činností SKIPCP, a to za využití existujících subjektů, je-li to vhodné.
2.  
Členské státy zajistí, aby subjektům uvedeným v odstavci 1 nebránily právní předpisy v účinné spolupráci při řešení přeshraničních sporů.

Článek 101

1.  

Příslušné orgány členských států vzájemně spolupracují, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice nebo pro výkon jejich pravomocí podle této směrnice nebo vnitrostátního práva.

Členské státy přijmou nezbytná správní a organizační opatření k usnadnění spolupráce podle tohoto odstavce.

Příslušné orgány využijí pro účely spolupráce svých pravomocí i v případech, kdy vyšetřované jednání nezakládá porušení předpisu platného v jejich členském státě.

2.  
Příslušné orgány členských států si vzájemně neprodleně poskytnou informace požadované pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice.

▼M1

2a.  

Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své úkoly podle článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

3.  
Pokud má příslušný orgán některého členského státu závažné důvody se domnívat, že subjekty, které nespadají pod jeho dohled, na území jiného členského státu jednají nebo jednaly v rozporu s touto směrnicí, informuje o tom co nejkonkrétněji příslušné orgány druhého členského státu. Přijímající orgány přijmou příslušná opatření. O výsledku těchto opatření a v co nejširším rozsahu také o významných skutečnostech průběžného vývoje situace uvědomí příslušný orgán, který informace předal. Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušného orgánu, který informace předal.
4.  

Příslušné orgány jednoho členského státu mohou požádat příslušné orgány jiného členského státu o spolupráci při dohledu nebo ověřování na místě nebo šetření na území onoho členského státu v rámci jejich pravomocí podle této směrnice. Pokud příslušný orgán obdrží žádost o ověření na místě nebo šetření, pak

a) 

ověření nebo šetření provede sám;

b) 

umožní provést ověření nebo šetření žádajícímu orgánu nebo

c) 

umožní provést ověření nebo šetření auditorům nebo odborníkům.

5.  

Pokud ověřování nebo šetření na území jednoho členského státu provádí příslušný orgán téhož členského státu, může příslušný orgán členského státu žádajícího o spolupráci požádat, aby pracovníky provádějící ověřování nebo šetření doprovodili jeho vlastní pracovníci. Ověřování nebo šetření však podléhá obecnému dohledu členského státu, na jehož území probíhá.

Pokud ověřování nebo šetření na území jednoho členského státu provádí příslušný orgán jiného členského státu, může příslušný orgán členského státu, na jehož území ověřování nebo šetření probíhá, požádat, aby pracovníky provádějící ověřování nebo šetření doprovodili jeho vlastní pracovníci.

6.  

Příslušné orgány členského státu, v němž ověřování nebo šetření probíhá, mohou odmítnout poskytnout informace podle odstavce 2 nebo vyhovět žádosti o spolupráci při provádění šetření nebo ověřování na místě podle odstavce 4 pouze v případech, kdy

a) 

by takové šetření, ověřování na místě nebo výměna informací mohly nepříznivě ovlivnit svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný pořádek dožádaného členského státu;

b) 

již bylo zahájeno soudní řízení proti stejným osobám za stejné činy před orgány daného členského státu;

c) 

v daném členském státě již bylo ve vztahu ke stejným osobám za stejné činy vydáno pravomocné rozhodnutí.

7.  
Příslušné orgány oznámí příslušným orgánům žádajícím o spolupráci všechna rozhodnutí přijatá podle odstavce 6. Oznámení obsahuje zdůvodnění těchto rozhodnutí.

▼M1

8.  

Příslušné orgány mohou upozornit Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) na tyto případy:

a) 

žádost o výměnu informací podle článku 109 byla zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno;

b) 

žádost o provedení šetření nebo ověření na místě podle článku 110 byla zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno; nebo

c) 

žádost o povolení, aby vlastní pracovníci mohli doprovázet pracovníky příslušného orgánu druhého členského státu, byla zamítnuta nebo jí nebylo vyhověno v přiměřené lhůtě.

Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) v případech uvedených v prvním pododstavci jednat v souladu s pravomocemi, které mu jsou svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, aniž jsou dotčeny možnosti odmítnout vyhovět žádosti o informace či šetření podle odstavce 6 tohoto článku a možnost Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) jednat v těchto případech v souladu s článkem 17 uvedeného nařízení.

9.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro vytvoření jednotných postupů pro spolupráci příslušných orgánů při provádění ověřování na místě a šetření uvedených v odstavcích 4 a 5.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 102

1.  

Členské státy zajistí, aby všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány, jakož i auditoři a znalci pověření příslušnými orgány byli vázáni služebním či profesním tajemstvím. Podstatou této povinnosti je, že žádné důvěrné informace, které se tyto osoby dozvědí při výkonu svých povinností, nesmějí sdělit žádné osobě ani orgánu s výjimkou souhrnné nebo obecné podoby, přičemž SKIPCP, jejich správcovské společnosti a depozitáři (dále jen „podniky podílející se na činnosti SKIPCP“) nesmějí být jednotlivě rozeznatelní, aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje trestní právo.

Je-li některý SKIPCP nebo podnik podílející se na činnosti SKIPCP v úpadku nebo v nucené likvidaci, mohou být důvěrné informace, které se netýkají třetích stran zúčastněných na pokusech o jeho záchranu, sděleny v občanském soudním řízení nebo v soudním řízení v obchodních věcech.

▼M1

2.  

Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům členských států ve výměně informací podle této směrnice nebo jiných právních předpisů Unie o SKIPCP nebo podnicích podílejících se na činnosti SKIPCP nebo v předávání informací Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgán pro cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 nebo Evropské radě pro systémová rizika. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 1.

▼B

Příslušné orgány, jež si vyměňují informace s jinými příslušnými orgány podle této směrnice, mohou při jejich sdělení oznámit, že tyto informace nesmí být zveřejněny bez jejich výslovného souhlasu, a v takovém případě mohou být tyto informace vyměňovány pouze pro účely, pro které tyto orgány daly svůj souhlas.

3.  

Členské státy mohou s příslušnými orgány třetích zemí nebo s orgány nebo institucemi třetích zemí, jak jsou vymezeny v odstavci 5 tohoto článku a čl. 103 odst. 1, uzavírat dohody o spolupráci obsahující ustanovení o výměně informací pouze tehdy, pokud je ohledně sdělovaných informací zaručena ochrana profesního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle tohoto článku. Výměna informací musí sloužit k plnění úkolů dotyčných orgánů nebo institucí v oblasti dozoru.

Pocházejí-li informace z jiného členského státu, lze je předávat pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které je poskytly, a případně pouze pro účely, ke kterým tyto orgány udělily souhlas.

4.  

Příslušné orgány, které přijímají důvěrné informace na základě odstavců 1 nebo 2, mohou tyto informace použít pouze při výkonu svých povinností k těmto účelům:

a) 

prověření, zda jsou plněny podmínky pro přístup k činnosti SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP, a aby usnadnily kontrolu této činnosti, administrativních a účetních postupů a mechanismů vnitřní kontroly;

b) 

ukládání sankcí;

c) 

odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím příslušných orgánů a

d) 

v soudním řízení zahájeném na základě čl. 107 odst. 2.

5.  

Odstavce 1 a 4 nevylučují výměnu informací v rámci členského státu nebo mezi členskými státy, pokud tato výměna probíhá mezi příslušným orgánem a

a) 

veřejnými orgány příslušnými pro oblast dohledu nad úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami nebo jinými finančními institucemi nebo orgány příslušnými pro dohled nad finančními trhy;

b) 

subjekty, které se zabývají likvidací nebo úpadkem SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP nebo obdobnými řízeními, nebo

c) 

osobami příslušnými pro provádění zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků nebo jiných finančních institucí;

▼M1

d) 

Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy), Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ( 24 ), Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ( 25 ) a Evropskou radou pro systémová rizika.

▼B

Odstavce 1 a 4 zejména nevylučují výkon dohledu výše uvedenými příslušnými orgány, jakož i poskytování subjektům, které provozují systémy pro odškodňování, informací nezbytných k plnění jejich úkolů.

Na informace sdělované podle prvního pododstavce se vztahuje služební či profesní tajemství podle odstavce 1.

Článek 103

1.  

Bez ohledu na čl. 102 odst. 1 až 4 mohou členské státy povolit výměnu informací mezi příslušným orgánem a

a) 

orgány příslušnými pro dohled nad subjekty, které se zabývají likvidací a úpadkem SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP, nebo nad subjekty zabývající se obdobnými postupy;

b) 

orgány příslušnými pro dohled nad osobami pověřenými výkonem zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí.

2.  

Členské státy, které využijí zvláštní ustanovení v odstavci 1, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

a) 

tyto informace se používají k výkonu kontroly nebo dohledu podle odstavce 1;

b) 

získané informace podléhají profesnímu tajemství podle čl. 102 odst. 1, a

c) 

pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

▼M1

3.  
Členské státy oznámí Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy), Komisi a ostatním členským státům názvy orgánů, které mohou obdržet informace podle odstavce 1.

▼B

4.  
Bez ohledu na čl. 102 odst. 1 až 4 mohou členské státy za účelem posílení stability a jednoty finančního systému povolit výměnu informací mezi svými příslušnými orgány a orgány nebo subjekty příslušnými ze zákona pro zjišťování a vyšetřování případů porušení práva obchodních společností.
5.  

Členské státy, které využijí zvláštní ustanovení v odstavci 4, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

a) 

tyto informace se používají k výkonu kontroly nebo dohledu podle odstavce 4;

b) 

získané informace podléhají profesnímu tajemství podle čl. 102 odst. 1, a

c) 

pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Pro účely písmene c) oznámí orgány nebo subjekty uvedené v odstavci 4 příslušným orgánům, které sdělily dotyčnou informaci, jména a přesné pravomoci osob, jimž má být informace předána.

6.  
Provádějí-li v některém členském státě orgány nebo subjekty uvedené v odstavci 4 své zjišťování nebo vyšetřování s pomocí pověřených odborně specializovaných osob, které nejsou veřejnými zaměstnanci, lze možnost stanovenou v uvedeném odstavci rozšířit na tyto osoby za podmínek uvedených v odstavci 5.

▼M1

7.  
Členské státy oznámí Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy), Komisi a ostatním členským státům názvy orgánů nebo subjektů, které mohou obdržet informace podle odstavce 4.

▼B

Článek 104

1.  
Články 102 a 103 nebrání příslušnému orgánu, aby sděloval centrálním bankám a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové orgány, informace určené k výkonu jejich funkce, ani nebrání těmto orgánům nebo subjektům sdělovat příslušným orgánům informace, které mohou potřebovat pro účely čl. 102 odst. 4. Informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle čl. 102 odst. 1.
2.  

Články 102 a 103 nebrání příslušným orgánům sdělovat informace uvedené v čl. 102 odst. 1 až 4 zúčtovacímu středisku nebo obdobnému subjektu oprávněnému na základě vnitrostátního práva poskytovat zúčtovací nebo vypořádací služby pro některý trh jejich členských států, jsou-li toho názoru, že je nutné jim tyto informace sdělit, aby bylo zajištěno řádné fungování těchto orgánů v případě prodlení nebo možnosti prodlení ze strany hospodářských subjektů.

Na informace získané v této souvislosti se vztahuje profesní tajemství podle čl. 102 odst. 1.

Členské státy však zajistí, aby informace získané na základě čl. 102 odst. 2 nemohly být dále předány za okolností uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly.

3.  

Bez ohledu na čl. 102 odst. 1 a 4 mohou členské státy zákonem povolit poskytování některých informací jiným orgánům své ústřední správy, jež odpovídají za právní předpisy týkající se dohledu nad SKIPCP a nad podniky podílejícími se na činnosti SKIPCP, úvěrovými institucemi, finančními institucemi, investičními podniky a pojišťovnami, jakož i inspektorům pověřeným těmito orgány.

Tyto informace lze však poskytovat jen tehdy, je-li to nezbytné pro účely obezřetnostního dohledu.

Členské státy nicméně zajistí, aby informace získané na základě čl. 102 odst. 2 a 5 nebyly dále předávány podle tohoto odstavce bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly.

▼M4

Článek 104a

1.  
Pro zpracování osobních údajů prováděné v členských státech na základě této směrnice použijí členské státy směrnici 95/46/ES.
2.  
Na zpracovávání osobních údajů prováděné podle této směrnice orgánem ESMA se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 26 ).

▼M1

Článek 105

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování ustanovení této směrnice týkající se výměny informací může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení podmínek uplatňování postupů pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a mezi příslušnými orgány a Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 106

1.  

Členské státy stanoví alespoň, aby každá osoba schválená v souladu se směrnicí 2006/43/ES, provádějící ve SKIPCP nebo podniku podílejícím se na činnosti SKIPCP zákonem stanovený audit uvedený v článku 51 směrnice 78/660/EHS, článku 37 směrnice 83/349/EHS nebo v článku 73 této směrnice anebo jiný zákonem stanovený úkol, musela bezodkladně sdělit příslušným orgánům každou skutečnost nebo rozhodnutí týkající se daného podniku, jež zjistila při plnění tohoto úkolu a jež by mohly zapříčinit některou z následujících situací:

a) 

porušení právních nebo správních předpisů, které stanoví podmínky pro povolení nebo které konkrétně upravují provozování činnosti SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP;

b) 

narušení pokračování činnosti SKIPCP nebo podniku podílejícího se na činnosti SKIPCP nebo

c) 

odmítnutí ověření účtů nebo vyslovení výhrad k účtům.

Tato osoba má povinnost oznamovat veškeré skutečnosti a rozhodnutí, jež zjistí při plnění úkolu podle písmene a) v podniku, který má úzké vazby plynoucí z kontrolního vztahu s SKIPCP nebo podnikem podílejícím se na činnosti SKIPCP, v němž plní uvedený úkol.

2.  
Sdělí-li osoby schválené v souladu se směrnicí 2006/43/ES v dobré víře příslušným orgánům jakékoliv skutečnosti uvedené v odstavci 1, nepovažuje se to za porušení zákazu poskytování informací vyplývajícího ze smlouvy nebo právního či správního předpisu a u těchto osob takové jednání nezakládá žádnou formu odpovědnosti.

Článek 107

1.  
Příslušné orgány písemně odůvodní každé rozhodnutí o zamítnutí povolení a každé zamítavé rozhodnutí učiněné při provádění obecných opatření přijatých k uplatňování této směrnice a sdělí je žadatelům.
2.  
Členské státy stanoví, že jakékoli rozhodnutí podle právních a správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí musí být řádně odůvodněné a že je lze napadnout u soudu rovněž v případě, kdy není přijato žádné rozhodnutí do šesti měsíců od podání žádosti o povolení obsahující všechny požadované informace.
3.  

Členské státy stanoví, že jeden nebo více níže uvedených orgánů určených vnitrostátním právem můžou v zájmu spotřebitelů a v souladu s vnitrostátním právem podat žalobu u soudu nebo příslušných správních orgánů, aby zajistily uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice:

a) 

orgány veřejné správy nebo jejich zástupci;

b) 

organizace spotřebitelů s oprávněným zájmem na ochraně spotřebitelů nebo

c) 

profesní organizace s oprávněným zájmem na ochraně svých členů.

Článek 108

1.  

Pouze orgány domovského členského státu SKIPCP mají právo přijímat opatření proti tomuto SKIPCP, pokud porušuje některý právní nebo správní předpis nebo pravidla stanovená ve statutu fondu nebo zakládacích dokumentech investiční společnosti.

Orgány hostitelského členského státu SKIPCP však mají právo přijímat opatření proti tomuto SKIPCP, pokud porušuje právní a správní předpisy platné v tomto členském státě, které jsou mimo oblast působnosti této směrnice nebo požadavků stanovených v článcích 92 a 94.

2.  
Každé rozhodnutí o odnětí povolení a každé jiné závažné opatření přijaté proti SKIPCP nebo každé pozastavení emise, odkupu nebo vyplácení jeho podílových jednotek, které mu je nařízeno, sdělí orgány domovského členského státu SKIPCP bezodkladně orgánům hostitelských členských států SKIPCP, a pokud je správcovská společnost SKIPCP usazena v jiném členském státě, příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti.
3.  
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti a příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou přijmout opatření vůči správcovské společnosti, pokud tato společnost porušuje pravidla v rámci jejich působnosti.

▼C2

4.  
Pokud mají příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že SKIPCP, jehož podílové jednotky jsou nabízeny na území tohoto členského státu, porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na základě této směrnice, které nesvěřují příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP příslušné pravomoci, postoupí tato zjištění příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, jež přijmou vhodná opatření.

▼B

5.  

Pokud i přes opatření přijatá příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP nebo proto, že se taková opatření ukážou jako nepřiměřená nebo že domovský členský stát SKIPCP nepřijme opatření v přiměřené lhůtě, jedná SKIPCP i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investorů hostitelského členského státu SKIPCP, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP následně učinit tyto kroky:

▼C2

a) 

přijmout poté, co uvědomí příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, veškerá vhodná opatření nezbytná k ochraně investorů, včetně možného zabránění dotyčnému SKIPCP pokračovat v dalším nabízení svých podílových jednotek na území hostitelského členského státu SKIPCP, nebo

▼M1

b) 

pokud je to nezbytné, upozornit Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), který může jednat v souladu s pravomocemi, které jsou mu svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Komisi a Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) se bezodkladně oznámí každé opatření přijaté podle prvního pododstavce písm. a).

▼B

6.  
Členské státy zajistí, aby na jejich území bylo právně možné SKIPCP doručovat písemnosti nezbytné pro případná opatření přijatá hostitelským členským státem SKIPCP podle odstavců 2 až 5.

Článek 109

1.  

Pokud je poskytováním služeb nebo zřizováním poboček správcovská společnost činná v jednom nebo více hostitelských členských státech správcovské společnosti, pak příslušné orgány všech dotčených členských států úzce spolupracují.

Na požádání si vzájemně poskytují veškeré údaje o vedení a vlastnictví těchto správcovských společností, které mohou usnadňovat dohled nad těmito společnostmi, a veškeré údaje, které mohou usnadňovat jejich kontrolu. Orgány domovského členského státu správcovské společnosti zejména spolupracují na tom, aby umožnily orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti získání všech údajů uvedených v čl. 21 odst. 2.

2.  
Pokud je to pro výkon pravomocí týkajících se dohledu domovského členského státu nezbytné, informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti o veškerých opatřeních přijatých hostitelským členským státem správcovské společnosti podle čl. 21 odst. 5, jež zahrnují opatření nebo sankce uložené správcovské společnosti nebo omezení její činnosti.
3.  
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti bezodkladně uvědomí příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP o veškerých problémech zjištěných na úrovni správcovské společnosti, které by mohly mít dopad na schopnost správcovské společnosti řádně plnit své povinnosti vůči SKIPCP, a o jakémkoli porušení povinností podle kapitoly III.
4.  
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP bezodkladně uvědomí příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti o veškerých problémech zjištěných na úrovni SKIPCP, které by mohly mít dopad na schopnost správcovské společnosti řádně plnit své povinnosti nebo požadavky této směrnice, které spadají do působnosti domovského členského státu SKIPCP.

Článek 110

1.  
Každý hostitelský členský stát správcovské společnosti zajistí, aby v případě správcovské společnosti povolené v jiném členském státě, která provozuje činnost na jeho území prostřednictvím pobočky, mohly příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti poté, co informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, samy nebo prostřednictvím osob za tímto účelem určených ověřit na místě údaje uvedené v článku 109.
2.  
Odstavcem 1 nejsou dotčena práva příslušných orgánů hostitelského členského státu správcovské společnosti při plnění jejich povinností podle této směrnice prověřovat na místě pobočky zřízené na území tohoto členského státu.KAPITOLA XIII

▼M1

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A VÝKONNÉ PRAVOMOCI

Článek 111

Komise může přijímat technické změny této směrnice v těchto oblastech:

a) 

objasnění definic s cílem zajistit důslednou harmonizaci a jednotné používání této směrnice v celé Unii; nebo

b) 

přizpůsobení terminologie a vypracování definic v souladu s následnými právními akty týkajícími se SKIPCP a souvisejících otázek.

Opatření uvedená v prvním pododstavci se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ►M4  v souladu s článkem 112a ◄ .

▼M4

Článek 112

Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry, zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES ( 27 ).

Článek 112a

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 4. ledna 2011.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 26b je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 17. září 2014.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 50a je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 21. července 2011.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 51 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 20. června 2013.

Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před uplynutím těchto čtyřletých období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitku proti tomuto prodloužení nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

▼M4 —————

▼BKAPITOLA XIV

ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍODDÍL 1

Zvláštní ustanovení

Článek 113

1.  
„Pantebreve“ vydané v Dánsku se výhradně pro účely dánských SKIPCP považují za rovnocenné převoditelným cenným papírům uvedeným v čl. 50 odst. 1 písm. b).
2.  
Odchylně od čl. 22 odst. 1 a čl. 32 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit SKIPCP, které ke dni 20. prosince 1985 měly dva nebo více depozitářů v souladu s vnitrostátním právem, aby zachovaly tento počet depozitářů, pokud je těmto orgánům zaručeno, že úkoly, které mají být plněny podle čl. 22 odst. 3 a čl. 32 odst. 3, budou skutečně plněny.
3.  
Odchylně od článku 16 mohou členské státy povolit správcovským společnostem, aby vydávaly cenné papíry znějící na doručitele představující cenné papíry jiných společností znějící na jméno.

Článek 114

1.  
Investiční podniky, jak jsou vymezeny v čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES, které mají povolení pouze k poskytování služeb uvedených v oddíle A bodech 4 a 5 přílohy uvedené směrnice, mohou získat povolení podle této směrnice ke správě SKIPCP jako „správcovské společnosti“. V takovém případě se musejí investiční podniky vzdát povolení získaného podle směrnice 2004/39/ES.
2.  
Správcovské společnosti, kterým bylo již před 13. únorem 2004 vydáno v jejich domovském členském státě povolení podle směrnice 85/611/EHS ke správě SKIPCP, se pro účely tohoto článku považují za povolené, pokud právní předpisy tohoto členského státu stanoví, že k zahájení této činnosti musí splňovat podmínky rovnocenné podmínkám stanoveným v článcích 7 a 8.ODDÍL 2

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 115

Komise do 1. července 2013 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice.

Článek 116

1.  

Členské státy do 30. června 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 2 druhým pododstavcem, čl. 1 odst. 3 písm. b), čl. 2 odst. 1 písm. e), m), p), q) a r), čl. 2 odst. 5, článkem 4, čl. 5 odst. 1 až 4, 6 a 7, čl. 6 odst. 1, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 1 návětím, čl. 13 odst. 1 písm. a) a i), článkem 15, čl. 16 odst. 1 a 3, čl. 17 odst. 1, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 3 prvním a třetím pododstavcem, čl. 17 odst. 4 až 7, čl. 17 odst. 9 druhým pododstavcem, čl. 18 odst. 1 návětím, čl. 18 odst. 1 písm. b), čl. 18 odst. 2 třetím a čtvrtým pododstavcem, čl. 18 odst. 3 a 4, články 19 a 20, čl. 21 odst. 2 až 6, 8 a 9, čl. 22 odst. 1, čl. 22 odst. 3 písm. a), d) a e), čl. 23 odst. 1, 2, 4 a 5, čl. 27 třetím pododstavcem, čl. 29 odst. 2, čl. 33 odst. 2, 4 a 5, články 37 až 42, čl. 43 odst. 1 až 5, články 44 až 49, čl. 50 odst. 1 návětím, čl. 50 odst. 3, čl. 51 odst. 1 třetím pododstavcem, čl. 54 odst. 3, čl. 56 odst. 1, čl. 56 odst. 2 prvním pododstavcem návětím, články 58 a 59, čl. 60 odst. 1 až 5, čl. 61 odst. 1 a 2, čl. 62 odst. 1, 2 a 3, článkem 63, čl. 64 odst. 1, 2 a 3, články 65 až 67, čl. 68 odst. 1 návětím a písm. a), čl. 69 odst. 1 a 2, čl. 70 odst. 2 a 3, články 71, 72 a 74, čl. 75 odst. 1, 2 a 3, články 77 až 82, čl. 83 odst. 1. písm. b), čl. 83 odst. 2 písm. a) druhou odrážkou, článkem 86, čl. 88 odst. 1 písm. b), čl. 89 písm. b), články 90 až 94, články 96 až 100, čl. 101 odst. 1 až 8, čl. 102 odst. 2 druhým pododstavcem, čl. 102 odst. 5, články 107 a 108, čl. 109 odst. 2 až 4, článkem 110 a přílohou I. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2011.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici 85/611/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a formulaci prohlášení si stanoví členské státy.

2.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 117

Směrnice 85/611/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy III se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2011, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy III ve vnitrostátním právu a lhůt pro jejich použití.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Odkazy na zjednodušený prospekt se považují za odkazy na klíčové informace pro investory podle článku 78.

Článek 118

1.  

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1, čl. 1 odst. 2 prvního pododstavce, čl. 1 odst. 3 písm. a), čl. 1 odst. 4 až 7, čl. 2 odst. 1 písm. a) až d), f) až l), n) a o), čl. 2 odst. 2, 3 a 4, 6 a 7, článku 3, čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 2, 3 a 4, článků 7 až 11, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 1 písm. b) až h), čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 2, čl. 17 odst. 2 písm. a), c) a d), čl. 17 odst. 3 druhého pododstavce, čl. 17 odst. 8, čl. 17 odst. 9 prvního pododstavce, čl. 18 odst. 1 kromě návětí a písmene a), čl. 18 odst. 2 prvního a druhého pododstavce, čl. 21 odst. 1 a 7, čl. 22 odst. 2, čl. 22 odst. 3 písm. b) a c), čl. 23 odst. 3, článků 24, 25 a 26, čl. 27 prvního a druhého pododstavce, článku 28, čl. 29 odst. 1, 3 a 4, článků 30, 31 a 32, čl. 33 odst. 1 a 3, článků 34, 35 a 36, čl. 50 odst. 1 písm. a) až h), čl. 50 odst. 2, čl. 51 odst. 1 prvního a druhého pododstavce, čl. 51 odst. 2 a 3, článků 52 a 53, čl. 54 odst. 1 a 2, článku 55, čl. 56 odst. 2 prvního a druhého pododstavce, čl. 56 odst. 3, článku 57, čl. 68 odst. 2, čl. 69 odst. 3 až 4, čl. 70 odst. 1 a 4, článků 73 a 76, čl. 83 odst. 1 vyjma písmene b), čl. 83 odst. 2 písm. a) vyjma druhé odrážky, článků 84, 85 a 87, čl. 88 odst. 1 vyjma písmene b), čl. 88 odst. 2, článku 89 vyjma písmene b), čl. 102 odst. 1, čl. 102 odst. 2 prvního pododstavce, čl. 102 odst. 3 a 4, článků 103 až 106, čl. 109 odst. 1, článků 111, 112, 113 a 117 a příloh II, III a IV se použijí ode dne 1. července 2011.

▼C2

2.  
Členské státy zajistí, aby SKIPCP co nejdříve, avšak do 12 měsíců ode dne, kdy uplyne lhůta pro provedení ve vnitrostátním právu všech prováděcích opatření uvedených v čl. 78 odst. 7, nahradily své zjednodušené prospekty vyhotovené podle ustanovení směrnice 85/611/EHS klíčovými informacemi pro investory vyhotovenými podle článku 78. Během uvedeného období příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP nadále přijímají zjednodušené prospekty SKIPCP nabízených na území těchto členských států.

▼B

Článek 119

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

SEZNAM A▼C2

▼B

1.  Údaje týkající se podílového fondu

1.  Údaje týkající se správcovské společnosti, včetně informace o tom, zda je správcovská společnost usazena v jiném členském státě než v domovském členském státě SKIPCP

1.  Údaje týkající se investiční společnosti

1.1  Název

1.1  Jméno nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a správní ústředí, pokud se liší od sídla

1.1  Jméno nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a správní ústředí, pokud se liší od sídla

1.2  Datum vzniku podílového fondu. Doba trvání, je-li omezena

1.2  Datum vzniku společnosti. Doba trvání, je-li omezena

1.2  Datum vzniku společnosti. Doba trvání, je-li omezena

 

1.3  Pokud společnost spravuje jiné podílové fondy, názvy těchto jiných fondů

1.3  U investičních společností, které mají různé investiční obory, označení těchto oborů

1.4  Označení místa, kde může být získán statut podílového fondu, pokud není připojen, a pravidelné zprávy

 

1.4  Označení místa, kde mohou být získány zakládací dokumenty, pokud nejsou připojeny, a pravidelné zprávy

1.5  Stručné informace o daňovém systému, který se na podílový fond vztahuje, mají-li pro podílníky význam. Informace o tom, zda jsou činěny srážky z příjmů a kapitálových zisků vyplácených podílovým fondem podílníkům

 

1.5  Stručné informace o daňovém systému, který se na společnost vztahuje, mají-li pro podílníky význam. Informace o tom, zda jsou činěny srážky z příjmů a kapitálových zisků vyplácených společností podílníkům

1.6  Datum účetní uzávěrky a datum rozdělení výnosů

 

1.6  Datum účetní uzávěrky a datum rozdělení výnosů

1.7  Jména osob odpovědných za audit účetnictví podle článku 73

 

1.7  Jména osob odpovědných za audit účetnictví podle článku 73

 

1.8  Jména a funkce členů správních, řídících a dozorčích orgánů ve společnosti. Jejich hlavní činnosti mimo společnost, pokud mají ve vztahu ke společnosti význam

1.8  Jména a funkce členů správních, řídících a dozorčích orgánů ve společnosti. Jejich hlavní činnosti mimo společnost, pokud mají ve vztahu ke společnosti význam

 

1.9  Výše upsaného základního kapitálu a údaj o splaceném základním kapitálu

1.9  Základní kapitál

1.10  Druhy a hlavní vlastnosti podílových jednotek, zejména:

— povaha práva (věcné, ze závazku nebo jiné),

— původní cenné papíry nebo osvědčení prokazující vlastnické právo; zápis v registru nebo na účtu,

— forma podílových jednotek: na jméno nebo na doručitele. Případné stanovené jmenovité hodnoty,

— hlasovací práva podílníků, pokud existují,

— okolnosti, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci podílového fondu, a postup likvidace, zejména pokud se týče práv podílníků

 

1.10  Druhy a hlavní vlastnosti podílových jednotek, zejména:

— původní cenné papíry nebo osvědčení prokazující vlastnické právo; zápis v registru nebo na účtu,

— forma podílových jednotek: na jméno nebo na doručitele. Případné stanovené jmenovité hodnoty,

— hlasovací práva podílníků, pokud existují,

— okolnosti, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci společnosti, a postup likvidace, zejména pokud se týče práv podílníků

1.11  Případné burzy nebo trhy, na nichž jsou podílové jednotky kotovány nebo obchodovány

 

1.11  Případné burzy nebo trhy, na nichž jsou podílové jednotky kotovány nebo obchodovány

1.12  Postupy a podmínky emise a prodeje podílových jednotek

 

1.12  Postupy a podmínky emise a prodeje podílových jednotek

1.13  Postupy a podmínky pro odkup nebo vyplacení podílových jednotek a okolnosti, za kterých můžou být odkup nebo vyplacení pozastaveny

 

1.13  Postupy a podmínky pro odkup nebo vyplacení podílových jednotek a okolnosti, za kterých můžou být odkup nebo vyplacení pozastaveny. U investičních společností, které mají různé investiční obory, poučení o tom, jak může podílník přestoupit z jednoho oboru do druhého, a o nákladech s tím spojených

1.14  Pravidla pro určování výnosů a nakládání s nimi

 

1.14  Pravidla pro určování výnosů a nakládání s nimi

1.15  Investiční cíle podílového fondu, včetně jeho finančních cílů (např. nárůst kapitálu nebo příjmů), investiční politika (zaměření na zeměpisné oblasti nebo průmyslové odvětví), případná omezení této investiční politiky a způsoby a nástroje nebo pravomoci přijímat úvěry, které mohou být použity při řízení podílového fondu

 

1.15  Investiční cíle společnosti, včetně jejích finančních cílů (např. nárůst kapitálu nebo příjmů), investiční politika (zaměření na zeměpisné oblasti nebo průmyslové odvětví), případná omezení této investiční politiky a způsoby a nástroje nebo pravomoci přijímat úvěry, které mohou být použity při řízení společnosti

1.16  Pravidla oceňování aktiv

 

1.16  Pravidla oceňování aktiv

1.17  Pravidla pro výpočet prodejní nebo emisní ceny a ceny odkupu nebo vyplacení podílových jednotek, zejména:

— způsob a četnost výpočtu uvedených cen,

— informace o poplatcích za prodej nebo emisi a odkup nebo vyplacení podílových jednotek,

— prostředky, místa a četnost zveřejňování uvedených cen

 

1.17  Pravidla pro výpočet prodejní nebo emisní ceny a ceny odkupu nebo vyplacení podílových jednotek, zejména:

— způsob a četnost výpočtu uvedených cen,

— informace o poplatcích za prodej nebo emisi a odkup nebo vyplacení podílových jednotek,

— prostředky, místa a četnost zveřejňování uvedených cen (1)

1.18  Údaje o způsobu, částce a výpočtu odměny poskytované podílovým fondem správcovské společnosti, depozitáři nebo třetím osobám a náhrada výdajů podílovým fondem správcovské společnosti, depozitáři nebo třetím osobám

 

1.18  Údaje o způsobu, částce a výpočtu odměny poskytované společností jejím ředitelům, členům správních, řídících a dozorčích orgánů, depozitáři nebo třetím osobám a náhrada výdajů společností jejím ředitelům, depozitáři nebo třetím osobám

(1)   

Investiční společnosti ve smyslu čl. 32 odst. 5 této směrnice rovněž označí


— způsob a četnost výpočtu čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

— způsob, místo a četnost zveřejňování výše čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

— burzu cenných papírů v zemi, ve které jsou podílové jednotky nabízeny, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací společnosti.

▼B

▼M4

2.

Údaje týkající se depozitáře:

2.1

totožnost depozitáře SKIPCP a popis jeho povinností a střetů zájmů, které mohou vzniknout;

2.2

popis úkolů spojených s úschovou, kterými depozitář pověřil třetí osobu, seznam pověřených a dále pověřených osob pověřenou osobou a uvedení všech střetů zájmů, které mohou na základě tohoto pověření vzniknout;

2.3

sdělení, že aktuální informace týkající se bodů 2.1 a 2.2 se investorům poskytnou na požádání.

▼B

3.

Údaje týkající se poradenských firem nebo externích investičních poradců, kteří vykonávají poradní činnost na základě smlouvy, která je placena z aktiv SKIPCP:

3.1

jméno nebo obchodní firma poradenské firmy nebo jméno poradce;

3.2

základní ustanovení smlouvy se správcovskou společností nebo investiční společností, která mohou mít význam pro podílníky, s výjimkou ustanovení týkajících se odměn;

3.3

jiné významné činnosti.

▼C2

4.

Informace týkající se opatření pro uskutečňování plateb podílníkům, odkup nebo vyplacení podílových jednotek a zpřístupňování informací týkajících se SKIPCP. Tyto informace musí být v každém případě přístupné v členském státě, ve kterém je SKIPCP usazen. Kromě toho, pokud jsou podílové jednotky nabízeny v jiném členském státě, zpřístupní se tyto informace, pokud se týče daného členského státu, v prospektu zde zveřejněném.

▼B

5.

Jiné investiční údaje:

5.1

případně dosavadní výkonnost SKIPCP – tyto údaje mohou být buď zahrnuty do prospektu, nebo k němu připojeny;

5.2

profil typického investora, pro něhož jsou SKIPCP určeny.

6.

Hospodářské údaje:

6.1

možné výdaje nebo poplatky, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 1.17, rozlišující mezi výdaji nebo poplatky, které má zaplatit podílník, a výdaji nebo poplatky, které mají být zaplaceny z aktiv SKIPCP.

SEZNAM B

Informace, které je třeba uvést v pravidelných zprávách

I.   Výkaz aktiv a pasiv:

— 
převoditelné cenné papíry,
— 
bankovní zůstatky,
— 
ostatní aktiva,
— 
celková aktiva,
— 
pasiva,
— 
čistá hodnota aktiv.

II.

Počet podílových jednotek v oběhu.

III.

Čistá hodnota aktiv na jednu podílovou jednotku.

IV.

Portfolio s rozlišením na:
a) 

převoditelné cenné papíry přijaté ke kotování na burze cenných papírů;

b) 

převoditelné cenné papíry obchodované na jiných regulovaných trzích;

c) 

nedávno emitované převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 50 odst. 1 písm. d);

d) 

jiné převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 50 odst. 2 písm. a),

s analýzou podle nejvhodnějších kritérií s ohledem na investiční politiku SKIPCP (např. podle hospodářských, zeměpisných a měnových kritérií) a procentuálním vyjádřením čistých aktiv; u každého z uvedených druhů cenných papírů se uvádí jeho podíl na celkových aktivech SKIPCP.

Údaje o změnách v portfoliu za období, k němuž se zpráva vztahuje.

V.

Údaje o vývoji aktiv SKIPCP za období, k němuž se zpráva vztahuje, včetně těchto údajů:
— 
výnos z investic,
— 
ostatní výnosy,
— 
náklady na správu,
— 
náklady depozitáře,
— 
ostatní náklady, daně a poplatky,
— 
čistý výnos,
— 
přerozdělené a reinvestované výnosy,
— 
změny na kapitálovém účtu,
— 
zhodnocení a znehodnocení investic,
— 
všechny ostatní změny týkající se aktiv a pasiv SKIPCP,
— 
transakční náklady, což jsou náklady vzniklé SKIPCP v souvislosti s transakcemi v jeho portfoliu.

VI.

Srovnávací tabulka za tři uplynulá finanční období, za každé finanční období k jeho konci, včetně:
— 
celkového čistého obchodního jmění,
— 
čistého obchodního jmění na jednu podílovou jednotku.

VII.

Údaje o výsledném objemu závazků, kategorizované podle operací ve smyslu článku 51 uskutečněných SKIPCP v průběhu období, k němuž se zpráva vztahuje.
PŘÍLOHA II

Funkce, které jsou součástí činnosti kolektivní správy portfolia:

— 
správa investic,
— 
administrativní činnosti:
a) 

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu;

b) 

vyřizování žádostí o informace od zákazníků;

c) 

oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání);

d) 

sledování dodržování právních předpisů;

e) 

vedení registru podílníků;

f) 

rozdělování zisku;

g) 

emitování a vyplácení podílových jednotek;

h) 

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení);

i) 

vedení záznamů,

— 
obchodování.
PŘÍLOHA III

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 117)Směrnice Rady 85/611/EHS

(Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3)

 

Směrnice Rady 88/220/EHS

(Úř. věst. L 100, 19.4.1988, s. 31)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES

(Úř. věst. L 168, 18.7.1995, s. 7)

Pouze čl. 1 čtvrtá odrážka, čl. 4 odst. 7 a čl. 5 pátá odrážka

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES

(Úř. věst. L 290, 17.11.2000, s. 27)

Pouze článek 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 20)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES

(Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1)

Pouze článek 66

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES

(Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9)

Pouze článek 9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/18/ES

(Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 42)

 

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a pro použití

(uvedené v článku 117)Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

85/611/EHS

1. října 1989

88/220/EHS

1. října 1989

95/26/ES

18. července 1996

2000/64/ES

17. listopadu 2002

2001/107/ES

13. srpna 2003

13. února 2004

2001/108/ES

13. srpna 2003

13. února 2004

2004/39/ES

30. dubna 2006

2005/1/ES

13. května 2005
PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulkaSměrnice 85/611/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 1 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 3 první pododstavec

Čl. 1 odst. 3 první pododstavec

Čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 1 odst. 4 až 7

Čl. 1 odst. 4 až 7

Čl. 1 odst. 8 návětí

Čl. 2 odst. 1 písm. n) návětí

Čl. 1 odst. 8 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. n) body i), ii) a iii)

Čl. 1 odst. 8 poslední věta

Čl. 2 odst.7

Čl. 1 odst. 9

Čl. 2 odst.1 písm. o)

Čl. 1a návětí

Čl. 2 odst.1 návětí

Čl. 1a bod 1)

Čl. 2 odst.1 písm. a)

Čl. 1a bod 2) první část věty

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 1a bod 2) druhá část věty

Čl. 2 odst. 2

Čl. 1a body 3) až 5)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) až e)

Čl. 1a bod 6)

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 1a bod 7) první část věty

Čl. 2 odst. 1 písm. g)

Čl. 1a bod 7) druhá část věty

Čl. 2 odst. 3

Čl. 1a body 8) až 9)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) až i)

Čl. 1a bod 10) první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. j)

Čl. 1a bod 10) druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 5

Čl. 1a bod 11)

Čl. 1a body 12) a 13) první věta

Čl. 2 odst. 1 body i) a ii)

Čl. 1a bod 13) druhá věta

Čl. 2 odst. 4 písm. a)

Čl. 1a body 14) a 15) první věta

Čl. 2 odst. 1 písm. k) a l)

Čl. 1a bod 15) druhá věta

Čl. 2 odst. 6

Čl. 2 odst. 1 písm. m)

Čl. 2 odst.1 návětí

Čl. 3 návětí

Čl. 2 odst. 1 první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 3 písm. a), b), c) a d)

Čl. 2 odst. 2

Článek 3

Článek 4

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec body a) a b)

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 4 čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 písm. a)

Čl. 5 odst. 5

Čl. 4 odst. 4

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec bod a)

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec písm. b) návětí

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec písm. b) návětí

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec písm. b) první a druhá odrážka

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec písm. b) body i) a ii)

Čl. 5 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 5 odst. 4

Článek 6 odst. 4

Čl. 5a odst. 1 návětí

Čl. 7 odst. 1 návětí

Čl. 5a odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 7 odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 5a odst. 1 písm. a) první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod i)

Čl. 5a odst. 1 písm. a) druhá odrážka návětí

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod ii) návětí

Čl. 5a odst. 1 písm. a) druhá odrážka body i), ii) a iii)

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod ii) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 5a odst. 1 písm. a) třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod iii)

Čl. 5a odst. 1 písm. a) pátá odrážka

Čl. 5a odst. 1 písm. b) až d)

Čl. 7 odst. 1 písm. b) až d)

Čl. 5a odst. 2 až 5

Čl. 7 odst. 2 až 5

Článek 5b

Článek 8

Článek 5c

Článek 9

Článek 5d

Článek 10

Článek 5e

Článek 11

Čl. 5f odst. 1 první pododstavec

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5f odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 5f odst. 1 druhý pododstavec písm. b) první věta

Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 5f odst. 1 druhý pododstavec písm. b) poslední věta

Čl. 5f odst. 2 návětí

Čl. 12 odst. 2 návětí

Čl. 5f odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 12 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 12 odst. 3

Článek 5g

Článek 13

Článek 5h

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Článek 15

Čl. 6 odst. 1

Čl. 16 odst. 1 první pododstavec

Čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 16 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 6a odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 6a odst. 2

Čl. 17 odst. 2

Čl. 6a odst. 3

Čl. 17 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 17 odst. 4 až 5

Čl. 6a odst. 4 až 6

Čl. 17 odst. 6 až 8

Čl. 6a odst. 7

Čl. 17 odst. 9 první pododstavec

Čl. 17 odst. 9 druhý pododstavec

Čl. 6b odst. 1

Čl. 18 odst. 1

Čl. 6b odst. 2

Čl. 18 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 6b odst. 3 první pododstavec

Čl. 18 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 6b odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 3

Čl. 6b odst. 4

Čl. 18 odst. 4

Čl. 6b odst. 5

Články 19 až 20

Čl. 6c odst. 1

Čl. 21 odst. 1

Čl. 6c odst. 2 první pododstavec

Čl. 6c odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 6c odst. 3 až 5

Čl. 21 odst. 3 až 5

Čl. 6c odst. 6

Čl. 6c odst. 7 až 10

Čl. 21 odst. 6 až 9

Článek 7

Článek 22

Článek 8

Čl. 23 odst. 1 až 3

Čl. 23 odst. 4 až 6

Článek 9

Článek 24

Článek 10

Článek 25

Článek 11

Článek 26

Článek 12

Čl. 27 první a druhý pododstavec

Čl. 27 třetí pododstavec

Článek 13

Článek 28

Čl. 13a odst. 1 první pododstavec

Čl. 29 odst. 1 první pododstavec

Čl. 13a odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 29 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 13a odst. 1 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 29 odst. 1 druhý pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 13a odst. 1 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 29 odst. 1 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 13a odst. 2, 3 a 4

Čl. 29 odst. 2, 3 a 4

Článek 13b

Článek 30

Článek 13c

Článek 31

Článek 14

Článek 32

Článek 15

Čl. 33 odst. 1 to 3

Čl. 33 odst. 4 to 6

Článek 16

Článek 34

Článek 17

Článek 35

Článek 18

Článek 36

Články 37 až 49

Čl. 19 odst. 1 návětí

Čl. 50 odst. 1 návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. a) až c)

Čl. 50 odst. 1 písm. a) až c)

Čl. 19 odst. 1 písm. d) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. d) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. d) první a druhá odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. d) body i) a ii)

Čl. 19 odst. 1 písm. e) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. e) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. e) první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. e) body i), ii), iii) a iv)

Čl. 19 odst. 1 písm. f)

Čl. 50 odst. 1 písm. f)

Čl. 19 odst. 1 písm. g) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. g) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. g) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. g) body i), ii) a iii)

Čl. 19 odst. 1 písm. h) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. h) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. h) první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. h) body i), ii), iii) a iv)

Čl. 19 odst. 2 návětí

Čl. 50 odst. 2 návětí

Čl. 19 odst. 2 písm. a)

Čl. 50 odst. 2 písm. a)

Čl. 19 odst. 2 písm. c)

Čl. 50 odst. 2 písm. b)

Čl. 19 odst. 2 písm. d)

Čl. 50 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 4

Čl. 50 odst. 3

Čl. 21 odst. 1 až 3

Čl. 51 odst. 1 až 3

Čl. 21 odst. 4

Čl. 51 odst. 4

Čl. 22 odst. 1 první pododstavec

Čl. 52 odst. 1 první pododstavec

Čl. 22 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 52 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 22 odst. 1 druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 52 odst. 1 druhý pododstavec body a) a b)

Čl. 22 odst. 2 první pododstavec

Čl. 52 odst. 2 první pododstavec

Čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 52 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 52 odst. 2 druhý pododstavec body a), b) a c)

Čl. 22 odst. 3 až 5

Čl. 52 odst. 3 až 5

Čl. 22a odst. 1 návětí

Čl. 53 odst. 1 návětí

Čl. 22a odst. 1 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 53 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 22a odst. 2

Čl. 53 odst. 2

Článek 23

Článek 54

Článek 24

Článek 55

Článek 24a

Článek 70

Čl. 25 odst. 1

Čl. 56 odst. 1

Čl. 25 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 56 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 25 odst. 2 první pododstavec první, druhá třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 56 odst. 2 první pododstavec body a), b), c) a d)

Čl. 25 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 56 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 25 odst. 3

Čl. 56 odst. 3

Článek 26

Článek 57

Články 58 až 67

Čl. 27 odst. 1 návětí

Čl. 68 odst. 1 návětí

Čl. 27 odst. 1 první odrážka

Čl. 27 odst. 1 druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 68 odst. 1 písm. a), b), c)

Čl. 27 odst. 2 návětí

Čl. 68 odst. 2 návětí

Čl. 27 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 68 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 28 odst. 1 a 2

Čl. 69 odst. 1 a 2

Čl. 28 odst. 3 a 4

Čl. 28 odst. 5 a 6

Čl. 69 odst. 3 a 4

Článek 29

Článek 71

Článek 30

Článek 72

Článek 31

Článek 73

Článek 32

Článek 74

Čl. 33 odst. 1 první pododstavec

Čl. 33 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 75 odst. 1

Čl. 33 odst. 2

Čl. 75 odst. 1

Čl. 33 odst. 3

Čl. 75 odst. 3

Čl. 75 odst. 4

Článek 34

Článek 76

Článek 35

Článek 77

Články 78 až 82

Čl. 36 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 83 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 36 odst. 1 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 83 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 36 odst. 1 první pododstavec závěrečná slova

Čl. 83 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 36 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 83 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 36 odst. 2

Čl. 83 odst. 2

Článek 37

Článek 84

Článek 38

Článek 85

Článek 39

Článek 86

Článek 40

Článek 87

Čl. 41 odst. 1 návětí

Čl. 88 odst. 1 návětí

Čl. 41 odst. 1 první a druhá odrážka

Čl. 88 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 41 odst. 1 poslední věta

Čl. 88 odst. 1 návětí

Čl. 41 odst. 2

Čl. 88 odst. 2

Čl. 42 návětí

Čl. 89 návětí

Čl. 42 první a druhá odrážka

Čl. 89 písm. a) a b)

Čl. 42 poslední věta

Čl. 89 návětí

Článek 43

Článek 90

Čl. 44 odst. 1 až 3

Čl. 91 odst. 1 až 4

Článek 45

Článek 92

Čl. 46 první pododstavec návětí

Čl. 93 odst. 1 první pododstavec

Čl. 93 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 46 první pododstavec první odrážka

Čl. 46 první pododstavec druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 93 odst. 2 písm. a)

Čl. 46 první pododstavec pátá odrážka

Čl. 46 druhý pododstavec

Čl. 93 odst. 2 písm. b)

Čl. 93 odst. 3 až 8

Článek 47

Článek 94

Článek 95

Článek 48

Článek 96

Čl. 49 odst. 1 až 3

Čl. 97 odst. 1 až 3

Čl. 49 odst. 4

Články 98 až 100

Čl. 50 odst. 1

Čl. 101 odst. 1

Čl. 101 odst. 2 až 9

Čl. 50 odst. 2 až 4

Čl. 102 odst. 1 až 3

Čl. 50 odst. 5 návětí

Čl. 102 odst. 4 návětí

Čl. 50 odst. 5 první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 102 odst. 4 písm. a), b), c) a d)

Čl. 50 odst. 6 návětí a písm. a) a b)

Čl. 102 odst. 5 první pododstavec návětí

Čl. 50 odst. 6 písm. b) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 102 odst. 5 první pododstavec body a), b) a c)

Čl. 50 odst. 6 písm. b) poslední věta

Čl. 102 odst. 5 druhý a třetí pododstavec

Čl. 50 odst. 7 první pododstavec návětí

Čl. 103 odst. 1 návětí

Čl. 50 odst. 7 první pododstavec, první a druhá odrážka

Čl. 103 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 50 odst. 7 druhý pododstavec návětí

Čl. 103 odst. 2 návětí

Čl. 50 odst. 7 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 103 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 50 odst. 7 třetí pododstavec

Čl. 103 odst. 3

Čl. 50 odst. 8 první pododstavec

Čl. 103 odst. 4

Čl. 50 odst. 8 druhý pododstavec návětí

Čl. 103 odst. 5 první pododstavec návětí

Čl. 50 odst. 8 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 103 odst. 5 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 50 odst. 8 třetí pododstavec

Čl. 103 odst. 6

Čl. 50 odst. 8 čtvrtý pododstavec

Čl. 103 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 50 odst. 8 pátý pododstavec

Čl. 103 odst. 7

Čl. 50 odst. 8 šestý pododstavec

Čl. 50 odst. 9 až 11

Čl. 104 odst. 1 až 3

Článek 105

Čl. 50a odst. 1 návětí

Čl. 106 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 50a odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 106 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 50a odst. 1 písm. a) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 106 odst. 1 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 50a odst. 1 písm. b)

Čl. 106 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 50a odst. 2

Čl. 106 odst. 2

Čl. 51 odst. 1 a 2

Čl. 107 odst. 1 a 2

Čl. 107 odst. 3

Čl. 52 odst. 1

Čl. 108 odst. 1 první pododstavec

Čl. 52 odst. 2

Čl. 108 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 52 odst. 3

Čl. 108 odst. 2

Čl. 108 odst. 3 až 6

Článek 52a

Čl. 109 odst. 1 a 2

Čl. 109 odst. 3 a 4

Čl. 52b odst. 1

Čl. 110 odst. 1

Čl. 52b odst. 2

Čl. 52b odst. 3

Čl. 110 odst. 2

Článek 53a

Článek 111

Čl. 53b odst. 1

Čl. 112 odst. 1

Čl. 53b odst. 2

Čl. 112 odst. 2

Čl. 112 odst. 3

Článek 54

Čl. 113 odst. 1

Článek 55

Čl. 113 odst. 2

Čl. 56 odst. 1

Čl. 113 odst. 3

Čl. 56 odst. 2

Článek 57

Článek 114

Článek 58

Čl. 116 odst. 2

Článek 115

Čl. 116 odst. 1

Články 117 a 118

Článek 59

Článek 119

Příloha I, seznamy A a B

Příloha I, seznamy A a B

Příloha I, seznam C

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV( 1 ) Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 3 ) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 4 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1).

( 6 ) Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22.

( 7 ) Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 22).

( 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 9 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 10 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 11 ) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26).

( 12 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).

( 13 ) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 14 ) Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

( 15 ) Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

( 16 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).

( 17 ) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

( 18 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.

( 19 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 29).

( 20 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

( 21 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 55).

( 22 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 23 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 24 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

( 25 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

( 26 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 27 ) Rozhodnutí Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (Úř. věst L 191, 13.7.2001, s. 45)

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU