2009/22/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 110, 1.5.2009, s. 30-36 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. dubna 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1828 Pozbývá platnosti: 24. prosince 2020
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/22/ES

ze dne 23. dubna 2009

o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 110 1.5.2009, s. 30)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/11/EU ze dne 21. května 2013

  L 165

63

18.6.2013

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013

  L 165

1

18.6.2013

►M3

NAŘÍZENÍ (EU) 2018/302 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 28. února 2018

  L 60I

1

2.3.2018

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019

  L 136

1

22.5.2019

►M5

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019

  L 136

28

22.5.2019
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/22/ES

ze dne 23. dubna 2009

o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Oblast působnosti

1.  
Cílem této směrnice je sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se žalob na zdržení se jednání ve smyslu článku 2, kterými jsou chráněny kolektivní zájmy spotřebitelů v působnosti ►M2  akty Unie uvedenými v příloze I ◄ , aby se tak zajistilo řádné fungování vnitřního trhu.
2.  
Pro účely této směrnice se porušováním předpisů rozumí každé jednání, které je v rozporu s ►M2  akty Unie uvedenými v příloze I ◄ tak, jak byly provedeny ve vnitrostátním právním řádu členských států, a které narušuje kolektivní zájmy spotřebitelů podle odstavce 1.

Článek 2

Žaloby na zdržení se jednání

1.  

Členské státy určí soudy nebo správní orgány příslušné k tomu, aby rozhodly o žalobách podaných oprávněnými subjekty ve smyslu článku 3, které jsou zaměřeny na:

a) 

co možná nejpohotovější zastavení nebo zákaz porušování předpisů, případně vydaný v rámci zkráceného řízení;

b) 

případná opatření, jako je vhodnou formou zveřejněné rozhodnutí v plném nebo částečném znění nebo uveřejnění opravného prohlášení s cílem zastavit pokračující účinek porušování předpisů;

c) 

je-li to v souladu s právním řádem členského státu, příkaz žalované straně, která prohrála a odmítla výkon rozhodnutí ve lhůtě stanovené soudy nebo správními orgány, zaplatit do veřejné pokladny nebo oprávněné osobě určené podle vnitrostátního práva pevnou částku za každý den prodlení nebo jinou částku stanovenou soudy nebo správními orgány, aby se zajistil výkon rozhodnutí.

2.  
Použitím této směrnice nejsou dotčena pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se rozhodného práva, kterým je obvykle buď právo členského státu, ve kterém má porušování předpisů původ, nebo právo členského státu, ve kterém se účinky porušování předpisů projeví.

Článek 3

Subjekty oprávněné podat návrh na zahájení řízení

Pro účely této směrnice se „oprávněným subjektem“ rozumí každý subjekt nebo organizace, které byly zřízeny řádně podle práva členského státu a mají oprávněný zájem zajistit dodržování ustanovení v článku 1, zejména:

a) 

jeden nebo více nezávislých veřejnoprávních subjektů, které jsou výhradně odpovědné za ochranu zájmů podle článku 1, v členských státech, ve kterých takové orgány existují, nebo

b) 

organizace, jejichž cílem je hájit zájmy uvedené v článku 1 v souladu s kritérii, která jsou stanovena předpisy vnitrostátního práva.

Článek 4

Porušování předpisů v rámci Společenství

1.  
Každý členský stát přijme opatření nezbytná k tomu, aby se v případě porušování předpisů, které má původ na jeho území, kterýkoli oprávněný subjekt jiného členského státu, ve kterém jsou zájmy chráněné tímto oprávněným subjektem dotčeny porušováním předpisů, mohl po předložení seznamu zmíněného v odstavci 3 tohoto článku obrátit na soud nebo správní orgán příslušný podle článku 2. Soudy nebo správní orgány přijímají tento seznam jako doklad o způsobilosti oprávněného subjektu podat návrh, aniž je dotčeno právo přezkoumat, zda účel oprávněného subjektu jej opravňuje k podání návrhu v daném případě.
2.  
Za účelem boje proti porušování předpisů v rámci Společenství, a aniž jsou dotčena práva příslušející jiným subjektům podle vnitrostátního práva, sdělí členské státy na žádost svých oprávněných subjektů Komisi, že tyto subjekty jsou oprávněny podle článku 2 podat návrh na zahájení řízení. Členské státy sdělí Komisi název a účel těchto oprávněných subjektů.
3.  
Komise sestaví seznam oprávněných subjektů podle odstavce 2 a upřesní v něm jejich účel. Tento seznam se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie; změny tohoto seznamu se neprodleně zveřejní, přičemž aktualizovaný seznam se zveřejňuje každých šest měsíců.

Článek 5

Předchozí konzultace

1.  
Členské státy mohou zavést nebo ponechat v platnosti předpisy, podle kterých může strana, která hodlá podat žalobu na zdržení se jednání, zahájit toto řízení teprve poté, co se pokusila dosáhnout zastavení porušování předpisů při konzultacích se žalovanou stranou nebo se žalovanou stranou a některým z oprávněných subjektů ve smyslu čl. 3 písm. a) členského státu, ve kterém je podána žaloba na zdržení se jednání. Členskému státu přísluší rozhodnutí, zda strana, která hodlá podat žalobu na zdržení se jednání, musí konzultovat oprávněný subjekt. Pokud se do dvou týdnů po obdržení žádosti o konzultaci nedosáhne zastavení porušování předpisů, může postižená strana podat bez dalšího žalobu na zdržení se jednání.
2.  
Pravidla týkající se předchozí konzultace, která přijmou členské státy, se oznámí Komisi a zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Zprávy

1.  
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě každé tři roky a poprvé nejpozději 2. července 2003 zprávu o jejím uplatňování.
2.  

Ve své první zprávě přezkoumá Komise zejména:

a) 

oblast působnosti této směrnice vzhledem k ochraně kolektivních zájmů osob, které provozují obchod, živnost, řemeslo nebo svobodné povolání;

b) 

oblast působnosti této směrnice, jak je určen ►M2  akty Unie uvedenými v příloze I ◄ ;

c) 

zda předchozí konzultace podle článku 5 přispěla k účinné ochraně spotřebitele.

V případě potřeby se ke zprávě připojí návrhy na změnu této směrnice.

Článek 7

Ustanovení poskytující rozsáhlejší oprávnění

Tato směrnice nebrání členským státům přijímat nebo ponechat v platnosti ustanovení, která poskytují oprávněným subjektům, jakož i jiným dotčeným osobám na vnitrostátní úrovni rozsáhlejší oprávnění podávat návrhy na zahájení řízení.

Článek 8

Provedení

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Zrušující ustanovení

Směrnice 98/27/ES ve znění směrnic uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení a použitelnost uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 10

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 29. prosince 2009.

Článek 11

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

►M2  SEZNAM AKTŮ UNIE ◄ PODLE ČLÁNKU 1 ( 1 )

1. 

Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 31).

2. 

Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru (Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 48) ( 2 ).

3. 

Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání: články 10 až 21 (Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23).

4. 

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59).

5. 

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29).

6. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19).

▼M5

7. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice 1999/44/ES (Úř. věst. L 136, 22.5.2019, s. 28).

▼B

8. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

9. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků: články 86 až 100 (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

10. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16).

11. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).

12. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

13. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (Úř. věst. L 33, 3.2.2009, s. 10).

▼M1

14. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63): článek 13.

▼M2

15. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1): článek 14.

▼M3

16. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 60 I, 2.3.2018, s. 1.).

▼M4

17. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Úř. věst. L 136, 22.5.2019, s. 1).

▼B
PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 9)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES

(Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES

(Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).

pouze článek 10

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES

(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

pouze čl. 18 odst. 2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES

(Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16).

pouze článek 19

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES

(Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).

pouze čl. 16 odst. 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES

(Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

pouze článek 42

ČÁST B

Lhůty pro provedení a použitelnost ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 9)Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

Směrnice 98/27/ES

ze dne 1. ledna 2001

Směrnice 1999/44/ES

ze dne 1. ledna 2002

Směrnice 2000/31/ES

ze dne 16. ledna 2002

Směrnice 2002/65/ES

ze dne 9. října 2004

Směrnice 2005/29/ES

ze dne 12. června 2007

ze dne 12. prosince 2007

Směrnice 2006/123/ES

ze dne 28. prosince 2009
PŘÍLOHA IIISROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 98/27/ES

Tato směrnice

Články 1 až 5

Články 1 až 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec první odrážka

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec písm. c)

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 7

Článek 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III( 1 ) Směrnice uvedené v bodech 5, 6, 9 a 11 obsahují specifická ustanovení o žalobách na zdržení se jednání.

( 2 ) Uvedená směrnice je s účinkem od 12. května 2010 zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU