(ES) č. 1165/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 1-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. listopadu 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 10. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1165/2008

ze dne 19. listopadu 2008

o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 321, 1.12.2008, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1350/2013 ze dne 11. prosince 2013,

  L 351

1

21.12.2013
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1165/2008

ze dne 19. listopadu 2008

o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 1 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat ( 2 ), směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu ( 3 ) a směrnice Rady 93/25/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz ( 4 ) byly několikrát změněny. Vzhledem k tomu, že jsou nyní nutné další změny a zjednodušení, měly by být tyto akty v zájmu přehlednosti nahrazeny jediným aktem.

(2)

Aby bylo možné zajistit řádnou správu společné zemědělské politiky, zejména pokud jde o trhy s hovězím, telecím, vepřovým, skopovým, kozím a drůbežím masem, požaduje Komise pravidelné údaje o tendencích v oblasti chovu hospodářských zvířat a produkce masa.

(3)

Nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků ( 5 ) stanoví program zjišťování Společenství s cílem zajistit vypracovávání statistik o struktuře zemědělských podniků do roku 2007.

(4)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) ( 6 ) mají všechny statistiky členských států předkládané Komisi a členěné podle územních jednotek používat klasifikaci NUTS. Aby tedy bylo možné vypracovávat srovnatelné regionální statistiky, měly by být územní jednotky definovány podle klasifikace NUTS.

(5)

V zájmu omezení zátěže členských států by požadavky na regionální údaje neměly přesáhnout požadavky zavedené předchozími právními předpisy (ledaže by se mezitím objevily nové regionální úrovně), a pokud počet hospodářských zvířat v regionu nedosahuje určitých prahových úrovní, měly by být regionální údaje nepovinné.

(6)

K usnadnění provádění tohoto nařízení je zapotřebí úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí, která by měla být uskutečňována zejména pomocí Stálého výboru pro zemědělskou statistiku, zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS ( 7 ).

(7)

Aby byl zajištěn hladký přechod z režimu platného podle směrnic 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, mělo by toto nařízení umožňovat povolení odchylky na dobu nejvýše jednoho roku, a v případě ovcí a koz nejvýše dvou let, ve prospěch členských států, v nichž by uplatňování tohoto nařízení na jejich vnitrostátní statistické systémy vyžadovalo zásadní úpravy a mohlo by způsobit značné praktické obtíže.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení za účelem vypracovávání statistik jsou nezbytná k vykonávání činností Společenství. Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení společného právního rámce pro systematické vypracovávání statistik Společenství týkajících se chovu hospodářských zvířat a produkce masa v členských státech, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(9)

Podle nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 8 ), které představuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení, je nezbytné, aby shromažďování statistických údajů bylo v souladu se zásadami nestrannosti, která znamená zejména objektivitu a vědeckou nezávislost, jakož i transparentnosti, spolehlivosti, relevantnosti, efektivnosti nákladů a statistické důvěrnosti.

(10)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 9 ).

(11)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh I, II, IV a V. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(12)

Směrnice 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS by proto měly být zrušeny.

(13)

Byl konzultován Stálý výbor pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Předmět

Cílem tohoto nařízení je zřídit společný právní rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství v oblasti chovu hospodářských zvířat a produkce masa v členských státech, zejména

a) statistik chovu skotu, prasat, ovcí a koz;

b) statistik porážek skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže a

c) prognóz produkce hovězího, telecího, vepřového, skopového a kozího masa.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „zemědělským podnikem“ zemědělský podnik definovaný v čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických zjišťováních o metodách zemědělské výroby ( 10 );

2. „výběrovým šetřením“ výběrové šetření definované v čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1166/2008;

3. „skotem“ domácí zvířata druhů tur domácí (Bos taurus) a buvol domácí (Bubalus bubalis), včetně kříženců jako například Beefalo;

4. „prasaty“ domácí zvířata poddruhu prase domácí (Sus scrofa domestica);

5. „ovcemi“ domácí zvířata druhu ovce domácí (Ovis aries);

6. „kozami“ domácí zvířata poddruhu koza domácí (Capra aegagrus hircus);

7. „drůbeží“ domácí ptáci druhu kur domácí (Gallus gallus), rodu krocan (Meleagris spp.), rodu kachna (Anas spp.), druhu pižmovka velká (Cairina moschata) a poddruhu husa velká domácí (Anser anser domesticus). Jiní domácí ptáci rodu křepelka (Coturnix spp.), rodu bažant (Phasianus spp.), poddruhu perlička kropenatá domácí (Numida meleagris domestica), podčeledi holubovití praví (Columbinae spp.) a druhu pštros dvouprstý (Struthio camelus) jsou rovněž zahrnuti. Ptáci chovaní v zajetí pro lovecké účely a nikoliv pro produkci masa však zahrnuti nejsou;

8. „jatky“ úředně registrované a schválené zařízení používané pro porážku a opracování zvířat, jejichž maso je určeno k lidské spotřebě.

Další definice pro účely tohoto nařízení jsou uvedeny v příloze I.ODDÍL I

STATISTIKY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Článek 3

Předmět statistiky

1.  Každý členský stát vypracovává statistiky počtu skotu, prasat, ovcí a koz v zemědělských podnicích na svém území.

2.  Členské státy, které provádějí výběrová šetření, musí zahrnout dostatečné množství zemědělských podniků, aby tato šetření pokrývala nejméně 95 % veškeré populace, jak byla stanovena při posledním statistickém zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

Článek 4

Četnost a referenční období

1.  Statistika chovu skotu se vypracovává dvakrát ročně k určenému dni v květnu/červnu a k určenému dni v listopadu/prosinci. Členské státy, jejichž populace skotu nedosahuje 1 500 000 kusů, mohou tuto statistiku vypracovávat pouze jednou ročně k určenému dni v listopadu/prosinci.

2.  Statistika chovu prasat se vypracovává dvakrát ročně k určenému dni v květnu/červnu a k určenému dni v listopadu/prosinci. Členské státy, jejichž populace prasat nedosahuje 3 000 000 kusů, mohou tuto statistiku vypracovávat pouze jednou ročně k určenému dni v listopadu/prosinci.

3.  Statistiku chovu ovcí vypracovávají členské státy, jejichž populace ovcí činí nejméně 500 000 kusů, a to jednou ročně k určenému dni v listopadu/prosinci.

4.  Statistiku chovu koz vypracovávají členské státy, jejichž populace koz činí nejméně 500 000 kusů, a to jednou ročně k určenému dni v listopadu/prosinci.

Článek 5

Kategorie

Statistiky chovu hospodářských zvířat se vypracovávají pro kategorie uvedené v příloze II.

Článek 6

Přesnost

1.  Členské státy, které provádějí výběrová šetření, učiní veškeré kroky nezbytné k tomu, aby výsledky jejich vnitrostátních zjišťování dosažené metodou extrapolace splňovaly požadavky na přesnost stanovené v příloze III.

2.  Členský stát, který se rozhodne použít administrativní zdroj, o tom předem uvědomí Komisi a poskytne podrobné údaje týkající se metody, která má být použita, a kvality údajů z uvedeného administrativního zdroje.

3.  Členský stát, který se rozhodne použít jiné zdroje než zjišťování, zajistí, že informace získané z těchto zdrojů dosahují alespoň takové kvality jako informace získané ze statistických zjišťování.

Článek 7

Lhůty pro předání údajů

1.  Členské státy předají Komisi předběžné statistické údaje o chovu hospodářských zvířat

a) před 15. zářím běžného roku v případě statistik vypracovávaných k měsíci květnu/červnu;

b) před 15. únorem následujícího roku v případě statistik vypracovávaných k měsíci listopadu/prosinci.

2.  Členské státy předají Komisi definitivní statistické údaje o chovu hospodářských zvířat

a) před 15. říjnem běžného roku v případě statistik vypracovávaných k měsíci květnu/červnu;

b) před 15. květnem následujícího roku v případě statistik vypracovávaných k měsíci listopadu/prosinci.

Článek 8

Regionální statistiky

Statistiky vypracovávané k měsíci listopadu/prosinci jsou členěny podle územních jednotek NUTS 1 a NUTS 2 definovaných v nařízení (ES) č. 1059/2003. Výjimečně je v případě Německa a Spojeného království možné tyto statistiky rozčlenit pouze podle územních jednotek NUTS 1. Tyto statistiky jsou nepovinné pro územní jednotky s méně než 75 000 kusy skotu, 150 000 prasaty, 100 000 ovcemi a 25 000 kozami, pokud tyto územní jednotky sečtené dohromady představují nejvýše 5 % celostátní populace daných zvířat.ODDÍL II

STATISTIKY PORÁŽEK

Článek 9

Předmět statistiky

Každý členský stát vypracovává statistiky týkající se počtu a hmotnosti jatečně upravených těl skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže poražených na jatkách na svém území, jejichž maso je považováno za vhodné k lidské spotřebě. Předkládá rovněž odhady porážek uskutečněných mimo jatka, aby statistiky zahrnovaly veškerý skot, prasata, ovce a kozy poražené na jeho území.

Článek 10

Četnost a referenční období

1.  Statistiku porážek na jatkách vypracovává každý členský stát jednou měsíčně. Referenčním obdobím je kalendářní měsíc.

2.  Statistiku porážek uskutečněných mimo jatka vypracovává každý členský stát jednou ročně. Referenčním obdobím je kalendářní rok.

Článek 11

Kategorie

Statistiky porážek se vypracovávají pro kategorie uvedené v příloze IV.

Článek 12

Lhůty pro předání údajů

Členské státy předají Komisi statistiku

a) porážek na jatkách do 60 dnů od uplynutí referenčního období;

b) porážek uskutečněných mimo jatka do 30. června následujícího roku.ODDÍL III

PROGNÓZY PRODUKCE MASA

Článek 13

Předmět statistiky

Členské státy používají statistiky uvedené v oddílech I a II a další dostupné informace k vyhotovení prognóz o své nabídce skotu, prasat, ovcí a koz. Tato nabídka je vyjádřena jako hrubá tuzemská produkce, která zahrnuje všechen poražený skot, prasata, ovce a kozy včetně salda obchodu s živými zvířaty těchto druhů uvnitř Společenství a se třetími zeměmi.

Článek 14

Četnost a referenční období

1.  Prognózy pro skot vyhotovuje každý členský stát dvakrát ročně. Členské státy, jejichž populace skotu nedosahuje 1 500 000 kusů, mohou tuto prognózu vyhotovovat pouze jednou ročně.

2.  Prognózy pro prasata vyhotovuje každý členský stát dvakrát ročně. Členské státy, jejichž populace prasat nedosahuje 3 000 000 kusů, mohou tuto prognózu vyhotovovat pouze jednou ročně.

3.  Prognózy pro ovce vyhotovují členské státy, jejichž populace ovcí činí nejméně 500 000 kusů, a to jednou ročně.

4.  Prognózy pro kozy vyhotovují členské státy, jejichž populace koz činí nejméně 500 000 kusů, a to jednou ročně.

5.  Prognózy se týkají období:

a) u členských států, které vyhotovují prognózy dvakrát ročně, tří pololetí v případě skotu a čtyř čtvrtletí v případě prasat;

b) u členských států, které vyhotovují prognózy jednou ročně, čtyř pololetí v případě skotu a šesti čtvrtletí v případě prasat;

c) dvou pololetí v případě ovcí a koz.

Článek 15

Kategorie

Prognózy se vyhotovují pro kategorie uvedené v příloze V.

Článek 16

Lhůty pro předání údajů

Členské státy předávají Komisi prognózy produkce masa

a) před 15. únorem v případě prognóz týkajících se skotu za období od počátku prvního pololetí daného roku do konce prvního pololetí následujícího roku a před 15. zářím v případě prognóz za období od počátku druhého pololetí daného roku do konce druhého pololetí následujícího roku pro členské státy, které vyhotovují prognózy dvakrát ročně;

b) před 15. únorem v případě prognóz týkajících se skotu za období od počátku prvního pololetí daného roku do konce druhého pololetí následujícího roku pro členské státy, které vyhotovují prognózy jednou ročně;

c) před 15. únorem v případě prognóz týkajících se prasat za období od počátku prvního čtvrtletí do konce čtvrtého čtvrtletí daného roku a před 15. zářím v případě prognóz za období od počátku třetího čtvrtletí daného roku do konce druhého čtvrtletí následujícího roku pro členské státy, které vyhotovují prognózy dvakrát ročně;

d) před 15. únorem v případě prognóz týkajících se prasat za období od počátku prvního čtvrtletí daného roku do konce druhého čtvrtletí následujícího roku pro členské státy, které vyhotovují prognózy jednou ročně;

e) před 15. únorem v případě prognóz týkajících se ovcí a koz za období od počátku prvního pololetí daného roku do konce druhého pololetí daného roku.ODDÍL IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Hodnocení kvality a zprávy o kvalitě

1.  Pro účely tohoto nařízení se na údaje, které mají být předávány, uplatňují tato kritéria hodnocení kvality:

a) „relevance“ označuje míru, do jaké statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů;

b) „přesnost“ označuje blízkost odhadů neznámým skutečným hodnotám;

c) „včasnost“ označuje časovou prodlevu mezi dostupností informace a událostí nebo jevem, které popisuje;

d) „dochvilnost“ označuje časovou prodlevu mezi datem zveřejnění údajů a cílovým datem, kdy měly být dodány;

e) „dostupnost“ a „srozumitelnost“ označují, za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé údaje získat, používat a vykládat;

f) „srovnatelnost“ označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými statistickými pojmy a nástroji a postupy měření, srovnávají-li se statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, odvětvími nebo v čase;

g) „soudržnost“ označuje skutečnost, zda lze údaje spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat.

2.  Každé tři roky a poprvé do 1. července 2011 předkládají členské státy Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě předávaných údajů.

3.  Ve zprávách o kvalitě se uvádí:

a) organizace zjišťování prováděných podle tohoto nařízení a použitá metodika;

b) úrovně přesnosti, jichž bylo dosaženo při výběrových šetřeních uvedených v tomto nařízení;

c) údaje o kvalitě použitých zdrojů jiných než zjišťování a

d) údaje o kvalitě prognóz uvedených v tomto nařízení.

4.  Členské státy uvědomí Komisi o každé metodické nebo jiné změně, která by mohla významně ovlivnit výsledky statistik. Činí tak do tří měsíců po vstupu dané změny v platnost.

5.  Přihlíží se k zásadě, že dodatečné náklady a zátěž nesmějí překročit úměrnou mez.

▼M1

Článek 18

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19, pokud jde o změny příloh I, II, IV a V.

Uvedené akty v přenesené pravomoci se přijmou, pouze pokud jsou nezbytné za účelem přihlédnutí k hospodářskému a technickému vývoji, nemění nepovinnou povahu požadovaných informací a nepředstavují významnou dodatečnou zátěž pro členské státy nebo respondenty.

Komise řádně odůvodní statistické akce v rámci těchto aktů v přenesené pravomoci a tam, kde je to vhodné, použije informace příslušných odborníků o analýze efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracování, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ( 11 ).

Článek 19

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 18 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 10. ledna 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 18 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 18 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼B

Článek 20

Odchylka

1.  Pokud uplatňování tohoto nařízení na vnitrostátní statistický systém členského státu vyžaduje zásadní úpravy a může způsobit značné praktické obtíže, může Komise členskému státu povolit odchylku pro jeho používání do 1. ledna 2010 a v případě statistiky chovu ovcí a koz do 1. ledna 2011.

2.  Dotyčný členský stát uvědomí za tímto účelem Komisi do 21. března 2009.

Článek 21

Zrušení

1.  Aniž je dotčen odstavec 3, směrnice 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS se zrušují.

2.  Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení.

3.  Odchylně od čl. 22 druhého pododstavce členský stát, kterému byla povolena odchylka podle článku 20, po dobu jejího trvání nadále používá směrnice 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

DEFINICE

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.   kategorie skotu: 

Příloha II

Přílohy IV a V

Telata

 

Skot ve věku do osmi měsíců

Mladý skot

 

Skot ve věku více než osm, ale nejvýše dvanáct měsíců

Jatečná telata a jatečný mladý skot

Telata a mladý skot ve věku do dvanácti měsíců určené k porážce

 

Býci

 

Nekastrovaný skot samčího pohlaví nezahrnutý do telat a mladého skotu

Voli

 

Kastrovaný skot samčího pohlaví nezahrnutý do telat a mladého skotu

Jalovice

Samice skotu, které se dosud neotelily, nezahrnuté do telat a mladého skotu

Samice skotu, které se dosud neotelily, nezahrnuté do telat a mladého skotu

Jatečné jalovice

Jalovice chované pro produkci masa

 

Ostatní jalovice

Jalovice chované pro obnovu stáda a jako náhrada dojnic či ostatních krav

 

Krávy

Samice skotu, které se již otelily (včetně samic mladších dvou let)

Samice skotu, které se již otelily

Dojnice

Krávy chované výlučně nebo převážně pro produkci mléka určeného k lidské spotřebě nebo ke zpracování na mléčné výrobky, včetně vyřazených krav určených k porážce (bez ohledu na to, zda jsou vykrmovány v období mezi poslední laktací a porážkou nebo nikoli)

 

Ostatní krávy

Krávy jiné než dojnice, případně včetně tažných krav

 

2.   kategorie ovcí:

„Zapuštěnými bahnicemi a jehnicemi“ se rozumějí samice ovcí, které se již alespoň jednou bahnily, jakož i ty, které byly poprvé zapuštěny.

„Dojnými bahnicemi“ se rozumějí bahnice chované výlučně nebo převážně pro produkci mléka určeného k lidské spotřebě nebo ke zpracování na mléčné výrobky, včetně dojných ovcí určených k porážce (bez ohledu na to, zda jsou vykrmovány v období mezi poslední laktací a porážkou nebo nikoli).

„Ostatními bahnicemi“ se rozumějí bahnice jiné než dojné bahnice.

„Jehňaty“ se rozumějí samci nebo samice ovcí mladší než 12 měsíců.

3.   „Jatečně upraveným tělem“ se rozumí:

a) u skotu celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vykolení a stažení z kůže, bez hlavy (oddělené od jatečně upraveného těla v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu); bez nohou (oddělených na úrovni karpometakarpálního nebo tarzometatarzálního kloubu); bez orgánů v dutině hrudní a břišní, s ledvinami nebo bez nich, s ledvinovým a pánevním lojem nebo bez něj; a bez pohlavních orgánů a připojených svalů, bez vemene a mléčného tuku;

b) u prasat tělo poraženého, vykrveného a vykoleného prasete, celé nebo rozdělené středem, bez jazyka, štětin, spárků, pohlavních orgánů, plstního sádla, ledvin a bránice;

c) u ovcí a koz celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vykolení a stažení z kůže, bez hlavy (oddělené v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu); bez nohou (oddělených na úrovni karpometakarpálního nebo tarzometatarzálního kloubu); bez ocasu (odděleného mezi šestým a sedmým ocasním obratlem); bez orgánů v dutině hrudní a břišní (kromě ledvin a ledvinového loje) a bez vemene a pohlavních orgánů; ledviny a ledvinový lůj tvoří součást jatečně upraveného těla;

d) u drůbeže tělo ptáka po jeho vykrvení, oškubání a vykuchání, bez hlavy a běháků a bez krku, srdce, jater a žaludku, označované také pojmem „65 % kuře“, nebo jiná úprava;

4. „Hmotností jatečně upraveného těla“ se rozumí hmotnost vychladlého jatečně upraveného těla, která se získá v případě prasat odečtením 2 % od hmotnosti za tepla stanovené do 45 minut po vykrvení prasete a v případě skotu odečtením 2 % od hmotnosti za tepla stanovené do 60 minut po vykrvení skotu.
PŘÍLOHA II

KATEGORIE PRO STATISTIKY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Skot:

 skot ve věku do jednoho roku:

 

 jatečná telata a jatečný mladý skot

 ostatní:

 

 samci

 samice

 skot ve věku více než jeden rok, ale méně než dva roky (kromě samic, které se již otelily):

 

 samci

 samice (jalovice; samice, které se dosud neotelily):

 

 jatečné jalovice

 ostatní

 skot ve věku nejméně dva roky:

 

 samci

 samice:

 

 jalovice:

 

 jatečné jalovice

 ostatní

 krávy (samice skotu, které se již otelily, včetně samic mladších dvou let):

 

 dojnice

 ostatní

 buvoli:

 

 plemenné buvolí krávy

 ostatní buvoli

Prasata:

 selata o živé hmotnosti nižší než 20 kg

 prasata o živé hmotnosti nejméně 20 kg, ale nižší než 50 kg

 prasata na výkrm včetně vyřazených kanců a prasnic o živé hmotnosti:

 

 nejméně 50 kg, ale nižší než 80 kg

 nejméně 80 kg, ale nižší než 110 kg

 nejméně 110 kg

 chovná prasata o živé hmotnosti nejméně 50 kg:

 

 kanci

 zapuštěné prasnice, z toho:

 

 prasničky zapuštěné poprvé

 ostatní prasnice, z toho:

 

 prasničky ještě nezapuštěné

Ovce:

 zapuštěné bahnice a jehnice:

 

 zapuštěné dojné bahnice a jehnice

 ostatní zapuštěné bahnice a jehnice

 ostatní ovce

Kozy:

 kozy již okozlené a zapuštěné kozy:

 

 kozy již okozlené

 kozy zapuštěné poprvé

 ostatní kozy
PŘÍLOHA III

POŽADAVKY NA PŘESNOST

V případě statistického zjišťování stavů hospodářských zvířat nesmějí výběrové chyby u výsledků jednotlivých členských států překročit (při intervalu spolehlivosti 68 %):

a) 1 % z celkového počtu kusů skotu (5 %, pokud populace skotu nedosahuje 1 000 000 kusů);

b) 1,5 % z celkového počtu krav (5 %, pokud populace krav nedosahuje 500 000 kusů);

c) 2 % z celkového počtu prasat (5 %, pokud populace prasat nedosahuje 1 000 000 kusů); a

d) 2 % z celkového počtu ovcí nebo koz (5 %, pokud populace ovcí nebo koz nedosahuje 1 000 000 kusů).
PŘÍLOHA IV

KATEGORIE PRO STATISTIKY PORÁŽEK

Skot

 telata

 mladý skot

 jalovice

 krávy

 býci

 voli

Prasata

bez dalšího členění

Ovce

 jehňata

 ostatní

Kozy

bez dalšího členění

Drůbež

 kuřata

 krocani a krůty

 kachny

 ostatní
PŘÍLOHA V

KATEGORIE PRO PROGNÓZY PRODUKCE MASA

Skot:

 telata a mladý skot

 jalovice

 krávy

 býci a voli

Prasata:

bez dalšího členění

Ovce:

bez dalšího členění

Kozy:

bez dalšího členění( 1 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. května 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2008.

( 2 ) Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 5.

( 4 ) Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 10.

( 5 ) Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 9 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 10 ) Viz strana 14 tohoto Úředního vìstníku.

( 11 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU