(ES) č. 1137/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část první

Publikováno: Úř. věst. L 311, 21.11.2008, s. 1-54 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. října 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. dubna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

ze dne 22. října 2008

o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES

Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část první

(Úř. věst. L 311 21.11.2008, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU Text s významem pro EHP ze dne 26. února 2014

  L 96

149

29.3.2014
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

ze dne 22. října 2008

o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES

Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část prvníČlánek 1

Akty uvedené v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.

Článek 2

Odkazy na ustanovení aktů uvedených v příloze se považují za odkazy na zmíněná ustanovení ve znění upraveném tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

1.   ZEMĚDĚLSTVÍ

1.1   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech ( 7 )

Pokud jde o směrnici 1999/4/ES, je třeba zmocnit Komisi k uvedení této směrnice do souladu s obecnými předpisy Společenství upravujícími potraviny. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/4/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/4/ES se proto mění takto:

1) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Rozhodnutí o uvedení této směrnice do souladu s obecnými předpisy Společenství týkajícími se potravin přijímá Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5 odst. 2.“

2) Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 8 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

1.2   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě ( 9 )

Pokud jde o směrnici 2000/36/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k jejímu provedení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/36/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2000/36/ES se proto mění takto:

1) V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Následující opatření nezbytná k provedení této směrnice, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 2:

 uvedení této směrnice do souladu s obecnými předpisy Společenství upravujícími potraviny,

 přizpůsobení oddílu B bodu 2 a oddílů C a D přílohy I technickému pokroku.“

2) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 10 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2.   ZAMĚSTNANOST

2.1   Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ( 11 )

Pokud jde o směrnici 89/391/EHS, je třeba zmocnit Komisi k výlučně technickým úpravám samostatných směrnic uvedených v čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, které vyplývají z přijímání směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace, z technického pokroku nebo ze změn mezinárodních předpisů nebo specifikací a z nových poznatků. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky samostatných směrnic, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k výhradně technickému přizpůsobení postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 17 směrnice 89/391/EHS se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor při výlučně technických úpravách samostatných směrnic uvedených v čl. 16 odst. 1, které mají za cíl zohlednit

a) přijetí směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace;

b) technický pokrok, změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a nové poznatky.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky samostatných směrnic, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle odstavce 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle odstavce 3.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.2   Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel ( 12 )

Pokud jde o směrnici 92/29/EHS, je třeba zmocnit Komisi k výlučně technickým úpravám jejích příloh s ohledem na technický pokrok, na změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a na nové poznatky v této oblasti. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 92/29/EHS, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k výlučně technickým úpravám postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 8 směrnice 92/29/EHS se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je při výlučně technických úpravách příloh této směrnice s ohledem na technický pokrok nebo na změny mezinárodních předpisů nebo specifikací a na nové poznatky nápomocen výbor.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle odstavce 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle odstavce 3.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) ( 13 )

Pokud jde o směrnici 2002/44/ES, je třeba zmocnit Komisi k provedení výlučně technických úprav její přílohy, které vyplývají z přijetí směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť a z technického pokroku, ze změn v nejvhodněji harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a z nových poznatků týkajících se mechanických vibrací. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/44/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k výlučně technickým úpravám postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Články 11 a 12 směrnice 2002/44/ES se nahrazují tímto:

„Článek 11

Technické úpravy

Komise přijímá výlučně technické úpravy přílohy této směrnice v souvislosti

a) s přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť;

b) s technickým pokrokem, změnami v nejvhodněji harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a s novými poznatky týkajícími se mechanických vibrací.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro zvláště naléhavé případy podle čl. 12 odst. 3.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor uvedený v čl. 17 odst. 1 směrnice 89/391/EHS.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) ( 14 )

Pokud jde o směrnici 2003/10/ES, je třeba zmocnit Komisi k provedení výlučně technických úprav, které vyplývají z přijetí směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť a z technického pokroku, ze změn v nejvhodněji harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a z nových poznatků týkajících se hluku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/10/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k provedení výlučně technických úprav postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Články 12 a 13 směrnice 2003/10/ES se nahrazují tímto:

„Článek 12

Technické úpravy

Komise přijímá výlučně technické úpravy v souvislosti

a) s přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť;

b) s technickým pokrokem, změnami v nejvhodněji harmonizovaných evropských normách nebo specifikacích a novými poznatky týkajícími se hluku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 13 odst. 3.

Článek 13

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor uvedený v čl. 17 odst. 1 směrnice 89/391/EHS.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) ( 15 )

Pokud jde o směrnici 2004/40/ES, je třeba zmocnit Komisi k provedení výlučně technických úprav jejích příloh v souvislosti s přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť a v souvislosti s technickým pokrokem, se změnami nejdůležitějších evropských harmonizovaných norem nebo specifikací a s novými vědeckými poznatky týkajícími se elektromagnetických polí. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/40/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k výlučně technickým úpravám postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/40/ES se proto mění takto:

1) V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Komise přijímá výlučně technické úpravy příloh v souvislosti

a) s přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť;

b) s technickým pokrokem, změnami nejdůležitějších evropských harmonizovaných norem nebo specifikací a novými vědeckými poznatky týkajícími se elektromagnetických polí.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 11 odst. 3.“

2) Článek 11 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) ( 16 )

Pokud jde o směrnici 2006/25/ES, je třeba zmocnit Komisi k provedení výlučně technických úprav jejích příloh, v souvislosti s přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť a v souvislosti s technickým pokrokem, se změnami nejdůležitějších harmonizovaných evropských norem nebo mezinárodních specifikací a s novými vědeckými poznatky týkajícími se expozice optickému záření při práci. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/25/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k provedení výlučně technických úprav postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/25/ES se proto mění takto:

1) V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Komise přijímá výlučně technické úpravy příloh v souvislosti

a) s přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkající se navrhování, stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť;

b) s technickým pokrokem, změnami nejdůležitějších harmonizovaných evropských norem nebo mezinárodních specifikací a novými vědeckými poznatky týkajícími se expozice optickému záření při práci.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 11 odst. 3.“

2) Článek 11 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.   PODNIKÁNÍ

3.1   Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce ( 17 )

Pokud jde o směrnici 76/767/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh a těch ustanovení samostatných směrnic, která jsou v každé z těchto směrnic výslovně uvedena, technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 76/767/EHS a samostatných směrnic, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 76/767/EHS se proto mění takto:

1) V čl. 17 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) členský stát předá ostatním členským státům dokumenty popisující nádobu a dokumenty odůvodňující žádost o derogaci, včetně výsledků všech provedených zkoušek, přičemž ostatní členské státy ve lhůtě čtyř měsíců mohou vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas, předložit jakékoli připomínky, otázky, dodatečné požadavky nebo žádosti o další zkoušky, nebo pokud si to přejí, mohou předat záležitost výboru uvedenému v čl. 20 odst. 1, aby získaly jeho stanovisko. Kopie těchto dokumentů se zasílají Komisi. Tato korespondence je důvěrná;“.

2) Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Komise přizpůsobuje technickému pokroku přílohy I a II této směrnice a ta ustanovení samostatných směrnic, která jsou v každé z těchto směrnic výslovně uvedena. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a samostatných směrnic, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 2.“

3) Článek 20 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

3.2   Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků ( 18 )

Pokud jde o směrnici 76/769/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 76/769/EHS, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí přísnějších omezení při používání nebezpečných látek a jejich uvádění na trh postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 76/769/EHS se proto mění takto:

1) Článek 2a se nahrazuje tímto:

„Článek 2a

Komise může přizpůsobit přílohy této směrnice technickému pokroku ve vztahu k látkám a přípravkům, na které se vztahuje tato směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 2b odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 2b odst. 3.“

2) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2b

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 29 odst. 1 směrnice Rady 67/548/EHS ( 19 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel ( 20 )

Pokud jde o směrnici 94/25/ES, je třeba zmocnit Komisi k provedení změn v důsledku vývoje technických znalostí a nových vědeckých poznatků. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 94/25/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 94/25/ES se proto mění takto:

1) Článek 6a se nahrazuje tímto:

„Článek 6a

Komise může provést změny, které jsou nezbytné v důsledku pokroku technických znalostí a nových vědeckých poznatků u požadavků podle bodu 2 části B přílohy I a bodu 1 části C přílohy I, s výjimkou přímých nebo nepřímých změn hodnot emisí výfukových plynů nebo hluku a hodnot Froudeho čísla a poměru výkon/výtlak. Tyto změny se mohou týkat referenčního paliva a norem pro měření emisí výfukových plynů a hluku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6b odst. 2.“

2) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6b

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 3.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES ze dne 16. prosince 1996 o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken ( 21 )

Pokud jde o směrnici 96/73/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k přizpůsobování metod kvantitativní analýzy uvedených v příloze II zmíněné směrnice technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedené směrnice, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Články 5 a 6 směrnice 96/73/ES se nahrazují tímto:

„Článek 5

Komise přizpůsobuje metody kvantitativní analýzy uvedené v příloze II technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 2.

Článek 6

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro směrnice o názvech a označování textilií etiketami.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ( 22 )

Pokud jde o směrnici 1999/45/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/45/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/45/ES se proto mění takto:

1) V čl. 10 odst. 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Pro některé přípravky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu článku 7 může Komise stanovit, odchylně od bodů 2.4, 2.5 a 2.6 odstavce 2 tohoto článku, výjimky z některých ustanovení o označování v souvislosti s životním prostředím nebo specifická ustanovení týkající se označování v souvislosti s životním prostředím tam, kde je možno prokázat menší dopad na životní prostředí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20a odst. 3.“

2) V čl. 12 odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Komise může případně rozhodnout o opatřeních v rámci přílohy V. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20a odst. 3.“

3) V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Komise rozhoduje regulativním postupem podle čl. 20a odst. 2.“

4) Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Komise přizpůsobuje přílohy této směrnice technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20a odst. 3.“

5) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 20a

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 29 odst. 1 směrnice Rady 67/548/EHS ( 23 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ( 24 )

Pokud jde o směrnici 2002/24/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh a ustanovení zvláštních směrnic uvedených v příloze I technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/24/ES nebo zvláštních směrnic, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/24/ES se proto mění takto:

1) Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Komise může přizpůsobit přílohy této směrnice nebo ustanovení zvláštních směrnic uvedených v příloze I této směrnice technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice nebo zvláštních směrnic, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 2.“

2) Článek 18 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

3.7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků ( 25 )

Pokud jde o směrnici 2003/37/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh, k přizpůsobení technických ustanovení zvláštních směrnic a k zavedení ustanovení týkajících se ES schválení typu samostatných technických celků do zvláštních směrnic. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/37/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2003/37/ES se proto mění takto:

1) Článek 19 se mění takto:

a) v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.  Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, která jsou nezbytná pro provedení této směrnice a která se týkají níže uvedeného předmětu, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3:“;

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Komise přizpůsobí přílohy této směrnice, pokud jsou podle rozhodnutí 97/836/ES zavedeny nové předpisy nebo změny stávajících předpisů, které Společenství přijalo. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

2) V článku 20 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

▼M1 —————

▼B

4.   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1   Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání ( 26 )

Pokud jde o směrnici 76/160/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení hodnot ukazatelů G a I pro parametry a analytických metod uvedených v její příloze technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 76/160/EHS, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 76/160/EHS se proto mění takto:

1) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Komise přijímá změny, které jsou nezbytné pro přizpůsobení hodnot ukazatelů G a I pro parametry a analytických metod uvedených v příloze této směrnice technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.“

2) Článek 11 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

4.2   Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ( 27 )

Pokud jde o směrnici 91/271/EHS, je třeba zmocnit Komisi ke změně požadavků stanovených v oddílech A, B a C přílohy I. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 91/271/EHS, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 91/271/EHS se proto mění takto:

1) V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Stokové soustavy podle odstavce 1 musí vyhovovat požadavkům oddílu A přílohy I. Komise může tyto požadavky změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

2) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Vypouštění z čistíren městských odpadních vod podle odstavců 1 a 2 musí vyhovovat požadavkům uvedeným v oddíle B přílohy I. Komise může tyto požadavky změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

3) V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Vypouštění z čistíren městských odpadních vod podle odstavce 2 musí vyhovovat příslušným požadavkům oddílu B přílohy I. Komise může tyto požadavky změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

4) Článek 8 se mění takto:

a) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  Komise tuto žádost přezkoumá a přijme odpovídající opatření regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.“;

b) v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V těchto případech předloží členské státy předem Komisi odpovídající dokumentaci. Komise věc přezkoumá a přijme vhodná opatření regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.“

5) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Předpisy nebo zvláštní povolení musí vyhovovat požadavkům oddílu C přílohy I. Komise může tyto požadavky změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

6) V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Předem vydané předpisy nebo předem udělená zvláštní povolení k vypouštění z čistíren městských odpadních vod podle odstavce 2, v případě vypouštění do sladkých vod a ústí řek u aglomerací s populačním ekvivalentem v rozmezí 2 000 až 10 000 PE a ve všech případech vypouštění u aglomerací s populačním ekvivalentem 10 000 PE nebo vyšším, obsahují podmínky, které musí vyhovovat požadavkům uvedeným v oddíle B přílohy I. Komise může tyto požadavky změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

7) V článku 15 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.  Komise může regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 formulovat obecné pokyny pro monitorování podle odstavců 1, 2 a 3.“

8) V článku 17 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  Komise regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 stanoví způsoby a formuláře, které mají být přijaty pro předávání informací o vnitrostátních programech. Stejným postupem se přijímají změny těchto způsobů a formulářů.“

9) V čl. 18 se odst. 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4.3   Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( 28 )

Pokud jde o směrnici 91/676/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh technickému a vědeckému pokroku nebo k jejich doplnění. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 91/676/EHS, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 91/676/EHS se proto mění takto:

1) Články 7 a 8 se nahrazují tímto:

„Článek 7

Komise může regulativním postupem podle čl. 9 odst. 2 stanovit obecné pokyny pro monitorování podle článků 5 a 6.

Článek 8

Komise může přizpůsobit přílohy této směrnice vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3.“

2) V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3) V bodu 2 přílohy III se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud členský stát povolí jiné množství podle druhého pododstavce písm. b), uvědomí o tom Komisi, která přezkoumá oprávněnost povolení regulativním postupem podle čl. 9 odst. 2.“

4.4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím ( 29 )

Pokud jde o směrnici 94/63/ES, je třeba zmocnit Komisi k revizi požadavků pro vybavení pro spodní plnění stanovených v její příloze IV a k přizpůsobení jejích příloh technickému pokroku, s výjimkou limitních hodnot uvedených v bodě 2 přílohy II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 94/63/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 94/63/ES se proto mění takto:

1) V čl. 4 odst. 1 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:

„Všechny terminály s vybavením pro plnění silničních cisternových vozidel musí být vybaveny nejméně jednou plnicí lávkou, která splňuje požadavky na vybavení pro spodní plnění stanovené v příloze IV. Komise tyto požadavky pravidelně přezkoumává a v případě potřeby reviduje. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 2.“

2) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Přizpůsobení technickému pokroku

S výjimkou limitních hodnot uvedených v bodě 2 přílohy II může Komise přizpůsobit přílohy této směrnice technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 2.“

3) Článek 8 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

4.5   Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek ( 30 )

Pokud jde o směrnici 96/82/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh II až VI technickému pokroku a ke stanovení harmonizovaných kritérií pro rozhodování příslušného orgánu v členských státech o tom, zda se určitý závod nachází ve stavu, kdy není možné, aby v něm vzniklo nebezpečí závažné havárie. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/82/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/82/ES se proto mění takto:

1) V čl. 9 odst. 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) Komise stanoví harmonizovaná kritéria pro rozhodování příslušného orgánu, že se určitý závod nachází ve stavu, kdy není možné, aby v něm vzniklo nebezpečí závažné havárie podle písmene a). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

2) V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Jakmile členské státy shromáždí informace podle článku 14, sdělí Komisi výsledky svých analýz a doporučení prostřednictvím formuláře stanoveného a aktualizovaného regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2.

Sdělení těchto informací členskými státy může být odloženo pouze do skončení soudního řízení, pokud by sdělení mohlo uvedené řízení ovlivnit.“

3) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Působnost výboru

1.  Komise přizpůsobuje kritéria uvedená v čl. 9 odst. 6 písm. b) a v přílohách II až VI technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

2.  Opatření nezbytné pro vypracování formuláře zpráv uvedeného v čl. 15 odst. 2 se přijme regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2.“

4) Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4.6   Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů ( 31 )

Pokud jde o směrnici 1999/31/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh vědeckému a technickému pokroku a k přijetí opatření pro normalizaci kontrolních postupů, metod odběru a rozboru vzorků. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/31/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/31/ES se proto mění takto:

1) Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Postup projednávání ve výboru

Opatření nezbytná pro přizpůsobení příloh této směrnice vědeckému a technickému pokroku a pro normalizaci kontrolních postupů a metod odběru a rozboru vzorků v souvislosti s ukládáním odpadů na skládky přijímá Komise, které je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice 2006/12/ES. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 3. Za tímto účelem, pokud jde o přílohu II, zohlední výbor obecné zásady a obecné postupy pro ověřování a kritéria pro přijímání na skládku stanovené v příloze II a stanoví zvláštní kritéria nebo zkušební postupy a rovněž příslušné mezní hodnoty pro každou kategorii skládek, případně včetně dalších typů skládek v rámci každé kategorie, a to i pokud jde o podzemní úložiště.

Komise regulativním postupem podle čl. 17 odst. 2 přijímá a v případě nutnosti mění ustanovení týkající se harmonizace a náležitého předávání statistických údajů podle článků 5, 7 a 11.“

2) V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4.7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů ( 32 )

Pokud jde o směrnici 1999/94/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedené směrnice, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/94/ES se proto mění takto:

1) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

1.  Opatření nezbytná k úpravě příloh této směrnice, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, přijímá Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3 po konzultaci s organizacemi spotřebitelů a ostatními zúčastněnými stranami.

Za účelem pomoci postupu úprav každý členský stát předá Komisi do 31. prosince 2003 zprávu o účinnosti této směrnice, zahrnující období od 18. ledna 2001 do 31. prosince 2002. Forma této zprávy se stanoví regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2 do 18. ledna 2001.

2.  Vedle opatření uvedených v odstavci 1 přijímá Komise opatření s cílem

a) dále zpřesnit úpravu štítků podle článku 3 změnou přílohy I;

b) dále zpřesnit požadavky týkající se příručky podle článku 4 s přihlédnutím ke klasifikaci nových modelů automobilů, čímž umožní zařazení modelů podle emisí CO2 a spotřeby paliva do stanovených tříd včetně třídy pro zařazení nových modelů automobilů s nejmenší spotřebou;

c) vypracovat doporučení za účelem uplatňování zásad ustanovení o propagační literatuře podle čl. 6 prvního pododstavce na ostatní média a materiál.

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. a), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b) a c) se přijímají regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2.“

2) V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4.8   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů ( 33 )

Pokud jde o směrnici 2000/76/ES, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení kritérií pro snížení frekvence pravidelného měření, ke stanovení data, od kterého budou průběžně měřeny mezní hodnoty emisí, k přizpůsobení jejích článků 10, 11 a 13 a příloh I a III technickému pokroku nebo novým poznatkům týkajícím se přínosů snížení emisí pro zdraví a k přizpůsobení tabulek v bodě 2.1 přílohy II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/76/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2000/76/ES se proto mění takto:

1) Článek 11 se mění takto:

a) v odstavci 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„7.  Příslušný orgán může v povolení snížit frekvenci pravidelného měření pro těžké kovy z dvojího měření ročně na jedno měření za dva roky a pro dioxiny a furany z dvojího měření ročně na jedno měření za rok za předpokladu, že emise z procesů spalování a spoluspalování leží pod úrovní 50 % mezních hodnot emisí stanovených v souladu s přílohou II nebo přílohou V, a za předpokladu, že jsou k dispozici kritéria pro požadavky, které mají být splněny. Komise přijímá opatření stanovící tato kritéria alespoň na základě druhého pododstavce písm. a) a d). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2.“;

b) odstavec 13 se nahrazuje tímto:

„13.  Jakmile budou ve Společenství dostupné vhodné měřicí postupy, Komise stanoví datum, od kterého budou průběžně měřeny mezní hodnoty emisí těžkých kovů, dioxinů a furanů v souladu s přílohou III. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2.“

2) Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Přizpůsobení technickému pokroku nebo novým poznatkům

Komise přijímá opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a přizpůsobit články 10, 11 a 13 a přílohy I a III technickému pokroku nebo novým poznatkům týkajícím se přínosů snížení emisí pro zdraví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2.“

3) Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4) V bodě II.2.1 přílohy II se první odstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jsou podle směrnice 2001/80/ES stanoveny pro velká spalovací zařízení přísnější mezní hodnoty emisí nebo pokud tyto hodnoty budou stanoveny podle jiných právních předpisů Společenství, nahradí tyto přísnější mezní hodnoty emisí pro příslušná zařízení a znečišťující látky mezní hodnoty emisí (Cproc) stanovené v níže uvedených tabulkách. V takovém případě Komise přizpůsobí níže uvedené tabulky přísnějším hodnotám mezních hodnot emisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2 neprodleně.“

4.9   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí ( 34 )

Pokud jde o směrnici 2002/49/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení bodu 3 přílohy I a příloh II a III uvedené směrnice technickému a vědeckému pokroku a ke stanovení společných metod hodnocení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/49/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/49/ES se proto mění takto:

1) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Komise stanoví společné metody hodnocení pro zjišťování hodnot Lden a Lnight prostřednictvím revize přílohy II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Do přijetí těchto metod mohou členské státy používat přizpůsobené metody hodnocení podle přílohy II a založené na metodách stanovených v jejich právních předpisech. V takovém případě musí členské státy prokázat, že tyto metody poskytují výsledky, které jsou rovnocenné výsledkům získaným metodami uvedenými v bodě 2.2 přílohy II.“

2) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku

Komise přizpůsobuje bod 3 přílohy I a přílohy II a III této směrnice technickému a vědeckému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

3) V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4) V příloze III se druhá věta úvodního textu nahrazuje tímto:

„Vztahy mezi dávkou a účinkem, které budou zavedeny budoucími revizemi této přílohy provedenými regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3, se týkají zejména:“.

4.10   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů ( 35 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1830/2003, je třeba zmocnit Komisi k zavedení a přizpůsobení systému tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů GMO. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedeného nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1830/2003 se proto mění takto:

1) Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Jednoznačný identifikační kód

Komise

a) před použitím článků 1 až 7 zavede systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů GMO;

b) podle potřeby upraví systém uvedený v písmenu a).

Opatření stanovená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 2. Při těchto činnostech zohlední vývoj na mezinárodní úrovni.“

2) Článek 10 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 4 se zrušuje.

4.11   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel ( 36 )

Pokud jde o směrnici 2004/42/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/42/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/42/ES se proto mění takto:

1) Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Přizpůsobení technickému pokroku

Komise přizpůsobuje přílohu III s ohledem na technický pokrok. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2) V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4.12   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech ( 37 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 842/2006, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení standardních požadavků na kontroly těsnosti, ke stanovení minimálních požadavků na školicí programy a certifikaci a podmínek pro jejich vzájemné uznávání a k přijetí doplňujících požadavků na označování. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 842/2006 jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 842/2006 se proto mění takto:

1) V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.  Komise stanoví standardní požadavky na kontroly těsnosti pro jednotlivé aplikace uvedené v odstavci 1. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2) V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Komise stanoví na základě informací od členských států a po konzultaci s příslušnými odvětvími minimální požadavky na školicí programy a certifikaci společností a příslušných pracovníků provádějících instalaci, údržbu nebo servis zařízení a systémů, na které se vztahuje čl. 3 odst. 1, a pracovníků zajišťujících činnosti uvedené v článcích 3 a 4 a podmínky pro vzájemné uznávání těchto školicích programů a certifikací. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

3) V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Podoba štítku, jenž se má použít, se stanoví regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

V případě nutnosti budou přijaty požadavky na označování, které doplňují požadavky stanovené v odstavci 1. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Před předložením návrhu výboru uvedenému v čl. 12 odst. 1 Komise přezkoumá, zda je žádoucí uvádět na štítcích dodatečné environmentální informace, včetně potenciálu globálního oteplování, přičemž přihlédne ke stávajícím způsobům označování používaných na výrobcích a zařízeních uvedených v odstavci 2.“

4) V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4.13   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES ze dne 6. září 2006 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb ( 38 )

Pokud jde o směrnici 2006/44/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení hodnot ukazatelů G pro parametry a metod rozborů, stanovených v její příloze I, technickému a vědeckému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/44/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/44/ES se proto mění takto:

1) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Komise přijímá opatření nezbytná pro přizpůsobení hodnot ukazatelů G a metod rozborů obsažených v příloze I této směrnice technickému a vědeckému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.“

2) Článek 13 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

4.14   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006 o požadované jakosti vod pro měkkýše ( 39 )

Pokud jde o směrnici 2006/113/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení hodnot ukazatelů G pro parametry a metod rozborů, stanovených v její příloze I, technickému a vědeckému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/113/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 12 směrnice 2006/113/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Komise, které je nápomocen výbor zřízený podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2006/44/ES, přijímá opatření nezbytná pro přizpůsobení hodnot ukazatelů G pro parametry a metod rozborů obsažených v příloze I této směrnice technickému a vědeckému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2006/44/ES.“

5.   EUROSTAT

5.1   Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství ( 40 )

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 696/93, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jeho přílohy hospodářskému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (EHS) č. 696/93, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (EHS) č. 696/93 se proto mění takto:

1) Články 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 5

Po skončení přechodného období podle článku 4 může Komise řídícím postupem podle čl. 7 odst. 2 povolit členskému státu používání jiných statistických jednotek výrobního systému.

Článek 6

Komise přijímá prováděcí opatření k tomuto nařízení včetně opatření, jejichž účelem je přizpůsobit hospodářskému a technickému pokroku zejména statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

2) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.2   Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu ( 41 )

Pokud jde o směrnici 95/57/ES, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení definic, které se použijí pro ukazatele zjišťování, a jakékoli úpravy jejich seznamu, k přijetí požadavků na nutnou minimální přesnost, kterým by měly odpovídat výsledky shromažďování, a postupů pro zajištění harmonizovaného zpracování systematických chyb a k přijetí podrobných pravidel pro zpracování informací shromážděných členskými státy. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 95/57/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 95/57/ES se proto mění takto:

1) V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Komise stanoví definice, které se použijí pro ukazatele zjišťování, a provádí jakékoli úpravy jejich seznamu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2.“

2) V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Shromažďování statistických informací zabezpečuje, aby výsledky odpovídaly v mezích možností požadavkům na nutnou minimální přesnost. Komise stanoví požadavky a postupy pro zajištění harmonizovaného zpracování systematických chyb. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2. Požadavky na minimální přesnost se stanoví zejména s ohledem na počet přenocování za rok na úrovni členských států.“

3) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Zpracování údajů

Členské státy zpracovávají údaje shromážděné podle článku 3 v souladu s požadavky na přesnost uvedenými v článku 4 a v souladu s podrobnými pravidly přijatými Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2. Regionální úroveň odpovídá klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) Statistického úřadu Evropských společenství.“

4) V čl. 7 odst. 3 se slova „v článku 12“ nahrazují slovy „v čl. 12 odst. 1“.

5) V článku 9 se slova „v článku 12“ nahrazují slovy „v čl. 12 odst. 1“.

6) V článku 11 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Opatření uvedená v článku 3, 4 a 6, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2.

Opatření uvedená v článku 7 a 9 se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 1.“

7) V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.3   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) ( 42 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1059/2003, je třeba zmocnit Komisi k úpravě správních jednotek, které se používají pro klasifikaci NUTS, k odchýlení jednotlivých nesprávních jednotek od demografických správních jednotek, ke změně menších správních jednotek pro potřeby úrovně NUTS 3 a ke změně nomenklatury NUTS. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1059/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1059/2003 se proto mění takto:

1) Článek 3 se mění takto:

a) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  Stávající správní jednotky, které se používají pro klasifikaci NUTS, jsou uvedeny v příloze II. Opatření upravující přílohu II, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.“;

b) v odstavci 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Jednotlivé nesprávní jednotky se však mohou odchylovat od těchto hranic na základě zvláštních zeměpisných, sociálních, hospodářských, historických nebo kulturních hledisek nebo hledisek ochrany životního prostřední, zejména v ostrovních nebo nejvzdálenějších regionech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.“

2) V čl. 4 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Opatření upravující přílohu III, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.“

3) Článek 5 se mění takto:

a) v odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:

„4.  Změny klasifikace NUTS se přijímají, ne častěji než každé tři roky, ve druhé polovině kalendářního roku na základě kritérií podle článku 3. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.“;

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  Při změně klasifikace NUTS předloží dotyčný členský stát Komisi časové řady nového regionálního rozdělení nahrazující již předané údaje. Seznam časových řad a jejich trvání stanovuje Komise, přičemž zohledňuje skutečnost, zda mohou být vůbec předloženy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2. Tyto časové řady se předkládají do dvou let od provedení změn klasifikace NUTS.“

4) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) ( 43 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1177/2003, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření týkající se sekundárních cílových oblastí a osob zahrnutých do počátečního výběrového souboru a opatření, jež mají za účel zohlednit hospodářské a technické změny. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1177/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1177/2003 se proto mění takto:

1) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Sekundární cílové oblasti jsou každým rokem počínaje rokem 2005 zahrnuty pouze v průřezové složce. V každém roce je pokryta jedna sekundární oblast. Opatření definující tyto cílové oblasti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

2) V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Osoby zahrnuté v panelové složce do počátečního výběrového souboru, tj. výběrové osoby, jsou sledovány po dobu trvání panelu. Každá z výběrových osob, která se přestěhovala do domácnosti nacházející se na území daného členského státu, je sledována na novém místě podle pravidel a postupů pro dohledávání, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3) V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4) Článek 15 se mění takto:

a) v odstavci 1 se zrušují slova „postupem podle čl. 14 odst. 2“;

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.  Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 nejméně dvanáct měsíců před začátkem roku šetření.“

5.5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství ( 44 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 138/2004, je třeba zmocnit Komisi k aktualizování metodiky souhrnných zemědělských účtů (SZÚ) ve Společenství, seznamu proměnných a lhůt pro předávání údajů u těchto souhrnných účtů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 138/2004, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 2004/468/ES.

Nařízení (ES) č. 138/2004 se proto mění takto:

1) V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Komise aktualizuje metodiku SZÚ. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 4 odst. 2.“

2) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Komise aktualizuje seznam proměnných a lhůty pro předávání údajů podle přílohy II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 4 odst. 2.“

3) Článek 4 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

5.6   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti ( 45 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 808/2004, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření k provedení modulů týkajících se různých prvků jako např. jejich výběru a zadání, úpravy a změny témat a proměnných, rozsahu pokrytí a periodicity stanovených v uvedeném nařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 808/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Články 8 a 9 nařízení (ES) č. 808/2004 se nahrazují tímto:

„Článek 8

Prováděcí opatření

1.  Opatření k provedení modulů podle tohoto nařízení se týkají výběru a zadání, úpravy a změny témat modulů a jejich proměnných, rozsahu pokrytí, referenčních období a rozdělení proměnných, periodicity a rozvrhu poskytování údajů a lhůt pro předání výsledků.

2.  Komise přijímá prováděcí opatření, včetně opatření k úpravě a aktualizaci, která jsou podmíněna hospodářskými a technickými změnami. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2 při zohlednění zdrojů, které mají členské státy k dispozici, míry zatížení respondentů, technické a metodologické proveditelnosti a spolehlivosti výsledků.

3.  Prováděcí opatření se přijímají nejméně devět měsíců před začátkem období zjišťování.

Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.7   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ( 46 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 184/2005, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení společných norem kvality i obsahu a periodicity zpráv o kvalitě a k přizpůsobení jeho příloh hospodářským a technickým změnám. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 184/2005, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 184/2005 se proto mění takto:

1) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Společné normy kvality i obsah a periodicita zpráv o kvalitě stanoví Komise s přihlédnutím k důsledkům v oblasti nákladů na shromažďování a sestavování údajů a k významným změnám týkajícím se shromažďování údajů.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

Na základě zpráv o kvalitě vyhodnocuje kvalitu předávaných údajů Komise, které je nápomocen Výbor pro platební bilanci uvedený v čl. 11 odst. 1.

Toto hodnocení Komise se zasílá pro informaci Evropskému parlamentu.“

2) Články 10 a 11 se nahrazují tímto:

„Článek 10

Přizpůsobení hospodářským a technickým změnám

Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, a která jsou nezbytná k zohlednění hospodářských a technických změn, přijímá Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3:

a) aktualizace požadavků na údaje, včetně lhůt pro předkládání, jakož i revizí, rozšíření a omezení datových toků uvedených v příloze I;

b) aktualizace definic uvedených v příloze II.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro platební bilanci (dále jen ‚výbor‘).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.  ECB se může účastnit schůzí výboru jako pozorovatel.“

5.8   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů ( 47 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1161/2005, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení časového plánu a rozpisu operací, k úpravě doby předání údajů, k úpravě podílu souhrnu Společenství a k vymezení společných norem kvality. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1161/2005, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1161/2005 se proto mění takto:

1) Článek 2 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Časový plán pro předávání každé z položek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G a případné rozhodnutí požadovat rozpis operací uvedených v příloze podle odpovídajícího sektoru přijímá Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3. Toto rozhodnutí bude přijato až poté, co Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení v souladu s článkem 9.“;

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  Komise může upravit nejvíce o pět dní dobu předání uvedenou v odstavci 3. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.“

2) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Komise může upravit podíl (1 %) souhrnu Společenství uvedený v odstavci 1. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.“

3) V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Členské státy přijmou veškerá potřebná opatření k zajištění postupného zlepšování kvality předávaných údajů za účelem splnění společných norem kvality, které vymezuje Komise. Tato opatření, která zavádějí společné normy kvality a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.“

4) Článek 7 se zrušuje.

5) Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.   INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

6.1   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy ( 48 )

Pokud jde o směrnici 1999/93/ES, je třeba zmocnit Komisi k vymezení kritérií, podle nichž členské státy stanoví, zda může být subjekt pověřen za účelem zjištění shody prostředků pro bezpečné vytváření podpisů s požadavky uvedenými v příloze III. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/93/ES jejím doplněním, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/93/ES se proto mění takto:

1) V čl. 3 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Vhodné veřejné či soukromé subjekty pověřené členskými státy stanoví shodu prostředků pro bezpečné vytváření podpisů s požadavky uvedenými v příloze III. Komise vymezuje kritéria, podle nichž členské státy stanoví, zda může být subjekt pověřen. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3.“

2) V čl. 3 odst. 5 se slova „podle článku 9“ nahrazují slovy „podle čl. 9 odst. 2“.

3) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro elektronické podpisy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.2   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně.eu ( 49 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 733/2002, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku a k přijetí obecných pravidel pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně.eu a všeobecné zásady pro registraci. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 733/2002 jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí kritérií a postupu pro ustavení rejstříku postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 733/2002 se proto mění takto:

1) V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) stanoví kritéria a postup pro ustanovení rejstříku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 6 odst. 4;“.

2) V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Po konzultaci s rejstříkem Komise přijímá obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD.eu a všeobecné zásady pro registraci. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

Tento politický rámec zahrnuje mimo jiné:

a) politiku mimosoudního urovnávání sporů;

b) opatření zaměřená proti spekulativní a zneužívající registraci jmen domény, včetně možnosti postupné registrace jmen domény, aby byl držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jakož i veřejnoprávním subjektům zaručen dostatek času na registraci jejich jmen;

c) úpravu postupu při možném odebrání jmen domény, včetně otázky uvolněných jmen domény (bona vacantia);

d) jazykové otázky a otázky týkající se zeměpisných pojmů;

e) nakládání s právy duševního vlastnictví a s jinými právy.“

3) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Komunikační výbor zřízený čl. 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) ( 50 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

7.   VNITŘNÍ TRH

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací ( 51 )

Pokud jde o směrnici 2005/36/ES, je třeba zmocnit Komisi k vymezení kritérií nezbytných pro provádění společných platforem s cílem omezit vyrovnávací opatření. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/36/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2005/36/ES se proto mění takto:

1) Článek 11 se mění takto:

a) v písm. c) bodě ii) se zrušuje druhá věta;

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Komise může upravit seznam v příloze II, aby se zohlednila odborná příprava, která splňuje požadavky uvedené v prvním pododstavci písm. c) bodě ii). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

2) V čl. 13 odst. 2 třetím pododstavci se třetí věta nahrazuje tímto:

„Komise může upravit seznam uvedený v příloze III, aby se zohlednilo regulované vzdělávání a odborná příprava, která zajišťuje srovnatelnou odbornou úroveň a která připravuje uchazeče o vzdělání na srovnatelnou úroveň odpovědností a funkcí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

3) Článek 15 se mění takto:

a) v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pokud Komise po konzultaci členských států zastává názor, že návrh společné platformy usnadní vzájemné uznávání odborných kvalifikací, může navrhnout opatření k jejich přijetí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“;

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  Má-li členský stát za to, že kritéria stanovená v opatření přijatém podle odstavce 2 již nenabízejí dostatečné záruky s ohledem na odborné kvalifikace, uvědomí o tom Komisi. Komise případně předloží návrh opatření s cílem jejich přijetí. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

4) Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Úprava seznamů činností v příloze IV

Komise může upravit seznamy činností v příloze IV, pro které se uznává odborná praxe podle článku 16, za účelem aktualizace nebo vyjasnění klasifikace za předpokladu, že to nepředstavuje změnu činností týkajících se jednotlivých kategorií. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

5) V čl. 21 odst. 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může upravit znalosti a dovednosti podle čl. 24 odst. 3, čl. 31 odst. 6, čl. 34 odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 40 odst. 3 a čl. 44 odst. 3, aby je přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

6) V článku 25 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.  Komise může upravit minimální délky odborné přípravy uvedené v bodě 5.1.3 přílohy V, aby je přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

7) V článku 26 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může zařadit nové lékařské odbornosti, které jsou zastoupeny nejméně ve dvou pětinách členských států, do bodu 5.1.3 přílohy V s cílem zohlednit změny vnitrostátních právních předpisů. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

8) V čl. 31 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může upravit obsah uvedený v bodě 5.2.1 přílohy V, aby jej přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

9) V čl. 34 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může upravit obsah uvedený v bodě 5.3.1 přílohy V, aby jej přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

10) V čl. 35 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může upravit minimální délku odborné přípravy uvedenou v druhém pododstavci, aby ji přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

11) V čl. 38 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může upravit obsah uvedený v bodě 5.4.1 přílohy V, aby jej přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

12) V čl. 40 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může upravit obsah uvedený v bodě 5.5.1 přílohy V, aby jej přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

13) V čl. 44 odst. 2 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Komise může upravit obsah uvedený v bodě 5.6.1 přílohy V, aby jej přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

14) V čl. 46 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může upravit znalosti a dovednosti uvedené v odstavci 1, aby je přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

15) Článek 58 se nahrazuje tímto:

„Článek 58

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro uznávání odborných kvalifikací.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

8.   ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE

8.1   Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě ( 52 )

Pokud jde o směrnici 89/108/EHS, je třeba zmocnit Komisi ke stanovení kritérií čistoty, která musí kryogenní média splňovat, a postupů pro odběr vzorků hluboce zmrazených potravin a pro sledování jejich teploty a teplot v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 89/108/EHS jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 89/108/EHS se proto mění takto:

1) V článku 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Kritéria čistoty, která musí tato kryogenní média splňovat, přijímá podle potřeby Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2.“

2) Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postupy pro odběr vzorků hluboce zmrazených potravin a pro sledování jejich teploty a teplot v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech přijímá Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2.“

3) Článek 12 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.

8.2   Směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin ( 53 )

Pokud jde o směrnici 90/496/EHS, je třeba zmocnit Komisi k přijetí předpisů nezbytných pro změny v seznamu vitaminů, minerálních látek a jejich doporučených denních dávek, k vymezení pojmu „vláknina“ a s ní souvisejících analytických metod, k přijetí předpisů omezujících či zakazujících určité údaje o výživové hodnotě, ke změnám a doplněním seznamu skupin živin a jejich převodních faktorů, jakož i ke stanovení rozsahu předávaných údajů a způsobu jejich sdělování v případě nebalených potravin. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 90/496/EHS, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 90/496/EHS se proto mění takto:

1) V čl. 1 odst. 4 písm. a) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a která mění seznam vitaminů, minerálních látek a jejich doporučených denních dávek, přijímá Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

2) V čl. 1 odst. 4 písm. b) třetím pododstavci se slova „podle článku 10“ nahrazují slovy „podle čl. 10 odst. 2“.

3) V čl. 1 odst. 4 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j) ‚vlákninou‘ látka vymezená Komisí a stanovená analytickou metodou, kterou určí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

4) Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Povoleny jsou pouze údaje o výživové hodnotě týkající se energetické hodnoty živin uvedených v seznamu v čl. 1 odst. 4 písm. a) bodě ii) a látek, které patří do některé skupiny výše uvedených živin nebo jsou jejich složkami. Komise může přijmout předpisy omezující či zakazující určité údaje o výživové hodnotě ve smyslu tohoto článku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

5) V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Komise může přijmout změny převodních faktorů uvedených v odstavci 1 a rozšíření seznamu v odstavci 1 o látky náležející k některé ze skupin živin v odstavci 1 nebo ke složkám těchto látek a o jejich převodní faktory pro přesnější výpočet energetické hodnoty potravin. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

6) V čl. 6 odst. 3 se slova „podle článku 10“ nahrazují slovy „podle čl. 10 odst. 2“.

7) V čl. 6 odst. 5 písm. b) se slova „podle článku 10“ nahrazují slovy „podle čl. 10 odst. 2“.

8) V druhém pododstavci čl. 6 odst. 8 se slova „podle článku 10“ nahrazují slovy „podle čl. 10 odst. 2“.

9) Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

U nebalených potravin nabízených k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování a u potravin zabalených při prodeji na přání kupujícího nebo balených pro bezprostřední prodej smějí rozsah údajů podle článku 4 a způsob jejich uvedení stanovit vnitrostátní právní předpisy, dokud Komise případně nepřijme opatření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

10) V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

8.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením ( 54 )

Pokud jde o směrnici 1999/2/ES, je třeba zmocnit Komisi k provedení pravidel souvisejících s ozařováním potravin. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/2/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí některých výjimek z pravidel souvisejících s nejvyššími dávkami záření pro potraviny a použitím ošetřování ozářením ve spojení s chemickým ošetřením a k přijetí dodatečných požadavků na schvalování ozařoven zkráceny.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí změn směrnice 1999/2/ES nebo prováděcí směrnice k ní zákazy nebo omezeními ve srovnání s předchozím právním stavem pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění ochrany veřejného zdraví postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/2/ES se proto mění takto:

1) V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Výjimky z odstavce 1 může přijmout Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 4.“

2) V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Ozařovna může být schválena pouze tehdy, pokud:

 splňuje požadavky Kodexu zásad doporučeného smíšenou komisí FAO/WHO pro Codex Alimentarius na provoz ozařoven používaných pro ošetřování potravin (viz FAO/WHO/CAC, díl XV, 1. vydání) a dodatečné požadavky, které může přijmout Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 4,

 určí osobu odpovědnou za dodržení všech podmínek nezbytných pro použití procesu.“

3) V čl. 8 odst. 3 se slova „podle článku 12“ nahrazují slovy „podle čl. 12 odst. 2“.

4) V čl. 9 odst. 2 písm. a) prvním pododstavci se slova „podle článku 12“ nahrazují slovy „podle čl. 12 odst. 2“.

5) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 55 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6) V čl. 14 odst. 2 se slova „podle článku 12“ nahrazují slovy „podle čl. 12 odst. 2“.

7) V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Tuto směrnici nebo prováděcí směrnici může Komise změnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění ochrany veřejného zdraví a změny musí být ve všech případech omezeny na zákazy nebo omezení ve srovnání s předchozím právním stavem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 12 odst. 5.“

8.4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy ( 56 )

Pokud jde o směrnici 2002/46/ES, je třeba zmocnit Komisi k přijetí zvláštních pravidel pro vitaminy a minerály používané jako doplňky stravy, včetně ke stanovení zvláštních hodnot maximálního a minimálního množství pro vitaminy a minerály, které jsou přítomny v doplňcích stravy, a kritérií pro jejich čistotu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/46/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí opatření zakazujících používání dříve schválených vitaminů nebo minerálů postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/46/ES se proto mění takto:

1) V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Kritéria pro čistotu látek uvedených v příloze II této směrnice přijímá Komise s výjimkou případů, kdy se tato kritéria použijí podle odstavce 3. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

2) V článku 4 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.  Změny seznamů uvedených v odstavci 1, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 13 odst. 4 s cílem vyjmout vitamin nebo minerál ze seznamu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.“

3) V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  Maximální a minimální množství vitaminů a minerálních látek podle odstavců 1, 2 a 3 přijímá Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

4) V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Komise přijímá změny za účelem změny této směrnice nebo jejích prováděcích opatření, aby byly odstraněny nedostatky uvedené v odstavci 1 a aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 13 odst. 4 s cílem tyto změny přijmout. Členský stát, který přijal ochranná opatření, si může tato opatření ponechat, dokud tyto změny nejsou přijaty.“

5) Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 57 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

9.   ENERGETIKA A DOPRAVA

9.1   Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách ( 58 )

Pokud jde o směrnici 91/672/EHS, je třeba zmocnit Komisi k úpravě seznamu národních osvědčení vůdců pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 91/672/EHS, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 91/672/EHS se proto mění takto:

1) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

V případě potřeby Komise upraví seznam osvědčení uvedených v příloze I této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.“

2) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9.2   Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku ( 59 )

Pokud jde o směrnici 92/75/EHS, je třeba zmocnit Komisi k doplnění dalších spotřebičů pro domácnost do seznamu v čl. 1 odst. 1 a k přijetí opatření týkajících se druhů spotřebičů pro domácnost. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 92/75/EHS jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 92/75/EHS se proto mění takto:

1) V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Další typy spotřebičů pro domácnost mohou být doplněny do seznamu uvedeného v tomto článku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 2.“

2) V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Podrobnosti týkající se energetického štítku a informačního listu musí být definovány pro jednotlivé druhy spotřebičů ve směrnicích přijatých podle této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 2.“

3) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Kde je možné dosáhnout významných úspor energie, přijímá Komise opatření týkající se vytvoření a fungování systému, ve formě prováděcích směrnic a doplnění dalších spotřebičů pro domácnost na seznam stanovený v čl. 1 odst. 1, a přizpůsobuje tato opatření technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 2.“

4) Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9.3   Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství ( 60 )

Pokud jde o směrnici 96/50/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení vzoru osvědčení vůdce plavidla vývoji odborných poznatků požadovaných pro vydání osvědčení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/50/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/50/ES se proto mění takto:

1) Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Komise může přizpůsobit vzor osvědčení vůdce plavidla stanovený v příloze I vývoji odborných poznatků požadovaných pro vydání osvědčení a stanovených v příloze II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2.“

2) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 7 směrnice 91/672/EHS.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9.4   Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich ( 61 )

Pokud jde o směrnici 98/41/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení některých ustanovení směrnice, aniž by byla rozšířena oblast její působnosti, aby byly zohledněny změny úmluvy SOLAS vztahující se k registračnímu systému, které vstoupí v platnost po přijetí této směrnice. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 98/41/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 98/41/ES se proto mění takto:

1) Článek 9 se mění takto:

a) v odst. 3 písm. b) se slova „podle článku 13“ nahrazují slovy „podle čl. 13 odst. 2“;

b) v odst. 4 třetím pododstavci se slova „podle článku 13“ nahrazují slovy „podle čl. 13 odst. 2“.

2) V článku 12 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčeny postupy pro změnu úmluvy SOLAS, může být tato směrnice změněna s cílem zajistit uplatnění změn úmluvy SOLAS vztahujících se k registračnímu systému, které vstoupí v platnost po přijetí této směrnice, pro účely této směrnice bez rozšíření její oblasti působnosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

3) Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení (ES) č. 2099/2002.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 62 ), s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

9.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu ( 63 )

Pokud jde o směrnici 2000/59/ES, je třeba zmocnit Komisi k úpravě jejích příloh, definice stanovené v čl. 2 písm. b) a odkazů na nástroje Společenství a Mezinárodní námořní organizace (IMO) a k úpravě příloh, je-li to nezbytné ke zdokonalení režimu vytvořeného směrnicí 2000/59/ES, a k zohlednění opatření Společenství nebo IMO, která vstoupí v platnost po přijetí této směrnice, aby bylo zajištěno harmonizované provedení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/59/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2000/59/ES se proto mění takto:

1) Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 64 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2) Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Postup provádění změn

Komise může změnit přílohy této směrnice, definice v čl. 2 písm. b) a odkazy na nástroje Společenství a nástroje IMO za účelem uvedení do souladu s opatřeními Společenství nebo IMO, která vstoupí v platnost; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice.

Dále může Komise měnit přílohy této směrnice, je-li to nezbytné ke zdokonalení režimu vytvořeného touto směrnicí; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002.“

9.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady ( 65 )

Pokud jde o směrnici 2001/96/ES, je třeba zmocnit Komisi ke změně některých definic a odkazů na mezinárodní úmluvy, předpisy, rezoluce a oběžníky IMO, normy ISO, předpisy Společenství a přílohy, s cílem provádět postupy stanovené směrnicí a uvést je do souladu s mezinárodními předpisy a předpisy Společenství, které budou přijaty, změněny nebo uvedeny v platnost po přijetí směrnice 2001/96/ES; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti uvedené směrnice. Také je vhodné zmocnit Komisi ke změně postupů používaných mezi loděmi přepravujícími hromadné náklady a terminály a povinností podávání zpráv. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/96/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/96/ES se proto mění takto:

1) Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 66 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2) V článku 15 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.  Definice stanovené v čl. 3 bodech 1 až 6 a 15 až 18, odkazy na mezinárodní úmluvy, předpisy, rezoluce a oběžníky IMO, normy ISO a předpisy Společenství a přílohy mohou být změněny s cílem uvést je do souladu s mezinárodními předpisy a předpisy Společenství, které budou přijaty, změněny nebo uvedeny v platnost po přijetí této směrnice; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

2.  Komise může změnit článek 8 a přílohy pro provádění postupů stanovených v této směrnici a změnit nebo zrušit povinnosti podávání zpráv podle čl. 11 odst. 2 a článku 12; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.“

9.7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich ( 67 )

Pokud jde o směrnici 2002/6/ES, je třeba zmocnit Komisi ke změně seznamů ohlašovacích formalit lodí připlouvajících do přístavů, podpisů, technických specifikací a vzorů formulářů FAL Mezinárodní námořní organizace (IMO). Také je vhodné zmocnit Komisi k úpravě odkazů na nástroje IMO, aby byla směrnice 2002/6/ES uvedena do souladu s opatřeními Společenství a IMO. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/6/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/6/ES se proto mění takto:

1) Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Postup provádění změn

Opatření upravující přílohy I a II této směrnice a odkazy na dokumenty IMO za účelem jejich uvedení do souladu s opatřeními Společenství nebo IMO, která vstoupí v platnost, přijímá Komise; tyto změny však nesmějí rozšířit oblast působnosti této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 2.“

2) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení (ES) č. 2099/2002 ( 68 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

9.8   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství ( 69 )

Pokud jde o směrnici 2002/30/ES, je třeba zmocnit Komisi k úpravě seznamu městských letišť stanoveného v příloze I. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/30/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/30/ES se proto mění takto:

1) Článek 2 se mění takto:

a) v písmenu b) se zrušuje druhá věta;

b) doplňuje se druhý pododstavec, který zní:

„Komise může upravit přílohu I. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

2) V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9.9   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov ( 70 )

Pokud jde o směrnici 2002/91/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení některých částí obecného rámce stanoveného v její příloze technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/91/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/91/ES se proto mění takto:

1) V článku 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy použijí na celostátní nebo regionální úrovni metodu výpočtu energetické náročnosti budov vycházející z obecného rámce stanoveného v příloze. Komise přizpůsobuje části 1 a 2 přílohy s přihlédnutím k normám používaným podle vnitrostátního práva. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.“

2) V článku 13 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Opatření k přizpůsobení bodů 1 a 2 přílohy této směrnice technickému pokroku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.“

3) Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9.10   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro ( 71 )

Pokud jde o směrnici 2003/25/ES, je třeba zmocnit Komisi k úpravě zvláštních požadavků na stabilitu a obecných zásad pro správy jednotlivých států za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), a za účelem zlepšení účinnosti uvedené směrnice na základě zkušeností a technického pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/25/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2003/25/ES se proto mění takto:

1) Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změny

Komise může změnit přílohy této směrnice za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), a za účelem zlepšení účinnosti této směrnice na základě zkušeností a technického pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.“

2) Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 72 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

9.11   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu ( 73 )

Pokud jde o směrnici 2003/59/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení jejích příloh vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/59/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2003/59/ES se proto mění takto:

1) Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku

Opatření k přizpůsobení příloh I a II vědeckému a technickému pokroku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 2.“

2) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9.12   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel ( 74 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 785/2004, je třeba zmocnit Komisi ke změně hodnot souvisejících s pojištěním odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu a hodnot souvisejících s pojištěním odpovědnosti ve vztahu k třetím osobám. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 785/2004, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 785/2004 se proto mění takto:

1) V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.  Hodnoty uvedené v tomto článku se mohou měnit podle potřeby, pokud to vyžadují změny odpovídajících mezinárodních smluv. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3.“

2) V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Hodnoty uvedené v tomto článku se mohou měnit podle potřeby, pokud to vyžadují změny odpovídajících mezinárodních smluv. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3.“

3) V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9.13   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství ( 75 )

Pokud jde o nařízení (ES) č. 336/2006, je třeba zmocnit Komisi k úpravě jeho přílohy obsahující ustanovení, která jsou určena správám v souvislosti s prováděním mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 336/2006, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 336/2006 se proto mění takto:

1) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Úpravy přílohy II, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 76 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

9.14   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách ( 77 )

Pokud jde o směrnici 2006/32/ES, je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení některých hodnot a výpočetních metod technickému pokroku, k upřesnění a doplnění obecného rámce pro měření a prověřování úspor energie, ke zvýšení procentního podílu harmonizovaného výpočtu prováděného postupem zdola nahoru užitým v modelu harmonizovaného výpočtu a k vytvoření sady harmonizovaných ukazatelů energetické účinnosti a směrodatných hodnot. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/32/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/32/ES se proto mění takto:

1) Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Přezkum a přizpůsobení technickému pokroku

1.  Hodnoty a výpočetní metody uvedené v přílohách II až V této směrnice se přizpůsobují technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3.

2.  Do 1. ledna 2010 Komise upřesní a doplní podle potřeby body 2 až 6 přílohy IV, s ohledem na obecný rámec stanovený v uvedené příloze. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3.

3.  Do 1. ledna 2012 Komise zvýší procentní podíl harmonizovaného výpočtu prováděného postupem zdola nahoru užitým v modelu harmonizovaného výpočtu uvedeném v bodě 1 přílohy IV, aniž jsou dotčeny vnitrostátní programy, které již nyní využívají vyšší procentní podíl. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3. Nový model harmonizovaného výpočtu s výrazně vyšším procentním podílem výpočtů prováděných postupem zdola nahoru se použije od 1. ledna 2012.

Je-li to proveditelné a možné, použije se při měření celkových úspor za celou dobu používání této směrnice nový model harmonizovaného výpočtu uvedený v prvním pododstavci, aniž by tím byly dotčeny vnitrostátní programy s vyšším podílem výpočtů prováděných postupem zdola nahoru.

4.  Do 1. ledna 2010 Komise vytvoří sadu harmonizovaných ukazatelů energetické účinnosti a směrodatných hodnot založených na těchto ukazatelích a zohlední přitom dostupné údaje nebo údaje, které mohou být bez nadměrných nákladů pro každý členský stát získány. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3. Při vytváření těchto harmonizovaných ukazatelů energetické účinnosti a směrodatných hodnot Komise použije jako referenční dokument orientační seznam uvedený v příloze V. Členské státy postupně zapracují tyto ukazatele a směrodatné hodnoty do statistických údajů zařazených do svých akčních plánů na zvýšení energetické účinnosti uvedených v článku 14 a použijí je jako jeden z dostupných nástrojů pro rozhodování o budoucích prioritních oblastech ve svých akčních plánech na zvýšení energetické účinnosti.

Komise do 17. května 2011 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku při stanovení ukazatelů a směrodatných hodnot.“

2) Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“
Chronologický index

1. Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání

2. Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce

3. Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

4. Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě

5. Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

6. Směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin

7. Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod

8. Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

9. Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách

10. Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel

11. Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku

12. Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství

13. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím

15. Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu

16. Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

17. Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES ze dne 16. prosince 1996 o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken

19. Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich

20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením

21. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech

22. Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů

23. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků

24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy

25. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů

26. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě

27. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu

28. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů

29. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady

30. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich

31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

32. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství

33. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně.eu

34. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy

35. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

36. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

37. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov

38. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

39. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro

40. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

41. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků

42. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC)

43. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

44. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů

45. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství

46. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích

47. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

48. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti

49. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel

50. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

51. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic

52. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů

53. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací

54. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství

55. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

56. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách

57. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech

58. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES ze dne 6. září 2006 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb

59. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006 o požadované jakosti vod pro měkkýše( 1 ) Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 35.

( 2 ) Úř. věst. C 117, 14.5.2008, s. 1.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008.

( 4 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 5 ) Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

( 6 ) Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26.

( 8 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.“

( 9 ) Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19.

( 10 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.“

( 11 ) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

( 12 ) Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19.

( 13 ) Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13.

( 14 ) Úř. věst. L 42, 15.2.2003, s. 38.

( 15 ) Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

( 16 ) Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 38.

( 17 ) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 153.

( 18 ) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

( 19 ) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.“

( 20 ) Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15.

( 21 ) Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 1.

( 22 ) Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

( 23 ) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.“

( 24 ) Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.

( 25 ) Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

( 26 ) Úř. věst. L 31, 5.2.1976, s. 1.

( 27 ) Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.

( 28 ) Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

( 29 ) Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24.

( 30 ) Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.

( 31 ) Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

( 32 ) Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 16.

( 33 ) Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

( 34 ) Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 12.

( 35 ) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

( 36 ) Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87.

( 37 ) Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

( 38 ) Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 20.

( 39 ) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 14.

( 40 ) Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.

( 41 ) Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 32.

( 42 ) Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

( 43 ) Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 19.

( 44 ) Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1.

( 45 ) Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.

( 46 ) Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.

( 47 ) Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 22.

( 48 ) Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

( 49 ) Úř. věst. L 113, 30.4.2002, s. 1.

( 50 ) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.“

( 51 ) Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.

( 52 ) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34.

( 53 ) Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.

( 54 ) Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 16.

( 55 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.“

( 56 ) Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

( 57 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.“

( 58 ) Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.

( 59 ) Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

( 60 ) Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 31.

( 61 ) Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35.

( 62 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

( 63 ) Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

( 64 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( 65 ) Úř. věst. L 13, 16.1.2002, s. 9.

( 66 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( 67 ) Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 31.

( 68 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( 69 ) Úř. věst. L 85, 28.3.2002, p. 40.

( 70 ) Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 65.

( 71 ) Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 22.

( 72 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( 73 ) Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4.

( 74 ) Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 1.

( 75 ) Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 1.

( 76 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( 77 ) Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU