(ES) č. 555/2008Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1-80 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. června 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. července 2008 Nabývá účinnosti: 30. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 3. března 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 555/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

(Úř. věst. L 170 30.6.2008, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 42/2009 ze dne 20. ledna 2009,

  L 16

6

21.1.2009

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 702/2009 ze dne 3. srpna 2009,

  L 202

5

4.8.2009

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010,

  L 232

1

2.9.2010

 M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 314/2012 ze dne 12. dubna 2012,

  L 103

21

13.4.2012

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 568/2012 ze dne 28. června 2012,

  L 169

13

29.6.2012

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 202/2013 ze dne 8. března 2013,

  L 67

10

9.3.2013

 M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 600/2013 ze dne 24. června 2013,

  L 172

13

25.6.2013

 M9

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 752/2013 ze dne 31. července 2013,

  L 210

17

6.8.2013

 M10

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 994/2013 ze dne 16. října 2013,

  L 276

1

17.10.2013

 M11

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 168/2014 ze dne 21. února 2014,

  L 54

14

22.2.2014

 M12

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 612/2014 ze dne 11. března 2014,

  L 168

62

7.6.2014

 M13

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 614/2014 ze dne 6. června 2014,

  L 168

73

7.6.2014

►M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1991 ze dne 5. listopadu 2015,

  L 290

9

6.11.2015

 M15

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/38 ze dne 14. ledna 2016,

  L 11

1

16.1.2016

►M16

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016,

  L 190

1

15.7.2016

►M17

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017,

  L 58

1

28.2.2018


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 139, 5.6.2010, s.  3 (555/2008)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 555/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vínaHLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

▼M17 —————

▼BHLAVA II

PROGRAMY PODPORYKAPITOLA I

Postup předkládání

▼M16 —————

▼BKAPITOLA II

Způsobilá opatření

▼M16 —————

▼BOddíl 7

Odstranění vedlejších výrobků

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BHLAVA III

OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMIKAPITOLA I

Vstupní cena hroznové šťávy a hroznového moštu

▼M17 —————▼BHLAVA IV

PRODUKČNÍ POTENCIÁLKAPITOLA I

Protiprávní výsadba

Článek 55

Sankce za nesplnění povinnosti klučení

1.  Sankce uvedené v čl. 85 odst. 3 a čl. 86 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 479/2008 se stanoví tak, aby zajišťovaly náležitý postih za porušení dotyčných ustanovení.

Aniž jsou dotčeny případné dřívější sankce uložené členskými státy, stanoví členské státy sankce uvedené v čl. 85 odst. 3 a čl. 86 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 479/2008 na základě těchto zásad:

a) základní finanční sankce je uložena ve výši nejméně 12 000 EUR na hektar,

b) členské státy mohou uvedenou sankci zvýšit na základě obchodní hodnoty vína produkovaného na dotčených vinicích.

2.  Členské státy uloží sankci uvedenou v čl. 85 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008:

a) za protiprávní výsadbu existující v době vstoupení tohoto nařízení v platnost poprvé dne 1. ledna 2009;

b) za protiprávní výsadbu provedenou po vstoupení tohoto nařízení v platnost poprvé s účinností od data této výsadby.

Sankce se znovu ukládá každých 12 měsíců počítáno od uvedených dat a v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 tohoto článku až do splnění povinnosti klučení.

3.  Členské státy uloží sankci uvedenou v čl. 86 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 479/2008 za nesplnění povinnosti klučení poprvé dne 1. července 2010 a poté každých 12 měsíců až do jejího splnění v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 tohoto článku.

4.  Sankce vybrané ve smyslu tohoto článku si ponechají dotyčné členské státy.

Článek 56

Sankce za nedodržení zákazu uvádění do oběhu

1.  Sankce uvedené v čl. 87 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 se stanoví tak, aby zajišťovaly náležitý postih ze porušení dotyčných ustanovení.

2.  Sankce uvedené v odstavci 1 se uloží dotyčnému producentovi, který má více než 0,1 hektaru plochy vinic, a buď:

a) nepředloží smlouvu o destilaci ve lhůtě uvedené v čl. 57 odst. 1 druhém pododstavci nebo se tyto smlouvy nevztahují na celou dotyčnou produkci uvedenou v prohlášení o sklizni nebo produkci; nebo

b) neinformuje příslušný orgán o zamýšlené zelené sklizni ve lhůtě uvedené v čl. 57 odst. 1 třetím pododstavci nebo neprovede zelenou sklizeň uspokojivě.

3.  Členské státy uloží sankce uvedené v odstavci 1:

a) v případě nepředložení smlouvy o destilaci jeden měsíc po uplynutí lhůty stanovené v čl. 57 odst. 1 druhém pododstavci,

b) v případě nedodržení pravidel týkajících se zelené sklizně dne 1. září dotyčného kalendářního roku.

4.  Sankce vybrané ve smyslu tohoto článku si ponechají dotyčné členské státy.

Článek 57

Neuvádění do oběhu nebo destilace

1.  V případě čl. 87 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 jsou hrozny nebo výrobky z nich určeny pouze pro:

a) destilaci výhradně na náklady producenta;

b) zelenou sklizeň v souladu s definicí v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 na náklady dotyčného producenta;

c) spotřebu domácnosti vinaře; tato možnost je přijatelná, pouze nepřesahuje-li plocha vinic daného producenta 0,1 hektaru.

V případě destilace uvedené v prvním pododstavci písm. a):

 předloží producenti smlouvu o destilaci uvedenou v čl. 87 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 do konce hospodářského roku, kdy byly výrobky vyprodukovány;

 výrobky vyprodukované před legalizací vinice podle čl. 86 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 podléhají povinnosti destilace.

V případě zelené sklizně uvedené v prvním pododstavci písm. b) informují producenti příslušný orgán předem o svém záměru před datem stanoveným členskými státy podle čl. 12 odst. 1 písm. b). Členské státy kontrolují zelenou sklizeň podle čl. 12 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení.

2.  Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, mohou členské státy pro usnadnění kontroly stanovit producentům povinnost oznámit příslušnému orgánu daného členského státu před datem stanoveným členskými státy podle čl. 12 odst. 1 písm. b), kterou z možností uvedených v tomto článku v odstavci 1 prvním pododstavci písm. a) až c) zvolí.

Členské státy mohou také omezit výběr producentů na jednu až dvě možnosti uvedené v odstavci 1 prvním pododstavci písm. a) až c).

3.  V případě, že má daný producent vinice, jejichž výrobky lze uvádět na trh, jsou příslušné orgány odpovědné zajistit, aby výrobky z protiprávní výsadby nebyly přidány k výrobkům z těchto ostatních vinic, které jsou uváděny na trh.

▼M14

Článek 58

Sdělení

1.  Členské státy sdělí každoročně Komisi do 1. března plochy, za něž byla placena sankce, a výši sankce, která byla skutečně uložena, v tabulce 1 přílohy XIII. Dále sdělí Komisi své právní předpisy vztahující se na tyto sankce.

Tato povinnost se nevztahuje na členské státy, které již nemají protiprávní výsadbu, jež by musela být vyklučena.

2.  Není-li v příslušných tabulkách přílohy XIII tohoto nařízení uvedeno jinak, uvádějí se ve sděleních podle čl. 85c odst. 3, čl. 188a odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 údaje za předchozí hospodářský rok.

Pro každoroční sdělení se použijí tabulky 3 a 7 přílohy XIII tohoto nařízení.

3.  Členské státy mohou rozhodnout, zda do sdělení podle odstavců 1 a 2 zahrnou informace týkající se jednotlivých regionů.

▼B

Článek 59

Omezení podpůrných opatření pro členské státy

V případě, že členské státy nesdělí v příslušné lhůtě některou z tabulek uvedených v článku 58, kromě tabulky 2, na formuláři uvedeném v příloze XIII tohoto nařízení, obsahující informace uvedené v čl. 85 odst. 4, čl. 86 odst. 5 a čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 a náležitě vyplněnou, může být jejich příděl prostředků na podpůrná opatření uvedená v článku 7 nařízení (ES) č. 479/2008 snížen, jak je uvedeno v čl. 89 písm. a) nařízení (ES) č. 479/2008. Komise může rozhodnout, že podle rozsahu nesplnění uvedené povinnosti propadne za každý měsíc prodlení částka až do celkové výše 1 % přídělu na podpůrná opatření daného členského státu, počínaje hospodářským rokem následujícím po roce, kdy mělo být sdělení učiněno.KAPITOLA II

Přechodný režim práv na výsadbu

▼M16 —————

▼M14

Článek 61

Ohlašovací povinnost členských států týkající se práv na novou výsadbu

Členské státy sdělí Komisi do 1. března 2016 následující informace týkající se období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015:

a) celková plocha, na kterou byla udělena práva na novou výsadbu v souladu s čl. 60 odst. 1, 2 a 3 a

b) celková plocha, na kterou byla souhrnně udělena práva na novou výsadbu v souladu s článkem 85h nařízení (ES) č. 1234/2007; jestliže členský stát využije výjimku podle čl. 60 odst. 6 tohoto nařízení, sděluje místo toho odhad příslušné celkové plochy, který je založen na výsledcích prováděného dohledu.

Toto sdělení se podává na formuláři uvedeném v tabulce 8 přílohy XIII tohoto nařízení.

Členské státy mohou rozhodnout, zda do těchto sdělení zahrnou informace o jednotlivých regionech.

▼M16 —————

▼B

Článek 65

Rezervy práv na výsadbu

▼M16 —————

▼M14

5.  Členské státy sdělí Komisi do 1. března 2016 na formuláři uvedeném v tabulce 9 přílohy XIII následující informace týkající se období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015:

a) práva na výsadbu přidělená do rezerv;

b) práva na výsadbu udělená z rezervy za úhradu nebo bez úhrady.

▼M16 —————

▼M6 —————

▼BKAPITOLA IV

Soupis a měření osázených ploch

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BHLAVA V

KONTROLY V ODVĚTVÍ VÍNAKAPITOLA I

Zásady kontroly

▼M16 —————

▼M17 —————▼BHLAVA VI

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M16 —————

▼M17 —————

▼B

Článek 103

Zrušení a odkazy

1.  Nařízení (ES) č. 1227/2000, (ES) č. 1623/2000, (ES) č. 2729/2000 a (ES) č. 883/2001 se zrušují.

Avšak,

a) příslušná pravidla stanovená v nařízeních (ES) č. 1227/2000 a (ES) č. 1623/2000 zůstávají v platnosti, pokud opatření způsobilá podle nařízení (ES) č. 1493/1999 byla zahájena nebo provedena před 1. srpnem 2008;

▼M1

b) tabulka 9 přílohy nařízení (ES) č. 1227/2000 zůstává v platnosti, nestanoví-li jinak prováděcí nařízení o etiketách a obchodní úpravě vín, které má být přijato na základě článku 63 nařízení (ES) č. 479/2008;

▼B

c) příloha I nařízení (ES) č. 1623/2000 zůstává v platnosti do 31. července 2012.

2.  Odkazy na nařízení zrušená podle odstavce 1 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XXII.

Článek 104

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2008.

Avšak článek 2 a hlava IV kapitola III se použijí od 30. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M16 —————

▼M17 —————

▼M6 —————

▼M17 —————

▼B
PŘÍLOHA XXII

Srovnávací tabulky podle čl. 103 odst. 21.  Nařízení (ES) č. 1227/2000

Nařízení (ES) č. 1227/2000

Toto nařízení

Článek 3

Články 60 a 61

Čl. 4(1)

Článek 62

Čl. 4 odst. 2–7

Článek 63

Čl. 4 odst. 8

Článek 64

Čl. 5 odst. 1

Čl. 65 odst. 1

Čl. 5 odst. 3

Článek 64

Čl. 5 odst. 4

Čl. 65 odst. 2

Čl. 5 odst. 5

Čl. 65 odst. 3

Čl. 5 odst. 6

Čl. 65 odst. 4

Čl. 8 odst. 1

Čl. 70 odst. 12.  Nařízení (ES) č. 1623/2000

Nařízení (ES) č. 1623/2000

Toto nařízení

Článek 12

Článek 32

Článek 13

Článek 33

Čl. 14a odst. 1

Článek 34

Čl. 46 odst. 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 50 odst. 2

Článek 223.  Nařízení (ES) č. 2729/2000

Nařízení (ES) č. 2729/2000

Toto nařízení

Čl. 2 odst. 3

Čl. 76 písm. d)

Čl. 2 odst. 4

Čl. 76 písm. e)

Čl. 3 odst. 1

Čl. 82 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 82 odst. 2

Článek 4

Článek 83

Článek 5

Článek 81

Článek 7

Článek 84

Článek 8

Článek 85

Článek 9

Článek 86

Článek 10

Článek 87

Článek 11

Článek 88

Článek 12

Článek 89

Článek 13

Článek 90

Článek 14

Článek 91

Článek 15

Článek 92

Článek 16

Článek 93

Článek 17

Článek 94

Článek 19

Článek 954.  Nařízení (ES) č. 883/2001

Nařízení (ES) č. 883/2001

Toto nařízení

Čl. 14 odst. 1

Čl. 39 odst. 1

Článek 20

Článek 40

Článek 21

Článek 41

Článek 22

Článek 42

Článek 24

Článek 43

Článek 25

Článek 44

Článek 26

Článek 45

Čl. 27 odst. 1

Článek 46

Článek 28

Článek 47

Článek 29

Článek 48

Článek 30

Článek 49

Čl. 31 odst. 2

Článek 51

Článek 32

Článek 50

Čl. 34 písm. a)

Článek 52

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU