(ES) č. 452/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227-233 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2008 Nabývá účinnosti: 24. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 452/2008

ze dne 23. dubna 2008

o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 145 4.6.2008, s. 227)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019,

  L 261I

1

14.10.2019
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 452/2008

ze dne 23. dubna 2008

o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„statistikami Společenství“ statistika Společenství podle definice v čl. 2 první odrážce nařízení (ES) č. 322/97;

b) 

„vypracováváním statistik“ vypracovávání statistik podle definice v čl. 2 druhé odrážce nařízení (ES) č. 322/97;

c) 

„vnitrostátními orgány“ vnitrostátní orgány podle definice v čl. 2 třetí odrážce nařízení (ES) č. 322/97;

d) 

„vzděláváním“ organizované a soustavné sdělování, které má mít za následek učení ( 1 );

e) 

„celoživotním učením“ veškeré činnosti učení podniknuté během celého života s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a schopnosti v rámci osobního, občanského, sociálního nebo zaměstnaneckého hlediska ( 2 );

f) 

„mikrodaty“ jednotlivé statistické záznamy;

g) 

„důvěrnými údaji“ údaje, které umožňují pouze nepřímou identifikaci příslušných statistických jednotek v souladu s nařízením (ES) č. 322/97 a nařízením (Euratom, EHS) č. 1588/90.

▼M1

Článek 3

Oblasti

Toto nařízení se vztahuje na vypracovávání statistik ve dvou oblastech:

a) 

oblast 1 zahrnuje statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy;

b) 

oblast 2 zahrnuje další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení, jako jsou statistiky o lidském kapitálu a o sociálním a ekonomickém přínosu vzdělávání, které nespadají do oblasti 1 ani se na ně nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ( 3 )

V těchto oblastech se statistiky vypracovávají v souladu s přílohou.

▼B

Článek 4

Statistická opatření

1.  Vypracovávání statistik Společenství v oblasti vzdělávání a celoživotního učení se provádí prostřednictvím jednotlivých statistických opatření takto:

▼M1

a) 

pravidelným předáváním statistik o vzdělávání a celoživotním učení členskými státy, a to ve stanovených lhůtách pro oblast 1;

b) 

využitím dalších statistických informačních systémů a zjišťování k poskytnutí dodatečných statistických proměnných a ukazatelů o vzdělávání a celoživotním učení, odpovídajících oblasti 2;

▼B

c) 

vytvořením, zdokonalením a aktualizací norem a příruček týkajících se statistických rámců, konceptů a metod;

d) 

zlepšováním kvality údajů v souvislosti s kvalitativním rámcem včetně:

— 
relevance,
— 
přesnosti,
— 
aktuálnosti a včasnosti,
— 
dostupnosti a srozumitelnosti,
— 
srovnatelnosti a
— 
soudržnosti.

Komise přihlíží k dostupným kapacitám členských států pro sběr a zpracování údajů a pro vytváření koncepcí a metod.

U shromažďovaných údajů se případně věnuje zvláštní pozornost regionálnímu rozměru. Údaje se případně systematicky rozepisují podle pohlaví.

2.  Komise (Eurostat) usiluje o spolupráci se statistickým úřadem při Unesco, s OECD a s dalšími mezinárodními organizacemi, kdykoli je to možné, s cílem zajistit mezinárodní srovnatelnost údajů a zamezit duplicitě činností, zejména pokud jde o vytváření a zdokonalování statistických koncepcí a metod a o předávání statistik členskými státy.

3.  V případě, že vyvstanou významné nové požadavky na údaje nebo je shledána nedostatečná kvalita údajů, a před každým sběrem údajů zavede Komise (Eurostat) pilotní studie, jež členské státy provádějí na základě dobrovolnosti. Účelem pilotních studií je zhodnocení proveditelnosti příslušného sběru údajů s ohledem na prospěšnost dostupnosti daných údajů v poměru k nákladům spojeným s takovým sběrem údajů a se zátěží respondentů. Pilotní studie nemusí nutně vést k odpovídajícím prováděcím opatřením.

Článek 5

Sdělování mikrodat o jednotlivcích

Je-li to nezbytné pro vypracovávání statistik Společenství, členské státy sdělují Komisi (Eurostatu) důvěrná mikrodata získaná na základě výběrových šetření, a to v souladu s ustanoveními o sdělování důvěrných údajů stanovenými v nařízení (ES) č. 322/97 a nařízení (Euratom, EHS) č. 1588/90. Členské státy zajistí, aby sdělované údaje neumožňovaly přímou identifikaci statistických jednotek (jednotlivců).

Článek 6

Prováděcí opatření

1.  Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, včetně opatření k zohlednění hospodářského a technického rozvoje v souvislosti se sběrem, předáváním a zpracováním údajů, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3 za účelem zajištění předávání vysoce kvalitních údajů:

a) 

výběr a určení témat v jednotlivých oblastech a jejich sledovaných parametrů v závislosti na politických nebo technických potřebách;

b) 

rozpis parametrů;

c) 

sledované období a lhůty pro předávání výsledků;

d) 

požadavky na kvalitu, včetně požadované přesnosti;

e) 

rámec pro podávání zpráv o kvalitě.

Pokud z těchto opatření vyplývá požadavek na výrazné rozšíření stávajícího sběru údajů nebo na nový sběr údajů či zjišťování, vycházejí prováděcí rozhodnutí z analýzy nákladů a přínosů, která se provádí v rámci souborné analýzy účinků a dopadů a která zohledňuje přínos těchto opatření, náklady, které ponesou členské státy, a zátěž respondentů.

▼M1

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 zohlední:

a) 

u obou oblastí možné zatížení vzdělávacích institucí a jednotlivců;

b) 

u obou oblastí výsledky pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3;

c) 

u oblasti 1 poslední dohody mezi Statistickým úřadem UNESCO, OECD a Komisí (Eurostatem) ohledně konceptů, definic, formátu sběru údajů, zpracování údajů, periodicity a lhůt pro předávání výsledků;

d) 

u oblasti 2 dostupnost, vhodnost a právní kontext stávajících zdrojů údajů Společenství po důkladném prověření všech stávajících zdrojů údajů.

▼B

3.  V případě nutnosti se omezené výjimky a přechodná období pro jeden nebo více členských států přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2, přičemž tyto výjimky a přechodná období musí být založeny na objektivních důvodech.

Článek 7

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

OBLASTI

Oblast 1: Systémy vzdělávání a odborné přípravy

1.   Cíl

Cílem tohoto sběru údajů je poskytnout srovnatelné údaje o klíčových aspektech systémů vzdělávání a odborné přípravy, konkrétně o účasti na vzdělávacích programech a o jejich absolvování, jakož i o nákladech a druzích zdrojů vyčleněných pro vzdělávání a odbornou přípravu.

2.   Rozsah

Sběr údajů se týká veškerých vnitrostátních vzdělávacích činností bez ohledu na způsob vlastnictví či sponzorování dotčených institucí (veřejné či soukromé, domácí či zahraniční) a bez ohledu na to, jakým způsobem se vzdělávání poskytuje. Sběr údajů tedy zahrnuje všechny kategorie a věkové skupiny studentů.

3.   Témata

Shromažďují se údaje o:

a) 

zápisech studentů včetně charakteristiky studentů;

b) 

nových studentech;

c) 

absolventech a dokončení studia;

d) 

nákladech na vzdělávání;

e) 

pedagogických pracovnících;

f) 

vyučovaných cizích jazycích;

g) 

velikosti tříd,

jež umožňují vypočítat ukazatele ohledně vstupů, postupů a výstupů systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Členské státy předají příslušné informace (metadata) popisující zvláštnosti vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich shodu s mezinárodními klasifikacemi a případné odchylky od specifikací v žádosti o údaje a případné další informace, jež jsou pro interpretaci údajů a sestavení srovnatelných ukazatelů nezbytné.

4.   Periodicita

Údaje a metadata se odevzdávají jednou za rok, není-li uvedeno jinak, ve lhůtách dohodnutých Komisí (Eurostatem) a vnitrostátními orgány a se zřetelem na poslední dohody mezi statistickým úřadem při Unesco, OECD a Komisí (Eurostatem).

▼M1

Oblast 2: Další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení

1.   Cíl

Cílem tohoto sběru údajů je poskytnout další srovnatelné údaje o vzdělávání a celoživotním učení k podpoře určitých politik na úrovni Společenství, jež nejsou zahrnuty v oblasti 1.

▼B

2.   Rozsah

Další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení se vztahují na tyto aspekty:

a) 

statistiky o vzdělávání a hospodářství, jež jsou na úrovni Společenství zapotřebí ke sledování politik v oblasti vzdělávání, výzkumu, konkurenceschopnosti a růstu;

b) 

statistiky o vzdělávání a trhu práce, jež jsou na úrovni Společenství zapotřebí ke sledování politik zaměstnanosti;

c) 

statistiky o vzdělávání a sociálním začlenění, jež jsou na úrovni Společenství zapotřebí ke sledování politik v oblasti chudoby, sociálního začlenění a integrace přistěhovalců.

U aspektů uvedených výše se požadované údaje získávají ze stávajících statistických zdrojů Společenství.( 1 ) Podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání, verze z roku 1997 (ISCED).

( 2 ) Usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o celoživotním učení (Úř. věst. C 163, 9.7.2002, s. 1).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU