(ES) č. 451/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008 kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65-226 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 451/2008

ze dne 23. dubna 2008

kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 145 4.6.2008, s. 65)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014,

  L 336

1

22.11.2014

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 451/2008

ze dne 23. dubna 2008

kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení zavádí novou společnou CPA v rámci Společenství za účelem zajištění relevantnosti s ohledem na hospodářskou realitu a srovnatelnosti klasifikací členských států, klasifikací Společenství a mezinárodních klasifikací, a tím i srovnatelnosti statistik členských států, statistik Společenství a mezinárodních statistik.

2.  „Produkcí“ se rozumí výstupy ekonomických činností, a to statky nebo služby.

3.  Toto nařízení se vztahuje pouze na používání klasifikace pro statistické účely.

Článek 2

Úrovně a struktura CPA

1.  CPA obsahuje:

a) první úroveň, jejíž položky jsou označeny alfabetickým kódem (sekce);

b) druhou úroveň, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly);

c) třetí úroveň, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny);

d) čtvrtou úroveň, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy);

e) pátou úroveň, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (kategorie);

f) šestou úroveň, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem (subkategorie).

2.  CPA je uvedena v příloze.

Článek 3

Použití CPA

Komise používá CPA pro všechny statistiky zakládající se na klasifikaci produkce podle činností.

Článek 4

Národní klasifikace produkce podle ekonomických činností

1.  Členské státy mohou CPA používat pro agregované nebo podrobné národní, specifické nebo funkční klasifikace založené na subkategoriích CPA.

2.  Tyto klasifikace navazují na CPA v souladu s těmito pravidly:

a) klasifikace agregovanější než CPA se skládají z přesných agregací subkategorií CPA;

b) klasifikace podrobnější než CPA se skládají z položek, které jsou plně obsaženy v rámci subkategorií CPA.

Takto odvozené klasifikace mohou mít odlišné kódování.

3.  Členské státy mohou používat národní klasifikaci produkce podle ekonomických činností odvozenou od CPA. V takovém případě zašlou Komisi návrhy, v nichž vymezí svou národní klasifikaci. Komise do tří měsíců po obdržení návrhu zkontroluje, zda národní klasifikace odpovídá odstavci 2, a předá tuto národní klasifikaci ostatním členským státům pro informaci. Národní klasifikace členských států obsahují tabulku srovnávající národní klasifikace s CPA.

Článek 5

Činnosti Komise

Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí šíření, správu a podporu CPA, zejména prostřednictvím:

a) vypracování, aktualizace a zveřejnění vysvětlivek k CPA;

b) vypracování a zveřejnění pokynů k používání CPA;

c) zveřejnění srovnávacích tabulek mezi novým zněním CPA a předchozím zněním CPA, mezi předchozím zněním CPA a novým zněním CPA a mezi CPA a kombinovanou nomenklaturou (KN) uvedenou v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( 1 );

d) zlepšování návaznosti na ostatní klasifikace.

Článek 6

▼M2

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

▼B

1.  Následující prováděcí opatření a opatření pro aktualizaci tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2:

a) rozhodnutí potřebná v případě obtíží vzniklých při používání CPA, včetně zařazování produkce do konkrétních tříd, a

b) technická opatření zaručující plně koordinovaný přechod od předcházejícího znění CPA.

▼M2

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha za účelem zohlednění technologického nebo hospodářského rozvoje nebo jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž nebo náklady pro členské státy či respondenty.

▼B

3.  Je třeba zohlednit zásadu, že přínos aktualizace musí převyšovat její náklady, a zásadu, že dodatečné náklady a zatížení musejí zůstat v rozumných mezích.

▼M2

Článek 6a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 26. července 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 2 ).

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

▼B

Článek 7

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M2 —————

▼B

Článek 8

Zrušení nařízení (EHS) č. 3696/93

Nařízení (EHS) č. 3696/93 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2008.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHAKód

Položka

A

PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

01

Produkty zemědělství a myslivosti a související služby

01.1

Plodiny jiné než trvalé

01.11

Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

01.11.1

Pšenice

01.11.11

Pšenice tvrdá

01.11.12

Pšenice, kromě pšenice tvrdé

01.11.2

Kukuřice

01.11.20

Kukuřice

01.11.3

Ječmen, žito a oves

01.11.31

Ječmen

01.11.32

Žito

01.11.33

Oves

01.11.4

Čirok, proso a ostatní obiloviny

01.11.41

Čirok

01.11.42

Proso

01.11.43

Tritikale

01.11.49

Ostatní obiloviny

01.11.5

Sláma a plevy

01.11.50

Sláma a plevy

01.11.6

Zelené luštěniny

01.11.61

Fazole, zelené

01.11.62

Hrách, zelený

01.11.69

Ostatní zelené luštěniny

01.11.7

Sušené luštěniny

01.11.71

Fazole, sušené

01.11.72

Boby obecné, sušené

01.11.73

Cizrna, sušená

01.11.74

Čočka, sušená

01.11.75

Hrách, sušený

01.11.76

Vigna čínská

01.11.77

Kajan indický, sušený

01.11.79

Luštěniny (sušené luštěniny) j. n.

01.11.8

Sójové boby a podzemnice olejná (arašídy)

01.11.81

Sójové boby

01.11.82

Podzemnice olejná (arašídy), neloupaná

01.11.9

Ostatní olejnatá semena

01.11.91

Lněná semena

01.11.92

Hořčičná semena

01.11.93

Semena řepky nebo řepice

01.11.94

Sezamová semena

01.11.95

Slunečnicová semena

01.11.96

Skočcová semena

01.11.99

Ostatní olejnatá semena j. n.

01.12

Rýže, neloupaná

01.12.1

Rýže, neloupaná

01.12.10

Rýže, neloupaná

01.13

Zelenina a melouny, kořeny a hlízy

01.13.1

Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina

01.13.11

Chřest

01.13.12

Zelí

01.13.13

Květák a brokolice

01.13.14

Salát hlávkový

01.13.15

Čekanka

01.13.16

Špenát

01.13.17

Artyčoky

01.13.19

Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina

01.13.2

Melouny

01.13.21

Vodní melouny

01.13.29

Ostatní melouny

01.13.3

Ostatní plodová zelenina

01.13.31

Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum)

01.13.32

Okurky salátové a okurky nakládačky

01.13.33

Lilek

01.13.34

Rajčata

01.13.39

Ostatní plodová zelenina j. n.

01.13.4

Zelenina kořenová, cibulová a hlízová

01.13.41

Mrkev, vodnice a tuřín

01.13.42

Česnek

01.13.43

Cibule

01.13.44

Pór a jiná cibulová zelenina

01.13.49

Ostatní kořenová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu nebo inulinu)

01.13.5

Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu

01.13.51

Brambory

01.13.52

Batáty (sladké brambory)

01.13.53

Kasava

01.13.54

Kolokázie

01.13.59

Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu

01.13.6

Semena zeleniny, kromě semen řepy

01.13.60

Semena zeleniny, kromě semen řepy

01.13.7

Cukrová řepa a semena cukrové řepy

01.13.71

Cukrová řepa

01.13.72

Semena cukrové řepy

01.13.8

Houby a lanýže

01.13.80

Houby a lanýže

01.13.9

Zelenina, čerstvá, j. n.

01.13.90

Zelenina, čerstvá, j. n.

01.14

Cukrová třtina

01.14.1

Cukrová třtina

01.14.10

Cukrová třtina

01.15

Tabák, nezpracovaný

01.15.1

Tabák, nezpracovaný

01.15.10

Tabák, nezpracovaný

01.16

Přadné plodiny

01.16.1

Přadné plodiny

01.16.11

Bavlna, též vyzrněná

01.16.12

Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená, kromě lnu, pravého konopí a ramie

01.16.19

Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n.

01.19

Ostatní plodiny jiné než trvalé

01.19.1

Pícniny

01.19.10

Pícniny

01.19.2

Řezané květiny a poupata květin; semena květin

01.19.21

Řezané květiny a poupata květin

01.19.22

Semena květin

01.19.3

Semena řepy a pícnin; ostatní rostlinné suroviny

01.19.31

Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin

01.19.39

Rostlinné suroviny j. n.

01.2

Trvalé plodiny

01.21

Vinné hrozny

01.21.1

Vinné hrozny

01.21.11

Stolní hrozny, čerstvé

01.21.12

Ostatní vinné hrozny, čerstvé

01.22

Tropické a subtropické ovoce

01.22.1

Tropické a subtropické ovoce

01.22.11

Avokádo

01.22.12

Banány, plantejny a podobné ovoce

01.22.13

Datle

01.22.14

Fíky

01.22.19

Ostatní tropické a subtropické ovoce

01.23

Citrusové plody

01.23.1

Citrusové plody

01.23.11

Šedok (pomela) a grapefruity

01.23.12

Citrony a limety

01.23.13

Pomeranče

01.23.14

Tangerinky, mandarinky, klementinky

01.23.19

Ostatní citrusové plody

01.24

Jádrové a peckové ovoce

01.24.1

Jablka

01.24.10

Jablka

01.24.2

Ostatní jádrové a peckové ovoce

01.24.21

Hrušky

01.24.22

Kdoule

01.24.23

Meruňky

01.24.24

Třešně

01.24.25

Broskve

01.24.26

Nektarinky

01.24.27

Švestky

01.24.28

Trnky

01.24.29

Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n.

01.25

Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy

01.25.1

Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium

01.25.11

Kiwi

01.25.12

Maliny

01.25.13

Jahody

01.25.19

Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n.

01.25.2

Semena ovoce

01.25.20

Semena ovoce

01.25.3

Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)

01.25.31

Mandle

01.25.32

Kaštany

01.25.33

Lískové oříšky

01.25.34

Pistácie

01.25.35

Vlašské ořechy

01.25.39

Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)

01.25.9

Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.

01.25.90

Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.

01.26

Olejnaté plody

01.26.1

Olivy

01.26.11

Stolní olivy

01.26.12

Olivy pro výrobu olivového oleje

01.26.2

Kokosové ořechy

01.26.20

Kokosové ořechy

01.26.9

Ostatní olejnaté plody

01.26.90

Ostatní olejnaté plody

01.27

Rostliny pěstované pro výrobu nápojů

01.27.1

Rostliny pěstované pro výrobu nápojů

01.27.11

Kávová zrna, nepražená

01.27.12

Listy čaje

01.27.13

Listy maté

01.27.14

Kakaové boby

01.28

Koření a aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny

01.28.1

Koření, nezpracované

01.28.11

Pepř (rodu Piper), surový

01.28.12

Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu Capsicum), surové

01.28.13

Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy, surové

01.28.14

Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl a jalovcové bobule, surové

01.28.15

Skořice (canella), surová

01.28.16

Hřebíček (celé stopky), surový

01.28.17

Zázvor, sušený, surový

01.28.18

Vanilka, surová

01.28.19

Ostatní koření, nezpracované

01.28.2

Chmelové šištice

01.28.20

Chmelové šištice

01.28.3

Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.

01.28.30

Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.

01.29

Ostatní trvalé plodiny

01.29.1

Přírodní kaučuk

01.29.10

Přírodní kaučuk

01.29.2

Vánoční stromky, řezané

01.29.20

Vánoční stromky, řezané

01.29.3

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování

01.29.30

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování

01.3

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

01.30

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

01.30.1

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

01.30.10

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

01.4

Živá zvířata a živočišné produkty

01.41

Živý mléčný skot a syrové mléko mléčného skotu

01.41.1

Živý mléčný skot

01.41.10

Živý mléčný skot

01.41.2

Syrové mléko mléčného skotu

01.41.20

Syrové mléko mléčného skotu

01.42

Jiný skot a buvoli, živí, a jejich sperma

01.42.1

Jiný skot a buvoli, živí

01.42.11

Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat

01.42.12

Telata skotu a buvolů, živá

01.42.2

Sperma skotu a buvolů

01.42.20

Sperma skotu a buvolů

01.43

Koně a jiní koňovití, živí

01.43.1

Koně a jiní koňovití, živí

01.43.11

Koně, živí

01.43.12

Osli, muly a mezci, živí

01.44

Velbloudi a velbloudovití, živí

01.44.1

Velbloudi a velbloudovití, živí

01.44.10

Velbloudi a velbloudovití, živí

01.45

Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz

01.45.1

Ovce a kozy, živé

01.45.11

Ovce, živé

01.45.12

Kozy, živé

01.45.2

Syrové mléko ovčí a kozí

01.45.21

Syrové mléko ovčí

01.45.22

Syrové mléko kozí

01.45.3

Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně poloprané

01.45.30

Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně poloprané

01.46

Prasata, živá

01.46.1

Prasata, živá

01.46.10

Prasata, živá

01.47

Drůbež, živá, a vejce

01.47.1

Drůbež, živá

01.47.11

Kuřata, živá

01.47.12

Krůty, živé

01.47.13

Husy, živé

01.47.14

Kachny a perličky, živé

01.47.2

Vejce ve skořápkách, čerstvá

01.47.21

Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá

01.47.22

Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá

01.47.23

Slepičí vejce násadová

01.47.24

Vejce jiné drůbeže, násadová

01.49

Ostatní hospodářská zvířata a živočišné produkty

01.49.1

Ostatní hospodářská zvířata, živá

01.49.11

Domácí králíci, živí

01.49.12

Hospodářské ptactvo j. n., živé

01.49.13

Hospodářští plazi (včetně hadů a želv), živí

01.49.19

Ostatní hospodářská zvířata j. n., živá

01.49.2

Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat

01.49.21

Přírodní med

01.49.22

Syrové mléko j. n.

01.49.23

Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, kromě mořských

01.49.24

Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.

01.49.25

Zámotky bource morušového

01.49.26

Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

01.49.27

Zvířecí embrya k reprodukci

01.49.28

Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.

01.49.3

Surové kožešiny a různé kůže a kožky

01.49.31

Surové kožešiny, kromě jehněčích

01.49.32

Surové kožešiny jehněčí

01.49.39

Surové kůže zvířat j. n. (čerstvé nebo konzervované, avšak jinak neupravené)

01.6

Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních)

01.61

Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

01.61.1

Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

01.61.10

Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

01.62

Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

01.62.1

Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

01.62.10

Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

01.63

Posklizňové služby

01.63.1

Posklizňové služby

01.63.10

Posklizňové služby

01.64

Zpracování osiva pro účely množení

01.64.1

Zpracování osiva pro účely množení

01.64.10

Zpracování osiva pro účely množení

01.7

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

01.70

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

01.70.1

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

01.70.10

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

02

Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby

02.1

Lesní stromy a služby lesních školek

02.10

Lesní stromy a služby lesních školek

02.10.1

Sazenice a semena lesních stromů

02.10.11

Sazenice lesních stromů

02.10.12

Semena lesních stromů

02.10.2

Služby lesních školek

02.10.20

Služby lesních školek

02.10.3

Lesní stromy

02.10.30

Lesní stromy

02.2

Dřevo surové

02.20

Dřevo surové

02.20.1

Dřevo surové

02.20.11

Dřevo surové jehličnaté – kulatina

02.20.12

Dřevo jiné než jehličnaté – kulatina, kromě tropického dřeva

02.20.13

Dřevo tropické – kulatina

02.20.14

Dřevo palivové jehličnaté

02.20.15

Dřevo palivové, jiné než jehličnaté

02.3

Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva

02.30

Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva

02.30.1

Přírodní gumy

02.30.11

Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy

02.30.12

Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice

02.30.2

Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený

02.30.20

Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený

02.30.3

Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely

02.30.30

Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely

02.30.4

Volně rostoucí jedlé produkty

02.30.40

Volně rostoucí jedlé produkty

02.4

Podpůrné služby pro lesnictví

02.40

Podpůrné služby pro lesnictví

02.40.1

Podpůrné služby pro lesnictví

02.40.10

Podpůrné služby pro lesnictví

03

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

03.0

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

03.00

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

03.00.1

Ryby živé, jiné než k lidské spotřebě

03.00.11

Ryby okrasné, volně žijící

03.00.12

Ryby okrasné, farmové

03.00.13

Ostatní volně žijící živé ryby, jiné než k lidské spotřebě; osiva a krmiva pro akvakulturu

03.00.14

Ostatní farmové živé ryby, jiné než k lidské spotřebě; osiva a krmiva pro akvakulturu

03.00.2

Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě

03.00.21

Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, jiné než farmové

03.00.22

Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, sladkovodní, jiné než farmové

03.00.23

Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, farmové

03.00.24

Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, sladkovodní, farmové

03.00.3

Korýši, nezmrazení

03.00.31

Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví

03.00.32

Korýši, nezmrazení, farmoví

03.00.4

Měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení

03.00.41

Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, jiné než farmové

03.00.42

Ostatní měkkýši, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví

03.00.43

Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, farmové

03.00.44

Ostatní měkkýši, živí, čerství nebo chlazení, farmoví

03.00.45

Ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, farmoví

03.00.46

Ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví

03.00.5

Perly, neopracované

03.00.51

Přírodní perly, neopracované

03.00.52

Uměle pěstované perly, neopracované

03.00.6

Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich

03.00.61

Korály a podobné produkty, ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti

03.00.62

Přírodní houby živočišného původu

03.00.63

Mořské řasy a jiné řasy, k lidské spotřebě, volně rostoucí

03.00.64

Mořské řasy a jiné řasy, k lidské spotřebě, farmové

03.00.65

Mořské řasy a jiné řasy, jiné než k lidské spotřebě, volně rostoucí

03.00.66

Mořské řasy a jiné řasy, jiné než k lidské spotřebě, farmové

03.00.69

Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich j. n.

03.00.7

Podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu

03.00.71

Podpůrné služby pro rybolov

03.00.72

Podpůrné služby pro akvakulturu

B

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

05

Černé a hnědé uhlí a lignit

05.1

Černé uhlí

05.10

Černé uhlí

05.10.1

Černé uhlí

05.10.10

Černé uhlí

05.2

Hnědé uhlí a lignit

05.20

Hnědé uhlí a lignit

05.20.1

Hnědé uhlí a lignit

05.20.10

Hnědé uhlí a lignit

06

Ropa a zemní plyn

06.1

Ropa

06.10

Ropa

06.10.1

Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

06.10.10

Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

06.10.2

Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky

06.10.20

Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky

06.2

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

06.20

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

06.20.1

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

06.20.10

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

07

Rudy

07.1

Železné rudy

07.10

Železné rudy

07.10.1

Železné rudy

07.10.10

Železné rudy

07.2

Neželezné rudy

07.21

Uranové a thoriové rudy

07.21.1

Uranové a thoriové rudy

07.21.10

Uranové a thoriové rudy

07.29

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

07.29.1

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

07.29.11

Měděné rudy a jejich koncentráty

07.29.12

Niklové rudy a jejich koncentráty

07.29.13

Hliníkové rudy a jejich koncentráty

07.29.14

Rudy drahých kovů a jejich koncentráty

07.29.15

Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty

07.29.19

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.

08

Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin

08.1

Kámen, písek a jíl

08.11

Kámen pro výtvarné nebo stavební účely, vápenec, sádrovec, křída a břidlice

08.11.1

Kámen pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.11

Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.12

Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.2

Vápenec a sádrovec

08.11.20

Vápenec a sádrovec

08.11.3

Křída a nekalcinovaný dolomit

08.11.30

Křída a nekalcinovaný dolomit

08.11.4

Břidlice

08.11.40

Břidlice

08.12

Štěrk, písek, jíly a kaolin

08.12.1

Štěrk a písek

08.12.11

Přírodní písky

08.12.12

Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk

08.12.13

Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely

08.12.2

Jíly a kaolin

08.12.21

Kaolin a jiné kaolinitické jíly

08.12.22

Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy

08.9

Produkty těžby a dobývání j. n.

08.91

Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

08.91.1

Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

08.91.11

Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté

08.91.12

Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra

08.91.19

Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

08.92

Rašelina

08.92.1

Rašelina

08.92.10

Rašelina

08.93

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

08.93.1

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

08.93.10

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

08.99

Ostatní produkty těžby a dobývání j. n.

08.99.1

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.10

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.2

Drahokamy a polodrahokamy; průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva; ostatní nerostné suroviny

08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované

08.99.22

Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva

08.99.29

Ostatní nerostné suroviny

09

Podpůrné služby při těžbě

09.1

Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

09.10

Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

09.10.1

Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

09.10.11

Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu

09.10.12

Montáž (instalace), opravy a demontáž vrtných zařízení a související podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

09.10.13

Zkapalnění a zpětné zplynování zemního plynu za účelem dopravy prováděné v místě těžby

09.9

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

09.90

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

09.90.1

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

09.90.11

Podpůrné služby související s těžbou černého uhlí

09.90.19

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání j. n.

C

VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

10

Potravinářské výrobky

10.1

Konzervované maso a masné výrobky

10.11

Zpracované a konzervované maso (kromě drůbežího)

10.11.1

Hovězí, vepřové, skopové, kozí a koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.11

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.12

Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.13

Skopové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.14

Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.15

Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.2

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.20

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.3

Maso a jedlé droby, zmrazené; ostatní maso a jedlé droby

10.11.31

Hovězí maso, zmrazené

10.11.32

Vepřové maso, zmrazené

10.11.33

Skopové maso, zmrazené

10.11.34

Kozí maso, zmrazené

10.11.35

Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené

10.11.39

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

10.11.4

Jateční vlna a surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých, ovcí a koz

10.11.41

Jateční vlna potní, včetně prané na hřbetě

10.11.42

Celé surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.43

Ostatní surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.44

Surové kůže ovčí nebo jehněčí

10.11.45

Surové kůže a kožky koz nebo kůzlat

10.11.5

Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

10.11.50

Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

10.11.6

Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

10.11.60

Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

10.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného masa

10.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného masa

10.12

Zpracované a konzervované drůbeží maso

10.12.1

Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

10.12.10

Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

10.12.2

Drůbeží maso, zmrazené

10.12.20

Drůbeží maso, zmrazené

10.12.3

Drůbeží tuk

10.12.30

Drůbeží tuk

10.12.4

Jedlé drůbeží droby

10.12.40

Jedlé drůbeží droby

10.12.5

Peří a kůže ptáků s peřím

10.12.50

Peří a kůže ptáků s peřím

10.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného drůbežího masa

10.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného drůbežího masa

10.13

Maso a výrobky z drůbežího masa

10.13.1

Konzervy a přípravky z masa, drobů a krve

10.13.11

Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)

10.13.12

Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené

10.13.13

Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

10.13.14

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve

10.13.15

Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev

10.13.16

Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky

10.13.9

Tepelné zpracování a jiné přípravné služby pro výrobu masných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

10.13.91

Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

10.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

10.2

Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši

10.20

Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši

10.20.1

Ryby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

10.20.11

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené

10.20.12

Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

10.20.13

Ryby, zmrazené

10.20.14

Rybí filé, zmrazené

10.20.15

Rybí maso (též mleté), zmrazené

10.20.16

Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

10.20.2

Ryby, jinak upravené nebo konzervované; kaviár a kaviárové náhražky

10.20.21

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

10.20.22

Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

10.20.23

Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu

10.20.24

Ryby, včetně filé, uzené

10.20.25

Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

10.20.26

Kaviár a kaviárové náhražky

10.20.3

Korýši, měkkýši, mořské řasy a jiní vodní bezobratlí, zmrazení, upravení nebo v konzervách

10.20.31

Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

10.20.32

Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

10.20.33

Ostatní vodní bezobratlí a mořské řasy, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

10.20.34

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách

10.20.4

Moučky, šroty a pelety, nevhodné k lidské spotřebě, a jiné produkty j. n. z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas

10.20.41

Moučky, šroty a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.42

Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.9

Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích výrobků; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů

10.20.91

Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě rybích výrobků

10.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů

10.3

Zpracované a konzervované ovoce a zelenina

10.31

Zpracované a konzervované brambory

10.31.1

Zpracované a konzervované brambory

10.31.11

Brambory zmrazené

10.31.12

Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené

10.31.13

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

10.31.14

Brambory upravené nebo konzervované

10.31.9

Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků z nich; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných brambor

10.31.91

Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků z nich

10.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných brambor

10.32

Ovocné a zeleninové šťávy

10.32.1

Ovocné a zeleninové šťávy

10.32.11

Šťáva z rajských jablek

10.32.12

Pomerančová šťáva

10.32.13

Grapefruitová šťáva

10.32.14

Ananasová šťáva

10.32.15

Hroznová šťáva

10.32.16

Jablečná šťáva

10.32.17

Směsi ovocných a zeleninových šťáv

10.32.19

Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

10.32.9

Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv

10.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv

10.39

Ostatní zpracované a konzervované ovoce a zelenina

10.39.1

Zpracovaná a konzervovaná zelenina, kromě brambor

10.39.11

Zelenina, zmrazená

10.39.12

Zelenina prozatímně konzervovaná

10.39.13

Sušená zelenina

10.39.14

Krájená a balená zelenina a ovoce

10.39.15

Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.16

Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.17

Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.18

Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

10.39.2

Zpracované a konzervované ovoce a ořechy

10.39.21

Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené

10.39.22

Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

10.39.23

Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené

10.39.24

Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě

10.39.25

Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané

10.39.29

Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.3

Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty

10.39.30

Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty

10.39.9

Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny

10.39.91

Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny

10.39.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny

10.4

Rostlinné a živočišné oleje a tuky

10.41

Oleje a tuky

10.41.1

Živočišné oleje a tuky, jejich frakce, surové

10.41.11

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané a jinak neupravené

10.41.12

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců

10.41.19

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.2

Rostlinné oleje, surové

10.41.21

Podzemnicový olej, surový

10.41.22

Olivový olej, surový

10.41.23

Slunečnicový olej, surový

10.41.24

Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové

10.41.25

Palmový olej, surový

10.41.29

Ostatní rostlinné oleje, surové

10.41.3

Bavlněný lintr

10.41.30

Bavlněný lintr

10.41.4

Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů; mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů

10.41.41

Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů

10.41.42

Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

10.41.5

Rafinované oleje, kromě zbytků

10.41.51

Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.52

Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.53

Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.54

Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.56

Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.57

Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.58

Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.59

Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce j. n., rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.6

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

10.41.60

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

10.41.7

Rostlinné vosky (kromě triglyceridů); degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

10.41.71

Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)

10.41.72

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

10.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků

10.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků

10.42

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.1

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.10

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých tuků

10.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých tuků

10.5

Mléčné výrobky

10.51

Mléčné a sýrové výrobky

10.51.1

Upravené tekuté mléko a smetana

10.51.11

Upravené tekuté mléko

10.51.12

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené

10.51.2

Mléko a smetana, v pevné formě

10.51.21

Odstředěné mléko a smetana, v pevné formě

10.51.22

Plnotučné mléko a smetana, v pevné formě

10.51.3

Máslo a mléčné pomazánky

10.51.30

Máslo a mléčné pomazánky

10.51.4

Sýry a tvaroh

10.51.40

Sýry a tvaroh

10.51.5

Ostatní mléčné výrobky

10.51.51

Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené

10.51.52

Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana

10.51.53

Kasein

10.51.54

Laktosa a laktosový sirup

10.51.55

Syrovátka

10.51.56

Mléčné výrobky j. n.

10.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě mléčných a sýrových výrobků

10.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě mléčných a sýrových výrobků

10.52

Zmrzlina

10.52.1

Zmrzlina a podobné výrobky

10.52.10

Zmrzlina a podobné výrobky

10.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny

10.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny

10.6

Mlýnské a škrobárenské výrobky

10.61

Mlýnské výrobky

10.61.1

Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo loupaná nebo zlomková

10.61.11

Loupaná rýže

10.61.12

Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo zlomková

10.61.2

Obilné a zeleninové mouky; jejich směsi

10.61.21

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

10.61.22

Ostatní obilné mouky

10.61.23

Zeleninové mouky a krupice

10.61.24

Směsi pro přípravu pekařského zboží

10.61.3

Krupice, krupička a pelety a ostatní výrobky z obilných zrn

10.61.31

Krupice a krupička z pšenice

10.61.32

Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.

10.61.33

Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn

10.61.4

Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin

10.61.40

Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin

10.61.9

Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků

10.61.99

Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků

10.62

Škrobárenské výrobky

10.62.1

Škrobárenské výrobky; cukry a cukerné sirupy j. n.

10.62.11

Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby

10.62.12

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách

10.62.13

Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.

10.62.14

Kukuřičný olej

10.62.2

Škrobárenské a podobné zbytky

10.62.20

Škrobárenské a podobné zbytky

10.62.9

Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků

10.62.99

Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků

10.7

Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky

10.71

Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých

10.71.1

Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých

10.71.11

Chléb, čerstvý

10.71.12

Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé

10.71.9

Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba a ostatních pekařských a cukrářských výrobků

10.71.99

Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba a ostatních pekařských a cukrářských výrobků

10.72

Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky

10.72.1

Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky

10.72.11

Suchary, opékaný chléb

10.72.12

Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky

10.72.19

Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky

10.72.9

Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých pekařských a cukrářských výrobků

10.72.99

Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých pekařských a cukrářských výrobků

10.73

Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky

10.73.1

Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky

10.73.11

Makarony, nudle a podobné moučné výrobky

10.73.12

Kuskus

10.73.9

Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

10.73.99

Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

10.8

Ostatní potravinářské výrobky

10.81

Cukr

10.81.1

Surový nebo rafinovaný třtinový nebo řepný cukr; melasy

10.81.11

Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

10.81.12

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

10.81.13

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup

10.81.14

Melasy

10.81.2

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

10.81.20

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

10.81.9

Subdodavatelské práce při výrobě cukru

10.81.99

Subdodavatelské práce při výrobě cukru

10.82

Kakao, čokoláda a cukrovinky

10.82.1

Kakaová hmota, též odtučněná, kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový prášek

10.82.11

Kakaová hmota, též odtučněná

10.82.12

Kakaové máslo, kakaový tuk a olej

10.82.13

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

10.82.14

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

10.82.2

Čokoláda a cukrovinky

10.82.21

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení

10.82.22

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení

10.82.23

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

10.82.24

Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem

10.82.3

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

10.82.30

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

10.82.9

Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek

10.82.99

Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek

10.83

Káva a čaj, zpracované

10.83.1

Káva a čaj, zpracované

10.83.11

Káva bez kofeinu nebo pražená

10.83.12

Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky; kávové slupky a pulpy

10.83.13

Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 3 kg

10.83.14

Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté

10.83.15

Bylinné čaje

10.83.9

Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje

10.83.99

Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje

10.84

Koření a aromatické výtažky

10.84.1

Ocet; hotové omáčky; směsi s obsahem koření; hořčičná mouka a moučka; připravená hořčice

10.84.11

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

10.84.12

Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice

10.84.2

Koření, zpracované

10.84.21

Pepř (rodu Piper), zpracovaný

10.84.22

Čili papričky a paprika zeleninová (rodu Capsicum), suché, zpracované

10.84.23

Skořice (canella), zpracovaná; ostatní zpracované koření

10.84.3

Potravinářská sůl

10.84.30

Potravinářská sůl

10.84.9

Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků

10.84.99

Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků

10.85

Hotové pokrmy

10.85.1

Hotové pokrmy

10.85.11

Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

10.85.12

Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

10.85.13

Hotové pokrmy ze zeleniny

10.85.14

Hotové pokrmy z těstovin

10.85.19

Ostatní hotové pokrmy

10.85.9

Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů

10.85.99

Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů

10.86

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

10.86.1

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

10.86.10

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

10.86.9

Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

10.86.99

Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

10.89

Ostatní potravinářské výrobky j. n.

10.89.1

Polévky, vaječné hmoty, droždí a ostatní potravinářské výrobky; výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých

10.89.11

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

10.89.12

Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách čerstvá nebo konzervovaná; vaječný albumin

10.89.13

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva

10.89.14

Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých

10.89.15

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky; slizy a zahušťovadla

10.89.16

Hotové potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, jako jsou sendviče a čerstvá pizza

10.89.17

Doplňky stravy určené k lidské spotřebě

10.89.19

Různé potravinářské výrobky j. n.

10.89.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských výrobků j. n.

10.89.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských výrobků j. n.

10.9

Průmyslová krmiva

10.91

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata

10.91.1

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky

10.91.10

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky

10.91.2

Moučka a pelety z vojtěšky

10.91.20

Moučka a pelety z vojtěšky

10.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata

10.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata

10.92

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

10.92.1

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

10.92.10

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

10.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

10.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

11

Nápoje

11.0

Nápoje

11.01

Destilované alkoholické nápoje

11.01.1

Destilované alkoholické nápoje

11.01.10

Destilované alkoholické nápoje

11.01.9

Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických nápojů

11.01.99

Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických nápojů

11.02

Víno z vinných hroznů

11.02.1

Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt

11.02.11

Šumivé víno z čerstvých hroznů

11.02.12

Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.2

Vinný kal; surový vinný kámen

11.02.20

Vinný kal; surový vinný kámen

11.02.9

Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů

11.02.99

Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů

11.03

Jablečné víno a jiná ovocná vína

11.03.1

Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

11.03.10

Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

11.03.9

Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních ovocných vín

11.03.99

Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních ovocných vín

11.04

Ostatní nedestilované kvašené nápoje

11.04.1

Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

11.04.10

Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

11.04.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

11.04.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

11.05

Pivo

11.05.1

Pivo, kromě pivovarnického mláta

11.05.10

Pivo, kromě pivovarnického mláta

11.05.2

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto

11.05.20

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto

11.05.9

Subdodavatelské práce při výrobě piva

11.05.99

Subdodavatelské práce při výrobě piva

11.06

Slad

11.06.1

Slad

11.06.10

Slad

11.06.9

Subdodavatelské práce při výrobě sladu

11.06.99

Subdodavatelské práce při výrobě sladu

11.07

Nealkoholické nápoje; minerální vody a ostatní vody v lahvích

11.07.1

Minerální vody a nealkoholické nápoje

11.07.11

Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované

11.07.19

Ostatní nealkoholické nápoje

11.07.9

Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a nealkoholických nápojů

11.07.99

Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a nealkoholických nápojů

12

Tabákové výrobky

12.0

Tabákové výrobky

12.00

Tabákové výrobky

12.00.1

Tabákové výrobky, kromě tabákového odpadu

12.00.11

Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

12.00.12

Tabákové listy, sušené, odřapíkované

12.00.19

Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence

12.00.2

Tabákový odpad

12.00.20

Tabákový odpad

12.00.9

Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků

12.00.99

Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků

13

Textilie

13.1

Textilní vlákna a příze

13.10

Textilní vlákna a příze

13.10.1

Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)

13.10.10

Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)

13.10.2

Přírodní textilní vlákna připravená pro spřádání

13.10.21

Surové hedvábí (neskané)

13.10.22

Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

13.10.23

Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

13.10.24

Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

13.10.25

Bavlna, mykaná nebo česaná

13.10.26

Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak nespředená

13.10.29

Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená

13.10.3

Chemická střižová vlákna zpracovaná pro spřádání

13.10.31

Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.32

Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.4

Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

13.10.40

Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

13.10.5

Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

13.10.50

Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

13.10.6

Bavlněná příze; bavlněné šicí nitě

13.10.61

Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

13.10.62

Bavlněné šicí nitě

13.10.7

Nitě z rostlinných textilních vláken, jiných než bavlněných (včetně lnu, juty, kokosu a pravého konopí); papírové nitě

13.10.71

Lněné nitě

13.10.72

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

13.10.8

Textilní příze a nitě z chemických nekonečných nebo střižových vláken

13.10.81

Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej

13.10.82

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující ≥ 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.83

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střížových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.84

Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken

13.10.85

Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken

13.10.9

Rozvlákněný materiál; služby při úpravě přírodních textilních vláken; subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití

13.10.91

Rozvlákněný materiál z vlny nebo jemných či hrubých zvířecích chlupů

13.10.92

Rozvlákněný materiál a ostatní bavlněný odpad

13.10.93

Služby při úpravě přírodních textilních vláken

13.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití

13.2

Tkaniny

13.20

Tkaniny

13.20.1

Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z přízí z přírodních vláken, jiných než bavlněných

13.20.11

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

13.20.12

Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých zvířecích chlupů či žíní

13.20.13

Lněné tkaniny

13.20.14

Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)

13.20.19

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití

13.20.2

Bavlněné tkaniny

13.20.20

Bavlněné tkaniny

13.20.3

Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z nití z chemických nekonečných nebo střižových vláken

13.20.31

Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

13.20.32

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

13.20.33

Tkaniny z umělých střižových vláken

13.20.4

Vlasové textilie, froté a jiné speciální tkaniny

13.20.41

Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a úzké tkaniny)

13.20.42

Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny

13.20.43

Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)

13.20.44

Gáza (jiné než úzké tkaniny)

13.20.45

Všívané tkaniny, jiné než koberce

13.20.46

Tkaniny (včetně úzkých tkanin) ze skleněných vláken

13.20.5

Imitace kožešiny tkaním

13.20.50

Imitace kožešiny tkaním

13.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě tkanin

13.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě tkanin

13.3

Konečná úprava textilií

13.30

Konečná úprava textilií

13.30.1

Konečná úprava textilií

13.30.11

Bělení a barvení textilních vláken a přízí

13.30.12

Bělení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.13

Barvení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.19

Jiná konečná úprava vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.9

Ostatní textilie

13.91

Pletené nebo háčkované materiály

13.91.1

Pletené nebo háčkované materiály

13.91.11

Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

13.91.19

Ostatní pletené nebo háčkované materiály, včetně pletených napodobenin kožešiny

13.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných materiálů

13.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných materiálů

13.92

Konfekční textilní výrobky, kromě oděvů

13.92.1

Konfekční bytové textilní výrobky

13.92.11

Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané

13.92.12

Prádlo ložní

13.92.13

Prádlo stolní

13.92.14

Prádlo toaletní a kuchyňské

13.92.15

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie

13.92.16

Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií apod.

13.92.2

Ostatní konfekční textilní výrobky

13.92.21

Pytle a pytlíky používané k balení zboží

13.92.22

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty, plachty pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (včetně nafukovacích matrací)

13.92.23

Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly

13.92.24

Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle apod., pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoli materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů

13.92.29

Ostatní konfekční textilní výrobky (včetně hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)

13.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

13.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

13.93

Koberce a kobercové předložky

13.93.1

Koberce a kobercové předložky

13.93.11

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané

13.93.12

Koberce a jiné textilní podlahové textilní krytiny, tkané, jiné než všívané nebo povločkované

13.93.13

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

13.93.19

Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (včetně plstěných)

13.93.9

Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek

13.93.99

Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek

13.94

Lana, provazy a síťované výrobky

13.94.1

Lana, provazy a síťované výrobky, kromě odpadu

13.94.11

Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken

13.94.12

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.

13.94.2

Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z textilních materiálů

13.94.20

Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z textilních materiálů

13.94.9

Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných výrobků

13.94.99

Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných výrobků

13.95

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

13.95.1

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

13.95.10

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

13.95.9

Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

13.95.99

Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

13.96

Ostatní technické a průmyslové textilie

13.96.1

Metalizované nitě, vlákna nebo příze (též ztužené drátkem); tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, nití; vlákna a kabely potažené pryží opředené a textilní výrobky pro technické účely

13.96.11

Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené

13.96.12

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.

13.96.13

Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty

13.96.14

Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.

13.96.15

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken

13.96.16

Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (včetně knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)

13.96.17

Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky); prýmky a podobné výrobky

13.96.9

Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových textilií

13.96.99

Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových textilií

13.99

Ostatní textilie j. n.

13.99.1

Tyly, krajky a výšivky; opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

13.99.11

Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.12

Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.13

Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná

13.99.14

Textilní vlákna o délce ≤ 5 mm (vločky), textilní prach a nopky

13.99.15

Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

13.99.16

Prošívané textilní výrobky v metráži

13.99.19

Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.

13.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.

13.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.

14

Oděvy

14.1

Oděvy, kromě kožešinových výrobků

14.11

Kožené oděvy

14.11.1

Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

14.11.10

Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

14.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů

14.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů

14.12

Pracovní oděvy

14.12.1

Pánské pracovní oděvy

14.12.11

Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.12

Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.2

Dámské pracovní oděvy

14.12.21

Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.22

Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.3

Ostatní pracovní oděvy

14.12.30

Ostatní pracovní oděvy

14.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů

14.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů

14.13

Ostatní svrchní oděvy

14.13.1

Svrchní oděvy, pletené nebo háčkované

14.13.11

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.12

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, pletené nebo háčkované

14.13.13

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.14

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované

14.13.2

Ostatní svrchní oděvy, pánské nebo chlapecké

14.13.21

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.22

Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.23

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.24

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.3

Ostatní svrchní oděvy, dámské nebo dívčí

14.13.31

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.32

Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.33

Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.34

Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.35

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.4

Obnošené oděvy a jiné obnošené textilní výrobky

14.13.40

Obnošené oděvy a jiné obnošené textilní výrobky

14.13.9

Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů

14.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů

14.14

Osobní prádlo

14.14.1

Osobní prádlo, pletené nebo háčkované

14.14.11

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

14.14.12

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.13

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

14.14.14

Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.2

Osobní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.21

Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.22

Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany, koupací pláště a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.23

Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.24

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.25

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, včetně pletených nebo háčkovaných

14.14.3

Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

14.14.30

Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

14.14.9

Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla

14.14.99

Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla

14.19

Ostatní oděvy a oděvní doplňky

14.19.1

Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní oděvy, oděvní doplňky a jejich části, pletené nebo háčkované

14.19.11

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

14.19.12

Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo háčkované

14.19.13

Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo háčkované

14.19.19

Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků, pletené nebo háčkované

14.19.2

Kojenecké a ostatní oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.21

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.22

Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.23

Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a ostatní oděvní doplňky; části oděvů a oděvních doplňků z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n.

14.19.3

Oděvní doplňky z usně; oděvy z plsti nebo netkaných textilií; oděvy z potahovaných textilních materiálů

14.19.31

Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních rukavic

14.19.32

Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

14.19.4

Klobouky a pokrývky hlavy

14.19.41

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché kotouče a tzv. manchons z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu

14.19.42

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu, též pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek v metráži; síťky na vlasy

14.19.43

Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy; pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

14.19.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních doplňků

14.19.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních doplňků

14.2

Kožešinové výrobky

14.20

Kožešinové výrobky

14.20.1

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy

14.20.10

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy

14.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků

14.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků

14.3

Pletené a háčkované oděvy

14.31

Pletené a háčkované punčochové výrobky

14.31.1

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované

14.31.10

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované

14.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků

14.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků

14.39

Ostatní pletené a háčkované oděvy

14.39.1

Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.39.10

Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.39.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo háčkovaných oděvů

14.39.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo háčkovaných oděvů

15

Usně a související výrobky

15.1

Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); brašnářské a sedlářské výrobky; zpracované a obarvené kožešiny

15.11

Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); zpracované a obarvené kožešiny

15.11.1

Činěné a zpracované kožešiny

15.11.10

Činěné a zpracované kožešiny

15.11.2

Zámišové usně; lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně

15.11.21

Zámišové usně

15.11.22

Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně

15.11.3

Usně z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

15.11.31

Usně skotu odchlupené, celé

15.11.32

Usně skotu odchlupené, ostatní

15.11.33

Usně z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

15.11.4

Usně ovčí, kozí nebo vepřové, odchlupené

15.11.41

Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené

15.11.42

Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené

15.11.43

Usně vepřové, odchlupené

15.11.5

Usně ostatních zvířat; kompozitní usně se základy z kůže

15.11.51

Usně ostatních zvířat, odchlupené

15.11.52

Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken

15.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, zpracovaných a obarvených kožešin

15.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, zpracovaných a obarvených kožešin

15.12

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky

15.12.1

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní

15.12.11

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoli materiálu

15.12.12

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

15.12.13

Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským výrobkům a jejich díly

15.12.19

Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (včetně výrobků pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.

15.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15.2

Obuv

15.20

Obuv

15.20.1

Obuv, kromě sportovní a ochranné obuvi a ortopedické obuvi

15.20.11

Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou

15.20.12

Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé nebo sportovní obuvi

15.20.13

Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou ochrannou špičkou a různé speciální obuvi

15.20.14

Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi

15.20.2

Sportovní obuv

15.20.21

Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.

15.20.29

Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

15.20.3

Ochranná a ostatní obuv j. n.

15.20.31

Obuv s kovovou ochrannou špičkou

15.20.32

Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv j. n.

15.20.4

Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

15.20.40

Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

15.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě obuvi

15.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě obuvi

16

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky

16.1

Dřevo, rozřezané a hoblované

16.10

Dřevo, rozřezané a hoblované

16.10.1

Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce, neimpregnované

16.10.11

Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, jehličnaté

16.10.12

Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, jiné než jehličnaté

16.10.13

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), neimpregnované

16.10.2

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách; dřevěná vlna; dřevitá moučka; dřevěné štěpky nebo třísky

16.10.21

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt), jehličnaté

16.10.22

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt), bambusové

16.10.23

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt), ostatní

16.10.24

Dřevěná vlna; dřevitá moučka

16.10.25

Dřevěné štěpky nebo třísky

16.10.3

Dřevo surové; dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované nebo jinak ošetřené

16.10.31

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

16.10.32

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované

16.10.39

Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

16.10.9

Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva; subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva

16.10.91

Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva

16.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva

16.2

Dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky

16.21

Dýhy a desky na bázi dřeva

16.21.1

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo; dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů

16.21.11

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu

16.21.12

Třískové desky

16.21.13

Desky s orientovanými třískami (OSB desky)

16.21.14

Ostatní desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů

16.21.15

Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů

16.21.16

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z jehličnatého dřeva

16.21.17

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva

16.21.18

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z jiného dřeva

16.21.2

Dýhy; listy pro překližované desky; zhutněné dřevo

16.21.21

Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů

16.21.22

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z jehličnatého dřeva

16.21.23

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z tropického dřeva

16.21.24

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z jiného dřeva

16.21.9

Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců; subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva

16.21.91

Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců

16.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva

16.22

Sestavené parketové desky (pro podlahy)

16.22.1

Sestavené parketové desky

16.22.10

Sestavené parketové desky

16.22.9

Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových desek

16.22.99

Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových desek

16.23

Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství

16.23.1

Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství (kromě montovaných staveb)

16.23.11

Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy, dřevěné

16.23.12

Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné

16.23.19

Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.

16.23.2

Montované stavby ze dřeva

16.23.20

Montované stavby ze dřeva

16.23.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

16.23.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

16.24

Dřevěné obaly

16.24.1

Dřevěné obaly

16.24.11

Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva

16.24.12

Džbery a bednářské výrobky ze dřeva

16.24.13

Ostatní dřevěné obaly a jejich díly

16.24.9

Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů

16.24.99

Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů

16.29

Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku; ostatní korkové, proutěné a slaměné výrobky

16.29.1

Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku

16.29.11

Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče nebo štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek, kopyta a napínáky obuvi

16.29.12

Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva

16.29.13

Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty

16.29.14

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné výrobky

16.29.15

Pelety a brikety, z lisovaného a aglomerovaného dřeva a rostlinného odpadu a rostlinných zbytků

16.29.2

Korkové, proutěné a jiné slaměné výrobky; košíkářské a proutěné výrobky

16.29.21

Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích, deskách, listech nebo pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek; korkový odpad

16.29.22

Výrobky z přírodního korku

16.29.23

Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce z aglomerovaného korku

16.29.24

Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.

16.29.25

Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

16.29.9

Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku, a proutěných a slaměných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku, a ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

16.29.91

Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku, a proutěných a slaměných výrobků

16.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku, a korkových, proutěných a slaměných výrobků

17

Papír a výrobky z papíru

17.1

Buničina, papír a lepenka

17.11

Buničina

17.11.1

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin

17.11.11

Dřevná buničina pro chemické zpracování

17.11.12

Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.13

Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.14

Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

17.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě buničiny

17.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě buničiny

17.12

Papír a lepenka

17.12.1

Novinový, ruční nebo jiný nenatíraný papír nebo lepenka pro grafické účely

17.12.11

Novinový papír, v kotoučích nebo listech

17.12.12

Ruční papír a lepenka

17.12.13

Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

17.12.14

Jiný papír a lepenka pro grafické účely

17.12.2

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken

17.12.20

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken

17.12.3

Lepenka na přepravní materiály

17.12.31

Kraftový papír, nebělený, nenatíraný

17.12.32

Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír

17.12.33

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

17.12.34

Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

17.12.35

Testliner (recyklovaný krycí karton)

17.12.4

Nenatíraný papír

17.12.41

Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo plisovaný

17.12.42

Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

17.12.43

Filtrační papír a lepenka; plstěný papír

17.12.44

Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru sešitků nebo dutinek

17.12.5

Nenatíraná lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

17.12.51

Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

17.12.59

Jiná nenatíraná lepenka

17.12.6

Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

17.12.60

Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

17.12.7

Zpracovaný papír a lepenka

17.12.71

Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru nebo impregnace

17.12.72

Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo perforované

17.12.73

Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, natírané kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.74

Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.75

Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.76

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech

17.12.77

Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené nebo potištěné, v kotoučích nebo listech

17.12.78

Uvnitř šedá lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.79

Ostatní lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky

17.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky

17.2

Výrobky z papíru a lepenky

17.21

Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly

17.21.1

Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly

17.21.11

Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech

17.21.12

Papírové pytle a sáčky

17.21.13

Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru nebo lepenky

17.21.14

Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného papíru nebo lepenky

17.21.15

Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a podobné výrobky používané v kancelářích, obchodech apod., z papíru

17.21.9

Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů

17.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů

17.22

Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky z papíru

17.22.1

Domácí potřeby, toaletní výrobky z papíru

17.22.11

Toaletní papír, kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír, ručníky, ubrusy a ubrousky z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken

17.22.12

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a přebaly a podobné hygienické výrobky a oděvy a doplňky oděvů, z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken

17.22.13

Podnosy, tácky, talíře a šálky a podobné výrobky z papíru nebo lepenky

17.22.9

Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a toaletních výrobků z papíru

17.22.99

Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a toaletních výrobků z papíru

17.23

Kancelářské potřeby z papíru

17.23.1

Kancelářské potřeby z papíru

17.23.11

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry; rozmnožovací blány a ofsetové matrice z papíru

17.23.12

Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky z papíru, kartonu nebo lepenky; krabice, pytlíky, tašky a brašny a psací soupravy obsahující kancelářské potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenky

17.23.13

Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky

17.23.14

Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo jiné grafické účely, potištěné, tvarované nebo perforované, z papíru a lepenky

17.23.9

Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru

17.23.99

Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru

17.24

Tapety

17.24.1

Tapety

17.24.11

Papírové tapety a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír

17.24.12

Textilní tapety

17.24.9

Subdodavatelské práce při výrobě tapet

17.24.99

Subdodavatelské práce při výrobě tapet

17.29

Ostatní výrobky z papíru a lepenky

17.29.1

Ostatní výrobky z papíru a lepenky

17.29.11

Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky

17.29.12

Filtrační bloky, stropní desky a desky z buničiny

17.29.19

Cigaretový papír; dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže; filtrační papír a lepenka; ostatní výrobky z papíru a lepenky j. n.

17.29.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a lepenky

17.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a lepenky

18

Tiskařské a nahrávací služby

18.1

Tisk a služby související s tiskem

18.11

Tisk novin

18.11.1

Tisk novin

18.11.10

Tisk novin

18.12

Ostatní tiskařské služby

18.12.1

Ostatní tiskařské služby

18.12.11

Tiskařské služby pro tisk známek, daňových kolků, dokumentů s názvy, čipových karet, šeků, bezpečnostních dokladů a podobných výrobků

18.12.12

Tiskařské služby pro reklamní katalogy, prospekty, plakáty a jiné tištěné reklamní materiály

18.12.13

Tiskařské služby pro tisk časopisů a periodických publikací, vycházejících méně než čtyřikrát týdně

18.12.14

Tiskařské služby pro tisk knih, map, hydrografických nebo podobných map všech druhů, obrázků, rytin a fotografií, pohlednic

18.12.15

Tiskařské služby pro tisk etiket a štítků

18.12.16

Tiskařské služby pro přímý tisk na materiály jiné než papír

18.12.19

Ostatní tiskařské služby j. n.

18.13

Příprava tisku a digitálních dat

18.13.1

Služby související s přípravou tisku

18.13.10

Služby související s přípravou tisku

18.13.2

Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk

18.13.20

Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk

18.13.3

Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem

18.13.30

Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem

18.14

Vázání a související činnosti

18.14.1

Vázání a související činnosti

18.14.10

Vázání a související činnosti

18.2

Rozmnožování nahraných nosičů

18.20

Rozmnožování nahraných nosičů

18.20.1

Rozmnožování zvukových nahrávek

18.20.10

Rozmnožování zvukových nahrávek

18.20.2

Rozmnožování videozáznamů

18.20.20

Rozmnožování videozáznamů

18.20.3

Rozmnožování softwaru

18.20.30

Rozmnožování softwaru

19

Koks a rafinované ropné produkty

19.1

Koksárenské produkty

19.10

Koksárenské produkty

19.10.1

Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí

19.10.10

Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí

19.10.2

Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty

19.10.20

Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty

19.10.3

Smola a smolný koks

19.10.30

Smola a smolný koks

19.10.9

Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů

19.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů

19.2

Rafinované ropné produkty

19.20

Rafinované ropné produkty

19.20.1

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva

19.20.11

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

19.20.12

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého uhlí

19.20.13

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z rašeliny

19.20.2

Topné a plynové oleje; mazací oleje

19.20.21

Motorový benzin

19.20.22

Letecký benzin

19.20.23

Lakový benzin

19.20.24

Tryskové palivo benzinového typu a petrolejového typu

19.20.25

Primární benzin (naphtha)

19.20.26

Plynové oleje

19.20.27

Střední destiláty a přípravky j. n.

19.20.28

Topné oleje j. n.

19.20.29

Mazací minerální oleje a přípravky j. n.

19.20.3

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu

19.20.31

Propan a butan, zkapalněné

19.20.32

Ethylen, propylen, butylen, butadien

19.20.39

Ostatní ropné plyny nebo plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu

19.20.4

Ostatní ropné produkty

19.20.41

Vazelína; parafinový vosk; ropné a ostatní vosky

19.20.42

Ropný koks; ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí

19.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů

19.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů

20

Chemické látky a chemické přípravky

20.1

Základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a syntetický kaučuk v primárních formách

20.11

Technické plyny

20.11.1

Technické plyny

20.11.11

Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík

20.11.12

Oxid uhličitý a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

20.11.13

Kapalný vzduch a stlačený vzduch

20.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů

20.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů

20.12

Barviva a pigmenty

20.12.1

Oxidy, peroxidy a hydroxidy

20.12.11

Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu

20.12.12

Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi

20.12.19

Oxidy, peroxidy s hydroxidy ostatních kovů

20.12.2

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva j. n.

20.12.21

Syntetická organická barviva a přípravky na jejich bázi; syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční zjasňovací prostředky nebo luminofory; barevné laky a přípravky založené na jejich bázi

20.12.22

Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty; barviva rostlinného nebo živočišného původu

20.12.23

Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříslicí přípravky; enzymatické přípravky pro předčinění

20.12.24

Barviva j. n.; anorganické výrobky používané jako luminofory

20.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů

20.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů

20.13

Jiné základní anorganické chemické látky

20.13.1

Obohacený uran a plutonium; ochuzený uran a thorium; ostatní radioaktivní chemické prvky

20.13.11

Obohacený uran a plutonium a jejich sloučeniny

20.13.12

Ochuzený uran a thorium a jejich sloučeniny

20.13.13

Jiné radioaktivní chemické prvky, izotopy a sloučeniny; slitiny, disperze, keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny

20.13.14

Neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory

20.13.2

Chemické prvky j. n.; anorganické kyseliny a sloučeniny

20.13.21

Metaloidy

20.13.22

Halogenové nebo sirné sloučeniny nekovů

20.13.23

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium; rtuť

20.13.24

Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní anorganické kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý

20.13.25

Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli

20.13.3

Halogenové sloučeniny kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany

20.13.31

Halogenové sloučeniny kovů

20.13.32

Chlornany, chlorečnany a chloristany

20.13.4

Sulfidy, sulfáty; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

20.13.41

Sulfidy, sulfity a sulfáty

20.13.42

Fosfornany, fosforitany, fosfáty, polyfosfáty a dusičnany (kromě dusičnanu draslíku)

20.13.43

Uhličitany

20.13.5

Soli ostatních kovů

20.13.51

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin; drahé kovy v koloidním stavu

20.13.52

Anorganické sloučeniny j. n., včetně destilované vody; amalgamy jiné než amalgamy drahých kovů

20.13.6

Ostatní základní anorganické chemické látky j.n.

20.13.61

Izotopy j. n. a jejich sloučeniny (včetně těžké vody)

20.13.62

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy; fulmináty, kyanatany a thiokyanatany; křemičitany; boritany; perboritany; ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin

20.13.63

Peroxid vodíku

20.13.64

Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy

20.13.65

Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia

20.13.66

Síra, kromě sublimované síry, srážené a koloidní síry

20.13.67

Kyzové výpražky

20.13.68

Piezoelektrický křemen; ostatní syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy, neopracované

20.13.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních anorganických chemických látek

20.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních anorganických chemických látek

20.14

Jiné základní organické chemické látky

20.14.1

Uhlovodíky a jejich deriváty

20.14.11

Acyklické uhlovodíky

20.14.12

Cyklické uhlovodíky

20.14.13

Chlorderiváty acyklických uhlovodíků

20.14.14

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované

20.14.19

Ostatní halogenderiváty uhlovodíků

20.14.2

Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy

20.14.21

Technické mastné alkoholy

20.14.22

Jednosytné alkoholy

20.14.23

Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy a deriváty alkoholů

20.14.24

Fenoly; fenolalkoholy a jejich deriváty

20.14.3

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; karboxylové kyseliny a jejich deriváty

20.14.31

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

20.14.32

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich deriváty

20.14.33

Nenasycené monokarboxylové, cykloalkanické, cykloalkenické nebo cykloterpenické acyklické polykarboxylové kyseliny a jejich deriváty

20.14.34

Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s přidanou kyslíkatou funkcí; jejich deriváty, kromě kyseliny salicylové a jejích solí

20.14.4

Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí

20.14.41

Sloučeniny s aminovou funkcí

20.14.42

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí, kromě lyzinu a glutamové kyseliny

20.14.43

Ureiny; sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny s nitrilovou funkcí; jejich deriváty

20.14.44

Sloučeniny s jinými dusíkatými funkcemi

20.14.5

Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické sloučeniny; heterocyklické sloučeniny j. n.

20.14.51

Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické sloučeniny

20.14.52

Heterocyklické sloučeniny j. n.; nukleové kyseliny a jejich soli

20.14.53

Fosforečné estery a jejich soli nebo estery ostatních anorganických kyselin (kromě esterů halogenovodíků) a jejich solí; jejich cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

20.14.6

Ethery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly; ostatní organické sloučeniny

20.14.61

Sloučeniny s aldehydovou funkcí

20.14.62

Sloučeniny s ketonovou a chinonovou funkcí

20.14.63

Ethery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly a jejich deriváty

20.14.64

Enzymy a ostatní organické sloučeniny j. n.

20.14.7

Různé základní organické chemické látky

20.14.71

Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných produktů

20.14.72

Dřevěné uhlí

20.14.73

Oleje a ostatní produkty destilace vysokoteplotních černouhelných dehtů a podobné produkty

20.14.74

Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu ≥ 80 % objemových

20.14.75

Ethylalkohol a jiné destiláty, denaturované, s jakýmkoli obsahem alkoholu

20.14.8

Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje

20.14.80

Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje

20.14.9

Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických chemických látek

20.14.99

Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických chemických látek

20.15

Hnojiva a dusíkaté sloučeniny

20.15.1

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak

20.15.10

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak

20.15.2

Chlorid amonný; dusitany

20.15.20

Chlorid amonný; dusitany

20.15.3

Dusíkatá minerální nebo chemická hnojiva

20.15.31

Močovina

20.15.32

Síran amonný

20.15.33

Dusičnan amonný

20.15.34

Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného

20.15.35

Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinou anorganickou nehnojivou látkou

20.15.36

Močovina a dusičnan amonný, v roztoku

20.15.39

Ostatní dusíkatá hnojiva a směsi j.n.

20.15.4

Fosforečná minerální nebo chemická hnojiva

20.15.41

Superfosfáty

20.15.49

Ostatní fosforečná hnojiva

20.15.5

Draselná minerální nebo chemická hnojiva

20.15.51

Chlorid draselný (muriat z potaše)

20.15.52

Síran draselný (síran z potaše)

20.15.59

Ostatní draselná hnojiva

20.15.6

Dusičnan sodný

20.15.60

Dusičnan sodný

20.15.7

Hnojiva j. n.

20.15.71

Hnojiva obsahující tři živiny: dusík, fosfor a draslík

20.15.72

Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diammonium fosfát)

20.15.73

Monoammonium fosfát

20.15.74

Hnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor

20.15.75

Hnojiva obsahující dvě živiny: fosfor a draslík

20.15.76

Dusičan draslíku

20.15.79

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující nejméně dvě živiny (dusík, fosfor, draslík) j. n.

20.15.8

Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.

20.15.80

Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.

20.15.9

Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin

20.15.99

Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin

20.16

Plasty v primárních formách

20.16.1

Polymery ethylenu, v primárních formách

20.16.10

Polymery ethylenu, v primárních formách

20.16.2

Polymery styrenu, v primárních formách

20.16.20

Polymery styrenu, v primárních formách

20.16.3

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

20.16.30

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

20.16.4

Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách

20.16.40

Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách

20.16.5

Ostatní plasty v primárních formách; iontoměniče

20.16.51

Polymery propylenu nebo ostatních olefínů, v primárních formách

20.16.52

Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů a vinylových polymerů, v primárních formách

20.16.53

Akrylové polymery, v primárních formách

20.16.54

Polyamidy, v primárních formách

20.16.55

Močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice, v primárních formách

20.16.56

Ostatní aminové a fenolové pryskyřice a polyuretany, v primárních formách

20.16.57

Silikony, v primárních formách

20.16.59

Ostatní plasty, v primárních formách j. n.

20.16.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách

20.16.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách

20.17

Syntetický kaučuk v primárních formách

20.17.1

Syntetický kaučuk v primárních formách

20.17.10

Syntetický kaučuk v primárních formách

20.17.9

Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v primárních formách

20.17.99

Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v primárních formách

20.2

Pesticidy a jiné agrochemické přípravky

20.20

Pesticidy a jiné agrochemické přípravky

20.20.1

Pesticidy a jiné agrochemické přípravky

20.20.11

Insekticidy

20.20.12

Herbicidy

20.20.13

Přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin

20.20.14

Dezinfekční prostředky

20.20.15

Fungicidy

20.20.16

Nebezpečné pesticidy

20.20.19

Ostatní pesticidy a jiné agrochemické přípravky

20.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných agrochemických přípravků

20.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných agrochemických přípravků

20.3

Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely

20.30

Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely

20.30.1

Nátěrové barvy a laky na bázi polymerů

20.30.11

Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo vinylových polymerů, ve vodném prostředí

20.30.12

Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů, akrylových nebo vinylových polymerů, v nevodném prostředí; roztoky

20.30.2

Ostatní nátěrové barvy a laky a podobné výrobky; barvy pro uměleckou malbu a tiskařské barvy

20.30.21

Připravené pigmenty, připravená kalidla a barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné výrobky; skleněné frity

20.30.22

Ostatní barvy a laky; připravené sikativy

20.30.23

Barvy pro uměleckou malbu, školní, plakátovací, tónovací, pro zábavné účely apod.

20.30.24

Tiskařské barvy

20.30.9

Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

20.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

20.4

Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky

20.41

Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky

20.41.1

Glycerol

20.41.10

Glycerol

20.41.2

Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla

20.41.20

Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla

20.41.3

Mýdlo, prací a čisticí prostředky

20.41.31

Mýdlo a organické povrchově aktivní prostředky a přípravky na bázi mýdla; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty

20.41.32

Detergenty a prací prostředky

20.41.4

Vonné přípravky a vosky

20.41.41

Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností

20.41.42

Umělé a připravené vosky

20.41.43

Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov

20.41.44

Čisticí pasty, prášky a jiné čisticí prostředky

20.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

20.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

20.42

Parfémy a toaletní přípravky

20.42.1

Parfémy a toaletní přípravky

20.42.11

Parfémy a toaletní vody

20.42.12

Přípravky na líčení rtů a očí

20.42.13

Přípravky pro manikúru a pedikúru

20.42.14

Pudry pro kosmetické a toaletní účely

20.42.15

Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro péči o pokožku (včetně opalovacích a ochranných přípravků) j. n.

20.42.16

Šampony, laky na vlasy, přípravky pro trvalou ondulaci nebo na narovnávání vlasů

20.42.17

Přípravky na vlasy j. n.

20.42.18

Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu (včetně adhezivních past a prášků), umělý chrup

20.42.19

Holicí přípravky; tělové deodoranty a přípravky proti pocení; koupelové přípravky; ostatní voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky j. n.

20.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků

20.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků

20.5

Ostatní chemické výrobky

20.51

Výbušniny

20.51.1

Připravené výbušniny; zápalnice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky; ohňostroje

20.51.11

Prachové výmetné slože a připravené výbušniny

20.51.12

Zápalnice; bleskovice; rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky

20.51.13

Ohňostroje

20.51.14

Signalizační rakety, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky, kromě ohňostrojů

20.51.2

Zápalky

20.51.20

Zápalky

20.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin

20.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin

20.52

Klihy

20.52.1

Klihy

20.52.10

Klihy

20.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě klihů

20.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě klihů

20.53

Vonné silice

20.53.1

Vonné silice

20.53.10

Vonné silice

20.53.9

Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic

20.53.99

Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic

20.59

Ostatní chemické výrobky j. n.

20.59.1

Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii; chemické přípravky a nesmíšené výrobky pro fotografické účely

20.59.11

Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované; fotografický papír

20.59.12

Citlivé emulze pro fotografické účely; chemické přípravky pro fotografické účely j. n.

20.59.2

Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů

20.59.20

Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů

20.59.3

Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení

20.59.30

Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení

20.59.4

Mazací přípravky; přísady; přípravky proti zamrzání

20.59.41

Mazací přípravky

20.59.42

Antidetonační přípravky; přísady do minerálních olejů a podobné produkty

20.59.43

Kapaliny pro hydraulické brzdy; přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

20.59.5

Různé chemické výrobky

20.59.51

Peptony, jiné proteinové látky a jejich deriváty, j. n.; kožní prášek

20.59.52

Modelovací pasty; zubní vosk a jiné zubařské přípravky na bázi sádry; přípravky a náplně pro hasicí přístroje; připravené živné půdy pro vývoj mikroorganismů; kompozitní diagnostické nebo laboratorní reagencie j. n.

20.59.53

Chemické prvky ve tvaru disků a sloučeniny dopované pro použití v elektronice

20.59.54

Aktivní uhlí

20.59.55

Přípravky k úpravě povrchu, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a podobné přípravky

20.59.56

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla; připravené urychlovače vulkanizace; směsi změkčovadel a stabilizátorů gumy nebo plastů; katalyzátory j. n.; směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů j. n.

20.59.57

Pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky

20.59.58

Biosložky do motorové nafty

20.59.59

Ostatní chemické výrobky j. n.

20.59.6

Želatina a její deriváty, včetně mléčných albuminů

20.59.60

Želatina a její deriváty, včetně mléčných albuminů

20.59.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků j. n.

20.59.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků j. n.

20.6

Chemická vlákna

20.60

Chemická vlákna

20.60.1

Syntetická vlákna

20.60.11

Syntetická vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná

20.60.12

Vysokopevnostní nekonečná vlákna z polyamidů a polyesterů

20.60.13

Ostatní syntetická nekonečná vlákna, jednoduchá

20.60.14

Syntetický monofilament; pásky a podobné tvary, ze syntetických textilních materiálů

20.60.2

Umělá vlákna

20.60.21

Umělá vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná

20.60.22

Viskózové vysokopevnostní nekonečné vlákno

20.60.23

Ostatní umělá nekonečná vlákna, jednoduchá

20.60.24

Umělý monofilament; pásky a podobné tvary, z umělých textilních materiálů

20.60.9

Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken

20.60.99

Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken

21

Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky

21.1

Základní farmaceutické výrobky

21.10

Základní farmaceutické výrobky

21.10.1

Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a estery

21.10.10

Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a estery

21.10.2

Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli

21.10.20

Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli

21.10.3

Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty; sulfonamidy

21.10.31

Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty

21.10.32

Sulfonamidy

21.10.4

Cukry chemicky čisté, j. n.; ethery a estery cukrů a jejich soli j. n.

21.10.40

Cukry chemicky čisté, j. n.; ethery a estery cukrů a jejich soli j. n.

21.10.5

Provitaminy, vitaminy a hormony; glykosidy a rostlinné alkaloidy a jejich deriváty; antibiotika

21.10.51

Provitaminy, vitaminy a jejich deriváty

21.10.52

Hormony, jejich deriváty; ostatní steroidy užívané hlavně jako hormony

21.10.53

Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

21.10.54

Antibiotika

21.10.6

Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.

21.10.60

Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.

21.10.9

Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických výrobků

21.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických výrobků

21.2

Farmaceutické přípravky

21.20

Farmaceutické přípravky

21.20.1

Léky

21.20.11

Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika

21.20.12

Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika

21.20.13

Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony nebo antibiotika

21.20.2

Ostatní farmaceutické přípravky

21.20.21

Antiséra a očkovací látky

21.20.22

Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů nebo spermicidů

21.20.23

Diagnostická činidla a jiné farmaceutické přípravky

21.20.24

Adhezivní obvazy, katgut a podobné materiály; lékárničky první pomoci

21.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků

21.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků

22

Pryžové a plastové výrobky

22.1

Pryžové výrobky

22.11

Pryžové pláště a duše; protektorování pneumatik

22.11.1

Pryžové pláště a duše, nové

22.11.11

Pryžové pneumatiky pro motorová vozidla, nové

22.11.12

Pryžové pneumatiky pro motocykly a jízdní kola, nové

22.11.13

Pryžové pneumatiky pro autobusy, nákladní automobily a letadla, nové

22.11.14

Pryžové pneumatiky pro zemědělské stroje, nové; ostatní nové pneumatiky z pryže

22.11.15

Duše, komorové (plné) obruče, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z pryže

22.11.16

Profily k protektorování pryžových plášťů

22.11.2

Pryžové pneumatiky protektorované

22.11.20

Pryžové pneumatiky protektorované

22.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při protektorování pryžových pneumatik

22.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při protektorování pryžových pneumatik

22.19

Ostatní pryžové výrobky

22.19.1

Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

22.19.10

Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

22.19.2

Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a profilech

22.19.20

Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a profilech

22.19.3

Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

22.19.30

Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

22.19.4

Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže

22.19.40

Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže

22.19.5

Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro pneumatiky

22.19.50

Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro pneumatiky

22.19.6

Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

22.19.60

Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

22.19.7

Výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž; výrobky z tvrdé pryže

22.19.71

Hygienické nebo farmaceutické výrobky (včetně dudlíků) z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

22.19.72

Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže

22.19.73

Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech formách a výrobky z ní; podlahové krytiny a předložky z vulkanizované lehčené pryže

22.19.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků

22.19.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků

22.2

Plastové výrobky

22.21

Plastové desky, fólie, hadice, trubky a profily

22.21.1

Monofil o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily, z plastů

22.21.10

Monofil o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily, z plastů

22.21.2

Plastové trouby, trubky, hadice a jejich příslušenství

22.21.21

Umělá střeva ze ztužených bílkovin a z celulózových materiálů; plastové neohebné trouby, trubky a hadice

22.21.29

Ostatní plastové trouby, trubky, hadice a jejich příslušenství

22.21.3

Desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky z plastů, nevyztužené ani jinak kombinované s jinými materiály

22.21.30

Desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky z plastů, nevyztužené ani jinak kombinované s jinými materiály

22.21.4

Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky

22.21.41

Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, lehčené

22.21.42

Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nelehčené

22.21.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

22.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

22.22

Plastové obaly

22.22.1

Plastové obaly

22.22.11

Pytle a sáčky (včetně kornoutů), z polyethylenu

22.22.12

Pytle a sáčky (včetně kornoutů), jiné než z polyethylenu

22.22.13

Plastové krabice, bedny, přihrádky a podobné plastové výrobky

22.22.14

Plastové demižony, lahve, flakony a podobné plastové výrobky

22.22.19

Ostatní plastové obaly

22.22.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů

22.22.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů

22.23

Plastové výrobky pro stavebnictví

22.23.1

Plastové výrobky pro stavebnictví; linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové

22.23.11

Plastové podlahové krytiny, obklady na stěny a stropy, v rolích nebo ve formě obkládaček a dlaždic

22.23.12

Koupací vany, umyvadla, záchodové mísy, sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů

22.23.13

Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby o objemu > 300 litrů

22.23.14

Dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy; okenice, rolety a podobné výrobky a jejich díly, z plastů

22.23.15

Linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové, např. pružné podlahové krytiny, jako je vinyl, linoleum atd.

22.23.19

Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.

22.23.2

Montované stavby z plastů

22.23.20

Montované stavby z plastů

22.23.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro stavebnictví

22.23.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro stavebnictví

22.29

Ostatní plastové výrobky

22.29.1

Oděvy a oděvní doplňky (včetně rukavic), z plastů

22.29.10

Oděvy a oděvní doplňky (včetně rukavic), z plastů

22.29.2

Ostatní plastové výrobky j. n.

22.29.21

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, v rolích o šířce ≤ 20 cm

22.29.22

Ostatní samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů

22.29.23

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z plastů

22.29.24

Díly j. n. pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky, z plastů

22.29.25

Plastové kancelářské nebo školní potřeby

22.29.26

Příslušenství pro nábytek, karoserie nebo podobné výrobky, z plastů; sošky a jiné ozdobné výrobky, z plastů

22.29.29

Ostatní výrobky z plastů

22.29.9

Služby při výrobě ostatních plastových výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatních plastových výrobků

22.29.91

Služby při výrobě ostatních plastových výrobků

22.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních plastových výrobků

23

Ostatní nekovové minerální výrobky

23.1

Sklo a skleněné výrobky

23.11

Ploché sklo

23.11.1

Ploché sklo

23.11.11

Lité, válcované, tažené a foukané sklo v tabulích, jinak nezpracované

23.11.12

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, jinak nezpracované

23.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla

23.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla

23.12

Ploché sklo tvarované a jinak zpracované

23.12.1

Ploché sklo tvarované a jinak zpracované

23.12.11

Sklo v tabulích, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, nezarámované, neupevněné

23.12.12

Bezpečnostní sklo

23.12.13

Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)

23.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného plochého skla

23.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného plochého skla

23.13

Duté sklo

23.13.1

Duté sklo

23.13.11

Skleněné láhve, demižony, lékovky a jiné nádoby, kromě ampulí; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

23.13.12

Nápojové sklo, jiné než sklokeramické

23.13.13

Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům, jako toaletní a kancelářské potřeby, jako bytové doplňky apod.

23.13.14

Skleněné vložky do vakuových lahví a jiných izolačních nádob

23.13.9

Práce související s konečnou úpravou dutého skla; subdodavatelské práce při výrobě dutého skla

23.13.91

Práce související s konečnou úpravou nápojového skla a jiných skleněných výrobků používaných ke stolování nebo ke kuchyňským účelům

23.13.92

Práce související s konečnou úpravou jiných skleněných nádob

23.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě dutého skla

23.14

Skleněná vlákna

23.14.1

Skleněná vlákna

23.14.11

Lunta, pramence, příze a stříž ze skleněných vláken

23.14.12

Závoje, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skla, kromě tkanin

23.14.9

Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken

23.14.99

Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken

23.19

Ostatní zpracované sklo, včetně technických skleněných výrobků

23.19.1

Ostatní sklo, skleněný polotovar

23.19.11

Masivní sklo v kusech, sklo ve tvaru kuliček (kromě mikrokuliček), tyčí nebo trubic, nezpracované

23.19.12

Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky z lisovaného nebo litého skla; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích nebo podobných tvarech

23.19.2

Technické a jiné sklo

23.19.21

Skleněné pláště, otevřené, a jejich skleněné součásti, pro žárovky, katodové trubice apod.

23.19.22

Skla do hodin, hodinek nebo brýlí, opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich části k výrobě těchto skel

23.19.23

Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule

23.19.24

Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky

23.19.25

Skleněné elektrické izolátory

23.19.26

Skleněné výrobky j. n.

23.19.9

Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, včetně technických skleněných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatního zpracovaného skla, včetně technických skleněných výrobků

23.19.91

Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, včetně technických skleněných výrobků

23.19.99

Subdodavatelské práce při výrobě jiného zpracovaného skla, včetně technických skleněných výrobků

23.2

Žáruvzdorné výrobky

23.20

Žáruvzdorné výrobky

23.20.1

Žáruvzdorné výrobky

23.20.11

Cihly, tvárnice, dlaždice a jiné keramické výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo zemin

23.20.12

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky, jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo zemin

23.20.13

Žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi j. n.

23.20.14

Nevypalované žáruvzdorné výrobky a ostatní žáruvzdorné keramické výrobky

23.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků

23.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků

23.3

Stavební výrobky z jílovitých materiálů

23.31

Keramické obkládačky a dlaždice

23.31.1

Keramické obkládačky a dlaždice

23.31.10

Keramické obkládačky a dlaždice

23.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic

23.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic

23.32

Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky

23.32.1

Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky

23.32.11

Nežáruvzdorné keramické cihly, podlahové kameny, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky

23.32.12

Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce, komínové vložky, komínové vyzdívky, stavební ozdoby a ostatní stavební keramika

23.32.13

Keramické trouby, žlábky, tvarovky a spoje trub

23.32.9

Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

23.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

23.4

Ostatní porcelánové a keramické výrobky

23.41

Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné předměty

23.41.1

Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné předměty

23.41.11

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu

23.41.12

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než porcelánu

23.41.13

Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky

23.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

23.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

23.42

Keramické sanitární výrobky

23.42.1

Keramické sanitární výrobky

23.42.10

Keramické sanitární výrobky

23.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků

23.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků

23.43

Keramické izolátory a izolační příslušenství

23.43.1

Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství pro elektrické stroje, nástroje nebo zařízení

23.43.10

Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství pro elektrické stroje, nástroje nebo zařízení

23.43.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a izolačního příslušenství

23.43.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a izolačního příslušenství

23.44

Ostatní technické keramické výrobky

23.44.1

Ostatní technické keramické výrobky

23.44.11

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu

23.44.12

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, jiné než z porcelánu

23.44.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických keramických výrobků

23.44.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických keramických výrobků

23.49

Ostatní keramické výrobky

23.49.1

Ostatní keramické výrobky

23.49.11

Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo k balení zboží

23.49.12

Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.

23.49.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků

23.49.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků

23.5

Cement, vápno a sádra

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementové slínky

23.51.12

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement a ostatní hydraulické cementy

23.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě cementu

23.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě cementu

23.52

Vápno a sádra

23.52.1

Nehašené, hašené a hydraulické vápno

23.52.10

Nehašené, hašené a hydraulické vápno

23.52.2

Sádra

23.52.20

Sádra

23.52.3

Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit

23.52.30

Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit

23.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry

23.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry

23.6

Betonové, cementové a sádrové výrobky

23.61

Betonové výrobky pro stavební účely

23.61.1

Betonové výrobky pro stavební účely

23.61.11

Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene

23.61.12

Prefabrikované stavební dílce pro stavebnictví nebo stavební inženýrství z cementu, betonu nebo umělého kamene

23.61.2

Montované stavby z betonu

23.61.20

Montované stavby z betonu

23.61.9

Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební účely

23.61.99

Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební účely

23.62

Sádrové výrobky pro stavební účely

23.62.1

Sádrové výrobky pro stavební účely

23.62.10

Sádrové výrobky pro stavební účely

23.62.9

Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební účely

23.62.99

Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební účely

23.63

Beton připravený k lití

23.63.1

Beton připravený k lití

23.63.10

Beton připravený k lití

23.63.9

Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití

23.63.99

Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití

23.64

Malty

23.64.1

Malty

23.64.10

Malty

23.64.9

Subdodavatelské práce při výrobě malty

23.64.99

Subdodavatelské práce při výrobě malty

23.65

Vláknocementové výrobky

23.65.1

Vláknocementové výrobky

23.65.11

Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy a dřevěných odpadů aglomerovaných minerálními pojivy

23.65.12

Výrobky azbestocementové, vláknocementové a podobné

23.65.9

Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků

23.65.99

Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků

23.69

Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky

23.69.1

Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky

23.69.11

Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.

23.69.19

Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.

23.69.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

23.69.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

23.7

Řezaný, tvarovaný a upravený kámen

23.70

Řezaný, tvarovaný a upravený kámen

23.70.1

Řezaný, tvarovaný a upravený kámen

23.70.11

Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich (kromě dlažebních kostek, obrubníků, dlažebních desek, dlaždic, kostek a podobných výrobků); uměle barvená zrna, odštěpky a prach z mramoru, travertinu a alabastru

23.70.12

Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky z nich; ostatní uměle barvená zrna a prach z přírodního kamene; výrobky z aglomerované břidlice

23.70.9

Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a upraveného kamene

23.70.99

Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a upraveného kamene

23.9

Ostatní nekovové minerální výrobky

23.91

Brusiva

23.91.1

Brusiva

23.91.11

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k opracování kamenů a jejich částí, z přírodního kamene, z aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky

23.91.12

Brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru nebo lepenky

23.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě brusiv

23.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě brusiv

23.99

Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.

23.99.1

Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.

23.99.11

Zpracovaná azbestová vlákna; směsi na bázi azbestu a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo azbestu; třecí materiál pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, nenamontované

23.99.12

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů

23.99.13

Živičné směsi na bázi přírodního a umělého kamene a asfaltu, přírodního asfaltu nebo podobných látek používaných jako pojivo

23.99.14

Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě polotovarů

23.99.15

Umělý korund

23.99.19

Nekovové minerální výrobky j. n.

23.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

23.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

24

Základní kovy

24.1

Surové železo, ocel a feroslitiny

24.10

Surové železo, ocel a feroslitiny

24.10.1

Základní hutní výrobky

24.10.11

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách

24.10.12

Feroslitiny

24.10.13

Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách

24.10.14

Granule a prášek ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny nebo oceli

24.10.2

Surová ocel

24.10.21

Nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z nelegované oceli

24.10.22

Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z nerezavějící oceli

24.10.23

Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z ostatní legované oceli

24.10.3

Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za tepla již dále neopracované

24.10.31

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

24.10.32

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm

24.10.33

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

24.10.34

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm

24.10.35

Ploché válcované výrobky z legované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

24.10.36

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm (kromě výrobků z křemíkové elektrotechnické oceli)

24.10.4

Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

24.10.41

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

24.10.42

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

24.10.43

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

24.10.5

Ploché válcované výrobky z oceli, plátované, pokovené nebo potažené a ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli a z křemíkové elektrotechnické oceli

24.10.51

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, o šířce ≥ 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

24.10.52

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce ≥ 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

24.10.53

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce ≥ 600 mm

24.10.54

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce < 600 mm

24.10.55

Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce < 600 mm

24.10.6

Tyče a pruty z oceli, zpracované za tepla

24.10.61

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nelegované oceli

24.10.62

Ostatní tyče a pruty z oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

24.10.63

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli

24.10.64

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

24.10.65

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli

24.10.66

Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

24.10.67

Duté vrtné tyče a pruty

24.10.7

Otevřené profily z oceli, štětovnice z oceli, konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, z oceli

24.10.71

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z nelegované oceli

24.10.72

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z nerezavějící oceli

24.10.73

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z ostatní legované oceli

24.10.74

Štětovnice z oceli a svařované otevřené profily z oceli

24.10.75

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí z oceli

24.10.9

Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a feroslitin

24.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a feroslitin

24.2

Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky

24.20

Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky

24.20.1

Ocelové trouby, trubky, duté profily, bezešvé

24.20.11

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé

24.20.12

Ocelové pažnice, čerpací a vrtné trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé

24.20.13

Ostatní ocelové trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem

24.20.14

Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem a duté profily

24.20.2

Ocelové trouby a trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem > 406,4 mm

24.20.21

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm

24.20.22

Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm

24.20.23

Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm

24.20.24

Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, s netěsným rámem, nýtované nebo podobně uzavírané, s vnějším průměrem > 406,4 mm

24.20.3

Ocelové trouby a trubky, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

24.20.31

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

24.20.32

Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm, z oceli

24.20.33

Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

24.20.34

Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

24.20.35

Ostatní ocelové trouby a trubky, s netěsným rámem, nýtované nebo podobně uzavírané, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

24.20.4

Příslušenství pro ocelové trouby a trubky, nelité

24.20.40

Příslušenství pro ocelové trouby a trubky, nelité

24.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek (fitinků)

24.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek (fitinků)

24.3

Ostatní výrobky získané jednostupňovým zpracováním oceli

24.31

Tyčová ocel tažená za studena

24.31.1

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli

24.31.10

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli

24.31.2

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než nerezavějící oceli

24.31.20

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než nerezavějící oceli

24.31.3

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící oceli

24.31.30

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící oceli

24.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena

24.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena

24.32

Ocelové úzké pásy válcované za studena

24.32.1

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, o šířce < 600 mm

24.32.10

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, o šířce < 600 mm

24.32.2

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené nebo potažené, o šířce < 600 mm

24.32.20

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené nebo potažené, o šířce < 600 mm

24.32.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů válcovaných za studena

24.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů válcovaných za studena

24.33

Ocelové profily tvářené za studena

24.33.1

Otevřené profily tvářené za studena

24.33.11

Otevřené profily tvářené za studena z nelegované oceli

24.33.12

Otevřené profily tvářené za studena z nerezavějící oceli

24.33.2

Žebrované plechy z nelegované oceli

24.33.20

Žebrované plechy z nelegované oceli

24.33.3

Sendvičové panely z potažených ocelových plechů

24.33.30

Sendvičové panely z potažených ocelových plechů

24.33.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za studena

24.33.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za studena

24.34

Ocelový drát tažený za studena

24.34.1

Ocelový drát tažený za studena

24.34.11

Drát tažený za studena z nelegované oceli

24.34.12

Drát tažený za studena z nerezavějící oceli

24.34.13

Drát tažený za studena z ostatní legované oceli

24.34.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za studena

24.34.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za studena

24.4

Drahé a jiné neželezné kovy

24.41

Drahé kovy

24.41.1

Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

24.41.10

Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

24.41.2

Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

24.41.20

Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

24.41.3

Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu

24.41.30

Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu

24.41.4

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě polotovarů

24.41.40

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě polotovarů

24.41.5

Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů

24.41.50

Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů

24.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů

24.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů

24.42

Hliník

24.42.1

Hliník netvářený; oxid hlinitý

24.42.11

Hliník netvářený

24.42.12

Oxid hlinitý, jiný než umělý korund

24.42.2

Předvýrobky z hliníku a z jeho slitin

24.42.21

Prášek a vločky z hliníku

24.42.22

Tyče a profily z hliníku

24.42.23

Dráty z hliníku

24.42.24

Desky, plechy a pásy z hliníku o tloušťce > 0,2 mm

24.42.25

Fólie z hliníku, o tloušťce ≤ 0,2 mm

24.42.26

Trubky a potrubní tvarovky z hliníku

24.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě hliníku

24.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě hliníku

24.43

Olovo, zinek a cín

24.43.1

Olovo, zinek a cín, netvářené

24.43.11

Netvářené olovo

24.43.12

Netvářený zinek

24.43.13

Netvářený cín

24.43.2

Předvýrobky z olova, zinku a cínu a jejich slitin

24.43.21

Desky, plechy, pásy a fólie z olova; prášek a vločky z olova

24.43.22

Prach, prášek a vločky ze zinku

24.43.23

Tyče, profily a dráty, desky, plechy, pásy a fólie, ze zinku

24.43.24

Tyče, profily a dráty z cínu

24.43.9

Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu

24.43.99

Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu

24.44

Měď

24.44.1

Měď netvářená; měděný kamínek (lech); cementová měď

24.44.11

Měděný kamínek (lech); cementová měď

24.44.12

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

24.44.13

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené; předslitiny mědi

24.44.2

Předvýrobky z mědi a jejích slitin

24.44.21

Prášek a vločky z mědi

24.44.22

Tyče a profily z mědi

24.44.23

Dráty z mědi

24.44.24

Desky, plechy a pásy z mědi o tloušťce > 0,15 mm

24.44.25

Fólie z mědi o tloušťce ≤ 0,15 mm

24.44.26

Trubky a potrubní tvarovky z mědi

24.44.9

Subdodavatelské práce při výrobě mědi

24.44.99

Subdodavatelské práce při výrobě mědi

24.45

Ostatní neželezné kovy

24.45.1

Netvářený nikl; meziprodukty metalurgie niklu

24.45.11

Netvářený nikl

24.45.12

Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu

24.45.2

Předvýrobky z niklu a z jeho slitin

24.45.21

Prášek a vločky z niklu

24.45.22

Tyče, profily a dráty z niklu

24.45.23

Desky, plechy, pásy a fólie z niklu

24.45.24

Trubky a potrubní tvarovky z niklu

24.45.3

Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny

24.45.30

Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich: cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny

24.45.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů

24.45.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů

24.46

Zpracované jaderné palivo

24.46.1

Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů); keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu

24.46.10

Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů); keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu

24.46.9

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva

24.46.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva

24.5

Odlévání kovů a práce s tím související

24.51

Odlévání železa a práce s tím související

24.51.1

Odlévání litiny a práce s tím související

24.51.11

Odlévání tvárné litiny a práce s tím související

24.51.12

Odlévání surového železa s kuličkovým grafitem

24.51.13

Odlévání šedé (netvárné) litiny

24.51.2

Trubky a duté profily z litiny

24.51.20

Trubky a duté profily z litiny

24.51.3

Potrubní tvarovky z litiny

24.51.30

Potrubní tvarovky z litiny

24.51.9

Subdodavatelské práce při odlévání železa

24.51.99

Subdodavatelské práce při odlévání železa

24.52

Odlévání oceli a práce s tím související

24.52.1

Odlévání oceli a práce s tím související

24.52.10

Odlévání oceli a práce s tím související

24.52.2

Trouby a trubky z odstředivě lité oceli

24.52.20

Trouby a trubky z odstředivě lité oceli

24.52.3

Potrubní tvarovky z lité oceli

24.52.30

Potrubní tvarovky z lité oceli

24.53

Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

24.53.1

Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

24.53.10

Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

24.54

Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související

24.54.1

Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související

24.54.10

Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související

25

Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

25.1

Konstrukční kovové výrobky

25.11

Kovové konstrukce a jejich díly

25.11.1

Kovové montované stavby

25.11.10

Kovové montované stavby

25.11.2

Konstrukční kovové výrobky a jejich díly

25.11.21

Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli

25.11.22

Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli

25.11.23

Ostatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče, úhelníky, tvarovky apod., ze železa, oceli nebo hliníku

25.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů

25.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů

25.12

Kovové dveře a okna

25.12.1

Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

25.12.10

Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

25.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken

25.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken

25.2

Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

25.21

Radiátory a kotle pro ústřední topení

25.21.1

Radiátory a kotle pro ústřední topení

25.21.11

Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné elektricky díly ze železa nebo oceli

25.21.12

Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru

25.21.13

Díly kotlů pro ústřední topení

25.21.9

Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

25.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

25.29

Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

25.29.1

Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

25.29.11

Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený nebo zkapalněný plyn) ze železa, oceli nebo hliníku, o objemu > 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

25.29.12

Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn

25.29.9

Subdodavatelské práce při výrobě kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

25.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

25.3

Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení

25.30

Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení

25.30.1

Parní kotle a jejich díly

25.30.11

Parní kotle; kotle zvané „na přehřátou vodu“

25.30.12

Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní stroje

25.30.13

Díly parních kotlů

25.30.2

Jaderné reaktory a jejich díly

25.30.21

Jaderné reaktory, kromě izotopových separátorů

25.30.22

Díly jaderných reaktorů, kromě izotopových separátorů

25.30.9

Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů k ústřednímu topení

25.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů k ústřednímu topení

25.4

Zbraně a střelivo

25.40

Zbraně a střelivo

25.40.1

Zbraně a střelivo a jejich díly

25.40.11

Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole apod.

25.40.12

Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení

25.40.13

Bomby, rakety a podobné válečné střelivo; náboje, ostatní střelivo a střely a jejich díly

25.40.14

Díly a příslušenství vojenských a ostatních zbraní

25.40.9

Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva

25.40.99

Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva

25.5

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

25.50

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

25.50.1

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů

25.50.11

Kování

25.50.12

Lisování a ražení kovů

25.50.13

Jiné tváření kovů a práce s tím související

25.50.2

Prášková metalurgie

25.50.20

Prášková metalurgie

25.6

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

25.61

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

25.61.1

Povrchová úprava kovů a práce s tím související

25.61.11

Pokovování kovů a práce s tím související

25.61.12

Nanášení nekovových povlaků na kovy a práce s tím související

25.61.2

Ostatní povrchové úpravy a zušlechťování kovů a práce s tím související

25.61.21

Tepelné úpravy kovů a práce s tím související (kromě pokovování)

25.61.22

Ostatní povrchové úpravy kovů a práce s tím související

25.62

Obráběcí služby

25.62.1

Služby v oblasti soustružení kovových dílů

25.62.10

Služby v oblasti soustružení kovových dílů

25.62.2

Služby v oblasti jiného obrábění

25.62.20

Služby v oblasti jiného obrábění

25.7

Nožířské výrobky, nástroje a železářské výrobky

25.71

Nožířské výrobky

25.71.1

Nožířské výrobky

25.71.11

Nože (jiné než pro stroje) a nůžky a jejich čelisti

25.71.12

Břitvy a čepelky (včetně polotovarů čepelek v pásech)

25.71.13

Jiné nožířské zboží; soupravy a nástroje na manikúru nebo pedikúru

25.71.14

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní nástroje

25.71.15

Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly

25.71.9

Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků

25.71.99

Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků

25.72

Zámky a kování

25.72.1

Zámky a kování

25.72.11

Visací zámky, zámky pro motorová vozidla a nábytkové zámky z obecných kovů

25.72.12

Ostatní zámky z obecných kovů

25.72.13

Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly

25.72.14

Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k vozidlům, dveřím, oknům, nábytku apod.

25.72.9

Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování Nástroje a nářadí

25.72.99

Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování Nástroje a nářadí

25.73

Nástroje a nářadí

25.73.1

Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

25.73.10

Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

25.73.2

Ruční pily; pilové listy všech druhů

25.73.20

Ruční pily; pilové listy všech druhů

25.73.3

Ostatní ruční nástroje a nářadí

25.73.30

Ostatní ruční nástroje a nářadí

25.73.4

Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje

25.73.40

Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje

25.73.5

Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy

25.73.50

Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy

25.73.6

Ostatní nástroje a nářadí

25.73.60

Ostatní nástroje a nářadí

25.73.9

Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí

25.73.99

Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí

25.9

Ostatní kovodělné výrobky

25.91

Ocelové sudy a podobné nádoby

25.91.1

Ocelové sudy a podobné nádoby

25.91.11

Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

25.91.12

Sudy, barely, plechovky (kromě plechovek uzavíraných pájením nebo mechanickým přitlačením víčka), krabice nebo podobné nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu < 50 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

25.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob

25.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob

25.92

Drobné kovové obaly

25.92.1

Drobné kovové obaly

25.92.11

Plechovky ze železa nebo oceli, uzavírané pájením nebo mechanickým přitlačením víčka o objemu < 50 l

25.92.12

Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu ≤ 300 l

25.92.13

Zátky, závěry lahví a víčka z obecných kovů

25.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů

25.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů

25.93

Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

25.93.1

Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

25.93.11

Splétaná lanka, lana a kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, bez elektrické izolace

25.93.12

Ostnaté dráty ze železa nebo oceli; splétaná lana, lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky z mědi nebo hliníku, bez elektrické izolace

25.93.13

Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného, ocelového nebo měděného drátu; plechová mřížovina ze železa, oceli nebo mědi

25.93.14

Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky a podobné výrobky

25.93.15

Dráty, tyčinky, trubky, desky, elektrody, obalené nebo plněné tavidly

25.93.16

Pružiny a listy pro pružiny ze železa nebo oceli; měděné pružiny

25.93.17

Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly

25.93.18

Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání a podobné výrobky pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa nebo oceli j. n.

25.93.9

Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a pružin

25.93.99

Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a pružin

25.94

Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity

25.94.1

Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity

25.94.11

Spojovací výrobky se závity ze železa nebo oceli j. n.

25.94.12

Spojovací výrobky bez závitů ze železa nebo oceli j. n.

25.94.13

Měděné spojovací výrobky se závity i bez závitů

25.94.9

Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

25.94.99

Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

25.99

Ostatní kovodělné výrobky j. n.

25.99.1

Kovové výrobky sanitární a převážně pro domácnost

25.99.11

Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární zboží a jeho části ze železa, oceli, mědi nebo hliníku

25.99.12

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze železa, oceli, mědi nebo hliníku

25.99.2

Ostatní výrobky z obecných kovů

25.99.21

Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů

25.99.22

Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek

25.99.23

Potřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů

25.99.24

Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů

25.99.25

Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky, háčky, očka a podobné výrobky, z obecných kovů, pro oděvy, obuv, plachty, brašny, cestovní zboží nebo pro jiné výrobky; duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a flitry (cetky), z obecných kovů

25.99.26

Lodní vrtule a jejich lopatky

25.99.29

Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.

25.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.

25.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.

26

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

26.1

Elektronické součástky a desky

26.11

Elektronické součástky

26.11.1

Elektronky a trubice se žhavenou nebo studenou katodou nebo fotokatodou, včetně obrazovek

26.11.11

Televizní obrazovky; snímací elektronky televizních kamer; ostatní obrazovky

26.11.12

Magnetrony, klystrony, mikrovlnné aj. elektronky a trubice

26.11.2

Diody a tranzistory

26.11.21

Diody; tranzistory; tyristory, diaky a triaky

26.11.22

Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované piezoelektrické krystaly; jejich díly

26.11.3

Elektronické integrované obvody

26.11.30

Elektronické integrované obvody

26.11.4

Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek j. n.

26.11.40

Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek j. n.

26.11.5

Neosazené desky s plošnými spoji

26.11.50

Neosazené desky s plošnými spoji

26.11.9

Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů; subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek

26.11.91

Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů

26.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek

26.12

Osazené elektronické desky

26.12.1

Osazené plošné spoje

26.12.10

Osazené plošné spoje

26.12.2

Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro automatizované zpracování dat

26.12.20

Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro automatizované zpracování dat

26.12.3

Čipové karty

26.12.30

Čipové karty

26.12.9

Služby při výrobě plošných spojů; subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických desek

26.12.91

Služby při výrobě plošných spojů a osazování plošných spojů

26.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických desek

26.2

Počítače a periferní zařízení

26.20

Počítače a periferní zařízení

26.20.1

Počítače, jejich díly a příslušenství

26.20.11

Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti ≤ 10 kg, např. přenosné počítače (laptopy) a notebooky; osobní digitální asistenti a podobné počítače

26.20.12

Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje s možností připojení k zařízení nebo síti pro zpracování dat

26.20.13

Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující pod společným krytem nejméně základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované

26.20.14

Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané ve formě systémů

26.20.15

Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat, mohou též obsahovat pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících jednotek: paměťové, vstupní, výstupní jednotky

26.20.16

Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat pod společným krytem paměťové jednotky

26.20.17

Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat

26.20.18

Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto funkcí: tisk, skenování, kopírování, faxování

26.20.2

Paměťové jednotky a jiná paměťová zařízení

26.20.21

Paměťové jednotky

26.20.22

Stálá paměťová zařízení (flash)

26.20.3

Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat

26.20.30

Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat

26.20.4

Díly a příslušenství počítačů

26.20.40

Díly a příslušenství počítačů

26.20.9

Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení; subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení

26.20.91

Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení

26.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení

26.3

Komunikační zařízení

26.30

Komunikační zařízení

26.30.1

Vysílací přístroje rozhlasové nebo televizní; televizní kamery

26.30.11

Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení

26.30.12

Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení

26.30.13

Televizní kamery

26.30.2

Elektrické přístroje pro telefonii a telegrafii; videotelefony

26.30.21

Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační síť s bezdrátovými sluchátky

26.30.22

Telefony pro celulární síť (mobilní telefony) nebo jiné bezdrátové sítě

26.30.23

Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)

26.30.3

Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii

26.30.30

Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii

26.30.4

Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer

26.30.40

Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer

26.30.5

Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje

26.30.50

Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje

26.30.6

Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobných přístrojů

26.30.60

Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobných přístrojů

26.30.9

Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení

26.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení

26.4

Spotřební elektronika

26.40

Spotřební elektronika

26.40.1

Rozhlasové přijímače

26.40.11

Rozhlasové přijímače (kromě druhů používaných v motorových vozidlech), též kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

26.40.12

Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení, druhů používaných v motorových vozidlech

26.40.2

Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

26.40.20

Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

26.40.3

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku a obrazu

26.40.31

Gramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje

26.40.32

Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku

26.40.33

Videokamery a ostatní videorekordéry nebo reprodukční přístroje

26.40.34

Monitory a projektory, které neobsahují televizní přijímací zařízení a nejsou určeny především pro zařízení pro automatizované zpracování dat

26.40.4

Mikrofony, reproduktory, přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii

26.40.41

Mikrofony a jejich stojany

26.40.42

Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické soupravy

26.40.43

Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku

26.40.44

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.

26.40.5

Díly audiovizuálních přístrojů a zařízení

26.40.51

Díly a příslušenství k audiovizuálním přístrojům a zařízením

26.40.52

Díly rozhlasových přijímačů a vysílacích zařízení

26.40.6

Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým displejem

26.40.60

Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým displejem

26.40.9

Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky

26.40.99

Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky

26.5

Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné přístroje

26.51

Měřicí, zkušební a navigační přístroje

26.51.1

Navigační, meteorologické, geofyzikální a podobné nástroje a přístroje

26.51.11

Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje

26.51.12

Teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje

26.51.2

Radiolokační a radionavigační přístroje

26.51.20

Radiolokační a radionavigační přístroje

26.51.3

Přesné váhy; kreslicí, rýsovací, počítací nástroje, nástroje pro měření délky a podobné nástroje a přístroje

26.51.31

Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější

26.51.32

Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, ostatní kreslicí, rýsovací, označovací nebo počítací přístroje

26.51.33

Ruční nástroje pro měření délky (například mikrometry a posuvná měřítka) j. n.

26.51.4

Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin a ionizujícícho záření

26.51.41

Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci ionizujícího záření

26.51.42

Katodové osciloskopy a oscilografy

26.51.43

Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin, bez registračního zařízení

26.51.44

Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace

26.51.45

Nástroje a přístroje pro měření nebo kontrolování velikosti elektrických veličin j. n.

26.51.5

Nástroje a přístroje pro kontrolu ostatních fyzikálních vlastností

26.51.51

Hydrometry, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry

26.51.52

Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů

26.51.53

Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.

26.51.6

Ostatní měřicí, kontrolní a zkušební nástroje a přístroje

26.51.61

Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy

26.51.62

Stroje a přístroje na zkoušení mechanických vlastností materiálů

26.51.63

Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry

26.51.64

Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry; rychloměry a tachometry

26.51.65

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje, hydraulické nebo pneumatické

26.51.66

Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.

26.51.7

Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

26.51.70

Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

26.51.8

Díly a příslušenství přístrojů pro měření, testování a navigaci

26.51.81

Díly radiolokačních a radionavigačních přístrojů

26.51.82

Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 a 26.51.5 ; mikrotomy; díly j. n.

26.51.83

Díly a příslušenství mikroskopů (jiných než optických) a difraktografů

26.51.84

Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.63 a 26.51.64

26.51.85

Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.65 , 26.51.66 a 26.51.70

26.51.86

Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.11 a 26.51.62

26.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě měřících, zkušebních a navigačních přístrojů

26.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě měřících, zkušebních a navigačních přístrojů

26.52

Časoměrné přístroje

26.52.1

Hodiny a hodinky, kromě strojků a dílů

26.52.11

Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu plátovaných drahými kovy

26.52.12

Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, včetně stopek

26.52.13

Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla

26.52.14

Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné hodiny; ostatní hodiny

26.52.2

Hodinové a hodinkové strojky a jejich díly

26.52.21

Hodinové a hodinkové strojky

26.52.22

Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly

26.52.23

Ostatní hodinářské díly

26.52.24

Kontrolní registrační hodiny; hodiny zaznamenávající datum a čas, parkovací hodiny; časové spínače, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem

26.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů

26.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů

26.6

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje

26.60

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje

26.60.1

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje

26.60.11

Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama

26.60.12

Lékařské elektrodiagnostické přístroje

26.60.13

Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným zářením používané v lékařských, chirurgických, dentálních nebo veterinárních vědách

26.60.14

Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky

26.60.9

Služby při výrobě lékařských přístrojů; subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.60.91

Služby při výrobě lékařských přístrojů

26.60.99

Subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.7

Optické a fotografické přístroje a zařízení

26.70

Optické a fotografické přístroje a zařízení

26.70.1

Fotografické přístroje a jejich díly

26.70.11

Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické přístroje

26.70.12

Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo válců; fotografické přístroje k záznamu dokumentů na mikrofilmy, mikrofiše apod.

26.70.13

Digitální kamery

26.70.14

Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a ostatní fotoaparáty

26.70.15

Kinematografické kamery

26.70.16

Kinematografické promítací přístroje

26.70.19

Ostatní fotografické přístroje; díly a příslušenství fotografických přístrojů

26.70.2

Ostatní optické přístroje a jejich díly

26.70.21

Polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články (jiné než z opticky neopracovaného skla), též nezasazené, jiné než určené pro fotografické přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické přístroje

26.70.22

Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy; ostatní astronomické přístroje; optické mikroskopy

26.70.23

Zařízení s tekutými krystaly; lasery, kromě laserových diod; ostatní optické přístroje a zařízení j. n.

26.70.24

Optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje

26.70.25

Díly a příslušenství binokulárních a monokulárních dalekohledů a jiných optických teleskopů, ostatních astronomických přístrojů a optických mikroskopů

26.70.26

Díly a příslušenství zařízení s tekutými krystaly, laserů (kromě laserových diod) a ostatních optických přístrojů a zařízení j. n.

26.70.9

Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických přístrojů a zařízení

26.70.99

Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických přístrojů a zařízení

26.8

Magnetická a optická média

26.80

Magnetická a optická média

26.80.1

Magnetická a optická média

26.80.11

Magnetická média, nenahraná, jiná než karty s magnetickým proužkem

26.80.12

Optická média, nenahraná

26.80.13

Ostatní záznamová média, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků

26.80.14

Karty s magnetickým proužkem

26.80.9

Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií

26.80.99

Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií

27

Elektrická zařízení

27.1

Elektrické motory, generátory, transformátory a elektrická rozvodná a kontrolní zařízení

27.11

Elektrické motory, generátory a transformátory

27.11.1

Motory s výkonem ≤ 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; stejnosměrné generátory

27.11.10

Motory s výkonem ≤ 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; stejnosměrné generátory

27.11.2

Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W; ostatní střídavé motory; Střídavé generátory (alternátory)

27.11.21

Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W

27.11.22

Střídavé jednofázové motory

27.11.23

Střídavé vícefázové motory s výkonem ≤ 750 W

27.11.24

Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W, avšak ≤ 75 kW

27.11.25

Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW

27.11.26

Střídavé generátory (alternátory)

27.11.3

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

27.11.31

Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory s vnitřním spalováním

27.11.32

Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní generátorová soustrojí; elektrické rotační měniče

27.11.4

Elektrické transformátory

27.11.41

Transformátory s kapalinovým dielektrikem

27.11.42

Ostatní transformátory s výkonem ≤ 16 kVA

27.11.43

Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA

27.11.5

Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory

27.11.50

Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory

27.11.6

Díly elektrických motorů, generátorů a transformátorů

27.11.61

Díly elektrických motorů a generátorů

27.11.62

Díly transformátorů a induktorů

27.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů a transformátorů

27.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů a transformátorů

27.12

Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení

27.12.1

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro napětí > 1 000  V

27.12.10

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro napětí > 1 000  V

27.12.2

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000  V

27.12.21

Jisticí přístroje pro napětí ≤ 1 000  V

27.12.22

Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000  V

27.12.23

Ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000  V

27.12.24

Relé pro napětí ≤ 1 000  V

27.12.3

Rozvaděče, rozvodné panely

27.12.31

Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí ≤ 1 000  V

27.12.32

Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí > 1 000  V

27.12.4

Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.12.40

Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.2

Baterie a akumulátory

27.20

Baterie a akumulátory

27.20.1

Galvanické články a baterie a jejich díly

27.20.11

Galvanické články a baterie

27.20.12

Díly galvanických článků a baterií

27.20.2

Elektrické akumulátory a jejich díly

27.20.21

Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů

27.20.22

Olověné akumulátory, jiné než používané pro startování pístových motorů

27.20.23

Niklkadmiové, nikl-metal-hydridové, lithium-iontové, lithium-polymerové, niklželezné a ostatní elektrické akumulátory

27.20.24

Díly elektrických akumulátorů, včetně separátorů

27.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů

27.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů

27.3

Elektrické vedení a elektroinstalační zařízení

27.31

Kabely z optických vláken

27.31.1

Kabely z optických vláken

27.31.11

Optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken

27.31.12

Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)

27.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken

27.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken

27.32

Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely

27.32.1

Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely

27.32.11

Izolované dráty pro vinutí

27.32.12

Koaxiální kabely a ostatní koaxiální elektrické vodiče

27.32.13

Ostatní elektrické vodiče pro napětí ≤ 1 000  V

27.32.14

Ostatní elektrické vodiče pro napětí > 1 000  V

27.32.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů

27.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů

27.33

Elektroinstalační zařízení

27.33.1

Elektroinstalační zařízení

27.33.11

Vypínače a spínače pro napětí ≤ 1 000  V

27.33.12

Objímky žárovek pro napětí ≤ 1 000  V

27.33.13

Vidlice, zásuvky a ostatní zařízení k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických obvodů j. n.

27.33.14

Plastové izolační části pro elektrické stroje

27.33.9

Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení

27.33.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení

27.4

Elektrická osvětlovací zařízení

27.40

Elektrická osvětlovací zařízení

27.40.1

Elektrické žárovky nebo výbojky; obloukovky

27.40.11

Žárovky pro světlomety, tzv. „zapečetěné světlomety“

27.40.12

Halogenové žárovky s wolframovým vláknem, kromě ultrafialových nebo infračervených

27.40.13

Elektrické žárovky s výkonem ≤ 200 W a pro napětí > 100 V j. n.

27.40.14

Elektrické žárovky j. n.

27.40.15

Výbojky; ultrafialové nebo infračervené žárovky a výbojky; obloukovky

27.40.2

Svítidla a příslušenství

27.40.21

Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché články, akumulátory, magneta)

27.40.22

Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy

27.40.23

Neelektrická svítidla a jejich příslušenství

27.40.24

Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky

27.40.25

Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich příslušenství

27.40.3

Ostatní svítidla a jejich příslušenství

27.40.30

Ostatní svítidla a jejich příslušenství

27.40.4

Díly svítidel a osvětlovacích zařízení

27.40.41

Díly žárovek nebo výbojek

27.40.42

Díly svítidel a jejich příslušenství

27.40.9

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických osvětlovacích zařízení

27.40.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických osvětlovacích zařízení

27.5

Spotřebiče převážně pro domácnost

27.51

Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost

27.51.1

Chladicí a mrazicí zařízení; pračky; elektricky vyhřívané přikrývky a dečky; ventilátory

27.51.11

Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost

27.51.12

Myčky nádobí převážně pro domácnost

27.51.13

Pračky a sušičky převážně pro domácnost

27.51.14

Elektricky vyhřívané přikrývky a dečky

27.51.15

Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost

27.51.2

Ostatní elektrické spotřebiče převážně pro domácnost j. n.

27.51.21

Elektromechanické spotřebiče převážně pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem

27.51.22

Holicí strojky a strojky na stříhání vlasů s vestavěným elektrickým motorem

27.51.23

Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou; elektrické žehličky

27.51.24

Ostatní elektrotepelné přístroje

27.51.25

Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače

27.51.26

Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)

27.51.27

Mikrovlnné trouby a pece

27.51.28

Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a opékače

27.51.29

Elektrické topné rezistory

27.51.3

Díly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.51.30

Díly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.52

Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost

27.52.1

Neelektrická zařízení pro vaření nebo ohřívání převážně pro domácnost

27.52.11

Neelektrická zařízení pro vaření a ohřívače talířů převážně pro domácnost ze železa nebo oceli nebo mědi

27.52.12

Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost na plyn nebo na jiná paliva, na kapalná nebo pevná paliva

27.52.13

Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého vzduchu j. n., ze železa nebo oceli

27.52.14

Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody

27.52.2

Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.52.20

Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.9

Ostatní elektrická zařízení

27.90

Ostatní elektrická zařízení

27.90.1

Ostatní elektrická zařízení a jejich díly

27.90.11

Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí

27.90.12

Elektrické izolátory; izolační díly pro elektrické stroje a zařízení; elektrické instalační trubky a jejich spojky

27.90.13

Uhlíkové elektrody a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku pro elektrické účely

27.90.2

Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami vyzařujícími světlo; elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje

27.90.20

Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami vyzařujícími světlo; elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje

27.90.3

Stroje a přístroje na pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, povrchové temperování a stříkání za tepla

27.90.31

Elektrické stroje a přístroje na pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; díly elektrických strojů a přístrojů pro stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla

27.90.32

Díly elektrických strojů a přístrojů na pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; díly elektrických strojů a přístrojů pro stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla

27.90.33

Díly ostatního elektrického zařízení; díly strojů nebo přístrojů j. n.

27.90.4

Ostatní elektrická zařízení j. n.

27.90.41

Invertory, usměrňovače, měniče

27.90.42

Palivové články

27.90.43

Omezovače proudu, pro napětí > 1 000  V

27.90.44

Přívodní kabely, prodlužovací kabely, a jiné sady elektrických kabelů s izolovanými dráty a konektory

27.90.45

Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j.n.

27.90.5

Elektrické kondenzátory

27.90.51

Pevné kondenzátory projektované pro použití v 50/60 Hz obvodech, s jalovým výkonem ≥ 0,5 kVA (silové kondenzátory)

27.90.52

Ostatní pevné kondenzátory

27.90.53

Otočné nebo dolaďovací kondenzátory

27.90.6

Elektrické rezistory, kromě topných

27.90.60

Elektrické rezistory, kromě topných

27.90.7

Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

27.90.70

Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

27.90.8

Díly elektrických kondenzátorů, elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů

27.90.81

Díly elektrických kondenzátorů

27.90.82

Díly elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů

27.90.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektrických zařízení

27.90.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektrických zařízení

28

Stroje a zařízení j. n.

28.1

Stroje a zařízení pro všeobecné účely

28.11

Motory a turbíny, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

28.11.1

Motory, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

28.11.11

Závěsné motory pro pohon lodí

28.11.12

Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory

28.11.13

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním

28.11.2

Turbíny

28.11.21

Parní turbíny

28.11.22

Vodní turbíny a vodní kola

28.11.23

Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové

28.11.24

Větrné turbíny

28.11.3

Díly turbín

28.11.31

Díly parních turbín

28.11.32

Díly vodních turbín, vodních kol, včetně regulátorů

28.11.33

Díly plynových turbín (kromě proudových a turbovrtulových)

28.11.4

Díly určené pro motory

28.11.41

Díly zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním (kromě dílů leteckých motorů)

28.11.42

Díly určené pro ostatní motory j. n.

28.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

28.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

28.12

Hydraulická a pneumatická zařízení

28.12.1

Hydraulická a pneumatická zařízení, kromě dílů

28.12.11

Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců)

28.12.12

Rotační hydraulické a pneumatické pohony

28.12.13

Hydraulická čerpadla

28.12.14

Hydraulické a pneumatické ventily

28.12.15

Hydraulické sestavy

28.12.16

Hydraulické systémy

28.12.2

Díly hydraulických a pneumatických zařízení

28.12.20

Díly hydraulických a pneumatických zařízení

28.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických zařízení

28.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických zařízení

28.13

Ostatní čerpadla a kompresory

28.13.1

Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny

28.13.11

Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton

28.13.12

Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny

28.13.13

Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny

28.13.14

Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny; ostatní čerpadla

28.13.2

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn

28.13.21

Vývěvy

28.13.22

Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání

28.13.23

Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních

28.13.24

Vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly upraveném pro tažení

28.13.25

Turbokompresory

28.13.26

Vratné objemové kompresory

28.13.27

Rotační objemové kompresory s jednou nebo více hřídelemi

28.13.28

Ostatní kompresory

28.13.3

Díly čerpadel a kompresorů

28.13.31

Díly čerpadel; díly zdviží na kapaliny

28.13.32

Díly vzduchových čerpadel nebo vývěv, vzduchových a plynových kompresorů, ventilátorů a odsávačů

28.13.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů

28.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů

28.14

Ostatní potrubní armatury

28.14.1

Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě

28.14.11

Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací ventily

28.14.12

Vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné armatury; ventily radiátorů ústředního topení

28.14.13

Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily

28.14.2

Díly ventilů a podobných výrobků

28.14.20

Díly ventilů a podobných výrobků

28.14.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potrubních armatur

28.14.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potrubních armatur

28.15

Ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky

28.15.1

Valivá ložiska

28.15.10

Valivá ložiska

28.15.2

Ostatní ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky

28.15.21

Kloubové a jiné článkové řetězy, ze železa nebo oceli

28.15.22

Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky

28.15.23

Ložisková pouzdra a ložiskové pánve

28.15.24

Ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a ostatní měniče rychlosti

28.15.25

Setrvačníky a řemenice (včetně kladnic pro kladkostroje)

28.15.26

Spojky a hřídelové spojky (včetně univerzálních kloubů)

28.15.3

Díly ložisek, převodů a hnacích prvků

28.15.31

Kuličky, jehly a válečky; díly valivých ložisek

28.15.32

Díly kloubových řetězů ze železa nebo oceli

28.15.39

Díly ložisek a hnacích prvků j. n.

28.15.9

Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

28.15.99

Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

28.2

Ostatní stroje a zařízení pro všeobecné účely

28.21

Pece a hořáky pro topeniště

28.21.1

Pece a hořáky pro topeniště a jejich díly

28.21.11

Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací zařízení a mechanické rošty; mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení

28.21.12

Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, včetně spalovacích, kromě pekárenských pecí

28.21.13

Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení s dielektrickým nebo indukčním ohřevem

28.21.14

Díly pecí a hořáků pro topeniště

28.21.9

Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro topeniště Zdvihací a manipulační zařízení

28.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro topeniště Zdvihací a manipulační zařízení

28.22

Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly

28.22.1

Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.

28.22.11

Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.

28.22.12

Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky

28.22.13

Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel

28.22.14

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky

28.22.15

Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích

28.22.16

Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

28.22.17

Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží a materiálů

28.22.18

Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

28.22.19

Díly zdvihacích a manipulačních zařízení

28.22.2

Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.

28.22.20

Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.

28.22.9

Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních zařízení

28.22.99

Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních zařízení

28.23

Kancelářské stroje a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

28.23.1

Účtovací stroje a podobné stroje vybavené počítacím zařízením

28.23.10

Účtovací stroje a podobné stroje vybavené počítacím zařízením

28.23.2

Kancelářské stroje a jejich díly

28.23.21

Kancelářské stroje

28.23.22

Díly a příslušenství kancelářských strojů

28.23.9

Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení; subdodavatelské práce při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

28.23.91

Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

28.23.99

Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

28.24

Ruční mechanizované nástroje

28.24.1

Ruční elektromechanické nástroje; ostatní ruční mechanizované nářadí

28.24.11

Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným elektrickým motorem

28.24.12

Ostatní ruční mechanizované nástroje

28.24.2

Díly ručních mechanizovaných nástrojů

28.24.21

Díly ručních elektromechanických nástrojů s vestavěným elektrickým motorem

28.24.22

Díly ostatních ručních mechanizovaných nástrojů

28.24.9

Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů

28.24.99

Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů

28.25

Průmyslová chladicí a klimatizační zařízení

28.25.1

Výměníky tepla; průmyslová klimatizační, chladicí a mrazicí zařízení

28.25.11

Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů

28.25.12

Klimatizační zařízení

28.25.13

Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)

28.25.14

Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.

28.25.2

Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)

28.25.20

Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)

28.25.3

Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel

28.25.30

Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel

28.25.9

Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

28.25.99

Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

28.29

Ostatní stroje a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.29.1

Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje

28.29.11

Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu; vyvíječe acetylenu a podobná zařízení; destilační nebo rektifikační přístroje

28.29.12

Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin

28.29.13

Olejové nebo benzinové filtry, sací vzduchové filtry pro spalovací motory

28.29.2

Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry; těsnění

28.29.21

Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů

28.29.22

Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje, kromě pro použití v zemědělství

28.29.23

Kovoplastická těsnění; mechanické ucpávky

28.29.3

Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření

28.29.31

Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících; váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů

28.29.32

Osobní a domácí váhy a zařízení k určování hmotnosti

28.29.39

Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti

28.29.4

Odstředivky, kalandry a prodejní automaty

28.29.41

Odstředivky j. n.

28.29.42

Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)

28.29.43

Prodejní automaty

28.29.5

Myčky nádobí průmyslového charakteru

28.29.50

Myčky nádobí průmyslového charakteru

28.29.6

Stroje a zařízení j. n. na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty

28.29.60

Stroje a zařízení j. n. na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty

28.29.7

Neelektrické stroje a přístroje na pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování a jejich díly; díly plynových strojů a přístrojů na povrchové kalení

28.29.70

Neelektrické stroje a přístroje na pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování a jejich díly; díly plynových strojů a přístrojů na povrchové kalení

28.29.8

Díly ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.29.81

Díly plynových generátorů

28.29.82

Díly odstředivek; díly přístrojů na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů

28.29.83

Díly kalandrů a jiných válcovacích strojů; díly stříkacích přístrojů, závaží pro váhy

28.29.84

Díly strojů a přístrojů neobsahující elektrické konektory j. n.

28.29.85

Díly myček nádobí a strojů na čištění, plnění nebo balení

28.29.86

Díly neelektrických strojů a přístrojů na pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; díly plynových strojů a přístrojů na povrchové kalení

28.29.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.3

Zemědělské a lesnické stroje

28.30

Zemědělské a lesnické stroje

28.30.1

Jednonápravové malotraktory

28.30.10

Jednonápravové malotraktory

28.30.2

Ostatní zemědělské traktory

28.30.21

Traktory s výkonem motoru ≤ 37 kW

28.30.22

Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak ≤ 59 kW

28.30.23

Traktory s výkonem motoru > 59 kW

28.30.3

Stroje k přípravě nebo obdělávání půdy

28.30.31

Pluhy

28.30.32

Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky

28.30.33

Secí, sázecí a jednoticí stroje

28.30.34

Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv

28.30.39

Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy

28.30.4

Sekačky na trávu na úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch

28.30.40

Sekačky na trávu na úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch

28.30.5

Stroje a přístroje pro sklizňové práce

28.30.51

Žací stroje (včetně žacích lišt k připevnění na traktory) j. n.

28.30.52

Stroje a přístroje na zpracování sena a píce

28.30.53

Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, včetně sběracích lisů

28.30.54

Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz

28.30.59

Stroje a přístroje pro sklizně a výmlat j. n.

28.30.6

Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví

28.30.60

Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví

28.30.7

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely

28.30.70

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely

28.30.8

Ostatní zemědělské stroje

28.30.81

Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikování vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, kromě semen, zrn nebo sušených luštěnin

28.30.82

Dojicí stroje

28.30.83

Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata

28.30.84

Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství

28.30.85

Stroje a přístroje pro drůbežářství

28.30.86

Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství j. n.

28.30.9

Díly zemědělských strojů a zařízení; subdodavatelské práce při výrobě zemědělských a lesnických strojů

28.30.91

Díly strojů a přístrojů pro sklízení a výmlat j. n.

28.30.92

Díly strojů k přípravě nebo obdělávání půdy

28.30.93

Díly ostatních zemědělských strojů

28.30.94

Díly dojicích strojů a mlékárenských strojů j. n.

28.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě zemědělských a lesnických strojů

28.4

Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje

28.41

Kovoobráběcí stroje

28.41.1

Obráběcí stroje na zpracování kovů pracující pomocí laserů apod.; obráběcí centra pro obrábění kovů

28.41.11

Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.

28.41.12

Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové stavebnicové obráběcí stroje na obrábění kovů

28.41.2

Soustruhy, vyvrtávací stroje a frézky na obrábění kovů

28.41.21

Soustruhy na obrábění kovů

28.41.22

Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování kovů; obráběcí stroje na řezání vnitřních nebo vnějších závitů pro kovové materiály j. n.

28.41.23

Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení nebo jinou konečnou úpravu kovových materiálů

28.41.24

Obráběcí stroje k hoblování, strojní pily, odřezávací stroje a jiné řezací stroje pro kovy

28.41.3

Ostatní kovoobráběcí stroje

28.41.31

Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů

28.41.32

Stroje k děrování a nastřihování nebo vrubování kovů

28.41.33

Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary; hydraulické a jiné lisy pro tváření kovových materiálů j. n.

28.41.34

Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých kovových karbidů nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu

28.41.4

Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje

28.41.40

Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje

28.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů

28.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů

28.49

Ostatní obráběcí stroje

28.49.1

Obráběcí stroje pro opracování kamene, dřeva a podobných tvrdých materiálů

28.49.11

Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje na opracovávání skla za studena

28.49.12

Obráběcí stroje pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování

28.49.13

Stacionární rotační nebo rotačně-nárazové vrtačky, stroje na pilování, nýtovačky, řezače plechů

28.49.2

Nástrojové držáky

28.49.21

Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy, pro obráběcí stroje

28.49.22

Upínací zařízení pro obráběcí stroje

28.49.23

Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům

28.49.24

Díly a příslušenství obráběcích strojů pro opracovávání dřeva, korku, kamene, tvrdé pryže a podobných tvrdých materiálů

28.49.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů

28.49.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů

28.9

Ostatní stroje pro speciální účely

28.91

Stroje pro metalurgii

28.91.1

Stroje pro metalurgii a jejich díly

28.91.11

Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice

28.91.12

Díly strojů pro metalurgii; díly válcovacích stolic

28.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii

28.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii

28.92

Stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví

28.92.1

Stroje pro těžbu a dobývání

28.92.11

Elevátory a dopravníky pro nepřetržitý provoz konstruované pro používání pod zemí

28.92.12

Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol; ostatní vrtací nebo hloubicí stroje

28.92.2

Ostatní stroje a přístroje s vlastním pohonem: srovnávací, vyrovnávací, škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů (včetně buldozerů, mechanických lopat a silničních válců)

28.92.21

Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem

28.92.22

Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry a nivelátory) s vlastním pohonem; motorové skrejpry

28.92.23

Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem

28.92.24

Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem

28.92.25

Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s nástavbou otočnou o 360°, s vlastním pohonem, kromě čelních lopatových nakladačů

28.92.26

Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem; ostatní stroje pro těžbu a dobývání s vlastním pohonem

28.92.27

Radlice buldozerů nebo angldozerů

28.92.28

Terénní vyklápěcí vozy (dampry)

28.92.3

Ostatní stroje pro zemní a stavební práce

28.92.30

Ostatní stroje pro zemní a stavební práce

28.92.4

Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních nerostných hmot

28.92.40

Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních nerostných hmot

28.92.5

Pásové traktory

28.92.50

Pásové traktory

28.92.6

Díly strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

28.92.61

Díly strojů pro vrtání, hloubení nebo těžbu (dobývání); díly jeřábů

28.92.62

Díly strojů a přístrojů na třídění, mletí nebo jiné zpracování zemin, kamenů, rud apod.

28.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

28.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

28.93

Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

28.93.1

Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku, kromě jejich dílů

28.93.11

Odstředivky mléka

28.93.12

Mlékárenské stroje a zařízení

28.93.13

Stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilí nebo sušené zeleniny j. n.

28.93.14

Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných moštů a ovocných šťáv a podobných nápojů

28.93.15

Pece pekárenské neelektrické; průmyslové stroje a přístroje na vaření nebo ohřívání jídel

28.93.16

Sušicí stroje pro sušení zemědělských produktů

28.93.17

Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin (včetně tuků a olejů) a nápojů

28.93.18

Stroje a přístroje pro přípravu nebo zpracování tabáku j. n.

28.93.2

Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin

28.93.20

Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin

28.93.3

Díly strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

28.93.31

Díly strojů na výrobu nápojů

28.93.32

Díly strojů na výrobu potravin

28.93.33

Díly strojů na zpracování tabáku

28.93.34

Díly strojů pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin

28.93.9

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

28.93.99

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

28.94

Stroje na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.94.1

Stroje pro přípravu, spřádání, tkaní a pletení textilu

28.94.11

Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů; stroje pro přípravu textilních vláken

28.94.12

Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na zdvojování nebo kroucení vláken, stroje na navíjení nebo soukání

28.94.13

Tkalcovské stavy

28.94.14

Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.; všívací stroje

28.94.15

Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním strojům; stroje pro potisk textilních materiálů

28.94.2

Ostatní stroje na výrobu textilu a oděvních výrobků, včetně šicích strojů

28.94.21

Stroje a přístroje pro praní, čištění, ždímání, žehlení, barvení, navíjení apod. textilních přízí nebo tkanin; stroje a přístroje pro konečnou úpravu plsti

28.94.22

Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky s obsahem suchého prádla > 10 kg

28.94.23

Odstředivé ždímačky prádla

28.94.24

Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích strojů pro domácnost

28.94.3

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží nebo usní nebo na výrobu nebo opravy obuvi apod.

28.94.30

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží nebo usní nebo na výrobu nebo opravy obuvi apod.

28.94.4

Šicí stroje převážně pro domácnost

28.94.40

Šicí stroje převážně pro domácnost

28.94.5

Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů a tkalcovských stavů a strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.94.51

Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů a tkalcovských stavů

28.94.52

Díly strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.94.9

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.94.99

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.95

Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky

28.95.1

Stroje a přístroje na výrobu papíru, nebo lepenky a jejich díly

28.95.11

Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, kromě jejich dílů

28.95.12

Díly strojů na výrobu papíru a lepenky

28.95.9

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a lepenky

28.95.99

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a lepenky

28.96

Stroje na zpracování pryže a plastů

28.96.1

Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

28.96.10

Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

28.96.2

Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

28.96.20

Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

28.96.9

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a plastů

28.96.99

Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a plastů

28.99

Ostatní stroje pro speciální účely j. n.

28.99.1

Stroje a přístroje pro tisk, brožování a knihvazačství díly

28.99.11

Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih

28.99.12

Stroje, přístroje a zařízení pro sázení písma, pro přípravu nebo zhotovování tiskařských štočků, desek apod.

28.99.13

Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských

28.99.14

Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských

28.99.2

Stroje a přístroje používané výhradně či převážně pro výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

28.99.20

Stroje a přístroje používané výhradně či převážně pro výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

28.99.3

Stroje pro speciální účely j. n.

28.99.31

Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru, nebo lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.

28.99.32

Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce

28.99.39

Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové lodi; zařízení na vyvažování pneumatik; stroje pro speciální účely j. n.

28.99.4

Díly strojů a přístrojů pro tisk a knihvazačství

28.99.40

Díly strojů a přístrojů pro tisk a knihvazačství

28.99.5

Díly strojů a přístrojů používaných převážně pro výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů; díly ostatních strojů pro speciální účely

28.99.51

Díly strojů a přístrojů používaných převážně pro výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů

28.99.52

Díly ostatních strojů pro speciální účely

28.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální účely j. n.

28.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální účely j. n.

29

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy

29.1

Motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.10

Motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.10.1

Motory s vnitřním spalováním, používané pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.10.11

Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním s obsahem válců ≤ 1 000  cm3

29.10.12

Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním s obsahem válců > 1 000  cm3

29.10.13

Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním používané k pohonu vozidel

29.10.2

Osobní automobily

29.10.21

Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců ≤ 1 500  cm3

29.10.22

Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců > 1 500  cm3

29.10.23

Automobily s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou)

29.10.24

Ostatní automobily pro dopravu osob

29.10.3

Motorová vozidla pro dopravu deseti a více osob

29.10.30

Motorová vozidla pro dopravu deseti a více osob

29.10.4

Motorová vozidla nákladní

29.10.41

Motorová vozidla pro nákladní dopravu s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou)

29.10.42

Motorová vozidla pro nákladní dopravu se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní nákladní motorová vozidla

29.10.43

Silniční návěsové tahače

29.10.44

Podvozky vybavené motorem, pro motorová vozidla

29.10.5

Motorová vozidla pro zvláštní účely

29.10.51

Jeřábové automobily

29.10.52

Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu; na golfových hřištích apod., s motorem

29.10.59

Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n.

29.10.9

Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů)

29.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů)

29.2

Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy

29.20

Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy

29.20.1

Karoserie motorových vozidel

29.20.10

Karoserie motorových vozidel

29.20.2

Přívěsy a návěsy; kontejnery

29.20.21

Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy

29.20.22

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan

29.20.23

Ostatní přívěsy a návěsy

29.20.3

Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu

29.20.30

Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu

29.20.4

Rekonstrukce a kompletace výbavy a výstroje motorových vozidel

29.20.40

Rekonstrukce a kompletace výbavy a výstroje motorových vozidel

29.20.5

Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů

29.20.50

Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů

29.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel; přívěsů a návěsů

29.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel; přívěsů a návěsů

29.3

Díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.31

Elektrické a elektronické zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.31.1

Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech nebo lodích

29.31.10

Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech nebo lodích

29.31.2

Ostatní elektrická zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich díly

29.31.21

Zapalovací svíčky; magnetické zapalovače (magneta); dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s magnetem; rozdělovače; zapalovací cívky

29.31.22

Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení

29.31.23

Elektrické přístroje signalizační, elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro motorová vozidla

29.31.3

Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly

29.31.30

Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly

29.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.32

Ostatní díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.32.1

Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů)

29.32.10

Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů)

29.32.2

Bezpečnostní pásy, airbagy a jiné díly a příslušenství karoserií

29.32.20

Bezpečnostní pásy, airbagy a jiné díly a příslušenství karoserií

29.32.3

Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n.

29.32.30

Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n.

29.32.9

Montáže dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) j. n.; montáže kompletních konstrukčních sad pro motorová vozidla (kromě motocyklů) v rámci výrobního procesu; subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.32.91

Subdodavatelské montážní práce na kompletních sadách pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

29.32.92

Montáže dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) j. n.

29.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

30

Ostatní dopravní prostředky a zařízení

30.1

Lodě a čluny

30.11

Lodě a plavidla

30.11.1

Vojenské lodě

30.11.10

Vojenské lodě

30.11.2

Lodě, čluny a podobná plavidla sloužící k přepravě osob nebo nákladů

30.11.21

Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla sloužící převážně pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů

30.11.22

Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu

30.11.23

Chladírenská plavidla, kromě tankerů

30.11.24

Lodě pro přepravu suchého nákladu

30.11.3

Rybářská plavidla a jiná speciální plavidla

30.11.31

Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu

30.11.32

Remorkéry nebo tlačná plavidla

30.11.33

Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby; ostatní plavidla

30.11.4

Pobřežní plavidla a infrastruktura

30.11.40

Pobřežní plavidla a infrastruktura

30.11.5

Ostatní plavidla (včetně prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných plováků)

30.11.50

Ostatní plavidla (včetně prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných plováků)

30.11.9

Přestavby, modernizace, vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí; subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí

30.11.91

Přestavby a modernizace lodí, plovoucích plošin a konstrukcí

30.11.92

Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí

30.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí

30.12

Rekreační a sportovní čluny

30.12.1

Rekreační a sportovní čluny

30.12.11

Rekreační a sportovní plachetnice (kromě nafukovacích), též s pomocným motorem

30.12.12

Nafukovací rekreační a sportovní čluny

30.12.19

Ostatní rekreační a sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe

30.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů

30.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů

30.2

Železniční lokomotivy a vozový park

30.20

Železniční lokomotivy a vozový park

30.20.1

Lokomotivy a zásobníky (tendry)

30.20.11

Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu

30.20.12

Dieselelektrické lokomotivy

30.20.13

Ostatní železniční lokomotivy; zásobníky (tendry)

30.20.2

Železniční nebo tramvajové osobní vozy, nákladní vagony a podvozky s vlastním pohonem, kromě vozidel pro údržbu tratí nebo traťovou službu

30.20.20

Železniční nebo tramvajové osobní vozy, nákladní vagony a podvozky s vlastním pohonem, kromě vozidel pro údržbu tratí nebo traťovou službu

30.20.3

Ostatní vozový park

30.20.31

Železniční nebo tramvajová vozidla pro údržbu tratí nebo traťovou službu

30.20.32

Železniční nebo tramvajové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy a jiné vozy pro zvláštní účely

30.20.33

Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu

30.20.4

Díly železničních nebo tramvajových lokomotiv a kolejových vozidel; mechanická zařízení pro řízení dopravy

30.20.40

Díly železničních nebo tramvajových lokomotiv a kolejových vozidel; mechanická zařízení pro řízení dopravy

30.20.9

Rekonstrukce, vybavení a vystrojení železničních nebo tramvajových lokomotiv a vozového parku; subdodavatelské práce při výrobě železničních lokomotiv a vozového parku

30.20.91

Rekonstrukce, vybavení a vystrojení železničních nebo tramvajových lokomotiv a vozového parku

30.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě železničních lokomotiv a vozového parku

30.3

Letadla a kosmické lodě a související zařízení

30.30

Letadla a kosmické lodě a související zařízení

30.30.1

Motory a pohony pro letadla a kosmické lodě; pozemní přístroje a zařízení pro letecký výcvik; jejich díly

30.30.11

Letecké zážehové spalovací motory

30.30.12

Proudové motory a turbovrtulové pohony

30.30.13

Reaktivní motory (kromě proudových)

30.30.14

Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly

30.30.15

Díly leteckých zážehových spalovacích motorů

30.30.16

Díly proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů

30.30.2

Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání

30.30.20

Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání

30.30.3

Vrtulníky a letouny

30.30.31

Vrtulníky

30.30.32

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti ≤ 2 000  kg

30.30.33

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000  kg, avšak ≤ 15 000  kg

30.30.34

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000  kg

30.30.4

Kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosné rakety

30.30.40

Kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosné rakety

30.30.5

Ostatní díly letadel a kosmických lodí

30.30.50

Ostatní díly letadel a kosmických lodí

30.30.6

Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů

30.30.60

Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů

30.30.9

Subdodavatelské práce při výrobě letadel a kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů

30.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě letadel a kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů

30.4

Vojenská bojová vozidla

30.40

Vojenská bojová vozidla

30.40.1

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly

30.40.10

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly

30.40.9

Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel

30.40.99

Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel

30.9

Dopravní prostředky a zařízení j. n.

30.91

Motocykly

30.91.1

Motocykly a postranní vozíky

30.91.11

Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců ≤ 50 cm3

30.91.12

Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců > 50 cm3

30.91.13

Motocykly j. n.; postranní vozíky

30.91.2

Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků

30.91.20

Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků

30.91.3

Motory s vnitřním spalováním používané pro motocykly

30.91.31

Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním s obsahem válců ≤ 1 000  cm3 pro motocykly

30.91.32

Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním s obsahem válců > 1 000  cm3 pro motocykly

30.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů

30.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů

30.92

Jízdní kola a vozíky pro invalidy

30.92.1

Jízdní kola a jiná kola bez motoru

30.92.10

Jízdní kola a jiná kola bez motoru

30.92.2

Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství

30.92.20

Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství

30.92.3

Díly a příslušenství jízdních kol a jiných kol bez motoru, a k vozíkům pro invalidy

30.92.30

Díly a příslušenství jízdních kol a jiných kol bez motoru, a k vozíkům pro invalidy

30.92.4

Dětské kočárky a jejich díly

30.92.40

Dětské kočárky a jejich díly

30.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n.

30.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n.

30.99

Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

30.99.1

Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

30.99.10

Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

30.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n.

30.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n.

31

Nábytek

31.0

Nábytek

31.00

Sedadla a jejich díly; díly nábytku

31.00.1

Sedadla a jejich díly

31.00.11

Sedadla s kovovou kostrou

31.00.12

Sedadla s dřevěnou kostrou

31.00.13

Ostatní sedadla

31.00.14

Díly sedadel

31.00.2

Díly nábytku (kromě sedadel)

31.00.20

Díly nábytku (kromě sedadel)

31.00.9

Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel; subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů a dílů nábytku

31.00.91

Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel

31.00.99

Subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů a dílů nábytku

31.01

Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů

31.01.1

Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů

31.01.11

Kovový nábytek

31.01.12

Kancelářský nábytek dřevěný

31.01.13

Nábytek do obchodů dřevěný

31.01.9

Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů

31.01.99

Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů

31.02

Kuchyňský nábytek

31.02.1

Kuchyňský nábytek

31.02.10

Kuchyňský nábytek

31.02.9

Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku

31.02.99

Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku

31.03

Matrace

31.03.1

Matrace

31.03.11

Pružné vložky do postelí

31.03.12

Matrace, kromě pružných vložek do postelí

31.03.9

Subdodavatelské práce při výrobě matrací

31.03.99

Subdodavatelské práce při výrobě matrací

31.09

Ostatní nábytek

31.09.1

Ostatní nábytek

31.09.11

Kovový nábytek j. n.

31.09.12

Dřevěný nábytek do ložnic, jídelen a obývacích pokojů

31.09.13

Dřevěný nábytek j. n.

31.09.14

Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů (např. z indického rákosu, vrbového proutí nebo bambusu)

31.09.9

Konečná úprava nového nábytku; subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku

31.09.91

Konečná úprava nového nábytku (kromě čalounění sedadel)

31.09.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku

32

Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu

32.1

Klenoty, bižuterie a příbuzné výrobky

32.11

Mince

32.11.1

Mince

32.11.10

Mince

32.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě mincí

32.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě mincí

32.12

Klenoty a příbuzné výrobky

32.12.1

Klenoty a příbuzné výrobky

32.12.11

Uměle pěstované perly, drahokamy a polodrahokamy, syntetické nebo rekonstituované, opracované, avšak nezasazené

32.12.12

Průmyslové diamanty opracované; drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů a polodrahokamů

32.12.13

Klenoty a jejich díly; zlatnické nebo stříbrnické výrobky a jejich díly

32.12.14

Ostatní výrobky z drahých kovů; výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů

32.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků

32.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků

32.13

Bižuterie a příbuzné výrobky

32.13.1

Bižuterie a příbuzné výrobky

32.13.10

Bižuterie a příbuzné výrobky

32.13.9

Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků

32.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků

32.2

Hudební nástroje

32.20

Hudební nástroje

32.20.1

Klavíry a pianina, varhany a ostatní strunné a dechové hudební nástroje, klaviatury; metronomy, ladičky; mechanismy hracích skříněk

32.20.11

Klavíry a pianina, ostatní strunné hudební nástroje s klaviaturou

32.20.12

Ostatní strunné hudební nástroje

32.20.13

Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje; tahací harmoniky a podobné nástroje; foukací harmoniky; dechové hudební nástroje

32.20.14

Hudební nebo klávesové nástroje, jejichž zvuk je vydáván nebo musí být zesilován elektricky

32.20.15

Ostatní hudební nástroje

32.20.16

Metronomy a ladičky; mechanismy hracích skříněk; struny pro hudební nástroje

32.20.2

Díly a příslušenství hudebních nástrojů

32.20.20

Díly a příslušenství hudebních nástrojů

32.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů

32.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů

32.3

Sportovní potřeby

32.30

Sportovní potřeby

32.30.1

Sportovní potřeby

32.30.11

Lyže (sněhové) a jiné lyžařské potřeby, kromě obuvi; brusle a kolečkové brusle; jejich díly

32.30.12

Lyžařská obuv

32.30.13

Vodní lyže, surfy, prkna na windsurfing a jiné potřeby pro vodní sporty

32.30.14

Vybavení pro tělocvičny, fitness centra nebo atletiku

32.30.15

Ostatní výrobky a potřeby pro sport nebo hry pod širým nebem; bazény a brouzdaliště

32.30.16

Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici; lovecké a rybářské potřeby j. n.

32.30.9

Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb

32.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb

32.4

Hry a hračky

32.40

Hry a hračky

32.40.1

Panenky a loutky představující pouze lidské bytosti; hračky představující zvířata nebo představující jiné než lidské bytosti; jejich díly

32.40.11

Panenky a loutky představující pouze lidské bytosti

32.40.12

Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti

32.40.13

Díly a příslušenství panenek a loutek představujících pouze lidské bytosti

32.40.2

Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky

32.40.20

Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky

32.40.3

Ostatní hračky, včetně hraček představujících hudební nástroje

32.40.31

Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky

32.40.32

Skládanky

32.40.39

Hry a hračky j. n.

32.40.4

Ostatní hry

32.40.41

Hrací karty

32.40.42

Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské hry; ostatní hry fungující po vhození mince nebo hrací známky

32.40.9

Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček

32.40.99

Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček

32.5

Lékařské a dentální nástroje a potřeby

32.50

Lékařské a dentální nástroje a potřeby

32.50.1

Lékařské, chirurgické a dentální nástroje a přístroje

32.50.11

Dentální nástroje a přístroje

32.50.12

Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní účely

32.50.13

Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n.

32.50.2

Léčebné nástroje a přístroje; příslušenství, protézy, ortopedické pomůcky

32.50.21

Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje

32.50.22

Umělé klouby; ortopedické pomůcky; umělý chrup; dentální náhrady; umělé části těla j. n.

32.50.23

Díly a příslušenství protéz a ortopedických pomůcek

32.50.3

Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly

32.50.30

Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly

32.50.4

Brýle, čočky a jejich díly

32.50.41

Kontaktní čočky; brýlové čočky z jakéhokoliv materiálu

32.50.42

Brýle ochranné, korekční nebo jiné

32.50.43

Obruby a obroučky na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky

32.50.44

Díly obrub a obrouček na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky

32.50.5

Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely

32.50.50

Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely

32.50.9

Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických pomůcek

32.50.99

Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických pomůcek

32.9

Výrobky zpracovatelského průmyslu j. n.

32.91

Košťata a kartáčnické výrobky

32.91.1

Košťata a kartáčnické výrobky

32.91.11

Košťata a úklidové kartáčnické výrobky

32.91.12

Kartáčky na zuby, kartáče na vlasy a ostatní toaletní kartáčnické výrobky pro osobní použití; umělecké štětce, štětce na psaní a štětce na líčení

32.91.19

Ostatní kartáčnické výrobky j. n.

32.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků

32.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků

32.99

Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu j. n.

32.99.1

Ochranné pokrývky hlavy; pera a tužky, tabule, datovací razítka, pečetítka, číslovačky; pásky do psacích strojů, razítkové polštářky

32.99.11

Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky

32.99.12

Kuličková pera; popisovače, značkovače a ostatní pera a značkovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; krajony nebo patentní tužky

32.99.13

Plnicí pera k rýsování tuší; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera

32.99.14

Psací soupravy, násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; jejich díly

32.99.15

Tužky, tuhy, pastelky, kreslicí uhle, psací nebo kreslicí křídy a krejčovské křídy

32.99.16

Břidlicové tabulky a tabule; datovací razítka, pečetítka, číslovačky, razítka a podobné výrobky; pásky do psacích strojů a podobné pásky; razítkové polštářky

32.99.2

Deštníky; vycházkové hole; knoflíky; formy na knoflíky; zdrhovadla; jejich díly

32.99.21

Deštníky a slunečníky; vycházkové hole, sedací hole a podobné výrobky

32.99.22

Díly, ozdoby a příslušenství deštníků, slunečníků, vycházkových holí, sedacích holí a podobných výrobků

32.99.23

Stiskací knoflíky, patentky a jejich díly; knoflíky; zdrhovadla

32.99.24

Formy na knoflíky a ostatní díly knoflíků; knoflíkové polotovary; díly zdrhovadel

32.99.3

Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů

32.99.30

Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů

32.99.4

Zapalovače, dýmky a jejich díly; výrobky z hořlavých materiálů; tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu

32.99.41

Zapalovače cigaret a jiné zapalovače; dýmky, doutníkové a cigaretové špičky a jejich díly

32.99.42

Díly zapalovačů; pyroforické slitiny; výrobky z hořlavých materiálů

32.99.43

Tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu v nádobách používaných pro plnění zapalovačů o obsahu ≤ 300 cm3

32.99.5

Ostatní výrobky j. n.

32.99.51

Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, včetně kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků

32.99.52

Rozprašovače voňavek a jejich rozprašovací zařízení a hlavy

32.99.53

Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům

32.99.54

Svíčky, svíce, voskové sloupky a podobné výrobky

32.99.55

Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich díly

32.99.59

Ostatní podobné výrobky j. n.

32.99.6

Preparování živočichů (vycpávání)

32.99.60

Preparování živočichů (vycpávání)

32.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n.

32.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n.

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

33.1

Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení

33.11

Opravy kovodělných výrobků

33.11.1

Opravy a údržba kovodělných výrobků

33.11.11

Opravy a údržba kovových konstrukcí

33.11.12

Opravy a údržba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob z kovu

33.11.13

Opravy a údržba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení)

33.11.14

Opravy a údržba zbraní a střeliva

33.11.19

Opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků

33.12

Opravy strojů

33.12.1

Opravy a údržba strojů a zařízení pro všeobecné účely

33.12.11

Opravy a údržba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

33.12.12

Opravy a údržba hydraulických zařízení, ostatních čerpadel, kompresorů, potrubních armatur

33.12.13

Opravy a údržba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

33.12.14

Opravy a údržba pecí a hořáků pro topeniště

33.12.15

Opravy a údržba zdvihacích a manipulačních zařízení

33.12.16

Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení (kromě počítačů a periferních zařízení)

33.12.17

Opravy a údržba ručních mechanizovaných nástrojů a nářadí

33.12.18

Opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

33.12.19

Opravy a údržba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

33.12.2

Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely

33.12.21

Opravy a údržba zemědělských a lesnických strojů a přístrojů

33.12.22

Opravy a údržba kovoobráběcích a jiných obráběcích strojů

33.12.23

Opravy a údržba strojů pro metalurgii

33.12.24

Opravy a údržba důlních, těžebních a stavebních strojů

33.12.25

Opravy a údržba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku

33.12.26

Opravy a údržba strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní

33.12.27

Opravy a údržba strojů pro výrobu papíru a lepenky

33.12.28

Opravy a údržba strojů a přístrojů na zpracování pryže a plastů

33.12.29

Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely

33.13

Opravy a údržba elektronických a optických zařízení

33.13.1

Opravy a údržba elektronických a optických zařízení

33.13.11

Opravy a údržba měřicích, zkušebních a navigačních nástrojů a přístrojů

33.13.12

Opravy a údržba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

33.13.13

Opravy a údržba profesionálních optických a fotografických přístrojů a zařízení

33.13.19

Opravy a údržba ostatních profesionálních elektronických zařízení

33.14

Opravy a údržba elektrických zařízení

33.14.1

Opravy a údržba elektrických zařízení

33.14.11

Opravy a údržba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

33.14.19

Opravy a údržba ostatních profesionálních elektrických zařízení

33.15

Opravy a údržba lodí a člunů

33.15.1

Opravy a údržba lodí a člunů

33.15.10

Opravy a údržba lodí a člunů

33.16

Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

33.16.1

Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

33.16.10

Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

33.17

Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení

33.17.1

Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení

33.17.11

Opravy a údržba železničních lokomotiv a vozového parku

33.17.19

Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení

33.19

Opravy ostatních zařízení

33.19.1

Opravy ostatních zařízení

33.19.10

Opravy ostatních zařízení

33.2

Instalace průmyslových strojů a zařízení

33.20

Instalace průmyslových strojů a zařízení

33.20.1

Instalace kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

33.20.11

Instalace a montáže parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení, včetně instalace potrubních systémů v průmyslových závodech

33.20.12

Instalace ostatních kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

33.20.2

Instalace strojů a zařízení pro všeobecné účely

33.20.21

Instalace kancelářských a účetnických strojů

33.20.29

Instalace a montáž ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

33.20.3

Instalace strojů pro speciální účely

33.20.31

Instalace průmyslových strojů a zařízení pro zemědělské účely

33.20.32

Instalace kovoobráběcích strojů

33.20.33

Instalace průmyslových strojů a zařízení pro metalurgii

33.20.34

Instalace průmyslových strojů a zařízení pro těžbu

33.20.35

Instalace průmyslových strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku

33.20.36

Instalace průmyslových strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní

33.20.37

Instalace průmyslových strojů pro výrobu papíru a lepenky

33.20.38

Instalace průmyslových strojů na zpracování pryže a plastů

33.20.39

Instalace ostatních strojů pro speciální účely

33.20.4

Instalace elektronických a optických zařízení

33.20.41

Instalace lékařských strojů a přístrojů, přesných a optických přístrojů

33.20.42

Instalace profesionálních elektronických zařízení

33.20.5

Instalace elektrických zařízení

33.20.50

Instalace elektrických zařízení

33.20.6

Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů

33.20.60

Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů

33.20.7

Instalace ostatních výrobků j. n.

33.20.70

Instalace ostatních výrobků j. n.

D

ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH

35

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

35.1

Elektřina, přenos a rozvod

35.11

Elektřina

35.11.1

Elektřina

35.11.10

Elektřina

35.12

Přenos elektřiny

35.12.1

Přenos elektřiny

35.12.10

Přenos elektřiny

35.13

Rozvod elektřiny

35.13.1

Rozvod elektřiny

35.13.10

Rozvod elektřiny

35.14

Obchod s elektřinou

35.14.1

Obchod s elektřinou

35.14.10

Obchod s elektřinou

35.2

Vyrobený plyn; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.21

Vyrobený plyn

35.21.1

Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů

35.21.10

Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů

35.22

Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.22.1

Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.22.10

Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.23

Obchod s plynem prostřednictvím sítí

35.23.1

Obchod s plynem prostřednictvím sítí

35.23.10

Obchod s plynem prostřednictvím sítí

35.3

Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu

35.30

Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu

35.30.1

Pára a teplá voda; dodávání páry a teplé vody

35.30.11

Pára a teplá voda

35.30.12

Dodávání páry a teplé vody prostřednictvím sítí

35.30.2

Led; dodávka chladného vzduchu a studené vody

35.30.21

Led, včetně ledu pro chladicí (tj. nepotravinářské) účely

35.30.22

Dodávání chladného vzduchu a studené vody

E

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

36

Přírodní voda; úprava a rozvod vody

36.0

Přírodní voda; úprava a rozvod vody

36.00

Přírodní voda; úprava a rozvod vody

36.00.1

Přírodní voda

36.00.11

Pitná voda

36.00.12

Užitková voda (nepitná)

36.00.2

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

36.00.20

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

36.00.3

Obchod s vodou prostřednictvím sítí

36.00.30

Obchod s vodou prostřednictvím sítí

37

Služby související s odpadními vodami

37.0

Služby související s odpadními vodami

37.00

Služby související s odpadními vodami

37.00.1

Kanalizační služby

37.00.11

Odvádění a čištění odpadních vod

37.00.12

Čištění žump a septiků

37.00.2

Splaškový kal

37.00.20

Splaškový kal

38

Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití

38.1

Odpad; sběr odpadu

38.11

Odpad; sběr odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.1

Sběr recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.11

Sběr recyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.19

Sběr ostatního recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.2

Sběr nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.21

Sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.29

Sběr ostatního nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.3

Shromážděný nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný

38.11.31

Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný

38.11.39

Ostatní nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný

38.11.4

Vraky určené do šrotu nebo k demontáži

38.11.41

Plavidla a jiné plovoucí konstrukce určené do šrotu

38.11.49

Ojetá motorová vozidla, použité počítače, televizory a jiná zařízení určená k demontáži

38.11.5

Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný

38.11.51

Skleněný odpad

38.11.52

Odpad papíru a lepenky

38.11.53

Použité pryžové pneumatiky

38.11.54

Ostatní pryžový odpad

38.11.55

Plastový odpad

38.11.56

Textilní odpad

38.11.57

Odřezky a jiné odpady kůží (usní)

38.11.58

Kovový odpad, jiný než nebezpečný

38.11.59

Ostatní recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný, j. n.

38.11.6

Přeprava odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.61

Přeprava recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného

38.11.69

Přeprava ostatního odpadu, jiného než nebezpečného

38.12

Nebezpečný odpad; sběr nebezpečného odpadu

38.12.1

Sběr nebezpečného odpadu

38.12.11

Sběr nebezpečného zdravotnického odpadu a jiného biologicky nebezpečného odpadu

38.12.12

Sběr ostatního nebezpečného průmyslového odpadu

38.12.13

Sběr nebezpečného komunálního odpadu

38.12.2

Shromážděný nebezpečný odpad

38.12.21

Vyho