2008/90/ESSměrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8-22 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. září 2008 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. října 2008 Nabývá účinnosti: 28. října 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 13. října 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2008/90/ES

ze dne 29. září 2008

o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 267 8.10.2008, s. 8)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. prosince 2010,

  L 332

40

16.12.2010

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014,

  L 189

1

27.6.2014

 M3

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/120 ze dne 24. ledna 2019,

  L 24

27

28.1.2019

►M4

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1933 ze dne 12. října 2022,

  L 266

19

13.10.2022
▼B

SMĚRNICE RADY 2008/90/ES

ze dne 29. září 2008

o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

(přepracované znění)KAPITOLA 1

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

1.  
Tato směrnice se vztahuje na uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce uvnitř Společenství.
2.  
Tato směrnice se vztahuje na rody a druhy uvedené v příloze I, stejně jako na jejich hybridy. Rovněž se vztahuje na podnože a ostatní části rostlin jiných rodů nebo druhů, než jsou rody a druhy uvedené v příloze I, nebo jejich hybridů, je-li nebo má-li být na ně naroubován materiál některého z rodů nebo druhů uvedených v příloze I nebo některého z jejich hybridů.
3.  
Touto směrnicí nejsou dotčena rostlinolékařská pravidla stanovená směrnicí 2000/29/ES.
4.  
Tato směrnice se nevztahuje na rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny, které jsou prokazatelně určeny k vývozu do třetích zemí, pokud jsou jako takové označeny a dostatečně odděleny.

Opatření k provedení prvního pododstavce, týkající se zejména značení a oddělování, se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) 

„rozmnožovacím materiálem“ semena, části rostlin a veškerý rostlinný materiál, včetně podnoží, určený k rozmnožování a produkci ovocných rostlin;

2) 

„ovocnými rostlinami“ rostliny určené pro uvedení na trh k pěstování nebo rozmnožování;

3) 

„odrůdou“ skupina rostlin téhož botanického taxonu nejnižšího známého pořadí, která může být:

a) 

definována vyjádřením charakteristik vyplývajících z daného genotypu nebo kombinace genotypů,

b) 

odlišena od jiné skupiny rostlin vyjádřením nejméně jedné uvedené charakteristiky a

c) 

považována za entitu z hlediska schopnosti být množena v nezměněné podobě;

4) 

„klonem“ vegetativní geneticky jednotný progen jediné rostliny;

5) 

„prvotním materiálem“ rozmnožovací materiál, který:

a) 

byl vyprodukován v souladu se všeobecně uznávanými metodami pro zachování pravosti odrůdy, včetně odpovídajících pomologických charakteristik, a pro prevenci chorob,

b) 

je určen k výrobě základního materiálu nebo certifikovaného materiálu kromě ovocných rostlin,

c) 

splňuje zvláštní požadavky pro prvotní materiál stanovené podle článku 4 a

d) 

úřední inspekce uznala, že splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) a c);

6) 

„základním materiálem“ rozmnožovací materiál, který:

a) 

byl vyprodukován buď přímo, nebo známým počtem etap vegetativním množením z prvotního materiálu v souladu se všeobecně uznávanými metodami pro zachování pravosti odrůdy, včetně odpovídajících pomologických charakteristik, a pro prevenci chorob,

b) 

je určen k výrobě certifikovaného materiálu,

c) 

splňuje zvláštní požadavky pro základní materiál stanovené podle článku 4 a

d) 

úřední inspekcí uznala, že splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) a c);

7) 

„certifikovaným materiálem“ se rozumí:

a) 

rozmnožovací materiál, který:

i) 

byl vyprodukován přímo vegetativním množením ze základního nebo prvotního materiálu, nebo je-li určen k produkci podnoží, za použití certifikovaných semen ze základního či certifikovaného materiálu podnoží,

ii) 

je určen k produkci ovoce,

iii) 

splňuje zvláštní požadavky pro certifikovaný materiál stanovené podle článku 4 a

iv) 

úřední inspekce uznala, že splňuje podmínky uvedené v bodech i), ii) a iii);

b) 

ovocné rostliny, které:

i) 

byly vyprodukovány přímo z certifikovaného, základního či prvotního materiálu,

ii) 

jsou určeny k produkci ovoce,

iii) 

splňují zvláštní požadavky kladené na certifikovaný materiál stanovené podle článku 4 a

iv) 

úřední inspekce uznala, že splňují podmínky uvedené v bodech i), ii) a iii);

8) 

„materiálem CAC (Conformitas Agraria Communitatis)“ rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které:

a) 

vykazují odrůdovou pravost a odpovídající čistotu,

b) 

jsou určeny k:

— 
produkci rozmnožovacího materiálu,
— 
produkci ovocných rostlin nebo
— 
produkci ovoce,
c) 

splňují zvláštní požadavky pro materiál CAC stanovené podle článku 4;

9) 

„dodavatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která profesionálně vykonává přinejmenším jednu z následujících činností týkajících se rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin: rozmnožování, produkce, ochrana nebo zpracovávání, dovoz a uvádění na trh;

10) 

„uváděním na trh“ prodej, držení za účelem dalšího prodeje, nabízení k prodeji a jakékoli nakládání, dodávka či převod prováděné se záměrem obchodního využití rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin vůči třetím stranám, a to jak za úplatu, tak bezplatně;

11) 

„příslušným úředním subjektem“:

a) 

orgán zřízený nebo pověřený členským státem nacházející se pod dohledem tohoto státu a příslušný pro otázky týkající se jakosti rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin,

b) 

jakýkoli veřejný orgán zřízený:

— 
buď na úrovni členského státu, nebo
— 
na regionální úrovni pod dohledem orgánů členského státu v mezích stanovených vnitrostátními právními předpisy daného členského státu;
12) 

„úřední inspekcí“ inspekce prováděná příslušným úředním subjektem nebo jeho jménem;

13) 

„partií“ určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelného na základě stejnorodosti složení a původu.KAPITOLA 2

POŽADAVKY NA ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL A OVOCNÉ ROSTLINY

Článek 3

Obecné požadavky na uvádění na trh

1.  

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud:

a) 

byl rozmnožovací materiál úředně certifikován jako „prvotní materiál“, „základní materiál“ či „certifikovaný materiál“ nebo pokud splňuje podmínky pro to, aby byl kvalifikován jako materiál CAC;

b) 

byly ovocné rostliny úředně certifikovány jako certifikovaný materiál nebo pokud splňují podmínky pro to, aby byly kvalifikovány jako materiál CAC.

2.  
Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny sestávající z geneticky modifikovaného organismu ve smyslu čl. 2 prvního a druhého pododstavce směrnice 2001/18/ES se uvádějí na trh pouze tehdy, pokud byl tento geneticky modifikovaný organismus podle uvedené směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003 povolen.
3.  
Mají-li být produkty odvozené od ovocných rostlin či rozmnožovacího materiálu použity jako potraviny nebo v potravinách podle článku 3 nebo jako krmiva nebo v krmivech podle článku 15 nařízení (ES) č. 1829/2003, uvede se dotčený rozmnožovací materiál a ovocné rostliny na trh pouze tehdy, pokud byly potraviny či krmiva odvozené z tohoto materiálu povoleny podle uvedeného nařízení.
4.  

Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy na svém vlastním území povolit dodavatelům uvedení na trh přiměřených množství rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které jsou určeny:

a) 

k pokusům nebo vědeckým účelům,

b) 

ke šlechtění nebo

c) 

na podporu zachování genetické rozmanitosti.

Podmínky, za kterých členské státy mohou udělit takové povolení, mohou být stanoveny postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 4

Zvláštní požadavky na rody a druhy

Postupem podle čl. 19 odst. 3 se pro každý rod nebo druh uvedený v příloze I stanoví zvláštní požadavky určující:

a) 

podmínky, které musí materiál CAC splňovat, týkající se zejména použitého rozmnožovacího systému, čistoty pěstebního porostu, rostlinolékařského stavu a s výjimkou podnoží, jejichž materiál nepatří k odrůdě, též odrůdového hlediska;

b) 

podmínky, které musí splňovat prvotní, základní a certifikovaný materiál, týkající se jakosti (u prvotního a základního materiálu včetně metod pro zachování pravosti odrůdy a případně klonu a včetně příslušných pomologických charakteristik), rostlinolékařského stavu, použitých testovacích metod a postupů, použitého rozmnožovacího systému nebo systémů a s výjimkou podnoží, jejichž materiál nepatří k odrůdě, též odrůdového hlediska;

c) 

podmínky, které musí splňovat podnože a další části rostlin jiných rodů nebo druhů, než jsou ty, které jsou uvedeny v příloze I, a jejich hybridy, pro přijetí roubu rozmnožovacího materiálu rodu nebo druhu uvedeného v příloze I nebo jeho hybridů.KAPITOLA 3

POŽADAVKY NA DODAVATELE

Článek 5

Registrace

1.  
Členské státy zajistí, aby byli dodavatelé úředně registrováni pro činnosti, které vykonávají v rámci této směrnice.
2.  
Členské státy mohou rozhodnout, že se odstavec 1 nepoužije na dodavatele, kteří dodávají zboží neprofesionálním konečným spotřebitelům.
3.  
V souladu s postupem podle čl. 19 odst. 2 mohou být stanovena podrobná prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2.

Článek 6

Zvláštní požadavky

1.  

Členské státy zajistí, aby za produkci prvotního, základního, certifikovaného materiálu a za produkci materiálu CAC odpovídali dodavatelé zapojení do produkce nebo rozmnožování rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin. Za tímto účelem tito dodavatelé:

— 
zjišťují a monitorují kritické body v rámci procesu produkce, jež ovlivňují jakost materiálu,
— 
pro případ šetření vyžádaného ze strany příslušného úředního subjektu uchovávají informace o monitorování uvedeném v první odrážce,
— 
v případě potřeby odebírají vzorky k analýze v laboratoři a
— 
zajišťují, aby partie rozmnožovacího materiálu zůstaly během produkce zvlášť rozlišitelné.
2.  
Členské státy zajistí, aby v případě, že se v provozovnách dodavatele objeví škodlivý organismus uvedený v přílohách směrnice 2000/29/ES nebo ve zvláštních požadavcích podle článku 4 této směrnice, a to v míře přesahující míru povolenou v těchto zvláštních požadavcích, dodavatel tuto skutečnost oznámil neprodleně a bez ohledu na veškeré zpravodajské povinnosti podle směrnice 2000/29/ES odpovědnému úřednímu subjektu a provedl veškerá opatření, která mu tento subjekt uloží provést.
3.  
Členské státy zajistí, aby si dodavatelé uchovávali záznamy o prodeji či nákupu rozmnožovacího materiálu či ovocných rostlin po dobu nejméně 3 let, kdy dochází k jejich uvádění na trh.

První pododstavec se nevztahuje na dodavatele, kteří jsou vyňati z povinnosti registrace podle čl. 5 odst. 2.

4.  
Postupem podle čl. 19 odst. 2 mohou být stanovena podrobná prováděcí pravidla k odstavci 1.KAPITOLA 4

URČENÍ A OZNAČOVÁNÍ ODRŮD

Článek 7

Určení odrůdy

1.  
Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny jsou uváděny na trh s odkazem na odrůdu, ke které náleží. Pokud v případě podnoží materiál nenáleží k žádné odrůdě, učiní se odkaz na dotyčný druh nebo interspecifický hybrid.
2.  

Odrůdy, na které musí být v souladu s odstavcem 1 učiněn odkaz, jsou:

a) 

právně chráněné podle odrůdového práva v souladu s ustanoveními o ochraně nových odrůd;

b) 

úředně registrované podle odstavce 4 tohoto článku nebo

c) 

obecně známé; odrůda se považuje za obecně známou, pokud:

i) 

byla úředně registrována v jiném členském státě,

ii) 

je předmětem žádosti o úřední registraci v kterémkoli členském státě nebo je předmětem žádosti o odrůdové právo podle písmene a), nebo

iii) 

již přede dnem 30. září 2012 byla uvedena na trh na území dotčeného nebo jiného členského státu pod podmínkou, že má úředně schválený popis.

Odkaz podle odstavce 1 lze učinit rovněž na odrůdu, která nemá význam pro komerční produkci plodin, pokud má tato odrůda úředně schválený popis, rozmnožovací materiál a ovocné rostliny jsou na území dotyčných členských států uváděny na trh jako materiál CAC a jsou určeny odkazem na toto ustanovení umístěným na návěsce či v dokumentaci.

3.  
Je-li to možné, musí být každá odrůda pojmenována ve všech členských státech stejně v souladu s prováděcími opatřeními, která mohou být přijata postupem podle čl. 19 odst. 2 nebo, pokud taková opatření přijata nebyla, v souladu s uznávanými mezinárodními obecnými zásadami.
4.  
Odrůdy mohou být úředně registrovány, pokud bylo shledáno, že splňují určité úředně schválené podmínky a mají úřední popis. Mohou být úředně registrovány též tehdy, pokud byl jejich materiál již přede dnem 30. září 2012 uváděn na trh na území daného členského státu, pod podmínkou, že mají úředně uznaný popis.

Geneticky modifikovaná odrůda může být úředně registrována pouze v případě, že geneticky modifikovaný organismus, z něhož sestává, byl schválen podle směrnice 2001/18/ES nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

Jsou-li produkty odvozené z ovocných rostlin či rozmnožovacího materiálu určeny k použití jako potraviny nebo v potravinách, jež spadají do oblasti působnosti článku 3, nebo jako krmivo spadající do oblasti působnosti článku 15 nařízení (ES) č. 1829/2003, dotyčná odrůda bude úředně registrována pouze v případě, že potravina či krmivo odvozené z tohoto materiálu byly schváleny podle tohoto nařízení.

5.  

Požadavky na úřední registraci uvedené v odstavci 4 se stanoví postupem podle čl. 19 odst. 2 s přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům a zahrnují:

a) 

podmínky úřední registrace, které mohou zahrnovat zejména odlišitelnost, ustálenost a dostatečnou stejnorodost;

b) 

minimum znaků, na které se zkoušení u různých druhů vztahuje;

c) 

minimální podmínky provedení zkoušek;

d) 

maximální dobu platnosti úřední registrace odrůdy.

6.  

Postupem podle čl. 19 odst. 2:

— 
může být stanoven systém ohlašování odrůd, druhů nebo interspecifických hybridů příslušným úředním subjektům členských států,
— 
lze rozhodnout o sestavení a zveřejnění společného seznamu odrůd.

Článek 8

Složení a určení partie

1.  
Během růstu a vytrhávání nebo odnímání z matečného materiálu se rozmnožovací materiál a ovocné rostliny uchovávají v oddělených partiích.
2.  
Jestliže jsou rozmnožovací materiál a ovocné rostliny různého původu dány dohromady nebo smíchány během balení, skladování, přepravy nebo při dodání, uchová o tom dodavatel záznamy včetně údajů o složení partie a původu jejích jednotlivých složek.

Článek 9

Označování

1.  

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny jsou uváděny na trh výhradně v dostatečně stejnorodých partiích a pokud jsou:

a) 

označeny jako materiál CAC a provázeny dokladem vystaveným dodavatelem v souladu se zvláštními požadavky stanovenými podle článku 4. Je-li na tomto dokladu úřední prohlášení, musí být zřetelně odděleno od všech dalších informací uvedených na dokladu; nebo

b) 

označeny jako prvotní, základní nebo certifikovaný materiál a jako takové certifikovány příslušným úředním subjektem v souladu se zvláštními požadavky stanovenými podle článku 4.

Požadavky týkající se rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin, pokud jde o značení nebo uzavírání a balení, mohou být uvedeny v prováděcích opatřeních přijatých postupem podle čl. 19 odst. 3.

2.  
V případě maloobchodní dodávky rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli mohou být požadavky týkající se značení podle odstavce 1 omezeny na vhodné informace o produktu.
3.  
U rozmnožovacího materiálu nebo ovocné rostliny v případě odrůdy, která byla geneticky modifikována, musí jakákoli návěska či dokumentace jak úředního, tak neúředního charakteru, jež je upevněna na materiál nebo je podle této směrnice k tomuto materiálu přiložena, jasně uvádět, že odrůda byla geneticky modifikována a určovat příslušné geneticky modifikované organismy.KAPITOLA 5

VÝJIMKY

Článek 10

Místní oběh

1.  

Členské státy mohou vyjmout:

a) 

z používání odstavce 1 malé producenty, jejichž veškerá produkce a prodej rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin jsou určeny ke konečnému užití osobami na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby („místní oběh“);

b) 

z kontrol a úředních inspekcí stanovených článkem 13 místní oběh rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin vyprodukovaných osobami, u kterých je učiněna výjimka.

2.  
Postupem podle čl. 19 odst. 2 mohou být přijata prováděcí opatření vztahující se na ostatní požadavky, které se týkají výjimek uvedených v odstavci 1 tohoto článku, zejména pokud jde o pojmy „malí producenti“ a „místní trh“, jakož i příslušné postupy.

Článek 11

Přechodné zásobovací obtíže

V případě přechodných zásobovacích obtíží u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které splňují požadavky této směrnice, způsobených přírodními katastrofami a nepředvídanými okolnostmi mohou být postupem podle čl. 19 odst. 2 přijata opatření, na jejichž základě bude uvádění na trh rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin podrobeno méně přísným požadavkům.KAPITOLA 6

ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL A OVOCNÉ ROSTLINY VYPRODUKOVANÉ VE TŘETÍCH ZEMÍCH

Článek 12

1.  
Postupem podle čl. 19 odst. 2 se rozhodne, zda jsou rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vyprodukované ve třetí zemi a poskytující stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto ohledech rovnocenné rozmnožovacímu materiálu a ovocným rostlinám produkovaným ve Společenství a zda splňují požadavky a podmínky této směrnice.
2.  
Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2000/29/ES, mohou členské státy až do rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 do ►M4  31. prosince 2025 ◄ uplatňovat na dovoz rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin ze třetích zemí podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám stanoveným dočasně nebo trvale ve zvláštních požadavcích přijatých podle článku 4. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny ve zvláštních požadavcích, musí být dovozní podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám uplatňovaným na produkci v daném členském státě.

Postupem podle čl. 19 odst. 2 lze lhůtu uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce před rozhodnutím podle odstavce 1 tohoto článku pro jednotlivé třetí země prodloužit.

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny dovezené členským státem v souladu s rozhodnutím, které tento členský stát učinil na základě prvního pododstavce, nepodléhají žádnému omezení uvádění na trh v jiném členském státě založenému na vlastnostech uvedených v odstavci 1.KAPITOLA 7

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 13

Úřední inspekce

1.  
Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny podléhaly během produkce a uvádění na trh úřední inspekci, která prověří soulad s požadavky a podmínkami stanovenými v této směrnici. Za tímto účelem má příslušný úřední subjekt volný přístup do všem částí provozoven dodavatelů v jakoukoli přiměřenou dobu.
2.  
Příslušné úřední subjekty mohou v souladu s vnitrostátními předpisy přenést úkoly stanovené touto směrnicí, které mají být provedeny jimi nebo pod jejich dohledem, na jakoukoli veřejnoprávní či soukromoprávní právnickou osobu, která je na základě úředně schválených stanov pověřena výhradně zvláštními úkoly veřejného zájmu pod podmínkou, že tato právnická osoba a její členové nemají žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Postupem podle čl. 19 odst. 2 lze schválit jakoukoli jinou právnickou osobu založenou příslušným úředním subjektem a jednající pod řízením a dohledem tohoto subjektu pod podmínkou, že tato osoba nemá žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy oznámí Komisi své příslušné úřední subjekty. Komise tuto informaci předá ostatním členským státům.

3.  
Podrobná prováděcí pravidla k odstavci 1 se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2. Tato pravidla jsou přiměřená ve vztahu ke kategorii dotyčného materiálu.

Článek 14

Monitorování prováděné Společenstvím

1.  
Zkoušky nebo případně testy se provádějí v členských státech na vzorcích s účelem ověřit, zda rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny vyhovují požadavkům a podmínkám této směrnice, včetně rostlinolékařských podmínek. Komise může organizovat kontrolu těchto zkoušek, kterou provádějí zástupci členských států a Komise.
2.  

Ve Společenství mohou být prováděny srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin uváděných na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice, včetně ustanovení týkajících se rostlinolékařského stavu. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

— 
rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin vyprodukovaných ve třetích zemích,
— 
rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin vhodných pro ekologické zemědělství,
— 
rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin uváděných na trh v souvislosti s opatřeními pro zachování genetické různorodosti.
3.  
Tyto srovnávací zkoušky a testy uvedené v odstavci 2 se používají k harmonizaci technických metod kontroly rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a k ověření dodržování podmínek, které musí materiál splňovat.
4.  
Komise vydá postupem podle čl. 19 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise informuje výbor uvedený v čl. 19 odst. 2. Nastanou-li problémy ohledně rostlinolékařského stavu rostlin, Komise informuje Stálý rostlinolékařský výbor.
5.  
Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění zkoušek a testů uvedených v odstavcích 2 a 3.

Finanční příspěvek se poskytuje v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

6.  
Zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví postupem podle čl. 19 odst. 2.
7.  
Zkoušky a testy uvedené v odstavcích 2 a 3 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.

Článek 15

Kontroly Společenství v členských státech

1.  
Odborníci Komise mohou, případně za spolupráce s příslušnými úředními subjekty členských států, vykonávat kontroly na místě, pokud je to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování této směrnice a zejména k ověření, zda dodavatelé skutečně plní požadavky této směrnice. Členský stát, na jehož území se kontrola provádí, poskytne odborníkům při plnění jejich povinností veškerou potřebnou pomoc. Komise uvědomí členské státy o výsledku provedených šetření.
2.  
Prováděcí pravidla k odstavci 1 se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 16

Následná opatření členských států

1.  
Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny produkované na jejich území a určené k uvedení na trh splňovaly požadavky stanovené touto směrnicí.
2.  
Jestliže je během úřední inspekce podle článku 13 nebo zkoušek podle článku 14 zjištěno, že rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny nesplňují požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt členského státu vhodná opatření k zajištění jejich souladu s touto směrnicí, a není-li to možné, zakáže uvádění rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin na trh ve Společenství.
3.  
Jestliže se zjistí, že rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny uváděné na trh určitým dodavatelem nevyhovují požadavkům a podmínkám této směrnice, zajistí daný členský stát, aby byla proti dodavateli učiněna vhodná opatření. Jestliže je dodavateli zakázáno uvádět na trh rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, uvědomí o tom členský stát Komisi a příslušné vnitrostátní orgány členských států.
4.  
Opatření přijatá na základě odstavce 3 budou zrušena, jakmile se s dostatečnou jistotou prokáže, že rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny určené k uvádění na trh dodavatelem budou v budoucnu splňovat požadavky a podmínky této směrnice.KAPITOLA 8

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Doložka o volném pohybu

1.  
Kromě omezení stanovených touto směrnicí nepodléhá rozmnožovací materiál ani ovocné rostliny, které splňují požadavky a podmínky této směrnice, žádnému omezení uvádění na trh v souvislosti s dodavatelem, rostlinolékařským stavem rostlin, růstovým prostředím a režimem inspekcí.
2.  
U rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin rodů a druhů uvedených v příloze I se členské státy zdrží uložení jiných přísnějších podmínek nebo omezení uvádění na trh, než které jsou stanoveny v této směrnici nebo ve zvláštních požadavcích podle článku 4 nebo případně v požadavcích existujících ke dni 28. dubna 1992.

Článek 18

Změny a úpravy příloh

Komise může postupem podle čl. 19 odst. 3 měnit přílohu I, aby ji přizpůsobila vývoji v oblasti vědeckých a technických poznatků.

Článek 19

Výbor

▼M2

1.  
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 1 ). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 2 ).

▼B

2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.  
Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 20

Provedení do vnitrostátních právních předpisů

1.  
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 2 a 3, s články 2, 3, 5 a 6, s čl. 7 odst. 2, 3 a 4, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 1 a s články 16 a 21 do dne 31. března 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy uplatňovat ode dne 30. září 2012.

2.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Rovněž musí obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na danou směrnici, která se touto směrnicí zrušuje, se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a formulaci prohlášení si stanoví členské státy.
3.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 21

Přechodná opatření

Členské státy mohou do dne 31. prosince 2018 povolit, aby byl na jejich vlastním území uveden na trh rozmnožovací materiál a ovocné rostliny odebrané z matečných rostlin, které existovaly přede dnem 30. září 2012 a byly úředně certifikovány nebo které splňují podmínky pro to, aby byly kvalifikovány jako materiál CAC přede dnem 31. prosince 2018. Při uvádění na trh je takovýto rozmnožovací materiál určen prostřednictvím odkazu na tento článek uvedeného na návěsce či v dokumentaci. Po dni 31. prosince 2018 lze rozmnožovací materiál a ovocné rostliny uvádět na trh v případě, že jsou splněny požadavky stanovené touto směrnicí.

Článek 22

Zrušení

1.  
Směrnice 92/34/EHS, ve znění aktů uvedených v části A přílohy II, se s účinkem ode dne 30. září 2012 zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II ve vnitrostátních právních předpisech a pro uplatňování těchto směrnic.
2.  
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou v příloze III.

Článek 23

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 24

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

Seznam rodů a druhů, na které se směrnice vztahuje

Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(odkaz v článku 22)Směrnice Rady 92/34/EHS

(Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10)

 

Rozhodnutí Komise 93/401/EHS

(Úř. věst. L 177, 21.7.1993, s. 28)

 

Rozhodnutí Komise 94/150/ES

(Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 31)

 

Rozhodnutí Komise 95/26/ES

(Úř. věst. L 36, 16.2.1995, s. 36)

 

Rozhodnutí Komise 97/110/ES

(Úř. věst. L 39, 8.2.1997, s. 22)

 

Rozhodnutí Komise 1999/30/ES

(Úř. věst. L 8, 14.1.1999, s. 30)

 

Rozhodnutí Komise 2002/112/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 44)

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)

Pouze bod 7 v příloze II a bod 28 v příloze III

Směrnice Rady 2003/61/ES

(Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23)

Pouze čl. 1 odst. 5

Směrnice Komise 2003/111/ES

(Úř. věst. L 311, 27.11.2003, s. 12)

 

Rozhodnutí Komise 2005/54/ES

(Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 16)

 

Rozhodnutí Komise 2007/776/ES

(Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 48)

 

ČÁST B

Seznam lhůt pro provedení do vnitrostátního práva a data použitelnosti

(odkaz v článku 22)Směrnice

Lhůta pro provedení do vnitrostátního práva

Datum použitelnosti

92/34/EHS

31. prosince 1992

31. prosince 1992 (1)

2003/61/ES

ze dne 10. října 2003

 

2003/111/ES

ze dne 31. října 2004

 

(1)   

Pokud jde o články 5 až 11, 14, 15, 17, 19 a 24, stanoví se den, od kterého se použijí, na každý rod nebo druh uvedený v příloze II postupem podle článku 21 při sestavování průvodky podle článku 4 (viz čl. 26 odst. 2 směrnice 92/34/EHS).
PŘÍLOHA IIISrovnávací tabulka

Směrnice 92/34/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Článek 18 (pozměněno)

Čl. 1 odst. 2 a 3

Článek 2

Čl. 1 odst. 4

Čl. 3 písm. a) a b)

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 3 písm. c) až f)

Čl. 2 odst. 5 až 8 (pozměněno)

Čl. 3 písm. g) až h)

Čl. 3 písm. i) až j)

Čl. 2 odst. 9 až 10 (pozměněno)

Čl. 3 písm. k) body i) a ii)

Čl. 2 odst. 11

Čl. 3 písm. k) zčásti

Čl. 13 odst. 2 (pozměněno)

Čl. 3 písm. l) a m)

Čl. 2 odst. 12 a 13

Čl. 3 písm. n)

Čl. 3 písm. o)

Čl. 2 odst. 14

Čl. 3 písm. p)

Čl. 4 odst. 1

Článek 4 (pozměněno)

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 15

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) (pozměněno)

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 3 odst. 4 (pozměněno)

Čl. 9 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 body i) a ii)

Čl. 7 odst. 3 písm. a) a b) (pozměněno)

Čl. 9 odst. 2 závěrečné ustanovení

Čl. 7 odst. 4 (pozměněno)

Čl. 9 odst. 3

Čl. 7 odst. 5

Čl. 9 odst. 4

Čl. 9 odst. 5

Čl. 7 odst. 6

Čl. 9 odst. 6

Čl. 7 odst. 7

Čl. 10 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 1 a 2 (pozměněno)

Čl. 10 odst. 3

Článek 11

Článek 9 (pozměněno)

Článek 12

Článek 10

Článek 13

Článek 11 (pozměněno)

Článek 14

Čl. 17 odst. 1

Článek 15

Čl. 17 odst. 2 (pozměněno)

Článek 16

Článek 12

Článek 17

Čl. 13 odst. 1 (pozměněno)

Článek 18

Čl. 13 odst. 3 (pozměněno)

Čl. 19 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 19 odst. 3

Čl. 16 odst. 4

Článek 20

Článek 14

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 19 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 19 odst. 4

Čl. 22 odst. 1 a 2

Čl. 19 odst. 1 a 3

Článek 23

Čl. 24 odst. 1

Čl. 16 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Článek 25

Článek 26

Článek 20

Článek 21

Článek 22

Článek 23

Článek 27

Článek 24

Příloha I

Příloha II

Příloha I

Přílohy II a III( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU