2008/51/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

Publikováno: Úř. věst. L 179, 8.7.2008, s. 5-11 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. května 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. července 2008 Nabývá účinnosti: 28. července 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/555 Pozbývá platnosti: 26. dubna 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 28. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/51/ES

ze dne 21. května 2008,

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

(Úř. věst. L 179 8.7.2008, s. 5)


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s.  32 (2008/51/ES)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/51/ES

ze dne 21. května 2008,

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraníČlánek 1

Změny směrnice 91/477/EHS

Směrnice 91/477/EHS se mění takto:

1) 

Článek 1 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  
Pro účely této směrnice se ‚ ►C1  palnou ◄ zbraní‘ rozumí jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje nebo je konstruována či může být upravena tak, aby vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie, není-li vyloučena z některého z důvodů uvedených v části III přílohy I. ►C1  Palné zbraně ◄ se dělí do kategorií podle části II přílohy I.

Pro účely této směrnice se má za to, že zbraň lze uschopnit ke střelbě projektilem působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže

— 
má vzhled ►C1  palné zbraně ◄ a
— 
v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyrobena, může být uschopněna ke střelbě.“;
b) 

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.  
Pro účely této směrnice se ‚součástí‘ rozumí jakákoli součást nebo náhradní součást zvlášť zkonstruovaná pro ►C1  palnou zbraň ◄ a nezbytná pro její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu.
1b.  
Pro účely této směrnice se ‚hlavní částí‘ rozumí mechanismus závěru, nábojová komora a hlaveň ►C1  palné zbraně ◄ , které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch ►C1  palných zbraní ◄ , kterých jsou nebo mají být součástí.
1c.  
Pro účely této směrnice se ‚střelivem‘ rozumí kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo projektily, které se používají ve ►C1  palných zbraních ◄ , za podmínky, že tyto komponenty samotné podléhají v příslušném členském státě povolení.
1d.  
Pro účely této směrnice se ‚sledováním‘ rozumí systematické sledování ►C1  palných zbraní ◄ a tam, kde je to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.
1e.  
Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu zbraní.“;
c) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  
Pro účely této směrnice se ‚podnikatelem v oboru zbraní‘ rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří výroba ►C1  palných zbraní ◄ , jejich součástí a střeliva, obchodování s nimi, jejich výměna, pronájem, opravy nebo úpravy.“;
d) 

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„2a.  

Pro účely této směrnice se ‚nedovolenou výrobou‘ rozumí výroba nebo montáž ►C1  palných zbraní ◄ , jejich součástí a střeliva

i) 

z jakékoli hlavní části těchto ►C1  palných zbraní ◄ , která je předmětem nedovoleného obchodování,

ii) 

bez povolení vydaného v souladu s článkem 4 příslušným orgánem členského státu, ve kterém výroba nebo montáž probíhá, nebo

iii) 

bez označení smontovaných ►C1  palných zbraní ◄ v okamžiku jejich výroby v souladu s čl. 4 odst. 1.

2b.  
Pro účely této směrnice se ‚nedovoleným obchodováním‘ rozumí nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo převod ►C1  palných zbraní ◄ , jejich součástí nebo střeliva z území jednoho členského státu nebo přes jeho území na území jiného členského státu, pokud to některý z dotčených členských států nepovoluje v souladu s touto směrnicí nebo pokud smontované ►C1  palné zbraně ◄ nejsou označeny v souladu s čl. 4 odst. 1.“;
e) 

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  
‚Evropský zbrojní pas‘ je doklad, který vydávají orgány členských států na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a uživatelem ►C1  palné zbraně ◄ . Doba jeho platnosti činí nejvýše pět let a může být prodloužena a evropský zbrojní pas obsahuje informace stanovené v příloze II. Evropský zbrojní pas je nepřenosný doklad, v němž je uvedena ►C1  palná zbraň ◄ nebo ►C1  palné zbraně ◄ , které drží a užívá držitel zbrojního pasu. Uživatel ►C1  palné zbraně ◄ musí mít evropský zbrojní pas stále ve svém držení a v tomto pasu se vyznačují změny držení nebo charakteristiky ►C1  palné zbraně ◄ , jakož i ztráta nebo krádež ►C1  palné zbraně ◄ .“
2) 

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.  
Členské státy zajistí, aby veškeré ►C1  palné zbraně ◄ nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly buď označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí, anebo znehodnoceny.
2.  

Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných ►C1  palných zbraní ◄ členské státy v okamžiku výroby každé ►C1  palné zbraně ◄

a) 

buď vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby (pokud není součástí sériového čísla). Tím není dotčeno možné připojení obchodní značky výrobce. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních ►C1  palných zbraních ◄ ,

b) 

nebo zachovávají jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné označení s číselným nebo alfanumerickým kódem, které umožní všem státům snadno zjistit zemi výroby.

Označení se provádí na hlavní části ►C1  palné zbraně ◄ , jejíž zničení by učinilo zbraň neschopnou ke střelbě.

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno, přičemž toto označení odkazuje na jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních ►C1  palných zbraních ◄ .

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně vhodně jednoznačně označeny, aby státy mohly zjistit zemi tohoto převodu.

3.  
Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola osoby, která podnik řídí.
4.  
Členské státy zajistí do 31. prosince 2014 zřízení a údržbu počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá ►C1  palná zbraň ◄ v působnosti této směrnice. V tomto evidenčním systému se zaznamenávají a po dobu nejméně dvaceti let uchovávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle ►C1  palné zbraně ◄ a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele.

Podnikatelé v oboru zbraní musí během své činnosti uchovávat evidenci, v níž jsou zaznamenány všechny ►C1  palné zbraně ◄ v působnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování ►C1  palné zbraně ◄ , zejména typ, značku výrobce, model, ráži a sériové číslo a jména a adresy dodavatelů a nabyvatelů. Po ukončení činnosti předá podnikatel evidenci vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence údajů stanovený v prvním pododstavci.

5.  
Členské státy zajistí, aby u všech ►C1  palných zbraní ◄ mohl být kdykoliv zjištěn jejich majitel. Pokud však jde o ►C1  palné zbraně ◄ kategorie D, zavedou členské státy od 28. července 2010 vhodná opatření ke sledování, včetně od 31. prosince 2014 opatření umožňujících kdykoliv zjistit majitele ►C1  palných zbraní ◄ uvedených na trh po 28. července 2010.“
3) 

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení ►C1  palných zbraní ◄ pouze osobám, které obdržely licenci nebo, v případě kategorií C nebo D, které k tomu mají zvláštní povolení v souladu s vnitrostátním právem.

Článek 4b

Členské státy zváží zavedení systému regulace činnosti zprostředkovatelů. Takový systém může zahrnovat jedno nebo více opatření, jako například:

a) 

povinnou registraci zprostředkovatelů činných na jejich území;

b) 

povinnou licenci nebo povolení ke zprostředkování.“

4) 

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení ►C1  palných zbraní ◄ pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které

a) 

dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak než koupí a držení ►C1  palných zbraní ◄ k loveckým účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení ►C1  palné zbraně ◄ či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;

b) 

nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

Členské státy mohou odejmout povolení k držení ►C1  palné zbraně ◄ , přestane-li být plněna některá z podmínek, na jejichž základě bylo uděleno.

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na svém území zakázat držení zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud zakazují nabytí stejné zbraně na svém území.“

5) 

V článku 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy zajistí, že s výjimkou podnikatelů v oboru zbraní je nabývání ►C1  palných zbraní ◄ a jejich součástí a střeliva pomocí prostředků komunikace na dálku definovaných v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku ( *1 ), pokud je povoleno, přísně kontrolováno.

6) 

V článku 7 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.  

Členské státy mohou zvážit udělení víceleté licence pro nabývání a držení veškerých ►C1  palných zbraní ◄ podléhajících povolení osobě, která splňuje podmínky pro udělení povolení pro ►C1  palné zbraně ◄ , aniž jsou dotčeny

a) 

povinnost oznámit převody příslušným úřadům;

b) 

pravidelné ověřování, že tato osoba nadále splňuje podmínky, a

c) 

maximální limity pro držení zbraní stanovené vnitrostátním právem.

5.  
Členské státy přijmou pravidla k zajištění toho, aby osoby, které jsou ke dni 28. července 2008 držiteli povolení pro ►C1  palné zbraně ◄ kategorie B podle vnitrostátního práva, nemusely žádat o licenci nebo povolení pro ty ►C1  palné zbraně ◄ , které drží v kategoriích C nebo D, v důsledku vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 ( *2 ) v platnost. Avšak jakýkoli další převod ►C1  palných zbraní ◄ kategorie C nebo D je podmíněn tím, že nabyvatel získá či vlastní licenci nebo mu bude konkrétně povoleno tyto ►C1  palné zbraně ◄ vlastnit v souladu s vnitrostátním právem.
7) 

V čl. 11 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní orgánům členského státu, ze kterého se má ►C1  palná zbraň ◄ převést, všechny údaje uvedené v odst. 2 prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly, v případě potřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou převodu. Podnikatel v oboru zbraní sdělí tyto informace ve lhůtě poskytující dostatek času.“

8) 

V čl. 12 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od odstavce l mohou lovci v případě ►C1  palných zbraní ◄ kategorií C a D a sportovní střelci v případě ►C1  palných zbraní ◄ kategorií B, C a D držet bez předchozího povolení jednu nebo více těchto ►C1  palných zbraní ◄ během cesty přes dva nebo více členských států s cílem vykonávat svou činnost, pokud jsou držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je uvedena tato konkrétní zbraň či zbraně, a pokud mohou uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu jejich lovecké nebo sportovní činnosti v cílovém členském státě.

Členské státy nesmějí uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby.“

9) 

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  
Pro účely účinného uplatňování této směrnice si členské státy pravidelně vyměňují informace. Z tohoto důvodu sestaví Komise do 28. července 2009 kontaktní skupinu pro výměnu informací pro účely uplatňování tohoto článku. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi, které vnitrostátní orgány jsou pověřeny předávat a získávat informace a plnit povinnosti uvedené v čl. 11 odst. 4.“
10) 

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

1.  
Komisi je nápomocen výbor.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( *3 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

11) 

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“

12) 

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Do 28. července 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o situaci vyplývající z uplatňování této směrnice, popřípadě doprovázenou návrhy.

Do 28. července 2012 provede Komise výzkum a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možných výhodách a nevýhodách snížení počtu kategorií ►C1  palných zbraní ◄ na dvě (zakázané a povolené) s cílem dosáhnout lepšího fungování vnitřního trhu pro tyto výrobky prostřednictvím případného zjednodušení.

Do 28. července 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu se závěry studie týkající se uvádění replik ►C1  palných zbraní ◄ na trh, aby se stanovilo, zda je začlenění těchto výrobků do působnosti této směrnice možné a žádoucí.“

13) 

Příloha I se mění takto:

a) 

v části I se první odrážka nahrazuje tímto:

— 
„— 

►C1  palné zbraně ◄ definované v článku 1 směrnice,“;

b) 

část III se mění takto:

i) 

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a) 

byly trvale znehodnoceny způsobem, který zajišťuje, že všechny hlavní části ►C1  palné zbraně ◄ jsou trvale nepoužitelné a není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za účelem uschopnění ke střelbě;“,

ii) 

za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Členské státy přijmou veškerá opatření, aby znehodnocení uvedené v prvním pododstavci písm. a) zkontroloval příslušný orgán s cílem ověřit, zda je v jeho důsledku tato ►C1  palná zbraň ◄ nevratně neschopná střelby. Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení nebo dokladu, který potvrzuje znehodnocení ►C1  palné zbraně ◄ , nebo zřetelné odpovídající označení takové zbraně. Komise vydá postupem podle čl. 13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby.“

Článek 2

Provedení

1.  
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. července 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.( *1 ) Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/29/ES (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).“

( *2 ) Úř. věst. L 179, 8.7.2008, s. 5.“

( *3 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU