(ES) č. 716/2007Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. června 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. července 2007 Nabývá účinnosti: 19. července 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 716/2007

ze dne 20. června 2007

o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 171, 29.6.2007, p.17)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019

L 327

1

17.12.2019

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02007R0716-20130701
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU