(ES) č. 657/2007Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření

Publikováno: Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. června 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2007 Nabývá účinnosti: 5. července 2007
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem (EU) 2020/1197) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. dubna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2007

ze dne 14. června 2007,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření

(Úř. věst. L 155, 15.6.2007, p.7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1178/2008 ze dne 28. listopadu 2008,

  L 319

16

29.11.2008

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2012 ze dne 31. května 2012,

  L 142

26

1.6.2012

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/458 ze dne 19. března 2015,

  L 76

3

20.3.2015
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2007

ze dne 14. června 2007,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetřeníKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách ( 1 ), a zejména na čl. 17 bod j) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1165/98 vytvořilo společný rámec pro tvorbu konjunkturálních statistik Společenství.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách ( 2 ), uložilo členským státům povinnost dodávat nový ukazatel (dovozní ceny v průmyslovém odvětví) a předávat údaje o zahraničních ukazatelích podle rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu. V důsledku toho by vnitrostátním statistickým systémům mohly vzniknout značné náklady.

(3)

Nařízení (ES) č. 1158/2005 zavedlo možnost vytvoření evropských programů výběrových šetření s cílem snížit náklady na vnitrostátní statistické systémy, zajistit splnění evropských požadavků na předávání údajů a umožnit Komisi (Eurostatu) vypracování důvěryhodných evropských odhadů pro dotčené ukazatele.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M3

Článek 1

Evropské programy výběrových šetření mohou být použity při sestavování statistik, které rozlišují mezi eurozónou a oblastí mimo eurozónu, v případě těchto dvou proměnných stanovených v příloze A nařízení (ES) č. 1165/98:Proměnná

Název

312

Zahraniční výrobní ceny

340

Dovozní ceny

Článek 2

Členské státy účastnící se evropských programů výběrových šetření uvedených v článku 1 předají Komisi (Eurostatu) údaje alespoň za činnosti NACE v případě proměnné č. 312 a za produkci CPA v případě proměnné č. 340, které jsou stanoveny v příloze.

▼B

Článek 3

Členské státy účastnící se evropských programů výběrových šetření pro proměnnou č. 340 mohou v případě této proměnné omezit rozsah předávaných údajů na dovoz výrobků ze zemí mimo eurozónu.

Článek 4

Podmínky evropských programů výběrových šetření stanovené v příloze mohou být upraveny s ohledem na změny základního roku nebo klasifikačního systému nebo na důležité strukturální změny v eurozóně.

Článek 5

Při připojení se k eurozóně se každý nový člen může zapojit do evropských programů výběrových šetření uvedených v článku 1. Po konzultaci s dotčeným členským státem Komise stanoví činnosti NACE a výrobky CPA, pro které je třeba předávat údaje, aby členský stát splnil nařízení (ES) č. 1165/98 v rámci evropských programů výběrových šetření.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M4
PŘÍLOHA

Prvním sledovaným obdobím pro nové položky v níže uvedených tabulkách musí být nejpozději leden roku 2015 s účinkem od zavedení základního roku 2015 do konce roku 2018.312  ZAHRANIČNÍ VÝROBNÍ CENY

Členský stát

Působnost v evropském programu výběrových šetření (NACE Rev. 2)

Belgie

10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35

Irsko

10, 11, 18, 20, 21, 26, 28, 32

Kypr

10, 21

Malta

26

Finsko

10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Slovinsko

21, 22, 25, 27, 28, 29340  DOVOZNÍ CENY

Členský stát

Působnost v evropském programu výběrových šetření (CPA)

Belgie

05.10, 06.10, 06.20, 07.10, 07.20, 08.99, 10.20, 14.13, 14.14, 15.20, 17.12, 19.20, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 24.10, 24.42, 24.44, 26.11, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 28.11, 28.13, 28.23, 28.29, 28.92, 29.10, 29.32, 31.09, 32.12, 32.50

Irsko

06.10, 06.20, 19.20, 20.14, 21.10, 21.20, 26.20, 32.50

Kypr

19.20

Lucembursko

26.20, 26.30

Malta

19.20, 26.11

Rakousko

06.10, 21.10, 21.20, 24.41, 26.20, 26.30, 29.10, 29.32

Portugalsko

06.10, 19.20, 29.10

Finsko

06.10, 06.20, 07.20, 19.20, 21.20, 26.20, 26.30, 29.10

Slovinsko

19.20, 29.10( 1 ) Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

( 2 ) Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU