2007/46/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1-160 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. září 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. října 2007 Nabývá účinnosti: 29. října 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/858 Pozbývá platnosti: 1. září 2020
Konsolidované znění předpisu s účinností od 2. září 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/46/ES

ze dne 5. září 2007,

kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla

(rámcová směrnice)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 263, 9.10.2007, p.1)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018

L 151

1

14.6.2018

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02007L0046-20200901
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU