2007/43/ESSměrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 19-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. června 2007 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 14. prosince 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2007/43/ES

ze dne 28. června 2007

o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 182 12.7.2007, s. 19)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017

  L 95

1

7.4.2017


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

SMĚRNICE RADY 2007/43/ES

ze dne 28. června 2007

o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a rozsah

1.  Tato směrnice se vztahuje na kuřata chovaná na maso.

Nevztahuje se však na:

a) hospodářství s méně než 500 kuřaty;

b) hospodářství pouze s hejny kuřat pro rozmnožovací chov;

c) líhně;

d) kuřata z extenzivního chovu ve vnitřních prostorách a z chovu ve volném výběhu, jak je uvedeno v písmenech b), c), d), e) přílohy IV nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso ( 1 ), a

e) kuřata z ekologického chovu v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin ( 2 ).

2.  Směrnice se použije na hejna pro užitkový chov v hospodářstvích, která mají jak rozmnožovací, tak užitkový chov.

Členské státy mohou přijímat přísnější opatření v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.

Odpovědnost za dobré životní podmínky zvířat má v první řadě majitel nebo chovatel zvířat.

Článek 2

Definice

1.  Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „vlastníkem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo osoby vlastnící hospodářství s chovem kuřat;

b) „držitelem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je trvale nebo na přechodnou dobu odpovědná za kuřata, a to na základě smlouvy nebo podle zákona;

▼M1

c) „příslušnými orgány“ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 3 );

d) „úředním veterinárním lékařem“ úřední veterinární lékař ve smyslu čl. 3 bodu 32 nařízení (EU) ►C1  (EU) 2017/625 ◄ ;

▼B

e) „kuřetem“ zvíře druhu Gallus gallus chované na maso;

f) „hospodářstvím“ výrobní provoz s chovem kuřat;

g) „halou“ budova hospodářství, ve které je chováno hejno kuřat;

h) „využitelnou plochou“ plocha se stelivem kdykoli přístupná kuřatům;

i) „hustotou osazení“ celková živá hmotnost kuřat, která se ve stejném čase nacházejí v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy;

j) „hejnem“ skupina kuřat, která jsou umístěna v hale hospodářství a která se v této hale nacházejí současně;

k) „denní mírou úmrtnosti“ počet kuřat, která uhynula v jedné hale ve stejný den, včetně kuřat, která byla poražena z důvodu onemocnění nebo i z jiných důvodů, vydělený počtem kuřat, která se v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100;

l) „kumulativní denní mírou úmrtnosti“ součet denních měr úmrtnosti;

2.  Definici pojmu „využitelná plocha“ podle odst. 1 písm. h), pokud jde o plochu bez steliva, lze doplnit v souladu s postupem uvedeným v článku 11, a to po obdržení vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin týkajícího se vlivu ploch bez steliva na dobré životní podmínky kuřat.

Článek 3

Požadavky na chov kuřat

1.  Členské státy zajistí, aby:

a) všechny haly splňovaly požadavky stanovené v příloze I;

b) příslušný orgán nebo úřední veterinární lékař prováděl požadované kontroly, sledování a následná opatření, včetně těch, které jsou stanoveny v příloze III.

2.  Členské státy zajistí, aby maximální hustota osazení v hospodářství nebo v hale hospodářství nikdy nepřekročila 33 kg/m2.

3.  Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy umožnit chov kuřat s vyšší hustotou osazení, a to za předpokladu, že vlastník nebo držitel splňuje jak požadavky uvedené v příloze I, tak požadavky uvedené v příloze II.

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je udělena výjimka podle odstavce 3, maximální hustota osazení v hospodářství nebo v hale hospodářství nikdy nepřekročila 39 kg/m2.

5.  Jsou-li splněna kritéria uvedená v příloze V, mohou členské státy povolit, aby maximální hustota osazení podle odstavce 4 byla zvýšena o nejvýše 3 kg/m2.

Článek 4

Odborná příprava a pokyny pro osoby, které zacházejí s kuřaty

1.  Členské státy zajistí, aby chovatelé, kteří jsou fyzickými osobami, absolvovali dostatečnou odbornou přípravu pro své úkoly a aby byly k dispozici vhodné kurzy odborné přípravy.

2.  Kurzy odborné přípravy uvedené v odstavci 1 jsou zaměřeny na aspekty dobrých životních podmínek zvířat a zabývají se zejména otázkami uvedenými v příloze IV.

3.  Členské státy zajistí, aby byl zřízen systém pro kontrolu a schvalování kurzů odborné přípravy. Chovatel kuřat musí mít osvědčení, které je uznáváno příslušným orgánem členského státu a které potvrzuje absolvování takového kurzu odborné přípravy nebo získání zkušeností rovnocenných této odborné přípravě.

4.  Členské státy mohou zkušenosti získané před 30. červnem 2010 uznat za rovnocenné účasti v těchto kurzech odborné přípravy a vydají osvědčení o uznání rovnocennosti.

5.  Členské státy mohou stanovit, že požadavky uvedené v odstavcích 1 až 4 se vztahují rovněž na vlastníky.

6.  Vlastník nebo chovatel poskytne osobám, které jsou jím zaměstnány nebo najaty, aby se staraly o kuřata nebo aby je chytaly a nakládaly, pokyny a vedení ohledně příslušných požadavků na dobré životní podmínky zvířat, včetně požadavků na metody porážky používané v hospodářstvích.

Článek 5

Označování drůbežího masa

Do dne 31. prosince 2009 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možném zavedení zvláštního harmonizovaného režimu povinného označování kuřecího masa, výrobků z kuřecího masa a polotovarů z kuřecího masa, který bude založen na dodržování norem pro dobré životní podmínky zvířat.

Zpráva se bude zabývat možnými společensko-hospodářskými dopady, důsledky pro hospodářské partnery Společenství a souladu tohoto režimu označování s pravidly Světové obchodní organizace.

Ke zprávě budou přiloženy vhodné legislativní návrhy zohledňující tyto úvahy a zkušenosti získané členskými státy při uplatňování nepovinných režimů označování.

Článek 6

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě

1.  Na základě vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin předloží Komise nejpozději do 31. prosince 2010 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vlivu genetických parametrů na zjištěné nedostatky vedoucí ke špatným životním podmínkám kuřat. Ke zprávě mohou být případně přiloženy vhodné legislativní návrhy.

2.  Členské státy předloží Komisi výsledky sběru údajů založené na sledování reprezentativního vzorku hejn poražených během období o délce minimálně jednoho roku. Pro zajištění relevantní analýzy by požadavky týkající se výběru vzorků a údajů uvedené v příloze III měly být vědecky podložené, objektivní a srovnatelné a měly by být stanoveny v souladu s postupem uvedeným v článku 11.

Je možné, že členské státy budou na sběr údajů pro účely této směrnice potřebovat finanční příspěvek ze strany Společenství.

3.  Na základě dostupných údajů a s ohledem na nové vědecké poznatky Komise předloží nejpozději do 30. června 2012 Evropskému parlamentu a Radě zprávu týkající se uplatňování této směrnice a jejího vlivu na dobré životní podmínky kuřat, jakož i vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat. Tato zpráva zohlední různé podmínky a metody produkce. Tato zpráva zohlední rovněž společensko-hospodářské a administrativní dopady této směrnice, včetně regionálních hledisek.

Článek 7

Kontroly

▼M1 —————

▼M1

2.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.

▼B

Článek 8

Příručka osvědčených řídících postupů

Členské státy podporují vypracování příruček osvědčených řídících postupů, které obsahují pokyny k dodržování této směrnice. Podporují též šíření a používání těchto příruček.

Článek 9

Sankce

Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly prováděny. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději dne 30. června 2010 a neprodleně ji informují o všech následných změnách, kterými budou tato ustanovení dotčena.

Článek 10

Prováděcí pravomoci

Opatření nezbytná k zajištění jednotného provádění této směrnice se mohou přijmout v souladu s postupem uvedeným v článku 11.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin ( 4 ) (dále jen „výbor“).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 12

Provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA HOSPODÁŘSTVÍ

Kromě příslušných ustanovení jiných příslušných právních předpisů Společenství se uplatňují tyto požadavky:

Napáječky

1. Napáječky mají být umístěny a udržovány tak, aby se minimalizovalo rozlití.

Krmení

2. Krmivo má být kuřatům dostupné buď nepřetržitě nebo dávkovaně a nesmí jim být odebráno dříve než 12 hodin před předpokládaným časem porážky.

Podestýlka

3. Všechna kuřata musí mít stále přístup k suché a na povrchu kypré podestýlce.

Větrání a topení

4. Větrání má být dostatečné, aby se zamezilo přehřátí, a v případě potřeby se spojuje se systémy vytápění, aby se odstranila nadměrná vlhkost.

Šum

5. Hladina hluku musí být snížena na minimum. Ventilátory, krmná zařízení a ostatní vybavení musí být konstruovány, umístěny, provozovány a udržovány tak, aby působily co možná nejméně hluku.

Světlo

6. Všechny budovy mají mít osvětlení o intenzitě alespoň 20 luxů během dob osvětlení, které se měří na úrovni očí ptáka a které ozařuje přinejmenším 80 % užitné plochy. Dočasné snížení intenzity osvětlení lze povolit, pokud je to nezbytné na základě doporučení veterinárního lékaře.

7. Do sedmi dnů od ustájení kuřat až do tří dnů před stanoveným časem porážky má osvětlení odpovídat čtyřiadvacetihodinovému rytmu a zahrnovat doby tmy s celkovým trváním alespoň 6 hodin, přičemž musí být zajištěna alespoň jedna nepřetržitá doba tmy trvající alespoň 4 hodiny, vyjma dob, kdy je osvětlení tlumené.

Kontroly

8. Všechna kuřata chovaná v hospodářství mají být alespoň dvakrát denně kontrolována. Zvláštní pozornost by měla být věnována znakům, které svědčí o snížené úrovni dobrých životních podmínek zvířat nebo zdraví zvířat.

9. Kuřata s vážnými zraněními nebo se zjevnými příznaky zdravotních potíží, jako například kuřata s obtížemi při chůzi, se závažnými případy patologického obsahu tekutin v tělní dutině (ascites) nebo závažnými znetvořeními, a kuřata, která pravděpodobně trpí, mají být vhodně ošetřena nebo okamžitě poražena. Veterinární lékař má být kontaktován, kdykoliv je to nutné.

Očista

10. Části budov, vybavení nebo přístrojů, které jsou ve styku s kuřaty, mají být důkladně očištěny a vydezinfikovány vždy po provedení konečné depopulace, a to před umístěním nového hejna do haly. Veškeré stelivo musí být po konečné depopulaci haly odstraněno a hala musí být opatřena čistým stelivem.

Vedení záznamů

11. Vlastník nebo chovatel vede pro každou halu v hospodářství záznamy, a to s těmito údaji:

a) počet ustájených kuřat;

b) užitná plocha;

c) hybrid nebo plemeno kuřat, je-li známo;

d) při každé kontrole počet ptáků, kteří byli nalezeni mrtví, s uvedením příčin, jsou-li známy, jakož i počet poražených ptáků s uvedením příčiny;

e) počet kuřat, která zůstala v hejnu po odebrání kuřat určených k prodeji nebo k porážce.

Uvedené záznamy se uchovávají po dobu alespoň tří let a předkládají se příslušnému orgánu během inspekce nebo pokud o ně požádá.

Chirurgické zásahy

12. Veškeré chirurgické zásahy provedené z jiných než léčebných nebo diagnostických důvodů, jež vedou k poškození nebo ztrátě citlivé části těla nebo ke změně struktury kostí, jsou zakázány.

Členský stát však může povolit kauterizaci zobáku tehdy, jsou-li vyčerpána všechna ostatní opatření, která mají zabránit vyklovávání peří a kanibalismu. V těchto případech je kauterizace prováděna pouze po konzultaci a na radu veterinárního lékaře a je provedena kvalifikovaným personálem na kuřatech mladších než 10 dní. Členské státy mohou dále povolit kastraci kuřat. Kastrace se může provádět pouze pod veterinárním dozorem a může ji provádět pouze personál, který absolvoval zvláštní odbornou přípravu.
PŘÍLOHA II

POŽADAVKY PŘI VYŠŠÍ HUSTOTĚ OSAZENÍ

Oznamování a dokumentace

Uplatňují se tyto požadavky:

1. Vlastník nebo držitel sdělí příslušnému orgánu svůj úmysl používat hustotu osazení vyšší než 33 kg/m2 živé hmotnosti.

Uvede přesný číselný údaj a uvědomí příslušný orgán o jakékoli změně hustoty osazení nejméně 15 dnů před umístěním hejna do haly.

Na žádost příslušného orgánu se k uvedenému oznámení přiloží dokument, který shrnuje informace obsažené v dokumentaci podle bodu 2.

2. Vlastník nebo držitel v hale vede a uchovává k případnému předložení soubornou dokumentaci s podrobným popisem produkčních systémů. Tato dokumentace zahrnuje především podrobné technické údaje o hale a jejím vybavení, jako například:

a) plán haly včetně rozměrů ploch, na kterých jsou chována kuřata;

b) větrací systém a případně chladicí a tepelný systém, a to včetně jejich umístění, plán větrání s přesnými údaji o parametrech cílové kvality vzduchu jako jsou proudění vzduchu, rychlost vzduchu a teplota;

c) systémy pro krmení a napájení a jejich umístění;

d) poplašné systémy a nouzové systémy pro případ výpadku jakéhokoli automatizovaného nebo mechanického vybavení nezbytného pro zdraví a pohodu zvířat;

e) druh podlahové krytiny a běžně používané stelivo.

Dokumentace musí být na požádání předložena příslušnému orgánu a musí být průběžně aktualizována. Zaznamenávají se zejména technické kontroly větracího systému a poplašného systému.

Vlastník nebo chovatel neprodleně oznámí příslušnému orgánu případné změny v dané hale, změny vybavení nebo postupů, které mohou ovlivnit dobré životní podmínky ptáků.

Požadavky na hospodářství – sledování ukazatelů ochrany životního prostředí

3. Vlastník nebo chovatel zajistí, aby každá hala v hospodářství byla vybavena větracím systémem a případně vytápěcím a chladicím systémem, které jsou projektovány, zkonstruovány a provozovány tak, aby

a) koncentrace amoniaku (NH3) nepřekročila 20 ppm a koncentrace oxidu uhličitého (CO2) nepřekročila 3 000 ppm, přičemž měření se provádí na úrovni hlav kuřat;

b) vnitřní teplota nepřesáhla vnější teplotu o více než 3 °C, pokud tato vnější teplota ve stínu překračuje 30 °C;

c) průměrná relativní vlhkost naměřená v hale hospodářství v průběhu 48 hodin nepřekročila 70 %, pokud je venkovní teplota nižší než 10 °C.
PŘÍLOHA III

SLEDOVÁNÍ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ NA JATKÁCH

(podle čl. 3 odst. 1)

1.   Úmrtnost

1.1 Je-li hustota osazení vyšší než 33 kg/m2, v doprovodné dokumentaci k hejnu se uvedou údaje o denní míře úmrtnosti a kumulativní denní míře úmrtnosti vypočítané vlastníkem nebo chovatelem a údaje o hybridu nebo plemeni kuřat.

1.2 Pod dohledem úředního veterinárního lékaře se tyto údaje, jakož i počet brojlerů, kteří byli při příjezdu mrtví, zaznamenají s uvedením hospodářství a haly v hospodářství. Věrohodnost údajů a kumulativní denní míry úmrtnosti se ověří s ohledem na počet poražených brojlerů a na počet brojlerů, kteří byli při příjezdu na jatka mrtví.

2.   Postmortální vyšetření

Úřední veterinární lékař vyhodnotí v rámci kontrol uskutečňovaných podle nařízení (ES) č. 854/2004 výsledky postmortálního vyšetření, aby zjistil další možné známky špatných životních podmínek zvířat v hospodářství nebo v hale v hospodářství původu, jako jsou například abnormální míra kontaktní dermatitidy, parazitární onemocnění a systémová onemocnění.

3.   Sdělení výsledků

Odpovídá-li míra úmrtnosti uvedená v odstavci 1 či výsledky postmortálního vyšetření uvedeného v odstavci 2 špatným životním podmínkám zvířat, úřední veterinární lékař oznámí příslušné údaje vlastníkovi nebo chovateli zvířat a příslušnému orgánu. Vlastník či chovatel zvířat a příslušný orgán podniknou vhodná opatření.
PŘÍLOHA IV

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Kurzy odborné přípravy podle čl. 4 odst. 2 jsou zaměřeny přinejmenším na právní předpisy Společenství na ochranu kuřat a především na:

a) přílohy I a II;

b) fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu;

c) praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty a jejich chytání, nakládání a přepravu;

d) péči o kuřata v mimořádných situacích, utracení a porážku v mimořádných situacích;

e) preventivní opatření pro biologickou bezpečnost.
PŘÍLOHA V

KRITÉRIA PRO POUŽITÍ ZVÝŠENÉ HUSTOTY OSAZENÍ

(podle čl. 3 odst. 5)

1.   Kritéria

a) sledování daného hospodářství prováděné příslušným orgánem během posledních 2 let neodhalilo žádné nedostatky, pokud jde o požadavky stanovené touto směrnicí, a

b) sledování vlastníkem nebo držitelem hospodářství se provádí za použití příruček osvědčených řídících postupů uvedených v článku 8 a

c) u nejméně sedmi po sobě následujících kontrolovaných hejn v hale byla kumulativní denní úmrtnost nižší než 1 % + 0,06 % vynásobeno věkem poraženého hejna vyčísleným ve dnech.

Pokud příslušný orgán neprováděl během posledních dvou let v daném hospodářství sledování, musí být provedeno alespoň jedno sledování s cílem ověřit, zda byl splněn požadavek podle písmene a).

2.   Výjimečné okolnosti

Odchylně od odst. 1 písm. c) může příslušný orgán rozhodnout o zvýšení hustoty osazení, poskytl-li vlastník či držitel dostatečné vysvětlení k výjimečné povaze vyšší kumulativní denní míry úmrtnosti nebo prokázal-li, že není v jeho možnostech ovlivnit její příčiny.( 1 ) Úř. věst. L 143, 7.6.1991, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2029/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 29).

( 2 ) Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 394/2007 (Úř. věst. L 98, 13.4.2007, s. 3).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ►C1  (EU) 2017/625 ◄ ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) ( ►C1  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 4 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU