2007/2/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Publikováno: Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1-14 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. března 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. května 2007 Nabývá účinnosti: 15. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. června 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES

ze dne 14. března 2007

o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

(Úř. věst. L 108 25.4.2007, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019

  L 170

115

25.6.2019
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES

ze dne 14. března 2007

o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.  Tato směrnice stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (dále jen „INSPIRE“) pro účely politik Společenství v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.

2.  INSPIRE je založena na infrastrukturách pro prostorové informace zřízených a spravovaných členskými státy.

Článek 2

1.  Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2003/98/ES.

2.  Tato směrnice nemá vliv na existenci ani vlastnictví práv duševního vlastnictví orgánů veřejné správy.

Článek 3

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) „infrastrukturou pro prostorové informace“ metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování zavedené, provozované nebo zpřístupněné v souladu s touto směrnicí;

2) „prostorovými daty“ data, jež přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast;

3) „souborem prostorových dat“ identifikovatelná skupina prostorových dat;

4) „službami založenými na prostorových datech“ možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace;

5) „geoobjektem“ abstraktní zobrazení jevu reálného světa související s určitou polohou nebo zeměpisnou oblastí;

6) „metadaty“ informace, které popisují soubory prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání;

7) „interoperabilitou“ možnost kombinace souborů prostorových dat a vzájemné komunikace mezi službami bez opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo soudržného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hodnota souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;

8) „geoportálem INSPIRE“ internetová stránka nebo podobné rozhraní zajišťující přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1;

9) „orgánem veřejné správy“:

a) vláda nebo jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních subjektů na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni,

b) každá fyzická nebo právnická osoba vykonávající funkci veřejné správy podle vnitrostátních právních předpisů, včetně zvláštních povinností, činností nebo služeb, které se vztahují k životnímu prostředí a

c) každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná veřejnosti nebo vykonává veřejnou funkci nebo poskytuje veřejné služby ve vztahu k životnímu prostředí, řízená subjektem nebo osobou spadající pod písmena a) nebo b).

Členské státy mohou stanovit, že za orgány veřejné správy se pro účely této směrnice nepovažují jejich instituce nebo subjekty, pokud jednají v soudní nebo zákonodárné funkci;

10) „třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, jež není orgánem veřejné správy.

Článek 4

1.  Tato směrnice upravuje soubory prostorových dat, které splňují tyto podmínky:

a) vztahují se k oblasti, ve které stát má nebo vykonává svrchovaná práva;

b) jsou v elektronické podobě;

c) jsou drženy:

i) orgánem veřejné správy, přičemž byly orgánem veřejné správy vytvořeny nebo přijaty, nebo jsou tímto orgánem spravovány nebo aktualizovány a spadají do oblasti jeho veřejných úkolů,

ii) třetí stranou, jíž byla síť zpřístupněna v souladu s článkem 12, nebo jejich jménem;

d) týkají se jednoho nebo více témat uvedených v přílohách I, II nebo III.

2.  Pokud je více totožných kopií stejného souboru prostorových dat drženo různými orgány veřejné správy nebo jejich jménem, použije se tato směrnice pouze na referenční znění, z něhož jednotlivé kopie vycházejí.

3.  Tato směrnice upravuje také služby založené na prostorových datech týkající se dat obsažených v souborech prostorových dat uvedených v odstavci 1.

4.  Tato směrnice nevyžaduje sběr nových prostorových dat.

5.  Se soubory prostorových dat, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. c), avšak k nimž práva duševního vlastnictví drží třetí strana, může orgán veřejné správy zacházet podle této směrnice pouze se souhlasem této třetí strany.

6.  Odchylně od odstavce 1 upravuje tato směrnice soubory prostorových dat držené orgánem veřejné správy, který působí na nejnižší úrovni veřejné správy v členském státě, nebo jeho jménem pouze v případě, že tento členský stát přijal právní předpisy vyžadující jejich sběr nebo šíření.

7.  Popis stávajících témat dat uvedených v přílohách I, II a III může být upraven regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3, aby byla zohledněna vyvíjející se potřeba prostorových dat pro účely politik Společenství, které mají vliv na životní prostředí.KAPITOLA II

METADATA

Článek 5

1.  Členské státy zajistí vytvoření metadat pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III, a pravidelnou aktualizaci těchto metadat.

2.  Metadata zahrnují informace o:

a) souladu souborů prostorových dat s prováděcími pravidly uvedenými v čl. 7 odst.1;

b) podmínkách pro přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech a jejich používání, a popřípadě o odpovídajících poplatcích;

c) kvalitě a platnosti souborů prostorových dat;

d) orgánech veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;

e) omezeních přístupu veřejnosti a o důvodech takového omezení v souladu s článkem 13.

3.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění úplnosti a dostatečné kvality metadat pro splnění úkolu uvedeného v čl. 3 bodu 6.

4.  Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2 do 15. května 2008. Tato pravidla zohlední odpovídající stávající mezinárodní normy a uživatelské požadavky, zejména v souvislosti s ověřováním metadat.

Článek 6

Členské státy vytvoří metadata uvedená v článku 5 v souladu s tímto časovým rozvrhem:

a) v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I a II do 2 let ode dne přijetí prováděcích pravidel v souladu s čl. 5 odst. 4;

b) v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III do 5 let ode dne přijetí prováděcích pravidel v souladu s čl. 5 odst. 4.KAPITOLA III

INTEROPERABILITA SOUBORŮ PROSTOROVÝCH DAT A SLUŽEB ZALOŽENÝCH NA PROSTOROVÝCH DATECH

Článek 7

1.  Prováděcí pravidla stanovující technická opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, určená ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3. Při vypracování prováděcích pravidel se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů. V případě, že organizace zřízené podle mezinárodního práva přijaly příslušné normy k zajištění interoperability nebo harmonizace souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, budou tyto normy začleněny a prováděcí pravidla uvedená v tomto odstavci budou případně obsahovat odkaz na stávající technické prostředky.

2.  Základem pro vypracování prováděcích pravidel uvedených v odstavci 1 jsou analýzy, které Komise provede s cílem zajistit, aby pravidla byla proveditelná a přiměřená z hlediska odhadovaných nákladů a přínosů, přičemž o výsledcích těchto analýz informuje výbor uvedený v čl. 22 odst. 1. Členské státy poskytnou Komisi na požádání informace nezbytné k tomu, aby mohla tyto analýzy provést.

3.  Členské státy zajistí, aby veškeré nově získané a rozsáhle restrukturalizované soubory prostorových dat a odpovídající služby založené na prostorových datech byly k dispozici v souladu s prováděcími pravidly uvedenými v odstavci 1 do dvou let po jejich přijetí a aby ostatní soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, jež jsou nadále využívány, byly k dispozici v souladu s prováděcími pravidly do sedmi let po jejich přijetí. Soubory prostorových dat se zpřístupní v souladu s prováděcími pravidly buď přizpůsobením stávajících souborů prostorových dat nebo prostřednictvím transformačních služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d).

4.  Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 zahrnují definici a klasifikaci geoobjektů vztahující se k souborům prostorových dat souvisejícím s tématy uvedenými v příloze I, II nebo III a způsob, jakým je pro tato prostorová data provedena přímá lokalizace.

5.  Zástupci členských států na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, jakož i jiné fyzické nebo právnické osoby se zájmem o dotyčná prostorová data z titulu role, kterou hrají v rámci infrastruktury pro prostorové informace, včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů služeb s přidanou hodnotou nebo koordinačních orgánů, se mohou zúčastnit přípravných jednání o obsahu prováděcích pravidel, uvedených v odstavci 1, před jejich projednáním ve výboru uvedeném v čl. 22 odst. 1.

Článek 8

1.  V případě souborů prostorových dat odpovídajících jednomu nebo více tématům uvedeným v příloze I nebo II musejí prováděcí pravidla podle čl. 7 odst. 1 splňovat podmínky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.  Prováděcí pravidla upravují tyto aspekty prostorových dat:

a) společný rámec pro jedinečné určování geoobjektů, k nimž mohou být vyznačeny identifikátory používané ve vnitrostátních systémech, aby mezi nimi byla zajištěna interoperabilita;

b) vztah mezi geoobjekty;

c) klíčové atributy a odpovídající vícejazyčné výkladové slovníky běžně vyžadované u politik, které mohou mít vliv na životní prostředí;

d) informace o časovém rozměru dat;

e) aktualizace dat.

3.  Prováděcí pravidla jsou navržena tak, aby byla zajištěna spojitost mezi jednotlivými informacemi, které odkazují na totožnou polohu, nebo mezi jednotlivými informacemi, které odkazují na totožný objekt zobrazený v různých měřítcích.

4.  Prováděcí pravidla jsou navržena tak, aby informace odvozené z různých souborů prostorových dat byly srovnatelné, pokud jde o aspekty uvedené v čl. 7 odst. 4 a v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 9

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 7 odst. 1 se přijmou v souladu s tímto časovým rozvrhem:

a) nejpozději do 15. května 2009 v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I;

b) nejpozději do 15. května 2012 v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách II nebo III.

Článek 10

1.  Členské státy zajistí zpřístupnění veškerých informací, včetně údajů, kódů a technických klasifikací nezbytných k souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1, orgánům veřejné správy nebo třetím stranám za podmínek, jež neomezí jejich použití k tomuto účelu.

2.  Aby byla zajištěna soudržnost prostorových dat, která se vztahují ke geografickým útvarům, jež svou polohou přesahují hranici mezi dvěma nebo více členskými státy, rozhodnou případně členské státy po vzájemné dohodě o znázornění a poloze takovýchto společných útvarů.KAPITOLA IV

SÍŤOVÉ SLUŽBY

Článek 11

1.  Členské státy zřídí a provozují síť následujících služeb určených pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, pro které byla v souladu s touto směrnicí vytvořena metadata:

a) vyhledávací služby umožňující vyhledání souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících metadat a umožňující zobrazení obsahu metadat;

b) prohlížecí služby umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit/oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat;

c) služby stahování dat umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim;

d) transformační služby umožňující, aby soubory prostorových dat byly transformovány za účelem dosažení interoperability;

e) služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech.

Tyto služby zohlední příslušné uživatelské požadavky a umožní snadné užívání, přístup veřejnosti a dostupnost prostřednictvím internetu nebo jiného vhodného telekomunikačního prostředku.

2.  Pro účely služeb uvedených v odst. 1 písm. a) se zavede alespoň tato kombinace vyhledávacích kritérií:

a) klíčová slova;

b) klasifikace prostorových dat a služeb;

c) kvalita a platnost souborů prostorových dat;

d) stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1;

e) zeměpisná poloha;

f) podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech a podmínky pro jejich použití;

g) orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.

3.  Transformační služby uvedené v odst. 1 písm. d) se kombinují s jinými službami uvedenými v tomto odstavci způsobem, který umožní provozování všech těchto služeb v souladu s prováděcími pravidly přijatými postupem podle čl. 7 odst. 1.

Článek 12

Členské státy zajistí orgánům veřejné správy, aby měly z technického hlediska možnost provázat své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech se sítí uvedenou v čl. 11 odst. 1. Tato služba se rovněž na vyžádání zpřístupní třetím stranám, jejichž soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech jsou v souladu s prováděcími pravidly, kterými se stanoví povinnosti zejména pokud jde o metadata, síťové služby a interoperabilitu.

Článek 13

1.  Odchylně od čl. 11 odst. 1 mohou členské státy omezit přístup veřejnosti k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech prostřednictvím služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a), pokud by tento přístup negativně ovlivnil mezinárodních vztahy, veřejnou bezpečnost nebo národní obranu.

Odchylně od čl. 11 odst. 1 mohou členské státy omezit přístup veřejnosti k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech prostřednictvím služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. b) až e) nebo ke službám elektronického obchodu uvedeným v čl. 14 odst. 3, pokud by takový přístup mohl nepříznivě ovlivnit:

a) utajení jednání orgánů veřejné správy, je-li toto utajení stanoveno zákonem;

b) mezinárodní vztahy, veřejnou bezpečnost nebo národní obranu;

c) výkon spravedlnosti, právo každého na spravedlivé soudní řízení nebo způsobilost orgánu veřejné správy k provádění trestního nebo disciplinárního šetření;

d) utajení obchodních nebo průmyslových informací, je-li toto utajení stanoveno vnitrostátním právem nebo právními předpisy Společenství za účelem ochrany oprávněných hospodářských zájmů, včetně veřejného zájmu na důvěrnost statistických údajů a utajení daňových údajů;

e) práva duševního vlastnictví;

f) utajení osobních údajů nebo spisů týkajících se fyzické osoby, pokud tato osoba nedala svolení ke zveřejnění těchto informací, je-li toto utajení stanoveno vnitrostátním právem nebo právními předpisy Společenství;

g) zájmy nebo ochranu jakékoli osoby, která poskytla požadované informace dobrovolně, aniž by měla, nebo mohla mít zákonnou povinnost tyto informace poskytnout, ledaže tato osoba dala k poskytnutí dotyčných informací svolení;

h) ochranu životního prostředí, kterého se tyto informace týkají, jako například místo výskytu vzácných druhů.

2.  Důvody omezení přístupu stanovené v odstavci 1 se vykládají restriktivním způsobem a s přihlédnutím k veřejnému zájmu, kterému je poskytnutím přístupu k informacím v daném případě vyhověno. V každém z jednotlivých případů je třeba poměřit veřejný zájem, kterému je zpřístupněním dat vyhověno, se zájmem přístup k těmto informacím omezit nebo podmínit. Členské státy nemohou na základě odst. 1 písm. a), d), f), g) a h) omezit přístup k informacím o emisích do životního prostředí.

3.  V tomto rámci a pro účely používání odst. 1 písm. f) zajistí členské státy soulad s požadavky směrnice 95/46/ES.

Článek 14

1.  Členské státy zajistí, aby služby uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) byly přístupny veřejnosti bezplatně.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy umožnit, aby orgán veřejné správy poskytující službu podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uplatňoval poplatky, pokud tyto poplatky zajišťují zachování a údržbu souborů prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na datech, zejména v případech velmi velkých objemů pravidelně aktualizovaných dat.

3.  Data zpřístupněná prohlížecími službami uvedenými v čl. 11 odst. 1 písm. b) mohou být ve formě zabraňující opětovnému použití pro obchodní účely.

4.  Vybírají-li orgány veřejné správy poplatky za služby uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. b), c) nebo e), členské státy zajistí, aby byly k dispozici služby elektronického obchodu. Tyto služby mohou být chráněny prohlášeními o vyloučení odpovědnosti nebo záruk, elektronickým souhlasem s licenčními podmínkami nebo v nezbytných případech licencemi.

Článek 15

1.  Komise zřídí a provozuje geoportál INSPIRE na úrovni Společenství.

2.  Členské státy zajistí přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1 prostřednictvím geoportálu INSPIRE uvedeného v odstavci 1. Členské státy mohou rovněž zajistit přístup k těmto službám prostřednictvím vlastního přístupového rozhraní.

Článek 16

Prováděcí pravidla, určená ke změně jiných než podstatných prvků této kapitoly jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 22 odst. 3 a zejména stanoví:

a) technické specifikace služeb uvedených v článcích 11 a 12 a minimální výkonnostní kritéria těchto služeb s ohledem na stávající požadavky na podávání zpráv a doporučení přijatá v rámci právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, stávající služby elektronického obchodu a technologický pokrok;

b) závazky uvedené v článku 12.KAPITOLA V

SDÍLENÍ DAT

Článek 17

1.  Každý členský stát přijme opatření ke sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech jeho orgány veřejné správy uvedenými v čl. 3 bodu 9 písm. a) a b). Tato opatření umožní těmto orgánům veřejné správy přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech a výměnu a používání těchto souborů a služeb za účelem plnění veřejných úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 předem vylučují jakákoli omezení, která by v místě užívání mohla vést ke vzniku praktických překážek pro sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.

3.  Členské státy mohou orgánům veřejné správy, které poskytují soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, povolit, aby vydávaly licence na tyto soubory a služby orgánům veřejné správy nebo orgánům a subjektům Společenství, které tyto soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech používají, nebo aby od nich požadovaly platby. Veškeré poplatky a licence musí být plně slučitelné s obecným cílem usnadnění sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech mezi orgány veřejné správy. Jsou-li vybírány poplatky, jsou udržovány v minimální výši nezbytné k zajištění potřebné kvality a poskytování souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech spolu s přiměřenou ziskovostí, přičemž jsou respektovány případné požadavky na sebefinancování orgánů veřejné správy poskytujících soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech. Soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, které členské státy poskytují orgánům a subjektům Společenství pro účely plnění povinností podávání zpráv podle právních předpisů Společenství týkajících se životního prostředí, nepodléhají poplatkům.

4.  Opatření ke sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech podle odstavců 1, 2 a 3 by měla být přístupná orgánům veřejné správy uvedeným v čl. 3 bodu 9 písm. a) a b) jiných členských států a orgánům a subjektům Společenství pro účely veřejných úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.

5.  Opatření ke sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech podle odstavců 1, 2 a 3 by měla být přístupná na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti orgánům zřízeným mezinárodními dohodami, jejichž smluvními stranami jsou Společenství a členské státy, pro účely úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.

6.  Jsou-li opatření ke sdílení prostorových souborů a služeb podle odstavců 1, 2 a 3 zpřístupněna v souladu s odstavci 4 a 5, mohou být tato opatření doplněna požadavky podle vnitrostátního práva podmiňujícími jejich použití.

7.  Odchylně od tohoto článku mohou členské státy omezit sdílení, pokud by ohrozilo průběh soudního řízení, veřejnou bezpečnost, národní obranu nebo mezinárodní vztahy.

8.  Členské státy poskytují orgánům a subjektům Společenství přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech v souladu s harmonizovanými podmínkami. Prováděcí pravidla pro tyto podmínky, určená ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3. Tato prováděcí pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1 až 3.KAPITOLA VI

KOORDINACE A DOPLŇKOVÁ OPATŘENÍ

Článek 18

Členské státy zajistí, aby byly napříč různými úrovněmi veřejné správy určeny příslušné struktury a mechanismy pro koordinaci příspěvků všech subjektů, které mají zájem na infrastruktuře pro prostorové informace členských států.

Tyto struktury koordinují příspěvky mimo jiné uživatelů, výrobců, poskytovatelů služeb s přidanou hodnotou a koordinačních orgánů, týkající se identifikace příslušných souborů dat, potřeb uživatelů, poskytování informací o stávajících postupech a poskytování zpětné vazby o provádění této směrnice.

Článek 19

1.  Komise odpovídá za koordinaci INSPIRE na úrovni Společenství a za tímto účelem jsou jí nápomocny příslušné organizace a zejména Evropská agentura pro životní prostředí.

2.  Každý členský stát určí kontaktní místo, obvykle orgán veřejné správy, který odpovídá za styk s Komisí v záležitostech týkajících se této směrnice. Tomuto kontaktnímu místu napomáhá koordinační struktura, přičemž se zohlední rozdělení pravomocí a odpovědnosti v rámci členského státu.

Článek 20

Prováděcí pravidla podle této směrnice náležitě zohlední normy přijaté evropskými orgány pro normalizaci v souladu s postupem stanoveným ve směrnici 98/34/ES, jakož i mezinárodní normy.KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

1.  Členské státy sledují zavádění a využití svých infrastruktur pro prostorové informace. K výsledkům tohoto sledování mají Komise a veřejnost nepřetržitý přístup.

▼M1

2.  Do 31. března každého roku členské státy zveřejní, v případě potřeby aktualizovanou, souhrnnou zprávu. Tyto zprávy zveřejní útvary Komise, jimž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí; zprávy zahrnují souhrnné popisy:

▼B

a) způsobu koordinace mezi veřejnými poskytovateli a uživateli souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech a zprostředkovatelskými orgány, a popis vztahů s třetími stranami a způsobu zajištění kvality;

b) příspěvku orgánů veřejné správy nebo třetích stran k fungování a koordinaci infrastruktury pro prostorové informace;

c) informací o využití infrastruktury pro prostorové informace;

d) dohod o sdílení dat mezi orgány veřejné správy;

e) nákladů a přínosů spojených s prováděním této směrnice.

▼M1 —————

▼B

4.  Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2.

Článek 22

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

▼M1

Článek 23

Evropská agentura pro životní prostředí každý rok zveřejní a aktualizuje celounijní přehled na základě metadat a údajů, které členské státy zpřístupní prostřednictvím svých síťových služeb v souladu s článkem 21. Celounijní přehled případně zahrnuje ukazatele výstupů, výsledků a dopadů této směrnice, přehledové mapy pro celou Unii a přehledové zprávy pro členské státy.

Komise provede do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění a toto hodnocení zveřejní. Hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:

a) zkušenosti získané při provádění této směrnice;

b) informace shromážděné členskými státy v souladu s článkem 21 a celounijní přehledy sestavené Evropskou agenturou pro životní prostředí;

c) příslušné vědecké a analytické údaje;

d) další informace, včetně příslušných vědeckých a analytických údajů, vyžadované na základě pokynů pro zlepšování právní úpravy, zejména s využitím účinných a účelných postupů správy informací.

▼B

Článek 24

1.  Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí do 15. května 2009.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici, nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 25

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 26

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 8 ODST. 1 A ČL. 9 PÍSM. A)

1. Souřadnicové referenční systémy

Systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy prostorovým informacím pomocí souboru souřadnic (x, y, z) nebo zeměpisné šířky, zeměpisné délky a výšky, vycházející z údajů polohových a výškových geodetických systémů.

2. Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Harmonizovaná souřadnicová síť s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk souřadnicové sítě, a společným vztažným bodem.

3. Zeměpisné názvy

Jména oblastí, regionů, míst, velkoměst, předměstí, měst nebo sídel nebo jakýchkoli zeměpisných nebo topografických útvarů veřejného zájmu nebo historického významu.

4. Správní jednotky

Správní jednotky rozdělující území, ve kterém členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy, oddělené správními hranicemi.

5. Adresy

Poloha nemovitostí podle adresních identifikátorů, obvykle pomocí názvu ulice, čísla domu, poštovního směrovacího čísla.

6. Katastrální parcely

Území vymezená v katastru nemovitostí nebo v obdobném rejstříku.

7. Dopravní sítě

Silniční, železniční, letecké a vodní dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi jednotlivými sítěmi. Zahrnují rovněž transevropskou dopravní síť, jak je vymezena v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě ( 1 ) a v budoucích změnách uvedeného rozhodnutí.

8. Vodopis

Přírodní prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí. Případně v souladu s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ( 2 ), a v podobě sítí.

9. Chráněná území

Území určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany.
PŘÍLOHA II

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 8 ODST. 1 A ČL. 9 PÍSM. B)

1. Nadmořská výška

Digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru.

2. Krajinný pokryv

Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů, vodních těles.

3. Ortofotosnímky

Obrazová data pořízená satelitními nebo leteckými čidly vztažená k zemskému povrchu pomocí zeměpisné soustavy souřadnic.

4. Geologie

Geologie charakterizovaná podle složení a struktury. Zahrnuje skalní podloží, zvodně a geomorfologii.
PŘÍLOHA III

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. B) A ČL. 9 PÍSM. B)

1. Statistické jednotky

Jednotky pro šíření nebo používání statistických informací.

2. Budovy

Zeměpisná poloha budov.

3. Půda

Půda a její podloží popsané podle hloubky, zrnitosti, struktury a obsahu částic a organického materiálu, podílu skeletu, erozí, případně průměrného sklonu svahu a očekávané kapacity jímavosti vody.

4. Využití území

Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).

5. Lidské zdraví a bezpečnost

Zeměpisné rozložení převládajícího výskytu patologických stavů (alergií, rakovin, nemocí dýchacího ústrojí atd.), informace o dopadu na zdraví (biomarkery, pokles plodnosti, epidemie) nebo životní podmínky (únava, stres atd.) související přímo (znečištění ovzduší, chemikálie, ztenčování ozonové vrstvy, hluk atd.) nebo nepřímo (potraviny, geneticky modifikované organismy atd.) s kvalitou životního prostředí.

6. Veřejné služby a služby veřejné správy

Zahrnují zařízení, jako například kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energií a zásobování vodou, správní a sociální státní služby, jako například veřejnou správu, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice.

7. Zařízení pro sledování životního prostředí

Rozmístění a provoz zařízení pro sledování životního prostředí zahrnuje pozorování a měření emisí, stavu složek životního prostředí a dalších ukazatelů ekosystému (druhové rozmanitosti, ekologických podmínek rostlinstva atd.) orgány veřejné správy nebo jejich jménem.

8. Výrobní a průmyslová zařízení

Místa s průmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která se vztahuje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění ( 3 ), a zařízení na jímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.

9. Zemědělská a akvakulturní zařízení

Vybavení a zařízení zemědělské výroby (včetně zavlažovacích systémů, skleníků a stájí).

10. Rozložení obyvatelstva – demografie

Zeměpisné rozložení osob, včetně charakteristik obyvatelstva a druhů činnosti, seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

11. Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky podávající hlášení

Oblasti spravované, regulované nebo používané pro hlášení na mezinárodní, evropské, celostátní, regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje skládky, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, oblasti zranitelné dusičnany, regulované plavební dráhy na moři nebo rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách, oblasti pro ukládání odpadů, pásma s omezením hladiny hluku, povolená průzkumná a těžební území, oblasti povodí, příslušné jednotky pro podávání hlášení a pásma pobřežní správy.

12. Oblasti ohrožené přírodními riziky

Zranitelné oblasti označené podle přírodního nebezpečí (všechny povětrnostní, hydrologické, seismické a sopečné úkazy, jakož i ničivé požáry, které mohou mít vzhledem ke svému výskytu, závažnosti a četnosti vážný dopad na společnost), např. povodně, sesuvy a sesedání půdy, laviny, lesní požáry, zemětřesení, sopečné výbuchy.

13. Stav ovzduší

Fyzikální stav ovzduší. Zahrnuje prostorová data založená na měřeních, modelech nebo jejich kombinaci, jakož i místa měření.

14. Zeměpisné meteorologické prvky

Povětrnostní podmínky a jejich měření; srážky, teplota, výpar z půdy a rostlinného pokryvu, rychlost a směr větru.

15. Zeměpisné oceánografické prvky

Fyzikální stav oceánů (proudy, slanost, výška vln atd.).

16. Mořské oblasti

Fyzikální stav moří a slaných vod rozdělených do regionů a subregionů se společnými vlastnostmi.

17. Bioregiony

Oblasti s poměrně stejnorodými ekologickými podmínkami a společnými vlastnostmi.

18. Stanoviště a biotopy

Zeměpisné oblasti vyznačující se zvláštními ekologickými podmínkami, procesy, strukturami a (životně důležitými) funkcemi, které skýtají fyzickou podporu organismům, které v nich žijí. Zahrnují pozemské a vodní oblasti rozlišené podle zeměpisných, abiotických a biotických prvků, přirozené i částečně přirozené povahy.

19. Rozložení druhů

Zeměpisné rozložení výskytu živočišných a rostlinných druhů seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

20. Energetické zdroje

Energetické zdroje, včetně uhlovodíků, vodní energie, bioenergie, sluneční a větrné energie atd., případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.

21. Nerostné suroviny

Nerostné suroviny, včetně kovových rud, průmyslových surovin atd., případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.( ) Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady č. 1791/2006/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

( ) Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).

( ) Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU